Rosicrucians Rosicrucians

General Information Allmän information

Rosicrucians are members of a worldwide esoteric society whose official emblem combines a rose and a cross. Rosicrucians är medlemmar i en världsomfattande esoterisk samhälle vars officiella emblem kombinerar en ros och ett kors. The society was apparently founded in Europe in medieval times and was given impetus by the publication of Fama fraternitatis (Account of the Brotherhood, 1614) and the Confessio fraternitatis (Confession of the Brotherhood, 1615). Föreningen grundades tydligen i Europa under medeltiden och fick ny fart genom publicering av Fama fraternitatis (Account i brödraskapet, 1614) och Confessio fraternitatis (bikten av brödraskapet, 1615). These pamphlets were probably written by the Lutheran pastor Johan Valentin Andrea (1586 - 1654). They describe the initiation into the mysteries of the east (particularly of ancient Egypt) of Christian Rosenkreuz, who was allegedly born in 1378 but is presumed to be an allegorical figure. Dessa pamfletter skrevs troligen av den lutherska prästen Johan Valentin Andrea (1586 - 1654). De beskriver invigningen i mysterierna i öster (i synnerhet i det gamla Egypten) av Christian Rosencreuz, som föddes enligt uppgift i 1378, men antas vara en allegorisk figur. In the 18th century several Rosicrucian groups were active in Russia, Poland, and Germany. I det 18th århundradet flera Rosicrucian grupper var aktiva i Ryssland, Polen och Tyskland. The movement has close links with Freemasonry. Rörelsen har nära förbindelser med frimureriet.

The first Rosicrucian society in the United States was founded in Pennsylvania in 1694. Första Rosicrucian samhälle i USA grundades i Pennsylvania 1694. The Ancient Mystical Order Rosae Crucis has headquarters in San Jose, Calif. Founded in 1909 by H Spencer Lewis, AMORC is an international fraternal order that operates through a system of lodges and fosters the Rosicrucian philosophy of developing humankind's highest potentialities and psychic powers. The Ancient Mystical Order Rosae Crucis har huvudkontor i San Jose, Kalifornien grundades år 1909 av H Spencer Lewis, AMORC är ett internationellt brödraskap ordning som bygger på ett system med lodger och främjar Rosicrucian filosofi att utveckla människans högsta möjligheter och psykiska krafter.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Bibliography: Bibliografi
HS Lewis, Rosicrucian Questions and Answers with a Complete History (1984); R Lewis, Mental Alchemy (1984); AE Waite, The Brotherhood of the Rosy Cross (1924); FA Yates, The Rosicrucian Enlightenment (1972). HS Lewis, Rosicrucian Frågor och svar med en fullständig historia (1984), R Lewis, Mental Alchemy (1984), AE Waite, The Brotherhood of the Rosy Cross (1924), FA Yates, The Rosicrucian Enlightenment (1972).


Rosicrucians Rosicrucians

Catholic Information Katolsk information

The original appelation of the alleged members of the occult-cabalistic-theosophic "Rosicrucian Brotherhood", described in the pamphlet "Fama Fraternitatis RC" (Rosae crucis), which was circulated in manuscript As early as 1610 and first appeared in print in 1614 at Cassel. Den ursprungliga appelation den påstådda medlemmar av det ockulta-kabbalistiska-teosofiska "Rosicrucian Brotherhood", som beskrivs i skriften "Fama Fraternitatis RC" (Rosae Crucis), skickades som hand Så tidigt som 1610 och första kom ut år 1614 på Cassel. To the first two additions were prefixed the tract "Allgemeine und Generalreforation der ganzen weiten Welt", a translation of Fr. Till de första två tillägg var föregås trakten "Allgemeine und Generalreforation der ganzen Weiten Welt", en översättning av Fr. Boccalini's "Dei Ragguagli di Parnasso", 1612. Boccalini's "Dei Ragguagli di Parnasso", 1612. Beginning with the fourth edition in 1615, the third Rosicrucian rudiment, "Confessio der Fraternitat", was added to the "Fama". Börjar med den fjärde upplagan år 1615, den tredje Rosicrucian anlag "Confessio der Fraternitat" lades till "Fama". According to these, the Rosicrucian brotherhood was founded in 1408 by a German nobleman, Christian Rosenkreuz (1378-1484), a former monk, who while travelling through Damascus, Jerusalem and Fez had been initiated into Arabian learning (magic), and who considered an antipapal Christianity, tinged with theosophy, his ideal of a religion. Enligt dessa grundades Rosicrucian brödraskapet i 1408 av en tysk adelsman, Christian Rosenkreuz (1378-1484), en före detta munk, som under en resa till Damaskus, Jerusalem och Fez hade inletts i Arabian lärande (magi), och som ansåg en antipapal kristendomen, präglat av teosofi, hans ideal av en religion. Concerned above all else that their names should appear in the Book of Life, the brothers were to consider the making of gold as unimportant-although for the true philosophers (Occultists) this was an easy matter and a parergon. Berörs framför allt att deras namn ska synas i livets bok, var bröderna att överväga skapandet av guld som oviktiga, men för den sanna filosofer (Ockultister) detta var en lätt fråga och en parergon. They must apply themselves zealously and in the deepest secrecy to the study of Nature in her hidden forces, and to making their discoveries and inventions known to the order and profitable to the needs of humanity. De måste åta sig hängivet och i djupaste hemlighet att studera naturen i hennes dolda krafter, och att göra sina upptäckter och uppfinningar kända av ordning och lönsamt att behoven av mänskligheten. And to further the object of the said order they must assemble annually at the "Edifice of the Holy Spirit", the secret head-quarters of the order, cure the sick gratuitously, and whilst each one procured himself a successor they must provide for the continuance of their order. Och för att ytterligare föremål i nämnda ordning de skall samlas årligen på "byggnad av den Helige Ande", den hemliga huvudkontor i ordning bota de sjuka omotiverat, och samtidigt som var och en upphandlas sig en efterträdare de måste ge för fortsättning av sin beställning. Free from illness and pain, these "Invisibles", as they were called in the vernacular, were supposed to be yearning for the time when the church should be "purified". For two hundred years, while the world never had the least suspicion of their existence, the brotherhood transmitted by these means the wisdom of "Father" Rosenkreuz, one hundred and twenty years after the latter's burial, until about 1604 they finally became known. Fri från sjukdom och smärta, dessa "Invisibles", som de kallades i folkmun, antogs vara längtan efter den tid då kyrkan bör "renas". För tvåhundra år, samtidigt som världen aldrig hade den minsta misstanke om deras existens, broderskap överförs på detta sätt visdom "Fader" Rosenkreuz, etthundratjugo år efter dennes begravning, förrän omkring 1604 de slutligen blev känd. The "Fama", which effected this, invited "all of the scholars and rulers of Europe" openly to favour the cause, and eventually to sue for entrance into the fraternity, to which, nevertheless, only chosen souls would be admitted. Den "Fama", som gjort detta, uppmanade "alla av de lärda och härskarna i Europa" öppet till förmån orsaken och slutligen att föra talan om inträde i brödraskap, som ändå bara utvalda själar antas. The morbid propensity of the age for esoterism, magic, and confederacies caused the "Fama" to raise a feverish excitement in men's minds, expressed in a flood of writings for and against the brotherhood, and in passionate efforts to win admission to the order, or at least to discover who were its members. Den sjuklig benägenhet av åldern för esoterism, magi och konfederationer orsakade "Fama" ta upp en febrig spänning i människornas huvuden, uttryckt i en flod av skrifter för och emot den broderskap och passionerade ansträngningar att vinna tillträde till ordning, eller åtminstone ta reda på vem var dess medlemmar. All of these endeavours, even by scholars of real repute like Descartes and Leibniz, were without results. Alla dessa insatser även av forskare i verklig anseende som Descartes och Leibniz var utan resultat. From the manifestly fabulous and impossible "History" of the brotherhood, it was apparent that it depended upon a "mystification". Från uppenbart fantastiska och omöjliga "History" av brödraskapet, det var uppenbart att det berodde på ett "mysterium". This mystification was directly explained by an investigation by the author, who appears unquestionable to have been the Lutheran theologian of Würtemberg, John Valentin Andrea (1586-1654). Detta mysterium förklaras direkt av en undersökning av författaren, som verkar utan tvekan ha varit teolog av Würtemberg, John Valentin Andrea (1586-1654). According to his own admission, Andrea composed in 1602 or 1603 the Rosicrucian book, "Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz 1459", which appeared in 1616. Enligt hans egen utsago, Andrea består i 1602 eller 1603 i Rosicrucian boken, "Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz 1459", som utkom 1616. This book, called by Andrea himself a youthful literary trifle in which he intended to ridicule the mania of the times for occult marvels (Life, p. 10), bears the closest intrinsic relation to the "Fama", which, in the light of this, is undoubtedly a later work of Andreä's or at least of one of the circle of friends inspired by him. Alchemistic occultism is mocked at in these works and in the "General-Reformation", the follies of the then untimely reformers of the world are openly ridiculed. Denna bok, kallad av Andrea själv en ungdomlig litterär bagatell där han avsåg att förlöjliga mani i tiden för ockult underverk (Life, s. 10), bär närmast inneboende relation till "Fama", som, i ljuset av detta är utan tvekan ett senare verk av Andrea's eller åtminstone en av den krets av vänner som inspirerats av honom. Alchemistic ockultism är hånad på i dessa arbeten och i "General-reformationen", dårskaper av dåvarande olämpliga reformatorerna i världen öppet förlöjligas. The fantastic form of the tracts is borrowed from contemporary romances of knighthood and travel. Den fantastiska form av skrifter är lånad från samtida romaner av adelskap och resor. The "Rosy Cross" was chosen for the symbol of the order because, first, the rose and cross were ancient symbols of occultism and, secondly, occur in the family arms of Andrea. Den "Rosy Cross" valdes för symbol för ordning, eftersom den dels var rosen och korset forntida symboler av ockultism, dels förekommer i familjen armar Andrea. It recalls Luther's motto: "Des Christen Hertz auf Rosen geht, wenn's mitten unter'm Kreuze steht" (Hossback, 121). Det påminner Luthers motto: "Des Christen Hertz auf Rosen geht, wenn's vante unter'm Kreuze steht" (Hossback, 121). As a result of his satirically meant but seriously accepted works, which soon gave rise to occult humbuggery (opposed by him) in new Rosicrucian raiment, Andrea openly renounced Rosicrucianism and frequently referred to it as a ridiculous comedy and folly. Som ett resultat av hans SATIRISKT menade men allvarligt accepterade verk, som snart gav upphov till ockult skoj (motsätter sig honom) i nya Rosicrucian kläder, Andrea öppet avstått Rosencreuzarna och ofta hänvisar till det som en löjlig komedi och galenskap. In spite of this, the Rosicrucian fraud, which served in many ways as a model for the anti-Masonic Taxil-Schwindel, has continued effective until the present day. Trots detta har Rosicrucian bedrägeri, som serveras på många sätt som en modell för den anti-frimurar Taxil-Schwindel, fortsatte tills idag. In the seventeenth century Michael Maier and Robert Fludd were its champions. I det sjuttonde århundradet Michael Maier och Robert Fludd var sin mästare.

Psuedo-Rosicrucian societies arose, falsely claiming descent from the genuine fraternity of the "Fama". Psuedo-Rosicrucian samhällen uppstod, felaktigt hävdar härkomst från äkta broderskap av "Fama". After 1750 occult Rosicrucianism was propagated by Freemasonry, where it led to endless extravagant manifestations (St. Germain, Cagliostro, Schropfer, Wollner etc.). Efter 1750 ockult Rosencreuzarna var förökas genom frimureriet, där det ledde till ändlösa extravaganta manifestationer (St Germain, Cagliostro, Schropfer, Wollner etc.). In the system of high degrees in "Scottish" Freemasonry, especially in the Rosendruez degree, the Rosicrucian symbols are still retained with a Masonic interpretation. I systemet för hög grad i "skotska" frimureri, särskilt i Rosendruez grad, är Rosicrucian symboler fortfarande kvar med en Masonic tolkning. Finally, since about 1866 there have existed in England and Scotland (London, Newcastle, York, Glasgow) and in the United States (Boston, Philadelphia) "colleges" of a Masonic Rosicrucian society, whose members claim to be direct descendants of the brotherhood founded in 1408. Slutligen finns sedan omkring 1866 har funnits i England och Skottland (London, Newcastle, York, Glasgow) och i USA (Boston, Philadelphia) "högskolor" för en Masonic Rosicrucian samhälle, vars medlemmar anspråk på att vara direkta ättlingar till broderskap grundades 1408. Only Master Masons are eligible for membership. According to the definition of the president of the London branch (Supreme Magus), Brother Dr. Wm. Endast Master Masons berättigar till medlemskap. Enligt den definition av ordföranden för filialen i London (Supreme Magus), Brother Dr Wm. Wynn Westcott, MB, PZ, it is "the aim of the Society to afford mutual aid and encouragement in working out the great problems of life and in searching out the secrets of nature; to facilitate the study of philosophy founded upon the Kabbalah and the doctrines of Hermes Trismegistus, which was inculcated by the original Fratres Roseae Crucis of Germany, AD 1450; and to investigate the meaning and symbolism of all that now remains of the wisdom, art, and literature of the ancient world". Wynn Westcott, MB, PZ, det är "syftet med samhället att ge ömsesidigt stöd och uppmuntran i utarbetandet av de stora problemen i livet och i sökandet ur naturens hemligheter, för att underlätta studier av filosofi som bygger på Kabbalah och läror Hermes Trismegistus, som inculcated av originalet Fratres Roseae Crucis Tyskland, AD 1450, samt att undersöka betydelsen och symboliken i allt som nu återstår av visdom, konst och litteratur i den antika världen ". The view which has been lately revived, especially by Katsch and Pike, that Rosicrucianism definitely or even perceptibly cooperated in the foundation of modern Freemasonry in 1717, is contradicted by well-known historical facts. Den uppfattning som har nyligen återupplivats, särskilt genom Katsch och gädda att Rosencreuzarna definitivt eller ens märkbart samarbetade i grunden för den moderna frimureriet under 1717, motsägs av kända historiska fakta.

Publication information Written by Hermann Gruber. Publikation information Skrivet av Hermann Gruber. Transcribed by John Looby. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Kopierat av John Looby. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil Obstat, 1 Februari 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, DD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

ARNOLD, "Unparteiische Kirchen u. Ketzerhistorie", II (Frankfort, 1699), 640 sq.; HERDER, "Samtl. Werke" (Berlin, 1888), XV, 82 sq.; XVI, 596 sq.; BUHLE, "ursprung ud vornehmsten Schicksale der Rosenkreuzer u Freimaurer" (Gottingen, 1804); NIKOLAI, Einige Bemerkungen uber den Ursprung ud Gesach. D. ARNOLD, "Unparteiische Kirchen u. Ketzerhistorie", II (Frankfurt, 1699), 640 sq, Herder, "Samtl. Werke" (Berlin, 1888), XV, 82 sq, XVI, 596 sq, BUHLE, "ursprung ud vornehmsten Schicksale der Rosenkreuzer u Freimaurer "(Göttingen, 1804), Nikolaj, Einige Bemerkungen über den Ursprung ud Gesach. D. Rosendreuzer u. Rosendreuzer u. Freimaurer" (Berlin, 1806); HOSSBACH, JU. W. "Andrea u. Freimaurer "(Berlin, 1806), HOSSBACH, JU. W." Andrea u. sein zeitalter" (Berlin, 1819); GUHRAUER, "Zeitschr. sein zeitalter "(Berlin, 1819), GUHRAUER," Zeitschr. F. hist. F. historik. Theol. Theol. (1852), 298 sq.; SIERKE, "Schwarmer u. Schwinder zu Ende d. 18 Jahrh. " (Leipzig, 1874); KOPP, "Die Alchemie", II (Heidelberg, 1886); WAITE, "The real History of the Rosicrucians" (London, 1887), needs revision; KATSCH, "Die Entstehung ud wahre Endzweck d. Freimaurerei" (Berlin, 1897); HEFELE [RAICH] in "Kirchenlex.", sv "Rosendreuzer"; HERMELINK in "Realencyk." (1852), 298 sq, SIERKE, "Schwarmer u. Schwinder zu Ende d. 18 Jahrh." (Leipzig, 1874), Kopp, "Die Alchemie", II (Heidelberg, 1886), Waite, "verkliga historia i Rosicrucians "(London, 1887), behöver ses över, Katsch, Die" Entstehung ud wahre Endzweck d. Freimaurerei "(Berlin, 1897); HEFELE [Raich] i" Kirchenlex. ", sv" Rosendreuzer "; HERMELINK i" Realencyk. " F. prot. F. prot. Theol., sv "Rosenkreuzer"; "Allg. Handbuch d. Freimaurerei", II (3rd ed., 1900), 259-63; BEGMANN, "Monatshefte d. Comenius-Gesellschaft" (Berlin), V (1896), 212 sq.,; VI (1897), 204 sq.; VIII (1899), 145 sq.; "Zirkelkorrespondenz" (Berlin, 1896), 212; "Vorgessch. U. Anfange d. Freimaurerei in England", I (1909), II (1910), 16, 384; GOULD, Hist of Freemasonry", II (London, 1884), 60 sq.; "Concise Hist. Of Freemasonry" (London, 1903), 61-93; "Ars Quatuor Coronatorum", transactions (London), I (1888), 28, 54; V (1892), 67; VI (1893), 202 sq.,; VII (1894), 36 sq., 83; VIII (1895), 46; "The Theosophist" (Madras, 1886), VII, 451 sq., VIII, IX, X; "Rosicrucian Society of England: rules and Ordinances" (London, 1881); revised 1882); Transacations, etc" (1879-91); "The Rosicrucian: A Quarterly Record" (1868-79); KLOSS, "Bibliog. D. Freimaurerei, etc." Theol., Sv "Rosenkreuzer", "Allg. Handbuch d. Freimaurerei", II (3rd ed., 1900), 259-63, BEGMANN, "Monatshefte d. Comenius-Gesellschaft" (Berlin), V (1896), 212 sq,, VI (1897), 204 sq, VIII (1899), 145 sq, "Zirkelkorrespondenz" (Berlin, 1896), 212, "Vorgessch. U. Anfange d. Freimaurerei i England", I (1909) , II (1910), 16, 384, Gould, Hist av frimureriet ", II (London, 1884), 60 sq," Kortfattad Hist. Frimureriets "(London, 1903), 61-93;" Ars Quatuor Coronatorum " , transaktioner (London), I (1888), 28, 54, V (1892), 67, VI (1893), 202 sq,, VII (1894), 36 sq, 83, VIII (1895), 46; The teosof "(Madras, 1886), VII, 451 sq, VIII, IX, X," Rosicrucian Society of England: regler och förordningar "(London, 1881), reviderad 1882), Transacations, etc." (1879-91 ), "The Rosicrucian: A Quarterly Record" (1868-79), Kloss, "Bibliog. D. Freimaurerei, etc." (Frandfort, 1844), 174-201, gives 274 works on the subject; GARDNER, "Bibliotheca Rosicruciana": I, catalogue (London, privately printed, 1903), gives a list of 604 works on the subject. (Frandfort, 1844), 174-201, ger 274 arbeten i ämnet, Gardner, "Bibliotheca Rosicruciana": Jag, katalog (London, privat tryckt, 1903), innehåller en förteckning över 604 verk i ämnet.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är