Native American Church Native American Church

General Information Allmän information

The Native American Church is a religious body composed of Indians from several tribes mainly in the southwest United States. Native American kyrkan är ett religiöst organ som består av indianer från olika stammar främst i sydvästra USA. The church combines some teachings of traditional Christianity with the sacramental use of the drug Peyote. Kyrkan kombinerar några lärdomar av traditionella kristendomen med religiöst bruk av drogen Peyote. Peyote induces abnormal mental states or hallucinations when chewed, giving the user a sense of direct contact with God. Peyote inducerar onormal mentala tillstånd eller hallucinationer när tuggas, ger användaren en känsla av direkt kontakt med Gud. The church's peyote ceremony is an all - night ritual. Kyrkans peyote ceremoni är en all - natten ritual. Since the turn of the century efforts have been made to curtail the use of peyote in this ritual, and in 1990 the US Supreme Court ruled that it is not unconstitutional to prosecute church members for possession of peyote. Sedan sekelskiftet har ansträngningar gjorts för att begränsa användningen av peyote i denna ritual, och 1990 den amerikanska högsta domstolen fastslog att det inte strider mot grundlagen att åtala församlingsmedlemmar för innehav av peyote. The movement began about 1890 among the Kiowa Indians but soon spread. Rörelsen började omkring 1890 bland Kiowa indianerna men snart sprider sig. Since 1918 the Native American Church has been formally incorporated in several Western states. Sedan 1918 Native American kyrkan formellt har införts i flera västerländska stater. It is loosely organized, however, and lacks reliable membership figures. Det är löst organiserad dock och saknar tillförlitlig medlemsantal.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
C Conrad Wright C Conrad Wright

Bibliography: Bibliografi
DF Aberle, The Peyote Religion among the Navajo (1982); EF Anderson, Peyote (1980); OC Stewart, Peyote Religion (1987) and Peyotism in the West (1984). DF Aberle, The Peyote Religion bland Navajo (1982); EF Anderson, Peyote (1980), OC Stewart, Peyote Religion (1987) och Peyotism i väst (1984).


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är