Jihad, Jehad Jihad, jihad

Editor's Note: This presentation is about the true subject of Jihad. There is a relatively new organization which named itself "Islamic Jihad" which is very different. Redaktörens anmärkning: Denna presentation handlar om verkliga föremål för Jihad. Det är en relativt ny organisation som kallas sig "Islamiska Jihad" som är mycket olika. That organization is a small militant extremist group that has a distorted understanding of jihad. Organisationen är en liten militant extremist grupp som har en förvrängd förståelse av jihad. They focus on a few words in the Koran that tell Muslims to hate and fight enemies of "the book", believing that that reference is about the Koran. De fokuserar på några få ord i Koranen som talar om för muslimer att hata och bekämpa fiender av "boken" och trodde att denna hänvisning är om Koranen. However, the context of that text in the Koran makes it clear that the Book referred to is the Torah, or Taurah, or Pentateuch, the first five Books of the Bible. Gör dock mot bakgrund av att texten i Koranen det klart att boken som är Toran, eller Taurah eller Moseböckerna, de fem första böckerna i Bibeln. If that group truly understood the Koran, they would see that Muslims, Jews and Christians all fully believe in those Five Books, and are therefore not enemies at all. Om denna grupp verkligen förstod Koranen, skulle de se att muslimer, judar och kristna alla fullt tro på dessa fem böcker, och är därför inte fiender alls. However, they have been taught differently. Däremot har de fått lära sig annorlunda.

General Information Allmän information

In Islam, the duty of each Muslim to spread his or her religious beliefs is termed jihad. Although the word is widely understood to mean a "holy war" against nonbelievers, jihad may also be fulfilled by a personal battle against evil inclinations, the righting of wrongs, and the supporting of what is good. I islam, den tull för varje muslim sprida hans eller hennes religiösa tro kallas jihad. Även om ordet är allmänt förstås ett "heligt krig" mot icke troende, får jihad även uppfyllas av en personlig kamp mot onda böjelser, den rätande av oförrätter, och styrkande av vad som är bra.

The BELIEVE Religious Information Source web site is not connected with the organization described in this presentation. This happens to be ONE of the 1,000 religious subjects which are included in BELIEVE. Den TRO Religiösa Information Källa webbplats är inte i samband med arrangemang som beskrivs i denna presentation. Det råkar vara en av de 1.000 religiösa ämnen som ingår i TRO.

Our small Protestant Christian Church, which created and maintains the BELIEVE site, has no contact with the organization described here, so we cannot help in providing contacts or addresses. In addition, since BELIEVE does not "sell" anything, we cannot help in finding books, icons or souvenirs. Vår lilla protestantiska kyrkan, som skapade och upprätthåller TROR webbplatsen har ingen kontakt med den organisation som beskrivs här, så vi kan inte hjälpa att ge kontakter eller adresser. Eftersom dessutom TROR inte "sälja" något, kan vi inte finna böcker, ikoner eller souvenirer.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
BODY>

Jihad Jihad

General Information Allmän information

Many polemical descriptions of Islam have focused critically on the Islamic concept of jihad. Många polemiska beskrivningar av islam har fokuserat sig kritiskt om den islamiska begreppet jihad. Jihad, considered the sixth pillar of Islam by some Muslims, has been understood to mean holy war in these descriptions. Jihad, ansåg sjätte pelare av islam av vissa muslimer, har förstås heligt krig i dessa beskrivningar. However, the word in Arabic means "to struggle" or "to exhaust one's effort," in order to please God. Men ordet på arabiska betyder "kamp" eller "för att uttömma sin insats," för att behaga Gud. Within the faith of Islam, this effort can be individual or collective, and it can apply to leading a virtuous life; helping other Muslims through charity, education, or other means; preaching Islam; and fighting to defend Muslims. Inom tron i islam, kan detta arbete vara individuella eller kollektiva, och det kan gälla leva ett dygdigt liv, hjälper andra muslimer genom välgörenhet, utbildning eller annat sätt, predika islam, och kämpa för att försvara muslimer.

Western media of the 20th century continue to focus on the militant interpretations of the concept of jihad, whereas most Muslims do not. Västmedia av 20th Century fortsätta att fokusera på de militanta tolkningar av begreppet jihad, medan de flesta muslimer inte.


Jihad Jihad

General Information Allmän information

The Dictionary of Islam defines jihad as "a religious war with those who are unbelievers in the mission of Muhammad. It is an incumbent religious duty, established in the Qur'an and in the Traditions as a divine institution, enjoined specially for the purpose of advancing Islam and of repelling evil from Muslims." The Dictionary of Islam definierar jihad som "ett religiöst krig med dem som är otrogna i uppdrag av Muhammed. Det är en dominerande religiös plikt, med säte i Koranen och i de traditioner som en gudomlig institution förelade speciellt för främja Islam och avvärja ont från muslimer. "


Note Obs

From the above, it seems clear that there are at least two rather different understandings of the term. Av ovanstående är det uppenbart att det finns minst två ganska olika tolkningar av begreppet. It would seem that the majority of Muslims, who are peaceful, accept the personal and very peaceful interpretation, while militant Muslims seem to understand the violent interpretation. In recent decades, a relatively small number of very militant Muslim terrorist groups have used newspapers, radio, television, and other media to promote their view. Det verkar som att majoriteten av muslimer, som är fredliga, acceptera det personliga och mycket fredlig tolkning, samtidigt som militanta muslimer tycks förstå den våldsamma tolkningen. Under de senaste decennierna har ett relativt litet antal mycket militanta muslimska terroristgrupper som tidningar, radio till TV och andra medier främja deras åsikt. This seems to have affected growing numbers of Muslims into having more and more violent views toward non-Muslims, particularly Jews and Americans. Detta tycks ha påverkat växande antalet muslimer till att ha mer och mer våldsamma utsikt mot icke-muslimer, särskilt judar och amerikaner.

It is probably true that the vast majority of Muslims do not (yet) agree with this terrorist usage of their religion, and are troubled as much as non-Muslims by the regular calls for "Islamic Jihad", a Holy War, against Westerners, particularly Americans. Det är nog sant att den stora majoriteten av muslimer inte (ännu) instämmer i detta terrordåd användning av deras religion, och besväras så mycket som icke-muslimer som vanliga samtal till "Islamiska Jihad", ett heligt krig, mot västerlänningar, särskilt amerikaner. Such call are made by (still) very small militant and terrorist groups, but they are very vocal and the news media have tended to publicize their activities. Sådana samtal är som (fortfarande) mycket små militanta och terroristgrupper, men de är mycket högljudd och nyhetsmedia har tenderat att göra reklam för sin verksamhet. As a result of this publicity, they have been able to gain many more followers for their terrorist activities, and also inspire more fear than such small groups could probably cause on their own. Som ett resultat av denna publicitet har de kunnat vinna många fler anhängare för sin terrorverksamhet och även inspirera till mer rädsla än sådana grupper skulle förmodligen leda till på egen hand.

Again, out of the 1,000,000,000 Muslims in the world, only a few thousand are actively involved in the terrorist activities. Återigen, ur 1000000000 muslimer i världen, bara några tusen är aktivt involverade i terrorverksamhet. That means that the remaining 999,950,000 Muslims are peace-loving as their religion actually teaches them. Det innebär att de återstående 999.950.000 muslimer är fredsälskande deras religion faktiskt lär dem. In a similar way, the vast majority of Christians are Peace-loving, as Jesus Taught, but a very few aberrant people who call themselves Christians show up in TV news, and might give the impression that all Christians are violent, which is certainly not true. På ett liknande sätt, de flesta kristna är Freds-älskande, som Jesus lärde, men ett fåtal avvikande människor som kallar sig kristna dyka upp i tv-nyheter, vilket kan ge intryck av att alla kristna är våldsamma, vilket sannerligen inte sant. Quiet, peaceful people seldom make news. Quiet, fredliga människor gör sällan nyheter. Vocal, violent people do. Sångare, våldsamma människor gör. That's a characteristic of a "free press" which free societies choose to have. Det är en egenskap hos en "fri press" som fria samhällen väljer att ha.

Those terrorist groups are certainly extremely dangerous, and must be controlled or eliminated, but they shouldn't necessarily tarnish the overall reputation of either Islam or Christianity. Dessa terroristgrupper är verkligen extremt farlig och måste kontrolleras eller elimineras, men de behöver inte nödvändigtvis matt den allmänna rykte i vare sig islam eller kristendomen.


Also, see: Se även:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koranen Koranen
Pillars of Faith Pillars of Faith
Abraham Abraham
Testament of Abraham Testament of Abraham
Allah Allah
Hadiths Hadith
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Belief - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pilgrimsfärd (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Att slåss för orsaka av Allah (Jihad) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ENHETEN UNIKHETEN av Allah (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah Theology Mutazilah teologi
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari teologi, (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah teologi (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah teologi (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamer (Shia)
Druze Druser
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Ismael Ismail
Early Islamic History Outline Tidig islamisk historia Outline
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunniter, Sunni
Shiites, Shia Shiiter, Shia
Mecca Mekka
Medina Medina
Sahih, al-Bukhari Sahih al-Bukhari
Sufism Sufism
Wahhabism Wahhabism
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasiderna
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyaderna
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimiderna (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seljuks
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Händelser
Interactive Muslim Calendar Interaktiv muslimska kalendern


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är