Calvary Golgata

General Information Allmän information

A place not far from the walls of Jerusalem where Christ was crucified and near which He was buried (Luke 23:33). En plats inte långt från Jerusalems murar där Kristus korsfästes och nära som Han begravdes (Luk 23:33). The exact location is a matter of dispute. Den exakta platsen är en tvistefråga.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Cal'vary Cal'vary

Advanced Information Avancerad information

Calvary is a word found only in Luke 23:33, the Latin name Calvaria, which was used as a translation of the Greek word Kranion, by which the Hebrew word Gulgoleth was interpreted, "the place of a skull." Golgata är ett ord som bara finns i Lukas 23:33, det latinska namnet Calvaria, som användes som en översättning av det grekiska ordet Kranion, genom vilken det hebreiska ordet Gulgoleth tolkades, "platsen för en dödskalle." It probably took this name from its shape, being a hillock or low, rounded, bare elevation somewhat in the form of a human skull. Det tog nog detta namn efter sin form, är en kulle eller en låg, rundad, kala höjd något i form av ett mänskligt kranium. It is nowhere in Scripture called a "hill." Det finns ingenstans i Skriften kallas en "kulle". The crucifixion of our Lord took place outside the city walls (Heb. 13:11-13) and near the public thoroughfare. Korsfästelse vår Herre tog plats utanför stadsmuren (Heb. 13:11-13) och nära allmänheten genomfart. "This thing was not done in a corner." (Also called Golgotha in Aramaic.) "Denna sak skedde inte i ett hörn." (Även kallad Golgata på arameiska.)

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


Calvary Golgata

Advanced Information Avancerad information

Calvary, kara, "a head" (Eng., "cranium"), a diminutive of kranon, denotes "a skull" (Latin calvaria), Matt. Golgata, Kara, "ett huvud" (Eng., "kranium"), en diminutivform av kranon, betecknar "en skalle" (latin calvaria), Matt. 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:17. 27:33, Mark 15:22, Luk 23:33, Joh 19:17. The corresponding Aramaic word is Golgotha (Heb. gulgoleth; see Judg. 9:53; 2 Kings 9:35). Motsvarande arameiska ordet är Golgata (Heb. gulgoleth, se dom. 9:53; 2 Kungaboken 9:35).


Mount Calvary Mount Calvary

Catholic Information Katolsk information

The place of the Crucifixion of Jesus Christ. Platsen för korsfästelsen av Jesus Kristus.

NAME NAMN

Etymology and Use Etymologi och användning

The word Calvary (Latin Calvaria) means "a skull". Ordet Calvary (latin Calvaria) betyder "en skalle". Calvaria and the Gr. Calvaria och Gr. Kranion are equivalents for the original Golgotha. Kranion finns motsvarigheter till de ursprungliga Golgata. The ingenious conjecture that Golgotha may be a contraction for Gol Goatha and may accordingly have signified "mount of execution", and been related to Goatha in Jer., xxxi, 39, has found scarcely any supporters. Den sinnrika gissningar som Golgata kan vara en åtstramning Gol Goatha och kan följaktligen har uttryckt "mount för utförande", och har anknytning till Goatha i Jer., Xxxi, 39, har funnit knappast några anhängare. The diminutive monticulus (little mount) was coupled with the name AD 333 by the "Pilgrim of Bordeaux". Diminutiv monticulus (lilla mount) var kopplat till namnet AD 333 med "Pilgrim i Bordeaux".

Towards the beginning of the fifth century Rufinus spoke of "the rock of Golgotha". Mot början av det femte århundradet Rufinus talade om "The Rock på Golgata". Since the sixth century the usage has been to designate Calvary as a mountain. Eftersom det sjätte århundradet användningen har varit att utse Golgata som ett berg. The Gospel styles it merely a "place", (Matthew 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:17). Evangeliet stilar det bara en "plats", (Matt 27:33, Mark 15:22, Luk 23:33, Joh 19:17).

Origin of the Name Namnets ursprung

The following theories have been advanced: Följande teorier har förts fram:

Calvary may have been a place of public execution, and so named from the skulls strewn over it. Calvary kan ha varit en plats för offentliga avrättningen, och så heter från skallarna strödda över den. The victims were perhaps abandoned to become a prey to birds and beasts, as Jezabel and Pharao's baker had been (2 Kings 9:35; Genesis 40:19, 22). Offren övergavs kanske att bli ett offer för fåglar och djur, som Jezabel och Pharao's Baker hade (2 Kungaboken 9:35; Mosebok 40:19, 22).

Its name may have been derived from a cemetery that may have stood near. Dess namn kan ha varit från en begravningsplats som kan ha stått nära. There is no reason for believing that Joseph's tomb, in which the body of Christ was laid, was an isolated one, especially since it was located in the district later on described by Josephus as containing the monument of the high-priest John. Det finns ingen anledning att tro att Josefs grav, där Kristi kropp lades, var ett isolerat fall, speciellt eftersom det ligger i stadsdelen senare beskrivs av Josephus som innehåller ett monument över de höga prästen John. This hypothesis has the further advantage of explaining the thinness of the population in this quarter at so late a period as that of the siege of Jerusalem (Jos., Bell. jud., V, vi, 2). Denna hypotes har dessutom den fördelen att förklara tunna befolkningen i detta kvartal till så sent en period som för belägringen av Jerusalem (Jos, Bell. Jud., V, VI, 2). Moreover, each of the rival Calvaries of today is near a group of ancient Jewish tombs. Dessutom är varje av de rivaliserande Calvarieberg i dag nära en grupp av gamla judiska gravar.

The name may have been occasioned by the physical contour of the place. Namnet kan ha orsakats av den fysiska kontur av platsen. St. Luke (loc. cit.) seems to this by saying it was the place called "a skull" (kranion). St Luke (loc. cit.) Tycks detta genom att säga att det var den plats som kallas för "skalle" (kranion). Moreover, Golgotha (from a Hebrew root meaning "to roll"), which borrows its signification from the rounded or rolling form of the skull, might also have been applied to a skull-shaped hillock. Dessutom, Golgata (från hebreiska roten som betyder "rulla"), som lånar sin innebörd från rundade eller rullande form av skallen kan också ha använts på en dödskalle-formad kulle.

There was a tradition current among the Jews that the skull of Adam, after having been confided by Noah to his son Shem, and by the latter to Melchisedech, was finally deposited at the place called, for that reason, Golgotha. Det var en tradition aktuell bland judarna att skallen av Adams, efter att ha anförtrott av Noa till hans son Sem, och av denne att Melchisedech deponerades slutligen på den plats som kallas av denna anledning, Golgata. The Talmudists and the Fathers of the Church were aware of this tradition, and it survives in the skulls and bones placed at the foot of the crucifix. The Talmudists och Kyrkofäderna var medvetna om denna tradition, och det överlever i skallar och ben placerad vid foten av krucifix. The Evangelists are not opposed to it, inasmuch as they speak of one and not of many skulls. Evangelisterna är inte emot det, eftersom de talar om en och inte många skallar. (Luke, Mark, John, loc. cit.) (Luke, Mark, John, loc. Cit.)

The curious origins of many Biblical names, the twofold and sometimes disagreeing explanations offered for them by the Sacred Writers (Genesis passim) should make us pause before accepting any of the above theories as correct. Den underliga ursprung i många bibliska namn, det dubbla och ibland oense förklaringar som erbjuds till dem av den Heliga Writers (Genesis passim) borde få oss att stanna innan du accepterar något av ovanstående teorier är korrekta. Each of them has its weak points: The first seems to be opposed to the Jewish law, which prescribed that the crucified should be buried before sundown (Deuteronomy 21:23). Var och en av dem har sina svaga punkter: Den första verkar vara emot den judiska lagen, som föreskriver att den korsfäste borde begravas före solnedgången (Femte Mosebok 21:23). Josephus intimates that this enactment was scrupulously observed (Bell. jud., IV, v, 2). Josephus antyder att detta antagande observerades noggrant (Bell. Jud., IV, V, 2). The executions cited in support of the opinion are too few, too remote, and too isolated to have the force of proof. Avrättningarna åberopats till stöd för yttrandet är alltför få, alltför avlägsna och alltför isolerad för att få kraft bevis. Moreover, in this supposition Calvary wold have been called more correctly a place "of skulls" but the Evangelists nowhere use the plural. Heller i detta antagande Calvary Wold har kallats mer korrekt en plats "med skallar" men evangelisterna använder ingenstans pluralis. In the first tow theories no sufficient reason is assigned for selecting the skull in reference to any other member of the body, or the corpse itself, as a name-giver. I de första två teorier inte är motiverat tilldelas för att välja ut skallen med hänvisning till någon annan medlem av kroppen, eller liket själv, som ett namn-giver. The third theory is plausible and more popular. Den tredje teorin är trovärdig och mer populär. Yet it may not be urged a priori, as indicating a requisite for a Calvary otherwise unauthenticated. Men det kanske inte uppmanas a priori, som indikerar en förutsättning för en Golgata annars oautentiserat. The Evangelists seem to have been more intent upon giving an intelligible equivalent for the obscure name, Golgotha, than upon vouching for its origin. Evangelisterna verkar ha varit mer koncentrerad på att ge en begriplig motsvarande för dunkla namn, Golgata, än på vouching för dess ursprung. The fourth theory has been characterized as too absurd, though it has many serious adherents. Den fjärde teori har karaktäriserats som alltför absurt, men det har många allvarliga anhängare. It was not absurd to the uncritical Jew. Det var inte orimligt att den okritiska Judisk. It would not seem absurd to untaught Christians. Det förefaller inte orimligt att OKUNNIG kristna. Yet it is among the untaught that names arise spontaneously. Ändå är det bland OKUNNIG vars namn uppstå spontant. Indeed Christians embellished the legend, as we shall see. Faktum kristna pryddes legenden, som vi skall se.

DESCRIPTIVE DATA Beskrivande data

The New Testament Nya testamentet

The only explicit notices are that the Crucifixion took place outside the city (Hebrews 13:12), but close to it; a newly-hewn tomb stood in a garden not far away (John 19:20, 41); the spot was probably near a frequented road, thus permitting the passers-by to revile the supposed criminal. The enda uttryckliga meddelanden att korsfästelsen ägde rum utanför staden (Heb 13:12), men i närheten av den, ett nyligen huggen grav stod i en trädgård inte långt borta (Joh 19:20, 41), platsen var nog nära en besöks väg och möjliggör en förbipasserande att smäda den förmodade kriminella. That the Cyrenian was coming from the country when he was forced into service seems to exclude only two of the roads entering Jerusalem, the one leading from Bethlehem and the one from Siloe (Matthew 27:30; Mark 15:24, 29; Luke 23:26). Att Cyrenian kom från landet när han tvingades i bruk tycks utesluta endast två av de vägar in Jerusalem, en ledande från Betlehem och en från Siloe (Matt 27:30, Mark 15:24, 29, Luk 23 : 26). Any other road entering Jerusalem might fulfil the condition. Någon annan väg in i Jerusalem skulle kunna uppfylla villkoret. The incidents recorded along the sorrowful journey are so few that the distance from the praetorium is left a matter of conjecture. De händelser som registrerats längs sorgsna resan är så få att avståndet från pretoriet är kvar handlar om förmodanden.

Early Medieval Narratives Early Medieval Narratives

After the Apostolic Age no more is heard of Calvary until the fourth century. Under pagan rule an idol had been place there, and had been later embraced within the same enclosure as the crypt of the Resurrection (Sozomen, Hist. Eccl., II, 1, 2). Efter den apostoliska tiden inte längre hörs på Golgata fram till det fjärde århundradet. Enligt hednisk regel en idol hade varit där, och hade senare omfamnade på samma tomt som krypta Resurrection (Sozomen, Hist. Pred., II, 1, 2). Eustachius, Constantine's architect, separated it from the latter by hewing away a great mass of stone. Eustachius Konstantins arkitekt, separerade det från den senare genom att bila bort en stor massa sten. It was St. Melania the Younger who first adorned Mount Calvary with a chapel (436). Det var St Melania den yngre som först prydd Mount Calvary med ett kapell (436).

The place is described as a "knoll of scanty size" (deficiens loci tumor -- Eucherius, 427-440), apparently natural, and in the sixth century approached by steps. Platsen beskrivs som en "kulle med knappa storlek" (deficiens loci tumör - Eucherius, 427-440), till synes normalt och i det sjätte århundradet kontaktats av åtgärder. It was fifteen paces from the Holy Sepulchre. Det var femton steg från den heliga graven. It was encircled with silver railings and contained a cell in which the Cross was kept, and a great altar (Theodosius, 530). Det var omgiven med silver räcken och innehöll en cell där Korset hölls, och en stor altare (Theodosius, 530). Two years after the ravages of the Persians (614), a large church replaced the ruined chapel (Arculfus, 680). Två år efter härjningar perserna (614), en stor kyrka ersatte förstörda kapellet (Arculfus, 680). From its roof a brazen wheel adorned with lamps was suspended over a silver cross that stood in the socket of Our Saviour's gibbet. Från dess tak en fräck hjul prydd med lampor avbröts under ett silver kors som stod i uttaget av vår Frälsares galge. This Church was destroyed in 1010, but was restored in 1048. Denna kyrka förstördes 1010, men restaurerades år 1048. The rock beneath is spoken of by Soewulf (1102) as being "much cracked near the fosse of the Cross". Berget under talas om genom Soewulf (1102) som "mycket knäckt nära Fosse av korset". In the traditions, Adam's burial and Abraham's sacrifice are repeatedly located there. I traditionerna, är Adam's begravning och Abrahams offer upprepade gånger förekommer där.

By 1149 the Calvary chapel had been united by the crusaders with the surrounding oratories into a vast basilica. Med 1149 the Calvary Chapel hade enat av korsfararna med omgivande kapell till en stor basilika. The part of the rock believed to have held the Cross is said to have been removed and lost in a shipwreck on the coast of Syria while being transported to Constantinople (1809). Den del av berget som tros ha hållit korset sägs ha tagits bort och förlorade i ett skeppsbrott på kusten i Syrien under transporten till Konstantinopel (1809). Another fragment is shown in the chapel of Longinus, one of many in the basilica. Ett annat fragment visas i kapellet Longinus, en av många i kyrkan.

Contemporary Sources Samtida källor

Wilson, Warren, Fraas, and other eminent topographers engaged in the interests of the English Ordinance Survey (1864-5), declare that the lower part of this traditional Calvary is natural, and that the upper part "may very likely be so". The knoll is of soft white limestone (nummulitic) containing nodules, and occupies a position normally required for such a bed in Palestine, viz. Wilson, Warren, Fraas och andra framstående topografer engagerade i intresse engelska Ordinance Survey (1.864-5), förklara att den nedre delen av denna traditionella Golgata är naturligt, och att den övre delen "kan troligtvis också så". kullen är av mjuk vit kalksten (nummulitic) innehållande noduli, och intar en plats som normalt krävs för en sådan säng i Palestina, dvs. above the Missae and Malaki strata respectively. ovanför Missae och Malaki strata respektive. These last beds are seen on lower levels in the basilica. De sista sängar syns på lägre nivåer i kyrkan. The direction taken by the rent in the rock, 96 degrees east of north, is practically the same as that of the veining of the rocks roundabout. Den inriktning som hyran i berget, 96 grader öster om norr, är praktiskt taget detsamma som för ådring av stenarna rondellen. Other points of similarity have been observed. Andra likheter har observerats. The fissure broadens eastwards. Den spricka vidgar österut. The rock has been cut away on the side of the Holy Sepulchre, thus bearing out the architectural datum afforded by the period of Constantine. Calvary is 140 feet south- east of the Holy Sepulchre and 13 feet above it. Klippan har skurits bort på sidan av den heliga graven, vilket styrker det arkitektoniska datum ges av perioden av Konstantin. Golgata är 140 meter sydost om den heliga graven och 13 meter ovanför. The early traditions mentioned at the beginning of this article still cling to it. The chapel of Adam beneath that of Calvary stands for the first. Den tidiga traditioner som nämns i början av denna artikel fortfarande håller fast vid det. Kapell Adam under det att Golgata står för den första. A picture in it represents the raising of Adam to life by the Precious Blood trickling down upon his skull. En bild på det representerar en höjning av Adam till liv av Precious Blood rann ner på hans skalle. An altar is there dedicated to Melchisedech. Altare är det tillägnad Melchisedech. A vestige of the second tradition subsists in a scraggy olive tree a few yards away, religiously guarded, which the Abyssinians still claim to have been the bush in which the ram's horns were caught when the angel stayed the hand of Abraham. En kvarleva från det andra traditionen kvarstår i en knotig olivträd några meter därifrån, religiöst bevakade, som Abyssinians fortfarande påstå att de varit i bushen där vädurshornen fångades när ängeln stannade hand Abraham.

Calvary Chapel Calvary Chapel

The small, low, poorly lighted oratory, built upon the traditional Calvary, is divided into two sections by a pair of massive pillars. De små, små, dåligt upplysta vältalighet, byggd på den traditionella Golgata, är uppdelad i två sektioner med ett par massiva pelare. The chapel of the Exaltation of the Cross comprises the section on the north and belongs to the Orthodox Greeks. Kapell upphöjelse korset omfattar floden i norr och tillhör den ortodoxa greker. That of the Crucifixion on the south is in possession of the Latins. Att för Korsfästelsen i söder är i besittning av latinarna. At the eastern end, behind a thickly-set row of sanctuary lamps kept constantly burning, there are three altars of the eleventh, twelfth, and thirteenth stations of the Way of the Cross. På den östra sidan, bakom ett tjockt-set raden i helgedomen lampor hålls ständigt brinnande, finns det tre altare av den elfte, tolfte och trettonde stationer av Korsets väg. That of the twelfth station is in the Greek chapel, and marks the position of Our Saviour's Cross. Att den tolfte stationen är i den grekiska kapellet, och markerar positionen för vår Frälsares Cross. It is near the rent made in the rock by the earthquake. Det är nära hyran gjorts i berget av jordbävningen. Two black marble discs at its sides indicate the presumed positions of the malefactors' crosses. Två svart marmor skivor på sidorna ange förmodade ståndpunkter missdådare "kors. Behind it, among numerous icons, stands a large painted image of the Crucified Saviour. The altars of the Crucifixion and Mater Dolorosa (eleventh and thirteenth stations) belong to the Latins. Bakom den, bland många ikoner, står en stor målad bild av den korsfäste Frälsaren. Altaren för Korsfästelsen och Mater Dolorosa (elfte och trettonde stationer) hör till latinarna. The image on the latter, or middle, altar is screened, and incased with a profusion of votive offerings. Bilden på denna eller mitten, är altaret skärmad och incased med ett överflöd av votivgåvor. The floor of the chapel, which is on a level with the top of the rock, is covered with coarse mosaics. Golvet i kapellet, vilket är i nivå med toppen av berget är täckt med grov mosaiker. A round stone in the pavement on the Latin side, near the eleventh station, marks the place of the tenth. En rund sten i trottoaren på den latinska sidan, nära den elfte stationen, markerar platsen för den tionde. In the roof, there is a mosaic representation of Christ. I taket finns en mosaik representation av Kristus. Entrance to the chapel is obtained by the stairways. The two most frequently used are at the west end. Entré till kapellet erhålls genom trappor. De två vanligaste är i den västra delen. The eighteen steps in each stairway, which are narrow, steep and much worn, are mostly of pink Santa Croce marble commonly quarried in Palestine. De arton steg i varje trappa, som är smala, branta och mycket slitna, oftast i rosa Santa Croce marmor ofta bryts i Palestina.

AUTHENTICITY AUTHENTICITY

It is beyond doubt that the Calvary we have been considering is the same as that of the Middle Ages, but is it correct to identify it with that of the Gospels? It has long been far within the city walls. Det är utom allt tvivel att Golgota vi har diskuterat är den samma som på medeltiden, men är det korrekt att identifiera den med den i evangelierna? Det har länge varit långt inom stadens murar. But did the city wall which has enclosed it for so many centuries enclose it when Christ was crucified? Men gjorde stadsmuren som har bifogar man under så många århundraden bifoga det när Jesus blev korsfäst? That is, did the present city wall exist when the Saviour was put to death? Det är, gjorde det nuvarande stadsmuren föreligga när frälsaren blev dödad? If so, this could not have been the place of the crucifixion; for Christ was crucified outside the walls (Hebrews 13:12), St. Willibald (eighth century), Soewulf (twelfth century), and many others asked themselves this question. Om så är fallet, skulle detta inte ha varit platsen för korsfästelsen, ty Kristus korsfästes utanför murarna (Heb 13:12), St Willibald (åttonde århundradet), Soewulf (tolfte århundradet), och många andra ställde sig denna fråga. But it was not until two centuries ago that an affirmative answer was ventured by Korte, a German bookseller (see below). Men det var inte förrän två år sedan att ett jakande svar var vågat av Korte, en tysk bokhandlare (se nedan). Not, however, until the last century did the new opinion obtain supporters. Dock inte förrän förra århundradet gjorde det nya yttrandet få anhängare. Then a school sprang up which first rejected the old side and eventually set about seeking new ones. Sedan en skola sprang upp som först förkastade gamla sidan och fastställdes slutligen om att söka nya. Catholics, as a class, with many leading Anglicans support the traditional claims. Katoliker, som klass, med många ledande anglikaner stödja traditionella krav.

The authenticity of Calvary is intimately bound up with that of the Holy Sepulchre. Äkthet Golgata är intimt förbunden med den heliga graven. Relative to the authenticity of the sites of both, the ecclesiastical writers who are the first to break silence after the Evangelists seem to leave no room for doubt. I förhållande till äktheten av platser för både den kyrkliga författare som är de första att bryta tystnaden efter evangelisterna tycks lämna något utrymme för tvivel. Now it is not easy to see how these, the chief representatives of an apologetical age, could have overlooked the above difficulty advanced by modern writers, especially since simple pilgrims are known to have advanced it. Nu är det inte lätt att se hur dessa, de främsta företrädarna för en URSÄKTANDE ålder, kunde ha förbisett dessa svårigheter fram av moderna författare, särskilt eftersom enkla pilgrimer är kända för att ha avancerat det. The spirit of investigation had awakened in the Church long years previous to them; and the accredited custodians of the tradition, the Jerusalem community, had been ruled by a continuous succession of bishops since Apostolic times. Andemeningen i undersökningen hade vaknat i kyrkans långa år tidigare till dem, och de godkända väktare i traditionen, i Jerusalem, hade styrts av en kontinuerlig rad av biskopar sedan apostoliska gånger. Under these circumstances, our first available witnesses tell us that a remembrance of the site had actually been transmitted. As a telling testimony to the confidence they merit herein, it need only be remarked that of sixteen modern charts of the Holy City collated by Zimmermann (Basle, 1876) only four place Golgotha within the second or outermost wall in the time of Christ Moreover, Dr. Schick, the author of one of these, accepted the traditional view before his death. Under dessa omständigheter, vår första tillgängliga vittnen talar om att ett minne av platsen faktiskt hade skickats. Ett talande bevis på det förtroende de förtjänar häri, det behöver endast påpekas att sexton moderna sjökort i den heliga staden sammanställdes av Zimmermann ( Basel, 1876) endast fyra rum Golgata inom andra eller yttre vägg vid tiden för Kristi Dessutom godtog Dr Schick, författare till en av dessa, den traditionella uppfattningen före hans död. Dr. Reiss, in his "Bibel-Atlas" (Freiburg im Breisgau, 1895), also agrees with the majority. Dr Reiss, i sin "Bibel-Atlas" (Freiburg im Breisgau, 1895), också håller med majoriteten. (See JERUSALEM; HOLY SEPULCHRE.) (Se Jerusalems heliga graven.)

MODERN CALVARIES MODERN Calvarieberg

The most popular of several sites proposed is that of Otto Thenius (1849), better known as Gordon's Calvary, and styled by the latter, "Skull Hill", because of its shape. Den mest populära av flera områden som föreslås är att Otto Thenius (1849), mer känd som Gordon's Golgata, och stylade av den senare, "Skull Hill", på grund av dess form. Conder is the chief supporter of this view. Conder är den främsta förespråkare för denna uppfattning. This site is the elevation over Jeremiah's Grotto, not far from the Damascus Gate. Här webbplatsen är höjd över Jeremias grottan, inte långt från Damascus Gate. In default of an historic basis, and owing to the insufficiency of the Gospel data -- which may be verified equally well on any side of the city -- the upholders of the new theories usually take for granted one or other of the following statements, viz: that Christ should have been immolated north of the altar, like the typical victims (Leviticus 1:10, 11); that Calvary was a place of public execution; that the place reserved for crucifixion, if there was one, was identical with a presumed stoning-place; that a modern Jewish tradition as to a fixed stoning-place could be substantiated in the time of Christ; and that the violent mob to which Christ was delivered would have conformed to whatever custom prescribed for the occasion. I brist på en historisk grund, och på grund av otillräckliga evangeliet data - som kan kontrolleras lika bra på någon sida av staden - och upprätthållare av den nya teorier vanligtvis tar för givet en eller flera av följande påståenden, nämligen: att Kristus skulle ha immolated norr om altaret, som den typiska offren (Moseboken 1:10, 11), att Golgata var en plats för offentliga avrättningen, att den plats som reserverats för korsfästelsen, om det fanns en, var identisk med en antagen stening-plats, som en modern judisk tradition som till ett fast stening-plats kunde styrkas vid tiden för Kristus, och att den våldsamma folkmassan som Kristus har levererats skulle ha överensstämde med vad anpassade föreskrivs för tillfället. These affirmations all bear the mark of fitness; but until documents are produced to confirm them, they must inevitably fall short as proof of facts. Dessa påståenden alla försedda med varumärke för konditionen, men dess handlingar uppvisas bekräfta dem, måste de faller oundvikligen kort som bevis på fakta.

Publication information Written by Thomas À K. Reilly. Information om publikation skriven av Thomas A K. Reilly. Transcribed by Michael T. Barrett. Kopierat av Michael T. Barrett. Dedicated in memory of the Passion of Our Lord The Catholic Encyclopedia, Volume III. Dedikerad till minne av Passion of Our Lord The Catholic Encyclopedia, Volume III. Published 1908. År 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 1908. Nihil Obstat, November 1, 1908. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

For Fathers, see article, HOLY SEPULCHRE. Pilgrims.-GLYER, Itinera Hierosolymilana; TOBLER, Descriptions Terrae Sanctae (1874). För pappor, se artikel, heliga graven. Pilgrims.-GLYER, Itinera Hierosolymilana, Tobler, beskrivningar Terrae Sanctæ (1874).

General Treatment.-Dictionaries of the Bible; Quarterly statement PEF (passim, especially 1902-1903); WARREN, Ordinance Survey of Jerusalem in Notes (London, 1865); WARREN and CONDER in Jerusalem (1881). Controversial (authors marked with an asterisk * oppose the traditional view):- BREEN*, Harm. General Treatment.-Lexikon i Bibeln, kvartalsrapporten PEF (passim, särskilt 1902-1903), WARREN, Ordinance Survey av Jerusalem i Notes (London, 1865), Warren och CONDER i Jerusalem (1881). Kontroversiellt (författare markerade med en asterisk * invändningar mot den traditionella synen): - Breen *, Harm. Expos. Utställningar. of the Four Gospels (Rochester, New York), IV; FERGUSSON*, Essay on Ancient Topography of Jerusalem (London, 1847); FINDLAY, On the Site of the Holy Sepulchre (London, 1847); LEWIN, Siege of Jerusalem (London, 1863); REILLY, Authenticity, etc. in Ecclesiastical Review (Philadelphia), NXXVI, nn. av de fyra evangelierna (Rochester, New York), IV, Fergusson *, Essay on Ancient topografi Jerusalem (London, 1847), Findlay, På platsen för den heliga graven (London, 1847), Lewin, belägringen av Jerusalem (London , 1863), Reilly, Authenticity, etc. i kyrkliga Review (Philadelphia), NXXVI, nn. 6 sqq; ROBINSON*, Biblical Researches (Boston, 1840), I; SANDAY, Sacred Sites of the Gospels (Oxford, 1903); THRUPE, Ancient Jerusalem (Cambridge, 855); WILLIAMS, The Holy City (London, 1845); CHATEAUBRIAND, Itineraire de Paris a Jerusalem (Paris, 1811), II;p KORTE*, Reise nach dem gelolden Laude Aeg. 6 sqq, ROBINSON *, bibliska Undersökningar (Boston, 1840), I; Sanday, heliga platser i evangelierna (Oxford, 1903); THRUPE, Ancient Jerusalem (Cambridge, 855); WILLIAMS, Den heliga staden (London, 1845); Chateaubriand, itinéraire de Paris en Jerusalem (Paris, 1811), II, p KORTE *, Reise nach dem gelolden Laude Aeg. Syr. tr. Syr. Tr. Mea (Halle, 1751); KRAFFT, Die Topographie Jerusalems (Bonn, 1846); TOBLER*, Topographic von Jerusalem a. Mea (Halle, 1751), Krafft, Die topografi Jerusalems (Bonn, 1846), Tobler *, topografiska von Jerusalem a. Seinen Ungebungen (Berlin, 1853), I. Seinen Ungebungen (Berlin, 1853), I.


Also, see: Se även:
Jesus on the Cross Jesus på korset
The Arising of Jesus Uppkomsten av Jesus

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är