The Koran, Qur'an or Qora'an Koranen, Koranen eller Qora'an

General Information Allmän information

The Koran, or Qur'an (Arabic for "recital"), is the Sacred Scripture of Islam. Koranen, eller Koranen (arabiska för "skäl"), är den Heliga Skrift av islam. Muslims acknowledge it as the actual words of God revealed to the Prophet Muhammad between c.610 and his death (632). Muslimer erkänner dess faktiska Guds ord uppenbarades för profeten Muhammed mellan c.610 och hans död (632). The text contains 114 chapters (suras), arranged--except for the opening sura--approximately according to length, beginning with the longer chapters. Texten innehåller 114 kapitel (suror), arrangerade - med undantag för inledande Sura - ungefär beroende på längd, med början i längre kapitel.

The Koran, termed glorious and wonderful (50:1; 72:1), describes itself as a healing and mercy, as light and guidance from God (17:82; 27:77; 41:44; 42:52), as the absolute Truth (69:51), and as a perspicuous Book sent down from heaven in Arabic (12:1-2), part by part (17:106; 25:32), upon Muhammad. Presented as a blessed reminder and an admonition to people everywhere (21:50; 38:87; 80:11-15), it calls for grateful recognition of the many signs, around us and in us (51:20-21), of the goodness of him from whom all good comes (4:79) and urges a total commitment to him who alone is God (112:1-4). Announcing Judgment Day as the final fulfillment of God's threat and his promise (21:97-104), it warns evildoers and those who are ungrateful (17:89; 25:50) but brings good tidings to those who accept the guidance to the straightest path (17:9) and who live in accord with its message and its commandments (regarding marriage and divorce, children and inheritance, lawful foods, spoils of war, and so on). Koranen, kallade härlig och underbar (50:1, 72:1), beskriver sig själv som en helande och barmhärtighet, som ljus och vägledning från Gud (17:82, 27:77, 41:44, 42:52), som den absoluta sanningen (69:51), och som en överskådlig bok som sänts ned från himlen på arabiska (12:1-2), del av en del (17:106, 25:32), efter Muhammed. presenteras som en välsignad påminnelse och en uppmaning till alla människor (21:50, 38:87, 80:11-15), kallar det för tacksamt erkännande av många tecken, omkring oss och inom oss (51:20-21), av godhet honom från som alla gott kommer (4:79) och kräver ett totalt engagemang för honom som allena är Gud (112:1-4). Announcing Domedagen som sista uppfyllelsen av Guds hot och hans löfte (21:97-104), det varnar ogärningsmän och de som är otacksamma (17:89, 25:50) men ger goda nyheter till dem som tar de riktlinjer för den rakaste vägen (17:9) och som bor i enlighet med sitt budskap och dess budorden (om äktenskap och skilsmässa, barn och arv, lagliga livsmedel, krigsbyte, och så vidare). The text asserts that its message is neither a human invention (as its inimitability proves, 17:88) nor an innovation, since it confirms and clarifies the Scripture that Jews and Christians had received earlier (3:3; 5:15, 48; 35:31). Texten hävdar att dess budskap är varken en mänsklig uppfinning (som sin inimitability bevisar, 17:88) och inte heller en nyhet, eftersom det bekräftar och förtydligar Skriften att judar och kristna hade fått tidigare (3:3, 5:15, 48; 35:31).

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
It is generally believed that the standard text of the Koran, adopted during the reign (644-56) of the caliph Uthman, is based on the compilation of one of Muhammad's secretaries, Zayd Ibn Thalbit. By calligraphic copying of its verses, and in many other ways as well, Muslims express their devotion to this Scripture over which, they trust, God himself watches (15:9). Det anses allmänt att den normala texten i Koranen, som antogs under regeringstid (644-56) av kalifen Uthman, bygger på en sammanställning av en av Muhammeds sekreterare, Zayd ibn Thalbit. Genom kalligrafiska kopiering av dess verser och många andra sätt, muslimer uttrycka sin kärlek till denna Skriften över vilket förtroende de, Gud själv klockor (15:9).

Willem A. Bijlefeld Willem A. Bijlefeld

Bibliography: Bibliografi
Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur'an, 2 vols. (1937-38; repr. 1973); Arberry, AJ, The Koran Interpreted, 2 vols. Ali, Abdullah Yusuf, Den heliga Koranen, 2 vol. (1937-38, repr. 1973); Arberry, AJ, Koranen Tolkad, 2 vols. (1955; repr. 1969); Bell, Richard, Introduction to the Qur'an, ed. (1955, repr. 1969), Bell, Richard, Introduktion till Koranen, ed. by W. Montgomery Watt, 2d ed. genom W. Montgomery Watt, 2d ed. (1970); Jeffery, Arthur, The Qur'an as Scripture (1952); Pickthall, Marmaduke, trans., The Meaning of the Glorious Koran (1930; repr. 1970). (1970), Jeffery, Arthur, Koranen som Bibeln (1952); Pickthall, Marmaduke, trans., Meningen med den ärorika Koranen (1930, repr. 1970).


The Koran or Qur'an Koranen eller Koranen

Editor's Notes Editor's Notes

The Prophet Muhammad was certainly important, and Muslims should definitely respect him. Profeten Muhammed var viktigt, och muslimer bör definitivt respektera honom. The following notes/comments are all carefully based on reliable Islamic scholars' works, particularly the early scholars who personally knew the facts and the people. None of these comments are meant to damage Islam and all are intended to assist Muslims and others to more fully know the history and background of the Holy Qu'ran. Följande noter / kommentarer är alla noggrant bygger på tillförlitliga islamiska lärda verk, särskilt de tidiga forskare som personligen kände fakta och folket. Ingen av dessa kommentarer är avsedda att skada islam och alla är avsedda att hjälpa muslimer och andra att i större utsträckning känna till historien och bakgrunden till den heliga Koranen. It appears that the majority of Muslims are never taught about many of these issues, and they are presented here in the quest for honesty and knowledge. Det verkar som om majoriteten av muslimerna är aldrig undervisat om många av dessa frågor, och de presenteras här i strävan efter ärlighet och kunskap.

As mentioned in the above article, the Koran is believed by Muslims to ACTUALLY be the words of God (Allah) as given to their Prophet Muhammad. Som nämnts i ovanstående artikel, är Koranen tros av muslimer faktiskt kan ord Gud (Allah) som ges till deras profeten Muhammed. It was originally written down (in Arabic) around 645 AD, around 10-15 years after Muhammad's death. Den skrevs ursprungligen ned (på arabiska) runt 645 AD, cirka 10-15 år efter Muhammeds död.

By the year 325 AD, three hundred years before the Koran, Christians had established the concept of the Trinity, as being ONE God, Who seemed to exist as Three different Persons, the Father (YHWH or Jehovah), the Son (Jesus) and the Holy Ghost, and never varied from that. Fram till år 325 e.Kr., tre hundra år innan koranen, hade kristna ett begrepp i Treenigheten, som en Gud, som tycktes existera som tre olika människor, Fadern (YHWH eller Jehova), Sonen (Jesus) och den helige Ande, och aldrig varierade från det. If the Koran is actually the words of God (Allah), and not altered in any way since they were given to Muhammad, it seems odd that the Koran presents the Christian Trinity as being God, Jesus, and Mary ! Om Koranen är faktiskt det ord av Gud (Allah), och inte ändras på något sätt eftersom de gavs till Muhammad, verkar det underligt att Koranen presenterar den kristna treenigheten som Gud, Jesus och Maria! (Sura 5:116) This seems to imply that God (Allah) made a mistake, or Muhammad made a mistake, or later copyists/commentators made a mistake (several times, as at Sura 5.77 and Sura 4.169). (Sura 5:116) Detta verkar antyda att Gud (Allah) gjorde ett misstag, eller Muhammed gjorde ett misstag, eller senare avskrivarnas / kommentatorer gjort ett misstag (flera gånger per Sura 5,77 och Sura 4,169). Scholars see such things as obvious problems, but virtually all Muslims overlook them, and consider anyone bringing up such things as blasphemous. Scholars se sådana saker som uppenbara problem, men nästan alla muslimer bortse från dem, och överväga någon uppfostran sådana saker som en hädelse.

Over the past two hundred years, scholars have found hundreds of such apparent errors. Under de senaste två hundra åren har forskare funnit hundratals sådana uppenbara fel. Many are in sentences that have incorrect Arabic grammar. Många är i meningar som har felaktiga arabiska grammatik. There have been listed either 107 (al-Suyuti) or 275 (Jeffery) words in the Koran which are not even Arabic. Several dozen problems are stories that had long been proven untrue, but which had been published in previous centuries by aberrant Christians and Jews who had written books that resembled Biblical Books, and which are now called "apocryphal". Such stories which were already known wrong also appear in the Koran. If God said such things, or Muhammed announced them, it would seem that something is wrong somewhere. Det har varit upptagna 107 (al-Suyuti) eller 275 (Jeffery) ord i Koranen som inte ens arabiska. Dussintals problem är berättelser som sedan länge bevisat osanna, men som hade publicerats under tidigare århundraden av avvikande kristna och judar som hade skrivit böcker som liknade Böckerna, och som nu kallas "apokryfiska". Sådana berättelser som redan var kända fel också förekommer i Koranen. Om Gud sagt sådana saker, eller Muhammed meddelade dem, verkar det som att något är fel någonstans.

There are many scholarly books which are in print that discuss those very many obvious errors. Det finns många vetenskapliga böcker som finns i tryck att diskutera de många uppenbara felaktigheter. Islam seems very intent on ignoring and suppressing such analytical scholasticism of their Koran and their Faith. Islam verkar väldigt inställda på att ignorera och undertrycka sådana analytiska skolastik av Koranen och deras tro. They regularly go so far as to issue Fatwas (death sentences) on authors like Salman Rushdie (by the Ayatollah Khomeini, in 1989) for publishing works that question anything in Islam. De går regelbundet så långt som att utfärda fatwas (dödsdomar) om författare som Salman Rushdie (av Ayatollah Khomeini, 1989) för att publicera arbeten som fråga något i islam. Actually, soon after that, hundreds of authors and journalists were executed and buried in mass graves because they had written books or articles critical of Islam. Actually, strax efter att avrättades hundratals författare och journalister och begravdes i massgravar, eftersom de hade skrivit böcker och artiklar med kritik av islam.

We do not want to get into all those criticisms, many of which seem extremely persuasive, as the Trinity/Mary one seems to be. Vi vill inte gå in på denna kritik, av vilka många verkar mycket övertygande, eftersom Trinity / Mary tycks finnas. Rather, our intent here is to present aspects of the Koran (and therefore, of Islam) which are parallel to, and possibly taken directly from Christian and Jewish sources. Snarare är vår avsikt här att presentera delar av Koranen (och därmed, i islam) som är parallella, och eventuellt tas direkt från kristna och judiska källor. For example, 502 verses in 36 Suras of the Koran are about Moses, directly from the Jewish Pentateuch. Two hundred forty-five verses in 25 Suras are about Abraham, from the same source, and 131 more verses in 28 Suras are about Noah, also from the Pentateuch. Till exempel, 502 verser i 36 suror i Koranen handlar om Moses, direkt från den judiska Moseböckerna. Tvåhundra fyrtiofem verser i 25 suror är om Abraham, från samma källa, och 131 fler verser i 28 suror handlar om Noah, också från de fem Moseböckerna.

There is actually a secondary complication that arises in this area. Modern scholarly research has discovered a number of flaws in the (modern) wording of the Jewish Pentateuch Books, which is generally believed to have occurred due to imprecise copying by Jewish Scribes over the many early centuries. Det finns faktiskt en sekundär komplikation som uppstår i detta område. Modern vetenskaplig forskning har konstaterat ett antal brister i (moderna) ordalydelsen i den judiska Moseböckerna Books, som allmänt tros ha inträffat på grund av oklara kopiering av judiska skriftlärde under många första århundradena. But, as the Koran presents those (now know to be incorrect) stories, that seems to imply that God (Allah) either deceived Muhammad as to the Truth or He really didn't directly provide it, except through the earlier sources. Men, som Koranen presenterar dem (nu vet är felaktig) berättelser, som tycks antyda att Gud (Allah) antingen lurade Muhammed att sanning eller han egentligen inte direkt erbjuda den, förutom genom den tidigare källor.

Extending that thought, Muhammad's claim that the Koran was "God's Word" would still be indirectly true, as the majority of the Koran's 80,000 words, actually came from much older Manuscripts from God, primarily the Pentateuch (Torah, or Taurat). Förlängning av den tanken, Muhammeds påstående att Koranen var "Guds ord" skulle fortfarande indirekt sant, eftersom majoriteten av Koranens 80.000 ord, kom från betydligt äldre handskrifter från Gud, framför allt de fem Moseböckerna (Toran, eller Taurat). It's just that the accumulated errors of those earlier documents had become absorbed into the Koran as a result. Det är bara att den ansamlade misstag av dessa tidigare handlingar hade blivit absorberas i Koranen som följd. Whether or not Muhammad actually conversed with God (Allah) in those caves, at least some of the Koran is certainly directly based on (flawed) earlier Manuscripts attributed to God / Allah. Huruvida Muhammad faktiskt samtalade med Gud (Allah) i dessa grottor, åtminstone en del av Koranen är säkert direkt grundar sig på (felaktig) tidigare Manuskript tillskrivs Gud / Allah.

Muslim Tradition asserts that one of Uthman's generals had asked the Caliph to make a collection of the contents of the Koran, because serious disputes had broken out among his troops from different provinces in regard to the correct readings of the Koran. Uthman chose Zayd ibn Thabit to prepare the official text. That Tradition indicates that he carefully revised the Koran, by comparing portions held by Umar's daughter with his own, with careful analysis regarding dialect. Muslimsk tradition framhävs att en av Uthman generaler hade bett kalifen att göra en samling av innehållet i koranen, eftersom allvarliga konflikter brutit ut bland sina trupper från olika provinser i fråga om den korrekta läsningar av Koranen. Uthman valde Zayd ibn Thabit att förbereda den officiella texten. traditionen visar att han noga reviderade Koranen, genom att jämföra delar innehas av Umar dotter med sin egen, med noggrann analys av dialekt.

A different Tradition still credits Zayd, but much earlier, during Abu Bakr's very brief period as Caliph. En annan tradition som fortfarande krediter Zayd, men långt tidigare, under Abu Bakr mycket kort period som kalif. In this case, the motivation was allegedly that so many people who had known the Koran by heart had died in battles, and the concern was to write it down before it might be irretrievably lost, and this was the version that was later held by Umar's daughter, Hafsa. I detta fall motivation påstods att så många människor som hade upplevt Koranen utantill hade dött i strider, och oron var att skriva ner det innan det kan vara oåterkalleligen förlorat, och detta var den version som hölls senare av Umars dotter, Hafsa.

Other Traditions indicate that it was collected during the Caliphates of Umar or Ali. Andra traditioner visar att det som samlades in under Caliphates av Umar eller Ali. So there is no actual agreement in Tradition as to exactly when it was collected. Så det finns ingen verklig enighet i traditionen om exakt när de samlades in. The Uthman Tradition is generally considered the most likely. Den Uthman Tradition anses allmänt som den mest sannolika.

Muslims today generally insist that their Koran is precisely the wording of the original, and they therefore criticize the many "Versions" of the Christian Bible (even though all those Versions are actually translations of the exact same original Greek and Aramaic source Manuscripts). But such a claim is incorrect. Muslimer idag hävdar i allmänhet att deras koranen är just ordalydelsen i den ursprungliga, och därför kan de kritisera de många "versioner" av den kristna bibeln (även om alla dessa versioner är faktiskt översättningar av exakt samma ursprungliga grekiska och arameiska källa manuskript). Men ett sådant påstående är felaktigt. There were at least 14 variant Arabic versions of the Koran in common use around 900 AD, and possibly several more. Det fanns minst 14 variant arabiska versioner av koranen i allmänt bruk omkring 900 e.Kr., och eventuellt några fler. These arose due to the method of writing and copying that existed at that time. Dessa uppstod på grund av sättet att skriva och kopiering som fanns vid den tidpunkten. (Short) Vowels were not recorded, only the consonants. (Short) Vokaler bokfördes inte, bara konsonanterna. The short vowels could sometimes be represented by a comma-like or slanting-dash mark either above or below a letter. Den korta vokaler ibland kan representeras av ett kommatecken-liknande eller sned-streck markerar antingen över eller under ett brev. Also, differences between 'b' and 't' and 'th', which are identical except for dots (points) that distinguish them, were unclear because the dots were not recorded in the consonantal text of the time. Också skillnader mellan "B" och "t" och "th", som är identiska förutom punkter (points) att skilja dem åt, var otydliga eftersom prickarna registrerades inte i KONSONANTISK text av tiden. Other letter/sound pairs also have exactly identical symbols. Andra brev / ljud par också har exakt likadana symboler. Therefore, a reader or a copyist could sometimes read different actual words from the same set of symbols. No question regarding the ORIGINAL wording was involved, but rather the many variations arose due to writing and copying the texts. Därför kunde en läsare eller en renskrivaren läser ibland olika faktiska ord från samma uppsättning symboler. Ingen fråga om den ursprungliga lydelsen var inblandad, utan snarare de många varianterna uppstod på grund av att skriva och kopiera texterna.

As a result, a number of codices developed: Som ett resultat av ett antal utläser utvecklats:
Very Early: Mycket tidigt:

Later, the Koranic scholar Abu Bakr Ibn Mujahid (early 900s AD) fixed on one system of consonants and some control on application of vowels, which resulted in the general acceptance of seven basic systems. Senare Koranic lärd Abu Bakr Ibn Mujahid (tidigt 900 AD) fast i ett system av konsonanter och viss kontroll av tillämpningen av vokaler, vilket resulterade i den allmänna acceptansen av sju grundläggande system.

The Seven Qiraa'aat (ie, Readings): The Seven Qiraa'aat (dvs. mätvärden):
The 'seven readings' were standardized in the second/eighth century. Abu Bakr Ibn Mujahid (d. 936 AD), a ninth-century Muslim scholar from Iraq, wrote a book entitled The Seven Readings, in which he selected seven of the prevailing modes of recitation as the best transmitted and most reliable. De sju behandlingar "standardiserades i andra / åttonde århundradet. Abu Bakr Ibn Mujahid (d. 936 e.Kr.), en nionde-talet muslimsk lärd från Irak, skrev en bok med titeln The Seven Readings, där han valde sju av de rådande typer av recitation som den bästa överförs och mest tillförlitliga. Others were subsequently disfavoured and even opposed, among them the readings of Ibn Mas'ud and Ubay ibn Ka'b. However, this is not to say that one must restrict oneself to one of these seven readings, or to all of them. Andra var missgynnade senare och även emot, bland dem läsningar av Ibn Mas'ud och Ubay ibn Ka'b. Detta är dock inte sagt att man måste begränsa sig till en av dessa sju avläsningar, eller för dem alla. Below are listed the local origin of the seven readings and the names of readers and some later transmitters (in arabic 'raawis') connected with them: Nedan listas de lokala ursprunget för de sju behandlingarna och namnen på läsarna och några senare sändare (på arabiska "raawis") i samband med dem:
Readers Läsare

Each of these seven actually had two variants, due to different pathways (Transmitters): Var och en av dessa sju hade faktiskt två varianter, beroende på olika vägar (sändare):

Fourteen accepted readings in all. Fjorton accepterade behandlingarna i alla. Some scholars recognize even more, such as: Vissa forskare erkänner ännu mer, till exempel:
Place / Reader Place / Reader
Madinah / Abu Ja'far (130/747) Madinah / Abu Ja'far (130/747)
Basra / Ya'qub (205/820) Basra / Ya'qub (205/820)
Kufa / Khalaf (229/843) Kufa / Khalaf (229/843)
Basra / Hassan al Basri (110/728) Basra / Hassan al Basri (110/728)
Makkah / Ibn Muhaisin (123/740) Makkah / Ibn Muhaisin (123/740)
Basra / Yahya al-Yazidi (202/817) Basra / Yahya al-Jezidism (202/817)
Kufa / al-A'mash (148/765) Kufa / al-A'mash (148/765)

The selected 'Seven Readings' of Mujahid were: De utvalda "Sju Readings" av Mujahid var:
Place / Reader / Transmitter : Plats / Reader / sändare:

1. 1. Madinah / Naafi' (d. 169H/785AD) / Qaaluun or Warsh (d. 197H/812AD) Madinah / Naafi "(död 169H/785AD) / Qaaluun eller Warsh (död 197H/812AD)
2. 2. Makkah / Ibn Kathir (d. 119H/737AD) Makkah / Ibn Kathir (d. 119H/737AD)
3. 3. Damascus / Ibn 'Amir (d. 118H/736AD) Damaskus / Ibn 'Amir (d. 118H/736AD)
4. 4. Basra / Abu 'Amr (d. 154H/771AD) / Suusi or Duuri (d. 246H/860AD) Basra / Abu Amr (död 154H/771AD) / Suusi eller D-Profile (död 246H/860AD)
5. 5. Kufa / 'Aasim (d. 128H/746AD) / Hafs (d. 180H/796AD) Kufa / 'Aasim (död 128H/746AD) / Hafs (d. 180H/796AD)
6. 6. Kufa / Hamza (d. 156H/773AD) Kufa / Hamza (d. 156H/773AD)
7. 7. Kufa / Al-Kisaa'i (d. 189H/805AD) / Duuri (d. 246H/860AD) Kufa / Al-Kisaa'i (d. 189H/805AD) / D-Profile (d. 246H/860AD)

Readings No. 1 and 5 are of particular importance: the reading transmitted by Warsh is now widespread in Africa, except Egypt, where, as now in almost all other parts of the Muslim world, the reading transmitted by Hafs is observed. Avläsning nr 1 och 5 är särskilt viktiga: de behandlingen sänds Warsh är nu utbredd i Afrika, utom Egypten, där, som nu i nästan alla andra delar av den muslimska världen, är läsningen sänds Hafs observerats.

Three of these prevailed, for uncertain reasons: Warsh (around 800 AD), Hafs (around 800 AD) and al-Duri Abu Amr (around 850 AD), with two others used in small regions. Tre av dessa rådde, för osäkra skäl: Warsh (cirka 800 e.Kr.), Hafs (cirka 800 e.Kr.) och al-Duri Abu Amr (cirka 850 e.Kr.), med två andra används i små regioner. This represents five distinctly different versions of the Koran currently in use by Muslims in different parts of the world. Detta motsvarar fem helt olika versioner av Koranen som används av muslimer i olika delar av världen. Their separate justification for using their version is closely associated with their 'chain' or path of information from the Prophet Muhammad. Deras särskilda skäl för att använda deras version är nära förbunden med deras "kedja" eller stig av information från profeten Muhammed.

The five current versions of the Koran are: De fem aktuella versioner av koranen är:

 1. The Transmitter Hafs , who is Hafs ibn Suleyman ibn Al-Mugheerah Al-Asadi Al-Kuufi (d. 180H): Sändaren Hafs, som är Hafs ibn Suleyman ibn al-Mugheerah Al-Asadi Al-Kuufi (d. 180H):

  His Qiraa'ah named Hafs from 'Aasim is the most popular reading of the Quran in the world today , except for some parts of Africa. Hans Qiraa'ah namnet Hafs från "Aasim är den mest populära läsning av Koranen i världen i dag, med undantag för vissa delar av Afrika. Hafs was officially adopted by Egypt in 1924. Hafs antogs officiellt av Egypten 1924. His chain from 'Aasim: Hans kedjan från "Aasim:

  He heard from 'Aasim ibn Abu Najud Al-Kuufi (d. 128H) who was Taabi'i, ie, among the generation following the Sahaabah, who heard from Abu Abdur-Rahman Abdullah ibn Habib As-Sulami, who heard from Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib and Zayd ibn Thaabit and Ubayy ibn Ka'b, who heard from the Prophet (PBUH). Han hörde från "Aasim ibn Abu Najud Al-Kuufi (död 128h) som var Taabi'i, dvs bland den generation efter Sahaabah, som hörde från Abu Abdur-Rahman Abdullah ibn Habib As-Sulami, som hört av Uthman ibn Affan och Ali ibn Abi Talib och ibn Zayd Thaabit och Ubayy ibn Ka'b, som hörde från profeten (frid över honom).

 2. The Transmitter Duuri , is Abu 'Amr Hafs ibn Umar ibn Abdul-Aziz ibn Subhan Ad-Duuri Al-Baghdaadi (d. 246H): Sändaren D-Profile, är Abu Amr Hafs ibn Umar ibn Abdul-Aziz ibn Subhan Ad-dur Al-Baghdaadi (d. 246H):

  His Qiraa'ah named Duuri from Abu 'Amr is popular in parts of Africa like Somalia, Sudan as well as in other parts. His chain of from Abu 'Amr: Hans Qiraa'ah heter D-Profile från Abu Amr är populärt i delar av Afrika som Somalia, Sudan liksom i andra delar. Hans kedja från Abu Amr:

  He heard from Abu Muhammad Yahya ibn Mubarak ibn Mugheerah Yazidiyy (d. 202H), who heard from Abu 'Amr Zuban ibn 'Ala Maziniyy Al-Busriyy (d. 154H), who heard from the Qiraa'aat from Sahaabis Ali and Uthman and Abu Musa and Umar and Ubayy ibn Ka'b and Zayd ibn Thaabit, who heard from the Prophet (PBUH). Han hörde från Abu Muhammad ibn Yahya Mubarak ibn Mugheerah Yazidiyy (d. 202H), som hörde från Abu Amr Zuban ibn 'Ala Maziniyy Al-Busriyy (d. 154H), som hörde från Qiraa'aat från Sahaabis Ali och Uthman och Abu Musa och Umar och Ubayy ibn Ka'b och Zayd ibn Thaabit, som hörde från profeten (frid över honom).

 3. The Transmitter Warsh , who is Abu Saeed Uthman ibn Saeed Al-Misri, nicknamed Warsh, (d. 197H): Sändaren Warsh, som är Abu Said Uthman ibn Said al-Misri, smeknamnet Warsh, (d. 197H):

  HIs Qiraa'ah named Warsh from Naafi' is popular in North Africa . Hans Qiraa'ah namngivna Warsh från Naafi "är populär i Nordafrika. His chain from Naafi': Hans kedja från Naafi ":

  He heard from Naafi' ibn Abdur-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), who heard from Abu Ja'far Yazid ibn Al-Qa'qaa' and Abu Dawud Abdur-Rahman ibn Hurmuz Al-A'raj and Shaybah ibn Nisah Al-Qaadhi and Abu Abdullah Muslim ibn Jundub Al-Hudhali and Abu Rawh Yazid ibn Ruman, who heard from Abu Hurairah and Ibn Abbaas and Abdullah ibn 'Ayyaash ibn Abi Rabii'ah, who heard from Ubayy ibn Ka'b, who heard from the Prophet (PBUH). Han hörde från Naafi 'ibn Abd ar-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), som hörde från Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qaa "och Abu Dawud Abdur-Rahman ibn Hurmuz Al-A" Raj och Shaybah ibn Nisah Al-Qaadhi och Abu Abdullah Muslim ibn Jundub Al-Hudhali och Abu Rawh Yazid ibn Ruman, som hörde från Abu Hurairah och Ibn Abbaas och Abdullah Ibn 'Ayyaash ibn Abi Rabii'ah, som hörde från Ubayy ibn Ka' b, som hörde från profeten (frid över honom).

 4. The Transmitter Suusi : Sändaren Suusi:

  His Qiraa'ah named Suusi from Abu 'Amr is also found around the world in small parts . Hans Qiraa'ah namngivna Suusi från Abu Amr finns också runt om i världen i små delar.

 5. The Transmitter Qaaluun , who is Imaam Qaaluun: Sändaren Qaaluun, som är imam Qaaluun:

  His Qiraa'ah named Qaaluun from Naafi' is popular in places like Libya in Africa. Hans Qiraa'ah namngivna Qaaluun från Naafi "är populärt i länder som Libyen i Afrika. His chain from Naafi': Hans kedja från Naafi ":

  He heard from Naafi' ibn Abdur-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), who heard from Abu Ja'far Yazid ibn Al-Qa'qaa', who heard from Abdullah ibn Abbaas and Abu Hurairah, who heard from Ubayy ibn Ka'b and Zayd ibn Thaabit, who heard from the Prophet (PBUH). Han hörde från Naafi 'ibn Abd ar-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), som hörde från Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qaa ", som hörde från Abdullah ibn Abbaas och Abu Hurairah, som hörde Ubayy ibn Ka'b och Zayd ibn Thaabit, som hörde från profeten (frid över honom).

In case Muslim readers should be greatly concerned: The variances between these different versions of the Koran are generally quite small and minor, although there are a substantial number of them. Muhammad Fahd Khaaruun has published a version of the (Hafs) Koran which contains the variant readings from the 10 Accepted Readers in its margins. Vid muslimska läsare bör i hög grad berörs: Skillnader mellan dessa olika versioner av koranen är i allmänhet ganska små och mindre, men det finns ett stort antal av dem. Muhammed Fahd Khaaruun har publicerat en version av (Hafs) Koranen som innehåller variant utslagen på 10 Godtas läsare i sina marginaler. About 2/3 of the ayat (verses) have some sort of variant reading. The great majority are differences in the vowels inserted in certain words (remembering that the early written kufic texts of the Koran did not include vowels or diacritical marks). Ca 2 / 3 av verser (vers) har någon form av alternativ behandling. Merparten finns skillnader i vokalerna införas i vissa ord (minnas att de tidiga skriftliga Kufisk skrift texter av Koranen inte innehåller vokaler eller diakritiska tecken). There appears to be only one difference that might represent a significant effect on belief, that in surah 2:184. Det verkar finnas en enda skillnad som kan utgöra en betydande effekt på tro, att det i sura 2:184. There are many Islamic scholars' discussions about these many differences. Det finns många islamiska lärda diskussioner om dessa många skillnader. As an example of one, in Hafs, surah 2:140 reads taquluna, while in Warsh, that text is in surah 2:139 and reads yaquluna. Som ett exempel på en i Hafs, läser Sura 2:140 taquluna, medan Warsh, är att texten i Sura 2:139 och läser yaquluna. Another example: Hafs surah 2:214 reads yaquula while Warsh surah 2;212 reads yaquulu. Ett annat exempel: Hafs Sura 2:214 läser yaquula medan Warsh Sura 2, 212 läsningar yaquulu. Muslim scholars agree that such variations do not seriously alter the meaning of statements made in the Koran. Muslimska lärde är överens om att sådana variationer inte på allvar kan förändra betydelsen av uttalanden i Koranen.

The main point being made here is that the ORIGINAL texts associated with the Prophet Muhammad are not questioned, but that the absolute and precise accuracy claimed by Muslims regarding their modern Koran is not quite correct. Den viktigaste punkten som görs här är att de ursprungliga texterna i samband med profeten Muhammed inte ifrågasättas, men att den absoluta och precisa noggrannhet hävdar muslimer om deras moderna Koranen är inte helt korrekt. The reality of the situation is very much like the Christian Bible, which had one Original source text but now exists in a multitude of language translations of that one Original text. Verkligheten i den situation är mycket lik den kristna Bibeln, som hade ett original källtexten men nu finns i en mängd språk översättningar av en ursprunglig text.


A brief mention should be made regarding the "Satanic Verses" that inspired author Rushdie to write the book that caused his death sentence. En kort omnämnande bör göras om "Satansverserna" som inspirerade författaren Rushdie att skriva boken som orsakade hans dödsdom. Unimpeachable Muslim sources (Waqidi and al-Tabari) indicate that, prior to the flight to Medina, Muhammad was sitting with some important Meccan leaders, next to the Kaaba, and he began to recite Sura 53, which describes the Angel Gabriel's first and second visits to Muhammad. Oantastliga muslimska källor (Waqidi och al-Tabari) visar att, före flygningen till Medina, var Muhammad satt med några viktiga Mekka ledare, bredvid Kaba, och han började recitera Sura 53, som beskriver ängeln Gabriels första och andra besök till Muhammed.

The wording was: "What do you think of Lat and Uzza And Manat the third beside? These are exalted Females, Whose intercession verily is to be sought after." Lydelsen var: "Vad tror du om Lat och Ussa och Manat tredje bredvid? Dessa är upphöjd honor Vems förbön sannerligen är att vara eftertraktad."

These references were to some of the many Gods the Meccans then worshipped, so the words seem to acknowledge the existence and even the importance of them, TOTALLY opposite of what Islam claims (of the One God, Allah). Dessa projekt var att några av de många gudar, som den Mecka sedan dyrkade, så orden verkar erkänna existensen av och även betydelsen av dem, helt tvärtemot vad islam fordringar (till den ende Guden, Allah). Islam says that Muhammad was later visited by Gabriel again, who reprimanded him and gave him the "true" ending for that verse, which eliminated the praise for the gods and turned it into denigration. Islam säger att Muhammad besöktes senare av Gabriel igen, som tillrättavisade honom och gav honom den "sanna" slut för denna vers, som löste de beröm för gudarna och gjorde den till misskreditering. They consider those initial verses as being put into his mouth by Satan, ie Satanic Verses. De anser att de första verserna som sätts in i munnen av Satan, dvs Satansverserna.

These verses represent a serious problem for Muslims. Did that event actually happen? Dessa verser utgör ett allvarligt problem för muslimer. Hade detta fall att hända? Did Muhammad actually praise those multiple gods only to be later corrected by Gabriel? That would explain why the text of the Koran might have been revised, but it still seems to leave the reality of the original event. Those (original) words seem to imply that Muhammad was carefully cultivating the Meccan leaders by saying things they "politically" wanted to hear. Muhammad verkligen berömma de många gudar bara för att senare korrigeras genom Gabriel? Detta skulle förklara varför texten i Koranen kan ha ändrats, men det verkar fortfarande lämna verklighet av den ursprungliga händelsen. De (original) ord tycks innebära att Muhammed var noga odla Mekka ledare genom att säga saker som de "politiskt" ville höra. That idea would greatly damage his credibility as a Prophet. Denna idé skulle vara till stor skada hans trovärdighet som en profet. His sincerity would seem to be in question. Hans uppriktighet verkar vara i fråga. On the other hand, if Satan was so easily able to put words in the mouth of the Prophet, how much Faith could anyone put in him? Å andra sidan, om Satan var så lätt kunna lägga ord i munnen av profeten, hur stor tilltro kan någon lägga in honom? Might there be (many?) other passages where Satan affected the wording of the Koran, which never got corrected? Kan det vara (många?) Andra ställen där Satan påverkat ordalydelsen i koranen, som aldrig fick korrigeras?

There is one other major matter that should be mentioned. Det finns en annan viktig fråga som bör nämnas. After Muhammad had become well established as leader in Medina, he considered returning to Mecca to conquer it and to convert the population there to Islam. Efter Muhammed hade blivit väl etablerade som ledare i Medina, ansåg han återvänder till Mecka för att erövra den och omvandla befolkningen där till islam. Very late, he realized that his people were not yet ready for a battle, and so he entered into negotiations with the Meccans regarding permission to make a Pilgrimage to Mecca the following year, in return for Muhammad's promises of a few simple things (the Peace of Hudaibiya). Mycket sent, insåg han att hans folk inte var redo för strid, och han inledde förhandlingar med Mecka om tillstånd att göra en pilgrimsfärd till Mecka nästa år, mot Muhammads löften om ett par enkla saker (Peace av Hudaibiya). Muhammad broke those promises, according to accepted Muslim sources (such as Ibn Ishaq). Muhammed bröt dessa löften, i enlighet med vedertagen muslimska källor (t.ex. Ibn Ishaq). Since he had made those promises, as Prophet, and for a religious purpose, the fact that he soon broke them, is sometimes seen as behavior not appropriate to any ethical leader, and certainly not to a Prophet. Eftersom han hade gjort dessa löften, som profet, och för ett religiöst ändamål, att han snart bröt dem, ibland uppfattas som beteende inte är lämpligt att någon etisk ledare, och definitivt inte till en profet.

Finally, we list the most revered early Muslim commentators on the Koran: Slutligen listan vi de mest hyllade tidiga muslimska kommentatorer på Koranen:

(The earliest accurate English translation of the Koran was by George Sale in 1734. (De tidigaste korrekta engelska översättningen av koranen var av George Sale in 1734.


Old Testament (Bible) Characters also in the Koran Gamla Testamentet (Bibeln) Tecken även i Koranen

Old Testament Gammaltestamentliga Koran Koranen
Aaron Aaron Harun Harun
Abel Abel Habil Habil
Abraham Abraham Ibrahim Ibrahim
Adam Adam Adam Adam
Cain Cain Qabil Qabil
David David Daud Daud
Elias Elias Ilyas Ilyas
Elijah Elijah Alyasa Alyasa
Enoch Enoch Idris Idris
Ezra Ezra Uzair Uzair
Gabriel Gabriel Jibril Jibril
Gog (Gen 10:2; Ezek 38) Gog (Gen 10:2, Hes 38) Yajuj Yajuj
Goliath Goliath Jalut Jalut
Isaac Isaac Ishaq Ishaq
Ishmael Ishmael Ismail Ismail
Jacob Jacob Yacub Yacub
Job Jobb Aiyub Aiyub
Jonah Jonah Yunus Yunus
Joshua Joshua Yusha' Yusha "
Joseph Joseph Yusuf Yusuf
Korah Korah Qarun Qarun
Lot Lot Lut Lut
Magog (Gen 10:2; Ezek 38) Magog (Gen 10:2, Hes 38) Majuj Majuj
Michael Michael Mikail Mikail
Moses Moses Musa Musa
Noah Noah Nuh Nuh
Pharaoh Farao Firaun Firaun
Saul Saul Talut Talut
Solomon Solomon Sulaiman Sulaiman
Terah Tera Azar Azar


The Koran or Qur'an Koranen eller Koranen

Beginning Excerpt Beginning Utdrag

650 AD 650 AD

Translated by EH Palmer Översatt av EH Palmer

(Editor's Note: This translation, apparently acceptable by most Muslims, refers to Allah as God, Jibril as Gabriel, and other names that are familiar from the Christian Bible. We include this excerpt in BELIEVE not as a religious guide, but to assist Western people in better understanding Muslim beliefs. We have also highlighted certain text for the same reason. (Redaktörens anmärkning: Denna översättning, uppenbarligen kan godtas av de flesta muslimer, hänvisar till Allah som Gud, Jibril som Gabriel, och andra namn som är bekanta från den kristna bibeln. Vi inkluderar detta utdrag i TROR inte som en religiös vägledning, men att hjälpa Western människor i bättre förståelse muslimska tro. Vi har också lyft fram vissa texten av samma anledning.

Muslims fully believe that the Koran is actually Allah's (God's) words. Muslimer tror fullt att koranen faktiskt Allahs (Guds) ord. Because they are concerned that poor translations could corrupt the true meaning of those words, they ONLY consider as a valid Koran, one which has translated text on one page and the original Arabic on the opposite. Eftersom de är oroade över att dåliga översättningar kan korrumpera den sanna innebörden av dessa ord, endast de anser vara en giltig Koranen, en som har översatt texten på en sida och arabiska på motsatsen. They feel that in that way, corruption cannot occur. De menar att på detta sätt kan korruption inte förekommer. This excerpt obviously does not include the Arabic original, so strict Muslims would not approve of it.) Detta utdrag uppenbarligen inte omfattar arabiska originalet, skulle så stränga muslimer inte om det.)


. .

The Opening Chapter Det inledande kapitlet

I. Mecca I. Mecka

In the name of the merciful and compassionate God. Praise belongs to God, the Lord of the worlds, the merciful, the compassionate, the ruler of the day of judgment! I namn av de barmhärtiga och barmhärtig Gud. Prisad tillhör Gud, Herren av världar, den barmhärtige, den medkännande, härskaren av Domedagen! Thee we serve and Thee we ask for aid. Thee serverar vi Dig och vi ber om stöd. Guide us in the right path, the path of those Thou art gracious to; not of those Thou art wroth with; nor of those who err. Vägleda oss på den rätta vägen, vägen till dessa Du är nådig, inte för dem Du är vred med, inte heller av dem som err.

(Editor's Note: This opening Chapter (or Sura), called Fatiha or Fatihah, is included as part of all religious Prayers by Muslims.) (Redaktörens anmärkning: Denna inledande kapitlet (eller Sura), kallas Fatiha eller Fatihah, ingår som en del av alla religiösa Böner av muslimer.)

The Chapter of the Heifer Det kapitel i Kvigan

II. II. Medina Medina

IN the name of the merciful and compassionate God. Alif Lam Mim. I namn av de barmhärtiga och barmhärtig Gud. Alif Lam Mim. That is the book! Det är boken! there is no doubt therein; a guide to the pious, who believe in the unseen, and are steadfast in prayer, and of what we have given them expend in alms; who believe in what is revealed to thee, and what was revealed before thee, and of the hereafter they are sure. Det råder ingen tvekan där, en av de fromma, som tror på det osedda, och är orubbliga i bön, och vad vi har gett dem lägga ner på allmosor, som tror på det som uppenbarats för dig och det som uppenbarats före dig , och i Livet de är säkra. These are in guidance from their Lord, and these are the prosperous. Dessa är i vägledning från sin Herre, och det är de välmående. Verily, those who misbelieve, it is the same to them if ye warn them or if ye warn them not, they will not believe. Sannerligen, de som misbelieve, är det samma sak med dem om ni varnar dem eller om ni varna dem inte, de kommer inte tro. God has set a seal upon their hearts and on their hearing; and on their eyes is dimness, and for them is grievous woe. And there are those among men who say, 'We believe in God and in the last day;' but they do not believe. Gud har satt ett sigill på deras hjärtan och deras hörsel, och deras ögon är dunklet, och för dem är svår ve. Och det finns de bland män som säger, "Vi tror på Gud och på den yttersta dagen," men de tror inte. They would deceive God and those who do believe; but they deceive only themselves and they do not perceive. De skulle bedra Gud och de som tror, men de lurar bara sig själva och de inte uppfattar. In their hearts is a sickness, and God has made them still more sick, and for them is grievous woe because they lied. I deras hjärtan är en sjukdom, och Gud har gjort dem ännu mer sjuk, och för dem är svår sorg för att de ljög. And when it is said to them, 'Do not evil in the earth,' they say, 'We do but what is right.' Och när man säger till dem: 'Var inte ond på jorden, "säger de," vi gör, utan vad som är rätt. "

Are not they the evildoers? Är de inte de som begår ondska? and yet they do not perceive. And when it is said to them, 'Believe as other men believe,' they say, 'Shall we believe as fools believe?' och ändå inte uppfattar. Och när man säger till dem: "Tro som andra människor tror," säger de, "Ska vi tro som dårar tro?" Are not they themselves the fools? Är de inte själva dårarna? and yet they do not know. och ändå vet de inte. And when they meet those who believe, they say, 'We do believe;' but when they go aside with their devils, they say, 'We are with you; we were but mocking!' Och när de träffas de som tror, säger de, "Vi tror," men när de går undan med sina djävlar, säger de, "Vi är med dig, vi var men gäckande!" God shall mock at them and let them go on in their rebellion, blindly wandering on. Gud skall håna på dem och låta dem gå i deras uppror, blint vandring på. Those who buy error for guidance, their traffic profits not, and they are not guided. De som köper fel för vägledning, inte deras trafik vinster, och de är inte vägledda. Their likeness is as the likeness of one who kindles a fire; and when it lights up all around, God goes off with their light, and leaves them in darkness that they cannot see. Deras likhet är att likna den som tänder en eld, och när den lyser upp hela, går Gud ut med sitt ljus, och lämnar dem i mörker och att de inte kan se.

Deafness, dumbness, blindness, and they shall not return! Dövhet, stumhet, blindhet, och de får inte återvända! Or like a storm - cloud from the sky, wherein is darkness and thunder and lightning; they put their fingers in their ears at the thunder - clap, for fear of death, for God encompasses the misbelievers. Eller som en storm - moln från himlen, där är mörker och åska och blixtar, de lägger sina fingrar i öronen på åskan - klappa, av fruktan för döden, ty Gud omfattar misbelievers. The lightning well - nigh snatches off their sight, whenever it shines for them they walk therein; but when it is dark for them they halt; and if God willed He would go off with their hearing and their sight; verily, God is mighty over all. Åskan väl - nästan rycker bort deras syn, när det lyser om dem går de där, men när det är mörkt för dem de stanna, och om Gud ville han skulle följa med sin hörsel och syn, sannerligen Gud mäktig över alla.

O ye folk! O, ni folk! serve your Lord who created you and those before you; haply ye may fear! tjäna din Herre som skapade er och de före er, ni måhända kan frukta! who made the earth for you a bed and the heaven a dome; and sent down from heaven water, and brought forth therewith fruits as a sustenance for you; so make no peers for God, the while ye know! som gjorde jorden åt dig en säng och himmel en kupol, och skickade ner från himlen vatten, och frambringat frukter därmed till uppehälle åt dig, så gör inga kamrater till Gud, medan ni vet!

And if ye are in doubt of what we have revealed unto our servant, then bring a chapter like it, and call your witnesses other than God if ye tell truth. Och om ni är osäker på vad vi har uppenbarat för vår tjänare, så att ett kapitel om det, och kontakta din vittnen annan än Gud om ni berätta sanningen. But if ye do it not, and ye shall surely do it not, then fear the fire whose fuel is men and stones, prepared for misbelievers. Men om ni gör det inte, och ni skall väl göra det då inte rädd för elden vars bränsle är människor och stenar, preparerade för misbelievers. But bear the glad tidings to those who believe and work righteousness, that for them are gardens beneath which rivers flow; whenever they are provided with fruit therefrom they say, 'This is what we were provided with before,' and they shall be provided with the like; and there are pure wives for them therein, and they shall dwell therein for aye. Men bära det glada budskapet till dem som tror och lever rättfärdighet, som för dem är trädgårdar under vilka floder flyter, när de är försedda med frukt från de säger: "Detta är vad vi försågs med förr, och de skall vara försedda med liknande, och det är rena hustrur för dem där, och de skall bo där för aye.

Why, God is not ashamed to set forth a parable of a gnat, or anything beyond; and as for those who believe, they know that it is truth from the Lord; but as for those who disbelieve, they say, 'What is it that God means by this as a parable? Varför är Gud inte skäms att framställa en liknelse om en mygga eller något över, och som för dem som tror, de vet att det är sanningen från Herren, men som för de som inte tror, säger de, "Vad är det att Gud menar med detta som en liknelse? He leads astray many and He guides many;' - but He leads astray only the evildoers; who break God's covenant after the fixing thereof, and cut asunder what God has ordered to be joined, and do evil in the earth; - these it is who lose. Han leder vilse många och Han vägleder många; "- men han leder vilse bara det onda, som bryter Guds förbund efter fastställandet av dessa samt klippa sönder det som Gud har beordrat att få sällskap, och göra ont på jorden - Dessa är som förlorar.

How can ye disbelieve in God, when ye were dead and He made you alive, and then He will kill you and then make you alive again, and then to Him will ye return? Hur kan ni inte tror på Gud, då ni var döda och Han gjorde dig vid liv, och han kommer att döda dig och gör dig levande igen och till Honom kommer ni tillbaka? It is He who created for you all that is in the earth, then he made for the heavens and fashioned them seven heavens; and He knows all things. Det är Han som skapade åt er alla som är i jorden, då han gjorde för himlen och formade dem sju himlar, och Han vet allt.

And when thy Lord said unto the angels, 'I am about to place a vicegerent in the earth,' they said, 'Wilt Thou place therein one who will do evil therein and shed blood? Och när din Herre sade till änglarna, "Jag är på väg att placera en vicegerent på jorden, sade de," vill du placera dem en som kommer att göra ont i dem och utgjuta blod? we celebrate Thy praise and hallow Thee.' firas beröm Thy och helga dig. " Said (the Lord), 'I know what ye know not.' And He taught Adam the names, all of them; then He propounded them to the angels and said, 'Declare to me the names of these, if ye are truthful.' Said (Herren), "Jag vet vad ni vet inte." Och Han lärde Adam namn, allihop, och han framställde dem för änglarna och sade: "förklara för mig namnen på dessa, om ni talar sanning. " They said, 'Glory be to Thee! De sa, "Ära vare Dig! no knowledge is ours but what Thou thyself hast taught us, verily, Thou art the knowing, the wise.' ingen kunskap är vår, men vad du själv Hast lärt oss, sannerligen, Du är den Allvetande, den vise. " Said the Lord, 'O Adam declare to them their names;' and when he had declared to them their names He said, 'Did I not say to you, I know the secrets of the heavens and of the earth, and I know what ye show and what ye were hiding?' Sade Herren, "O Adam förklarar dem deras namn, och när han hade förklarat för dem deras namn Han sa:" Har jag inte säga till dig, jag vet hemligheter i himmelen och på jorden, och jag vet vad ni visa och vad ni har att dölja? " And when we said to the angels, 'Adore Adam,' they adored him save only Iblis, who refused and was too proud and became one of the misbelievers. And we said, 'O Adam dwell, thou and thy wife, in Paradise, and eat therefrom amply as you wish; but do not draw near this tree or ye will be of the transgressors. Och när vi sade till änglarna, "Adore Adam," De tillbad honom bara spara Iblis, som vägrade och var för stolt och blev en av de misbelievers. Och vi sa, "O Adam bor, du och din hustru, i paradiset, och ät rikligt därav som ni vill, men drar inte i närheten av detta träd eller ni kommer att vara de som överträder.

And Satan made them backslide therefrom and drove them out from what they were in, and we said, 'Go down, one of you the enemy of the other, and in the earth there is an abode and a provision for a time.' Och Satan gjorde dem återfalla därifrån och körde ut dem från vad de var, och vi sa, "Gå ner, en av er fiende till det andra, och i jorden finns en bostad och en avsättning för en tid." And Adam caught certain words from 'his Lord, and He turned towards him, for He is the compassionate one easily turned. Och Adam fångats vissa ord från "sin Herre, och han vände sig mot honom, ty han är barmhärtig ett enkelt vänt. We said, 'Go down therefrom altogether and haply there may come from me a guidance, and whoso follows my guidance, no fear is theirs, nor shall they grieve. Vi sa, "Gå ner därifrån helt och måhända det kan komma från mig vägledning, och den som följer min vägledning, ingen rädsla deras, skall inte heller sörja. But those who misbelieve, and call our signs lies, they are the fellows of the Fire, they shall dwell therein for aye.' Men de som misbelieve, och ring våra skyltar lögner, de är stipendiaterna i Fire, skall de bo där för ja. "

O ye children of Israel! O, ni Israels barn! remember my favours which I have favoured you with; fulfil my covenant and I will fulfil your covenant; me therefore dread. Kom ihåg mitt gynnar som jag har gynnat er med; uppfylla mitt förbund, och jag kommer att uppfylla era förbund; mig därför fruktar. Believe in what I have revealed, verifying what ye have got, and be not the first to disbelieve in it, and do not barter my signs for a little price, and me do ye fear. Tror på vad jag har visat, att kontrollera vad ni har fått, och var inte den första som inte tror på det, och inte byte mina tecken för ett litet pris, och jag gör ni frukta. Clothe not truth with vanity, nor hide the truth the while ye know. Klä inte sanning med fåfänga, och inte heller dölja sanningen den medan ni vet. Be steadfast in prayer, give the alms, and bow down with those who bow. Will ye order men to do piety and forget yourselves? ye read the Book, do ye not then understand? Vara ståndaktiga i bönen, ge allmosa, och buga dig med de som bugar. Kommer ni för män att göra fromhet och glömma er? Ni läst boken, gör ni då inte förstår? Seek aid with patience and prayer, though it is a hard thing save for the humble, who think that they will meet their Lord, and that to Him will they return. Söka stöd med tålamod och bön, om det är en hård sak med undantag för de ödmjuka, som tror att de kommer att möta sin Herre, och som för honom kommer de tillbaka.

O ye children of Israel! O, ni Israels barn! remember my favours which I have favoured you with, and that I have preferred you above the worlds. Fear the day wherein no soul shall pay any recompense for another soul, nor shall intercession be accepted for it, nor shall compensation be taken from it, nor shall they be helped. Kom ihåg mitt gynnar som jag har gynnat er med, och att jag har föredragit att du över världarna. Fear dagen där inga själ skall betala någon ersättning för en annan själ, inte heller får förbön accepteras för det, inte heller får ersättning tas från det, De skall inte heller få hjälp.

When we saved you from Pharaoh's people who sought to wreak you evil and woe, slaughtering your sons and letting your women live; in that was a great trial for you from your Lord. När vi räddade er från Faraos folk som försökte utlösa du ont och ve, slakta era söner och lät era kvinnor leva, på det var en stor prövning för dig från din Herre. When we divided for you the sea and saved you and drowned Pharaoh's people while ye looked on. När vi delat för dig havet och sparat dig och dränkte Faraos folk när ni tittade på.

When we treated with Moses forty nights, then ye took the calf after he had gone and ye did wrong. Yet then we forgave you after that; perhaps ye may be grateful. And when we gave Moses the Scriptures and the Discrimination; perhaps ye will be guided. When Moses said to his people, 'O my people! När vi behandlade med Moses fyrtio nätter, då ni tog kalven när han gått och ni gjorde fel. Men vi har förlåtit er efter detta, kanske ni kan vara tacksam. Och när vi gav Moses skriften och diskriminering, kanske ni kommer ledas. När Moses sade till sitt folk, "O mitt folk! Ye have wronged yourselves in taking this calf; repent unto your Creator and kill each other; that will be better for you in your Creator's eyes; and He turned unto you, for He is the compassionate one easily turned.' Ni har kränkt er att fatta detta kalv; ångra åt din Skapare och döda varandra, det blir bättre för dig i din Skapare ögon, och han vände sig till er, ty han är barmhärtig ett enkelt vänt. " And when ye said to Moses, 'O Moses! Och när ni sade till Mose: "O Moses! we will not believe in thee until we see God manifestly,' and the thunderbolt caught you while ye yet looked on. Then we raised you up after your death; perhaps ye may be grateful. And we overshadowed you with the cloud, and sent down the manna and the quails; 'Eat of the good things we have given you.' Vi kommer inte att tro på dig tills vi ser Gud uppenbarligen, och Blixten fångas er medan ni ännu inte tittat på. Då kommer vi upp dig efter din bortgång, kanske ni kan vara tacksam. Och vi överskuggade dig med moln, och sände ner den manna och vaktlar, "Ät av de goda ting vi har gett er." They not wrong us, but it was themselves they were wronging. De fel inte oss, men det var själva de var orätt mot. And when we said, 'Enter this city and eat therefrom as plentifully as ye wish; and enter the gate worshipping and say 'hittatun. Och när vi sa, "Gå in i denna staden och äta därav så ymnigt som ni önskar, och Enter the Gate dyrkan och säga" hittatun. So will we pardon you your sins and give increase unto those who do well.' Så kommer vi förlåta er era synder och ge ökat till dem som klarar sig bra. "

But those who did wrong changed it for another word than that which was said to them: and we sent down upon those who did wrong, wrath from heaven for that they had so sinned. Men de som gjorde fel bytte till ett annat ord än det som sades till dem, och vi sände ner på dem som gjorde fel, vrede från himlen för att de hade så syndat.

When Moses, too, asked drink for his people and we said, 'Strike with thy staff the rock,' and from it burst forth twelve springs; each man among them knew his drinking place. När Moses också bad dricka för sitt folk och vi sa, "Strike med din personal berget" och från det utbrast tolv källor, var man bland dem visste hans drickande plats. 'Eat and drink of what God has provided, and transgress not on the earth as evildoers.' "Ät och drick vad Gud har gett, och synda inte på jorden som onda."

And when they said, Moses, we cannot always bear one kind of food; pray then thy Lord to bring forth for us of what the earth grows, its green herbs, its cucumbers, its garlic, its lentils, and its onions.' Och när de sa, Moses, vi kan inte alltid bära en sorts mat, be då din Herres att frambringa ett för oss vad jorden växer, dess gröna örter, sina gurkor, sin vitlök, dess linser, och lök. " Said he, 'Do ye ask what is meaner instead of what is best? Go down to Egypt, - there is what ye ask.' Sade han, 'Vill ni frågar vad som är elakare i stället för vad som är bäst? Gå ner till Egypten, - det är vad ni frågar. " Then were they smitten with abasement and poverty, and met with wrath from God. Då var de slagna med förnedring och fattigdom, och träffade vrede från Gud. That was because they had misbelieved in God's signs and killed the prophets undeservedly; that was for that they were rebellious and had transgressed. Det var för att de hade misbelieved i Guds tecken och dödade profeterna oförtjänt, det var för att de var upproriska och hade överträdde.

Verily, whether it be of those who believe, or those who are Jews or Christians or Sabaeans, whosoever believe in God and the last day and act aright, they have their reward at their Lord's hand, and there is no fear for them, nor shall they grieve. Sannerligen, vare sig det är för dem som tror, eller de som är judar eller kristna eller Sabaeans, vem tror på Gud och den yttersta dagen och handla rätt, har de sin belöning vid sin Herres hand, och det finns ingen fruktan för dem, eller De skall sörja.

And when we took a covenant with you and held the mountain over you; 'Accept what we have brought you with strong will, and bear in mind what is therein, haply ye yet may fear.' Och när vi slöt ett förbund med er och höll berget över dig, "Acceptera vad vi har fört dig med stark vilja, och tänka på vad som är där, ni måhända ännu kan frukta."

Then did ye turn aside after this, and were it not for God's grace towards you and His mercy, ye would have been of those who lose. Då gjorde ni vika efter detta, och vore det inte för Guds nåd mot dig och Hans nåd, skulle ni ha varit de som förlorar. Ye know too of those among you who transgressed upon the Sabbath, and we said, 'I Become ye apes, despised and spurned.' Ni vet också att de ibland er som överträdde på sabbaten, och vi sa, "jag Become ni apor, föraktad och föraktade."

Thus we made them an example unto those who stood before them, and those who should come after them, and a warning unto those who fear. Således har vi gjort dem ett exempel till dem som stod framför dem, och de som skulle komma efter dem, och en varning till dem som fruktar.

And when Moses said to his people, 'God bids you slaughter a cow,' they said, 'Art thou making a jest of us?' Och när Mose sade till sitt folk, "Guds bud du slakta en ko, sade de," Är du göra ett skämt av oss? " Said he, 'I seek refuge with God from being one of the unwise.' Sade han, "Jag söker skydd hos Gud från att vara en av de oklokt." They said, 'Then pray thy Lord for us to show us what she is to be.' De sa, "Då be din Herre för oss att visa oss vad hon ska." He answered, 'He saith it is a cow, nor old, nor young, of middle age between the two; so do as ye are bid.' Han svarade: "Han säger att det är en ko, eller gammal eller ung, i medelåldern mellan de två, så gör som ni är bud." They said, 'Pray now thy Lord to show us what her colour is to be.' De sa, "Be nu din Herre visa oss vad hennes färg är att vara." He answered, 'He saith it is a dun cow, intensely dun, her colour delighting those who look upon her.' Han svarade: "Han säger att det är en dun ko, intensivt dun, färg hennes glädja dem som ser på henne."

Again they said, 'Pray thy Lord to show us what she is to be; for cows appear the same to us; then we, if God will, shall be guided.' He answered, He saith, it is a cow, not broken in to plough the earth or irrigate the tilth, a sound one with no blemish on her.' They said, 'Now hast thou brought the truth.' Återigen De sa, "Be din Herre visa oss vad hon ska, för kor ser likadana för oss, då vi, om Gud, skall vara vägledande." Svarade han, han säger, det är en ko, sönderdelade i att plöja jorden eller bevattna tilth, ett ljud som är utan fläck på henne. "De sa," Nu har du väckt sanningen. " And they slaughtered her, though they came near leaving it undone. Och de slaktade henne, trots att de var nära att lämna det ogjort.

When too ye slew a soul and disputed thereupon, and God brought forth that which ye had hidden, then we said, 'Strike him with part of her.' När alltför haden en själ och ifrågasatt därpå, och Gud tog fram det som ni hade gömt, då vi sa, "slå honom med en del av henne." Thus God brings the dead to life and shows you His signs, that haply ye may understand. Så Gud bringar död till liv och visar er Sina tecken, så att ni kan förstå.

Yet were your hearts hardened even after that, till they were as stones or harder still, for verily of stones are some from which streams burst forth, and of them there are some that burst asunder and the water issues out, and of them there are some that fall down for fear of God; but God is never careless of what ye do. Ändå var era hjärtan härdade även efter detta, tills de var som sten eller ännu hårdare, för sannerligen av stenar är några som strömmar bryta fram, och av dem finns det några som spricker sönder och vattenfrågor ut, och av dem finns något som faller ner av rädsla för Gud, men Gud är aldrig likgiltiga för vad ni gör.

Do ye crave that they should believe you when already a sect of them have heard the word of God and then perverted it after they had understood it, though they knew? Har ni längta efter att de ska tro dig när redan en sekt av dem har hört Guds ord och sedan förvrängt det efter att de hade förstått det, även om de visste?

And when they meet those who believe they say, 'We believe,' but when one goes aside with another they say, 'Will ye talk to them of what God has opened up to you, that they may argue with you upon it before your Lord? Och när de möter dem som tror att de säger "vi tror", men när man går åt sidan med en annan man säger, 'Vill ni tala med dem om vad Gud har öppnat upp till er, att de kan argumentera med dig på den innan du Herre? Do ye not therefore understand?' Vill ni därför inte förstå? " Do they not then know that God knoweth what they keep secret and what they make known abroad? De inte då veta att Gud vet vad de håller hemligt och vad de gör känd utomlands?

And some of them there are, illiterate folk, that know not the Book, but only idle tales; for they do but fancy. Och några av dem finns, analfabeter folk, som vet inte boken, men bara overksam sagor, för de gör utan lust. But woe to those who write out the Book with their hands and say 'this is from' God; to buy therewith a little price! Men ve den som skriver ut en bok med sina händer och säga "detta är från Gud, att köpa därmed ett litet pris! and woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they gain! och ve dem för vad deras händer skrivit och ve dem för vad de vinna!

And then they say, 'Hell fire shall not touch us save for a number of days.' Och så säger de, "helvetets eld får inte röra oss med undantag för ett antal dagar." Say, 'Have ye taken a covenant with God?' Säg, har "ni tagit ett förbund med Gud?" but God breaks not His covenant. men Gud bryter inte sitt förbund. Or do ye say of God that which ye do not know? Eller vill ni säga om Gud, det som ni inte vet?

Yea! Yea! whoso gains an evil gain, and is encompassed by his sins, those are the fellows of the Fire, and they shall dwell therein for aye! But such as act aright, those are the fellows of Paradise, and they shall dwell therein for aye! Den som vinner en ond vinst, och omsluts av sina synder, de som är stipendiater i elden, och de skall få bo där för aye! Men de som agerar rätt, de är stipendiaterna i Paradiset, och de skall få bo där för aye!

And when we took from the children of Israel a covenant, saying, 'Serve ye none but God, and to your two parents show kindness, and to your kindred and the orphans and the poor, and speak to men kindly, and be steadfast in prayer, and give alms;' and then ye turned back, save a few of you, and swerved aside. Och när vi tog från Israels barn ett förbund, säger: "Serve ni ingen utom Gud, och dina två föräldrar visa vänlighet och er släkt och föräldralösa barn och fattiga, och tala med människor vänligt och vara ståndaktiga i bön, och ge allmosor, "och då ni vände tillbaka, spara några av er, och vinglade åt sidan.

And when we took covenant from you, 'shed ye not your kinsman's blood, nor turn your kinsmen out of their homes:' then did ye confirm it and were witnesses thereto. Yet ye were those who slay your kinsmen and turn a party out of their homes, and back each other up against them with sin and enmity. Och när vi tog förbund med dig, "skjul ni inte din släkting blod eller förvandla dina släktingar från sina hem:" då hade ni bekräfta det och blev vittnen till dessa. Men ni var de som dräpa din släkt och förvandla ett parti av sina hem, och stödja varandra mot dem med synd och fiendskap. But if they come to you as captives ye ransom them! Men om de kommer till er som fångar ni lösen dem! - and yet it is as unlawful for you to turn them out. - Och ändå är det som olagligt för dig att sätta ut dem. Do ye then believe in part of the Book and disbelieve in part? Tror ni tror sedan del av boken och inte tror på en del? But the reward of such among you as do that shall be nought else but disgrace in this worldly life, and on the day of the resurrection shall they be driven to the most grievous torment, for God is not unmindful of what ye do. Men belöningen för sådana bland er som gör det skall vara noll annat än skam i detta världsliga liv, och samma dag om uppståndelsen skall de köras till svåraste plåga, för Gud är inte akt på vad ni gör.

Those who have bought this worldly life with the Future, the torment shall not be lightened from them nor shall they be helped. De som har köpt detta världsliga liv med framtiden, plåga får inte lättas från dem eller ska de få hjälp.

We gave Moses the Book and we followed him up with other apostles, and we gave Jesus the son of Mary manifest signs and aided him with the Holy Spirit. Do ye then, every time an apostle comes to you with what your souls love not, proudly scorn him, and charge a part with lying and slay a part? Vi gav Mose boken och vi följde honom upp med andra apostlarna, och vi gav Jesus, Marias son tydliga tecken och hjälpt honom med den Helige Ande. Tror ni då, varje gång en apostel kommer till dig med vad era själar kärlek inte, stolt förakt honom, och ta ut en del med att ljuga och dräpa en del?

They say, 'Our hearts are uncircumcised;' nay, God has cursed them in their unbelief, and few it is who do believe. De säger, "Våra hjärtan är oomskurna," ja, har Gud förbannade dem i deras otro, och få det är som inte tror. And when a book came down from God confirming what they had with them, though they had before prayed for victory over those who misbelieve, yet when that came to them which they knew, then they disbelieved it, - God's curse be on the misbelievers. Och när en bok kom ner från Gud bekräftar vad de hade med sig, fastän de hade tidigare bett för seger över dem som misbelieve, men när det kom till dem som de visste, då de inte trodde det - Guds förbannelse vara på misbelievers.

For a bad bargain have they sold their souls, not to believe in what God has revealed, grudging because God sends down of His grace on whomsoever of His servants He will; and they have brought on themselves wrath after wrath and for the misbelievers is there shameful woe. För en dålig köpet har de sålt sina själar, att inte tro på vad Gud har uppenbarat, missunnsam eftersom Gud sänder ner på Hans nåd om vem av Hans tjänare Han kommer, och de har tagit på sig vrede efter vrede och för misbelievers finns skamliga ve.

And when they are told to believe in what God has revealed, they say, 'We believe in what has been revealed to us;' but they disbelieve in all beside, although it is the truth confirming what they have. Och när man säger att tro på vad Gud har uppenbarat, säger de, "Vi tror på det som har uppenbarats för oss," men de tror på alla bredvid, men det är sanningen som bekräftar vad de har. Say, 'Wherefore did ye kill God's prophets of yore if ye were true believers? Säga: »Varför gjorde" ni döda Guds profeter fordom om ni var sanna troende?

Moses came to you with manifest signs, then ye took up with the calf when he had gone and did so wrong. And when we took a covenant with you and raised the mountain over you, 'Take what we have given you with resolution and hear;' they said, 'We hear but disobey;' and they were made to drink the calf down into their hearts for their unbelief. Moses kom till er med tydliga tecken, sedan ni tog upp med kalv när han var borta och gjorde så fel. Och när vi slöt ett förbund med dig och upp på berget över dig, ta vad vi har gett er med upplösning och lyssna , sade de, "Vi hör men lyda, och de gjordes till dricka kalven ner i deras hjärtan för sin otro. Say, 'An evil thing is it which your belief bids you do, if ye be true believers.' Säg, "En ond sak är det som din tro bud du gör, om ni är troende." Say, 'If the abode of the future with God is yours alone and not mankind's: long for death then if ye speak the truth.' Säg, "Om boningen i framtiden med Gud är bara din och inte människans: längta efter döden då om ni talar sanning." But they will never long for it because of what their hands have sent on before; but God is knowing as to the wrong doers. Men de kommer aldrig att längta efter det på grund av vad deras händer har skickat på innan, men Gud är att veta när det gäller dem som bryter.

Why, thou wilt find them the greediest of men for life; and of those who associate others with God one would fain live for a thousand years, - but he will not be reprieved from punishment by being let live, for God seeth what they do. Varför du skall hitta dem greediest män för livet, och de som associerar andra med en Gud skulle gärna leva i tusen år - men han kommer inte bli benådade från straff genom att låta leva, för Gud seeth vad de gör .

Say, 'Who is an enemy to Gabriel? Säg, "Vem är en fiende till Gabriel? for he hath revealed to thy heart, with God's permission, confirmation of what had been before, and a guidance and glad tidings to believers. ty han har uppenbarat till ditt hjärta, med Guds tillåtelse, bekräftelse av vad som hade varit tidigare, och en vägledning och glada budskap till de troende. Who is an enemy to God and His angels and His apostles and Gabriel and Michael? Vem är en fiende till Gud och hans änglar och hans apostlar och Gabriel och Michael? - Verily, God is an enemy to the unbelievers. We have sent down to thee conspicuous signs, and none will disbelieve therein except the evildoers. - Sannerligen, Gud är en fiende till de otrogna. Vi har sänt ner till dig iögonfallande kännetecken, och ingen kommer tvivla däri utom ogärningsmän. Or every time they make a covenant, will a part of them repudiate it? Eller varje gång de gör ett förbund, kommer en del av dem förkasta det? Nay, most of them do not believe. Nej, tror de flesta av dem inte.

And when there comes to them an apostle confirming what they have, a part of those who have received the Book repudiate God's book, casting it behind their backs as though they did not know. And they follow that which the devils recited against Solomon's kingdom; - it was not Solomon who misbelieved, but the devils who misbelieved, teaching men sorcery, - and what has been revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut; yet these taught no one until they said, 'We are but a temptation, so do not misbelieve.' Och när det kommer till dem en apostel som bekräftar vad de har, en del av de som fått Bokens förkastar Guds bok, kastar den bakom ryggen som om de inte visste. Och de följer det som djävlar deklamerade mot Salomos rike; - Det var inte Salomo som misbelieved, men djävlar som misbelieved, lära män trolldom, - och det som har uppenbarats för de två änglarna i Babylon, Harut och Marut, men dessa lär ingen tills de sa, "Vi är bara frestelse , så var inte misbelieve. " Men learn from them only that by which they may part man and wife; but they can harm no one therewith, unless with the permission of God, and they learn what hurts them and profits them not. Män lära från dem endast genom att de får del man och hustru, men de kan skada ingen därmed, om inte med tillstånd av Gud, och de lär sig vad som skadar dem och vinster dem inte. And yet they knew that he who purchased it would have no portion in the future; but sad is the price Och ändå visste att han som köpte den skulle ha någon del i framtiden, men tråkigt är det pris

(continues . . . ) (fortsätter...)


The Koran or Qur'an Koranen eller Koranen

Excerpt: Sura 19.16-21; 3.45-48 Utdrag: Sura 19,16-21; 3,45-48

Regarding Jesus and Mary När det gäller Jesus and Mary

Behold! Se! the angels said: "O Mary! God gives you glad tidings of a Word from Him; his name will be Jesus Christ, the son of Mary, held in honor in this world and the hereafter and of those nearest to God; he shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be of the righteous." änglarna sade: "O Mary! Gud ger dig glada budskapet om ett ord från honom, hans namn kommer att vara Jesus Kristus, Marias son, som hölls i ära i denna värld och i nedan och dem som ligger närmast Gud, han skall tala till folket i barndom och mognad. Och han skall vara av de rättfärdiga. " "How, O my Lord, shall I have a son, when no man has touched me?" "Hur, o min Herre, jag har en son när ingen man har rört mig?" asked Mary. frågade Mary. He said, "Thus: God creates whatever He wants, when He decrees a thing He has only to say, 'Be' and it is. And God will teach him the Book and Wisdom, the Torah and the Gospel." Han sa, "Så: Gud skapar vad han vill, när Han dekret en sak han har bara att säga:" Var "och det är. Och Gud lär honom boken och visdom, Toran och Evangeliet."


Koran Koranen

Catholic Information Katolsk information

The sacred book of the Muslims, by whom it is regarded as the revelation of God. Supplemented by the so-called Hadith, or traditions, it is the foundation of Islam and the final authority in dogma and belief, in jurisprudence, worship, ethics, and in social, family, and individual conduct. Den heliga boken för muslimerna, vem som betraktas som en uppenbarelse från Gud. Kompletterat genom det så kallade Hadith, eller traditioner, är det grunden för islam och den slutliga myndigheten i dogmer och tro, i rättsvetenskap, gudstjänst, etik , och i samhälle, familj och individuella uppträdande.

The name Koran, or better Qur'an, from the Arabic stem Qara'a, "to read", "to recite", means the "Reading", the "Recitation", ie the "Book", par excellence. It is also called -- to select a few of many titles -- "Alkitab" (The Book), "Furquan" ("liberation", "deliverance", of the revelation), "Kitab-ul-lah" (Book of God), "Al-tanzil" (The Revelation). Namnet Koranen, eller bättre Koranen från arabiska stam Qara'a, "att läsa", "att recitera" betyder "Läsning", den "recitation", dvs "Book", par excellence. Det är också kallas - för att välja några av många titlar - "Alkitab" (boken), "Furquan" ( "befrielse", "befrielse", för uppenbarelsen), "Kitab-ul-lah" (Book of God) , "Al-tanzil" (The Revelation). It consists of one hundred and fourteen suras or chapters, some being almost as long as the Book of Genesis, others consisting of but two or three sentences. Det består af ett hundra fourteen suror eller kapitel, vissa är nästan lika lång som den Moseboken, andra består av men två eller tre meningar. It is smaller than the New Testament, and in its present form has no chronological order or logical sequence. Det är mindre än det Nya Testamentet, och i sin nuvarande form har inga kronologisk ordning eller logisk följd.

CONTENTS AND ANALYSIS INNEHÅLL OCH ANALYS

The Koran contains dogma, legends, history, fiction, religion and superstition, social and family laws prayers, threats, liturgy, fanciful descriptions of heaven, hell, the judgment day, resurrection, etc. -- a combination of fact and fancy often devoid of force and originality. Koranen innehåller dogm, legender, historia, skönlitteratur, religion och vidskepelse, sociala och lagar familjens böner, hot, liturgi, fantasifulla beskrivningar av himlen, helvetet, domens dag, uppståndelse, mm - en kombination av fakta och fantasi ofta saknar av kraft och originalitet. The most creditable portions are those in which Jewish and Christian influences are clearly discernible. Mest trovärdiga delarna är de där judiska och kristna influenser är tydligt urskiljbar. The following analysis is based on Sir William Muir's chronological arrangement (op. cit. infra). Följande analys är baserad på Sir William Muir's kronologisk ordning (op. cit. Nedan).

First Period First Period

Suras 103, 91, 106, 101, 95, 102,104, 82, 92, 105 - rhapsodies, which may have been composed before Mohammed conceived the idea of a Divine mission, or of a revelation direct from Heaven. Sura 103, 91, 106, 101, 95, 102.104, 82, 92, 105 - rhapsodies, som kan ha varit sammansatt innan Mohammed kom på idén om en gudomlig mission, eller av en uppenbarelse direkt från himlen.

Second Period (the opening of Mohammed's ministry) Andra perioden (öppnas Mohammeds ministerium)

Sura 96, the command to "recite in the name of the Lord"; sura 113, on the unity and eternity of the Deity; sura 74, the command to preach, the denunciation of one of the chiefs of Mecca who scoffed at the resurrection, unbelievers threatened with hell; sura 111, Abu Lahab (the Prophet's uncle) and his wife are cursed. Sura 96, kommandot till "deklamera i Herrens namn", Sura 113, om enhet och evighet av Gudomen, sura 74, till kommandot predika, uppsägning av en av ledarna för Mecka som hånade uppståndelsen , troende hotade med helvetet, sura 111, Abu Lahab (Profetens farbror) och hans hustru är förbannade.

Third Period (from the beginning of Mohammed's public ministry to the Abyssinian emigration) Third Period (från början av Mohammeds offentliga verksamhet till abessinska utvandring)

Suras 87, 97, 88, 80, 81, 84, 86, 90, 85, 83, 78, 77, 76, 75, 70, 109, 107, 55, 56, descriptions of the resurrection, paradise, and hell, with references to the growing opposition of the Koreish tribe. Sura 87, 97, 88, 80, 81, 84, 86, 90, 85, 83, 78, 77, 76, 75, 70, 109, 107, 55, 56, beskrivningar av återuppståndelsen, paradiset och helvetet, med hänvisningar till det växande motståndet från Koreish stam.

Fourth Period (from the sixth to the tenth year of Mohammed's ministry) Fjärde perioden (från sjätte till tionde år Mohammeds ministerium)

Suras 67, 53, 32, 39, 73, 79, 54, 34, 31, 69, 68, 41, 71, 52, 50, 45, 44, 37, 30, 26, 15, 51, narratives from the Jewish Scriptures and from rabbinical and Arab legends; the temporary compromise with idolatry is connected with sura 53. Sura 67, 53, 32, 39, 73, 79, 54, 34, 31, 69, 68, 41, 71, 52, 50, 45, 44, 37, 30, 26, 15, 51, berättelser från den judiska Bibeln och från rabbinska och arabiska legender, tillfällig kompromiss med avgudadyrkan är anslutet till Sura 53.

Fifth Period (from the tenth year of Mohammed's ministry to the Flight from Mecca) Femte perioden (från det tio år Mohammed mission att flyget från Mecka)

Suras 46, 72, 35, 36, 19, 18, 27, 42, 40, 38, 25, 20, 43, 12, 11, 10, 14, 6, 64, 28, 22, 21, 17, 16, 13, 29, 7, 113, 114. Sura 46, 72, 35, 36, 19, 18, 27, 42, 40, 38, 25, 20, 43, 12, 11, 10, 14, 6, 64, 28, 22, 21, 17, 16, 13 , 29, 7, 113, 114. The suras of this period contain some narratives from the Gospel, enjoin the rites of pilgrimage, refute the cavillings of the Koreish, and contain vivid descriptions of the resurrection, judgment, heaven, and hell, with proofs of God's unity, power, and providence. Gradually the suras become longer, some of them filling many pages. The suror av denna period innehåller några berättelser från evangeliet, ålägger riter pilgrimsfärd tillbakavisa cavillings av Koreish och innehåller målande beskrivningar av uppståndelsen, dom, himmel och helvete, med bevis på Guds enhet, makt och försyn . småningom suror bli längre, några av dem fylla många sidor. In the later suras of the fifth period Medina passages are often interpolated. I den senare suror i den femte perioden Medina passager ofta interpoleras.

Last Period (suras revealed at Medina) Sista perioden (suror avslöjade på Medina)

This period includes the following suras: Denna period omfattar följande suror:

Sura 98: on good and bad Jews and Christians. Sura 98: på gott och ont judar och kristna.

Sura 2, the longest in the Koran, is called the "Sura of the Cow" from the red heifer described in verse 67 as having been sacrificed by the Israelites at the direction of Moses. Sura 2, den längsta i Koranen, kallas för "Sura av Cow" från den röda kvigan som beskrivs i vers 67 som har offrats av israeliterna under ledning av Moses. It is a collection of passages on various subjects, delivered during the first two or three years after the Flight. Det är en samling avsnitt om olika ämnen, som levererats under de första två eller tre år efter flygningen. The greater portion relates to the Jews, who are sometimes exhorted and sometimes reprobated. Större delen handlar om judar, som ibland förmana och ibland reprobateds. Biblical and rabbinical stories abound. Bibliska och rabbinska berättelser överflöd. This sura contains the order to change the Qibla (or direction at prayer) a denunciation of the disaffected citizens of Medina, injunctions to fight, permission to bear arms in the sacred months and much matter of a legislative character promulgated on first reaching Medina, with passages of a later date interpolated. Denna sura innehåller för att förändra Qibla (eller riktning på bön) en uppsägning av missnöjda medborgare i Medina, till förbudsföreläggande kämpa, tillstånd att bära vapen i den heliga månaderna och mycket handlar om en normativ karaktär utfärdad den första att nå Medina, med smakprov i interpolerade senare datum.

Sura 3 belongs partly to the time immediately after the Battle of Bedr. Sura 3 hör delvis till tiden omedelbart efter slaget vid Bedr. The Jews are referred to in terms of hostility. Judarna som avses i termer av fientlighet. The interview with Christian deputation from Najran (verses 57-63) is of a later date. Intervjun med kristna deputation från Najran (vers 57-63) är av senare datum. Passages pertaining to the farewell pilgrimage are introduced with other (probably) earlier texts on the rites of pilgrimage. Passager som hör till avskedet pilgrimsfärd införs med andra (förmodligen) tidigare texter om de riter på pilgrimsfärd.

Sura 8 contains instructions on the division of spoil at Bedr. Sura 8 innehåller instruktioner om fördelningen av bytet på Bedr. Some parts are in the old Meccan style and the Koreish are frequently referred to. Vissa delar är i det gamla Mekka stil och Koreish ofta nämns. In sura 47 war and slaughter are enjoined, and idolaters of Mecca threatened. I sura 47 krig och slakt är ålagda, och avgudadyrkare i Mecka hotade. In sura 62 the Jews are denounced for their ignorance; the Friday service is to take precedence of secular engagements. I sura 62 judarna har kritiserat sin okunnighet, fredagen delgivning skall äga företräde sekulära engagemang. In sura 5 the Jews are reviled; the doctrines of the Christians are controverted; it contains also civil ordinances and miscellaneous instructions. I sura 5 judarna är avskydda, läran om kristna controverted, innehåller också civila förordningar och diverse instruktioner.

Sura 59, on the siege and expulsion of the Banu Nadhir. Sura 59, om belägringen och utvisning av Banu Nadhir.

Sura 4 entitled "women", from the large portion devoted to the treatment of wives and relation of sexes. Sura 4 med rubriken "kvinnor", från den stora delen ägnas åt behandling av fruar och förhållandet mellan könen. There are also ordinances on the law of inheritance and general precepts, social and political. Det finns också förordningar om arvsrätt och allmänna föreskrifter, sociala och politiska. Idolatrous Meccans are to be shunned, and there are animadversions against the Jews. Avgudisk Mecka kan vara att skytt, och det finns animadversions mot judarna. The "disaffected" are blamed for taking the part of the Jews. Den "missnöjd" är anklagade för att ha tagit del av judarna.

Sura 65: on divorce and kindred subjects, with some religious observations. Sura 65: om skilsmässa och besläktade ämnen, med en viss religiös observationer.

Sura 63: menances against 'Abdallah ibn Obey for his treasonable language on the expedition against the Banu Mustaliq. Sura 63: menances mot "Abdallah ibn Obey för hans förräderi språk på expeditionen mot Banu Mustaliq.

Sura 24: vindication of 'Ayisha, with the law of evidence for conjugal unfaithfulness, and miscellaneous precepts. Sura 24: hyllning till "Ayisha, med lagen bevis för äktenskaplig otrohet, och diverse föreskrifter.

Sura 33, composed of portions covering the year AH 5. Sura 33, som består av delar som omfattar år AH 5. The marriage of the Prophet with Zeinab, wife of his adopted son, is sanctioned. Giftermålet profeten med Zeinab, hustru till sin adopterade son, är sanktionerad. There are various passages on the conjugal relations of Mohammed, the siege of Medina, and the fall of the Banu Qoreitza. Det finns olika avsnitt om den äktenskapliga relationer Mohammed, belägringen av Medina, och minskningen av Banu Qoreitza.

Sura 57: injunctions to fight and contribute towards the expenses of war. Sura 57: förbudsföreläggande för att bekämpa och bidra till kostnaderna för kriget. The disaffected are warned. Christians are mentioned in kindly terms. De missnöjda varnas. Kristna nämns i vänliga ordalag.

Sura 61: on war; speedy victory is promised. Sura 61: om krig, snabb seger utlovas. -- The remaining suras belong exclusively to the last five years of the Prophet's life. - De återstående suror tillhör uteslutande de senaste fem åren av profetens liv.

Sura 48 refers to the truce of Hodeibia, and the prospect of victory and spoil to be obtained elsewhere. Sura 48 hänvisar till vapenvilan i Hodeibia, och utsikterna till seger och förstöra att erhålla på annat håll.

Sura 60: on the treatment of the women who, after the truce, came over from Mecca; idolaters of Mecca to be shunned. Sura 60: om behandling av kvinnor som efter vapenvilan, kom över från Mecka, avgudadyrkarna i Mecka som ska bannlysas.

Sura 66: on the affair of Mohammed and the Coptic maid. Sura 66: om affären med Muhammed och den koptiska städerska.

Sura 49: blaming the profession of the Bedouin Arabs as insincere, chiding the deputation which called out rudely at Mohammed's door, and exhorting believers against distrust and uncharitableness among themselves. Sura 49: skylla yrket beduinerna araber som falsk, skället deputationen som ropade plumpt på Mohammed dörr, och förmanande troende mot misstro och kärlekslöshet sinsemellan.

Sura 9 treats of the campaign to Tebuk (AH 9). Sura 9 behandlar i kampanjen för att Tebuk (AH 9). It opens with the "release" promulgated at the pilgrimage of the same year and declares the antagonism of Islam to all other religions. Den inleds med "release" fram på pilgrimsfärden samma år och förklarar den antagonism som islam till alla andra religioner. All but Muslims are excluded from Mecca and the rites of pilgrimage. Alla utom muslimer är undantagna från Mecka och riter på pilgrimsfärd. Idolaters are threatened with slaughter and slavery. Avgudadyrkare hotas av slakt och slaveri. War is declared against Jews and Christians until they are humbled and pay tribute. Krig förklaras mot judar och kristna tills de ödmjukade och hylla. This sura is called "the crusade chapter", and in the early campaigns was often read on the field before battle. Denna sura kallas "korståg kapitlet", och i början av kampanjerna lästes ofta på fältet innan striden.

DOCTRINE LÄRA

The doctrine of the Koran will be fully discussed in the article on the religion of Islam. Läran om koranen kommer att diskuteras ingående i artikeln om religionen islam. It is sufficient to note here that the doctrine may be classified under four categories: Det räcker att konstatera att läran kan klassificeras i fyra kategorier:

faith, or what to believe; tro, eller vad man ska tro;

practice or worship; praxis eller dyrkan;

ethics, or what to do and what to avoid; etik, eller vad man ska göra och vad som ska undvikas;

moral, historical, and legendary lessons taken from the canonical, but mostly apocryphal, Christian and Jewish Scriptures, and from contemporary and ancient Arabian heathenism. moraliska, historiska och legendariska lärdomar tas från det kanoniska, men mest apokryfiska, kristna och judiska skrifterna, och från samtida och forntida arabiska hedendom.

CHRONOLOGICAL ORDER AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE SURAS Kronologisk ordning och utmärkande egenskaper suror

Various efforts have been made by Muslim writers and European scholars to arrange the suras chronologically, but Noldeke's arrangement is generally considered the most plausible. Olika insatser har gjorts av muslimska författares och europeiska forskare att ordna suror kronologiskt, men Noldeke s arrangemang anses allmänt som den mest sannolika. He divides the suras into Meccan and Medinian, namely those delivered at Mecca before the Flight or Hegira, and those delivered at Medina after the Flight. Han delar upp surorna i Mekka och Medinian, nämligen de som framfördes i Mecka innan flygningen eller Hegira, och de som levererats på Medina efter flygningen. The Meccan suras are divided into three periods. The Mekka suror är indelade i tre perioder. To the first (from the first to the fifth year of Mohammed's mission) belong the following suras - 96, 74, 111,106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, '73, 101, 99, 82, 81, 53, 84,100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 5l, 52, 56, 55, 112, 109, ll3, 114, and 1. Den första (från den första till den femte året Mohammed uppdrag) hör följande suror - 96, 74, 111.106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, '73, 101, 99, 82, 81, 53, 84.100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 5L, 52, 56, 55 , 112, 109, ll3, 114, och 1. To the second period (the fifth and sixth year of his mission) are assigned suras 54, 37, 7l, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, and 18. Till andra perioden (femte och sjätte året av hans mission) tilldelas suror 54, 37, 7L, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21 , 25, 17, 27 och 18. To the third period (from the seventh year to the Flight) belong the following suras: 32, 41 45, 16, 30, 11, 14,12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, and 13. Den tredje perioden (från sjunde året i Flight) hör följande suror: 32, 41 45, 16, 30, 11, 14,12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35 , 7, 46, 6 och 13. The Medina suras are those which remain, in the following order: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 9, and 5. Medina suror är den som finns kvar, i följande ordning: 2 98, 64, 62, 8 47,, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66 , 60, 110 9 och 5.

The characteristic features of the various suras and of the periods in which they were delivered is described by Mr. Palmer as follows: De karaktäristiska dragen hos de olika suror och de perioder då de levererade beskrivs av Mr Palmer följande:

In the Meccan Suras Mohammed's one and steady purpose is to bring his hearers to a belief in the one only God; this he does by powerful rhetorical displays rather than logical arguments, by appealing to their feelings rather than their reason; by setting forth the manifestation of God in His works; by calling nature to witness to His presence; and by proclaiming His vengeance against those who associate other gods with Him, or attribute offsprings to Him. I Mekka Sura Mohammeds en stadig och syftet är att få sina åhörare till en tro på en enda Gud, vilket han gör genom kraftfull retorisk visar snarare än logiska argument, genom att vädja till deras känslor snarare än förnuft, genom att ställa fram en manifestation av Gud i Hans verk, genom att ringa art att vittna om hans närvaro, och genom att proklamera Hans hämnd mot de som associerar andra gudar med honom, eller tillskriver avkommor till honom. The appeal was strengthened by glowing pictures of the happiness in store for those who should believe, and by frightful descriptions of the everlasting torments prepared for the unbelievers. Överklagandet stärktes genom glödande bilder av lycka som väntar dem som skulle tro, och genom fruktansvärda beskrivningar av den eviga beredd plågor för de otrogna. In the earlier chapters, too, the prophetic inspiration, the earnest conviction of the truth of his mission, and the violent emotion which his sense of responsibility caused him are plainly shown. I tidigare kapitel, också den profetiska inspiration, uppriktiga övertygelse om sanningen i sitt uppdrag, och sinnesrörelse som hans ansvarskänsla orsakat honom är klart visas. The style is curt, grand, and often almost sublime; the expressions are full of poetical feeling, and the thoughts are earnest and passionate, though sometimes dim and confused, indicating the mental excitement and doubt through which they struggled to light. Stilen är Curt, storslagna och ofta nästan sublima, uttrycken är full av poetiska känsla och tankar är allvar och passionerade, men ibland dunkel och förvirrad, med angivande av psykisk spänning och tvivel genom vilka de slogs för ljus.

In the second period of the Meccan Suras, Mohammed appears to have conceived the idea of still further severing himself from the idolatry of his compatriots, and of giving to the supreme deity Allah another title, Ar-Rahman, "the merciful one". I den andra perioden av Mekka Sura, Mohammed verkar ha tänkt tanken på att ytterligare bryta sig från avgudadyrkan av hans landsmän, och ge till den högste guden Allah en annan titel, Ar-Rahman, "den barmhärtiga en". The Meccans, however, seem to have taken these for the names of separate deities, and the name is abandoned in the later chapters. The Mecka, verkar dock ha tagit dessa för namnen på olika gudar, och namnet är övergivna i senare kapitel.

In the Suras of the second Meccan period we first find the long stories of the prophets of olden times, especial stress being laid upon the punishment which fell upon their contemporaries for disbelief, the moral is always the same, namely, that Mohammed came under precisely similar circumstances, and that a denial of the truth of his mission would bring on his fellow-citizens the self-same retribution. I Sura andra Mekka period vi först finna den långa berättelser om profeterna i gamla tider, especial stress på att läggas på det straff som föll på sin samtid för misstro, är den moraliska alltid detsamma, nämligen att Mohammed kom på exakt liknande omständigheter, och att ett förnekande av sanningen om hans uppdrag skulle sätta på sina medborgares egna samma straff. They also show the transition stage between the intense and poetical enthusiasm of the early Meccan chapters and the calm teaching of the later Medinah ones. De visar också övergångsfas mellan den intensiva och poetiska entusiasm i början Mekka kapitel och lugna undervisning i senare Medinah sådana. This change is gradual, and even in the later and most prosaic we find occasionally passages in which the old prophetic fire flashes out once more. Denna förändring sker gradvis, och även i de senare och mest prosaiska finner vi ibland avsnitt där de gamla profetiska elden blinkar ut igen. The three periods are again marked by the oaths which occur throughout the Koran. De tre perioderna är återigen präglas av svordomar som förekommer i hela Koranen. In the first period they are all frequent and often long, the whole powers of nature being invoked to bear witness to the unity of God and the mission of His Apostle; in the second period they are shorter and of rarer occurrence; in the last period they are absent altogether. I den första perioden de är alla vanliga och ofta långa, hela befogenheter stycke natur som åberopas för att vittna om Guds enhet och mission hans apostel, i den andra perioden att de är kortare och mer sällsynt händelse, under den senaste perioden de saknas helt.

To understand the Medinah Suras we must bear in mind Mohammed's position with respect to the various parties in that city. Att förstå Medinah suror vi måste ha i åtanke Mohammed position i förhållande till de olika parterna i den staden. In Mecca he had been a prophet with little honour in his own country, looked on by some as a madman, and by others as an impostor, both equally grievous to him, while his following consisted of the poorest and meanest of his fellow townsmen. I Mekka hade han varit en profet med lite heder i sitt eget land, tittade på av vissa som en galning, och av andra som en bedragare, båda lika sorgligt för honom, medan hans följe bestod av de fattigaste och uslaste av hans kolleger stadsborna. His own clansmen, for the reason that they were his clansmen and for no other, resented the affronts against him. Hans egen Clansmen, på grund av att de var hans Clansmen och inget annat, förbittrade över förolämpningar mot honom. In Medinah he appears as a military leader and a prince, though as yet possessing far from absolute authority. I Medinah framstår han som en militär ledare och en prins, men ännu besitter långt från absoluta makt. Around in the city were, first, the true believers who had fled with him El Muhagerin; next, the inhabitants of Yathrib, who had joined him and who were called El Ansar, "the helpers"; and lastly, a large class who are spoken of by the uncomplimentary name of Munafiqun or "hypocrites", consisting of those who went over to his side from fear or compulsion, and lastly those "in whose heart is sickness", who, though believing in him, were prevented by tribal or family ties from going over to him openly. Runt i staden var dels de sant troende som hade flytt med honom El Muhagerin och nästa år, invånare i Yathrib, som hade gått med honom och som kallades El Ansar, "hjälpare" och slutligen en stor klass som talat med uncomplimentary namnet Munafiqun eller "hycklare", bestående av dem som gick över till hans sida från fruktan eller tvång, och slutligen de som "i vars hjärta är sjuk", som, även om tron på honom, kunde förhindras genom stam-eller familjeband från att gå fram till honom öppet. Abdallah ibn Ubai was a chief whose influence operated strongly against Mohammed, and the latter was obliged to treat him for a long time almost as an equal, even after he had lost his political power. Abdallah ibn Ubai var en hövding vars inflytande drivs starkt mot Muhammed, och den senare var tvungen att behandla honom under lång tid nästan som en jämlike, även efter att han hade förlorat sin politiska makt.

The other party at Medinah was composed of the Jewish tribes settled in and around the city of Yathrib. Den andra parten i Medinah bestod av judiska stammar bosatte sig i och kring staden Yathrib. The Jews were at first looked to as the most natural and likely supporters of the new religion, which was to confirm their own. Judarna var till en början såg ut att vara den mest naturliga och sannolika anhängare av den nya religionen, som var att bekräfta sina egna. These various parties together with the pagan Arabs of Mecca and the Christians are the persons with whom the Medinah Suras chiefly deal. Dessa olika parter tillsammans med den hedniska araberna i Mecka och de kristna är de personer med vilka Medinah suror huvudsakligen behandlar. The style of the Medinah Suras resembles that of the third period of the Meccan revelations, the more matter-of-fact nature of the incidents related or the precepts given amounting in a great measure for the more prosaic language in which they are expressed. Stilen i Medinah suror liknar den tredje perioden av Mekka uppenbarelser, desto mer material-of-fact typ av incidenter eller föreskrifterna anges ett belopp i en bra åtgärd för mer vardagligt språk på vilket de uttrycks.

The other party at Ivledinah was composed of the Jewish tribes settled in and around the city of Tathrib. Den andra parten i Ivledinah bestod av judiska stammar bosatte sig i och kring staden Tathrib. The Jews were at first looked to as the most natural and likely supporters of the new religion, which was to confirm their own. Judarna var till en början såg ut att vara den mest naturliga och sannolika anhängare av den nya religionen, som var att bekräfta sina egna. These various parties together with the pagan Arabs of Mecca and the Christians are the persons with whom the Medinah Suras chiefly deal. Dessa olika parter tillsammans med den hedniska araberna i Mecka och de kristna är de personer med vilka Medinah suror huvudsakligen behandlar. The style of the Medinah Suras resembles that of the third period of the Meccan revelations, the more matter-of-fact nature of the incidents related or the precepts given accounting in a great measure for the more prosaic language in which they are expressed. Stilen i Medinah suror liknar den tredje perioden av Mekka uppenbarelser, desto mer material-of-fact typ av incidenter eller de föreskrifter viss räkenskapsperiod i en stor åtgärd för mer vardagligt språk på vilket de uttrycks. In the Medinah Suras the prophet is no longer trying to convert his hearers by examples, promises, and warnings; he addresses them as their prince in general, praising them or blaming them for their conduct, and giving them laws and precepts as occasion required. I Medinah suror profeten inte längre försöka omvandla sina åhörare genom exempel, löften och varningar, han tar dem som sin furste i allmänhet och berömde dem eller skylla dem för deras agerande, och ge dem lagar och föreskrifter som ibland krävs. (The Qur'an in "Sacred Books of the East", I, Oxford, 1880, pp. LXI, LXII, and LXIII). (Koranen i "sakralt bokar av öst", I, Oxford, 1880, sid. LXI, LXII, och LXIII).

SOURCES KÄLLOR

The sources of the Koran be reduced to six: Källorna till Koranen minskas till sex:

The Old Testament (canonical and apocryphal) and the hybrid Judaism of the late rabbinical schools. Gamla testamentet (kanoniska och apokryfiska) och hybrid judendomen i slutet rabbinska skolorna. During Mohammed's time the Jews were numerous in many parts of Arabia, especially around Medina. Under Muhammeds tid judarna var många i många delar av Sverige, särskilt kring Medina. Familiarity with them is undoubtly responsible for many Old Testament stories alluded to in Koran. Kunskapen om dem är undoubtly ansvariga för många gammaltestamentliga berättelser åsyftas i Koranen. Later Judaism and Rabbinism are equally well represented (Geiger, "Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen?", Wiesbaden, 1833; tr. "Judaism and Islam", Madras, 1898). Senare judendomen och Rabbinism lika väl representerade (Geiger, "Was hat Mohammed aus aufgenommen dem Judenthum?", Wiesbaden, 1833, tr. "Judendomen och islam", Madras, 1898).

The New Testament (canonical and apocryphal) and various heretical doctrines. On his journeys between Syria, Hijaz, and Yemen, Mohammed had every opportunity to come in close touch with Yemenite, Abyssinian, Ghassanite, and Syrian Christians, especially heretic. Nya Testamentet (kanoniska och apokryfiska) och olika kätterska läror. På sina resor mellan Syrien, Hijaz, och Jemen, Mohammed hade alla möjligheter att komma i nära kontakt med Yemens, Abyssinian, Ghassanite och syriska kristna, särskilt kättare. Hence, while the influence of orthodox Christianity upon the Koran has been slight, apocryphal and heretical Christian legends, on the other hand, are one of the original sources of Koranic faith. Därför, medan påverkan av ortodoxa kristendomen på Koranen har varit svag, apokryfiska och kätterska kristna legender, å andra sidan, är en av de ursprungliga källorna till Koranic tro. (See Muir, op. cit. infra, 66-239; Tisdall, "The Original Sources of the Qur'an", London, 1905, 55-211.) (Se Muir, op. Cit. Infra, 66-239, Tisdall, "Den ursprungliga källor i Koranen", London, 1905, 55-211.)

Sabaism, a combination of Judaism, Manicheism, and old disfigured Babylonian heathenism. Sabaism, en kombination av judendomen, Manicheism och gamla vanställda babyloniska hedendom.

Zoroastrianism. Zoroastrianism. On account of Persia's political influence in the north-eastern part of Arabia, it is natural to find Zoroastrian elements in the Koran. På grund av Persien politiska inflytande i den nordöstra delen av Arabien, är det naturligt att hitta Zoroastrian element i Koranen.

Hanifism, the adherents of which, called Hanifs, must have been considerable in number and influence, as it is known from contemporary Arabian sources that twelve of Mohammed's followers were members of this sect. Hanifism, anhängare, kallat Hanifs, måste ha stort i antal och inflytande, eftersom det är känt från samtida arabiska källor att tolv av Mohammeds efterföljare var medlemmar i denna sekt.

Native ancient and contemporary Arabian heathen beliefs and practices. Native forntida och samtida arabiska hednisk tro och praxis.

Wellhausen has collected in his "Reste des arabischen Heidentums" (Berlin, 1897) all that is known of pre-Islamic Arabian heathen belief, traditions, customs, and superstitions, many of which are either alluded to or accepted and incorporated in the Koran. Wellhausen har samlats i hans "Reste des arabischen Heidentums" (Berlin, 1897) allt som är känt för-islamisk arabisk hednisk tro, traditioner, seder och vidskepelse, många av dem är antingen anspelade på eller godkänt och ingår i Koranen. From the various sects and creeds, and Abul-Fida, the well-known historian and geographer of the twelfth century, it is clear that religious beliefs and practices of the Arabs of Mohammed's day form one of the many sources of Islam. Från olika sekter och religioner, och Abul-Fida, den välkända historiker och geograf av det tolfte århundradet, är det tydligt att religiös tro och praxis araberna i Mohammeds dag utgör en av många källor till islam. From this heathen source Islam derived the practices of polygamy and slavery, which Mohammed sanctioned by adopting them. Från denna hednisk källa Islam härstammar praxis polygami och slaveri, som Muhammed sanktionerade genom att anta dem.

AUTHORSHIP, COMPILATION Författarskap, sammanställning

It is generally admitted that the Koran is substantially the work of Mohammed. According to the traditionalists, it contains the pure revelation he could neither read nor write, but that immediately afterwards he could do both; others believe that even before the revelation he could read and write; while others, again, deny that he could ever do so. Det är allmänt erkänt att koranen är avsevärt arbete Mohammed. Enligt traditionalisterna, innehåller den rena uppenbarelsen han varken kunde läsa eller skriva, men att omedelbart efteråt han kunde göra båda, medan andra tror att även innan den uppenbarelse han kunde läsa och skriva, medan andra åter, förnekar att han någonsin skulle kunna göra det. Thus it is uncertain whether any of the suras were written down by the Prophet himself or all delivered by him orally and afterwards writen down by others from memory. Således är det osäkert om någon av surorna skrevs ned av profeten själv eller alla levereras av honom muntligen och sedan skrivits ned med andra från minnet.

The Koran is written in Arabic, in rhymed prose, the style differing considerably in the various suras, according to the various periods of the Prophet's life. Koranen är skriven på arabiska, i rimmad prosa, den stil som skiljer sig avsevärt i de olika suror, beroende på olika perioder av profetens liv. The language is universally acknowledged to be the most perfect form of Arab speech, and soon became the standard by which other Arabic literary compositions had to be judged - grammarians, lexirographers, and rhetoricians presuming that the Koran, being the word of God, could not be wrong or imperfect. Språket är allmänt erkänd som den mest perfekta form av arabiska tal, och blev snart den standard som andra arabiska litterära kompositioner måste bedömas - grammatiker, lexirographers och retorikerna anta att Koranen är Guds ord, kunde inte vara felaktig eller ofullständig.

Mohammed's hearers began by trusting their memories to retain the words of the revelation they had received from him. Mohammeds åhörare började genom att lita på sina minnen att behålla orden i Uppenbarelseboken som de fått från honom. Later, those who could write traced them in ancient characters on palm leaves, tanned hides, or dry bones. Senare, de som kunde skriva spåra dem i gamla tecken på palmblad, garvade hudar, eller torra ben. After the Prophet's death all these fragments were collected. Efter Profetens död alla dessa fragment samlades in. Zaid ibn Thabit, Mohammed's disciple, was charged by Abu Bekr, the caliph, to collect all that could be discovered of the sacred text in one volume. Zaid ibn Thabit, Mohammed lärjunge, fick i uppdrag av Abu Bekr, kalifen, att samla allt som skulle kunna upptäckas av den heliga texten i en volym. The chapters were then arranged according to their length and without regard to historical sequence. Kapitlen har arrangerat sedan beroende på deras längd och utan hänsyn till historisk sekvens. The revision made twenty years later affected details of language of the text. The best and most accessible edition of the Koran is that of Flugel, "Al-Qoran: Corani textus Arabicus" (Leipzig, 1834 and since). Revideringen gjordes tjugo år senare drabbade detaljer i språket i texten. Den bästa och mest tillgängliga utgåva av Koranen är att Flügel, "Al-Qoran: Corani Spindelväv Arabicus (Leipzig, 1834 och sedan). Maracci's famous Latin translation of the Koran, with a refutation and commentary, is still unique and useful: "Alcorani textus universus" (Padua, 1698). Maracci berömda latinska översättningen av Koranen, med en vederläggning och kommentarer, är fortfarande unik och användbar: "Alcorani Spindelväv universus" (Padova, 1698). The standard English versions are those of Sale (London, 1734) with a still useful introductory essay; Rodwel (London, 1861), arranged in chronological order; and Palmer in "Sacred Books of the East" (Oxford, l880). Standarden engelska versionerna är de försäljningsställen (London, 1734) med en ännu nyttig inledande uppsats, Rodwel (London, 1861), i kronologisk ordning, och Palmer i "sakralt bokar av öst" (Oxford, l880).

Publication information Written by Gabriel Oussani. Publikation information Skrivet av Gabriel Oussani. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Kopierat av Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Published 1910. År 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil Obstat, 1 oktober 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York


The Koran or Qur'an Koranen eller Koranen

Jewish Viewpoint Information Jewish Viewpoint Information

The sacred scriptures of Islam. Heliga skrifter av islam. According to Mohammedan belief, based upon the testimony of the book itself, the Koran consists of separate revelations vouchsafed by God to Mohammed through the angel Gabriel (sura ii. 91, xxv. 34). Enligt Mohammedan tro, baserad på vittnesmål från själva boken består Koranen av separata förunnat uppenbarelser av Gud till Muhammed genom ängeln Gabriel (sura II. 91, xxv. 34). These were delivered in Arabic (xxvi. 195) and were thus first of all for the Arabs, who had previously received no manifestation of the will of God (xxxiv. 43). They were designed, also, to confirm the older books of the Torah and the Gospels, and to lead mankind in the right way (iii. 2, et al.). Dessa levererades på arabiska (xxvi. 195) och var därmed först och främst för araberna, som tidigare hade fått något uttryck för Guds vilja (xxxiv. 43). De var utformade, också, för att bekräfta de äldre böckerna i Toran och evangelierna, och att leda mänskligheten på rätt sätt (III. 2, et al.). Mohammed is, therefore, the messenger of God (xcviii. 2, etc.) and the seal of the Prophets (xxxiii. 40). Mohammed är alltså Guds budbärare (xcviii. 2, etc.) och förseglingen av profeterna (xxxiii. 40). In the prime of life this remarkable man, whose developmentis traced in no authentic records, voluntarily retired to solitude. I sina bästa år här märklig man, spåra vars developmentis under inga giltiga register, frivilligt drog sig tillbaka till ensamheten. There, through vigils and fasting, he fell into religious trances, in which he felt himself inspired to warn his fellows of an impending judgment. Där, genom vaka och fasta, föll han i religiösa trancer, där han kände sig inspirerade att varna sina medmänniskor i en förestående dom.

Form of Revelation. Form av Uppenbarelseboken.

The oldest portions of the Koran represent the material result of this inspiration. De äldsta delarna av Koranen representerar materiella resultatet av denna inspiration. They reflect an extraordinary degree of excitement in their language-in their short, abrupt sentences and in their sudden transitions, but none the less they carefully maintain the rimed form, like the oracles and magic formulas of the pagan Arab priests (Al-A'sha, in Ibn Hisham). De speglar ett mycket gott om spänning i sitt språk, i sina korta, plötsliga meningar och i deras plötsliga övergångar, men icke desto mindre de noga upprätthålla rimed form, precis som orakel och magiska formler för de hedniska arabiska präster (Al-A " sha, i Ibn Hisham). This form is preserved in the later sections also, in some of which the movement is calm and the style expository. Denna blankett finns bevarad i senare avsnitt också i vissa där rörelsen är lugn och stil Populärvetenskapliga. The book, which is about equal to the New Testament in size, was put together long after the prophet's death; and its 114 sections were arranged without any regard for chronological sequence. Boken, som är ungefär lika med Nya testamentet i storlek, utarbetades långt efter profetens död, och dess 114 avdelningar var arrangerat utan hänsyn till kronologisk följd.

Quotations from the Koran are found as early as the period of Mohammed's activity in Mecca (Ibn Hisham, ib. p. 226). Citat från Koranen finns så tidigt som den period då Mohammed verksamhet i Mecka (Ibn Hisham, ib. S. 226). The oldest fragments may have been recited by the prophet himself before a band of followers, though probably a small one, who could more easily preserve them, either orally or in writing. De äldsta fragmenten kan ha uppläst av profeten sig inför en skara anhängare, men förmodligen en liten en, som hade det lättare att bevara dem, antingen muntligt eller skriftligt. The following extracts, referring to the most important articles of faith taught in the Koran, will give an approximate idea of its language and mode of thought: Följande utdrag, med hänvisning till de viktigaste artiklarna i tron undervisade i Koranen, kommer att ge en ungefärlig uppfattning om sitt språk och sätt att tänka:

Allah and Creation. Allah och skapande.

"Allah is the Creator of the heavens and the earth; when He says 'Be,' it is" (ii. 111; iii. 42, 52). "Allah är Skaparen av himlarna och jorden, när han säger att" Var, "det är" (II. 111, iii. 42, 52). "With Him are the keys of the unseen. None knows it save Him; His is the understanding of all that is in the land and in the sea; and no leaf falls without His knowledge" (vi. 59). "Med honom är nycklarna för osynliga. Ingen vet det rädda honom, hans är överens om allt som är på land och till sjöss, och inga löv faller utan Hans kunskap" (VI. 59). "Should God touch thee with harm, there is none to remove it save Him; and if He wish thee well, there is none to restrain His bounty" (x. 107). "Om Gud beröra dig med skador, det finns ingen att ta bort den rädda honom, och om han vill dig väl, det finns ingen att begränsa Hans gåva" (x. 107). "Do not the unbelieving see that the heavens and the earth were one until We clove them asunder and made every living thing from water" (xxi. 31). "Don't de otroende se att himlarna och jorden var en tills vi öppnade dem sönder och gjorde allt levande från vatten" (xxi. 31). "He it is who appointed the sun for brightness; He established the moon for light and ordained her stations, that ye may know the number of the years and the reckoning of them" (x. 5). "Det är Han som utsåg solen för ljusstyrka, inrättade han månen till ljus och ordinerade henne stationer, så att ni får veta hur många av åren och beräkning av dem" (X. 5). "The cattle, likewise, have We created for you; in them are warmth and much profit, and of them ye eat. In them is there beauty for you when ye fetch them from their pastures, and when ye drive them forth to graze. They bear your heavy burdens to towns which ye could not otherwise reach, save with great wretchedness of soul: verily, your Lord is gracious and merciful!" "Djuren, likaså har vi skapat åt dig, i dessa är värme och stor vinst, och av dem ni äta. I dem finns skönhet för dig när ni hämtar dem från deras betesmarker, och när ni kör ut dem på bete. De bär din tunga bördor till städer som ni annars inte skulle nå, utom med stort elände i själen: sannerligen, är Herre nådig och barmhärtig! " "Horses, too, has He created, and mules, and asses, for you to ride upon and for an ornament" (xvi. 5-8). "Hästar har också han skapat, och mulor och åsnor, för dig att rida på och för en prydnad" (XVI. 5-8). "He it is that sends rain from heaven, whereof ye drink; from which grow the trees whereby ye feed your flocks." "Det är Han som skickar regn från himlen, varav ni dricka, som växer träden där ni mata din flockar." "He makes the corn to grow, and the olives, and the palms, and the grapes, and all manner of fruit: verily, herein is a sign unto them that reflect" (xvi. 10, 11). "Han gör säden att växa, och oliver, och palmer, och druvorna, och alla slags frukt: sannerligen, här är ett tecken åt dem att reflektera" (XVI. 10, 11). "He it is that subjected the sea unto you, that ye may eat fresh meat therefrom and bring forth from it the ornaments which ye wear; and thou mayest see the ships that sail upon it" (xvi. 14). "Han är det att utsättas havet eder, så att ni äta färskt kött därifrån och föra fram ur det utsmyckningar som ni bär, och du må se de fartyg som seglar för det" (XVI. 14). "He it is that created you of dust, then of a drop, then of clotted blood, and then brought you forth as children; then ye attain your full strength; then ye become old men-though some of you are taken sooner-and then ye reach the time appointed for you" (xl. 69). "Det är Han som skapat er av stoft, sedan av en droppe, sedan av levrat blod, och sedan fört er ut som barn, då ni uppnå din fulla kraft, så ni blir gamla män, även om vissa av er tagit tidigare och skolen nå för tid reserverad för dig "(xl. 69).

Last Judgment; Resurrection. Yttersta domen, uppståndelsen.

"O ye men! fear your Lord! Verily the earthquake of the Hour is a mighty thing!" "O, ni män! Frukta din Gud! Sannerligen jordbävningen of the Hour är en mäktig sak!" "On the day ye shall see it, every suckling woman shall forget her sucking babe; and every woman with child shall cast forth her burden; and thou shalt see men drunken, though they have drunk naught" (xxii. 1, 2). "Den dagen ni skall se det, var dia kvinna ska glömma henne suga babe; och varje kvinna med barn ska kasta ut henne börda, och du skall se folk berusade, men de har druckit intet" (xxii. 1, 2). "And the day when We shall move the mountains, and thou shalt see the earth a level plain; and We shall gather all men together, and leave no one of them behind: then shall they be brought before thy Lord in ranks. Now are ye come to Us as we created you at first! Nay, but ye thought that we would never make Our promise good! And each shall receive his book, and thou shalt see the sinners in alarm at that which is therein; and they shall say, 'Alas for us! what a book is this, leaving neither small nor great unnumbered!' "Och den dag då vi ska flytta berg, och du skall se jorden en jämn slätt, och vi ska samla alla människor tillsammans, och lämnar ingen av dem bakom: då ska de ställas inför din Herre i rang. Nu ni kommer till oss som vi skapat dig först! Nej, men ni trodde att vi aldrig skulle göra Vårt löfte bra! Och var och en skall få sin bok, och du skall se syndare larm på det som är där, och de skall säga , "Ve oss! vad en bok är det, vilket inte är små eller stora onumrerade!" And they shall find therein what they have done; and thy Lord shall deal unjustly with none" (xviii. 45-47). "We shall set just balances for the Day of Resurrection, and no soul shall be wrong; even though it be the weight of a grain of mustard-seed, We shall bring it" (xxi.48). Och de skall finna dem vad de har gjort, och din Herre skall behandla orättvist med none "(XVIII. 45-47)." Vi skall ställa precis balanserar för Domedagen, och ingen själ skall vara fel, även om det vikten av ett korn av senap-utsäde, skall vi få det "(xxi.48). "Verily, those that believe, and those that are Jews, and the Sabeans, and the Christians, and the Magians, and those that join other gods with God-verily, God will decide between them on the Day of Resurrection" (xxii. 17). "Sannerligen, de som tror, och de som är judar, och Sabeans, och de kristna, och Magians, och de som går med andra gudar med Guds sanning, kommer Gud att välja mellan dem på uppståndelsens dag" (xxii. 17).

Hell and Paradise. Helvetet och paradiset.

"Verily, We have prepared for the evil-doers a fire, the smoke whereof shall encompass them; and if they cry for help they shall be helped with water like molten brass, which shall scald their faces" (xviii. 28). "Sannerligen, har vi förberett för missdådare en eld, rök varav skall omfatta dem, och om de rop på hjälp de ska få hjälp med vatten som smält mässing, som ska skålla sina ansikten" (XVIII. 28). "But for those that misbelieve, for them are cut out garments of fire; there shall be poured over their heads boiling water; what is in their bellies, and their skins, shall be dissolved; and for them are maces of iron. Whenever in their pain they shall come forth, they shall be thrust back into it" (xxii. 20-22). "Men för dem som misbelieve, för dem skärs ut kläder av eld, det skall hällas över deras huvuden kokande vatten, vad som finns i magen, och deras skinn, skall upplösas och för dem är Maces av järn. Närhelst det deras smärta de skall komma fram, skall de stack tillbaka till det "(xxii. 20-22). "Nay, when the earth shall be crushed with crushing on crushing, and thy Lord shall come, and the angels, rank on rank, and hell on that day shall be brought nigh-on that day man shall be reminded! But how shall he have a reminder? He will say, 'Would that I had prepared in my life for this!' "Nej, då jorden skall bestå av stenkross med förkrossande för krossning och din Herre skall komma, och änglarna, rank på rang och helvete den dagen ska komma nära, den dagen man ska bli påmind! Men hur skall han en påminnelse? Han kommer att säga: "Skulle jag hade förberett i mitt liv för det här!" But on that day none shall be punished with a punishment like his, and none shall be bound with chains like his!" Men den dagen ingen skall straffas med ett straff som hans, och ingen skall vara bundna med kedjor som hans! " (lxxxix. 22-27). (lxxxix. 22-27).

"On that day shall there be joyous faces, well pleased with their past deeds, in a lofty garden where they shall hear no vain discourse; wherein is a flowing fountain; wherein are high couches and goblets set, and cushions laid in order, and carpets spread!" (lxxxviii. 8-16). Den dagen skall det vara glada ansikten, mycket nöjd med sitt förflutna gärningar, i ett högt trädgård där de får höra något förgäves diskurs, vari är en strömmande fontän, vari är höga soffor och uppsättning pokaler och kuddar som för, och mattor spridning! "(lxxxviii. 8-16). "Verily, the righteous shall dwell among delights; seated on couches they shall gaze about them; thou mayest recognize in their faces the brightness of delight; they shall be given to drink wine that is sealed, whose seal is musk; for that let the aspirants aspire! And it shall be tempered with Tasnim, a spring from which thosethat draw nigh to God shall drink" (lxxxiii. 22-28). "O thou soul that art at rest! return unto thy Lord, well pleased and pleasing him! And enter among my servants, and enter my paradise" (lxxxix. 27-30). "Sannerligen, skall de rättfärdiga vistas bland nöjen, sittande på soffa de skall titta på dem, du må känna igen i deras ansikten ljusstyrka förtjusning, de skall ges att dricka vin som är förslutna, vars sigill är mysk, för att låta aspiranter ASPIRE! Och det skall dämpas med Tasnim, en fjäder som thosethat nalkas Gud skall dricka "(lxxxiii. 22-28)." O du själ som konst i vila! tillbaka till din Herre, belåten och behaga honom ! Och gå bland mina tjänare, och skriva in mitt paradis "(lxxxix. 27-30).

Old and New Testament Stories. Gamla och Nya testamentet Stories.

Although the passages here quoted contain many original phrases and figures, they are frequently reminiscent of similar passages in the Old and New Testaments. Även de avsnitt här citeras innehåller många original fraser och siffror, de är ofta påminner om liknande passager i Gamla och Nya Testamentet. These points of contact are the more numerous because Mohammed repeats many Biblical narratives. Dessa kontaktpunkter är många fler eftersom Mohammed upprepar många bibliska berättelser. These are found especially in the later suras, which have all the characteristics of sermons. Dessa finner man särskilt på senare suror, som har karaktär av predikningar. The chief subjects taken from the Old Testament are: the Creation; Cain and Abel; Noah; Abraham and his sons; Jacob and his sons; Moses and Aaron; Saul; David and Solomon; Job and Jonah; but from the New Testament, besides Jesus and Mary, only John is mentioned. Hövdingen ämnen som tagits från Gamla Testamentet är: Skapelsen, Kain och Abel, Noa, Abraham och hans söner, Jakob och hans söner, Mose och Aron, Saul, David och Salomo, Job och Jona, men från Nya Testamentet, förutom Jesus och Maria, bara John nämns. In the Old Testament narratives the Koran frequently follows the legends of the Jewish Haggadah rather than the Biblical accounts, as Geiger pointed out in his "Was Hat Muhammad aus dem Judenthume Aufgenommen?" I Gamla Testamentet berättelserna Koranen följer ofta legender judiska Haggadah snarare än den bibliska redovisning enligt Geiger påpekade i sitt "Was hat Muhammad aus dem Judenthume Aufgenommen?" (Bonn, 1834; 2d. ed. Berlin, 1902). (Bonn, 1834; 2d. Ed. Berlin, 1902). Thus, the story of Abraham's destruction of the idols in his father's house, and his answer to those that asked who had done it (xxi. 58-64), agree with Gen. R. xvii.; the sign that restrained Joseph from sin (xii. 24) corresponds to Soṭah 36b; the refusal of Moses to accept food from the Egyptian women (xxviii. 11) parallels Soṭah 12b; and the account of Solomon and the Queen of Sheba (xxvii.) harmonizes with the commentary of Targum Sheni to Esther i. Således, berättelsen om Abrahams förstörelse av idolerna i sin fars hus, och hans svar till dem som frågade vem som hade gjort det (xxi. 58-64), håller med Mos R. XVII.; Det tecken som återhållsamma Joseph från synden (XII. 24) motsvarar Soṭah 36b, vägran Moses att ta emot mat från de egyptiska kvinnorna (xxviii. 11) paralleller Soṭah 12b, och hänsyn till Salomo och drottningen av Saba (xxvii.) harmonierar med i kommentarerna till Targum Sheni till Ester i. 13. 13.

For many of these borrowed narratives the sources are unknown. För många av dessa lånade berättelser källorna är okända. Thus, for instance, the story in the "Sefer ha-Yashar" of the Egyptian women that cut their fingers in bewilderment at Joseph's beauty (xii. 31) is based on the Mohammedan narrative, and no older Jewish source thereof is known. Så till exempel, historien i "Sefer ha-Yashar" av de egyptiska kvinnorna att skära fingrarna i handfallna inför Joseph skönhet (XII. 31) bygger på muhammedanska berättelse, och inte äldre judisk källa om detta är känt. For the legend of Samiri, comp. För legenden om Samiri, comp. "ZDMG" lvi. "ZDMG" LVI. 73. 73.

In its version of the story of Jesus the Koran shows more dependence on the apocryphal than on the canonical Gospels. I sin version av berättelsen om Jesus i Koranen visar mer beroende av de apokryfiska än på de kanoniska evangelierna. Thus the story of the giving of life to the bird of clay (iii. 43, v. 110) is found in the Gospel of Thomas (ed. Tischendorf, ii. 2). Således historien om att ge liv till fågel av lera (III. 43, v. 110) finns i evangeliet om Thomas (red. Tischendorf, ii. 2). The account of Mary's marvelous food (iii. 32) is given in the Protevangelium Jacob, viii., as well as the casting of lots for the care of her (ch. ix.), found in iii. Berättelsen om Marias fantastiska mat (III. 32) finns i Protevangelium Jacob, viii. Samt gjutning av delar för hand om henne (kapitel IX.) Fann i III. 39. 39.

Furthermore, there are many variations, especially in the case of proper names, which are due to confusion on the part of Mohammed himself. Dessutom finns det många varianter, i synnerhet i fråga om egennamn, som beror på förväxling av Muhammed själv. Thus, Pharaoh desires to build a tower (xxviii. 38), the story being based on the account of Nimrod (Josephus, "Ant." i. 4, §§ 2-3); by a confusion with Miriam, Mary is called the sister of Aaron (xix. 29); Haman is the servant of Pharaoh (xxviii. 38); and Azar becomes the father of Abraham (vi. 74)-a reminiscence in Mohammed's mind of the name of Eliezer (comp. also, for the account of Idris [xix. 57], Nöldeke in "Zeit. für Assyr." xvii. 83). Således, för Farao önskar bygga ett torn (xxviii. 38), är den historia som bygger på de beräknade Nimrod (Josephus, "Ant." I. 4 § § 2-3), genom en förväxling med Miriam, är Mary kallas syster till Aron (xix. 29), Haman är tjänare farao (xxviii. 38), och Azar blir far till Abraham (VI. 74)-en reminiscens av Mohammeds själ namn Eliezer (rum också, för statens räkning Idris [xix. 57], Nöldeke i "Zeit. für Assyr." xvii. 83).

Application of Quotations and References. Tillämpning av citat och referenser.

There are frequent anachronisms in the teachings of Mohammed. Det finns ofta anakronismer i undervisning Mohammed. Thus, the regulation concerning prayer and almsgiving is mentioned in connection with God's compact with Israel (v. 15); God commanded Moses and Aaron to provide places of prayer in Egypt (x. 87); and the destruction of Lot's wife was foreordained by God (xv. 60). Other additions were made to suit Arabic conditions, such as the description of Moses' staff (xx. 19); the reason assigned for his approach to the burning bush ("I will bring you a blazing brand from it"; xxvii. 7); crucifixion on palm-trees as a punishment (xx. 74); and Joseph as guardian of his brothers' baggage (xii. 17; comp. Wellhausen, "Skizzen," iv. 157; for the description of Solomon's glory, "dishes as large as cisterns"; comp. Al-A'sha, in Al-Mubarrad, 4, 14). Således, förordningen om bön och allmosor nämns i samband med Guds förbund med Israel (v. 15), Gud befallde Moses och Aron att tillhandahålla platser för bön i Egypten (X. 87) och förstörelsen av Lots hustru var förutbestämt av Gud (xv. 60). Andra tillägg gjordes för att passa arabiska förhållanden, såsom beskrivningen av Moses personal (XX. 19), anledningen avsatta för hans inställning till den brinnande busken ( "Jag ska ge dig ett flammande märke från det ", xxvii. 7), korsfästelse på palmerna som ett straff (XX. 74), och Joseph som väktare av hans bröder" bagage (XII. 17, komp. Wellhausen, "Schablonen," iv. 157; för beskrivning av Salomos härlighet "rätter så stor som cisterner" comp. Al-A'sha, i Al-Mubarrad, 4, 14).

A fundamental alteration, which has a direct bearing on the Arabs and on Mecca, is found in the story of Abraham and his sons, the Koran representing the Biblical patriarch as the founder of the sanctuary at Mecca. En grundläggande förändring, som har en direkt inverkan på araberna och Mecka, finns i berättelsen om Abraham och hans söner, Koranen representerar bibliska patriarken som grundaren av helgedomen i Mecka. Ishmael is not mentioned with him until the later suras, whereas, according to the earlier ones, Isaac and Jacob are the sons of Abraham: probably a confusion in Mohammed's own mind (comp. Snouck Hurgronje, "Het Mekkaansche Feest," p. 32). In all the Biblical narratives which are found in the Koran the words placed in the mouths of the speakers are intended to convey Mohammed's opinions and beliefs. Ishmael nämns inte med honom förrän senare suror, medan enligt de tidigare, Isak och Jakob är söner till Abraham: troligen en förvirring i Mohammeds eget sinne (rum Snouck Hurgronje, "Het Mekkaansche Feest" s. 32 ). I alla de bibliska berättelser som finns i Koranen orden stoppas i munnen av talarna är avsedda att förmedla Mohammed åsikter och övertygelser. The relation of Mohammed to the Meccans is but thinly disguised under the warnings of individual prophets to a sinful people, and in the answers of the latter. Noteworthy in this connection are the words of Adam and Eve (vii. 22); of Abel (v. 32); of Noah (vii. 57, 59; xi. 27); of the unbelievers in Noah's time (vii. 58; xi. 34, 45, 48); of Jacob (xii. 99); of Joseph (xii. 33, 37); of Moses (vii. 103, xxviii. 15); of the Egyptian magicians (xx. 75); and of Jesus (xix. 31). Relationen mellan Muhammed till Mecka är utan knappt dolda under varningar enskilda profeter till syndiga människor, och i svaren från de sistnämnda. Värt att notera i detta sammanhang är de ord som Adam och Eva (VII. 22), av Abel ( v. 32), Noah (VII. 57, 59, xi. 27), av de otrogna i Noas tid (VII. 58, xi. 34, 45, 48), av Jacob (XII. 99), Joseph ( xii. 33, 37), Moses (103 VII., xxviii. 15), av den egyptiska magikerna (XX. 75), och Jesus (xix. 31).

A few legends, in addition to the Biblical narratives, have been taken into the Koran, such as the legend of Alexander the Great, with "the two horns" (xviii. 82 et seq.), which is derived from a Syriac source (Nöldeke, "Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans," p. 32); the legend of the Seven Sleepers (xviii. 8 et seq.; comp. Koch, "Die Siebenschläfer Legende," Leipsic, 1883; Guidi, "Testi Orientali Inediti Sopra i Sette Dormienti di Efeso," Rome, 1885); the legend of Moses and the servant of God (xviii. 64 et seq.); and the story of the one hundred years' sleep (ii. 261; comp. the story of Ḥoni ha-Me'aggel, Yer. Ta'an. iii. 66d; Guidi, "Sette Dormienti," p. 103). Några legender, har utöver de bibliska berättelser, tagits med i Koranen, såsom legenden om Alexander den Store, med "de två hornen" (XVIII. 82 ff.), Som kommer från en syrisk källa ( Nöldeke, "Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans" s. 32), legenden om de sju Sleepers (XVIII. 8 ff.; comp. Koch, "Die Legende Siebenschläfer," Leipsic, 1883; Guidi, "Testi Orientali Inediti Sopra Jag Sette Dormienti di Efeso, Rom, 1885), legenden om Moses och Guds tjänare (XVIII. 64 ff.), och historien om hundra år "sleep (II. 261, comp. berättelsen av Honi ha-Me'aggel, Yer. Ta'an. iii. 66d, Guidi, "Sette Dormienti" s. 103).

The Koran contains also native Arabic legends, apparently somewhat altered in form, which are included for the moral they convey. Koranen innehåller också infödda arabiska legender, tydligen något förändrad form, som ingår för det moraliska de förmedlar. To this class belong the stories of the destruction of the Thamud (the Θαμουδῆνοι of Diodorus Siculus, iii. 44; Ptolemy, vi. 7, 21; "Notitia Dignitatum," ed. Seeck, pp. 58, 59, 73), on account of their disobedience to their prophet (vii. 71, et al.); of the Madyan (vii. 83, et al.; the of the Bible and the Mαδιάμα of Ptolemy, vi. 7, 27); and of the 'Ad (xi. 62, et al.), a general term for a mythological, prehistoric people (comp. Nöldeke, "Fünf Mu'allakat," iii. 31, in "Sitzungsberichte der Wiener Akademie," 1903). Till denna klass hör berättelserna om förstörelsen av Thamud (den Θαμουδῆνοι av Diodorus Siculus, iii. 44, Ptolemaios VI. 7, 21, "Datan Dignitatum," ed. Seeck, pp. 58, 59, 73), om grund av deras olydnad till sin profet (VII. 71, et al.), av madyan (VII. 83, et al. det i Bibeln och Mαδιάμα av Ptolemaios VI. 7, 27), och " Ad (XI. 62, et al.), en allmän term för en mytologisk, förhistoriska människor (rum Nöldeke, "Fünf Mu'allakat," III. 31, i "Sitzungsberichte der Wiener Akademie", 1903). Here, also, belong the story of the breaking of the dam in Yemen (xxxiii. 14) and the speeches placed in the mouth of Luḳman (xxxi. 12 et seq.), who is mentionedlikewise in old Arabic poems. Här också, hör historien om att bryta dammen i Jemen (xxxiii. 14) och de tal som stoppas i munnen av Lukman (xxxi. 12 ff.), Som är mentionedlikewise i gamla arabiska dikter. The Koran, in addition, includes many passages of a legislative character and of later date. Koranen, dessutom innehåller många delar av en normativ karaktär och av senare datum. These contain regulations concerning the pilgrimage (ii. 185); fasting (ii. 181); almsgiving (ii. 273 et seq., lxiv. 17 et seq.); the spoils of war (viii.); marriage (iv. 23, et al.); inheritance (iv. 2, et al.); and the like. Dessa innehåller regler om pilgrimsfärden (II. 185), fasta (II. 181), allmosor (II. 273 ff., Lxiv. 17 ff.) Krigsbytet (VIII.), äktenskap (IV. 23 , et al.) arv (IV. 2, et al.), och liknande. In these portions, also, the typical expressions of the earlier passages relating to articles of faith recur as interpolations in the text itself. The language of the Koran is held by the Mohammedans to be a peerless model of perfection. I dessa delar, även den typiska uttryck i tidigare avsnitt om trosartiklar återkommer som interpoleringar i själva texten. Språket i Koranen som innehas av muhammedanerna att vara en makalös modell av perfektion. An impartial observer, however, finds many peculiarities in it. En opartisk observatör, dock, har många egenheter i den. Especially noteworthy is the fact that a sentence in which something is said concerning Allah is sometimes followed immediately by another in which Allah is the speaker; examples of this are suras xvi. Speciellt anmärkningsvärt är det faktum att en mening där något sägs om Allah är ibland följs omedelbart av en annan där Allah är talaren, exempel på detta är surorna xvi. 81, xxvii. 81, XXVII. 61, xxxi. 61, XXXI. 9, and xliii. 10 (comp. also xvi. 70). 9, och xliii. 10 (rum även xvi. 70). Many peculiarities in the positions of words are due to the necessities of rime (lxix. 31, lxxiv. 3), while the use of many rare words and new forms may be traced to the same cause (comp. especially xix. 8, 9, 11, 16). Många egenheter i de lägen av ord beror på att behoven av rimfrost (lxix. 31 lxxiv. 3), medan användningen av många ovanliga ord och nya former kan spåras på samma sak (rum speciellt xix. 8, 9 , 11, 16). See also Islam; Mohammed. Se även islam, Mohammed.

Bibliography: Bibliografi
Flügel, Corani Textus Arabicus, Leipsic, 1869; Concordantiœ Corani Arabicœ, ib. Flügel, Corani Spindelväv Arabicus, Leipzig, 1869; Concordantiœ Corani Arabicœ, ib. 1842; HO Fleischer, Beidhawii Commentarius in Coranum, i., ii., ib. 1846-48; Wherry, A Comprehensive Commentary on the Quran, with additional notes and emendations, 4 vols., London, 1883-86; Ullmann, Der Koran aus dem Arabischen Uebersetzt, 6th ed., Bielefeld, 1862; Kasimirski, Le Koran, Traduction Nouvelle, Paris, 1864; EH Palmer, Translation of the Quran, in SBE vols. 1842; HO Fleischer, Beidhawii Commentarius i Coranum, I., II., Ib. 1846-48; Wherry en omfattande Kommentar till Koranen, med ytterligare anteckningar och emendations, 4 vol., London, 1883-86, Ullmann, Der Koranen aus dem Arabischen Uebersetzt, 6th ed., Bielefeld, 1862; Kasimirski, Le Koranen, Traduction nouvelle, Paris, 1864; EH Palmer, översättning av Koranen, i SBE vol. vi. VI. and ix., Oxford, 1880; Th. och IX., Oxford, 1880, Th. Nöldeke, Geschichte des Qorans, Göttingen, 1860.GS Fr. Nöldeke, des Geschichte Qorans, Göttingen, 1860.GS Fr.

The dependence of Mohammed upon his Jewish teachers or upon what he heard of the Jewish Haggadah and Jewish practises is now generally conceded. Beroendet av Muhammed på sin judiska lärare eller vad han hört om den judiska Haggadah och judiska metoderna är nu allmänt medges. The subject was first treated from a general point of view by David Mill, in his "Oratio Inauguralis de Mohammedanismo e Veterum Hebræorum Scriptis Magna ex Parte Composita" (Utrecht, 1718); and by H. Lyth in his "Quo Successu Davidicos Hymnos Imitatus Sit Muhammed" (Upsala, 1806-1807). Ämnet behandlades först en allmän synpunkt av David Mill i sin "Oratio Inauguralis de Mohammedanismo e Veterum Hebræorum Scriptis Magna ex parte composita" (Utrecht, 1718), och H. Lyth i hans "Quo Successu Davidicos Hymnos Imitatus Sit Muhammed "(Upsala, 1806-1807). Geiger's epoch-making work laid the foundation for the study of the Koran in its relation to Jewish writings. Geiger's epokgörande arbete lade grunden för studiet av Koranen i dess förhållande till judiska skrifter. J. Gastfreund, in his "Mohamed nach Talmud und Midrasch" (i., Berlin, 1875; ii., Vienna, 1877; iii., Leipsic, 1880), has attempted to show the parallels, also, in later Mohammedan literature; though not always with success, as Sprenger has pointed out ("ZDMG" xxix. 654). J. Gastfreund, i hans "Mohamed nach Talmud und Midrasch" (I., Berlin, 1875, ii., Wien, 1877, iii., Leipzig, 1880), har försökt att visa på parallellen, även i senare mohamedanska literature; men inte alltid med framgång, såsom Sprenger har påpekat ( "ZDMG" XXIX. 654). Further parallels are given by Grünbaum (ib. xliii. 4 et seq.). Ytterligare paralleller ges av Grünbaum (ib. xliii. 4 ff.). The subject has received an exhaustive treatment at the hands of Hartwig Hirschfeld, in his "Jüdische Elemente im Ḳoran" (1878), in his "Beiträge zur Erklärung des Ḳoran" (Leipsic, 1886), and more especially in his "New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran" (London, 1902; comp. the remarks of August Müller in "Theologische Literaturzeitung," 1887, No. 12, cols. 278 et seq.). Ämnet har fått en uttömmande behandling i händerna på Hartwig Hirschfeld, i hans "Jüdische Elemente im koranen" (1878) i hans "Beiträge zur Erklärung des Koran" (Leipzig, 1886), och i synnerhet i hans "New Undersökningar i sammansättningen och exegetik av Qoran "(London, 1902; comp. anmärkningarna augusti Müller i" Theologische Literaturzeitung, "1887, nr 12, cols. 278 ff.).

Hebrew Translations. Hebreiska översättningar.

Hebrew translations of the Koran were not unknown, and fragments of these may lie buried in Oriental genizahs. Hebreiska översättningar av Koranen var inte okänd, och fragment av dessa kan ligga begravda i Oriental genizahs. Before such translations were made a simple transliteration into Hebrew characters sufficed. Portions of such a transliteration are to be found in Bodleian Manuscript No. 1221 (= Hunt No. 529), the first parts of which are even punctuated; on the margin are Hebrew translations of some passages and references to the Bible and the haggadic literature; the manuscript is in a modern Spanish rabbinical script. Innan sådana översättningar gjordes en enkel omskrivning till hebreiska tecken räckt. Delar av en sådan transkription finns i Bodleian Manuskriptet nr 1221 (= Hunt nr 529), de första delarna av dem håller till sporadiska utbrott, på marginalen är hebreiska översättningar av några passager och hänvisningar till Bibeln och haggadic litteratur, manuskriptet är en modern spansk rabbinska script. Additional fragments of such manuscripts are in the libraries of the Deutsche Morgenländische Gesellschaft (from the Crimea; see Rödiger in "ZDMG" xiv. 485), the Vatican (Cod. 357, 2), and the Vienna bet ha-midrash (Pinsker, No. 17). Ytterligare fragment av dessa manuskript finns på biblioteken i Deutsche Gesellschaft Morgenländische (från Krim, se Rödiger i "ZDMG" xiv. 485), Vatikanen (Cod. 357, 2) och i Wien bet ha-Midrash (Pinsker, Nr 17). In a bookseller's list cited in "JQR" xv. I en bokhandlare lista ovan "JQR" XV. 77 is mentioned a volume containing the Torah, the Targum, and the Koran bound together (). 77 nämns en volym som innehåller Toran, Targum, och Koranen binds samman (). A translation into Hebrew from the Latin was made in the seventeenth century by Jacob b. En översättning till hebreiska från latinets gjordes under sextonhundratalet av Jacob B. Israel ha-Levi, rabbi of Zante (d. 1634; see Neubauer, "Cat. Bodl. Hebr. MSS." No. 2207); and, in modern times, by Herrman Reckendorf (, Leipsic, 1857). Israel ha-Levi, rabbi Zakynthos (d. 1634, se Neubauer, "Cat. Bodl. Hebr. MSS." Nr 2207), och i modern tid, genom Herrman Reckendorf (, Leipzig, 1857). A translation into Spanish of sura 70 ("Al-Mi'raj") was made in the thirteenth century, at the behest of Alfonso X., by the physician of Toledo, Don Abraham; a French rendering of this was afterward made by Bonaventura de Seve. En översättning till spanska av sura 70 ( "Al-Mi'raj") gjordes i det trettonde århundradet, på order av Alfonso X, som läkare i Toledo, Don Abraham, en fransk rendering av detta gjordes efteråt av Bonaventura de Seve. Koran citations, either for polemical purposes or in translations from the Arabic, are occasionally found in Hebrew writings (eg, in those of Saadia and Hai Gaon). Koran citat, antingen för polemiska syften eller översättningar från arabiska, ibland finns i hebreiska skrifter (t.ex. i de Saadia och Hai Gaon). Simon Duran (1423), in his critique of the Koran (see "Ḳeshet u-Magen," ed. Steinschneider, in "Oẓar Ṭob," 1881), quotes the Koran; but he mixes such quotations with others from the Sunnah, and probably takes them from translations of Averroes' works. Simon Duran (1423), i sin kritik av Koranen (se "Ḳeshet u-Magen," ed. Steinschneider, i "Oẓar Tob", 1881) citerar Koranen, men han blandar sådana noteringar med andra från Sunna, och troligen tar dem från översättningar av Averroes verk. In some translations from the Arabic, the citations from the Koran were occasionally replaced by quotations from the Bible (eg, in Al-Bataljusi, and in Judah Nathan's translations of Ghazali's "Maḳaṣid al-Falasifah"). I vissa översättningar från arabiska, citat från Koranen ersattes ibland med citat från Bibeln (t.ex. i Al-Bataljusi, och i Juda Nathan översätter Ghazali's "Maḳaṣid al-Falasifah").

Richard Gottheil, Siegmund Fränkel Richard Gottheil, Siegmund Frankel
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Jewish Encyclopedia, publicerade mellan 1901-1906.

Bibliography: Bibliografi
Steinschneider, Hebr. Steinschneider, Hebr. Bibl. Bibl. pp. pp. 309, 339, 591, 854; ZDMG xv. 309, 339, 591, 854; ZDMG xv. 381, xlviii. 381, XLVIII. 354; JQR xii. 354; JQR xii. 499; Polemische Literatur, pp. 499; Polemische Literatur, pp. 313-316.G. 313-316.G.


Also, see: Se även:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koranen Koranen
Pillars of Faith Pillars of Faith
Abraham Abraham
Testament of Abraham Testament of Abraham
Allah Allah
Hadiths Hadith
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Belief - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pilgrimsfärd (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Att slåss för orsaka av Allah (Jihad) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ENHETEN UNIKHETEN av Allah (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah Theology Mutazilah teologi
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari teologi, (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah teologi (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah teologi (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamer (Shia)
Druze Druser
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Ismael Ismail
Early Islamic History Outline Tidig islamisk historia Outline
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunniter, Sunni
Shiites, Shia Shiiter, Shia
Mecca Mekka
Medina Medina
Sahih, al-Bukhari Sahih al-Bukhari
Sufism Sufism
Wahhabism Wahhabism
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasiderna
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyaderna
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimiderna (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seljuks
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Händelser
Interactive Muslim Calendar Interaktiv muslimska kalendern


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är