The Law Of The Sabbath From The Mishnah And The Jerusalem Talmud The Law Of Sabbaten From The Mishna And The Jerusalem Talmud

Advanced Information Avancerad information

(From Life and Times of Jesus the Messiah (From Life and Times of Jesus Messias
by Alfred Edersheim, 1886, Appendix XVII) Alfred Edersheim 1886, bilaga XVII)

The terribly exaggerated views of the Rabbis, and their endless, burdensome rules about the Sabbath may best be learned from a brief analysis of the Mishnah, as further explained and enlarged in the Jerusalem Talmud. Den oerhört överdrivna åsikter rabbinerna och deras oändliga, betungande regler om sabbaten får bäst kan dras av en kort analys av Mishna, förklaras närmare och förstoras i Jerusalem Talmud. [The Jerusalem Talmud is not only the older and the shorter of the two Gemaras, but would represent most fully the Palestinian ideas.] For this purpose a brief analysis of what is, confessedly, one of the most difficult tractates may here be given. [The Jerusalem Talmud är inte bara den äldre och den kortaste av de två Gemaras, men skulle innebära mest fullständigt den palestinska idéer.] För detta ändamål en kort analys av vad som är, måste medges, en av de svåraste tractates kan här ges.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The Mishnic tractate Sabbath stands at the head of 12 tractates which together form the second of the 6 sections into which the Mishnah is divided, and which treats of Festive Seasons (Seder Moed). The Mishnic tractate Sabbaten står i spetsen för 12 tractates som tillsammans utgör den andra av de 6 sektioner i vilka Mishna är splittrad, och som handlar om Festlig Seasons (Seder Moed). Properly to understand the Sabbath regulations, it is, however, necessary also to take into account the second tractate in that section, which treats of what are called 'commixtures' or 'connections' (Erubin). Riktigt förstå hur sabbaten förordningar, är det emellertid nödvändigt att även ta hänsyn till andra tractate i det avsnittet, som handlar om så kallade "commixtures" eller "kontakter" (Erubin). Its object is to make the Sabbath Laws more bearable. Dess syfte är att göra sabbaten lagarna mer uthärdlig. For this purpose, it is explained how places, beyond which it would otherwise have been unlawful to carry things, may be connected together, so as, by a legal fiction, to convert them into a sort of private dwelling. För detta ändamål är det förklaras hur platser, bortom vilken det annars skulle varit olagligt att bära saker, kan kopplas ihop, så att, genom en juridisk fiktion, omvandla dem till ett slags privat bostad.

Thus, supposing a number of small private houses to open into a common court, it would have been unlawful on the Sabbath to carry anthing from one of these houses into the other. Alltså att man antar ett antal små privata hus öppnar till en gemensam domstol, hade det varit olagligt på sabbaten göra anthing från ett av dessa hus i den andra. This difficulty is removed if all the families deposit before the Sabbath sone food in the common court, when 'a connection' is established between the various houses, which makes them one dwelling. Detta problem tas bort om alla familjer insättning före sabbaten Sone mat i gemensamma domstol, när "en anslutning" upprättas mellan de olika husen, vilket gör dem en bostad. This was called the 'Erubh of Courts.' Detta kallades "Erubh av domstolarna." Similarly, an extension of what was allowed as a 'Sabbath journey' might be secured by another 'commixture,' the 'Erubh' or 'connection of boundaries.' Likaså en förlängning av vad som var tillåtet som en "sabbat resa" kan säkras med en annan "BLANDNING, 'the' Erubh" eller "anslutning av gränser." An ordinary Sabbath day's journey extended 2,000 cubits beyond one's dwelling. En vanlig Sabbath dagsresa förlängas 2.000 alnar utanför sin bostad. [On the Sabbath journey, and the reason for fixing it at a distance of 2,000 cubits, see Kitto's Cyclop. [På sabbaten resan, och anledningen till att rätta den på ett avstånd av 2.000 alnar, se Kitto's Cyclop. (last ed.) 'Sabbath way,' and 'The Temple and its Services,' p. (sista ed.) "Sabbath sätt" och "Templet och dess tjänster," s. 148.] 148.]

But if at the boundary of that 'journey' a man deposited on the Friday food for two meals, he thereby constituted it his dwelling, and hence might go on for another 2,000 cubits. Men om på gränsen till att "resa" en man som deponerats på fredagen mat i två måltider, utgjorde han därmed är hans bostad, och därmed kan fortsätta i ytterligare 2.000 alnar. Lastly, there was another 'Erubh,' when narrow streets or blind alleys were connected into 'a private dwelling' by laying a beam over the entrance, or extending a wire or rope along such streets and allwys. Slutligen fanns det en annan "Erubh," när smala gator eller återvändsgränd var anslutna till "en privatbostad" genom att införa en balk över ingången, eller utöka en tråd eller rep längs dessa gator och allwys. This, by a legal fiction, made them 'a private dwelling,' so that everything was lawful there which a man might do on the Sabbath in his own house. Detta görs av en juridisk fiktion, dem "en privat bostad," så att allt var lagligt där som man kunde göra på sabbaten i sitt eget hus.

Without discussing the possible and impossible questions about these Erubin raised by the most ingenious casuistry, let us see how Rabbinism taught Israel to observe its Sabbath. Utan att diskutera möjliga och omöjliga frågor om dessa Erubin upp av de mest geniala KASUISTIK, låt oss se hur Rabbinism lärt Israel att iaktta sina sabbaten. In not less than 24 chapters, [In the Jerusalem Talmud a Gemara is attached only to the first 20 chapters of the Mishnic tractate Shabbath; in the Babylon Talmud to all the 24 chapters.] matters are seriously discussed as of vital religious importance, which one would scarcely imagine a sane intellect would seriously entertain. I inte mindre än 24 kapitel, [I Jerusalem Talmud en Gemara bifogas endast de 20 första kapitlen i Mishnic tractate Shabbath, i Babylon Talmud till alla de 24 kapitlen.] Frågor diskuteras på allvar som av avgörande religiös betydelse, som skulle man knappast föreställa sig ett sunt förnuft allvarligt skulle underhålla. Through 64.5 folio columns in the Jerusalem, and 156 double pages of folio in the Babylon Talmud does the enumeration and discussion of possible cases, drag on, almost unrelieved even by Haggadah. Genom 64,5 Folio kolumner i Jerusalem, och 156 dubbla sidor Folio i Babylon Talmud gör räkning och diskussion av eventuella fall, dra på, nästan LINDRING ens Haggadah. [I have counted about 33 Haggadic pieces in the tractate.] [Jag har räknat cirka 33 Haggadic bitar i tractate.]

The Talmud itself bears witness to this, when it speaks (no doubt exaggeratedly) of a certain Rabbi who had spent no less than two and a half years in the study of only one of those 24 chapters! Talmud själv vittnar om detta, när man talar (säkert överdrivet) av en viss rabbi som hade tillbringat inte mindre än två och ett halvt år i studiet av endast en av de 24 kapitlen! And it further bears testimony to the unprofitableness of these endless discussions and determinations. Och det bär ytterligare vittnesbörd om de unprofitableness av dessa ändlösa diskussioner och analyser. The occasion of this is so curious and characteristic, that it might here find mention. Med anledning av detta är så nyfiken och karakteristiska, att det här kan hitta nämna. The discussion was concerning a beast of burden. Diskussionen om ett lastdjur. An ass might not be led out on the road with its covering on, unless such had been put on the animal previous to the Sabbath, but it was lawful to lead the animal about in this fashion in one's courtyard. En åsna kan inte ledas ut på vägarna med sin beläggning på, såvida inte hade lagts på djuret tidigare på sabbaten, men det var tillåtet att leda djuret om på detta sätt i en innergård. [In the former case it might be a burden or be lead to work, while in the latter case the covering was presumably for warmth.] The same rule applied to a packsaddle, provided it were not fastened on by girth and backstrap. [I det första fallet kan det vara en börda eller leda till arbete, medan det i det senare fallet täcker var förmodligen för att hålla värmen.] Samma regel gäller för ett PACKSADEL, förutsatt att det fästes inte av omkrets och spänne.

Upon this one of the Rabbis is reported as bursting into the declaration that this formed part of those Sabbath Laws (comp. Chag. i. 8) which were like mountains suspended by a hair' (Jer. Shabb. 7b). På en av de rabbiner redovisas som brast i förklaringen att detta var en del av dessa Sabbath Laws (rum Chag. I. 8) som liknade berg avbröts på ett hår "(Jer. Shabb. 7b). And yet in all these wearisome details there is not a single trace of anything spiritual, not a word even to suggest higher thoughts of God's holy day and its observance, Och ännu i alla dessa tråkiga detaljer finns inte ett enda spår av något andligt, inte ett ord ens föreslå högre tankar om Guds heliga dag och dess efterlevnad,

The tractate on the Sabbath begins with regulations extending its provisions to the close of the Friday afternoon, so as to prevent the possiblity of infringing on the Sabbath itself, which commenced on the Friday evening. The tractate på sabbaten börjar med föreskrifter om utvidgning av bestämmelserna till slutet av fredag eftermiddag, så att detta kunde göra intrång på sabbaten själv, som inleddes på fredagskvällen. As the most common kind of labour would be that of carrying, this is the first point discussed. Eftersom den vanligaste typen av arbetskraft skulle vara att transportera, är detta den första punkten diskuteras. The Biblical Law forbade such labour in simple terms (Ex. 36:6; comp. Jer. 17:22). Den bibliska lagen förbjöd sådan arbetskraft i enkla ordalag (Mos 36:6, comp. Jer. 17:22). But Rabbinism developed the prohibition into 8 special ordinances, by first dividing 'the bearing of a burden' into two separate acts, lifting it up and putting it down, and then arguing that it might be lifted up or put down from two different places, from a public into a private, or from a private into a public place. Men Rabbinism utvecklats förbudet i 8 särskilda förordningar, genom att först dividera "är försett med en börda" i två separata handlingar, lyft upp och tas ner, och sedan hävdar att det kan lyftas upp eller tas ned från två olika ställen, från en offentlig till en privat eller från en privat till en offentlig plats.

Here, of course, there are discussions as to what constituted a 'private place' and 'a public place'; 'a wide space,' which belongs neither to a special individual or to a community, such as the sea, a deep wide valley, or else the corner of a property leading out on the road or fields, and, lastly, a 'legally free place.' Här, naturligtvis, det finns diskussioner om vad som utgör ett "privat rum" och "offentlig plats", "ett stort utrymme", som varken hör till en speciell person eller till ett samfund, som havet, en djup bred dalen, annars hörnet av en fastighet som leder ut på vägen eller fält, och slutligen ett "lagligt fritt rum." [Such a free place must cover less than four square cubits, for ex., a pillar would be such. [Sådan gratis plats måste täcka mindre än fyra kvadratiska alnar, för ex., Skulle en pelare vara sådan. To this no legal determination would apply. The 'wide space' is called Karmelith. Till detta ingen rättslig bedömning skulle gälla. Den "breda utrymmet" kallas Karmelith. The Mishnah, however, expressly mentions only the 'private' and the 'public' place (or 'enclosed' and 'open'), although the Karmeilth was in certain circumstances treated as 'public,' in others as 'private' property. The explanation of the terms and legal definitions is in Jer. Mishna emellertid uttryckligen nämns endast "privat" och "offentlig" plats (eller "slutna" och "öppna"), trots att Karmeilth var i vissa fall behandlas som "offentliga", i andra som "privat egendom. Förklaringen av begreppen och juridiska definitioner är i Jer. Shabb. 12d; 13a; Shabb. Shabb. 12d, 13a, Shabb. 6a, b; Toseft. 6a, b; Toseft. Shabb. Shabb. 1.] Again, a 'burden' meant, as the lowest standard of it, the weight of 'a dried fig.' 1.] Återigen en "börda" innebar, som lägsta standard för det, vikten av "ett torkat fikon."

But if 'half a fig' were carried at two different times, lifted or deposited from a private into a public place, or vice versa, were these two actions to be combined into one so as to constitute the sin of Sabbath desecration? Men om "ett halvt fikon" gjordes vid två olika tillfällen lyft, eller deponeras från en privat till en offentlig plats, eller vice versa, var dessa två åtgärder som kan kombineras till ett enda, så att de utgör synd sabbaten vanhelgande? And if so, under what conditions as to state of mind, locality, etc.? Och i så fall under vilka villkor som till sinnestillstånd, ort, etc? And, lastly, how many different sins might one such act involve? Och, slutligen, kan hur många olika synder en sådan handling innebär?

To give an instance of the kind of questions that were generally discussed: the standard measure for forbidden food was the size of an olive, just as that for carrying burdens was the weight of a fig. För att ge ett exempel på den typ av frågor som diskuterades i allmänhet: den standard mått på förbjuden mat var stor som en oliv, precis som för att bördor var vikten av en figur. If a man swallowed forbidden food of the size of half an olive, rejected it, and again eaten of the size of half an olive, he would be guilty, because the palate had altogether tasted food to the size of a whole olive; but if one had deposited in another locality a burden of the weight of a half a fig, and removed it again, it involved no guilt, becuause the burden was altogether only of half a fig, nor even if the first half fig's burden had been burnt and then a second half fig introduced. Similarly, if an object that was intended to be worn or carried in front had slipped behind it involved no guilt, but if it had been intended to be worn or carried behind, and it slipped forward, this involved guilt, as involving labor. Om en man förtäring förbjuden mat i storleken en halv oliv, förkastade den och åter ätit av storleken en halv oliv, han skulle vara skyldig, eftersom gommen hade sammanlagt smakat mat till storleken av en hel oliv, men om en hade deponerats i en annan ort en belastning av vikten av en halv fikon, och tog bort den igen, handlade det inte skyldig, becuause bördan var sammanlagt endast en halv fikon, inte ens om det första halvåret fig börda hade brunnit och därefter en halv fig. införas. Likaledes om ett föremål som var avsett att bäras eller transporteras framför hade smugit sig bakom den innebar ingen skuld, men om det hade varit avsedd att bäras eller transporteras bakom, och den gled fram, detta berörs skuld, som innebär arbete.

Similar difficulties were discussed as to the reverse. Liknande svårigheter diskuterades om den omvända. Whether, if an object were thrown from a private into a public place, or the reverse. Oavsett, om ett föremål kastades från en privat till en offentlig plats, eller tvärtom. Whether, if an object was thrown into the air with the left, and caught again in the right hand, this involved sin, was a nice question, though there could be no doubt a man incurred guilt if he caught it with the same hand which it had been thrown, but he was not guilty if he caught it in his mouth, since, after being eaten, the object no longer existed, and hence catching with the mouth was as if it had been done by a second person. Oavsett om ett föremål kastades i luften med vänster, och fångas igen i den högra, detta berörs synd, var en trevlig fråga, även om det kunde finnas något tvivel en man uppstått skuld om han fångade den med samma hand som det hade kastats, men han var inte skyldig om han fick det i munnen, sedan, efter att ha ätit, vars syfte inte längre existerar, och därmed fånga med munnen var som om den hade utförts av en andra person.

Again, if it rained, and the water which fell from the sky were carried, there was no sin in it; but if the rain had run down from a wall it would involve sin. Återigen, om det regnade, och vattnet som föll från himlen genomfördes, fanns det ingen synd i det, men om regnet skulle springa ner från en vägg skulle det innebära synd. If a person were in one place, and his hand filled with fruit, he would have to drop the fruit, since if he withdrew his full hand from one locality into another, he would be carrying a burden on the Sabbath. It is needless to continue the analysis of this casuistry. Om en person var på ett ställe, och hans hand fylld med frukt, måste han släppa frukten, eftersom om han drog tillbaka sin fulla hand från en ort till en annan, skulle han bär en börda på sabbaten. Det är onödigt att fortsätta analysen av detta KASUISTIK. All discussions to which we have referred turn only on the first of the legal canons in the tractate 'Sabbath.' Alla diskussioner som vi har tur som bara den första av de rättsliga kanonerna i tractate "sabbaten."

They will show what a complicated machinery of merely external ordinances traditionalism set in motion; how utterly unspritual the whole system was, and how it required no small amount of learning and ingenuity to avoid commiting grevious sin. De kommer att visa hur en komplicerad maskin för att enbart externa förordningar traditionalism som i rörelse, hur ytterligt unspritual hela systemet var, och hur det krävs ingen liten mängd lärande och påhittighet för att undvika att begå grevious synd. In what follows we shall only attmept to indicate the leading points in the Sabbath legislation of the Rabbis. I det följande kommer vi endast skall attmept att ange ledande punkter i sabbaten lagstiftning rabbiner. Shortly before the commencement of the Sabbath (late on Friday afternoon) nothing new was to begun; [Here such questions are raised as what constitutes the beginning, for ex., of shaving or a bath] the tailor might no longer go out with his needle, nor the scribe with his pen; nor were clothes to be examined by lamp light. Strax före påbörjandet av Sabbaten (sent på fredag eftermiddag) inget nytt skulle inletts, [Här sådana frågor tas upp som vad som utgör början, för ex. Av rakning eller ett bad] skräddaren kan inte längre gå ut med sin nål, eller skrivaren med sin penna, inte heller var kläder som skulle granskas av lampa ljus. A teacher might not allow his pupils to read, if he himself looked on the book. En lärare kanske inte låta sina elever att läsa, om han själv såg på boken. All these are pracautionary measures. Alla dessa är pracautionary åtgärder.

The tailor or scribe carrying his ordinary means of employment, might forget the advent of the holy day; the person examining a dress might kill insects, [To kill such vermin is, of course, strictly forbidden (to kill a flea is like a camel). Skräddaren eller skriftlärd som bär sin ordinarie form av anställning, kan glömma tillkomsten av heliga dag, den person som granskar en klänning kan döda insekter, [att döda sådana skadedjur är naturligtvis strängt förbjudet (för att döda en loppa är som en kamel ). Rules are given how to dispose of such insects. Regler ges hur man gör med dessa insekter. On the same occasion some curious ideas are broached as to the transformation of animals, one into another.] which is strictly forbidden on the Sabbath, and the teacher might move the lamp to see better, while the pupils were supposed to be so zealous as to also do this. Vid samma tillfälle några egendomliga idéer tagit upp när det gäller omvandling av djur, en till en annan.] Vilket är strängt förbjudet på sabbaten, och läraren kan flytta lampan för att se bättre, medan elever ska vara så ivrig så att också göra detta.

These latter rules, we are reminded, were passed at a certain celebrated discussion between the schools of Hillel and Shammai, when the latter were in the majority. Dessa senare regler, påminns vi, antogs vid en viss firade diskussion mellan skolor Hillel och Shammai, när denne var i majoritet. On that occasion also opposition to the Gentiles was carried to its farthest length, and their food, their language, their testimony, their presence, their intercourse, in short, all connection with them denounced. Vid detta tillfälle också motstånd mot icke-judar fördes till sin yttersta längd, och deras mat, deras språk, deras vittnesbörd, deras närvaro, deras umgänge, kort sagt, alla samband med dem upp. The school of Shammai also forbade to make any mixture, the ingredients of which would not be wholly dissolved and assimilated before the Sabbath. Skolan i Shammai förbjöd också göra en blandning, skulle ingredienser som inte helt löst och likställda före sabbaten. Nay, the Sabbath law was declared to apply even to lifeless objects. Nej, förklarades sabbaten lag tillämpas även på livlösa föremål. Thus, wool might not be dyed if the process was not completed before the Sabbath. Således kan ull inte färgas om den inte har slutförts före sabbaten. Nor was it even lawful to sell anything to a heathen unless the object would reach its destination before the Sabbath, nor to give to a heathen workman anything to do which might involve him in Sabbath work.

Thus, Rabbi Gamialiel was careful to send his linen to be washed three days before Sabbath. But it was lawful to leave olives or grapes in the olive or wine press. Both schools were agreed that, in roasting or baking, a crust must have been formed before the Sabbath, except in case of the Passover lamb. The Jerusalem Talmud, however, modifies certain of these rules. Thus the prohibition of work by a heathen only applies if they work in the house of the Jew, or at least in the same town with him. The school of Shammai, however, went so far as to forbid sending a letter by a heathen, not only on a Friday or on a Thursday, but even sending it on a Wednesday, or to embark on the sea on these days.

It being assumed that the lighting of the Sabbath lamp was a law given to Moses on Mount Sinai, the Mishnah proceeds, in the second chapter of the tractate on the Sabbath, to discuss the substances of which respectively the wick and the oil may be composed, provided always that oil which feeds the wick is not put in a seperate vessel, since the removal of that vessel would cause the extinction of tha lamp, which would involve a breach of the Sabbath law. Under antagandet att belysningen av sabbaten lampan var en lag som gavs till Moses på berget Sinai, Mishna intäkterna, i det andra kapitlet i tractate på sabbaten, för att diskutera ämnen som respektive veken och oljan kan bestå , förutsatt att oljan som förser veken inte placeras i ett separat fartyg då borttagandet av det fartyget skulle orsakar utrotning av tha lampa, vilket skulle innebära ett brott mot sabbaten lag. But if the light were extinguished from fear of the Gentiles, of robbers, or of an evil spirit, or in order that one dangerously ill might go to sleep, it involved no guilt. Men om ljuset släckts av rädsla för hedningarna, för rövare, eller en ond ande, eller för att ett farligt sjuk kan somna, handlade det ingen skuld. Here, many points in casuistry are discussed, such as whether twofold guilt is incurred if in blowing out a candle its flame lights another. Här finns många punkter i KASUISTIK diskuteras, till exempel om dubbel skuld uppkommer om i blåsa ut ett ljus dess flamma tänds en annan.

The Mishnah here diverges to discuss the other commandments, which, like that of lighting the Sabbath lamp, specially devolve on women, on which occasion the Talmud broaches some curious statements about the heavenly Sanhedrin and Satan, such as that it is in moments of danger that the Great Enemy brings accusations against us, in order to ensure our ruin; or this, that on three occasions he specially lies in ambush: when one travel after the fast (Day of Atonement), that the Jewish proverb had it: 'When you bind your Lulabh [The Lulabh consisted of a palm with myrtle and willow branch tied on either side of it, which every worshipper carried on the Feast of Tabernacles ('Temple and its Services,' p. 238).] (at the Feast of Tabernacles) bind also your feet', as regards a sea voyage (Jer. Shabb. 5b, Ber.R 6). Mishna avviker här för att diskutera andra bud, som, likt belysning sabbaten lampa, speciellt tillfalla kvinnor, vid vilket de Talmud talas något underligt uttalanden om den himmelska Sanhedrin och Satan, såsom att det är i stunder av fara att den stora fienden ger anklagelser mot oss, för att säkerställa vår ruin, eller detta, att vid tre tillfällen han ligger speciellt på lur: när en resa efter fastan (Försoningsdagen), att det judiska ordspråket hade det: "När du binder dina Lulabh [The Lulabh bestod av en palm med myrten och vide gren bundet på ömse sidor om det, som alla dyrkar bedrivit Lövhyddehögtiden (tempel och dess tjänster "s. 238).] (vid högtiden av Lövhyddehögtiden) binds också dina fötter ", när det gäller en resa till sjöss (Jer. Shabb. 5b, Ber.R 6).

The next two chapters in the tractate on the Sabbath discuss the manner in which food may be kept warm for the Sabbath, since no fire might be lighted. Nästa två kapitel i tractate på sabbaten diskutera hur maten kan hållas varm för sabbaten, eftersom ingen eld skulle tändas. If the food had been partially cooked, or was such as would improve by increased heat, there would be temptation to attend to the fire, and this must be avoided. Om maten var delvis kokta, eller skulle var såsom förbättras med ökad värme, skulle det vara frestande att sköta elden, och detta måste undvikas. Hence the oven immediately before the Sabbath only to be heated with straw or chaff; if otherwise, the coals were to be removed or covered with ashes. Därför ugnen omedelbart före sabbaten bara värmas med halm eller agnar, om inte annat, var kolen som skall avlägsnas eller täckas över med aska. Clothes ought not to be dried by the hot air of a stove. Kläder bör inte torkas av den varma luften i en kamin. At any rate, care must be taken that neighbours do not see it. I varje fall måste man se till att grannarna inte ser det. An egg may not be boiled by putting it near a hot kettle, nor in a cloth, nor sand heated by the sun. Ett ägg kan inte kokas genom att ställa den i närheten av en varm kittel, eller i en handduk eller sand värms upp av solen. Cold water might be poured on warm, but not the reverse (at least such was the opinion of the school of Shammai), nor was it lawful to prepare either cold or warm compresses. Kallt vatten kan hällas på varma, men inte tvärtom (åtminstone så var yttrandet från skola Shammai), det var inte heller tillåtet att förbereda antingen kalla eller varma kompresser.

'Nay, a Rabbi went so far as to forbid throwing hot water over one's self, for fear of spreading the vapour, or of cleaning the floor thereby! "Nej, en rabbin gick så långt som att förbjuda kasta hett vatten över sig själv, av rädsla för spridning av ånga, eller för rengöring av golv därigenom! A vessel might be put under a lamp to catch the falling sparks, but no water might be put into it, because it was not lawful to extinguish a light. Ett fartyg kan sättas under en lampa för att fånga de fallande gnistor, men inget vatten kan sättas in i det, eftersom det inte var tillåtet att släcka ett ljus. Nor would it have been allowed on the Sabbath to put a vessel to receive the drops of oil that might fall from the lamp. Skulle inte heller ha varit tillåtet på sabbaten för att få ett fartyg att få droppar olja som kan falla från lampan. Amomg many other questions raised was this: whether a parent might take his child in his arms. Amomg många andra frågor som togs upp var denna: om en förälder kan ta sitt barn i famnen. Happily, Rabbinic literally went so far as not only to allow this, but even, in the supposed case that the child might happen to have a stone in its hands, although this would involve the labour of carrying that stone! Lyckligtvis gick rabbinsk bokstavlig bemärkelse eftersom inte bara tillåta detta, men även, i den påstådda fall att barnet kanske råkar ha en sten i sin hand, även om detta skulle innebära arbete att bära denna sten! Similarly, it was declared lawful to lift seats, provided they had not, as it were, four steps, when they must be considered as ladders. Likaså, förklarades det lagligt att lyfta säten, förutsatt att de inte hade så att säga, fyra steg, när de måste betraktas som stegar.

But it was not allowed to draw along chairs, as this might produce a rut of cavity, although a little carriage might be moved, since the wheels would only compress the soil but not produce a cavity (comp. on the Bab. Talmud, Shabb. 22a;46; and Bets. 23b). Men det fick inte dra längs stolar, eftersom detta kan ge ett hjulspår i hålrum, även om en liten vagn kan flyttas, eftersom hjulen bara skulle komprimera marken men inte producera en hålighet (rum på Bab. Talmud, Shabb . 22a, 46, och Bets. 23b). Again, the question is discussed, whether it is lawful to keep the food warm by wrapping around a vessel certain substances. Återigen är frågan diskuteras huruvida det är lagligt att hålla maten varm genom att linda runt ett fartyg vissa ämnen. here the general canon is, that all must be avoided which would increase the heat: since this would be to produce some outward effect, which would be equivalent to work. Här allmänna kanon är, att alla måste undvikas vilket skulle öka värmen: eftersom detta skulle vara att producera några yttre effekt, vilket skulle motsvara att arbeta.

In the fifth chapter of the tractate we are supposed to begin the Sabbath morning. I det femte kapitlet i tractate vi förväntas börja sabbaten morgonen. Ordinarily, the first business of the morning would, of course, have been to take out the cattle. Vanligtvis skulle den första verksamheten i morgon, har naturligtvis varit att ta ut boskapen. Accordingly, the laws are now laid down for ensuring Sabbath rest to the animals. Därför är lagstiftningen nu fastställts för att säkerställa sabbatsvilan till djuren. The principle underlying these is, that only what serves as ornament, or is absolutely necessary for leading out or bringing back animals, or for safety, may be worn by them; all else is regarded as a burden. Even such things as might be put on to prevent the rubbing of a wound, on other possible harm, or to distinguish an animal, must be left aside on the day of rest. Principen bakom dessa är, att bara det som fungerar som prydnad, eller är absolut nödvändiga för att leda ut eller att dra tillbaka djur, eller av säkerhetsskäl, kan bäras av dem, allt annat betraktas som en börda. Även sådana saker som skulle kunna erbjudas för att förhindra att gnida av ett sår, om andra möjliga skada, eller att skilja ett djur, måste lämnas därhän på vilodagen.

Next, certain regulations are laid down to guide the Jew when dressing on the Sabbath morning, so as to prevent his breaking its rest. Vidare har vissa bestämmelser som fastställts för att styra Judisk när dressing på sabbaten morgonen, för att förhindra att han bryta sin vila. Hence he must be careful not to put on any dress which might become burdensome, nor to wear any ornament which be might put off and carry in his hand, for this would be a 'burden.' Därför måste han vara noga med att inte lägga på någon klänning som kan bli betungande och inte heller bära någon utsmyckning som skulle kunna skjutas upp och bära i handen, för detta skulle vara en "börda". A woman must not wear such headgear as would require unloosing before taking a bath, nor go out with such ornaments as could be taken off in the street, such as a frontlet, unless it is attached to the cap, nor with a gold crown, nor with a necklace or nose ring, nor with rings, nor have a pin [Literally, a needle which has not an eylet. En kvinna får inte bära sådan huvudbonad som skulle kräva unloosing innan du tar ett bad, eller gå ut med sådana ornament som kunde tas bort på gatan, till exempel en ALTARKLÄDE, såvida det inte är ansluten till den gemensamma jordbrukspolitiken, eller med en guldkrona, eller med ett halsband eller näsa ring, inte heller med ringar, eller har en knappnål [Bokstavligen en nål som inte har en eylet. Of course, it would not be lawful for a modern Jew, if he observe the Rabbinic Law, to carry a stick or a pencil on the Sabbath, to drive, or even to smoke.] in her dress. Naturligtvis skulle det inte vara lagligt för en modern Judisk, om han iaktta rabbinsk lag, att genomföra en pinne eller en penna på sabbaten, att köra bil, eller ens att röka.] I klänningen. The reason for this prohibition of ornaments was, that in their vanity women might take them off to show them to their companions, and then, forgetful to the day, carry them, which would be a 'burden.' Anledningen till detta förbud av prydnadsföremål var, att de i sina fåfänga kvinnor kan ta dem för att visa dem för sina kamrater, och sedan, glömsk på dagen, bära dem, vilket skulle vara en "börda".

Women are also forbidden to look in the glass on the Sabbath, because they might discover a white hair and attempt to pull it out, which would be a grievous sin; but men ought not to use lookingglasses even on weekdays, because it was undignified. Kvinnor är också förbjudet att titta i spegeln på sabbaten, eftersom de kan upptäcka ett vitt hår och försöker dra ut, vilket skulle vara en grov synd, men man bör inte använda lookingglasses även till vardags, eftersom det var ovärdigt. A woman may walk about her own court, but not in the streets, with false hair. En kvinna kan gå omkring sin egen domstol, men inte på gatorna, med falska hår. Similarly, a man was forbidden to wear on the Sabbath wooden shoes studded with nails, or only one shoe, as this would involve labour; nor was he to wear phylacteries nor amulets, unless, indeed, they had been made by competent persons (since they might lift them off in order to show the novelty). Likaså förbjöds en man att bära på sabbaten träskor översållad av spik, eller bara en sko, eftersom detta skulle innebära arbete, och han var inte bära phylacteries eller amuletter, om inte, ja, de hade gjort av behöriga personer (sedan de kan lyfta dem för att visa hur ny). Similarly, it was forbidden to wear any part of a suit of armour. Likaså var förbjudet att bära någon del av en rustning. it was not lawful to scrape shoes, escept perhaps with the back of a knife, but they might be touched with oil or water. det var inte tillåtet att skrapa skor, escept kanske med baksidan av en kniv, men de kan vidröras med olja eller vatten.

Nor should sandals be softened with oil, because that would improve them. Inte heller bör sandaler mjukas upp med olja, eftersom det skulle förbättra dem. It was a very serious question, which led to much discussion, what should be done if the tie of a sandal had broken on the Sabbath. Det var en mycket allvarlig fråga, vilket ledde till mycket diskussion, vad bör göras om slipsen i en sandal brutit på sabbaten. A plaster might be worn, provided its object was to prevent the wound from getting worse, not to heal it, for that would have been a work. Ett plåster kan användas, under förutsättning att dess syfte var att hindra sår från att bli sämre, inte att bota det, för det skulle ha varit ett verk. Ornaments which could not easily be taken off might be worn in one's courtyard. Utsmyckningar som inte lätt kan tas bort kan bäras på en innergård. Similarly, a person might go about with wadding in his ear, but not with false teeth nor with a gold plug in the tooth. På samma sätt kan en person gå omkring med vadd i örat på honom, men inte med löständer eller med ett guld plugg i tanden. If the wadding fell out of the ear, it could not be replaced. Om vadd föll ur örat, gick det inte att ersättas. Some indeed, thought that its healing virtues lay in the oil in which it had been soaked, and which had dried up, but others ascribed them to the wrath of the wadding itself. Några faktiskt trodde att dess helande dygder låg i olja som det hade varit blöt, och som hade torkat upp, men andra tillskrev dem till vrede av vadd själv. In either case there was danger of healing, of doing anything for the purpose of a cure, and hence wadding might not be put into the ear on the Sabbath, although if worn before it might be continued. I båda fallen fanns risk för att läka, att göra något för att bota, och därmed vadd kan inte sättas i örat på sabbaten, även om slitna innan det kan fortsätta.

Again, as regarded false teeth: they might fall out, and the wearee might then lift and carry them, which would be sinful on the Sabbath. Igen, som anses löständer: de kan falla ut, och wearee kan då lyfta och bära dem, vilket skulle vara synd på sabbaten. But anything which formed part of the ordinary dress of a person might be worn also on the Sabbath, and children whose ears were being bored might have a plug put into the hole. Men allt som ingick i den ordinarie klä av en person kan bäras även på sabbaten, och barn vars öron höll på att uttråkad kanske har en plugg satts i hålet. It was also allowed to go about on crutches, or with a wooden leg and children might have bells on their dresses; but it was prohibited to walk on stilts, or to carry any heathen amulet. Det fick också gå på kryckor, eller med träben och barn kan ha bjällror på sina klänningar, men det var förbjudet att gå på styltor, eller att göra något hedniska amulett. The seventh chapter of the tractate contains the most important part of the whole. Sjunde kapitlet i tractate innehåller den viktigaste delen av hela. It opens by laying down the principle that, if a person has either not known, or forgotten, the whole Sabbath law, all the breaches of it which he has committed during ever so many weeks are to be considered as only one error or one sin. Den öppnas genom att fastställa principen att om en person har antingen inte är känd, eller glömt hela sabbaten lag, alla brott mot det som han har begått under aldrig så många veckor skall betraktas som enbart ett fel eller en synd .

If he has broken the Sabbath law by mistaking the day, every Sabbath thus profaned must be atoned for; but he has broken the law because he thought that what he did was permissible, then every separate infringement constitutes a separate sin, although labors which stand related as species to the genus are regarded as only one work.

It follows, that guilt attaches to the state of mind rather than to the outward deed. Next, 39 chief or 'fathers' of work (Aboth) are enumerated, all of which are supposed to be forbidden in the Bible. They are: sowing, ploughing, reaping, binding sheaves, threshing, winnowing, sifting (selecting), grinding, sifting in a seive, kneading, baking; shearing the wool, washing it, beating it, dyeing it, spinning, putting it on the weaver's beam, making a knot, undoing a knot, sewing two stitches, tearing in order to sew two stitches; catching deer, killing, skinning, salting it preparing its skin, scraping off its hair, cutting it up, writing two letters, scraping in order to write two letters; building, pulling down, extinguishing fire, lighting fire, beating with the hammer, and carrying from one possession into the other.

The number 39 is said to represent the number of times that the word 'labour' occurs in the Bibical text, and all these Aboth or 'fathers of work are supposed to be connected with some work that had been done about the Tabernacle, or to be kindred to such work. Again, each of these principal works involved the prohibition of a number of others which were derived from them, and hence called their 'descendants' (toledoth). Antalet 39 sägs representera hur många gånger som ordet "arbete" förekommer i Bibical text, och alla dessa Aboth eller fäder i arbetet förväntas vara i samband med vissa arbeten som hade gjorts om tabernaklet, eller vara släkt till sådant arbete. Återigen arbetar var och en av dessa huvudsakliga innebar förbud mot ett antal andra som härrör från dem, och därför kallas deras "ättlingar" (toledoth). The 39 principal works have been arranged in four groups: the first (1 - 11) referring to the preparation of bread; the second (12 - 24) all connected with dress; the third (25 - 33) all connected with writing; and the last (34 - 39) to all the work necessary for a private house. De 39 främsta verk har ordnats i fyra grupper: den första (1 - 11) hänvisar till beredning av bröd, den andra (från 12 till 24) som alla är anslutna med klänningen, den tredje (25 till 33) som alla är anslutna med att skriva, och senaste (från 34 till 39) för allt arbete som krävs för en privatbostad.

Another Rabbi derives the number 39 (of these Aboth) from the numerical value of the initial word in Exod. Annan Rabbi härstammar antalet 39 (av dessa Aboth) från det numeriska värdet av det ursprungliga ordet i Exod. 35:1, although in so doing he has to change the last letter 'the' into 'a' to make 39). 35:1, även om han därigenom måste ändra sista bokstaven "de" till "en" att göra 39). [The Rabbis contend for the lawfulness of changing 'the' into 'a' for the sake of an interpretation. [Rabbinerna kämpa för lagligheten i förändring "i" till "a" till förmån för en tolkning. Sop expressly here (Jer. Shabb. 9b) and in Jer. SOP uttryckligen här (Jer. Shabb. 9b) och i Jer. Peah 20b into Lev. Peah 20b i Lev. 19:24).] Further explanations must here be added. 19:24).] Måste Ytterligare förklaringar här läggas till. If you scatter two seeds, you have been sowing. Om du scatter två frön, har du varit sådd. In general, the priciple is laid down, that anything by which the ground may be benefited is to be considered a 'work' or 'labour,' even if it were to sweep away or to break up a clod of earth. I allmänhet är den princip som fastställs, är det något med vilken marken får nytta betraktas som ett "arbete" eller "arbete" även om det skulle sopa bort eller att bryta upp en JORDKOKA. Nay, to pluck a blade of grass was a sin. Ja, att plocka ett grässtrå var en synd. Similarly, it was sinful labour to do anything that would promote the ripening of fruits, such as to water, or even to remove a withered leaf. Likaså att det var syndigt arbetsmarknad göra något som skulle främja mognaden av frukter, såsom till vatten, eller ens att ta bort vissna blad.

To pick fruit, or even to lift it from the ground, would be like reaping. Att plocka frukt, eller ens att lyfta det från marken, skulle vilja dra. If for example, a mushroom were cut, there would be twofold sin, since by the act of cutting, a new one would spring in its place. Om exempelvis skars en svamp, skulle det bli dubbel synd, eftersom den genom att agera för skärning, ett nytt skulle våren i dess ställe. According to the Rabbis of Caesarea, fishing, and all that put an end to life, must be ranked with harvesting. Enligt rabbinerna av Caesarea, fiske, och alla som satte stopp för livet, måste rangordnas med skörden. In connection with the conduct of the disciples in rubbing the ears of corn on the Sabbath, it is interesting to know that all work connected with food would be classed as one of the toledoth, of binding into sheaves. I samband med genomförandet av lärjungarna i gnida ax på sabbaten, är det intressant att veta att allt arbete i samband med mat skulle kunna klassificeras som en av toledoth av bindning i skivor. If a woman were to roll wheat to take away these husks, she would be guilty of sifting with a sieve. Om en kvinna skulle rulla vete att ta bort dessa skal, skulle hon vara skyldig till siktning med en sil. If she were rubbing the ends of the stalks, she would be guilty of threshing. Om hon skulle gnida ändarna av stjälkar, skulle hon vara skyldig till tröskningen. Is she were cleaning what adheres to the side of a stalk, she would be guilty of sifting. Är hon var rengöring vad följer sidan av en stjälk, skulle hon vara skyldig till siktning. If she were brushing the stalk, she would be guilty fo grinding. Om hon skulle borsta stjälken, skulle hon vara skyldig för slipning. If she were throwing it up in her hands, seh would be guilty of winnowing. Om hon kastade upp den i sina händer, skulle seh vara skyldig till vanning. Distinctions like the following are made: A radish may be dipped into salt, but not left in it too long, since this would be to make pickle. Distinktioner som följande görs: En rädisa kan doppas i salt, men inte kvar i det alltför länge, eftersom detta skulle vara att göra lurigt.

A new dress might be put on, irrespective of the danger that in so doing it might be torn. En ny klänning kan läggas på, oavsett om den fara som på så sätt det kan vara slitna. Mud on the dress might be crushed in the hand and shaken off, but the dress must not be rubbed (for fear of affecting the material). Gyttja på klänningen kan krossas i handen och skakning, men klänningen får inte gnuggas (av rädsla för att påverka materialet). If a person took a bath, opinions are divided, whether the whole body should be dried at once, or limb after limb. Om en person tog ett bad, är meningarna delade, huruvida hela kroppen bör torkas på en gång, eller lem efter lem. If water had fallen on the dress, some allowed the dress to be shaken but not wrung; other, to be wrung but not shaken. Om vattnet hade fallit på klänningen, tillät några klänningen kan skakas men inte vred, andra, som vred men inte skakas. One Rabbi allowed to spit into the handkerchief, and that although it may necessitate the compressing of what had been wetted; but there is a grave discussion whether it was lawful to spit on the ground, and then to rub it with the foot, because thereby the earth may be scratched. En rabbi får spotta i näsduken, och att även om det kanske nödvändigt att komprimera om vad som hade fuktade, men det finns en allvarlig diskussion om huruvida det var tillåtet att spotta på marken, och sedan gnugga den med foten, eftersom därigenom jorden kan repas. It may, however, be done on stones. Det kan dock göras på stenar. In the labour of grinding would be included such an act as crushing salt. På arbetsmarknaden för slipning skulle ingå en sådan handling som krossa salt.

To sweep, or to water the ground, would involve the same sin as beating out the corn. Sopa eller vatten marken, skulle innebära samma synd som slog ut säden. to lay on a plaster would be a grievous sin; to scratch out a big letter, leaving room for two small ones, would be a sin, but to write one big letter occupying the room of two small letters was no sin. att lägga på ett plåster skulle vara en grov synd, att skrapa fram en stor bokstav, som ger utrymme för två små, skulle vara en synd, men att skriva en stor bokstav ockuperar rummet i två små bokstäver har ingen synd. To change one letter into another might imply a double sin. Att ändra en bokstav i en annan kan innebära en dubbel synd. And so on through endless details! Och så vidare genom ändlösa detaljer!

The Mishnah continues to explain that, in order to involve guilt, the thing carried from one locality to another must be sufficient to be entrusted for safekeeping. Mishna fortsätter att förklara att, för att involvera skuld genomförde sak från en ort till en annan måste vara tillräckligt för att ansvara för förvaring. The quantity is regulated: as regards the food of animals, to the capacity of their mouth; as regards man, a dried fig is the standard. Kvantiteten är reglerad: När det gäller livsmedel av djur, att kapaciteten i sin mun, när det gäller människan, en torkade fikon är standard. As regards fluids, the measure is as much wine as is used for one cup, that is, the measure of the cup being a quarter of a log, and wine being mixed with water in the proportion of three parts water to one of wine, 1 / 16 of a log. När det gäller vätskor, är åtgärden så mycket vin som används för en kopp, som är ett mått på koppen är en fjärdedel av en stock, och vin blandas med vatten i proportionen av tre delar vatten till en av vin, 1 / 16 av en stock. [It has been calculated by Herzfeld that a log = 0.36 of a litre; '6 hen's eggs'.] As regards milk, a mouthful; of honey, sufficient to lay on a wound; of oil, sufficient to anoint the smallest member; of water, sufficient to wet eye salve; and of all other fluids, a quarter of a log. [Det har beräknats genom Herzfeld att en logg = 0,36 för en liter, '6 hönsägg ".] När det gäller mjölk, en munsbit, honung, tillräckligt för att lägga på sår, olja, tillräckligt för att smörja den minsta medlemmen; vatten, tillräckligt för att blöta ögon freda, och alla andra vätskor, en fjärdedel av en stock.

As regarded other substances, the standard as to what constituted a burden was whether the thing could be turned to any practical use, however trifling. Som betraktas andra ämnen, standarden för vad som utgör en belastning var om saken skulle kunna användas till någon praktisk användning, dock obetydlig. Thus, two horse's hairs might be made into a birdtrap; a scrap of clean paper into a custom house notice; a small piece of paper written upon might be converted into a wrapper for a small flagon. Således kan två hästens hår göras till ett birdtrap, en bit rent papper i ett eget hus varsel, en liten bit papper skrivits på kan omvandlas till ett omslag för en liten vinkanna. In all these cases, therefore, transport would involve sin. I alla dessa fall skulle därför transport innebära synd. Similarly, ink sufficient to write two letters, wax enough to fill up a small hole, even a pebble with which you might aim at a little bird, or a small piece of broken earthenware with which you might stir the coals, would be 'burdens!' Likaså bläck tillräckligt för att skriva två brev, vax tillräckligt för att fylla upp ett litet hål, med en sten som du kan sträva efter en liten fågel, eller en liten bit av brutna lergods som du kan röra kolen, skulle vara "bördor !

Passing to another aspect of the subject, the Mishnah lays it down that, in order to constitute sin, a thing must have been carried from one locality into another entirely and immediately, and that it must have been done in the way in which things are ordinarily carried. Går till en annan aspekt av den, lägger Mishna det fast att, i syfte att utgöra synd, måste en sak har förts från en ort till en annan helt och omedelbart, och att det måste ha skett på det sätt som det här normalt utförs. If an object which one person could carry is caried by two, they are not guilty. Om ett föremål som en person kan bära är caried av två, de är inte skyldiga. Finally, like all labour on the Sabbath, that of cutting one's nails or hair involves moral sin, but only if it is done in the ordinary way, otherwise only the lesser sin of the breach of the Sabbath rest. Slutligen, liksom all arbetskraft på sabbaten, som att minska sina naglar och hår innebär moralisk synd, men bara om det görs på vanligt sätt, annars bara mindre synd SABBATSBROTT resten. A very interesting notice in connection with St. John 5, is that in which it is explained how it would not involve sin to carry a living person on a pallet, the pallet being regarded only as an accessory to the man; while to carry a dead body in such manner, or even the smallest part of a dead body, would involve guilt. En mycket intressant meddelande i samband med St John 5, är den där det förklaras hur det inte skulle innebära synd att göra en levande person på en pall, pallen betraktas endast som ett tillbehör till människan, men att bära en döda kropp på ett sådant sätt, eller ens den minsta delen av en död kropp skulle innebära skuld.

From this the Mishnah proceeds to discuss what is analogous to carrying, such as drawing or throwing. Från denna Mishna intäkterna för att diskutera vad som är jämförbar med transporterar, såsom ritning eller kasta. Other 'labours' are similarly made the subject of inquiry, and it is shown how any approach to them involves guilt. Andra "storverk" är liknande föremål för utredning, och det är visat hur varje strategi för dem innebär skuld. The rule here is, that anything that might prove of lasting character must not be done on the Sabbath. Regeln här är, att allt som kan vara av bestående karaktär får inte ske på sabbaten. The same rule applies to what might prove the beginning of work, such as letting the hammer fall on the anvil; or to anything that might contribute to improve a place, to gathering as much wood as would boil an egg, to uprooting weeds, to writing two letters of a word, in short, to anything that might be helpful in, or contribute towards, some future work. Samma regel gäller för vad som kan bevisa början av arbetet, såsom att låta hammaren falla på städet, eller att allt som kan bidra till att förbättra en plats, att samla in så mycket virke som skulle koka ett ägg, till rotlöshet ogräs, till skriva två bokstäver i ett ord, kort sagt allt som skulle kunna vara till hjälp i, eller bidrar till, några framtida arbete.

The Mishnah next passes to such work in which not quantity, but quality, is in question, such as catching deer. Mishna nästa övergår till sådant arbete som inte kvantitet, utan kvalitet, är i fråga, såsom att fånga rådjur. Here it is explained that anything by which an animal might be caught is included in the prohibition. Här förklaras att någonting genom vilken ett djur kan fångas ingår i förbudet. So far is this carried that, if a deer had run into a house, and the door were shut upon it, it would involve guilt, and this, even if, without closing the door, persons seated themselves at the entry to prevent the exit of the animal. Hittills är det här som att om ett rådjur sprang in i ett hus, och dörren stängdes på det, skulle det innebära skuld, och detta även om, utan att stänga dörren, personer satte sig vid ingången till hindra utförsel djuret.

Passing over the other chapters, which similarly illustrate what are supposed to be Biblical prohibitions of labour as defined in the 39 Aboth and their toledoth, we come, in the 16th chapter of the tractate, to one of the most intersting parts, containing such Sabbath laws as, by their own admission, were imposed only by the Rabbis. Passerar över andra kapitel, som på liknande sätt illustrera vad som förmodas vara Bibelns förbud av arbetskraft enligt definitionen i 39 Aboth och deras toledoth, kommer vi, i den 16: e kapitlet i tractate, en av de mest intersting delar, som innehåller sådana Sabbath lagar som, enligt egen utsago, infördes endast av rabbinerna. These embrace: 1. Dessa omfattar: 1. Things forbidden, because they might lead to a transgression of the Biblical commune; 2. Förbjudna saker, eftersom de kan leda till en överträdelse av den bibliska kommun, 2. Such as are like the kind of labour supposed to be forbidden in the Bible; 3. T.ex. är som sådan arbetskraft skulle vara förbjudet i bibeln, 3. Such as are regarded as incompatible with the honour due to the Sabbath. Såsom betraktas som oförenliga med den äran på grund av sabbaten. In the first class are included a number of regulations in case of a fire: All portions of Holy Scripture, whether in the original or translated, and the case in which they are laid; the phylacteries and their case, might be rescued from the flames. I första klass ingår ett antal regler i händelse av brand: Alla delar av den Heliga Skrift, antingen i original eller översatt, och de fall där de som, de phylacteries och deras fall kunde räddas från lågorna .

Of food or drink only what was needful for the Sabbath might be rescued; but if the food were in a cupbord or basket the whole might be carried out. Av mat eller dryck bara det var nödigt för sabbaten skulle kunna räddas, men om maten var i ett cupbord eller korg hela kan genomföras. Similarly, all utensils needed for the Sabbath meal, but of dress only what was absolutely necessary, might be saved, it being, however, provided, that a person might put on a dress, save it, to go back and put on another, and so on. På samma sätt kan all utrustning som behövs för sabbaten måltiden, men klänningen bara vad som var absolut nödvändigt, sparas, är det dock, under förutsättning att en person skulle kunna sätta på en klänning, spara den, gå tillbaka och sätta på en annan, och så vidare. Again, anything in the house might be covered with skin so as to save it from the flames, or the spread of the flames might be areested by piling up vessels. It was not lawful to ask a Gentile to extinguish the flame, but not duty to hinder him, if he did so. Återigen, vad som helst i huset kan täckas med huden så att rädda den från lågorna, eller spridning av flammor kan areested genom att stapla fartyg. Det var inte tillåtet att begära en ickejude att släcka lågan, men inte skyldighet att hindra honom, om han gjorde det. It was lawful to put a vessel over a lamp, to prevent the ceiling from catching fire; similarly, to throw a vessel over a scorpion, although on that point there is doubt. Det var tillåtet att sätta ett fartyg under en lampa, för att hindra taket från fattar eld, på samma sätt, att kasta ett fartyg under en skorpion, även på denna punkt när det råder tvivel. On the other hand, it is allowed, if a Gentile has lighted a lamp on the Sabbath, to make use of it, the fiction being, however, kept up that he did it for himself, and not for the Jew. Å andra sidan är det tillåtet, om en ickejude har tänt en lampa på sabbaten, att utnyttja den, fiktion är dock hållas att han gjorde det för sig själv, och inte för Judisk. By the same fiction the cattle may be watered, or, in fact, any other use made of his services. Genom samma fiction boskapen kan vattnas, eller i själva verket någon annan användning av hans tjänster.

Before passing from this, we should point out that it was directed that the Hagiographa should not be read except in the evening, since the daytime was to be devoted to more doctrinal studies. Innan du går från detta bör vi påpeka att det var riktat att Hagiographa inte bör läsas utom på kvällen, eftersom dagen skulle ägnas åt mer dogmatiska studier. In the same connection it is added, that the study of the Mishnah is more important than that of the Bible, that of the Talmud being considered the most meritorious of all, as enabling one to understand all questions of right and wrong. I samma sammanhang skall läggas, att studiet av Mishna är viktigare än Bibeln, som Talmud anses vara den mest förtjänstfulla av allt, som gör det möjligt för en att förstå alla frågor om rätt och fel. Liturgical pieces, though containing the Name of God, might not be rescued from the flames. Liturgiska stycken, även innehållande Guds namn, kanske inte räddas från lågorna.

The Gospels, and the writings of Christians, or of heretics, might not be rescued. Evangelierna, och skrifter kristna eller av kättare, kanske inte räddas. If it be asked what should be done with them on weekdays, the answer is, that the Names of God which they contain ought to be cut out, and then the books themselves burned. Om man frågade vad som skulle ske med dem på vardagar, är svaret, att Guds namn som de innehåller bör brytas, och sedan om själva böckerna brändes. One of the Rabbis, however, would have had them burnt at once, indeed, he would rather have fled into an idolatrous temple than into a Christian church: 'for the idolators deny God because they have not known Him, but the apostates are worse.' En av rabbinerna skulle dock ha haft dem brännas på en gång, ja, skulle han hellre ha flytt i en avgudadyrkare tempel än i en kristen kyrka: "för idolators förneka Gud, eftersom de inte har känt honom, men avfällingar är sämre . " To them applied Ps. Dem som tillämpas Ps. 139:21, and, if it was lawful to wash out in the waters of jealousy the Divine Name in order to restore peace, much more would it be lawful to burn such books, even though they contained the Divine Name, because they led to enmity between Israel and their Heavenly Father. 139:21, och, om den var laglig tvätta i vatten svartsjuka Guds namn för att återställa fred, skulle mycket vara lagligt att bränna sådana böcker, även om de innehöll Guds namn, eftersom de ledde till fiendskap mellan Israel och deras himmelske Fader.

Another chapter of the tractate deals with the question of the various pieces of furniture, how far they may be moved and used. Thus, curtains, or a lid, may be regarded as furniture, and hence used. Ett annat kapitel i tractate behandlar frågan om olika möbler, hur långt de kan flyttas och användas. Således kan gardiner, eller ett lock, betraktas som möbler, och därmed används. More intersting is the next chapter (18), which deals with things forbidden by the Rabbis because they resemble those kinds of labour supposed to be interdicted in the Bible. Mer intersting är nästa kapitel (18), som handlar om saker förbjudna av rabbinerna, eftersom de liknar de typer av arbetskraft skulle vara interdicted i Bibeln. Here it is declared lawful, for example, to remove quantities of straw or corn in order to make room for guests, or for an assembly of students, but the whole barn must not be emptied, because in so doing the floor might be injured. Här är det förklaras lagliga, till exempel vill ta bort mängder halm eller majs för att göra plats för gäster, eller en sammansättning av studenter, men hela ladan får inte tömmas, eftersom därmed golvet kan bli skadade. Again, as regards animals, some assistance might be given if an animal was about to have its young, though not to the same amount as to a woman in childbrith, for whose sake the Ssabbath might be desecrated. Återigen, när det gäller djur, kanske en del bistånd ges om ett djur var på väg att få sina ungar, men inte till samma belopp som en kvinna i childbrith, för vars skull de Ssabbath kan skändade.

Lastly, all might be done on the holy day needful for circumcision. At the same time, every preparation possible for the service should be made the day before. Slutligen kan allt göras på den heliga dagen nödigt för omskärelse. Samtidigt, varje förberedelse möjligt för tjänsten bör göras dagen innan. The Mishnah proceeds to enter here on details not necessarily connected with the Sabbath law. Mishna fortsätter att komma in här på detaljer som inte nödvändigtvis hänger samman med sabbaten lag.

In the following chapter (20) the tractate goes on to indicate such things as are only allowed on the Sabbath on condition that they are done differently from ordinary days. I följande kapitel (20) tractate fortsätter med att visa sådant som är endast tillåtet på sabbaten på villkor att de har gjort annorlunda från vanliga dagar. Thus, for example, certain solutions ordinarily made in water should be made in vinegar. Exempelvis, vanligen vissa lösningar som gjorts i vatten skall göras i ättika. The food for horses or cattle must not be taken out of the manger, unless it is immediately given to some other animal. Maten för hästar eller nötkreatur får inte tas ut ur krubban, såvida det inte är omedelbart givet att vissa andra djur. The bedding straw must not be turned with hand, but with other part of the body. Den strö halm får inte vändas med hand, men med andra delar av kroppen. A press in which linen is smoothed may be opened to take out napkins, but must not be screwed down again, etc. Ett pressmeddelande som linne slätas kan öppnas för att ta ut servetter, men får inte skruvas ner igen, etc.

The next chapter proceeds upon the principle that, although everything is to be avoided which resembles the labours referred to in the Bible, the same prohibition does not apply to such labours as resemble those interdicted by the Rabbis. I nästa kapitel fortsätter på principen att även om allt undvikas som påminner om arbeten som avses i Bibeln, samma förbud inte gälla för sådana arbeten som liknar dem interdicted av rabbinerna. The application of this principle is not, however, of interest to general readers. Tillämpningen av denna princip är dock inte av intresse för allmän läsarna.

In the 22nd chapter the Mishnah proceeds to show that all the precautions of the Rabbis had only this object: to prevent an ultimate breach of a Biblical prohibition. I den 22: a kapitlet Mishna fortsätter att visa att alla försiktighetsåtgärder av rabbinerna hade bara detta syfte, nämligen att förhindra ett slutligt överträdelse av ett bibliskt förbud. Hence, where such was not to be feared, an act might be done. Därför, om dessa inte kan befaras, kan en handling göras. For example, a person might bathe in mineral waters, but not carry home the linen with which he had dried himself. Till exempel kan en person bada i mineralvatten, men inte bära hem den linne med vilken han hade torkat sig. He might anoint and rub the body, but not to the degree of making himself tired; but he might not use any artifical remedial measures, such as taking a shower bath. Han kunde smörja och massera kroppen, men inte till den grad att göra sig trött, men han kan inte använda några konstgjorda korrigerande åtgärder, som att ta en dusch bad. Bones might not be set, nor emetics given, nor any medical or surgical operation performed. Ben kan inte fastställas, men inte heller kräkmedel, inte heller några medicinska eller kirurgiska ingrepp utförs.

In the last two chapter the Mishnah points out those things which are unlawful as derogatory to the dignity of the Sabbath. Under de senaste två kapitel Mishna påpekar de saker som är olagliga som en skymf mot värdighet sabbaten. Certain things are here of interest as bearing on the question of purchasing things for the feast day. Vissa saker är här av intresse betydelse för frågan om att köpa saker till festen dagen. Thus, it is expressly allowed to borrow wine, or oil, or bread on the Sabbath, and to ieave one's upper garment in pledge, though one should not express it in such manner as to imply it was a loan. Det är alltså uttryckligen tillåtet att låna vin eller olja, eller bröd på sabbaten, och att åka en övre mantel i pant, men man får inte uttrycka det på ett sådant sätt som medför att det var ett lån.

Moreover, it is expressly added that if the day before the Passover falls on a Sabbath, one may in this manner purchase a Paschal lamb, and, presumably, all else that is needful for the feast. Det är dessutom uttryckligen tillade att om det dagen före påsken infaller på en sabbat, kan man på detta sätt köpa en Paschalis lamm, och förmodligen allt annat som behöves för festen. This shows how Judas might have been sent on the eve of the Passover to purchase what was needful, for the law applying to a feast day was much less strict than that of the Sabbath. Detta visar hur Judas skulle ha sänts den strax före påsk att köpa vad som var nödigt, för den lag som gäller på en fest dagen var mycket mildare än sabbaten. Again, to avoid the possibility of affecting anything written, it was forbidden to read from a tablet the names of one's guests, or the menu. Igen, för att undvika möjligheten att påverka något skriftligt, var förbjudet att läsa från en tablett namnen på sina gäster, eller menyn. It was lawful for children to cast lots for their portions at table, but not with strangers, for this might lead to a breach of the Sabbath, and to games of chance. Det var tillåtet för barn att kasta lott för sina delar vid bordet, men inte med främlingar, för detta kan leda till ett brott mot sabbaten, och till hasardspel. Similarly, it was improper on the Sabbath to engage workmen for the following week, nor should one be on the watch for the close of that day to begin one's ordinary work. Det var också olämpligt på sabbaten för att engagera hantverkare för den kommande veckan, och inte heller bör man vara på klockan för att stänga av den dagen för att börja ett ordinarie arbete. It was otherwise if religious obligations awaited one at the close of the Sabbath such as attending to a bride, or making preparation for a funeral. Det var annorlunda om religiösa plikter väntade en i slutet av Sabbaten som ska gå till en brud, eller göra förberedelser för en begravning.

[It is curious as bearing upon a recent controversy, to note that on this occasion it is said that an Israelite may be buried in the coffin and grave originally destined for a Gentile, but not vice versi.] On the Sabbath itself it was lawful to do all that was absolutely necessary connected with the dead, such as to anoint or wash the body, although without moving the limbs, nor might the eyes of the dying be closed, a practice which, indeed, was generally denounced. [Det är egendomligt som bär på en senaste tidens kontroverser, att notera att den här gången sägs att en israelit kan begravas i en kista och grav ursprungligen varit avsedda för en ickejude, men inte vice versi.] På sabbaten själv den var laglig att göra allt som var absolut nödvändiga i samband med de döda, såsom att smörja och tvätta kroppen, men utan att röra armar och ben, inte heller är ögonen på den döende stängas, en metod som verkligen fördömdes allmänhet.

In the last chapter of the tractate the Mishnah returns to the discussion of punctilious details. I det sista kapitlet i tractate Mishna återgår till diskussionen om noga med detaljer. Supposing a traveller to arrive in a place just as the Sabbath commenced, he must only take from his beast of burden such objects are are allowed to be handled on the Sabbath. Tänk om en resande som anländer till en plats precis som sabbaten började, måste han först ta ur hans lastdjur sådana föremål får hanteras på sabbaten. As for the rest, he may loosen the ropes and let them fall down of themselves. För övrigt, kan han lossa på repen och lät dem falla ned av sig själva. Further, it is declared lawful to unloose bundles of straw, or to rub up what can only be eaten in that condition; but care must be taken that nothing is done which is not absolutely necessary. Vidare är det förklarats lagligt att LÖSA buntar av halm, eller att gnida upp vad som bara kan ätas i detta skick, men man måste vara uppmärksam att ingenting görs som inte är absolut nödvändigt. On the other hand, cooking would not be allowed, in short, nothing must be done but what was absolutely necessary to satisfy the cravings of hunger or thirst. Å andra sidan skulle matlagning inte vara tillåtna, kort sagt, absolut ingenting att göra, men det var absolut nödvändigt för att uppfylla cravings av hunger eller törst. Finally, it was declared lawful on the Sabbath to absolve from vows, and to attend to similiar religious calls. Slutligen, förklarades det lagligt på sabbaten för att frita från löften, och att delta i liknande religiösa samtal.

Detailed as this analysis of the Sabbath law is, we have not by any means exhausted the subject. Detaljerad som denna analys av sabbaten lagen, vi har inte på något sätt uttömt ämnet. Thus, one of the most curious provisions of the Sabbath law was, that on the Sabbath only such things to be touched or eaten as had been expressly prepared on a weekday with a view to the Sabbath (Bez. 2b). Således, en av de mest nyfikna bestämmelser sabbaten lag var, att på sabbaten bara sådana saker till beröring eller ätas som uttryckligen hade förberett på en vardag för att sabbaten (Bez. 2b). [This destination or preparation is called Hachanah.] Anything not so destined was forbidden, as the expression is 'on account of Muqtsah' ie as not having been the 'intention.' [Denna destination eller preparat kallas Hachanah.] Anything inte så avsedda var förbjudet, eftersom uttrycket "på grund av Muqtsah", dvs inte anses ha varit den avsikten. " Jewish dogmatists enumerate nearly 50 cases in which that theological term finds its application. Jewish dogmatikerna räkna upp nästan 50 ärenden där den teologiska termen finner sin ansökan.

Thus, if a hen had laid on the Sabbath, the egg was forbidden, because, evidently, it could not have been destined on a weekday for eating, since it was not yet laid, and did not exist; while if the hen had been kept, not for laying but for fattening, the egg might be eaten as forming a part of the hen that had fallen off! Om alltså en höna hade lagt på sabbaten var förbjudet ägget, eftersom det tydligen kunde det inte ha varit avsett för en vardag för att äta, eftersom det ännu inte var lagd, och inte finns, men om hönan hade bevaras, inte om, utan för gödning, kan ägget ätas som utgör en del av hönan som fallit bort! But when the principle of Muqtsah is applied to the touching of things which are not used because they have become ugly (and hence are not in one's mind). Men när principen om Muqtsah tillämpas på beröring av saker som inte används eftersom de har blivit fula (och därmed inte i ens sinne). so that, for example, an old lamp may not be touched, or raisins during the process of drying them (because they are not eatable then), it will be seen how complicated such a law must have been. så att till exempel kan en gammal lampa inte vidröras, eller russin under processen med att torka dem (eftersom de inte är ätbara sedan), kommer det att se hur komplicerat en sådan lag måste ha varit.

Chiefly from other tractates of the Talmud the following may here be added. Huvudsakligen från andra tractates i Talmud följande kan här läggas till. It would break the Sabbath rest to climb a tree, to ride, to swim, to clap one's hands, to strike one's side, or to dance. Det skulle bryta sabbatsvilan att klättra ett träd, att rida, simma, att klappa sina händer, att nå en sida, eller att dansa. All judicial acts, vows, and tilling were also prohibited on that day (Bez. 5:2). Alla rättsliga handlingar, löften, och markberedning förbjöds också den dagen (Bez. 5:2). It has already been noted that aid might be given or promised for a woman in her bed. Det har redan konstaterats att stöd kan ges eller utlovats till en kvinna i hennes säng. But the Law went further. Men lagen gick vidare. While it prohibited the application or use on the Sabbath of any remedies that would bring improvement or cure to the sick, 'all actual danger to life,' (Yoma 7:6) superseded the Sabbath law, but nothing short of that. Även om det förbjudet att tillämpa eller använda på sabbaten för alla åtgärder som skulle ge förbättring eller bota de sjuka, "all verklig fara för liv" (Yoma 7:6) ersatt sabbaten lag, men inget annat än det.

Thus, to state an extreme case, if on the Sabbath a wall had fallen on a person, and it were doubtful whether he was under the ruins or not, whether he was alive or dead, a Jew or Gentile, it would be duty to clear away the rubbish sufficiently to find the body. Således, att ange ett extremt fall, om det på sabbaten en vägg hade fallit på en person, och det var tveksamt om han var under ruinerna eller inte, om han levde eller var död en Judisk eller icke-jude, skulle det vara skyldig att rensa bort det skräp tillräckligt för att hitta kroppen. If life were not extinct the labour would have to be continued; but if the person were dead nothing further should be done to extricate the body. Om livet inte var utrotade arbetsmarknaden måste fortsätta, men om personen var död inget ytterligare bör göras för att befria kroppen. Similarly, a Rabbi allowed the use of remedies on the Sabbath in throat diseases, on the express ground that he regarded them as endangering life. Likaså får en rabbin att söka gottgörelse på sabbaten halsen sjukdomar, på det uttryckliga motiveringen att han betraktade dem som fara för livet. On a similar principle a woman with child or a sick person was allowed to break even the fast of the Day of Atonement, while one who had a maniacal attack of morbid craving for food might on that sacred day have even unlawful food (Yoma 8:5, 6). På en liknande princip som en kvinna med barn eller en sjuk person fick tillstånd att bryta med den snabba för Försoningsdagen, medan en som hade ett maniskt anfall av sjuklig längtan efter mat kan på denna heliga dag har även olagliga mat (Yoma 8: 5, 6).

Such are the leading provisions by which Rabbinism enlarged the simple Sabbath law as expressed in the Bible, [Ex. Sådana är de ledande bestämmelser genom vilka Rabbinism utvidgade den enkla sabbaten lag som kommer till uttryck i Bibeln, [Ex. 20: 8 - 11; 23:12 - 17; 34:1 - 3; Deut. 20: 8 - 11, 23:12 - 17, 34:1 - 3, Mos. 12 - 15.] and, in its anxiety to ensure its most exact observance, changed the spiritual import of its rest into a complicated code of external and burdensome ordinances. 12 till 15.] Och i sin ångest säkerställa dess mest exakta iakttagande förändrades andliga import av sin vila i en komplicerad kod för yttre och betungande förordningar. Shall we then wonder at Christ's opposition to the Sabbath ordinances of the Synagogue, or, on the other hand, at the teaching of Christ on this subject, and that of his most learned and most advanced contemporaries? Ska vi undra då vid Kristi motstånd mot sabbaten förordningarna i synagogan, eller, å andra sidan, vid undervisning i Kristus i detta ämne, och hans kunnigaste och mest avancerade samtida? And whence this difference unless Christ was the 'Teacher come from God,' Who spake as never before man had spoken. Och varifrån denna skillnad inte Kristus var "Lärare kommer från Gud," Vem talade som aldrig förr mannen hade talat.


Author Edersheim refers to MANY reference sources in his works. Författare Edersheim hänvisar till många referenskällor i hans verk. As a Bibliography resource, we have created a separate Edersheim References list. All of his bracketed references indicate the page numbers in the works referenced. Som Bibliografi resurs, har vi skapat en separat Edersheim Referenser lista. Alla hans parentes referenser ange sidnumren i verk refereras.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är