Buddhism Buddhism

Gautama Buddha (563 - 483 BC) (Siddhartha) Gautama Buddha (563 till 483 f.Kr.) (Siddhartha)

General Information Allmän information

Buddha was a Hindu born in northern India. Buddha var hindu föddes i norra Indien. He formed a school of religious thought that was primarily designed to reform Brahmanism (Hinduism) and especially to overthrow the caste system. Han bildade en skola för religiös tyckte det var ursprungligen fram för att reformera Brahmanism (hinduismen) och framför allt att störta kastsystemet.

Siddhartha Gautama was born the son of a prince. Siddharta Gautama föddes som son till en prins. He grew up in wealth and luxury and married happily. Han växte upp i rikedom och lyx och lyckligt gift. Meditating about the evils of the world led him to abandon his wife, his children, and his wealth and to wander about India as a beggar in search of truth. After many years of wandering and meditation, he found what he thought was truth. Mediterar över det onda i världen fick honom att överge sin fru, sina barn och sin förmögenhet och att vandra omkring i Indien som en tiggare på jakt efter sanningen. Efter många år av vandring och meditation, fann han vad han trodde var sanning. The people who followed him called him Buddha, which means the Enlightened One. De människor som följde honom kallade honom Buddha, vilket betyder Upplyste. They later wrote down his sayings and established a canon. De skrev senare ner hans uttalanden och etablerade en kanon.

Buddhism appealed especially to the poor and unlettered who could not comprehend the scholarly teachings of Confucius. It taught that life was suffering, that suffering was caused by desire, and that one must overcome desire to gain peace and happiness. Buddhismen vädjade särskilt till de fattiga och olärda som inte kunde förstå det akademiska lärdomar Konfucius. Den lärde att livet blev lidande, att lidande av begär, och att man måste övervinna önskan att få frid och lycka. It taught mercy and patience and kindness to all. The extreme importance of close ties to family caused nearly all Buddhists to remain in their birth town all their lives. Den lärde barmhärtighet och tålamod och vänlighet mot alla. Enorma betydelsen av nära band till familjen som orsakas nästan alla buddhister att stanna kvar i sin födelsestad hela sitt liv.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Importance is placed on escaping from the material life and of extinguishing desire. Vikt läggs vid att komma bort från det materiella livet och att släcka önskan. Buddhism is based upon the equality of all in the religious life, women as well as men. Buddhismen bygger på jämlikhet för alla i det religiösa livet, kvinnor såväl som män. The aim of the Buddhist, to obtain eternal life (Nirvana) by extinguishing all desire for material existence, is attained by following the Syftet med buddhistiska, få evigt liv (Nirvana) genom släcka alla längtan efter materiella existens, uppnås genom att följa

'Eightfold Path': "Åttafaldiga Path":

The northern school (Great Wheel) regarded Buddha as a god; The southern school (Little Wheel) regarded him as a teacher. Norra skola (Great Wheel) betraktas Buddha som en gud, Södra skolan (Little Wheel) betraktade honom som en lärare.

The northern school (of India) was the source of the Buddhism which became China's greatest religion (where he was considered a god.) The other (text) entries which follow are from the northern school. Den norra skola (i Indien) var källan till buddhismen som blev Kinas största religion (där han ansågs vara en gud.) Övriga (text) poster som följer är från norra skolan. Their texts include 'Lotus of True Laws', 'Book of Exploits', 'Lives of Buddha.' Deras texter innehåller "Lotus av Sann Lagar", "Book of Utnyttjar", "Lives of Buddha."

The southern school used different texts in their 'Tripitaka.' It included the 'History of Buddhism', 'Questions of King Milinda', 'Commentaries of Buddhaghosa.' Södra skola används olika texter i sin "Tripitaka." Det innehöll "History of Buddhism", "Frågor kung Milinda", "Kommentarer till Buddhaghosa."

Buddhism does not believe in an immortal self. Karma tells that the acts of a previous existence determines the value of the present existence (the value of reincarnation). Buddhismen tror inte på en odödlig själv. Karma berättar att handlingar som ett föregående liv bestämmer värdet av den nuvarande existens (värdet av reinkarnation).


Buddhism Buddhism

Advanced Information Avancerad information

Buddhism, one of the major religions of the world, was founded by Siddhartha Gautama, the Buddha, who lived in northern India from c. Buddhismen, en av de stora religionerna i världen, grundades av Siddharta Gautama, Buddha, som levde i norra Indien från c. 560 to c. 560 c. 480 BC. 480 f.Kr.. The time of the Buddha was one of social and religious change, marked by the further advance of Aryan civilization into the Ganges Plain, the development of trade and cities, the breakdown of old tribal structures, and the rise of a whole spectrum of new religious movements that responded to the demands of the times. Tiden för Buddha var en social och religiös förändring, som ytterligare förskott på ariska civilisationen i Ganges Plain, utvecklingen av handel och städer, uppdelningen av gamla stammens strukturer, och uppkomsten av ett helt spektrum av nya religiösa rörelser som svarat på kraven i tiden. These movements were derived from the Brahmanic tradition of Hinduism but were also reactions against it. Dessa rörelser var sprungna ur Brahmanska tradition av hinduismen men också reaktioner mot det. Of the new sects, Buddhism was the most successful and eventually spread throughout India and most of Asia. Av de nya sekter var buddhismen den mest framgångsrika och spred sig över hela Indien och större delen av Asien.

Today it is common to divide Buddhism into two main branches. The Theravada, or "Way of the Elders," is the more conservative of the two; it is dominant in Sri Lanka, Burma, and Thailand. The Mahayana, or "Great Vehicle," is more diverse and liberal; it is found mainly in Taiwan, Korea, and Japan, and among Tibetan peoples, where it is distinguished by its emphasis on the Buddhist Tantras. Idag är det vanligt att dela buddhismen i två huvudgrenar. Den Theravada, eller "Way of the Elders," är de mer konservativa av de två, det är dominerande i Sri Lanka, Burma och Thailand. Mahayana, eller "Great Vehicle , "är mer skiftande och liberal, det finns främst i Taiwan, Korea och Japan, och bland tibetanska folken, där det kan urskiljas genom sin betoning på den buddhistiska Tantras. In recent times both branches, as well as Tibetan Buddhism, have gained followers in the West. På senare tid båda grenar, har liksom tibetansk buddhism, fick anhängare i väst.

It is virtually impossible to tell what the Buddhist population of the world is today; statistics are difficult to obtain because persons might have Buddhist beliefs and engage in Buddhist rites while maintaining folk or other (Shinto, Confucian, Taoist, Hindu) religions. Det är nästan omöjligt att säga vad den buddhistiska världens befolkning är i dag, statistik är svårt att få eftersom personer kan ha buddhistiska tro och delta i buddhistiska ceremonier samtidigt som folk eller andra (Shinto, konfucianska, Taoist, hinduiska) religioner. Such persons might or might not call themselves or be counted as Buddhists. Dessa personer kanske eller kanske inte kallar sig själva eller räknas som buddhister. Nevertheless, the number of Buddhists worldwide is frequently estimated at more than 300 million. Ändå är antalet buddhister i världen ofta uppskattas till mer än 300 miljoner.

The Teachings of the Buddha Den Buddhas lära

Just what the original teaching of the Buddha was is a matter of some debate. Precis vad den ursprungliga undervisning av Buddha är en fråga om en viss debatt. Nonetheless, it may be said to have centered on certain basic doctrines. The first of the Four Noble Truths, the Buddha held, is suffering (duhkha). By this, he meant not only that human existence is occasionally painful but that all beings - humans, animals, ghosts, hell - beings, even the gods in the heavens - are caught up in samsara, a cycle of rebirth, a maze of suffering in which their actions (Karma) keep them wandering. Ändå kan det sägas ha centrerad på vissa grundläggande doktriner. Den första av de fyra ädla sanningarna, Buddha höll, lider (duhkha). Genom detta, han menade inte bara att människans existens är ibland smärtsam men att alla varelser -- människor, djur, spöken, helvetet - varelser, även gudarna i himlen - är fångade i Samsara, en cykel av pånyttfödelse, en labyrint av lidande som deras handlingar (Karma) hålla dem vandring.

Samsara and karma are not doctrines specific to Buddhism. Samsara och karma är inte läror specifika för buddhismen. The Buddha, however, specified that samsara is characterized by three marks: suffering, impermanence, and no - self (anatman). Buddha, dock anges att Samsara kännetecknas av tre varumärken: lidande, förgänglighet, och ingen - själv (anatman). Individuals not only suffer in a constantly changing world, but what appears to be the "self," the "soul," has no independent reality apart from its many separable elements. Individer inte bara lidande i en föränderlig värld, men vad som verkar vara "själv," sin "själ" har ingen självständig verklighet frånsett dess många separera element.

The second Noble Truth is that suffering itself has a cause. At the simplest level, this may be said to be desire; but the theory was fully worked out in the complex doctrine of "dependent origination" (pratityasamutpada), which explains the interrelationship of all reality in terms of an unbroken chain of causation. Den andra Ädla Sanningen är att lidandet i sig har en orsak. På den enklaste nivån, kan detta sägas vara önskan, men teorin har fungerat fullt ut i den komplicerade läran om "beroende uppkomst" (pratityasamutpada), som förklarar sambandet mellan all verklighet i form av en obruten kedja av orsakssamband.

The third Noble Truth, however, is that this chain can be broken - that suffering can cease. The Buddhists called this end of suffering Nirvana and conceived of it as a cessation of rebirth, an escape from samsara. Den tredje Ädla Sanningen är dock att denna kedja kan brytas - att lidandet kan upphöra. Buddhisterna kallade detta slutet på lidandet Nirvana och uppfattas det som ett slut på återfödelse, en flykt från Samsara.

Finally, the fourth Noble Truth is that a way exists through which this cessation can be brought about: the practice of the noble Eightfold Path. This combines ethical and disciplinary practices, training in concentration and meditation, and the development of enlightened wisdom, all thought to be necessary. Slutligen är den fjärde Ädla Sanningen som ett sätt existerar genom detta upphörande kan åstadkommas: bruket av den ädla Åttafaldiga Vägen. Detta kombinerar etik och yrken, utbildning i koncentration och meditation, samt utveckling av upplysta visdom, alla tänkte nödvändigt.

For the monks, the notion of offering extends also to the giving of the Dharma in the form of sermons, to the chanting of scriptures in rituals (which may also be thought of as magically protective and salutary), and to the recitation of sutras for the dead. För munkarna, utvidgar begreppet erbjuder också att det ställs Dharma i form av predikningar, den sjunger skrifterna i ritualer (som också ses som något magiskt skyddande och välgörande), och till recitation av sutror för de döda.

All of these acts of offering are intimately involved in the concept of merit making. Alla dessa handlingar erbjuda är djupt engagerad i begreppet förtjänst göra. By performing them, individuals, through the working of karma, can seek to assure themselves rebirth in one of the heavens or a better station in life, from which they may be able to attain the goal of enlightenment. Genom att utföra dem, individer, genom den arbetsgrupp om karma, kan försöka försäkra sig återfödelse i en av himlen eller en bättre plats i livet, där de kan ha möjlighet att uppnå målet om upplysning.

The Development of Buddhism Utveckling av buddhismen

With the death of the Buddha, the community of his followers (the sangha) immediately faced a crisis: what were they to do in the absence of the master? Med döden av Buddha, den gemenskap av hans anhängare (Sangha) omedelbart inför en kris: Vad skulle man göra i avsaknad av master? The lay followers who had remained householders undertook to honor his bodily relics, which were enshrined in monuments called Stupas. Den låg anhängare som hade förblivit hushållen åtog sig att hedra hans kroppsliga reliker, som var inskrivna i monument kallas Stupas. This was the beginning of a cult of devotion (Bhakti) to the person of the Buddha that was to focus not only on stupas but on many holy sites (such as the bodhi tree), which became centers of pilgrimage, and eventually on Buddha images as well. Detta var början på en kult av dyrkan (Bhakti) till den person som Buddha som var att inte bara fokusera på stupas utan på många heliga platser (t.ex. Bodhi Tree), som blev centrum för pilgrimsfärd, och så småningom på Buddha bilder också.

On the other hand, those Buddhists who had become monks and nuns undertook the gathering and preservation of their departed master's teachings (the dharma). Å andra sidan har de buddhister som hade blivit munkar och nunnor genomförde insamling och bevarande av ländernas avvikit mästarens läror (Dharma). According to tradition (the historicity of which many scholars have contested), a great council of 500 enlightened monks was held at Rajagrha, immediately after the Buddha's death, and all the Buddha's sermons (the sutras) and the rules of the discipline (vinaya) were remembered and recited. Enligt traditionen (den historicitet som många forskare har ifrågasatta), ett bra råd av 500 upplysta munkar hölls Rajagrha, omedelbart efter Buddhas död, och alla Buddhas predikningar (den sutror) och reglerna för den disciplin (Vinaya) var mindes och reciterade.

In the years that followed, the monks gradually consolidated their communal life. Under åren som följde, munkarna successivt byggt upp sin samhällslivet. Originally, like many other wandering mendicants of their time, they had tended to be constantly on the move, congregating only once a year for the three months of the monsoon. Gradually, these rain - retreats grew into more structured year round monastic settlements. Ursprungligen, liksom många andra vandring mendicants av sin tid, hade de haft en tendens att ständigt vara i rörelse, congregating endast en gång om året under de tre månaderna av monsunen. Efterhand dessa regn - retreats växte till mer strukturerade klosterlivet året bosättningar. As new monastic communities developed, it was inevitable that some differences in their understanding of both the Buddha's teaching (dharma) and of the rules of the order (vinaya) should arise. Som nya monastiska samhällen utvecklas, var det oundvikligt att vissa skillnader i deras förståelse av såväl Buddhas undervisning (Dharma) och reglerna för uppdraget (Vinaya) skulle uppstå. Within 100 years of the Buddha's death, a second council took place at Vaisali, during which the advocates of certain relaxations in the vinaya rules were condemned. Inom 100 år efter Buddhas död, ett andra råd ägde rum vid Vaisali, då förespråkarna för vissa lättnader i reglerna Vinaya fördömdes. Then, c. Sedan c. 250 BC, the great Buddhist emperor Asoka is said to have held a third council at Pataliputra to settle certain doctrinal controversies. 250 f.Kr., den stora buddistiska kejsaren Asoka sägs ha hållits tredjedel rådet i Pataliputra lösa vissa dogmatiska kontroverser.

It is clear from the accounts of these and other Buddhist councils that whatever the unity of early Buddhism may have been, it was rapidly split into various sectarian divisions. Det framgår av räkenskaperna för dessa och andra buddistiska råd att vilken enhet tidiga buddhismen kan ha, var det snabbt upp i olika sekteristiska motsättningar. One of the earliest and most important of these divisions was that between the Sthavira (Elder) and the Mahasamghika (Great Council) schools. Within the former developed such important sects as the Sarvastivada (whose canon was in Sanskrit) and the Theravadins, whose canon is in Pali and who today are the only surviving representatives of the whole of the Hinayana, or "Lesser Vehicle," of Buddhism. En av de tidigaste och viktigaste av dessa avdelningar var det mellan Sthavira (d.ä.) och Mahasamghika (Stora rådet) skolor. Inom utvecklat tidigare så viktiga sekter som Sarvastivada (vars kanon på sanskrit) och Theravadins, vars kanon i Pali och som idag är de enda överlevande företrädare för hela Hinayana, eller "mindre bil," av buddhismen.

The Mahasamghika, also a Hinayanist sect, died out completely, but it is important because it represents one of the forerunners of the Mahayana doctrines. The Mahasamghika, också en Hinayanist sekt, dog ut helt, men det är viktigt eftersom det utgör en av föregångarna i Mahayana läror. These doctrines were to include a different understanding of the nature of the Buddha, an emphasis on the figure of the Bodhisattva, and on the practice of the perfections (paramitas). Dessa doktriner skulle innehålla olika uppfattningar om vilken typ av Buddha, en betoning på siffran av Bodhisattva, och på bruket av fullkomlighet (paramitas).

In addition, within the Mahayana, a number of great thinkers were to add some new doctrinal dimensions to Buddhism. Dessutom inom Mahayana, ett antal stora tänkare var att lägga till några nya läromässiga dimensioner för buddhismen. One of these was Nagarjuna, the 2d century AD founder of the Madhyamika school. Using subtle and thoroughgoing analyses, Nagarjuna took the theory of dependent origination (pratityasamutpada) to its logical limits, showing that the absolute relativity of everything means finally the emptiness (sunyata) of all things. En av dessa var Nagarjuna, 2D-talet grundare Madhyamika skolan. Använda subtila och grundliga analyser, tog Nagarjuna teorin för beroende uppkomst (pratityasamutpada) till sin logiska gränser, visar att det absolut relativitet allt innebär slutligen tomheten (sunyata ) av alla ting.

Another important Mahayana school arose in the 4th century AD when the brothers Asanga and Vasubandhu sought to establish the doctrine of Vijnanavada - that the mind alone exists and that objects have no reality external to it. En annan viktig Mahayana skolan uppstod under 4: e-talet då bröderna Asanga och Vasubandhu försökt att fastställa läran om Vijnanavada - att medvetandet enbart finns och att föremål har ingen verklighet utanför den. This idealist doctrine and Nagarjuna's emptiness were to play important roles in the further developments of Buddhist thought outside of India. Denna idealist doktrin och Nagarjuna's tomhet skulle spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av buddistiska tänkte utanför Indien. Within India itself, they paved the way for yet another stage in the elaboration of the religion: the development of Buddhist tantra. Inom själva Indien, banade de väg för ännu en etapp i utarbetandet av religionen: utveckling av buddhistisk tantra.

Tantric Buddhism, which is sometimes separated from the Mahayana as a distinct "Thunderbolt - Vehicle" (Vajrayana), became especially important in Tibet, where it was introduced starting in the 7th century. Tantriska buddhismen, som ibland skiljs från Mahayana som en särskild "Thunderbolt - Vehicle" (Vajrayana), blev särskilt viktigt i Tibet, där den infördes från och med den 7: e århundradet. It was, however, the last phase of Buddhism in India, where the religion - partly by reabsorption into the Hindu tradition, partly by persecution by the Muslim invaders - ceased to exist by the 13th century. Det var dock den sista fasen av Buddhismen i Indien, där religionen - dels genom reabsorption i den hinduiska traditionen, dels genom förföljelse av den muslimska erövrarna - upphörde att existera den 13: e århundradet.

The Expansion of Buddhism Utbyggnaden av buddhismen

Before its demise in India, Buddhism had already spread throughout Asia. Före sin död i Indien, buddhismen hade redan spridda i hela Asien. This expansion started at least as early as the time of the emperor Asoka in the 3d century BC. Denna expansion började åtminstone så tidigt som tiden för kejsaren Asoka i 3d-talet. According to tradition, this great monarch, who was himself a convert to Buddhism, actively supported the religion and sought to spread the dharma. Enligt traditionen, denna stora monark, som själv ha konverterat till buddismen, aktivt stött religion och försökte sprida Dharma. He is said to have sent his own son, Mahinda, as a missionary to Sri Lanka (Ceylon). Han sägs ha skickat sin egen son, Mahinda, som missionär till Sri Lanka (Ceylon). There Buddhism quickly took root and prospered, and the island was to become a stronghold of the Theravada sect. The Pali Canon was first written there in the 1st century BC ; later the island was to be host to the great Theravadin systematizer and commentator Buddhaghosa (5th century AD). Asoka is also said to have sent missionaries to the East to what is now Burma and Thailand. Det Buddhismen tog snabbt rot och blomstrat, och ön kom att bli ett starkt fäste för den Theravada sekt. Den Pali Canon skrevs först där i 1: a århundradet f.Kr.; senare ön skulle vara värd för den stora Theravadin systematizer och kommentator Buddhaghosa ( 5. talet e.Kr.). Asoka sägs också ha skickat missionärer till öst till det som nu är Burma och Thailand. Whatever the truth of this claim, it is clear that by the first several centuries AD, Buddhism, accompanying the spread of Indian culture, had established itself in large areas of Southeast Asia, even as far as Indonesia. Oavsett sanningshalten i detta påstående, är det klart att av de första århundradena e.Kr., buddhism, åtföljande spridning av indisk kultur, hade etablerat sig i stora områden i Sydostasien, med så långt som Indonesien.

Also, tradition has it that another son of Asoka established a Buddhist kingdom in central Asia. Dessutom har traditionen att en annan son till Asoka etablerat ett buddhistiskt kungadöme i Centralasien. Whether or not this is true, it is clear that in subsequent centuries more missionaries (especially Mahayanists) followed the established trade routes west and north to this region, preaching the dharma as they went. Huruvida detta är sant, är det uppenbart att de följande århundradena mer missionärer (särskilt Mahayanists) följde de etablerade handelsvägarna västerut och norrut till denna region och predikade Dharma som de gick.

China Kina

Central Asia was at that time a crossroads of creeds from all parts of Asia and the Near East, and by the 1st century AD Central Asian Buddhist monks were penetrating in turn into China. It is a matter of some debate what was transformed more in this process - China by Buddhism or Buddhism by China. Centralasien var då ett vägskäl för trosbekännelser från alla delar av Asien och Främre Orienten, och med den 1: a århundradet centralasiatiska buddistiska munkar trängde in i sin tur in i Kina. Det är en fråga om en viss debatt vad förvandlades mer på detta process - Kina buddism eller buddhismen av Kina. On the one hand, at an early stage, Buddhists became very influential at the Chinese court, and soon their views penetrated the philosophical and literary circles of the gentry. Å ena sidan, i ett tidigt skede, blev buddhister mycket inflytelserik vid det kinesiska hovet, och snart deras åsikter trängt in i filosofiska och litterära kretsar herrskap. On the other hand, early translators of Buddhist texts often adopted Taoist terminology in an attempt to make the Indian Buddhist concepts more understandable, and Buddhism adapted itself to Chinese world views, in particular to their stress on the importance of the family. Å andra sidan tidigt översättare av buddhistiska texter antas ofta taoistiska terminologi i ett försök att göra den indiska buddhistiska begrepp mer begriplig och buddhism anpassat verksamheten till kinesiska Världen åsikter, i synnerhet deras stress på familjens betydelse.

Buddhism in China also saw the rise of new sects, many of which were later transmitted to Japan. Buddhismen i Kina såg också uppkomsten av nya sekter, varav många överlämnades senare till Japan. In the 6th century, the monk Chih - i consolidated the T'ien - t'ai school, which sought to order all Buddhist teachings into a set hierarchy culminating in the text known as the Lotus Sutra. I 6: e århundradet, munken Chih - Jag konsoliderades T'ien - T'ai skolan, som syftade till att alla buddhistiska lärorna i en hierarki som kulminerade i texten kallas Lotus Sutra. During the T'ang dynasty (618 - 907), the so called golden age of Chinese Buddhism, the Hua - yen school (based on the teachings of the Avatamsaka sutra), the Fa - hsiang school (which taught Vijnanavada doctrines and was promoted by the great pilgrim and scholar Hsuan - Tsang), and the Ch'an school (better known in Japan as Zen Buddhism) all prospered. Under T'ang dynastin (618 till 907), det så kallade guldålder kinesisk buddhism Hua - yen skolan (baserat på läror av Avatamsaka Sutra), Fa - hsiang skola (som lärde Vijnanavada läror och blev befodrad av den stora pilgrimen och lärd Hsuan - Tsang), och Ch'an skolan (bättre känt i Japan som zenbuddism) alla blomstrade. At the same time, Pure Land Buddhism became increasingly popular. Samtidigt, Pure Land buddhismen blev allt mer populära.

By 845, however, the sangha had grown so large and rich that its tax exempt status now made it a severe drain on the empire's economy. Av 845, hade dock sangha blivit så stor och rik att den skattefria status nu gjort det en allvarlig åderlåtning för rikets ekonomi. For this and other reasons it became the object of a brief but effective imperial persecution. För detta och andra skäl blev föremål för en kort men effektiv kejserlig förföljelse. Many temples were destroyed, thousands of monks and nuns were laicized, and the vast landholdings of monasteries were confiscated. Många tempel förstördes, tusentals munkar och nunnor laicized, och den stora landholdings av kloster konfiskerades. Buddhism, especially the Ch'an school, did recover, but it never regained its former prestige in Chinese life. Buddhismen, särskilt Ch'an skolan, gjorde återhämta sig, men återfick aldrig sin forna prestige i kinesiska livet.

Japan Japan

Before 845, a number of Chinese schools had been transmitted to Japan. Före 845, hade ett antal kinesiska skolor lämnats till Japan. Buddhism was introduced to Japan from Korea about the 6th century and initially established itself as a superior means of magical power, especially for preserving and protecting the nation. Buddhismen infördes till Japan från Sydkorea om 6th seklet och början etablerat sig som en överlägsen form av magisk kraft, särskilt för att bevara och skydda nationen. Early in its history, it received the patronage of Prince Shotoku (7th century) and during the Nara period (710 - 84) became the state religion. Tidigt i sin historia, fick den beskydd av prins Shotoku (7th århundradet) och under Nara perioden (från 710 till 84) blev statsreligion.

During the Heian period, in the early 9th century, two monks, Saicho and Kukai, traveled to China and on their return introduced to Japan the Tendai (or Chinese, T'ien - t'ai) sect and the Shingon sect, which was a form of Chinese Tantric Buddhism. Both of these esoteric sects were to take part in the mixing of Buddhism with various Japanese Shinto folk, ascetic, and magical practices. Under Heian period i början 9th århundradet, reste två munkar, Saicho och Kukai, till Kina och vid hemkomsten införde Japan de Tendai (eller kinesiska, T'ien - T'ai) sekt och Shingon sekt, som var en form av kinesisk tantriska buddhismen. Båda dessa esoteriska sekter skulle delta i den blandning av buddism med olika japanska Shinto folk, asketiska och magiska metoder.

The Tendai sect, moreover, became a fountainhead of several later popular Japanese Buddhist movements. The Tendai sekten, för övrigt, blev en källa till flera senare populära japanska buddistiska rörelser. One of the Tendai's traits was the worship of the Buddha Amida and the belief in his Pure Land. En av Tendai s egenskaper var dyrkan av Buddha Amida och tron på hans Pure Land. With Honen (1133 - 1212) and Shinran (1173 - 1262), these Pure Land beliefs were systematized and made the exclusive focus of two new, popular sects, the Jodo and the Jodo Shin. Med Honen (1133 - 1212) och Shinran (1173 - 1262) har systematiserat dessa Pure Land övertygelser och gjorde enbart fokusera på två nya, populära sekter, de Jodo och Jodo Shin. Another Tendai trait was emphasis on the teachings of the Lotus Sutra. In the 13th century, the monk Nichiren founded a dynamic and nationalistic sect that made the Lotus its sole basis of worship. Finally, it was also in this same period that two schools of Zen Buddhism were introduced from China. En annan Tendai drag var betoningen på undervisningen inom Lotus Sutra. På 13-talet grundade munken Nichiren en dynamisk och nationalistiskt parti som gjort Lotus den enda grunden för tillbedjan. Slutligen var det också under samma period att två skolor zenbuddism infördes från Kina.

Under the feudal Tokugawa regime (1603 - 1867), all these sects became tools of the government; temples and priests were means of registering, educating, and controlling the populace. Under den feodala Tokugawa regimen (1603 - 1867) blev alla dessa sekter redskap för regeringen, tempel och präster sätt att registrera, utbilda och kontrollera befolkningen. In the Meiji era (1868 - 1912), this Buddhist structure was disestablished in favor of Shinto. I Meiji-eran (1868 - 1912), den buddhistiska struktur disestablished till förmån för Shinto. Finally, during the 20th century, new religious movements within Buddhism, such as the Soka - Gakkai and the Risshokosei - kai, have arisen in response to the problems of the modern age. Slutligen, under den 20: e århundradet, nya religiösa rörelser inom buddismen, såsom Soka - Gakkai och Risshokosei - kai, har uppstått som svar på problemen i modern tid.

Institutions and Practices Institutioner och praxis

Throughout Asia, wherever Buddhism was introduced, its leaders tended to seek the support of kings and other rulers of the state. The pattern of this relationship between a Buddhist king and the monastic community was given its definitive formulation by Emperor Asoka in the 3d century BC. Hela Asien, där buddhismen infördes, tenderade dess ledare för att söka stöd för kungar och andra härskare av staten. Mönstret för denna relation mellan en buddistisk kung och klostret fick sitt slutgiltiga utformningen av kejsar Asoka i 3d-talet f.Kr. . This was a symbiotic relationship in which, in exchange for the allegiance and religious support of the sangha, the emperor became the patron and backer of the Buddhist dharma. Detta var ett symbiotiskt förhållande där, i utbyte mot trohet och religiösa stöd av sanghan blev kejsare beskyddare och hjälpare i den buddhistiska läran.

To some extent this pattern was extended to the laity as well. Everywhere, Buddhist monastic communities tended to depend on the laity for food and material support. I viss mån detta mönster har utsträckts till lekmännen också. Överallt, tenderade buddhistiska klosterlivet samhällen som är beroende av lekmännen för livsmedel och materiellt stöd. Although in some places the sangha as a whole became well - to - do and the controller of vast monastic estates, traditionally monks were beggars and, in Southeast Asian countries, they still go on daily alms rounds. Men i vissa ställen sangha som helhet blev bra - att - göra och innehavare av stora klostrens egendomar, traditionellt munkarna var tiggare och, i länder i Sydostasien, de fortfarande går på daglig allmosor omgångar.

Traditionally also, Buddhist monks have been celibate. Traditionellt har också buddhistiska munkar har celibat. Thus they depend on the faithful not only for food and financial support but for new recruits. Alltså de är beroende av de troende, inte bara för mat och ekonomiskt stöd, men för nyanställda. Often children will enter a monastery and spend a number of years as novices, studying, learning, and doing chores. Then, following ordination, they become full members of the community, vowing to uphold its discipline. Ofta barn går in i ett kloster och tillbringa ett antal år som nybörjare, studera, lära och sysslor. Därefter, samordning, de blir fullvärdiga medlemmar av samhället, svär att försvara sin disciplin. Henceforth their days will be taken up in ritual, devotions, meditation, study, teaching, and preaching. Hädanefter sina dagar kommer att tas upp i ritualen, andakt, meditation, studier, undervisning och predikan. Twice a month, all the monks in a given monastery will gather for the recitation of the rules of the order (the pratimoksha) and the confession of any violation of those rules. Två gånger i månaden, kommer alla munkar i ett visst kloster samlas för recitation av bestämmelserna i uppdraget (pratimoksha) och bekännelse av brott mot dessa regler.

One of the pivotal concepts behind the rites and festivals of Buddhist laity and monks is that of offering (dana). En av de centrala begreppen bakom riter och fester buddhistiska lekmän och munkar är att erbjuda (Dana). This includes, for the laity, not just the giving of food and (in special ceremonies at the end of the rainy seasons) of new robes to the monks, but also the offering of flowers, incense, and praise to the image of the Buddha, stupas, bodhi trees, or, especially in Mahayanist countries, to other members of the Buddhist pantheon such as bodhisattvas. Detta innefattar till lekmännen, inte bara för att ge bort mat och (i särskilda ceremonier i slutet av regnperioder) av nya kläder till munkarna, men också för att bjuda ut blommor, rökelse och beröm till bilden av Buddha , stupas, Bodhi träd, eller, särskilt i Mahayanist länder, till andra medlemmar i den buddistiska Pantheon såsom bodhisattva.

For the monks, the notion of offering extends also to the giving of the dharma in the form of sermons, to the chanting of scriptures in rituals (which may also be thought of as magically protective and salutary), and to the recitation of sutras for the dead. För munkarna, utvidgar begreppet erbjuder också att det ställs Dharma i form av predikningar, den sjunger skrifterna i ritualer (som också ses som något magiskt skyddande och välgörande), och till recitation av sutror för de döda.

All of these acts of offering are intimately involved in the concept of merit making. Alla dessa handlingar erbjuda är djupt engagerad i begreppet förtjänst göra. By performing them, individuals, through the working of karma, can seek to assure themselves rebirth in one of the heavens or a better station in life, from which they may be able to attain the goal of enlightenment. Genom att utföra dem, individer, genom den arbetsgrupp om karma, kan försöka försäkra sig återfödelse i en av himlen eller en bättre plats i livet, där de kan ha möjlighet att uppnå målet om upplysning.

Buddhism Today Buddhism Today

During this century, traditional Buddhist practices have been increasingly challenged by the advances of secularization and Westernization in Asia. Under detta århundrade har traditionella buddhistiska metoder alltmer ifrågasatts av förskott av sekularisering och västerländskt i Asien. In view of this, various modern Buddhist leaders have tended to deemphasize the popular Buddhist practices and expressions of faith and to stress the more rational and empirical aspects of Buddhist thought as well as the practice of meditation. Mot bakgrund av detta har olika moderna buddhistiska ledare tenderade att deemphasize den populära buddhistiska praxis och uttryck för tro och för att understryka mer rationella och empiriska aspekter av buddistiska tanken liksom bruket av meditation. At the same time, they have given to Buddhism a considerable role in the nationalist movements in their own countries and promoted contacts with other Buddhist nations through such ecumenical organizations as the World Fellowship of Buddhists, which now has chapters throughout the world. Samtidigt har de gett till buddhismen en betydande roll i de nationalistiska rörelserna i sina egna länder och främja kontakter med andra buddistiska nationer genom sådana ekumeniska organisationer som World Fellowship of buddister, som nu har kapitel i hela världen.

In more recent years, however, some of the Buddhist leaders have lost their influence, and some of their nations have lost their Buddhism. På senare år har dock några av de buddhistiska ledarna förlorat sitt inflytande, och vissa av deras nationer har förlorat sin buddhismen. Vietnam, Laos, and Kampuchea (Cambodia) have joined China, Mongolia, Tibet, and North Korea as once Buddhistic but now Communist nations. Vietnam, Laos och Kampuchea (Kambodja) har anslutit Kina, Mongoliet, Tibet och Nordkorea som en gång buddhistiska men nu kommunistländerna. Even as Western ideology (whether in the form of communism or secular capitalism) has advanced into Asia, however, Buddhism has begun to spread in the West. Tibetan, Theravada, and Japanese sects especially have firm toeholds in America and Western Europe, and, in the face of further uncertainties in Asia, a few Buddhist leaders have even come to think that the future of their religion lies there. Redan som Västra ideologi (även i form av kommunism eller sekulära kapitalism) har kommit in i Asien, men buddhismen har börjat sprida sig i väst. Tibetanska, Theravada och japanska sekter synnerhet har bestämda toeholds i Amerika och Västeuropa, och, inför ytterligare osäkerhet i Asien, några buddhistiska ledare har kommit att ens föreställa sig att framtiden för deras religion ligger där.

Joseph M Kitagawa and John S Strong Joseph M Kitagawa och John S Strong

Bibliography: Bibliografi
H Bechert and R Gombrich, eds., The World of Buddhism (1984); KKKS Ch'en, Buddhism in China (1964); E Conze, Buddhism: Its Essence and Development (1959); P Denwood and A Piatiagrosky, eds., Buddhist Studies (1982); H Dumoulin, ed., Buddhism in the Modern World (1976); C Eliot, Hinduism and Buddhism (1921) and Japanese Buddhism (1935); AL Herman, An Introduction to Buddhist Thought (1984); C Humphreys, Buddhism (1962); D Ikeda, The Flower of Japanese Buddhism (1986); T Ling, A Dictionary of Buddhism (1981); R Robinson and W Johnson, The Buddhist Religion (1982); N Ross, Buddhism (1980); D Snellgrove, Indo Tibetan Buddhism (1986); E Zurcher, Buddhism: Its Origin and Spread in Words, Maps, and Pictures (1962). H Bechert och R Gombrich, eds., The World of Buddhism (1984); KKKS Ch'en, Buddhismen i Kina (1964), E Conze, buddhism: Dess väsen och utveckling (1959), P Denwood och A Piatiagrosky, eds. , Buddhist Studies (1982), H Dumoulin, red., buddhism i den moderna världen (1976), C Eliot, hinduism och buddhism (1921) och japanska buddismen (1935); AL Herman, An Introduction to Buddhist Thought (1984); C Humphreys, buddhism (1962), D Ikeda, The Flower of japanska buddhismen (1986), T Ling, A Dictionary of Buddhism (1981), R Robinson och W Johnson, The Buddhist Religion (1982), N Ross, buddhism (1980 ), D Snellgrove, Indo tibetansk buddism (1986), E Zürcher, Buddhism: dess ursprung och spridning i ord, kartor och bilder (1962).


Pure Land Buddhism Pure Land Buddhism

Advanced Information Avancerad information

Pure Land Buddhism is one of the most influential forms of Mahayana Buddhism. Pure Land Buddhismen är en av de mest inflytelserika former av Mahayana buddism. According to some Mahayana schools, the cosmos contains many Pure Lands in each of which dwells one Buddha. Enligt vissa mahayana skolor innehåller kosmos många Pure Tomt i vilka var och en bor en Buddha. The most popular of these is Sukhavati, the Land of Bliss of Amitabha, located in the West; it is on Sukhavati that Pure Land Buddhism focuses. Den mest populära av dessa är Sukhavati, delstaten Bliss av Amitabha, ligger i väster, det är på Sukhavati att Pure Land buddhismen fokuserar. Through devotion to Amitabha, it is claimed, Buddhists can be reborn and saved in his paradise. Genom hängivenhet till Amithaba, hävdas det, kan buddhister att återfödas och sparas i hans paradis.

Although the cult of Amitabha had its roots in India, it was developed and flourished in China and Japan. Även kult Amithaba hade sina rötter i Indien, utvecklades det och blomstrade i Kina och Japan. Hui Yuan founded the cult in 402 AD, calling it the White Lotus sect. Hui Yuan grundade kult i 402 AD, att kalla det för White Lotus sekt. From the 5th century on, a succession of Chinese Pure Land masters, Shan - tao (613 - 81) foremost among them, attracted followers from all social strata. Från den 5: e-talet på en rad kinesiska Pure Land Masters, Shan - Tao (från 613 till 81) främst bland dem, drog anhängare från alla samhällsskikt. Gradually their emphasis shifted from devout contemplation or visualization of Amitabha and his Pure Land to a doctrine of salvation through faith and the devout recitation of Amitabha's name (Amit'o fo in Chinese; Amida in Japanese). Gradvis sitt tyngdpunkten förskjutits från andäktig kontemplation eller visualisering av Amithaba och hans Pure delstaten till läran om frälsning genom tro och fromma recitation av Amitabha namn (Amit'o i kinesiska, Amida på japanska). This recitation is called the nembutsu in Japanese (nien - fo in Chinese) and consists of repeating the formula "Namo Amida Batsu" (in Japanese; "Nanmo Amit'o fo" in Chinese), meaning "Salutation to the Buddha Amida." Denna recitation kallas nembutsu i japanska (Nien - för på kinesiska) och består av upprepa formeln "Namo Amida Batsu" (på japanska; "Nanmo Amit'o för" på kinesiska), betyder "hälsning till Buddha Amida."

These Pure Land doctrines were first introduced to Japan within the Tendai sect. Dessa Pure Land läror infördes först i Japan i Tendai sekten. Honen (1133 - 1212), emphasizing them exclusively, broke with Tendai and founded the independent Jodo (Pure Land) sect. Honen (1133 - 1212), betonar endast dem, bröt med Tendai och grundade den oberoende Jodo (Pure Land) sekt. His disciple Shinran (1173 - 1262) founded the more popularly oriented Jodo Shin (True Pure Land) sect. Hans lärjunge Shinran (1173 - 1262) grundade mer populärt orienterade Jodo Shin (True Pure Land) sekt. Both emphasized the practice of the nembutsu and the primacy of faith in Amida, but whereas Honen saw faith as the means of achieving rebirth in the Pure Land of the West (called Gokuraku in Japanese), Shinran viewed it as an expression of gratitude for Amida's saving grace. Båda betonade praxis nembutsu och prioriteringen av tron på Amida, men medan Honen såg tro medlen för att uppnå återfödelse i det rena Land of the West (kallas Gokuraku på japanska), ses Shinran det som ett uttryck för tacksamhet för Amida's Saving Grace.

Joseph M Kitagawa And John S Strong Joseph M Kitagawa Och John S Strong

Bibliography: Bibliografi
RH Robinson and WA Johnson, The Buddhist Religion (1982); E Steinilber - Oberlin, The Buddhist Sects of Japan (1938); DT Suzuki, Japanese Spirituality (1972); LG Thompson, Chinese Religion: An Introduction (1969); P Williams, Mahayana Buddhism (1989). RH Robinson och WA Johnson, The Buddhist Religion (1982), E Steinilber - Oberlin, Den buddhistiska sekter i Japan (1938), DT Suzuki, japansk Spirituality (1972), LG Thompson, kinesiska Religion: An Introduction (1969); P Williams , Mahayana buddism (1989).


Parts Of Some Buddhist Documents Follow. Delar av buddhistiska dokument Follow. . . . .


Buddha, The Word Buddha, The Word

500 BC 500 f.Kr.

(The Eightfold Path) (Den Åttafaldiga Path)

The Four Noble Truths De fyra ädla sanningarna

Thus has it been said by the Buddha, the Enlightened One: It is through not understanding, not realizing four things, that I, Disciples, as well as you, had to wander so long through this round of rebirths. Så har det sagts av Buddha, Upplyste: Det är genom att inte förstå, utan att inse fyra saker, som jag, lärjungar, liksom ni, var tvungen att vandra så länge genom denna omgång återfödelser. And what are these four things? Och vilka är dessa fyra saker? They are the Noble Truth of Suffering, the Noble Truth of the Origin of Suffering, the Noble Truth of the Extinction of Suffering, the Noble Truth of the Path that leads to the Extinction of Suffering. De är den Ädla Sanningen om lidandet, den Ädla Sanningen om ursprung lidande, Ädla Sanningen om Extinction of Suffering, den Ädla Sanningen om Vägen som leder till utrotning av lidande.

As long as the absolutely true knowledge and insight as regards these Four Noble Truths was not quite clear in me, so long was I not sure, whether I had won that supreme Enlightenment which is unsurpassed in all the world with its heavenly beings, evil spirits and gods, amongst all the hosts of ascetics and priests, heavenly beings and men. Så länge absolut sann kunskap och insikt när det gäller dessa fyra ädla sanningarna var inte helt klart för mig, så länge var jag inte säker, om jag hade vunnit den högsta upplysningen som är oöverträffad i hela världen med sin himmelska varelser, onda andar och gudar, bland alla värdar för asketer och präster, himmelska varelser och män. But as soon as the absolutely true knowledge and insight as regards these Four Noble Truths had become perfectly clear in me, there arose in me the assurance that I had won that supreme Enlightenment unsurpassed. Men så snart den absolut sann kunskap och insikt när det gäller dessa fyra ädla sanningarna hade blivit fullkomligt klart för mig, uppstod i mig en försäkran om att jag hade vunnit den högsta upplysningen oöverträffad.

And I discovered that profound truth, so difficult to perceive, difficult to understand, tranquilizing and sublime, which is not to be gained by mere reasoning, and is visible only to the wise. Och jag upptäckte att djup sanning, så svårt att förstå, svår att förstå, lugnande och sublima, som inte kan vinnas enbart genom resonemang, och är endast synlig för de kloka.

The world, however, is given to pleasure, delighted with pleasure, enchanted with pleasure. Världen dock ges till glädje, nöjd med nöje, förtrollade med nöje. Verily, such beings will hardly understand the law of conditionality, the Dependent Origination of every thing; incomprehensible to them will also be the end of all formations, the forsaking of every substratum of rebirth, the fading away of craving; detachment, extinction, Nirvana. Sannerligen, kommer sådana varelser knappast förstå lagstiftningen i villkoren, kommer beroende uppkomsten av allt, obegripligt för dem också slutet på alla formationer, den avkall på varje underlag för pånyttfödelse, den tynar bort av begär, lösgörande, utdöende, Nirvana .

Yet there are beings whose eyes are only a little covered with dust: they will understand the truth. Ändå finns det varelser vars ögon är bara en liten täckt av damm: de kommer att förstå sanningen.

First Truth Första sanningen

The Noble Truth of Suffering Den Ädla Sanningen om lidandet

What, now, is the Noble Truth of Suffering? Birth is suffering; Decay is suffering; Death is suffering; Sorrow, Lamentation, Pain, Grief, and Despair, are suffering; not to get what one desires, is suffering; in short: the Five Groups of Existence are suffering. Vad nu, är den Ädla Sanningen om lidandet? Födelse är lidande, sönderfallet är lidande, död är lidande, sorg, jämmer, smärta, sorg och förtvivlan är lidande, att inte få vad man önskar, är lidande, i korthet: De fem grupperna av existens lider.

What, now, is Birth? Vad nu, är födelse? The birth of beings belonging to this or that order of beings, their being born, their conception and springing into existence, the manifestation of the groups of existence, the arising of sense activity - this is called Birth. Födelsen av varelser som tillhör den eller den ordning varelser, de är födda, deras utformning och sprang in i existens, manifestationen av grupperna av existens, som uppstår av känslan verksamhet - detta kallas Birth.

And what is Decay? Och vad är Decay? The decay of beings belonging to this or that order of beings; their getting aged, frail, grey, and wrinkled; the failing of their vital force, the wearing out of the senses - this is called Decay. Sönderfallet av varelser som tillhör den eller den ordning varelser, deras blir äldre, skör, grå och rynkig, att inte deras livskraft, bärandet av sinnena - detta kallas Decay.

And what is Death? Och vad är döden? The parting and vanishing of beings out of this or that order of beings, their destruction, disappearance, death, the completion of their life period, dissolution of the groups of existence, the discarding of the body - this is called Death. Delning och försvinnande av varelser från den eller den ordning varelser, destruktion, försvinnande, död, fullbordandet av deras livslängd, upplösning av grupperna av existens, att göra sig av med kroppen - detta kallas döden.

And what is Sorrow? Och vad är sorg? The sorrow arising through this or that loss or misfortune which one encounters, the worrying oneself, the state of being alarmed, inward sorrow, inward woe - this is called Sorrow. Den sorg som uppstår genom den eller den förlust eller olycka som en möter den oroande själv, är läget för rädd, aktiv sorg, aktiv ve - detta kallas Sorrow.

And what is Lamentation? Och vad är Lamentation? Whatsoever, through this or that loss or misfortune which befalls one, is wail and lament, wailing and lamenting, the state of woe and lamentation this is called Lamentation. Helst, genom den eller den förlust eller olycka som drabbar en, är jämra och klaga, klagan och klagade, tillståndet i ve och jämmer detta kallas Lamentation.

And what is Pain? Och vad är smärta? The bodily pain and unpleasantness, the painful and unpleasant feeling produced by bodily contact - this is called Pain. Den kroppslig smärta och obehag, den smärtsamma och obehagliga känslan produceras av kroppskontakt - detta kallas Pain.

And what is Grief? Och vad är sorg? The mental pain and unpleasantness, the painful and unpleasant feeling produced by mental contact - this is called Grief. Den psykiska smärta och obehag, den smärtsamma och obehagliga känslan produceras av psykisk kontakt - detta kallas Grief.

And what is Despair? Och vad är Despair? Distress and despair arising through this or that loss or misfortune which one encounters, distressfulness, and desperation - this is called Despair. Sorg och förtvivlan som uppstår genom den eller den förlust eller olycka som ett möten, distressfulness, och desperation - detta kallas Despair.

And what is the "suffering of not getting what one desires?" Och vad är "lider av att inte få vad man önskar?" To beings subject to birth there comes the desire: "O that we were not subject to birth! O that no new birth was before us!" Till varelser som omfattas av börd det kommer en önskan: "O att vi inte var föremål för födseln! O att ingen ny födelse var före oss!" Subject to decay, disease, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair, the desire comes to them: "O that we were not subject to these things! O that these things were not before us!" Med förbehåll för förfall, sjukdom, död, sorg, jämmer, smärta, sorg och förtvivlan, kommer viljan till dem: "O att vi inte var föremål för dessa saker! O att dessa saker inte var framför oss!" But this cannot be got by mere desiring; and not to get what one desires, is suffering. Men detta kan inte klarade sig enbart önskar, och inte få vad man önskar, är lidande.

The Five Groups of Existence De fem grupperna av existens

And what, in brief, are the Five Groups of Existence? Och vad, i korthet, är de fem grupper av existens? They are Corporeality, Feeling, Perception, (mental) Formations, and Consciousness. De är kroppslighet, känslor, Perception, (mental) formationer och medvetande.

Any corporeal phenomenon, whether one's own or external, gross or subtle, lofty or low, far or near, belongs to the Group of Corporeality; any feeling belongs to the Group of Feeling; any perception belongs to the Group of Perception; any mental formation belongs to the Group of Formations; all consciousness belongs to the Group of Consciousness. Alla kroppsliga fenomen, vare sig den egna eller externa, grov eller subtil, högt eller lågt, långt eller nära, tillhör gruppen av kroppslighet, någon känsla tillhör gruppen Feeling; någon uppfattning tillhör gruppen Perception; mental formation tillhör gruppen av formationer, alla medvetande hör till gruppen av medvetande.

(Our so called individual existence is in reality nothing but a mere process of these "bodily and mental" phenomena, which since immemorial times was going on before one's apparent birth, and which also after death will continue for immemorial periods of time. In the following, we shall see that these five Groups, or Khandhas - either taken separately, or combined - in no way constitute any real "Ego - entity," and that no Ego - entity exists apart from them, and hence that the belief in an Ego - entity is merely an illusion. Just as that which we designate by the name of "chariot," has no existence apart from axle, wheels, shaft, and so forth: or as the word "house" is merely a convenient designation for various materials put together after a certain fashion so as to enclose a portion of space, and there is no separate house - entity in existence: - in exactly the same way, that which we call a "being," or an "individual," or a "person," or by the name is nothing but a changing combination of physical and psychical phenomena, and has no real existence in itself.) (Vår så kallade individuella existens är i själva verket ingenting annat än en enkel process för dessa "kroppsliga och psykiska" fenomen, som sedan urminnes tider var på gång innan ett uppenbara födelse, och som också efter döden kommer att fortsätta i urminnes tid. I Följande kommer vi att se till att dessa fem grupper, eller Khandhas - antingen var för sig eller i kombination - inte på något sätt utgör någon verklig "Ego - enhet" och att ingen Ego - enhet finns förutom dem, och därmed att tron på en Ego - enhet är bara en illusion. Precis som den vi beteckna med namnet "vagn" har ingen existens förutom axel, hjul, axel, och så vidare: eller som ordet "hus" är bara ett bekvämt beteckning för Olika material sätta ihop efter ett visst sätt så att bifoga en del utrymme, och det finns ingen separat hus - enhetens existens - på exakt samma sätt, det som vi kallar att "vara" eller en "individ" eller en "person" eller av namnet är ingenting annat än en föränderlig kombination av fysiska och psykiska fenomen, och har ingen verklig existens i sig.)

The "Corporeality Group" of Four Elements Den "kroppslighet Group" av fyra element

What, now, is the Group of Corporeality? Vad nu, är den grupp av kroppslighet? It is the four primary elements, and Corporeality derived from them. Det är de fyra grundläggande element, och kroppslighet härrör från dem.

And what are the four primary elements? Och vad är de fyra grundläggande elementen? They are the Solid Element, the Fluid Element, the Heating Element, the Vibrating Element. De är Solid Element, Fluid element, värmeelement, den vibrerande Element.

(The four elements, or - to speak more correctly - the four elementary qualities of matter, may be rendered in English as: Inertia, Cohesion, Radiation, and Vibration. (De fyra elementen, eller - för att tala mer korrekt - kan de fyra grundläggande egenskaper hos materien, görs på engelska: Tröghet, sammanhållning, strålning och vibrationer.

The twenty four corporeal phenomena which depend upon them are, according to the Abhidharma: eye, ear, nose, tongue, body, visible form, sound, odor, taste, masculinity, femininity, vitality, organ of thinking, gesture, speech, space (cavities of ear, nose, etc.), agility, elasticity, adaptability, growth, duration, decay, variability, change of substance.) De tjugo fyra kroppsliga fenomen som är beroende av dem, enligt Abhidharma: ögon, öron, näsa, tunga, kropp, synlig form, ljud, lukt, smak, manlighet, kvinnlighet, vitalitet, orgel av tänkande, gester, tal, rymden (hålrummen i öron, näsa, etc.), smidighet, elasticitet, anpassningsförmåga, tillväxt, varaktighet, förruttnelse, variation, förändring i sak.)

1. 1. What, now, is the Solid Element? Vad nu, är Solid Element? The solid element may be one's own, or it may be external. Den fasta delen kan vara sin egen, eller det kan vara externa. And what is one's own solid element? Och vad är en egen fast inslag? The dependent properties, which on one's own person and body are hard and solid, as the hairs of head and body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, stomach, bowels, mesentery, excrement, or whatever other dependent properties which on one's own person and body are hard and solid - this is called one's own solid element. Den beroende egenskaper, som på ens egen person och kropp är hård och fast, som hår på huvudet och kroppen, naglar, tänder, hud, kött, senor, ben, märg, njurar, hjärta, lever, diafragma, mjälte, lungor, mage, tarm, krös, avföring, eller vad andra beroende egenskaper som på ens egen person och kropp är hårda och fasta - detta kallas en egen fast inslag. Now, whether it be one's own solid element, or whether it be the external solid element, they are both only the solid element. Nu, vare sig det är en egen fast element, eller om det är de yttre fasta element, är de båda endast den fasta delen. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Och man bör förstå, enligt verkligheten, och sann visdom: "Detta tillhör inte mig, det är jag inte, det är inte mitt jag."

2. 2. What, now, is the Fluid Element? Vad nu, är Fluid Element? The fluid element may be one's own, or it may be external. Den vätska element får en egen, eller det kan vara externa. And what is one own fluid element? The dependent properties, which on one's own person and body are watery or cohesive, as bile, phlegm, pus, blood, sweat, lymph, tears, semen, spit, nasal mucus, oil of the joints, urine or whatever other dependent properties which on one own person and body are watery or cohesive - this is called one's own fluid element. Och vad är en egen flytande element? De beroende egenskaper, som på ens egen person och kropp är rinnande eller sammanhängande, såsom galla, slem, var, blod, svett, lymfa, tårar, sperma, spotta, nasal slem, olja i lederna , urin eller någon annan beroende egenskaper som är en egen person och kropp är rinnande eller sammanhållet - detta kallas en egen flytande element. Now, whether it be one's own fluid element, or whether it be the external fluid element, they are both only the fluid element. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Nu, oavsett om det är en egen vätska element, eller om det är de yttre flytande element är de båda bara flytande element. Och man måste förstå, i enlighet med verkligheten, och sann visdom: "Detta tillhör inte mig, det här är jag inte, det är inte mitt jag. "

3. 3. What, now, is the Heating Element? Vad nu, är Värmeelement? The heating element may be one own, or it may be external. Den värmeelement får en egen, eller det kan vara externa. And what is one's own heating element? The dependent properties, which on one's own person and body are heating and radiating, as that whereby one is heated, consumed, scorched, whereby that which has been eaten, drunk, chewed, or tasted, is fully digested; or whatever other dependent properties, which on one's own person and body are heating and radiating this is called one's own heating element. Och vad är en egen värmeelement? De beroende egenskaper, som på ens egen person och kropp är värme och strålande, som innebär att man är uppvärmd, konsumeras, bränt, vilket innebär att det som har ätit, druckit, tuggas, eller smakat, är helt smält, eller någon annan beroende egenskaper, som på ens egen person och kropp är värme och strålande detta kallas ett eget värmeelement. Now, whether it be one's own heating element, or whether it be the external heating element, they are both only the heating element. Nu, vare sig det är en egen värmeelement, eller om det är ett externt värmeelement, är de båda bara värmeelement. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Och man bör förstå, enligt verkligheten, och sann visdom: "Detta tillhör inte mig, det är jag inte, det är inte mitt jag."

4. 4. What, now, is the Vibrating Element? Vad nu, är det vibrerande Element? The vibrating element may be one's own, or it may be external. Den vibrerande element får en egen, eller det kan vara externa. And what is one's own vibrating element? Och vad är en egen vibrerande element? The dependent properties, which on one's own person and body are mobile and gaseous, as the upward - going and downward - going winds; the winds of stomach and intestines; in - breathing and out - breathing; or whatever other dependent properties, which on one's own person and body are mobile and gaseous - this is called one's own vibrating element. Den beroende egenskaper, som på ens egen person och kropp är rörliga och gasform, som den uppåtgående - gå och nedåt - går vindar, vindar på mage och tarmar, in - och andas ut - andas, eller någon annan beroende egenskaper, som den en egen person och kropp är mobila och gasformiga - detta kallas en egen vibrerande element. Now, whether it be one's own vibrating element, or whether it be the external vibrating element, they are both only the vibrating element. Nu, vare sig det är en egen vibrerande element, eller om det är de yttre vibrerande element, är de båda bara vibrerande element.

And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Just as one calls "hut" the circumscribed space which comes to be by means of wood and rushes, reeds, and clay, even so we call "body" the circumscribed space that comes to be by means of bones and sinews, flesh and skin. Och man måste förstå, i enlighet med verkligheten, och sann visdom: "Detta tillhör inte mig, det är jag inte, det är inte mitt jag." Precis som man kallar "hydda" den begränsad utrymme som kommer att ske genom trä och säv, vass och lera, trots det vi kallar "organ" i begränsad utrymme som kommer att ske genom ben och senor, kött och hud.

Dependent Origination of Consciousness Beroende Origination of Consciousness

Now, though one's eye be intact, yet if the external forms do not fall within the field of vision, and no corresponding conjunction takes place, in that case there occurs no formation of the corresponding aspect of consciousness. Nu, när ett öga vara intakt, men om de yttre formerna ingår inte i synfältet, och ingen motsvarande förening äger rum, i det fall det inte förekommer någon bildandet av motsvarande del av medvetandet. Or, though one eye be intact, and the external forms fall within the field of vision, yet if no corresponding conjunction takes place, in that case also there occurs no formation of the corresponding aspect of consciousness. If, however, one's eye is intact, and the external forms fall within the field of vision, and the corresponding conjunction takes place, in that case there arises the corresponding aspect of consciousness. Eller, om ett öga vara intakt, och de yttre formerna ligger inom synfältet, men om ingen motsvarande förening sker i så fall också att det förekommer ingen bildandet av motsvarande aspekten av medvetandet. Men om ett öga är intakt och yttre former faller inom synfältet, och motsvarande samarbete sker i så fall uppstår motsvarande aspekten av medvetandet.

Hence, I say: the arising of consciousness is dependent upon conditions; and without these conditions, no consciousness arises. And upon whatsoever conditions the arising of consciousness is dependent, after these it is called. Därför säger jag: uppkomsten av medvetandet är beroende av villkor, och utan dessa villkor, uppstår inget medvetande. Och över huvud taget villkor uppkomsten av medvetandet är beroende, efter dessa kallas.

Consciousness whose arising depends on the eye and forms, is called "eye - consciousness." Medvetande som uppstår beror på ögat och former, kallas "öga - medvetande."

Consciousness whose arising depends on the ear and sound, is called "ear - consciousness." Medvetande som uppstår beror på örat och ljud, kallas "öra - medvetande."

Consciousness whose arising depends on the olfactory organ and odors, is called "nose - consciousness." Medvetande som uppstår beror på luktorganet och lukter, kallas "näsa - medvetande."

Consciousness whose arising depends on the tongue and taste, is called "tongue - consciousness." Medvetande som uppstår beror på tungan och smaken, kallas "tunga - medvetande."

Consciousness whose arising depends on the body and bodily contacts, is called "body - consciousness." Medvetande som uppstår beror på kroppen och kroppsliga kontakter, kallas "kropp - medvetande."

Consciousness whose arising depends on the mind and ideas, is called "mind - consciousness." Medvetande som uppstår beror på sinnet och idéer, kallas "mind - medvetande."

Whatsoever there is of "corporeality" in the consciousness thus arisen, that belongs to the Group of Corporeality. Helst det är av "kroppslighet" i medvetandet alltså uppstått, som tillhör gruppen kroppslighet. there is of "feeling" - bodily ease, pain, joy, sadness, or indifferent feeling - belongs to the Group of Feeling. det är av "känsla" - kroppsliga lätthet, smärta, glädje, sorg, eller likgiltig känsla - som tillhör gruppen Feeling. Whatsoever there is of "perception" - visual objects, sounds, odors, tastes, bodily impressions, or mind objects - belongs to the Group of Perception. Whatsoever there are of mental "formations" impression, volition, etc. Helst det är av "perception" - visuella objekt, ljud, lukter, smaker, tillhör kroppsliga intryck, eller föremål som detta - att gruppen Perception. Vadhelst finns psykisk "formationer" intryck, vilja, etc. - belong to the Group of mental Formations. - Tillhör en grupp av mentala formationer. Whatsoever there is of "consciousness" therein, belongs to the Group of Consciousness. Helst det är av "medvetande" av dem, hör till gruppen av medvetande.

And it is impossible that any one can explain the passing out of one existence, and the entering into a new existence, or the growth, increase, and development of consciousness, independent of corporeality, feeling, perception, and mental formations. Och det är omöjligt att någon kan förklara det som går ur en existens, och in i en ny existens, eller tillväxten, öka, och utveckling av medvetandet, oberoende av kroppslighet, känslor, perception och mentala formationer.

The Three Characteristics of Existence Tre Characteristics of Existence

All formations are "transient"; all formations are "subject to suffering"; all things are "without an Ego - entity." Alla formationer är "övergående", alla formationer är "föremål för lidande", allting är "utan Ego - enhet." Corporeality is transient, feeling is transient, perception is transient, mental formations are transient, consciousness is transient. Kroppslighet är övergående, är övergående känsla, perception är övergående, mentala formationer är övergående, medvetandet är övergående.

And that which is transient, is subject to suffering; and of that which is transient, and subject to suffering and change, one cannot rightly say: "This belongs to me; this am I; this is my Ego." Och det som är övergående, är föremål för lidande, och det som är övergående, och med förbehåll för lidande och förändring, kan man inte riktigt säga: "Det här tillhör mig, här är jag, det är mitt jag."

Therefore, whatever there be of corporeality, of feeling, perception, mental formations, or consciousness, whether one's own or external, whether gross or subtle, lofty or low, far or near, one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Alltså, vad är det för kroppslighet, känslor, perception, mentala formationer eller medvetande, vare sig den egna eller externa, vare sig grov eller subtil, högt eller lågt, långt eller nära, måste man förstå, beroende på verkligheten, och sann vishet: "Detta tillhör inte mig, det är jag inte, det är inte mitt jag."

Suppose, a man who is not blind, were to behold the many bubbles on the Ganges as they are driving along; and he should watch them, and carefully examine them. Antag, en man som inte är blind, var att se de många bubblor på Ganges som de kör tillsammans, och han skulle titta på dem, och noggrant granska dem. After carefully examining them, they will appear to him empty, unreal, and unsubstantial. Efter att noggrant undersöka dem, kommer de att visas för honom tomma, overkligt och obetydlig. In exactly the same way, does the monk behold all the corporeal phenomena, feelings, perceptions, mental formations, and states of consciousness - whether they be of the past, or the present, or the future, far, or near. På exakt samma sätt, gör munken se alla kroppsliga fenomen, känslor, uppfattningar, mentala formationer och medvetandetillstånd - oavsett om de är tidigare eller nuvarande eller framtida, långt eller nära. And he watches them, and examines them carefully; and, after carefully examining them, they appear to him empty, void, and without an Ego Och han ser dem, och granskar dem noga, och efter noggrant undersöka dem, de tycks honom tomma, ogiltig och utan en Ego

Whoso delights in corporeality, or feeling, or perception, or mental formations, or consciousness, he delights in suffering; and whoso delights in suffering, will not be freed from suffering. Vemhelst fröjder i kroppslighet, eller känsla eller uppfattning, eller mentala formationer, eller medvetandet, gläder han lider, och vemhelst härligheter i lidande, kommer inte att befrias från lidande. Thus I say Så jag säger

How can you find delight and mirth, Hur kan du finna glädje och munterhet,
Where there is burning without end? Om det brinner utan slut?
In deepest darkness you are wrapped! I djupaste mörker du är lindade!
Why do you not seek for the light? Varför söker du inte ljuset?

Look at this puppet here, well rigged, Titta på denna marionett här, väl riggad,
A heap of many sores, piled up, En hög med många sår, uppstaplade,
Diseased, and full of greediness, Sjuka, och full av girighet,
Unstable, and impermanent! Instabila och obeständiga!

Devoured by old age is this frame, Uppslukas av ålderdom är denna ram,
A prey of sickness, weak and frail; Ett byte av sjukdom, svag och bräcklig;
To pieces breaks this putrid body, Sönder bryter detta rutten kropp,
All life must truly end in death. Allt liv måste verkligen sluta i döden.

The Three Warnings Tre Varningar

Did you never see in the world a man, or a woman, eighty, ninety, or a hundred years old, frail, crooked as a gable roof, bent down, resting on crutches, with tottering steps, infirm, youth long since fled, with broken teeth, grey and scanty hair, or bald - headed, wrinkled, with blotched limbs? Har du aldrig ser i världen är en man eller en kvinna, åttio, nittio, eller en hundra år gammal, skröplig, krokig som en gaveltak, böjde sig ner och vilar på kryckor, med vacklande steg, sjuka, ungdomar sedan länge flytt, med trasiga tänder, grå och glesa hår, eller Bald Headed -, skrynkliga, med fläckig lemmar? And did the thought never come to you that also you are subject to decay, that also you cannot escape it? Och har tanken aldrig komma till er att även du är utsatt för röta, att även du inte kan undgå det?

Did you never see in the world a man, or a woman, who being sick, afflicted, and grievously ill, and wallowing in his own filth, was lifted up by some people, and put to bed by others? Har du aldrig ser i världen är en man eller en kvinna som är sjuk, drabbas, och allvarligt sjuk, och vältrar sig i sin egen smuts, lyftes upp av en del människor, och gå till sängs med andra? And did the thought never come to you that also you are subject to disease, that also you cannot escape it? Och har tanken aldrig komma till er att även du är utsatt för sjukdom, som även du inte kan undgå det?

Did you never see in the world the corpse of a man, or a woman, one, or two, or three days after death, swollen up, blue - black in color, and full of corruption? Har du aldrig ser i världen liket av en man eller en kvinna, en, två eller tre dagar efter döden, svullna upp, blå - svart färg, och full av korruption? And did the thought never come to you that also you are subject to death, that also you cannot escape it? Och har tanken aldrig komma till dig att du också är föremål för döden, att även du inte kan undgå det?

Samsara, The Wheel of Existence Samsara, The Wheel of Existence

Inconceivable is the beginning of this Samsara; not to be discovered Otänkbart är början av denna Samsara, att inte bli upptäckt

(continues . . . ) (fortsätter...)


Another Important Buddhist Document (Portion) Follows En annan viktig buddhistiska dokument (Portion) följer


Buddha, The Gospel Buddha, The Gospel

500 BC 500 f.Kr.

The Disciple Speaks Lärjungen Speaks

Rejoice Rejoice

Rejoice at the glad tidings! Glädjas åt det glada budskapet! The Buddha our Lord has found the root of all evil; he has shown us the way of salvation. Buddha vår Herre har funnit roten till allt ont, han har visat oss vägen till frälsning. The Buddha dispels the illusions of our mind and redeems us from the terror of death. Buddha skingrar de illusioner vårt sinne och löser oss från Terror of Death.

The Buddha, our Lord, brings comfort to the weary and sorrow - laden; he restores peace to those who are broken down under the burden of life. Buddha, vår Herre, ger tröst för de trötta och sorg - lastad, han återställer frid till dem som bryts ner under bördan av livet. He gives courage to the weak when they would fain give up self reliance and hope. Han ger mod till svaga när de skulle gärna ge upp självförtroende och hopp. You who suffer from the tribulations of life, you who have to struggle and endure, you who yearn for a life of truth, rejoice at the glad tidings! Du som lider av de vedermödor i livet, du som måste kämpa och uthärda, ni som längtar efter ett liv i sanning, glädjas åt det glada budskapet! There is balm for the wounded, and there is bread for the hungry. Det är balsam för sårade, och det finns bröd till hungriga. There is water for the thirsty, and there is hope for the despairing. Det finns vatten till törstiga, och det finns hopp för den förtvivlade. There is light for those in darkness, and there is inexhaustible blessing for the upright. Det är lätt för dem i mörkret, och det finns outtömliga välsignelse för upprätt.

Heal your wounds, you wounded, and eat your fill, you hungry. Rest, you weary, and you who are thirsty quench your thirst. Läka dina sår, du sårade och äta ditt lystmäte, du hungrig. Rest, du trött, och ni som är törstig släcka din törst. Look up to the light, you who sit in darkness; be full of good cheer, you who are forlorn. Titta upp mot ljuset, du som sitter i mörker, vara full vid gott mod, ni som är övergiven.

Trust in truth, You who love the truth, for the kingdom of righteousness is founded upon earth. Trust i sanning, Du som älskar sanningen, för den rike av rättfärdighet bygger på jorden. The darkness of error is dispelled by the light of truth. Mörkret för fel skingras av sanningens ljus. We can see our way and take firm and certain steps. Vi ser vårt sätt och vidta kraftfulla och vissa steg. The Buddha, our Lord, has revealed the truth. Buddha, vår Herre, har avslöjat sanningen. The truth cures our diseases and redeems us from perdition; the truth strengthens us in life and in death; the truth alone can conquer the evils of error. Sanningen bota våra sjukdomar och löser oss från undergång, sanningen stärker oss i livet och i döden, sanningen ensam kan besegra det onda av misstag. Rejoice at the glad tidings! Glädjas åt det glada budskapet!

Samsara and Nirvana Samsara och Nirvana

Look about and contemplate life! Se sig omkring och begrunda livet! Everything is transient and nothing endures. Allt är övergående och varar ingenting. There is birth and death, growth and decay; there is combination and separation. Det är födelse och död, tillväxt och förfall, det är kombinationen och separation. The glory of the world is like a flower: it stands in full bloom in the morning and fades in the heat of the day. Härlighet världen är som en blomma: det står i full blom på morgonen och bleknar i dagens hetta.

Wherever you look, there is a rushing and a struggling, and an eager pursuit of pleasure. Vart du än tittar finns det ett brusande och ett kämpande och en ivrig efter njutning. There is a panic flight from pain and death, and hot are the flames of burning desires. Det finns en panik flykt från smärta och död, och varm är eld brinnande önskningar. The world is Vanity Fair, full of changes and transformations. Världen är Vanity Fair, full av förändringar och transformationer. All is Samsara, the turning Wheel of Existence. Allt är Samsara, vändningsriktningen Wheel of Existence.

Is there nothing permanent in the world? Finns det inget permanent i världen? Is there in the universal turmoil no resting place where our troubled heart can find peace? Finns det i den allmänna turbulensen ingen viloplats där våra oroliga hjärta kan finna frid? Is there nothing everlasting? Finns det inget evigt? Oh, that we could have cessation of anxiety, that our burning desires would be extinguished! Åh, att vi kunde ha upphörande av ångest, att vår brinnande önskningar skulle upphöra! When shall the mind become tranquil and composed? När skall sinnet bli lugn och samlad?

The Buddha, our Lord, was grieved at the ills of life. Buddha, vår Herre, var bedrövad över det onda i livet. He saw the vanity of worldly happiness and sought salvation in the one thing that will not fade or perish, but will abide for ever and ever. Han såg fåfänga världslig lycka och sökt frälsning i en sak som inte kommer att blekna eller gå under, men kommer att följa i evigheters evighet.

You who long for life, learn that immortality is hidden in transiency. Ni som längtar efter liv, lära sig att odödlighet är dold i KORTVARIGHET. You who wish for happiness without the sting of regret, lead a life of righteousness. Ni som önskar lycka utan sting av ånger, leva ett liv i rättfärdighet. You who yearn for riches, receive treasures that are eternal. Du som längtar efter rikedom, få skatter som är eviga. Truth is wealth, and a life of truth is happiness. Sanningen är rikedom och ett liv i sanning är lycka.

All compounds will be dissolved again, but the verities which determine all combinations and separations as laws of nature endure for ever and aye. Alla föreningar kommer att upplösas igen, men de sanningar som avgör alla kombinationer och separationer som naturlagarna för evigt och ja. Bodies fall to dust, but the truths of the mind will not be destroyed. Organ falla till stoft, men sanningar sinnet kommer inte att förstöras.

Truth knows neither birth nor death; it has no beginning and no end. Welcome the truth. Sanningen vet varken födelse eller död, det har ingen början och inget slut. Välkommen sanningen. The truth is the immortal part of mind. Sanningen är den odödliga delen av sinnet. Establish the truth in your mind, for the truth is the image of the eternal; it portrays the immutable; it reveals the everlasting; the truth gives unto mortals the boon of immortality. Fastslå sanningen i ditt sinne, för sanningen är den bild av det eviga, det skildrar oföränderliga, den avslöjar den eviga, sanningen ger åt dödliga välsignelse av odödlighet.

The Buddha has proclaimed the truth; let the truth of the Buddha dwell in your hearts. Buddha har förkunnat sanningen, låt sanningen i Buddhas bo i era hjärtan. Extinguish in yourselves every desire that antagonizes the Buddha, and in the perfection of your spiritual growth you will become like unto him. Släck på er alla önskningar som motverkar Buddha, och i fullkomlighet din andliga tillväxt du kommer att bli lik honom. That of your heart which cannot or will not develop into Buddha must perish, for it is mere illusion and unreal; it is the source of your error; it is the cause of your misery. Att i ditt hjärta som inte kan eller kommer att utvecklas till Buddha skall förgås, för det är illusion och overklig, det är källan till ditt fel, det är orsaken till ditt elände.

You attain to immortality by filling your minds with truth. Therefore, become like unto vessels fit to receive the Master's words. Du nå till odödlighet genom att fylla ditt sinne med sanning. Därför blir lik fartyg som passar för att ta emot Mästarens ord. Cleanse yourselves of evil and sanctify your lives. Rengöra eder ondska och helga ditt liv. There is no other way of reaching truth. Det finns inget annat sätt att nå sanningen.

Learn to distinguish between Self and Truth. Lära sig att skilja mellan jaget och sanning. Self is the cause of selfishness and the source of evil; truth cleaves to no self; it is universal and leads to justice and righteousness. Själv är orsaken till själviskhet och källan till det onda; sanning klyver att ingen själv, det är universell och leder till rättvisa och rättfärdighet. Self, that which seems to those who love their self as their being, is not the eternal, the everlasting, the imperishable. Själv, det som förefaller dem som älskar sina egna som de är, är inte det eviga, det eviga, det oförgängliga. Seek not self, but seek the truth. Inte söka själv, men söker sanningen.

If we liberate our souls from our petty selves, wish no ill to others, and become clear as a crystal diamond reflecting the light of truth, what a radiant picture will appear in us mirroring things as they are, without the admixture of burning desires, without the distortion of erroneous illusion, without the agitation of clinging and unrest. Om vi befria våra själar från vår lilla jag, vill inget illa mot andra, och bli klart som en kristall diamant reflekterar ljuset av sanningen, vad en strålande bild visas på oss speglar verkligheten som den är, utan inblandning av brinnande önskningar, utan snedvridning av felaktiga illusion, utan agitation av klängande och oro.

Yet you love self and will not abandon self love. Men du älskar själv och kommer inte att överge egenkärlek. So be it, but then, verily, you should learn to distinguish between the false self and the true self. Må så vara, men då, sannerligen, bör du lära dig att skilja mellan falska jaget och sanna jag. The ego with all its egotism is the false self. It is an unreal illusion and a perishable combination. Jaget med alla dess egoism är falska själv. Det är en overklig illusion och en förgänglig kombination. He only who identifies his self with the truth will attain Nirvana; and he who has entered Nirvana has attained Buddhahood; he has acquired the highest good; he has become eternal and immortal. Han bara som identifierar honom själv med sanningen kommer att nå Nirvana, och han har ingått Nirvana har uppnått Buddhaskap, han har fått det högsta goda, han har blivit en evig och odödlig.

All compound things shall be dissolved again, worlds will break to pieces and our individualities will be scattered; but the words of Buddha will remain for ever. Alla sammansatta saker skall lösas upp igen, kommer världar bryta sönder och vår personlighet kommer att vara utspridda, utan ord från Buddha förblir för alltid.

The extinction of self is salvation; the annihilation of self is the condition of enlightenment; the blotting out of self is Nirvana. Utrotning av själv är frälsning, förintelse av själv är en förutsättning för upplysning; utblottningen av jaget är Nirvana.

Happy is he who has ceased to live for pleasure and rests in the truth. Glad är han som har upphört att leva för nöje och vilar på sanningen. Verily his composure and tranquility of mind are the highest bliss. Sannerligen sitt lugn och frid i sinnet är den högsta salighet.

Let us take our refuge in the Buddha, for he has found the everlasting in the transient. Låt oss ta vår tillflykt till Buddha, ty han har funnit det eviga i övergående. Let us take our refuge in that which is the immutable in the changes of existence. Låt oss ta vår tillflykt till det som är oföränderligt i de förändringar i tillvaron. Let us take our refuge in the truth that is established through the enlightenment of the Buddha. Låt oss ta vår tillflykt till den sanning som är etablerad genom upplysning av Buddha. Let us take our refuge in the community of those who seek the truth and endeavor to live in the truth. Låt oss ta vår tillflykt i samhället av dem som söker sanningen och strävan att leva i sanning.

Truth, The Savior Sanning, Frälsaren

The things of the world and its inhabitants are subject to change. They are combinations of elements that existed before, and all living creatures are what their past actions made them; for the law of cause and effect is uniform and without exception. De saker i världen och dess invånare kan komma att ändras. De är kombinationer av delar som fanns innan, och alla levande varelser är vad de tidigare åtgärder gjorde dem, ty lagen om orsak och verkan är enhetlig och utan undantag.

But in the changing things there is a constancy of law, and when the law is seen there is truth. Men i förändra saker finns en ihärdighet i lag, och när lagen ses finns sanningen. The truth lies hidden in Samsara as the permanent in its changes. Sanningen ligger gömd i Samsara som de ordinarie i sina ändringar.

Truth desires to appear; truth longs to become conscious; truth strives to know itself. Truth önskar framträda; sanning längtar efter att bli medveten, sanning strävar efter att känna sig själv.

There is truth in the stone, for the stone is here; and no power in the world, no god, no man, no demon, can destroy its existence. But the stone has no consciousness. Det finns sanning i sten för sten är här, och ingen makt i världen, ingen Gud, ingen man, ingen demon kan förstöra dess existens. Men stenen har inget medvetande. There is truth in the plant and its life can expand; the plant grows and blossoms and bears fruit. Its beauty is marvelous, but it has no consciousness. Det finns sanning i anläggningen och dess liv kan expandera, växten växer och blommar och bär frukt. Dess skönhet är fantastiskt, men det har inget medvetande. There is truth in the animal; it moves about and perceives its surroundings; it distinguishes and learns to choose. Det finns sanning i djuret, det rör sig om och uppfattar sin omgivning, det skiljer och lär sig att välja. There is consciousness, but it is not yet the consciousness of Truth. Det är medvetandet, men det är ännu inte medvetandet om sanningen. It is a consciousness of self only. Det är en känsla av själv bara.

The consciousness of self dims the eyes of the mind and hides the truth. Medvetande själv dämpar ögon sinnet och döljer sanningen. It is the origin of error, it is the source of illusion, it is the germ of evil. Det är ursprunget till felet, är det källan till illusion, är det fröet till det onda. Self begets selfishness. Self föder själviskhet. There is no evil but what flows from self. Det finns inget ont, men vad som flödar från själv. There is no wrong but what is done by the assertion of self. Det är inget fel, men vad görs genom en bekräftelse av jaget. Self is the beginning of all hatred, of iniquity and slander, of impudence and indecency, of theft and robbery, of oppression and bloodshed. Själv är början på allt hat, ondska och förtal av fräckhet och oanständighet, stöld och rån, av förtryck och blodsutgjutelse. Self is Mara, the tempter, the evil doer, the creator of mischief. Själv är Mara, frestaren, den onda doer, skaparen av rackartyg. Self entices with pleasures. Self lockar med njutning. Self promises a fairy's paradise. Self utlovar en fe paradis. Self is the veil of Maya, the enchanter. Själv är slöja Maya, den trollkarl. But the pleasures of self are unreal, its paradisian labyrinth is the road to misery, and its fading beauty kindles the flames of desires that never can be satisfied. Men nöjen själv är overklig, dess paradisian labyrint är vägen till misär och dess blekning skönhet tänder lågor av begär som aldrig kan vara nöjda.

Who shall deliver us from the power of self? Vem skall befria oss från den makt själv? Who shall save us from misery? Vem ska rädda oss från elände? Who shall restore us to a life of blessedness? Vem skall ge oss ett liv av salighet?

There is misery in the world of Samsara; there is much misery and pain. Det är elände i världen av Samsara, det finns mycket elände och smärta. But greater than all the misery is the bliss of truth. Men större än allt elände är saligheten av sanningen. Truth gives peace to the yearning mind; it conquers error; it quenches the flames of desires; it leads to Nirvana. Truth ger frid till längtan sinne, det erövrar fel, det släcker elden av begär, det leder till Nirvana. Blessed is he who has found the peace of Nirvana. Välsignad är han som har funnit frid i Nirvana. He is at rest in the struggles and tribulations of life; he is above all changes; he is above birth and death; he remains unaffected by the evils of life. Han är i vila i kamp och vedermödor i livet, han är framför allt förändringar, han är över födelse och död, han förblir opåverkad av det onda i livet.

Blessed is he who has found enlightenment. Välsignad är han som har hittat upplysning. He conquers, although he may be wounded; he is glorious and happy, although he may suffer; he is strong, although he may break down under the burden of his work; he is immortal, although he will die. Han segrar, men han kan bli sårad, han är härlig och glad, även om han får lida, han är stark, men han kan bryta ner under bördan av hans verk, han är odödlig, även om han kommer att dö. The essence of his being is purity and goodness. Kärnan i hans väsen är renhet och godhet.

Blessed is he who has attained the sacred state of Buddhahood, for he is fit to work out the salvation of his fellow beings. Välsignad är han som har uppnått den heliga staten Buddhaskap, ty han är lämpad räkna ut frälsning hans medmänniskor. The truth has taken its abode in him. Sanningen har tagit sin boning i honom. Perfect wisdom illumines his understanding, and righteousness ensouls the purpose of all his actions. Perfekt visdom lyser hans förståelse och ensouls rättfärdighet syftet med alla sina handlingar. The truth is a living power for good, indestructible and invincible! Sanningen är en levande kraft för gott, oförstörbar och oövervinnerlig! Work the truth out in your mind, and spread it among mankind, for truth alone is the savior from evil and misery. Arbete sanningen i ditt sinne, och sprida det bland människorna, för sanningen ensam är Frälsaren från ondska och elände. The Buddha has found the truth and the truth has been proclaimed by the Buddha! Buddha har funnit sanningen och sanningen har proklamerats av Buddha! Blessed be the Buddha! Välsignad vare Buddha!

The Enlightenment Upplysningen

There was in Kapilavatthu a Sakya king, strong of purpose and reverenced by all men, a descendant of the Okkakas, who call themselves Gotama, and his name was Suddhodana or Pure - Rice. Det var i Kapilavatthu en Sakya kung, stark beslutsamhet och vördnad för alla människor, en ättling till Okkakas, som kallar sig Gotama, och hans namn var Suddhodhana eller Pure - Rice. His wife Mayadevi was beautiful as the water lily and pure in mind as the lotus. Hans hustru Mayadevi var vacker som näckros och ren tanke som lotus. As the Queen of Heaven, she lived on earth, untainted by desire, and immaculate. Som Himlens Drottning, hon levde på jorden, renare av begär, och felfritt.

The king, her husband, honored her in her holiness, and the spirit of truth, glorious and strong in his wisdom like unto a white elephant, descended upon her. Kungen, hennes make, hedrade henne i hennes helighet, och sanningens Ande, härliga och stark i sin vishet likt en vit elefant, sänker sig ned över henne. When she knew that the hour of motherhood was near, she asked the king to send her home to her parents; and Suddhodana, anxious about his wife and the child she would bear him, willingly granted her request. Då hon visste att stunden för moderskapet var nära, hon frågade kungen att skicka henne hem till hennes föräldrar, och Suddhodhana, orolig för hans fru och barn som hon skulle bära honom, gärna beviljat hennes begäran.

At Lumbini there is a beautiful grove, and when Mayadevi passed through it the trees were one mass of fragrant flowers and many birds were warbling in their branches. På Lumbini finns en vacker skogsdunge, och när Mayadevi passerade det träden var en massa doftande blommor och många fåglar drillar i sina grenar. The Queen, wishing to stroll through the shady walks, left her golden palanquin, and, when she reached the giant sala tree in the midst of the grove, felt that her hour had come. Drottningen, som vill promenera genom skuggiga promenader, lämnade sin gyllene bärstol, och när hon kom jätten Sala träd mitt i lunden, ansåg att hennes stund var kommen. She took hold of a branch. Hon tog tag i en gren. Her attendants hung a curtain about her and retired. Hennes skötare hängde ett draperi om henne och pensionärer. When the pain of travail came upon her, four pure minded angels of the great Brahma held out a golden net to receive the babe, who came forth from her right side like the rising sun bright and perfect. När smärtan travail kom över henne, fyra rena sinnade änglar stora Brahma höll en gyllene nät för att ta emot babe, som kom ut ur hennes högra sida som den uppgående solen ljus och perfekt.

The Brahma - angels took the child and placing him before the mother said: "Rejoice, O queen, a mighty son has been born unto thee." Brahma - änglar tog barnet och placera honom innan modern säger: "Gläd dig, o drottning, en mäktig son har fötts till dig."

At her couch stood an aged woman imploring the heavens to bless the child. Vid hennes soffa stod en äldre kvinna bedjande himlavalvet att välsigna barnet. All the worlds were flooded with light. Alla världens översvämmades med ljus. The blind received their sight by longing to see the coming glory of the Lord; the deaf and dumb spoke with one another of the good omens indicating the birth of the Buddha to be. Blinda fick sin syn av längtan att se kommande Herrens härlighet, döva och stumma talade med varandra om gott omen anger födelse Buddha att vara. The crooked became straight; the lame walked. De krokiga blev raka, lama gick. All prisoners were freed from their chains and the fires of all the hells were extinguished. Alla fångar befriades från sina bojor och bränderna i alla helveten släcktes.

No clouds gathered in the skies and the polluted streams became clear, whilst celestial music rang through the air and the angels rejoiced with gladness. Inga moln upp i himlen och förorenade vattendrag blev klart, medan himmelska musik ljöd genom luften och änglarna jublade av glädje. With no selfish or partial joy but for the sake of the law they rejoiced, for creation engulfed in the ocean of pain was now to obtain release. Utan själviska eller delvis glädje utan till förmån för vilken lag som jublade, för skapande uppslukas i havet av smärta var nu att få släppa. The cries of beasts were hushed; all malevolent beings received a loving heart, and peace reigned on earth. Skriken från djur var tyst, alla ondskefulla varelser fått ett älskande hjärta, och fred rådde på jorden. Mara, the evil one, alone was grieved and rejoiced not. Mara, den onde, ensam var bedrövad och jublade inte.

The Naga kings, earnestly desiring to show their reverence for most excellent law, as they had paid honor to former Buddhas, now went to greet the Bodhisattva. The Naga kungar, innerligt önskar att visa sin vördnad för de flesta mycket bra lag, som de hade betalat ära till tidigare Buddhor, nu gick att hälsa Bodhisattva. They scattered before him mandara flowers, rejoicing with heartfelt joy to pay their religious homage. De spridda före honom Mandara blommor, glädje med innerlig glädje att betala sina religiösa hyllning.

The royal father, pondering the meaning of these signs, was now full of joy and now sore distressed. Kungliga far, begrunda innebörden av dessa tecken, nu var full av glädje och nu ont bedrövad. The queen mother, beholding her child and the commotion which his birth created, felt in her timorous heart the pangs of doubt. Drottningmodern, skåda sitt barn och den uppståndelse som hans födelse skapade, kände i sitt hjärta ängslig kval tvivel.

Now there was at that time in a grove near Lumbini Asita, a rishi, leading the life of a hermit. Nu fanns det vid den tiden i en skogsdunge nära Lumbini Asita, en Rishi, ledande liv som eremit. He was a Brahman of dignified mien, famed not only for wisdom and scholarship, but also for his skill in the interpretation of signs. Han var en Brahman ett värdigt uppsyn, känd inte bara för vishet och lärdom, men också för hans skicklighet vid tolkningen av tecknen. And the king invited him to see the royal babe. Och kungen uppmanade honom att se de kungliga babe.

The seer, beholding the prince, wept and sighed deeply. Siaren, skåda prinsen, grät och suckade djupt. And when the king saw the tears of Asita he became alarmed and asked: "Why has the sight of my son caused thee grief and pain?" Och när kungen såg tårar Asita han blev förskräckt och frågade: "Varför har åsynen av min son låtit dig sorg och smärta?"

But Asita's heart rejoiced, and, knowing the king's mind to be perplexed, he addressed him, saying: "The king, like the moon when full, should feel great joy, for he has begotten a wondrously noble son. I do not worship Brahma, but I worship this child; and the gods in the temples will descend from their places of honor to adore him. Banish all anxiety and doubt. The spiritual omens manifested indicate that the child now born will bring deliverance to the whole world. Men Asita hjärta jublade, och med vetskap kungens sinne att förbryllad, tog han upp honom och sade: "Konungen, som månen när den är full, skall känna stor glädje, ty han har fått en underbart ädelt son. Jag dyrkar inte Brahma , men jag dyrkar detta barn, och gudarna i templen kommer att stiga ned från sin plats i ära att tillbedja honom. Bannlys all oro och tvivel. Det andliga uttryck Tecknen tyder på att barnet föds nu kommer att få befrielse för hela världen.

"Recollecting that I myself am old, on that account I could not hold my tears; for now my end is coming on and I shall not see the glory of this babe. For this son of thine will rule the world. The wheel of empire will come to him. He will either be a king of kings to govern all the lands of the earth, or verily will become a Buddha. He is born for the sake of everything that lives. His pure teaching will be like the shore that receives the shipwrecked. His power of meditation will be like a cool lake; and all creatures parched with the drought of lust may freely drink thereof. On the fire of covetousness he will cause the cloud of his mercy to rise, so that the rain of the law may extinguish it. The heavy gates of despondency will he open, and give deliverance to all creatures ensnared in the self entwined meshes of folly and ignorance. The king of the law has come forth to rescue from bondage all the poor, the miserable, the helpless." "Därpå minns att jag själv är gammal, av den anledningen jag inte kunde hålla mina tårar, för nu mitt mål är i antågande, och jag ska inte se charmen i denna babe. För denna son till din kommer att styra världen. Ratten i riket kommer till honom. Han kommer antingen bli kung av kungar styra alla länder på jorden, eller sannerligen kommer att bli en Buddha. Han är född av hänsyn till allt som lever. hans rena undervisningen kommer att se ut i land som tar emot de skeppsbrutna. hans makt för meditation kommer att bli som en sval sjö, och alla varelser förtorkade med torkan lust får fritt dricka detta. På eld girighet han kommer att orsaka ett moln av hans nåd att öka, så att regn lag kan släcka den. tunga portar av missmod kommer han öppet, och ge frälsning till alla varelser insnärjda i den egna komplexare maskor dårskap och okunnighet. Kungen av lagen har trätt fram för att rädda från träldom alla fattiga, eländiga, de hjälplösa. "

When the royal parents heard Asita's words they rejoiced in their hearts and named their newborn infant Siddhattha, that is he who has accomplished his purpose." När de kungliga föräldrar hörde Asita ord de jublade i sina hjärtan och namngav det nyfödda barnet Siddhattha, det är han som har gjort sitt syfte. "

And the queen said to her sister, Pajapati: "A mother who has borne a future Buddha will never give birth to another child. I shall soon leave this world, my husband, the king, and Siddhattha, my child. When I am gone, be thou a mother to him." Och drottningen sade till sin syster, Pajapati: "En mamma som har burit en framtida Buddha kommer aldrig föda ett barn. Jag snart skall lämna denna värld, min make, kungen och Siddhattha, mitt barn. När jag är borta , var du en mor för honom. " And Pajapati wept and promised. Och Pajapati grät och lovade.

When the queen had departed from the living, Pajapati took the boy Siddhattha and reared him. Då drottningen hade avvikit från det levande, tog Pajapati pojken Siddhattha och fötts upp honom. And as the light of the moon increases little by little, so the royal child grew from day to day in mind and in body; and truthfulness and love resided in his heart. Och som månens ljus ökar lite i taget, så det kungliga barnet växte från dag till dag i åtanke och i kroppen, och sanning och kärlek bosatt i sitt hjärta. When a year had passed Suddhodana the king made Pajapati his queen and there was never a better stepmother than she. När ett år hade gått Suddhodhana Kungen Pajapati hans drottning och det var aldrig en bättre styvmor än hon.

The Ties of Life Banden of Life

When Siddhattha had grown to youth, his father desired to see him married, and he sent to all his kinsfolk, commanding them to bring their princesses that the prince might select one of them as his wife. När Siddhattha hade vuxit till ungdom, hans far ville se honom gift, och han skickades till alla sina fränder, befallde dem att anpassa sina prinsessor att prinsen skulle välja en av dem som hans hustru.

But the kinsfolk replied and said: "The prince is young and delicate; nor has he learned any of the sciences. He would not be able to maintain our daughter, and should there be war he would be unable to cope with the enemy." Men fränder svarade och sade: "Prinsen är ung och känslig, och inte heller har han lärt sig något vetenskapligt. Han inte skulle kunna behålla vår dotter, och skulle det bli krig skulle han inte klara med fienden."

The prince was not boisterous, but pensive in his nature. Prinsen var inte högljudda, men fundersam i hans natur. He loved to stay under the great jambu tree in the garden of his father, and, observing the ways of the world, gave himself up to meditation. Han älskade att hålla sig under den stora jambu träd i trädgården till hans far, och observera hur världen, gav sig upp till meditation. And the prince said to his father: "Invite our kinsfolk that they may see me and put my strength to the test." Och fursten sade till sin far: "Bjud in vår släkt att de kan se mig och lägga mina krafter på prov." And his father did as his son bade him. Och hans far gjorde som hans son bjöd honom.

When the kinsfolk came, and the people of the city Kapilavatthu had assembled to test the prowess and scholarship of the prince, he proved himself manly in all the exercises both of the body and of the mind, and there was no rival among the youths and men of India who could surpass him in any test, bodily or mental. När släktingar kom, och folket i staden Kapilavatthu hade samlats för att testa förmåga och stipendium för prinsen, visade han sig manlig i alla övningar både för kropp och sinne, och det fanns ingen rival bland ungdomar och män i Indien som kan överträffa honom i något test, fysiska eller psykiska. He replied to all the Han svarade på alla

(continues . . . ) (fortsätter...)


Buddhism Buddhism

Catholic Information Katolsk information

The religious, monastic system, founded c. Religiösa, klosterväsendet system, grundat c. 500 BC on the basis of pantheistic Brahminism. 500 f.Kr. på grundval av panteistiska brahmanismen. The speculations of the Vedanta school of religious thought, in the eighth and following centuries, BC, gave rise to several rival schemes of salvation. Spekulationerna om Vedanta skolan av religiösa tänkandet, åttonde och följande århundraden, BC, gav upphov till flera konkurrerande system för frälsning. These movements started with the same morbid view that conscious life is a burden and not worth the living, and that true happiness is to be had only in a state like dreamless sleep free from all desires, free from conscious action. Dessa rörelser började med samma sjuklig att medvetet liv är en belastning och inte värt den levande, och att sann lycka är att vara hade endast i ett land som drömlös sömn fri från alla begär, fri från medveten handling. They took for granted the Upanishad doctrine of the endless chain of births, but they differed from pantheistic Brahminism both in their attitude towards the Vedas and in their plan for securing freedom from rebirth and from conscious existence. De tog för givet Upanishad läran om ändlösa kedjan av födslar, men de skilde sig från panteistiska brahmanismen både i deras inställning till Vedasen och i sin plan för att säkerställa frihet från återfödelse och från medveten tillvaro. In their absolute rejection of Vedic rites, they stamped themselves as heresies. I sin absoluta förkastande av Vedic rites, stämplas de själva som kätterier. Of these the one destined to win greatest renown was Buddhism. Av dessa är en förutbestämd att vinna största ryktbarhet var buddhismen.

I. THE FOUNDER I. GRUNDAREN

Of Buddha, the founder of this great movement, legendary tradition has much to say, but very little of historical worth is known. Av Buddha, grundaren av denna stora rörelse har legendariska tradition mycket att säga, men mycket lite av historiska värde är känt. His father seems to have been a petty raja, ruling over a small community on the southern border of the district now known as Nepal. Hans far verkar ha varit ringa Raja, regerade över ett litet samhälle på den södra gränsen av distriktet som nu kallas Nepal. Buddha's family name was Gotama (Sanskrit Gautama), and it was probably by this name that he was known in life. Buddha familj hette Gotama (sanskrit Gautama), och det var nog med detta namn som han var känd i livet. In all likelihood it was after his death that his disciples bestowed on him a number of laudatory names, the most common being Buddha, ie "the enlightened". Med all sannolikhet var det efter hans död att hans lärjungar gav honom en rad berömmande namn, oftast med Buddha, dvs "den upplysta". Like the newborn youths of his day, he must have spent some time in the study of the sacred Vedas. Liksom de nyfödda ungdomar på hans tid, måste han ha tillbringat en tid i studien av den heliga Veda. After the immemorial custom of the East, he married at an early age, and, if tradition may be trusted, exercised a prince's privilege of maintaining a harem. Efter urgamla seder i öst, gifte han vid tidig ålder, och om tradition kan lita på, utövas en prins privilegium att upprätthålla ett harem. His principal wife bore him a son. Hans huvudsakliga hustru födde honom en son. His heart was not at rest. Hans hjärta var inte i vila. The pleasures of the world soon palled upon him, and abandoning his home he retired to the forest, where as a hermit he spent several years in austere self-discipline, studying doubtless, the way of salvaion as taught in the Upanishads. Njutningen i världen snart palled på honom, och överge sitt hem han drog sig tillbaka till skogen, om det som en eremit han tillbringade flera år i sträng självdisciplin, studerar utan tvekan lärt vägen för salvaion som i Upanishaderna. Even this did not bring peace to his mind. Även detta inte skapa fred i sitt sinne. He gave up the rigorous fasts and mortifications, which nearly cost him his life, and devoted himself in his own way to long and earnest meditation, the fruit of which was his firm belief that he had discovered the only true method of escaping from the misery of rebirth and of attaining to Nirvana. Han gav upp stränga fastor och mortifications, som nästan kostade honom livet, och ägnade sig på sitt sätt till långa och allvar meditation, frukten som var hans fasta övertygelse att han hade funnit den enda sanna sättet att ta sig ur det elände av återfödelse och att nå till Nirvana. He then set out to preach his gospel of deliverance, beginning at Benares. Han räknade därefter ut för att predika sitt evangelium om befrielse, med början vid Benares. His magnetic personality and his earnest, impressive eloquence soon won over to his cause a number of the warrior caste. Brahmins, too, felt the persuasiveness of his words, and it was not long before he was surrounded by a band of enthusiastic disciples, in whose company he went from place to place, by making converts by his preaching. Hans magnetiska personlighet och hans allvar, imponerande vältalighet snart vunnit över till sin sak ett antal av de krigare kast. Brahminerna också kände tyngd i sina ord, och det dröjde inte länge förrän han var omgiven av en skara entusiastiska lärjungar, i vars sällskap han reste från plats till plats, genom att konverteras hans förkunnelse. These soon became very numerous and were formed into a great brotherhood of monks. Dessa blev snart mycket talrika och har formats till en stor brödraskap av munkar. Such was the work to which Buddha gave himself with unsparing zeal for over forty years. Sådan var det arbete som Buddha gav sig själv med skoningslösa nit i över fyrtio år. At length, worn out by his long life of activity, he fell sick after a meal of dried boar's flesh, and died in the eightieth year of his age. Omsider, utslitna av hans långa liv i verksamheten, han blev sjuk efter en måltid med torkad vildsvinshuvud kött, och dog i åttionde år i hans ålder. The approximate date of his death is 480 BC It is noteworthy that Buddha was a contemporary of two other famous religious philosophers, Pythagoras and Confucius. Den ungefärliga tidpunkten för hans död är 480 f.Kr. Det är anmärkningsvärt att Buddha var samtida med två andra kända religiösa filosofer, Pythagoras och Konfucius.

In the sacred books of later times Buddha is depicted as a character without flaw, adorned with every grace of mind and heart. I den heliga böcker senare tiders Buddha framställs som ett tecken utan brist, prydd med varje nåd sinne och hjärta. There may be some hesitation in taking the highly coloured portrait of Buddhist tradition as the exact representation of the original, but Buddha may be credited with the qualities of a great and good man. Det kan finnas viss tvekan att vidta de starkt färgade porträtt av buddhistiska tradition som exakt kopia av originalet, men Buddha kan tillgodoräknas vara med kvaliteterna i en stor och god människa. The records depict him moving about from place to place, regardless of personal comfort, calm and fearless, mild and compassionate, considerate towards poor and rich alike, absorbed with the one idea of freeing all men from the bonds of misery, and irresistible in his manner of setting forth the way of deliverance. Registren skildra honom röra sig från plats till plats, oberoende av personlig bekvämlighet, lugn och orädd, mild och medkännande, omtänksam mot fattiga och rika lika, absorberas med en idé att befria alla människor från band elände och oemotståndlig i sin sätt att sätta ut vägen för befrielse. In his mildness, his readiness to overlook insults, his zeal, chastity, and simplicity of life, he reminds one not a little of St. Francis of Assisi. I sin mildhet, att han var beredd förbise förolämpningar, hans iver, kyskhet, och enkelhet i livet, påminner han en inte lite av Franciskus av Assisi. In all pagan antiquity no character has been depicted as so noble and attractive. I alla hedniska antiken ingen karaktär har framställs som så ädelt och attraktiv.

II. II. BUDDHIST TEXTS Buddhistiska texter

The chief sources for early Buddhism are the sacred books comprised in the first two divisions of the Ti-pitaka (triple-basket), the threefold Bible of the Southern School of Buddhists. De främsta källorna för tidigt buddhismen är de heliga böckerna som ingår i de första två divisioner av Ti-Pitaka (trippel-korg), tredubbelt Bibeln i södra School of buddhister. In India, today, the Buddhists are found only in the North, in Nepal, and in the extreme South, in the island of Ceylon. I Indien, idag buddhisterna endast finns i norr, i Nepal, och i extrema Syd, på ön Ceylon. They represent two different schools of thought, the Northern worshipping Buddha as supreme personal deity though at the same time adopting most of the degrading superstitions of Hinduism, the Southern adhering in great measure to the original teachings of Buddha. De representerar två olika skolor i tanken, den nordliga dyrkar Buddha som högsta personliga gudom men samtidigt antar de flesta förnedrande vidskepelser av hinduismen, Södra ansluta sig till stor den ursprungliga läror av Buddha. Each school has a canon of sacred books. Varje skola har en kanon av heliga böcker. The Northern canon is in Sanskrit, the Southern in Pali, a softer tongue, into which Sanskrit was transformed by the people of the South. Den nordliga kanon är på sanskrit, Södra i Pali, en mjukare tunga, i vilken Sanskrit förvandlades av folket i syd. The Southern canon, Ti-pitaka, which reflects more faithfully the teachings of Buddha and his early disciples, embraces Södra canon, Ti-Pitaka, vilket innebär mer troget läror av Buddha och hans tidiga lärjungar, omfamnar

the Vinaya-pitaka, a collection of books on the disciplinary rules of the order, the Vinaya-Pitaka, en samling av böcker om disciplinåtgärder som tillämpas i beslutet,

the Sutta-pitaka, didactic tracts consisting in part of alleged discourses of Buddha; and Sutta-Pitaka, didaktiska skrifter som delvis består av påstådda predikningar av Buddha, och

the Abhidhamma-pitaka, comprising more detailed treatises on doctrinal subjects. the Abhidhamma-Pitaka, med mer detaljerad avhandlingar på läromässiga frågor.

Most of the Vinavas and some of the Suttas have been made accessible to English readers in the "Sacred Books of the East". De flesta av Vinavas och några av Suttas har gjorts tillgängliga för engelska läsare i "Heliga bokar av öst". The Ti-pitaka seems to date back to the second and third centuries BC, but a few additions were made even after it was committed to writing in the early part of the first century of the Christian Era. TI-Pitaka tycks tillbaka till den andra och tredje århundradena f.Kr., men några tillägg har gjorts även efter den arbetade på att skriva i början av det första århundradet efter Kristi födelse. While there may be doctrinal and disciplinary parts from the time of Buddha none of the twenty-nine books comprised in the Ti-pitaka can be proved to be older than 300 BC These books stripped of their tiresome repetitions, would be about equal in size to the Bible, though on the whole they are vastly inferior to the Sacred Scripture in spirituality, depth of thought, variety of subject, and richness of expression. Även om det kan vara dogmatiska och disciplinära delar från den tidpunkt då Buddha ingen av de tjugonio böcker som ingår i Ti-Pitaka kan bevisas vara äldre än 300-talet f.Kr. Dessa böcker berövats sina tråkiga upprepningar, skulle vara ungefär lika stort som Bibeln, men på det hela taget är vida underlägsen den Heliga Skrift i andlighet, djup tanke, olika föremål, och rikedom av uttryck.

There are also a few extra-canonical books, likewise in Pali on which the Southern Buddhists set great value, the Dipavansa and Mahavansa, which give an uncritical history of Buddhism down to about AD 300, the "Commentaries of Buddhagosa", and the Milinda Panha, ably translated by Rhys Davids under the title "The Questions of King Milinda". Det finns också några extra-kanoniska böcker, på samma sätt i Pali då Södra buddhisterna sätter stort värde, Dipavansa och Mahavansa, som ger en okritisk historia av buddhismen ner till omkring år 300, "kommentarerna från Buddhagosa" och Milinda Panha, skickligt översatt av Rhys Davids under rubriken "frågorna Kung Milinda". These works belong to the fourth and following centuries of our era. Dessa arbeten tillhör fjärde och följande århundradena av vår tideräkning. In the Tri-pitaka of the Northern School are included the well-known Saddharma-pundarika (Lotus of the True Law), and the legendary biographies of Buddha, the Buddha Charita, and the Lalita Vistara (Book of Exploits), which are generally assigned to the last quarter of the first century AD Besides the Tri-pitaka, the Northern Buddhists reckon as canonical several writings of more recent times adapted from the abominable Hindu Tantras. I Tri-Pitaka av norra skolan ingår de välkända Saddharma-pundarika (Lotus i True lagen), och den legendariska biografier om Buddha, Buddha Charita, och Lalita Vistara (bok Utnyttjar), som i allmänhet hänföras till det sista kvartalet av det första århundradet e.Kr. Förutom Tri-Pitaka, Norra buddhisterna räkna som kanoniska flera skrifter senare tid anpassats efter de avskyvärda hinduiska Tantras.

III. III. PRIMITIVE BUDDHISM RÅ BUDDHISM

Buddhism was by no means entirely original. Buddhismen ingalunda helt original. It had much in common with the pantheistic Vedanta teaching, from which it sprang belief in karma, whereby the character of the present life is the net product of the good and evil acts of a previous existence; belief in a constant series of rebirths for all who set their heart on preserving their individual existence; the pessimistic view that life at its best is misery and not worth living. Den hade mycket gemensamt med panteistiska Vedanta undervisning, av vilken det sprang tro på karma, där karaktären i nuvarande liv netto är produkten av det goda och onda handlingar från en tidigare existens, tron på en ständig serie återfödelser för alla som har sitt hjärta på att bevara deras individuella existens, den pessimistiska syn att livet är som bäst är elände och inte värt att leva. And so the great end for which Buddha toiled was the very one which gave colour to the pantheistic scheme of salvation propounded by the Brahmin ascetics, namely, the liberation of men from misery by setting them free from attachment to conscious existence. Och så bra slut som Buddha arbetade var just en som gav färg åt panteistiska systemet för frälsning förespråkas av brahminen asketer, nämligen befrielsen av män från elände genom att befria dem från utmätning till medveten existens. It was in their conception of the final state of the saved, and of the method by which it was to be attained that they differed. Det var i utformningen av den slutgiltiga versionen i de frälsta, och den metod som skulle kunna uppnås att de skilde sig. The pantheistic Brahmin said: Den panteistisk Brahmin sade:

Recognize your identity with the great impersonal god, Brahma, you thereby cease to be a creature of desires; you are no longer held fast in the chain of rebirths; at death you lose your individuality, your conscious existence, to become absorbed in the all-god Brahma. Känna igen din identitet med stora opersonliga Gud, Brahma, du därigenom upphör att vara en varelse av begär, du är inte längre höll fast i den kedja av återfödelser, vid dödsfall du förlorar din personlighet, dina medveten tillvaro, att bli uppslukad i alla -guden Brahma.

In Buddha's system, the all-god Brahma was entirely ignored. I Buddhas system, all-guden Brahma ignorerades helt. Buddha put abstruse speculation in the background, and, while not ignoring the value of right knowledge, insisted on the saving part of the will as the one thing needful. Buddha sätta dunkel spekulation i bakgrunden, och samtidigt inte bortse från värdet av rätt kunskap, insisterade på att rädda en del av det kommer som det enda nödvändiga. To obtain deliverance from birth, all forms of desire must be absolutely quenched, not only very wicked craving, but also the desire of such pleasures and comforts as are deemed innocent and lawful, the desire even to preserve one's conscious existence. För att få befrielse från födseln, måste alla former av önskan att vara helt släckt, inte bara onda begär, men också en önskan om sådana nöjen och bekvämligheter som anses oskyldig och lagligt, önskan även att bevara ens medveten tillvaro. It was through this extinction of every desire that cessation of misery was to be obtained. Det var genom detta dör varje önskan om att upphöra elände skulle erhållas. This state of absence of desire and pain was known as Nirvana (Nibbana). Detta tillstånd av frånvaro av lust och smärta var känd som Nirvana (Nibbana). This word was not coined by Buddha, but in his teaching, it assumed a new shade of meaning. Detta ord myntades inte av Buddha, men i sin undervisning, antog man en ny nyans. Nirvana means primarily a "blowing out", and hence the extinction of the fire of desire, ill-will, delusion, of all, in short, that binds the individual to rebirth and misery. Nirvana innebär framför allt en "blåsa ut", och därmed utrotning av eld önskan, illvilja, vanföreställning, av alla, kort sagt, som binder individen till pånyttfödelse och elände. It was in the living Buddhist saint a state of calm repose, of indifference to life and death, to pleasure and pain, a state of imperturbable tranquility, where the sense of freedom from the bonds of rebirth caused the discomforts as well as the joys of life to sink into insignance. Det var i den levande buddhistiska helgon ett tillstånd av lugn ro, av likgiltighet inför livet och döden, till glädje och smärta, ett tillstånd av orubbligt lugn, där känslan av frihet från band pånyttfödelse orsakade besvären liksom fröjder liv att sjunka ner i insignance. But it was not till after death that Nirvana was realized in its completeness. Men det var inte förrän efter döden att Nirvana realiserades i sin fullständighet. Some scholars have so thought. Vissa forskare har så trodde. And, indeed, if the psychological speculations found in the sacred books are part of Buddha's personal teaching, it is hard to see how he could have held anything else as the final end of man. Och även om den psykologiska spekulationer som finns i de heliga böckerna är en del av Buddhas personlig undervisning, är det svårt att se hur han skulle ha haft något annat som den slutliga utgången av människan. But logical consistency is not to be looked for in an Indian mystic. Men logisk konsekvens är inte sökas i en indisk mystiker. If we may trust the sacred books, he expressly refused on several occasions to pronounce either on the existence or the non-existence of those who had entered into Nirvana, on the ground that it was irrelevant, not conducive to peace and enlightenment. Om vi kan lita på de heliga böckerna, vägrade han uttryckligen vid flera tillfällen för att uttala vare sig förekomsten eller avsaknaden av dem som hade ingått Nirvana, på grund av att det var irrelevant, inte främjar fred och upplysning. His intimate disciples held the same view. Hans intima lärjungar hade samma uppfattning. A monk who interpreted Nirvana to mean annihilation was taken to task by an older monk, and convinced that he had no right to hold such an opinion, since the subject was wrapped in impenetrable mystery. En munk som tolkade Nirvana betyda förintelse fördes till uppgift av en äldre munk, och övertygad om att han inte hade rätt att inneha ett sådant yttrande, eftersom ämnet var insvept i ogenomträngligt mysterium. The learned nun Khema gave a similar answer to the King of Kosala, who asked if the deceased Buddha was still in existence. Whether the Perfect One exists after death, whether he does not exist after death, whether he exists and at the same time does not exist after death, whether he neither exists nor does not exist after death, has not been revealed by Buddha. De lärda nunnan Khema gav ett liknande svar till kungen av Kosala, som frågade om den avlidne Buddha som fortfarande finns kvar. Huruvida perfekt existerar efter döden, om han inte existerar efter döden, om han finns och samtidigt inte inte existera efter döden, om han varken existerar eller inte existerar efter döden, har inte avslöjats av Buddha. Since, then, the nature of Nirvana was too mysterious to be grasped by the Hindu mind, too subtle to be expressed in terms either of existence or of non-existence, it would be idle to attempt a positive solution of the question. It suffices to know that it meant a state of unconscious repose, an eternal sleep which knew no awakening. Sedan var alltså den typ av Nirvana alltför oklar gripas av hinduiska sinne, alltför subtil skall uttryckas i termer av antingen existens eller icke-existens, skulle det vara lönlöst att försöka en positiv lösning av frågan. Det räcker att veta att det innebar ett tillstånd av omedveten vila, en evig sömn som visste ingen uppvaknande. In this respect it was practically one with the ideal of the pantheistic Brahmin. I detta avseende var det praktiskt taget ett med ideal panteistiska brahminen.

In the Buddhist conception of Nirvana no account was taken of the all-god Brahma. I den buddhistiska uppfattningen om Nirvana ingen hänsyn togs till all-guden Brahma. And as prayers and offerings to the traditional gods were held to be of no avail for the attainment of this negative state of bliss, Buddha, with greater consistency than was shown in pantheistic Brahminism, rejected both the Vedas and the Vedic rites. Och som böner och offer till de traditionella gudarna ansågs vara till någon nytta för att uppnå detta negativa tillstånd av lycksalighet, Buddha, med större konsekvens än visade sig i panteistisk brahmanismen avvisade både Vedasen och Vedic riter. It was this attitude which stamped Buddhism as a heresy. Det var denna inställning som stämplats buddhismen som kätteri. For this reason, too, Buddha has been set down by some as an atheist. Buddha, however, was not an atheist in the sense that he denied the existence of the gods. Av denna anledning har också Buddha satts ned av många som en ateist. Buddha var dock inte en ateist i den meningen att han förnekade existensen av gudar. To him the gods were living realities. För honom gudarna levde realiteter. In his alleged sayings, as in the Buddhist scriptures generally, the gods are often mentioned, and always with respect. I hans påstådda uttalanden, som i den buddhistiska skrifterna i allmänhet, är de gudar som ofta nämns, och alltid med respekt. But like the pantheistic Brahmin, Buddha did not acknowledge his dependence on them. Men precis som de panteistiska brahminen gjorde Buddha att erkänna sitt beroende av dem. They were like men, subject to decay and rebirth. De var som män, med förbehåll för förfall och återfödelse. The god of today might be reborn in the future in some inferior condition, while a man of great virtue might succeed in raising himself in his next birth to the rank of a god in heaven. Gud idag kan återfödas i framtiden på något sämre skick, medan en man med stor fördel kan lyckas höja sig i hans nästa födelse till rangen av en gud i himlen. The very gods, then, no less than men, had need of that perfect wisdom that leads to Nirvana, and hence it was idle to pray or sacrifice to them in the hope of obtaining the boon which they themselves did not possess. Själva gudarna, då inte mindre än män, hade behov av detta perfekt visdom som leder till Nirvana, och därför var det lönlöst att be eller offra till dem i hopp om att få välsignelse som de själva inte hade. They were inferior to Buddha, since he had already attained to Nirvana. De var underlägsen Buddha, eftersom han redan hade uppnått Nirvana. In like manner, they who followed Buddha's footsteps had no need of worshipping the gods by prayers and offerings. På samma sätt, de som följde Buddhas fotspår hade inget behov av att dyrka gudarna med böner och offer. Worship of the gods was tolerated, however, in the Buddhist layman who still clung to the delusion of individual existence, and preferred the household to the homeless state. Dyrkan av gudarna tolererades dock i den buddhistiska lekman som fortfarande höll fast vid illusionen av individuella existens, och föredrog hushållet till hemlösa staten. Moreover, Buddha's system conveniently provided for those who accepted in theory the teaching that Nirvana alone was the true end of man but who still lacked the courage to quench all desires. Dessutom bekvämt Buddhas system ges till dem som accepterade i teorin den undervisning som Nirvana ensam var sann slutet av människan men som fortfarande saknade mod att släcka alla begär. The various heavens of Brahminic theology, with their positive, even sensual, delights were retained as the reward of virtuous souls not yet ripe for Nirvana. Olika himmel Brahminic teologi, sin positiva, även sensuell, glädjeämnen behölls som belöning för goda själar som ännu inte mogen för Nirvana. To aspire after such rewards was permitted to the lukewarm monk; it was commended to the layman. Sträva efter att dessa belöningar tilläts det ljumma munken, det fick beröm för lekmannen. Hence the frequent reference, even in the earliest Buddhist writings to heaven and its positive delights as an encouragement to right conduct. Därför refererar ofta, även i de tidigaste buddhistiska skrifter till himlen och dess positiva läckerheter som en uppmuntran till rätt beteende. Sufficient prominence is not generally given to this more popular side of Buddha's teaching, without which his followers would have been limited to an insignificant and short-lived band of heroic souls. Tillräckligt framskjuten plats i allmänhet inte ges till den mest populära sidan av Buddhas undervisning, eftersom hans anhängare skulle ha begränsats till en obetydlig och kortlivade band av heroiska själar. It was this element, so prominent in the inscriptions of Asoka, that tempered the severity of Buddha's doctrine of Nirvana and made his system acceptable to the masses. In order to secure that extinction of desire which alone could lead to Nirvana, Buddha prescribed for his followers a life of detachment from the comforts, pleasures, and occupations of the common run of men. Det var detta inslag så framträdande i inskrifter från Asoka, att dämpas svårighetsgrad Buddhas lära om Nirvana och gjorde sitt system acceptabelt till massorna. För att säkerställa att utrotning av lust som ensamt kan leda till Nirvana, Buddha föreskrivs för hans anhängare ett liv i isolering från bekvämligheter, nöjen och yrken i den gemensamma körs av män. To secure this end, he adopted for himself and his disciples the quiet, secluded, contemplative life of the Brahmin ascetics. För att säkerställa detta syfte antog han för sig själv och hans lärjungar den lugna, avskilda, kontemplativt liv brahminen asketer. It was foreign to his plan that his followers should engage in any form of industrial pursuits, lest they might thereby be entangled in worldly cares and desires. Det var främmande för sin plan att hans anhängare skulle utöva någon form av industriell sysselsättningar, så att de därigenom skulle kunna vara intrasslad i världsliga bekymmer och önskemål. Their means of subsistence was alms; hence the name commonly applied to Buddhist monks was bhikkus, beggars. Deras medel för sitt uppehälle var allmosor, därav namnet vanligen tillämpas för buddhistiska munkar var bhikkus, tiggare. Detachment from family life was absolutely necessary. Lösgörande från familjelivet var absolut nödvändigt. Married life was to be avoided as a pit of hot coals, for it was incompatible with the quenching of desire and the extinction of individual existence. Gift liv skulle undvikas eftersom en grop med glödande kol, för det var oförenligt med härdning av lust och utdöendet av individuell existens. In like manner, worldly possessions and worldly power had to be renounced-everything that might minister to pride, greed, or self-indulgence. På samma sätt, världsliga ägodelar och världslig makt måste avstås, allt som kan minister till högmod, girighet, eller självgodhet. Yet in exacting of his followers a life of severe simplicity, Buddha did not go to the extremes of fanaticism that characterized so many of the Brahmin ascetics. Men i krävande av hans anhängare ett liv av allvarlig enkelhet, var Buddha inte gå till ytterligheter av fanatism som kännetecknade så många av de brahminen asketer. He chose the middle path of moderate asceticism which he compared to a lute, which gives forth the proper tones only when the strings are neither too tight nor too slack. Han valde medelväg i måttlig askes som han jämförde med en luta, som ger ut den korrekta tonerna bara när strängarna är varken för hårt eller för slapp. Each member was allowed but one set of garments, of yellowish colour and of cheap quality. Varje medlem fick bara en uppsättning kläder, av gul färg och av billig kvalitet. These, together with his sleeping mat, razor, needle, water-strainer, and alms bowl, constituted the sum of his earthly possessions. Dessa, tillsammans med sina liggunderlag, rakkniv, nål, vatten-sil, och allmosor skål, utgjorde summan av sina jordiska ägodelar. His single meal, which had to be taken before noon, consisted chiefly of bread, rice, and curry, which he gathered daily in his alms-bowl by begging. Hans enda mål, som måste vidtas före middagstid, bestod i huvudsak av bröd, ris och curry, som han samlade dagligen i sin allmosor-skål genom att tigga. Water or rice-milk was his customary drink, wine and other intoxicants being rigorously forbidden, even as medicine. Vatten eller ris-mjölk var hans sedvanliga drink, vin och andra berusningsmedel är strängt förbjudet, även som medicin. Meat, fish, and delicacies were rarely eaten except in sickness or when the monk dined by invitation with some patron. Kött, fisk och delikatesser var äts sällan utom vid sjukdom eller när munken ätit middag på inbjudan med några beskyddare. The use of perfumes, flowers, ointments, and participation in worldly amusements fell also into the class of things prohibited. Användningen av parfymer, blommor, salvor och deltagande i världsliga nöjen föll också i klassen förbjudna saker. In theory, the moral code of Buddhism was little more than a copy of that of Brahminism. I teorin var den moraliska kod buddhismens föga mer än en kopia av den av brahmanismen. Like the latter, it extended to thoughts and desires, no less than to words and deeds. Liksom den senare utvidgades det till tankar och önskningar, inte mindre än att ord och handling. Unchastity in all its forms, drunkenness, lying, stealing, envy, pride, harshness are fittingly condemned. Otrohet i alla dess former, fylleri, ljuga, stjäla, avund, stolthet, är hårdhet passande fördöms. But what, perhaps, brings Buddhism most strikingly in contact with Christianity is its spirit of gentleness and forgiveness of injuries. Men vad som kanske ger buddhismen mest slående i kontakt med kristendomen är dess anda av mildhet och förlåtelse skador. To cultivate benevolence towards men of all classes, to avoid anger and physical violence, to be patient under insult, to return good for evil &151; all this was inculated in Buddhism and helped to make it one of the gentlest of religions. Att odla sin välvilja mot män av alla klasser, för att undvika ilska och fysiskt våld, att ha tålamod under förolämpning, att återvända ont med gott &151; allt detta var inculated i buddhismen och hjälpte till att göra den till en av de mildaste religioner. To such an extent was this carried that the Buddhist monk, like the Brahmin ascetic, had to avoid with the greatest care the destruction of any form of animal life. Sådan utsträckning gjordes detta att buddistmunk, liksom brahminen asket, hade att undvika med största omsorg förstörelse av någon form av faunan.

In course of time, Buddha extended his monastic system to include women. Communities of nuns while living near the monks, were entirely secluded from them. Under tiden har förlängts Buddha sitt kloster för att inkludera kvinnor. Gemenskaperna nunnor samtidigt som de bor i närheten av munkarna var helt avskilt från dem. They had to conform to the same rule of life, to subsist on alms, and spend their days in retirement and contemplation. De var tvungna att följa samma regel för livet, livnär sig på allmosor, och tillbringar sina dagar i pension och kontemplation. They were never as numerous as the monks, and later became a very insignificant factor in Buddhism. De var aldrig så många som munkar, och blev senare en mycket obetydlig faktor i buddhismen. In thus opening up to his fellow men and women what he felt to be the true path of salvation, Buddha made no discrimination in social condition. På så sätt öppna upp för sina medmänniskor och kvinnor vad han ansåg vara den sanna vägen till frälsning, Buddha gjorde ingen diskriminering i sociala villkor. Herein lay one of the most striking contrasts between the old religion and the new. Häri låg en av de mest slående kontrasterna mellan den gamla religionen och den nya. Brahminism was inextricably intertwined with caste-distinctions. Brahmanismen var oupplösligt sammanflätade med kast distinktioner. It was a privilege of birth, from which the Sudras and members of still lower classes were absolutely excluded. Det var ett privilegium för födelse, från vilken Sudras och medlemmar i ännu lägre klasserna uteslöts helt. Buddha, on the contrary, welcomed men of low as well as high birth and station. Buddha, tvärtom välkomnades män med låg såväl som hög börd och station. Virtue, not blood, was declared to be the test of superiority. Dygd, inte blod, förklarades att bli ett prov på överlägsenhet. In the brotherhood which he built around him, all caste-distinctions were put aside. The despised Sudra stood on a footing of equality with the high-born Brahmin. I broderskap som han byggde omkring honom stod alla kast distinktioner var gallrat. Den föraktade Sudra på en grund av jämlikhet med hög born-brahmin. In this religious democracy of Buddhism lay, doubtless, one of its strongest influences for conversion among the masses. I denna religiösa demokrati buddhismens låg, utan tvekan, en av dess starkaste influenserna för konvertering bland massorna. But in thus putting his followers on a plane of equal consideration, Buddha had no intention of acting the part of a social reformer. Men i och således sätta sina följeslagare på en plan för lika behandling, hade Buddha inte för avsikt att agera i en del av en social reformator. Not a few scholars have attributed to him the purpose of breaking down caste-distinctions in society and of introducing more democratic conditions. Inte ett fåtal forskare har tillskrivits honom att bryta ner kast skillnader i samhället och att införa mer demokratiska villkor. Buddha had no more intention of abolishing caste than he had of abolishing marriage. Buddha hade några avsikt att avskaffa kastsystemet än han hade att avskaffa äktenskapet. It was only within the limits of his own order that he insisted on social equality just as he did on celibacy. Det var bara inom gränserna för sin ordning att han insisterade på social jämlikhet precis som han gjorde på celibat. Wherever Buddhism has prevailed, the caste-system has remained untouched. Varhelst Buddhismen har segrat, har det kast systemet påverkades.

Strictly speaking, Buddha's order was composed only of those who renounced the world to live a life of contemplation as monks and nuns. Strängt taget, Buddhas För bestod endast av dem som avsagt sig världen att leva ett liv i kontemplation som munkar och nunnor. The very character of their life, however, made them dependent on the charity of men and women who preferred to live in the world and to enjoy the comforts of the household state. Those who thus sympathized with the order and contributed to its support, formed the lay element in Buddhism. Själva karaktären av sitt liv, men gjorde dem beroende av välgörenhet för män och kvinnor som föredrar att leva i världen och njuta av komforten av hushållens staten. De som alltså sympatiserade med ordning och bidrog till dess stöd, bildas den låg inslag i buddhismen. Through this friendly association with the order, they could look to a happy reward after death, not Nirvana but the temporary de!ights of heaven, with the additional prospect of being able at some future birth to attain to Nirvana, if they so desired. Genom denna vänliga samarbete med ordning, kan de titta till en lycklig belöning efter döden, inte Nirvana men det tillfälliga de! ÄTTIGHETER i himlen, där det dessutom möjlighet att verkligen kunna någon gång i framtiden födseln att nå fram till Nirvana, om de så önskade. The majority, however, did not share the enthusiasm of the Buddhist Arhat or saint for Nirvana, being quite content to hope for a life of positive, though impermanent, bliss in heaven. De flesta, dock inte delade entusiasmen hos de buddhistiska Arhat eller helgon för Nirvana, är nöjda att hoppas på ett liv i positiva, men obeständiga, salighet i himlen.

IV. IV. LATER DEVELOPMENTS AND SPREAD OF BUDDHISM Senare utvecklingen och spridningen av buddhismen

The lack of all religious rites in Buddhism was not keenly felt during the lifetime of its founder. Bristen på alla religiösa riter i buddhismen var inte märkbar under den tid då dess grundare. Personal devotion to him took the place of religious fervour. Personliga hängivenhet till honom uppstod istället för religiös övertro. But he was not long dead when this very devotion to him began to assume the form of religious worship. Men han var inte länge död när detta mycket hängivenhet till honom började att ta form av religiös tillbedjan. His reputed relics, consisting of his bones, teeth, alms-bowl, cremation-vessel, and ashes from his funeral pyre, were enclosed in dome-shaped mounds called Dagobas, or Topes, or Stupas, and were honoured with offerings of lights, flowers, and incense. Hans rykte om reliker, bestående av hans ben, tänder, allmosa-skål, kremering-fartyg, och aska från hans bål, var inneslutna i kupolformade högar kallas Dagobas eller topes eller Stupas och hedrades med erbjudanden av ljus, blommor och rökelse. Pictures and statues of Buddha were multiplied on every side, and similarly honoured, being carried about on festal days in solemn procession. Bilder och statyer av Buddha var multiplicerat på alla sidor, och på samma sätt hedrad, pågår omkring på festlig dagar i högtidlig procession. The places, too, associated with his birth, enlightenment, first preaching, and death were accounted especially sacred, and became the objects of pilgrimage and the occasion of recurring festivals. Platser också i samband med hans födelse, upplysning, första predikan, och döden hade redovisats särskilt helig, och blev föremål för vallfärd och vid återkommande festivaler. But as Buddha had entered into Nirvana and could not be sensible of these religious honours, the need was felt of a living personality to whom the people could pray. Men som Buddha hade ingått Nirvana och kunde inte vara klokt av dessa religiösa utmärkelser, ansåg att behovet av en levande person till vilken folket kunde be. The later speculations of Buddhist monks brought such a personality to light in Metteyya (Maitreya), the loving one, now happily reigning in heaven as a bodhisattva, a divine being destined in the remote future to become a Buddha, again to set in motion the wheel of the law. Den senare spekulationer buddhistmunkar väckt en sådan personlighet att tända i Metteyya (Maitreya), den kärleksfulla en nu lyckligtvis regerande i himlen som en bodhisattva, en gudomlig varelse avsedd i en avlägsen framtid att bli en Buddha, åter sätta i gång hjul av lagen. To this Metteyya the Buddhists turned as the living object of worship of which they had so long felt the need, and they paid him religious homage as the future saviour of the world. För detta Metteyya buddhisterna blev som det levande föremålet för dyrkan som de hade så länge känt behov, och de betalade honom religiös hyllning som det framtida världens Frälsare.

The emergence of the Northern School Framväxten av Norra skolan

Such was the character of the religious worship observed by those who departed the least from Buddha's teachings. Sådan var karaktären av religiös dyrkan iakttas av dem som avvek minst från Buddhas läror. It is what is found today in the so-called Southern Buddhism, held by the inhabitants of Ceylon, Burma, and Siam. Det är vad som idag finns i den så kallade Södra buddhismen, som innehas av invånarna i Ceylon, Burma och Siam. Towards the end of first century AD, however, a far more radical change took place in the religious views of the great mass of Buddhists in Northern India. Mot slutet av första århundradet efter Kristus, dock en betydligt mer radikal förändring skett i den religiösa åsikter i den stora massan av buddister i norra Indien. Owing, doubtless, to the ever growing popularity of the cults of Vishnu and Siva, Buddhism was so modified as to allow the worship of an eternal, supreme deity, Adi-Buddha, of whom the historic Buddha was declared to have been an incarnation, an avatar. Grund, utan tvivel, att den ständigt växande popularitet kulterna av Vishnu och Shiva, var buddhismen ändras så att dyrkan av en evig, högsta gudom, Adi-Buddha, av vilka den historiska Buddha förklarades ha varit en inkarnation, en avatar. Around this supreme Buddha dwelling in highest heaven, were grouped a countless number of bodhisattvas, destined in future ages to become human Buddhas for the sake of erring man. Runt denna högsta Buddha bostad i högsta himlen, delades ett oräkneligt antal bodhisattva, avsedda i framtiden åldrar att bli människa Buddhas för skull vilsegångna människan. To raise oneself to the rank of bodhisattva by meritorious works was the ideal now held out to pious souls. Att höja sig till rang av Bodhisattva som förtjänstfullt verk var den perfekta nu höll ut till fromma själar. In place of Nirvana, Sukhavati became the object of pious longing, the heaven of sensuous pleasures, where Amitabha, an emanation of the eternal Buddha, reigned. For the attainment of Sukhavati, the necessity of virtuous conduct was not altogether forgotten, but an extravagant importance was attached to the worship of relics and statues, pilgrimages, and, above all, to the reciting of sacred names and magic formulas. I stället för Nirvana, blev Sukhavati föremål för fromma längtan, himmel sinnliga njutningar, där Amithaba, en emanation av den eviga Buddha, regerade. För att uppnå Sukhavati, var behovet av dygdigt beteende inte är helt bortglömda, men en extravagant vikt har lagts vid dyrkan av reliker och statyer, pilgrimsfärder, och framför allt, till reciterar heliga namn och magiska formler. Many other gross forms of Hindu superstition were also adopted. Många andra grova former av hinduiska vidskepelse antogs också. This innovation, completely subversive of the teaching of Buddha, supplanted the older system in the North. Denna innovation, helt subversiva undervisning i Buddha, trängs undan det äldre i norr. It was known as the Mahayana, or Great Vehicle, in distinction to the other and earlier form of Buddhism contemptuously styled the Hinayana or Little Vehicle, which held its own in the South. Det var känt som Mahayana, eller Great bil, till skillnad från de övriga och tidigare form av buddism hånfullt utformade för Hinayana eller litet fordon, som höll sig i söder. It is only by the few millions of Southern Buddhists that the teachings of Buddha have been substantially preserved. Det är bara genom några få miljoner södra buddister att lära av Buddha har väsentligt bevarats.

Buddha's order seems to have grown rapidly, and through the good will of rulers, whose inferior origin debarred them from Brahmin privileges, to have become in the next two centuries a formidable rival of the older religion. Buddhas syfte verkar ha vuxit snabbt, och genom den goda viljan hos makthavarna, vars underlägsen ursprung utestängd dem från brahminen privilegier, som har blivit i de följande två århundradena en formidabel konkurrent av de äldre religion. The interesting rock-edicts of Asoka-a royal convert to Buddhism who in the second quarter of the third century BC held dominion over the greater part of India &151; give evidence that Buddhism was in a most flourishing condition, while a tolerant and kindly spirit was displayed towards other forms of religion. Det intressanta rock-edikt Asoka en kunglig konvertera till buddhismen som under andra kvartalet av det tredje århundradet f.Kr. hade herravälde över större delen av Indien &151; visa att buddhismen var i mest blomstrande tillstånd, medan ett tolerant och vänlig anda visades mot andra former av religion. Under his auspices missionaries were sent to evangelize Ceylon in the South, and in the North, Kashmer, Kandahar, and the so-called Yavana country, identified by most scholars with the Greek settlements in the Kabul valley and vicinity, and later known as Bactria. Under hans ledning missionärer sändes till evangelisera Ceylon i söder och i norr, Kashmer, Kandahar, och de så kallade Yavana land, identifierade av de flesta forskare med den grekiska bosättningarna i Kabul dalen och närhet, och senare känd som Bactria . In all these places Buddhism quickly took root and flourished, though in the Northern countries the religion became later on corrupted and transformed into the Mahayana form of worship. I alla dessa ställen buddhismen tog snabbt rot och blomstrade, även i de nordliga länderna religionen blev skadade senare och förvandlas till Mahayana form av tillbedjan.

Buddhism in China Buddhismen i Kina

In the first century of the Christian Era, the knowledge of Buddha made its way to China. Under det första århundradet efter Kristi födelse, kunskap om Buddha gjorde sin väg till Kina. At the invitation of the Emperor Ming-ti, Buddhist monks came in AD 67 with sacred books, pictures, and relics. På inbjudan av kejsare Ming-ti, kom buddhistiska munkar i AD 67 med heliga böcker, bilder och reliker. Conversions multiplied, and during the next few centuries the religious communications between the two countries were very close. Omvandlingar multipliceras, och under de närmaste århundradena religiösa kommunikationen mellan de två länderna var mycket nära. Not only did Buddhist missionaries from India labour in China, but many Chinese monks showed their zeal for the newly adopted religion by making pilgrimages to the holy places in India. Inte nog med buddhistiska missionärerna från Indien arbetskraft i Kina, men många kinesiska munkar visade sin iver för den nyligen antagna religion genom att göra pilgrimsfärder till heliga platser i Indien. A few of them wrote interesting accounts, still extant, of what they saw and heard in their travels. Några av dem skrev intressanta räkenskaper, som fortfarande existerar, om vad de såg och hörde under sina resor. Of these pilgrims the most noted are Fahien, who travelled in India and Ceylon in the years AD 399-414, and Hiouen-Tsang who made extensive travels in India two centuries later (AD 629-645). Av dessa pilgrimer de mest uppmärksammade är Fahien, som rest i Indien och Ceylon under åren 399-414 e.Kr., och Hiouen-Tsang, som gjort omfattande resor i Indien två århundraden senare (AD 629-645). The supplanting of the earlier form of Buddhism in the northern countries of India in the second century led to a corresponding change in the Buddhism of China. The tränga undan den tidigare formen av buddhism i de nordliga länderna i Indien under det andra århundradet ledde till en motsvarande förändring i buddhismen i Kina. The later missionaries, being mostly from the North of India, brought with them the new doctrine, and in a short time the Mahayana or Northern Buddhism prevailed. Senare missionärer, mestadels från norra Indien, förde med sig den nya läran, och på kort tid Mahayana eller norra buddism segrat. Two of the bodhisattvas of Mahayana theology became the favourite objects of worship with the Chinese &151; Amitabha, lord of the Sukhavati paradise, and Avalokitesvara, extravagantly praised in the "Lotus of the True Law" as ready to extricate from every sort of danger those who think of him or cherish his name. Två av bodhisattva av Mahayana teologi blev favorit föremål för dyrkan med kinesiska &151; Amithaba, herre till Sukhavati paradis, och Avalokitesvara, extravagant prisade i "Lotus i True lagen" som är redo att befria från varje slags fara som som tror på honom eller vårda hans namn. The latter, known as Fousa Kwanyin, is worshipped, now as a male deity, again as the goddess of mercy, who comes to the relief of the faithful. Den senare, som kallas Fousa Kwanyin, dyrkas, nu som en manlig gudom, igen som gudinna barmhärtighet, som kommer att lindra de trogna. Amitabha goes by the Chinese name Amita, or Mito. Amitabha går det kinesiska namn Amita, eller Mito. Offerings of flowers and incense made before his statues and the frequent repetition, of his name are believed to ensure a future life of bliss in his distant Western paradise. Utbud av blommor och rökelse som gjorts före hans statyer och ofta upprepning, hans namn tros att säkerställa en framtida liv av lycka i hans avlägsna västra paradis. An excessive devotion to statues and relics, the employment of magic arts to keep off evil spirits, and the observance of many of the gross superstitions of Taoism, complete the picture of Buddhism in China, a sorry representation of what Buddha made known to men. En överdriven hängivenhet till statyer och reliker, anställning av trollkarlarna föra bort onda andar, och respekt för många av grov vidskepelse om taoism, kompletterar bilden av buddhismen i Kina, en ledsen representation av vad Buddha göras kända för män. Chinese Buddhism was introduced into Korea in the fourth century, and from there taken to Japan two centuries later. Kinesiska buddhismen infördes i Korea under det fjärde århundradet, och därifrån tas till Japan två århundraden senare. The Buddhism of these countries is in the main like that of China, with the addition of a number of local superstitions. The Buddhism i dessa länder är i huvudsak likadana som i Kina, med tillägg av ett antal lokala vidskepelser. Annam was also evangelized by Chinese Buddhists at an early period. Annam var evangeliserade också av kinesiska buddister på en tidig period.

Tibetan Buddhiism (Lamaism) Tibetanska Buddhiism (LAMAISM)

Buddhism was first introduced into Tibet in the latter part of the seventh century, but it did not begin to thrive till the ninth century. Buddhismen infördes i Tibet under den senare delen av det sjunde århundradet, men det började inte frodas tills det nionde århundradet. In 1260, the Buddhist conqueror of Tibet, Kublai Khan, raised the head lama, a monk of the great Sakja monastery, to the position of spiritual and temporal ruler. År 1260 tog den buddhistiska besegrare Tibet, Kublai Khan, huvudet Lama, en munk i den stora Sakja kloster, till positionen andliga och världsliga härskare. His modern successors have the title of Dalai Lama. Hans moderna efterträdare har titeln Dalai Lama. Lamaism is based on the Northern Buddhism of India, after it had become saturated with the disgusting elements of Siva worship. LAMAISM är baserad på den nordliga buddhismen i Indien, efter att det hade blivit mättad med äckliga inslag av Siva dyrkan. Its deities are innumerable, its idolatry unlimited. Dess gudomligheter är otaliga, dess avgudadyrkan obegränsade. It is also much given to the use of magic formulas and to the endless repetition of sacred names. Det är också mycket med tanke på användningen av magiska formler och ändlösa upprepningen av heliga namn. Its favourite formula is, Om mani padme hum (O jewel in the lotus, Amen), which, written on streamers exposed to the wind, and multiplied on paper slips turned by hand or wind or water, in the so-called prayer-wheels, is thought to secure for the agent unspeakable merit. Sin favorit formel, Om Mani Padme Hum (O juvelen i lotus, Amen), som skrivs på streamers som utsätts för vinden, och multiplicerat på papper gpl slås för hand eller vind eller vatten, i den så kallade bön-hjul , är tänkt att tillförsäkra agenten obeskrivliga förtjänst. The Dalai Lama, residing in the great monastery at Lhasa, passes for the incarnation of Amitabha, the Buddha of the Sukhavati paradise. Dalai Lama, som bor i det stora klostret i Lhasa, passerar för inkarnationen av Amithaba, Buddha av Sukhavati paradiset. Nine months after his death, a newly born babe is selected by divination as the reincarnate Buddha. Nio månader efter hans död, en nyfödd babe väljs av spådom som Reincarnate Buddha.

Catholic missionaries to Tibet in the early part of the last century were struck by the outward resemblances to Catholic liturgy and discipline that were presented by Lamaism-its infallible head, grades of clergy corresponding to bishop and priest, the cross, mitre, dalmatic, cope, censer, holy water, etc. At once voices were raised proclaiming the Lamaistic origin of Catholic rites and practices. Katolska missionärer till Tibet i början av förra seklet slogs av yttre likheter med katolsk liturgi och disciplin som presenterades av LAMAISM-sin ofelbara huvud, grader av präster som motsvarar biskop och präst, korset, Mitre, Dalmatika, klara , rökelsekar, heligt vatten, etc. På gång röster höjdes proklamera Lamaistic ursprung katolska riter och praxis. Unfortunately for this shallow theory, the Catholic Church was shown to have possessed these features in common with the Christian Oriental churches long before Lamaism was in existence. Tyvärr för detta grunda teori, den katolska kyrkan visade sig ha blivit innehavare av dessa gemensamma drag med den kristna orientaliska kyrkorna långt innan LAMAISM gällde. The wide propagation of Nestorianism over Central and Eastern Asia as early as AD 635 offers a natural explanation for such resemblances as are accretions on Indian Buddhism. Den breda spridningen av Nestorianism över centrala och östra Asien så tidigt som AD 635 erbjuder en naturlig förklaring till dessa likheter som är utväxter på indiska buddhismen. The missionary zeal of Tibetan lamas led to the extension of their religion to Tatary in the twelfth and following centuries. Missionären iver Tibetanska Lamor ledde till en förlängning av sin religion till Tatary i den tolfte och följande århundradena. While Northern Buddhism was thus exerting a widespread influence over Central and Eastern Asia, the earlier form of Buddhism was making peaceful conquests of the countries and islands in the South. Medan norra buddhismen var sålunda utövade ett omfattande inflytande över centrala och östra Asien, den tidigare formen av buddhism gjorde fredlig erövringar av de länder och öar i söder. In the fifth century missionaries from Ceylon evangelized Burma. I det femte århundradet missionärer från Ceylon evangeliserade Burma. Within the next two centuries, it spread to Siam, Cambodia, Java, and adjacent islands. Inom de närmaste två århundradena, sprida det till Siam, Kambodja, Java och närliggande öar.

Statistics Statistik

The number of Buddhists throughout the world is commonly estimated at about four hundred and fifty millions, that is, about one-third of the human race. Antalet buddhister i världen ofta uppskattas till omkring fyra hundra femtio miljoner, det vill säga ungefär en tredjedel av mänskligheten. But on this estimate the error is made of classing an the Chinese and Japanese as Buddhists. Men på denna uppskatta felet är gjort av klassningen en kinesiska och japanska som buddhister. Professor Legge, whose years of experience in China give special weight to his judgment, declares that the Buddhists in the whole world are not more than, one hundred millions, being far outnumbered not only by Christians, but also by the adherents of Confucianism and Hinduism. Professor Legge, vars års erfarenhet i Kina ge särskild tyngd till hans dom, förklarar att buddhisterna i hela världen är inte mer än hundra miljoner, är långt underläge inte bara kristna, utan också anhängare av konfucianismen och hinduismen . Professor Monier Williams holds the same views. Professor Monier Williams har samma åsikter. Even if Buddhism, however, outranked Christianity in the number of adherents, it would be a mistake to attribute to the religion of Buddha, as some do, a more successful propagandism than to the religion of Christ. Även om buddhism dock fått för dålig rankning kristendomen i antal anhängare, vore det ett misstag att tillskriva den religion Buddha, som vissa gör, en mer framgångsrik propagandism än till religion Kristus. The latter has made its immense conquests, not by compromising with error and superstition, but by winning souls to the exclusive acceptance of its saving truths. Den senare har gjort sin enorma erövringar, inte genom att kompromissa med misstag och vidskepelse, men genom att vinna själar till exklusiv godtagande av dess spara sanningar. Wherever it has spread, it has maintained its individuality. Varhelst den har spridit sig, har den behållit sin individualitet. On the other hand, the vast majority of the adherents of Buddhism cling to forms of creed and worship that Buddha, if alive, would reprobate. Å andra sidan, de flesta anhängare av buddhismen håller fast vid former av tro och tillbedjan som Buddha, om livet, skulle förtappade. Northern Buddhism became the very opposite of what Buddha taught to men, and in spreading to foreign lands accommodated itself to the degrading superstitions of the peoples it sought to win. Northern buddhismen blev raka motsatsen mot vad Buddha undervisade till män, och sprids till främmande länder emot sig för förnedrande vidskepelse om folkens försökte vinna. It is only the Southern Buddhists of Ceylon, Burma, and Siam who deserve to be identified with the order founded by Buddha. Det är endast den södra buddhisterna på Ceylon, Burma och Siam som förtjänar att identifieras med den ordning som grundades av Buddha. They number at most but thirty millions of souls. De nummer som mest utan trettio miljoner själar.

V. BUDDHISM AND CHRISTIANITY V. BUDDHISM och kristendomen

Between Buddhism and Christianity there are a number of resemblances, at first sight striking. Mellan buddhism och kristendom finns ett antal likheter, vid första anblick slående.

The Buddhist order of monks and nuns offers points of similarity with Christian monastic systems, particularly the mendicant orders. There are moral aphorisms ascribed to Buddha that are not unlike some of the sayings of Christ. Den buddhistiska ordning av munkar och nunnor ger beröringspunkter med den kristna klosterväsendet system, särskilt tiggarordnarna. Det finns moraliska aforismer tillskrivs Buddha som inte är till skillnad från vissa av de uttalanden av Kristus.

Most of all, in the legendary life of Buddha, which in its complete form is the outcome of many centuries of accretion, there are many parallelisms, some more, some less striking, to the Gospel stories of Christ. Mest av allt, i den legendariska liv Buddha, som i sin fullständiga form är resultatet av många århundraden av anhopning, det finns många parallellismer, vissa mer, vissa mindre slående, om evangeliet berättelser om Kristus.

A few third-rate scholars taking for granted that all these resemblances are pre-Christian, and led by the fallacious principle that resemblance always implies dependence, have vainly tried to show that Christian monasticism is of Buddhist origin, and that Buddhist thought and legend have been freely incorporated into the Gospels. Några tredje klassens akademiker tar för givet att alla dessa likheter är förkristna, och leds av den falska principen att likheten förutsätter alltid att beroendet, har förgäves försökt visa, att kristna klosterväsendet är av buddhistiska ursprung, och det buddhistiska tankar och legend har varit fritt införlivats i evangelierna. To give greater speciousness to their theory, they have not scrupled to press into service, besides the few bona fide resemblances many others that were either grossly exaggerated, or fictitious, or drawn from Buddhist sources less ancient than the Gospels. Att ge större speciousness att deras teori har de inte scrupled trycka i drift, förutom de få äkta likheter många andra som var antingen överdrivet eller fiktiva, eller hämtas från buddhistiska källor mindre antika än evangelierna. If, from this vast array of alleged Buddhist infiltrations, all these exaggerations, fictions, and anachronisms are eliminated, the points of resemblance that remain are, with perhaps one exception, such as may be explained on the ground of independent origin. Om denna långa rad av påstådda buddhistiska infiltration, är alla dessa överdrifter, fiktioner och anakronismer elimineras, är, kanske med ett undantag, de punkter i likhet som finns kvar som kan förklaras på grund av oberoende ursprung.

The exception is the story of Buddha's conversion from the worldly life of a prince to the life of an ascetic, which was transformed by some Oriental Christian of the seventh century into the popular medieval tale of "Barlaam and Josaphat". Undantaget är berättelsen om Buddhas konvertering från det världsliga livet av en furste som livet för en asket, som förvandlades från vissa orientaliska kristna av det sjunde århundradet till populära medeltida sagan om "Barlaam och Josafat". Here is historic evidence of the turning of a Buddhist into a Christian legend just as, on the other hand, the fifth-century sculptures of Gospel scenes on the ruined Buddhist monasteries of Jamalgiri, in Northern Panjab, described in the scholarly work of Fergusson and Burgess, "The Cave Temples of India", offer reliable evidence that the Buddhists of that time did not scruple to embellish the Buddha legend with adaptations from Christian sources. Här finns historiska belägg för svarvning av ett buddhistiskt till en kristen legend lika, å andra sidan, den femte-talet skulpturer av Gospel scener på ruiner buddhistiska kloster Jamalgiri, i norra Panjab, beskrivs i den vetenskapliga arbete Fergusson och Burgess, "The Cave Temples of India", erbjuda tillförlitliga bevis för att buddhisterna på den tiden drog sig inte för att försköna Buddha legend med anpassningar från kristna källor.

But is there any historical basis for the assertion that Buddhist influence was a factor in the formation of Christianity and of the Christian Gospels? Men är det någon historisk grund för påståendet att buddistiska inflytande var en faktor i bildandet av kristendomen och den kristna evangelierna? The advocates of this theory pretend that the rock-inscriptions of Asoka bear witness to the spread of Buddhism over the Greek-speaking world as early as the third century BC, since they mention the flourishing existence of Buddhism among the Yavanas, ie Greeks within the dominion of Antiochus. Anhängarna av denna teori låtsas att rock-inskrifter från Asoka vittnar om spridningen av buddhismen över den grekiska delen av världen redan under tredje århundradet före Kristus, eftersom de nämner blomstrande förekomsten av buddhismen bland Yavanas, dvs greker inom herravälde Antiochos. But in the unanimous judgment of first-rate scholars, the Yavanas here mentioned mean simply and solely the Greek-speaking peoples on the extreme frontier next to India, namely, Bactria and the Kabul valley. Men i den enhälliga domen av förstklassig forskare har Yavanas nämns här innebär blott och bart de grekisktalande folk på den yttersta gränsen bredvid Indien, nämligen Bactria och Kabul dalen. Again the statement in the late Buddhist chronicle, Mahavansa, that among the Buddhists who came to the dedication of a great Stupa in Ceylon in the second century BC, "were over thirty thousand monks from the vicinity of Alassada, the capital of the Yona country" is taken to prove that long before the time of Christ, Alexandria in Egypt was the centre of flourishing Buddhist communities. Återigen ett uttalande i slutet av buddhistiska krönika, Mahavansa, som bland buddhisterna som kom till invigningen av ett stort Stupa på Ceylon under det andra århundradet f.Kr., var "över trettio tusen munkar är i närheten av Alassada, huvudstaden i Yona landet "vidtas för att bevisa att långt före Kristi tid, Alexandria i Egypten var centrum för buddhistiska blomstrande samhällen. It is true that Alassada is the Pali for Alexandria; but the best scholars are agreed that the city here meant is not the ancient capital of Egypt, but as the text indicates, the chief city of the Yona country, the Yavana country of the rock-inscriptions, namely, Bactria and vicinity. Det är sant att Alassada är pali till Alexandria, men de bästa forskarna är överens om att staden här avses är inte den antika huvudstaden i Egypten, men som texten antyder till huvudstad i Yona landet, Yavana land Rock -inskrifter, nämligen Bactria och närhet. And so, the city referred to is most likely Alexandria ad Caucasum. Och så hänvisade staden är sannolikt Alexandria annons Caucasum.

In short, there is nothing in Buddhist records that may be taken as reliable evidence for the spread of Buddhism westward to the Greek world as early as the foundation of the Christian religion. Kort sagt finns det ingenting i buddistiska register som kan tas som tillförlitlig bevisning för att sprida buddhismen västerut till den grekiska världen redan grunden för den kristna religionen. That Buddhist institutions were at that time unknown in the West may be safely inferred from the fact that Buddhism is absolutely ignored in the literary and archaeological remains of Palestine, Egypt, and Greece. Det buddhistiska institutioner vid den tiden okänd i väst kan säkert härledas från det faktum att buddhismen är helt ignoreras i den litterära och arkeologiska lämningar i Palestina, Egypten och Grekland. There is not a single remains of Buddhist monastery or stupa in any of these countries; not a single Greek translation of a Buddhist book; not a single reference in all Greek literature to the existence of a Buddhist community in the Greek world. Det finns inte en enda kvar av buddhistiska kloster eller stupa i något av dessa länder, inte en enda grekiska översättningen av en buddhistisk bok, inte en enda referens i alla grekiska litteraturen att det finns en buddhistisk gemenskap i den grekiska världen. The very name of Buddha is mentioned for the first time only in the writings of Clement of Alexandria (second century). Själva namnet Buddha nämns för första gången först i skrifter av Clemens av Alexandria (andra talet). To explain the resemblances in Christianity to a number of pre-Christian features of Buddhism, there is no need of resorting to the hypothesis that they were borrowed. Att förklara likheter i kristendomen till ett antal förkristna drag av buddism, finns det ingen anledning att ta till hypotesen att de lånat. Nothing is more common in the study of comparative ethnology and religion than to find similar social and religious customs practised by peoples too remote to have had any communication with one another. Ingenting är vanligare i studien jämförande etnologi och religion än för att hitta liknande sociala och religiösa traditioner som utövas av folk alltför avlägsen ha haft någon kommunikation med varandra. How easily the principle of ascetic detachment from the world may lead to a community life in which celibacy as observed, may be seen in the monastic systems that have prevailed not only among Buddhists, Essenes, and Christians, but also among the early Aztecs and Incas in the New World. Hur lätt principen om asketisk avskildhet från världen kan leda till ett samhälle liv där celibat som observeras kan ses i monastiska system som har gällt inte bara bland buddister, Essenes, och kristna, utan också bland de första Aztekerna och Inkas i den nya världen. Nor is this so strange when it is recalled that men everywhere have, to a large extent, the same daily experiences, the same feelings, the desires. Detta är inte heller så konstigt när man påminner om att människor överallt har i stor utsträckning samma dagliga erfarenheter, samma känslor, önskningar. As the laws of human thought are every here the same, it lies in the very nature of things that men, in so far as they have the same experiences, or face the same religious needs, will think the same thoughts, and give expression to them in sayings and customs that strike the unreflecting old server by their similarity. Om lagstiftningen i det mänskliga tänkandet är alla här av samma, det ligger i själva sakens natur att män, i den mån de har samma erfarenheter, eller står inför samma religiösa behov, tänker samma tankar, och ge uttryck för dem i ord och seder som skapar unreflecting gamla servern genom sin likhet. It is only by losing sight of this fundamental truth that one can unwittingly fall into the error of assuming that resemblance always implies dependence. Det är endast genom att bortse från denna grundläggande sanning som man kan omedvetet hamna i misstaget att anta att likheten alltid innebär beroende.

It is chiefly the legendary features of Buddha's life, many of which are found for the first time only in works of later date than the Gospels, that furnish the most striking resemblances to certain incidents related of Christ in the Gospels, resemblances which might with greater show of reason be traced to a common historic origin. Det är främst den legendariska drag av Buddhas liv, varav många för första gången först i verk av senare datum än evangelierna, att förse de mest slående likheter med vissa incidenter som har samband med Kristus i evangelierna, likheterna som kan med större Visa förnuftets spåras till ett gemensamt historiskt ursprung. If there has been any borrowing here, it is plainly on the side of Buddhism. Om det har förekommit någon upplåning här, är det helt enkelt på sidan av buddhismen. That Christianity made its way to Northern India in the first two centuries is not only a matter of respectable tradition, but is supported by weighty archaeological evidence. Att kristendomen gjort sin väg till norra Indien i de två första århundradena är inte bara en fråga om respektabel tradition, men stöds av vägande arkeologiska bevis. Scholars of recognized ability beyond the suspicion of undue bias in favour of Christianity - Weber, Goblet d'Alviella, and others-think it very likely that the Gospel stories of Christ circulated by these early Christian communities in India were used by the Buddhists to enrich the Buddha legend, just as the Vishnuites built up the legend of Krishna on many striking incidents in the life of Christ. The fundamental tenets of Buddhism are marked by grave defects that not only betray its inadequacy to become a religion of enlightened humanity, but also bring into bold relief its inferiority to the religion of Jesus Christ. Lärda av erkända förmåga efter misstankar om otillbörliga partiskhet till förmån för kristendomen - Weber, Goblet d'Alviella, och andra, tror att det mycket troligt att evangelium berättelser Kristi skickats ut av dessa tidiga kristna samfund i Indien används av buddhisterna att berika Buddha legend, precis som Vishnuites byggt upp legenden om Krishna på många slående händelser i Jesu liv. grundsats i buddhismen är markerade med ett allvarligt fel som inte bara förråda sin otillräcklighet att bli en religion upplysta mänskligheten, men också sätta i bjärt sin underlägsenhet till religionen om Jesus Kristus. In the first place, the very foundation on which Buddhism rests-the doctrine of karma with its implied transmigrations-is gratuitous and false. För det första är själva grunden för buddhismen vilar-läran om karma med dess underförstådda transmigrations-ogrundade och falska. This pretended law of nature, by which the myriads of gods, demons, men, and animals are but the transient forms of rational beings essentially the same, but forced to this diversity in consequence of varying degrees of merit and demerit in former lives, is a huge superstition in flat contradiction to the recognized laws of nature, and hence ignored by men of science. Denna låtsades naturens lag, genom vilken myriader av gudar, demoner, människor och djur, men övergående former av rationella varelser i stort sett samma, men tvingades till denna mångfald till följd av varierande grad av meriter och svagheten i tidigare liv, är en enorm vidskepelse i platt strid med erkända naturens lagar, och därmed ignoreras av män vetenskap. Another basic defect in primitive Buddhism is its failure to recognize man's dependence on a supreme God. Ett annat grundläggande fel i primitiva buddhismen är dess misslyckande att erkänna människans beroende av en högste Gud. By ignoring God and by making salvation rest solely on personal effort, Buddha substituted for the Brahmin religion a cold and colourless system of philosophy. It is entirely lacking in those powerful motives to right conduct, particularly the motive of love, that spring from the consecration of religious men and women to the dependence on a personal all-loving God. Genom att ignorera Gud och genom frälsningen vila enbart på egna insatser, ersätts Buddha för brahminen religionen en kall och färglös filosofiskt system. Det är helt saknas i de mäktiga motiv till rätt beteende, särskilt motiv av kärlek, att våren från invigningen av religiösa män och kvinnor att beroendet av en personlig alla som älskar Gud. Hence it is that Buddhist morality is in the last analysis a selfish utilitarianism. Därför är det buddistiska moral är i sista hand en självisk utilitarismen. There is no sense of duty, as in the religion of Christ, prompted by reverence for a supreme Lawgiver, by love for a merciful Father, by personal allegiance to a Redeemer. Karma, the basis of Buddhist morality, is like any other law of nature, the observance of which is prompted by prudential considerations. Det finns ingen känsla av plikt, som i religion Kristus, föranledd av vördnad för en suverän lagstiftare, av kärlek till en barmhärtig Fader, genom personlig lojalitet till en frälsare. Karma, med stöd av buddistiska moral, är som alla andra lag karaktär, vars uppfyllande är föranlett av försiktighetsskäl. Not infrequently one meets the assertion that Buddha surpassed Jesus in holding out to struggling humanity an end utterly unselfish. Inte sällan man möter påståendet att Buddha överträffade Jesus håller ut till kämpande mänskligheten upphöra helt osjälviska. This is a mistake. Detta är ett misstag. Not to speak of the popular Swarga, or heaven, with its positive, even sensual delights the fact that Nirvana is a negative ideal of bliss does not make it the less an object of interested desire. Att inte tala om den populära Swarga, eller himmel, med sin positiva, även sinnliga njutningar att Nirvana är en negativ ideal sällhet inte gör det mindre föremål för intresserade önskan. Far from being an unselfish end, Nirvana is based wholly on the motive of self-love. Långt ifrån ett osjälviskt syfte är Nirvana bygger helt på motiv av egenkärlek. It thus stands on a much lower level than the Christian ideal, which, being primarily and essentially a union of friendship with God in heaven, appeals to motives of disinterested as well as interested love. Another fatal defect of Buddhism is its false pessimism. Den står alltså på en mycket lägre nivå än den kristna ideal, vilket är i första hand och huvudsakligen en union av vänskap med Gud i himlen, det tilltalar motiv om oegennyttig liksom intresserade kärlek. En annan dödlig fel buddhismens sin falska pessimism. A strong and healthy mind revolts against the morbid view that life is not worth living, that every form of conscious existence is an evil. En stark och sund själ uppror mot sjuklig visa att livet är inte värt att leva, att varje form av medveten tillvaro är en ond. Buddhism stands condemned by the voice of nature the dominant tone of which is hope and joy. Buddhismen står fördömts av röst naturen dominerande tonen som är hopp och glädje. It is a protest against nature for possessing the perfection of rational life. Det är en protest mot naturen för innehav av fulländning rationella liv. The highest ambition of Buddhism is to destroy that perfection by bringing all living beings to the unconscious repose of Nirvana. Högsta ambition buddhismen är att förstöra perfektion genom att alla levande varelser till det omedvetna vila i Nirvana. Buddhism is thus guilty of a capital crime against nature, and in consequence does injustice to the individual. Buddhismen är alltså skyldig till ett kapital brott mot naturen, och därför är orätt mot enskilda. All legitimate desires must be repressed. Alla legitima önskningar skall stoppas. Innocent recreations are condemned. Oskyldiga recreations fördöms. The cultivation of music is forbidden. Odlingen av musik är förbjuden. Researches in natural science are discountenanced. Forskar inom naturvetenskapen är discountenanced. The development of the mind is limited to the memorizing of Buddhist texts and the study of Buddhist metaphysics, only a minimum of which is of any value. Utvecklingen av medvetandet är begränsat till memorera av buddhistiska texter och studera buddhistisk metafysiken, är bara ett minimum av vilka av något värde. The Buddhist ideal on earth is a state of passive indifference to everything. Buddhistiska ideal på jorden är ett tillstånd av passiv likgiltighet för allt. How different is the teaching of Him who came that men might have life and have it more abundantly. Hur annorlunda är undervisningen i honom, som kom att män kan ha liv och över nog. Again Buddhist pessimism is unjust to the family. Återigen buddistiska pessimism är orättvist till familjen. Marriage is held in contempt and even abhorrence as leading to the procreation of life. Äktenskap hålls i förakt och till och med avsky som leder till fortplantning av livet. In thus branding marriage as a state unworthy of man, Buddhism betrays its inferiority to Christianity, which recommends virginity but at the same time teaches that marriage is a sacred union and a source of sanctification. I vilket branding äktenskapet som ett tillstånd ovärdigt en människa, förråder buddhismen sin underlägsenhet till kristendomen, där man rekommenderar oskuld, men samtidigt lär, att äktenskapet är ett heligt förbund och en källa till helgelse. Buddhist pessimism likewise does injustice to society. Buddhist pessimism gör detsamma orättvisa samhället. It has set the seal of approval on the Brahmin prejudice against manual labor. Den har lagt kontrollsigillet på brahminen fördomar mot manuellt arbete. Since life is not worth living, to labour for the comforts and refinements of civilized life is a delusion. Eftersom livet är inte värt att leva, att arbetsmarknaden för komfort och finesser i civiliserade liv är en illusion. The perfect man is to subsist not by the labour of his hands but on the alms of inferior men. Den perfekta mannen är att livnära inte av arbetskraft från hans händer, utan på allmosor av sämre män. In the religion of Christ, "the carpenter's son", a healthier view prevails. I religion Kristus, "snickarens son", en sundare visa råder. The dignity of labour is upheld, and every form of industry is encouraged that tends to promote man's welfare. Buddhism has accomplished but little for the uplifting of humanity in comparison with Christianity. Arbetets ära upprätthålls, och varje form av industrin uppmuntras som tenderar att främja människans välfärd. Buddhismen har åstadkommit men lite för upplyftande mänskligheten i jämförelse med kristendomen. One of its most attractive features, which, unfortunately, has become wellnigh obsolete, was its practice of benevolence towards the sick and needy. En av de mest attraktiva funktioner, som tyvärr har blivit wellnigh längre, var dess praxis välvilja mot de sjuka och behövande. Between Buddhists and Brahmins there was a commendable rivalry in maintaining dispensaries of food and medicine. Mellan buddhister och brahminer det fanns en lovvärd rivalitet upprätthålla apotek för mat och medicin. But this charity did not, like the Christian form, extend to the prolonged nursing of unfortunates stricken with contagious and incurable diseases, to the protection of foundlings, to the bringing up of orphans, to the rescue of fallen women, to the care of the aged and insane. Men denna kärlek inte, liksom de kristna form omfatta långvarig vård av olyckliga drabbats av smittsamma och obotliga sjukdomar, till skydd för foundlings, till uppfostran av barn, för att rädda fallna kvinnor, till vård av åldern och galen. Asylums and hospitals in this sense are unknown to Buddhism. Hospital och sjukhus i denna mening är okända för buddhismen. The consecration of religious men and women to the lifelong service of afflicted humanity is foreign to dreamy Buddhist monasticism. Invigningen av religiösa män och kvinnor till livslång tjänst drabbade mänskligheten är främmande för drömmande buddhistiska monasticism. Again, the wonderful efficacy displayed by the religion of Christ in purifying the morals of pagan Europe has no parallel in Buddhist annals. Återigen, den underbara effekt visas av religion Kristus i rena moral hedniska Europa har ingen motsvarighet i buddhistiska annaler. Wherever the religion of Buddha has prevailed, it has proved singularly inefficient to lift society to a high standard of morality. Närhelst religion Buddha har rått, har det visat sig synnerligen ineffektivt att lyfta samhället till en hög moral. It has not weaned the people of Tibet and Mongolia from the custom of abandoning the aged, nor the Chinese from the practice of infanticide. Det har inte avvänja folket i Tibet och Mongoliet från seden att överge de gamla, eller kinesiska från bruket av barnamord. Outside the establishment of the order of nuns, it has done next to nothing to raise woman from her state of degradation in Oriental lands. Utanför verksamheten i storleksordningen nunnor, har man gjort i princip ingenting att höja kvinna från hennes tillstånd av nedbrytning i österländska länder. It has shown itself utterly helpless to cope with the moral plagues of humanity. Det har visat sig helt hjälplös att hantera den moraliska plågar mänskligheten. The consentient testimony of witnesses above the suspicion of prejudice establishes the fact that at the present day Buddhist monks are everywhere strikingly deficient in that moral earnestness and exemplary conduct which distinguished the early followers of Buddha. Den SAMTYCKANDE vittnesmål över misstanken av fördomar fastställs det att i våra dagar buddistiska munkar finns överallt påfallande brister i den moraliska allvar och exemplariska beteende som utmärkte de tidiga efterföljare av Buddha. In short, Buddhism is all but dead. Kort sagt, buddhismen alla men död. In its huge organism the faint pulsations of life are still discernible, but its power of activity is gone. I sin enorma organism ett svagt pulserande liv är fortfarande lider, men dess makt för verksamheten är borta. The spread of European civilization over the East will inevitably bring about its extinction. Spridningen av europeiska civilisationen över öst kommer oundvikligen att medföra dess utrotning.

Publication information Written by Charles F. Aiken. Information om publikation skriven av Charles F. Aiken. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume III. Kopierat av Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume III. Published 1908. År 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 1908. Nihil Obstat, November 1, 1908. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York


Also, see: Se även:
Mahayana Buddhism Mahayanabuddhism

Theravada Buddhism Taoism

Lamaism LAMAISM

Zen Buddhism Zenbuddism

Tantra Tantra


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är