Writings of John Calvin Skrifter av John Calvin

Which Support Amyraldianism Som stöder Amyraldianism

Advanced Information Avancerad information

(From: Dr. Alan C Clifford, Calvinus: Authentic Calvinism, (Från: Dr Alan C Clifford, Calvinus: Authentic Calvinism,
A Clarification (Charenton Reformed Publishing, 1996) Ett förtydligande (Charenton Reformed Publishing, 1996)

EXTRACTS FROM JOHN CALVIN'S WRITINGS Utdrag ur John Calvin skrifter

1. 1. Now Paul assumes it as an axiom which is received among all the pious....that the whole human race is obnoxious to a curse, and therefore that the holy people are blessed only through the grace of the Mediator...I therefore thus interpret the present place; that God promises to his servant Abram that blessing which shall afterwards flow down to all people. Nu Paul tar det som ett axiom som är emot bland alla de fromma .... att hela mänskligheten är motbjudande att en förbannelse, och därför att det heliga folket välsignas endast genom nåd medlarens ... jag därför alltså tolka nuvarande plats, att Gud lovar att hans tjänare Abram den välsignelse som sedan ska rinna ner för alla människor. Comment on Genesis 12:3 Kommentera Moseboken 12:3

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
2. 2. Christ was vividly represented in the person of the high priest...[who] bore the people itself upon his shoulders and before his breast, in such a manner that in the person of one, all might be presented familiarly before God. Kristus var representerade livligt i personens översteprästens ... [som] bar folket självt på sina axlar, och innan bröstet, på ett sådant sätt att personen under en, alla skulle läggas fram förtroligt inför Gud. Comment on Exodus 39:1 Kommentera Mosebok 39:1

3. 3. We have stated elsewhere why the priests were to be dressed in garments different from others, since he who is the mediator between God and men should be free from all impurity and stain...Thus then the holy fathers were reminded, that under the image of a mortal man, another Mediator was promised, who, for the reconciliation of the human race, should present Himself before God with perfect and more than angelic purity. Vi har förklarat på annat håll varför prästerna skulle vara klädda i kläder som skiljer sig från andra, eftersom han som är medlare mellan Gud och män bör vara fri från alla orenheter och fläckar ... alltså då den heliga fäder påmindes om, att under bilden av en dödlig människa, utlovades en ombudsman, som bör, för att förena mänskligheten, infinna sig inför Gud med perfekt och mer än änglalik renhet. Comment on Leviticus 16:3 Kommentera Tredje Mosebok 16:3

4. 4. Christ...the Lamb of God, whose offering blotted out the sins of the world...Comment on Leviticus 16:7 Kristus ... Guds lamm, som erbjuder utplånade av världens synder ... Kommentera Mosebok 16:7

5. 5. God could bear no defect in the priests; it follows, then, that a man of angelic purity was to be expected, who should reconcile God to the world. Comment on Leviticus 21:17 Gud kunde ha något fel i präster, framgår det alltså att en man med änglalikt renhet var att vänta, som skulle förena Gud till världen. Kommentera Mosebok 21:17

6. 6. ...the salvation brought by Christ is common to the whole human race, inasmuch as Christ, the author of salvation, is descended from Adam, the common father of us all. ... den frälsning som Kristus är gemensam för hela mänskligheten, eftersom Kristus, författaren till frälsning, är ättlingar till Adam, den gemensamma far för oss alla. Institutes, II. Institutes, II. xiii. xiii. 3 3

7. 7. First, we must understand that as long as Christ remains outside of us, and we are separated from him, all that he has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value for us. Institutes, III. Först måste vi förstå att så länge Kristus förblir utanför oss, och vi skiljs från honom, allt han har lidit och gjort till frälsning för mänskligheten är värdelös och saknar värde för oss. Institut, III. i. i. 1 1

8. 8. It is true that Saint John saith generally, that [God] loved the world. And why? Det är sant att Johannes säger i allmänhet, att [Gud] älskade världen. Och varför? For Jesus Christ offereth himself generally to all men without exception to be their redeemer...Thus we see three degrees of the love that God hath shewed us in our Lord Jesus Christ. För Jesus Kristus offrar sig generellt till alla människor utan undantag vara deras förlossare ... Vi ser alltså tre grader av kärlek som Gud har låtit oss på vår Herre Jesus Kristus. The first is in respect of the redemption that was purchased in the person of him that gave himself to death for us, and became accursed to reconcile us to God his Father. Den första är när det gäller inlösen som köptes i personens på honom som gav sig själv till döds för oss, och blev förbannad för att försona oss med Gud sin Fader. That is the first degree of love, which extendeth to all men, inasmuch as Jesus Christ reacheth out his arms to call and allure all men both great and small, and to win them to him. Det är det första graden av kärlek, som extendeth för alla människor, eftersom Jesus Kristus reacheth ut armarna för att ringa och locka alla människor både stora och små, och vinna dem för honom. But there is a special love for those to whom the gospel is preached: which is that God testifieth unto them that he will make them partakers of the benefit that was purchased for them by the death and passion of his Son. Men det finns en speciell kärlek till dem som evangeliet predikas: nämligen att Gud vittnar mot dem som han kommer att göra dem delaktiga av den nytta som köptes för dem av död och passion i hans Son. And forasmuch as we be of that number, therefore we are double bound already to our God: here are two bonds which hold us as it were strait tied unto him. Och EFTERSOM vi vara så många, därför är vi dubbelt bundna redan till vår Gud: här är två band som håller oss så att säga sundet bunden till honom. Now let us come to the third bond, which dependeth upon the third love that God sheweth us: which is that he not only causeth the gospel to be preached unto us, but also maketh us to feel the power thereof, so as we know him to be our Father and Saviour, not doubting but that our sins are forgiven us for our Lord Jesus Christ's sake, who bringeth us the gift of the Holy Ghost, to reform us after his own image. Låt oss nu komma till den tredje Bond, som dependeth på tredje kärlek som Gud sheweth oss: nämligen att han inte bara causeth evangeliet skall predikas till oss, utan också låter oss känna styrkan i denna, så vi känner honom att vara vår Fader och Frälsare, tvivla inte utan att våra synder är förlåtna oss för vår Herres Jesu Kristi skull, som förde oss gåvan av den Helige Ande, för att reformera oss efter sin avbild. Sermons on Deuteronomy, p. Predikningar Mosebok, s. 167 167

9. 9. ...our Lord Jesus Christ, who is the life and salvation of the world,... Sermons on 2 Samuel, p. ... vår Herre Jesus Kristus, som är liv och frälsning av världen, ... Predikningar på 2 Samuel, s. 66 66

10. 10. For instance, let me think of myself in this way:...that God has bestowed grace upon the human race (in general) but that he has shown his grace to me (in particular), with the result that I am especially obligated to him. Till exempel, låt mig tänka på mig själv så här: ... att Gud har skänkt nåd på den mänskliga rasen (i allmänhet), men att han har visat sin nåd till mig (i synnerhet), med resultatet att jag är särskilt skyldig honom. Sermons on 2 Samuel, p. Predikningar på 2 Samuel, s. 357 357

11. 11. So, as it says in the Psalm [Ps. Så, som det står i Psaltaren [Ps. 51?], our Lord Jesus Christ has paid the debts of all sinners. 51?], Har vår Herre Jesus Kristus betalade skulder alla syndare. That is what I have mentioned from Isaiah: that all the chastisements were laid upon him (Isa. 53:4). Det är vad jag har nämnt från Jesaja: att alla tuktan lades på honom (Jes 53:4). What is this chastisement, if not satisfaction for all the sins that we have committed? Sermons on 2 Samuel, p. Vad är detta straff, om inte tillfredsställande för alla de synder som vi begått? Predikningar på 2 Samuel, s. 576 576

12. 12. True it is that the effect of [Christ's] death comes not to the whole world. Sant är att effekten av [Kristi] död kommer inte till hela världen. Nevertheless, forasmuch as it is not in us to discern between the righteous and the sinners that go to destruction, but that Jesus Christ has suffered his death and passion as well for them as for us, therefore it behoves us to labour to bring every man to salvation, that the grace of our Lord Jesus Christ may be available to them. Sermons on Job, p. Ändå, EFTERSOM det inte ligger i oss att urskilja mellan rättfärdiga och syndare som går till spillo, men att Jesus Kristus har lidit döden och passion samt för dem som för oss, därför att det tillkommer oss att arbete för att få varje man till frälsning, att nåden av vår Herre Jesus Kristus kan vara tillgängliga för dem. Predikningar på Job, s. 548 (later interpolation deleted) 548 (senare interpolation utgår)

13. 13. Let us fall down before the face of our good God...that it may please Him to grant His grace, not only to us, but also to all people and nations of the earth, bringing back all poor ignorant souls from the miserable bondage of error and darkness, to the right way of salvation... Sermons on Job, p. Låt oss falla på knä inför vår gode Gud ... att det kan glädja honom att bevilja hans nåd, inte bara för oss utan även för alla människor och folk på jorden, få tillbaka alla stackars okunniga själar från den usla slaveri av fel och mörker, att den rätta vägen till frälsning ... Predikningar på Job, s. 751 (Calvin's usual end of sermon prayer). 751 (Calvin vanliga slutet av predikan bön).

14. 14. The sinner, if he would find mercy, must look to the sacrifice of Christ, which expiated the sins of the world, glancing, at the same time, for the confirmation of his faith, to Baptism and the Lord's Supper; for it were vain to imagine that God, the Judge of the world, would receive us again into his favour in any other way than through a satisfaction made to his justice. Syndaren måste om han skulle finna nåd, se till Kristi offer, som försonad synder i världen, en blick, samtidigt, för att bekräfta sin tro, dopet och nattvarden, för det var förgäves att tro att Gud skulle domaren i världen, ta emot oss igen till hans fördel på något annat sätt än genom en tillfredsställelse till sin rätta. Comment on Psalm 51:9 Kommentera Psalm 51:9

15. 15. Diligent as [David] was, therefore, in the practice of sacrifice, resting his whole dependence upon the satisfaction of Christ, who atoned for the sins of the world, he could yet honestly declare that he brought nothing to God in the shape of compensation, and that he trusted entirely to a gratuitous reconciliation. Flitig som [David] var därför i praktiken av uppoffring, vilar hela hans beroende av belåtenhet Kristus, som sonade för världens synder, kunde han ändå ärligt redovisa att han har väckt något att Gud i form av ersättning , och att han litade helt till en kostnadsfri försoning. Comment on Psalm 51:16 Kommentera Psaltaren 51:16

16. 16. Hitherto he addressed the Jews alone, as if to them alone salvation belonged, but now he extends his discourse farther. Hittills har han talade till judarna ensam, som om dem ensamma frälsning tillhörde, men nu har han förlänger sitt tal längre. He invites the whole world to the hope of salvation, and at the same time brings a charge of ingratitude against all the nations, who, being devoted to their own errors, purposely avoided, as it were, the light of life; for what could be more base than to reject deliberately their own salvation?...the Lord...invites all without exception to come to him...Now, we must 'look to him' with the eye of faith, so as to embrace the salvation which is exhibited to all through Christ; for 'God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him may not perish.' Han bjuder hela världen i hopp om räddning, och samtidigt ger en kostnad på otacksamhet mot alla nationer, som skall gå till deras egna fel, avstått, så att säga, livets ljus, för vad kan vara mer bas än att underkänna medvetet sin egen räddning? ... Herren ... inbjuder alla utan undantag att komma till honom ... Nu måste vi "se till honom" med trons öga, så att anamma frälsning, som är utställda för alla genom Kristus, för "så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom får inte förgås." (John 3:16). Comment on Isaiah 45:22 (Joh 3:16). Kommentera Jesaja 45:22

17. 17. Yet I approve of the ordinary reading, that he alone bore the punishment of many, because on him was laid the guilt of the whole world. It is evident from other passages, and especially from the fifth chapter of the Epistle to the Romans, that 'many' sometimes denotes 'all'. Comment on Isaiah 53:12 Men jag gillar den vanliga behandlingen, att han ensam bar straff för många, eftersom han lades skulden för hela världen. Det framgår tydligt från andra ställen, och i synnerhet från det femte kapitlet i Romarbrevet, att "många" ibland betecknar "alla". Kommentera Jesaja 53:12

18. 18. Yet I approve of the common reading, that He alone bore the punishment of many, because the guilt of the whole world was laid upon Him. It is evident from other passages...that 'many' sometimes denotes 'all'...That, then, is how our Lord Jesus bore the sins and iniquities of many. Men jag gillar den gemensamma behandlingen, att han ensam bar straff för många, eftersom skuld i hela världen lades på Honom. Det framgår tydligt från andra ställen ... att "många" ibland betecknar "alla" ... Det är då hur vår Herre Jesus bar synder och missgärningar många. But in fact, this word 'many' is often as good as equivalent to 'all'. Men i själva verket detta ord "många" är ofta så gott som likvärdiga med "alla". And indeed, our Lord Jesus was offered to all the world. For it is not speaking of three or four when it says: 'God so loved the world, that He spared not His only Son.' Och mycket riktigt, erbjöds vår Herre Jesus till hela världen. För den som inte talar om tre eller fyra när det står: "Ty så älskade Gud världen att han inte skonade sin ende son." But yet we must notice what the Evangelist adds in this passage: 'That whosoever believes in Him shall not perish but obtain eternal life.' Men men vi måste märka vad evangelisten lägger i denna passage: "att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan få evigt liv." Our Lord Jesus suffered for all and there is neither great nor small who is not inexcusable today, for we can obtain salvation in Him. Vår Herre Jesus led för alla, och det är varken stora eller små som inte är oförlåtligt i dag, för vi kan få frälsning i Honom. Unbelievers who turn away from Him and who deprive themselves of Him by their malice are today doubly culpable. Otroende som vänder sig bort från honom och som berövar sig av honom av ondska är idag dubbelt skyldig. For how will they excuse their ingratitude in not receiving the blessing in which they could share by faith? För hur kommer de att ursäkta sin otacksamhet att inte få den välsignelse som de skulle kunna dela med tro? And let us realize that if we come flocking to our Lord Jesus Christ, we shall not hinder one another and prevent Him being sufficient for each of us...Let us not fear to come to Him in great numbers, and each one of us bring his neighbours, seeing that He is sufficient to save us all. Sermons on Isaiah 53, pp. Och låt oss inse att om vi kommer flockas till vår Herre Jesus Kristus, skall vi inte hindra varandra och hindra honom tillräckligt för oss alla ... Låt oss inte frukta att komma till honom i stort antal, och var och en av oss föra sina grannar, ser att han är tillräckligt för att rädda oss alla. Predikningar Jesaja 53, pp. 136, 141-4 136, 141-4

19. 19. ...Not only were the death and passion of our Lord Jesus Christ sufficient for the salvation of the world, but that God will make them efficacious and that we shall see the fruit of them and even feel and experience it. ... Inte bara var död och passion av vår Herre Jesus Kristus tillräckligt för att rädda världen, men att Gud kommer att göra dem effektiva och att vi får se resultatet av dem och även känna och uppleva det. Sermons on Isaiah 53, p. Predikningar om Jesaja 53, s. 116 116

20. 20. For God, who is perfect righteousness, cannot love the iniquity which he sees in all. För Gud som är fullkomlig rättfärdighet, kan inte älska den ondska som han ser i alla. All of us, therefore, have that within which deserves the hatred of God...Our acquittal is in this - that the guilt which made us liable to punishment was transferred to the head of the Son of God [Isa. Oss alla, därför har det inom vilken förtjänar hat mot Gud ... Vår frikännande är i detta - att den skuld som gjorde oss skyldiga till straff överfördes till chefen för Guds Sons [Jes. 53:12]...For, were not Christ a victim, we could have no sure conviction of his being...our substitute-ransom and propitiation. Institutes II. 53:12] ... för, var inte Kristus offer, kunde vi inte har någon säker övertygelse att han var ... vår substitut-lösen och försoning. Institutes II. xvi. xvi. 3, 5, 6 3, 5, 6

21. 21. Now we must see how God wishes all to be converted...But we must remark that God puts on a twofold character: for he here wishes to be taken at his word. Nu måste vi se hur Gud önskar alla som ska konverteras ... Men vi måste påpeka att Gud lägger på en dubbel karaktär: ty han här vill bli tagna på orden. As I have already said, the Prophet does not here dispute with subtlety about his incomprehensible plans, but wishes to keep our attention close to God's word. Som jag redan sagt, inte profeten inte här tvisten med finess om hans obegripliga planer, men vill behålla vår uppmärksamhet nära till Guds ord. Now what are the contents of this word? The law, the prophets, and the gospel. Nu vad är innehållet av detta ord? Lagen, profeterna och evangeliet. Now all are called to repentance, and the hope of salvation is promised them when they repent: this is true, since God rejects no returning sinner: he pardons all without exception; meanwhile, this will of God which he sets forth in his word does not prevent him from decreeing before the world was created what he would do with every individual... Nu alla är kallade till ånger och hopp om räddning är lovade dem när de ångrar sig: detta är sant, eftersom Gud förkastar ingen återvändo syndare: han förlåter alla utan undantag, under tiden, detta kommer från Gud som han ställer ut i hans ord inte inte hindra honom från decreeing innan världen skapades vad han skulle göra med varje enskild ... Comment on Ezekiel 18:23 Kommentera Ezekiel 18:23

22. 22. I contend that, as the prophet [Ezekiel] is exhorting to penitence, it is no wonder that he pronounces God willing that all be saved. Jag hävdar att, som profeten [Hesekiel] är förmanande till ånger, är det inte konstigt att han uttalar Gud vill att alla ska sparas. But the mutual relation between threats and promises shows such forms of speech to be conditional...So again...the promises which invite all men to salvation...do not simply and positively declare what God has decreed in His secret counsel but what he is prepared to do for all who are brought to faith and repentance...Now this is not contradictory of His secret counsel, by which he determined to convert none but His elect. He cannot rightly on this account be thought variable, because as lawgiver He illuminates all with the external doctrine of life. Men det ömsesidiga förhållandet mellan hot och löften visar dessa former av tal skulle vara avhängigt ... Så igen ... de löften som inbjuder alla till frälsning ... inte helt enkelt och positivt sätt förklara vad Gud har förordnat i Hans hemliga råd men vad han är beredd att göra för alla som kommer till tro och omvändelse ... Nu är detta inte står i strid med Hans hemliga råd, då han beslöt att omvandla ingen annan än hans utvalda. Han kan inte riktigt på detta konto tänkas variabel då som lagstiftare Han lyser alla med yttre läran om livet. But in the other sense, he brings to life whom He will, as Father regenerating by the Spirit only His sons. Men i den andra meningen, ger han liv vem han vill, som Fader regenerering av Anden endast hans söner. Concerning the Eternal Predestination of God, pp. När det gäller den eviga Predestination Guds, pp. 105-6 105-6

23. 23. ...God had chosen the family of Abraham, that the world's redeemer might be born of it...although we know that from the time that God made a covenant with Abraham, the Redeemer was particularly promised to his seed, we also know that from the very fall of man He was needed by all, as indeed He was from that time destined for all the world...It would have done us no good for Christ to have been given by the Father as the author of salvation, if He had not been available to all without distinction...We should know that salvation is openly displayed to all the human race, for in all reality He is called son of Noah and son of Adam... ... Gud hade valt Abrahams familj, att världens förlossare kan födas av det ... även om vi vet att från den tid då Gud slöt ett förbund med Abraham, Frälsaren utlovade särskilt hans avkomlingar, vet vi också som redan från syndafallet Han var som alla, liksom för övrigt Han var från denna tid är avsedda för allt i världen ... Det skulle ha gjort oss något gott för Kristus att ha fått av Fadern som författare till frälsning, om han inte hade varit tillgänglig för alla utan åtskillnad ... Vi borde veta att frälsningen är öppet visas för alla mänskligheten, i all verklighet Han kallas Noas son och son Adam ... Comment on Matthew 1:1-17; Luke 3: 23-38 Kommentera Matteus 1:1-17, Luk 3: 23-38

24. 24. He says, For...he...shall save his people from their sins...We must determine that the whole human race was appointed to destruction, since its salvation depends on Christ...Doubtless, by Christ's people the angel intends the Jews, over whom He was set as Head and King, but as soon after the nations were to be ingrafted into the race of Abraham, this promise of salvation is extended openly to all who gather by faith into the one body of the Church. Han säger, för ... ... han skall frälsa sitt folk från deras synder ... Vi måste bestämma att hela människosläktet utsågs till undergång, eftersom frälsningen beror på Kristus ... Tvivelsutan, genom Kristi folk ängeln avser judar, över vilken han sattes som chef och kung, men så snart efter det att nationerna skulle ingrafted in i loppet av Abraham, detta löfte om frälsning utvidgas öppet för alla som samlas i tro till en kropp i kyrkan . Comment on Matthew 1:21 Kommentera Matteus 1:21

25. 25. When the Father calls Him the Beloved...He declares that He is the Mediator in whom He reconciles the world to Himself. När fadern kallar honom den älskade ... Han förklarar att han är medlare i vilka Han försonar världen med sig själv. Comment on Matthew 17:5 Kommentera Matteus 17:5

26. 26. From this it follows that our reconciliation with God is free, for the only price paid for it is Christ's death...'Many' is used, not for a definite number, but for a large number, in that He sets Himself over against all others. Av detta följer att vår försoning med Gud är gratis, för det enda pris som betalas för det är Kristi död ... "många" används inte för ett bestämt antal, men för många i och med att han ställer sig över mot alla andra. And this is the meaning also in Rom. Och detta är innebörden också i Rom. 5:15, where Paul is not talking of a part of mankind but of the whole human race. Comment on Matthew 20:28 5:15, där Paulus inte talar om en del av mänskligheten utan hela mänskligheten. Kommentera Matteus 20:28

27. 27. Seeing that in His Word He calls all alike to salvation, and this is the object of preaching, that all should take refuge in His faith and protection, it is right to say that He wishes all to gather to Him. Ser att det i Hans Ord Han uppmanar alla lika till frälsning, och detta är syftet med predikan, som alla bör ta sin tillflykt till sin tro och skydd, är det rätt att säga att han önskar alla att samlas till Honom. Now the nature of the Word shows us that here there is no description of the secret counsel of God - just His wishes. Nu typ av Word visar oss att här finns det ingen beskrivning av hemliga råd av Gud - bara hans önskningar. Certainly those whom He wishes effectively to gather, He draws inwardly by His Spirit, and calls them not merely by man's outward voice. Visst de som Han vill att effektivt samla, drar han inåt genom sin Ande, och uppmanar dem inte bara av människans yttre röst. If anyone objects that it is absurd to split God's will, I answer that this is exactly our belief, that His will is one and undivided: but because our minds cannot plumb the profound depths of His secret election to suit our infirmity, the will of God is set before us as double. Om någon har invänt att det är absurt att dela Guds vilja, svarar jag att det är just vår övertygelse, att hans vilja är ett och odelat, men eftersom våra sinnen inte kan lod djupa djupet av sitt hemliga val för att passa vår svaghet, vilja Gud har satt upp som dubbel. Comment on Matthew 23:37 Kommentera Matteus 23:37

28. 28. ...The Son of God went to face death of His own will, to reconcile the world to the Father...the spontaneous sacrifice by which all the world's transgressions were blotted out... ... Guds son gick för att möta döden i hans egen vilja, att förena världen till Fadern ... de spontana offer genom vilken alla världens synder var utplånad ... Comment on Matthew 26:1-2 Kommentera Matteus 26:1-2

29. 29. [Christ's] grave would be of sweet savour to breathe life and salvation upon all the world. [Kristi] grav skulle vara söt doft att andas liv och frälsning över hela världen. Comment on Matthew 26:12 Kommentera Matteus 26:12

30. 30. Christ offered Himself as a Victim for the salvation of the human race. Comment on Matthew 26:14-20 Kristus offrade sig själv som ett offer för frälsning av mänskligheten. Kommentera Matteus 26:14-20

31. 31. ...The sacrifice [of Christ] was ordained by the eternal decree of God, to expiate the sins of the world. ... Offret [Kristi] vigdes av det eviga dekret av Gud, för att sona synder i världen. Comment on Matthew 26:24 Kommentera Matteus 26:24

32. 32. [Christ was] burdened with the sins of the whole world... Comment on Matthew 26:39 [Kristus belastades] med synder från hela världen ... Kommentera Matteus 26:39

33. 33. Christ...won acquittal for the whole human race. Comment on Matthew 27:12 Christ ... vann frikännande för hela mänskligheten. Kommentera Matteus 27:12

34. 34. God had ordained [Christ] to be the...(sacrificial outcast) for the expiation of the world's sins. Gud hade förordnat [Kristus] vara ... (uppoffrande utstött) för försoning för världens synder. Comment on Matthew 27:15 Kommentera Matteus 27:15

35. 35. The word many does not mean a part of the world only, but the whole human race: he contrasts many with one, as if to say that he would not be Redeemer of one man, but would meet death to deliver many from their accursed guilt...So when we come to the holy table not only should the general idea come to our mind that the world is redeemed by the blood of Christ, but also each should reckon to himself that his own sins are covered. Ordet många innebär inte en del av världen, utan hela mänskligheten: han kontrasterar många med en, som för att säga att han inte skulle vara frälsare en människa, men skulle möta döden att leverera många av de fördömda skuld ... Så när vi kommer till det heliga bordet inte bara bör den allmänna idén kommit till vårt sinne att världen löses genom Kristi blod, men också var och en skulle räkna för sig själv att hans egna synder omfattas. Comment on Mark 14:24 Kommentera Mark 14:24

36. 36. Happy Mary, to have embraced in her heart the promise of God, to have conceived and brought into the world for herself and for all - salvation...God offers His benefits to all without distinction, but faith opens our arms to draw them to our bosom: lack of faith lets them fall, before they reach us. Happy Mary, har anammat i sitt hjärta Guds löfte, har utformats och förts in i värld för sig och alla - frälsning ... Gud erbjuder sina fördelar för alla utan åtskillnad, men tro öppnar våra armar för att dra dem till vår barm: brist på tro låter dem falla, innan de når oss. Comment on Luke 1:45 Kommentera Luke 1:45

37. 37. Though the angel only addresses the shepherds, he means that the message of salvation which he brings them extends farther, not for their ears alone, but for others also to hear. Även ängeln endast de herdarna, menar han att frälsningens budskap som han ger dem sträcker sig längre, inte för deras öron ensam, utan för andra också höra. Understand that the joy was open to all the people, for it was offered to all without distinction. Förstå att glädje var öppet för alla människor, för det var som erbjuds för alla utan åtskillnad. For He is not the God of this one or of that, but He had promised Christ to the whole family of Abraham. Ty han är inte en gud för det ena eller det, men han hade lovat Kristus till hela familjen till Abraham. That, in great measure, the Jews have lost the joy that was theirs to hold, resulted from their failure to believe. Detta är i stora mått, har judarna förlorat den glädje som var deras att hålla, ett resultat av deras underlåtenhet att tro. Today also, God invites all men alike to salvation through the Gospel, but the world's ingratitude makes only a few enjoy the grace, which is set out equally for all. Idag också, inbjuder Gud alla människor lika till frälsning genom evangeliet, men världens otacksamhet är bara några få njuta av nåd, som återges lika för alla. While the joy, then, has been confined to a small number, in respect of God, it is called universal. Medan glädje, då har begränsats till ett fåtal, för Gud, kallas den universella. And though the angel is speaking only of the chosen people, yet now with the partition wall gone the same tidings are presented to the whole human race. Comment on Luke 2:10 Och trots ängeln talar endast om det utvalda folket, men nu med Rumsavdelare gått samma nyheter presenteras för hela mänskligheten. Kommentera Luke 2:10

38. 38. Since Christ desired nothing more than to do the work appointed Him by the Father and knew that the purpose of His calling was to gather the lost sheep of the house of Israel, He wished His coming to be the salvation of all. Eftersom Kristus önskade inget hellre än att göra det arbete som utsåg honom med Fadern och visste att syftet med hans yrke var att samla in de förlorade fåren av Israels hus, ville han hans ankomst vara frälsning för alla. This was why He was moved by compassion and wept over the approaching destruction of Jerusalem. Det var därför han blev rörd av medlidande och grät över det annalkande förstörelsen av Jerusalem. For when He considered that it had been divinely chosen as the sacred abode, in which should dwell the covenant of eternal salvation, the sanctuary from which salvation should come forth for all the world, He could not help grieving bitterly over its destruction. Ty då han ansåg att det hade varit gudomligt valts som heliga boning, där ska bo förbund evig frälsning, helgedomen som frälsning skulle komma fram för allt i världen, kunde han inte sörjde bittert över sin undergång. Comment on Luke 19:41 Kommentera Luke 19:41

39. 39. First, whence could that confidence in pardon have sprung, if [the thief] did not sense in Christ's death...a sacrifice of sweet odour, able to expiate the sins of the world? Första kunde hvarifrån att förtroendet för förlåtelse har sprungit, om [tjuven] inte meningsfullt i Kristi död ... ett offer av söt lukt, kunna sona synder i världen? Comment on Luke 23:42 Kommentera Luke 23:42

40. 40. [Christ] must be Redeemer of the world...He was there, as it were, in the place of all cursed ones and of all transgressors, and of those who had deserved eternal death. [Kristus] måste vara världens frälsare ... Han var där, så att säga, i stället för alla förbannade dem och alla syndare, och av dem som hade förtjänat evig död. Sermons on Christ's Passion, p. Predikningar om Kristi lidande, s. 95 95

41. 41. [God] willed that [Christ] be the sacrifice to wipe out the sins of the world...Sermons on Christ's Passion, p. [Gud] ville att [Kristus] vara offret att utplåna världens synder ... Predikningar om Kristi lidande, s. 123 123

42. 42. ...Our Lord made effective for [the pardoned thief on the cross] His death and passion which He suffered and endured for all mankind... Sermons on Christ's Passion, pp. ... Vår Herre effektiviseras för [benådad rövaren på korset] Hans död och passion som han lidit och lidit för hela mänskligheten ... Predikningar om Kristi lidande, pp. 151. 151.

43. 43. The Lord Jesus [was] found before the judgement-seat of God in the name of all poor sinners (for He was there, as it were, having to sustain all our burdens)...The death and passion of our Lord Jesus...served...to wipe away the iniquities of the world... Herren Jesus [fann] innan dom-stolen i Guds namn på alla fattiga syndare (han var där, så att säga, måste stå för alla våra bördor) ... död och passion av vår Herre Jesus. .. serveras ... att torka bort ondska i världen ... Sermons on Christ's Passion, pp. Predikningar om Kristi lidande, pp. 155-6 155-6

44. 44. And when he says the sin of the world he extends this kindness indiscriminately to the whole human race, that the Jews might not think the Redeemer has been sent to them alone...John, therefore, by speaking of the sin of the world in general, wanted to make us feel our own misery and exhort us to seek the remedy. Och när han säger att världens synd han utsträcker denna godhet utan åtskillnad för hela mänskligheten, att judarna inte kan tro Frälsaren har skickats till dem på egen hand ... John alltså, genom att tala om synd i världen allmänhet, ville få oss att känna vår egen misär och uppmana oss att söka åtgärda. Now it is for us to embrace the blessing offered to all, that each may make up his mind that there is nothing to hinder him from finding reconciliation in Christ if only, led by faith, he comes to Him. Nu är det för oss att omfatta den välsignelse som erbjuds alla, att alla kan förmå sig att det inte finns något att hindra honom från att finna försoning i Kristus, om bara, ledd av tro, kommer han till honom. Comment on John 1:29 Kommentera Johannes 1:29

45. 45. Christ...was offered as our Saviour...Christ brought life because the heavenly Father does not wish the human race that He loves to perish...But we should remember...that the secret love in which our heavenly Father embraced us to Himself is, since it flows from His eternal good pleasure, precedent to all other causes; but the grace which He wants to be testified to us and by which we are stirred to the hope of salvation, begins with the reconciliation provided through Christ...Thus before we can have any feeling of His Fatherly kindness, the blood of Christ must intercede to reconcile God to us...And He has used a general term [whosoever], both to invite indiscriminately all to share in life and to cut off every excuse from unbelievers. Kristus ... erbjuds som vår frälsare ... Kristi väckt liv eftersom den himmelske Fader inte vill att mänskligheten att han älskar att gå ... Men vi måste komma ihåg ... att hemlig kärlek som vår himmelske Fader omfamnade oss med sig själv är, eftersom det rinner från hans eviga välbehag, prejudikat för alla andra orsaker, men den nåd som Han vill vara vittnade om oss och som vi väckte med hopp om räddning, inleds med försoning ges genom Kristus ... alltså innan vi kan få ett intryck av hans faderliga vänlighet, måste Kristi blod ingripa för att förena Gud till oss ... och han har använt en allmän term [vemhelst], både bjuda urskillningslöst alla till del i livet och att skära av varje ursäkt från icke-troende. Such is also the significance of the term 'world' which He had used before. Sådan är också betydelsen av begreppet "värld" som han hade använt tidigare. For although there is nothing in the world deserving of God's favour, He nevertheless shows He is favourable to the whole world when He calls all without exception to the faith of Christ, which is indeed an entry into life. För trots att det finns ingenting i världen som förtjänar Guds favör, visar han ändå Han är gynnsamt för hela världen när han uppmanar alla utan undantag att tron på Kristus, som verkligen är en post i livet.

Moreover, let us remember that although life is promised generally to all who believe in Christ, faith is not common to all. Dessutom, låt oss komma ihåg att även om livet utlovas generellt för alla som tror på Kristus, är tron inte är gemensamma för alla. Christ is open to all and displayed to all, but God opens the eyes only of the elect that they may seek Him by faith...And whenever our sins press hard on us, whenever Satan would drive us to despair, we must hold up this shield, that God does not want us to be overwhelmed in everlasting destruction, for He has ordained His Son to be the Saviour of the world. Kristus är öppet för alla och visas för alla, men han öppnar ögonen bara för de utvalda att de söker honom i tro ... Och när våra synder trycker för hårt på oss, när Satan skulle köra oss till förtvivlan, måste vi hålla upp denna sköld, att Gud inte vill att vi ska bli överväldigad i evigt fördärv, ty han har förordnat hans son vara världens Frälsare. Comment on John 3:16 Kommentera Joh 3:16

46. 46. As also it is said in John 3:16 that God so loved the world that He spared not His own Son, but delivered Him to death for our sakes. Sermons on Christ's Passion, p. Som det också sägs i Joh 3:16 att så älskade Gud världen att han inte skonade sin egen Son, utan överlämnade honom till döden för vår skull. Predikningar om Kristi lidande, s. 48. 48.

47. 47. Again, when they proclaim that Jesus is the Saviour of the world and the Christ, they have undoubtedly learned this from hearing Him...And He declared that the salvation He had brought was common to the whole world, so that they should understand more easily that it belonged to them also. Comment on John 4:42 Återigen, när de förkunna att Jesus är världens frälsare och Kristus, de har säkert lärt sig detta från att höra honom ... och han förklarade att frälsning Han hade var gemensamma för hela världen, så att de skulle förstå mer lätt att det hörde till dem också. Kommentera Joh 4:42

48. 48. It is no small consolation to godly teachers that, although the larger part of the world does not listen to Christ, He has His sheep whom He knows and by whom He is also known. Det är ingen liten tröst att gudfruktigt lärare att även om större delen av världen inte lyssnar till Kristus, han har sina får som han vet och av vem Han är också känd. They must do their utmost to bring the whole world into Christ's fold, but when they do not succeed as they would wish, they must be satisfied with the single thought that those who are sheep will be collected together by their work. De måste göra sitt yttersta för att hela världen i Kristus gånger, men när de inte lyckas som de önskar, måste de vara nöjda med den enda tanken att de som får samlas in tillsammans med sitt arbete. Comment on John 10:27 Kommentera John 10:27

49. 49. Christ...offers salvation to all indiscriminately and stretches out His arms to embrace all, that all may be the more encouraged to repent. Christ ... erbjuder frälsning för alla utan åtskillnad och sträcker ut armarna för att omfamna alla, att alla kan bli mer uppmuntrade att ångra sig. And yet He heightens by an important detail the crime of rejecting an invitation so kind and gracious; for it is as if He had said: 'See, I have come to call all; and forgetting the role of judge, my one aim is to attract and rescue from destruction those who already seem doubly ruined.' Och ändå Han ökar med en viktig detalj brottet att avvisa en inbjudan så snäll och artig, för det är som om han hade sagt: "Se, jag har kommit att kalla alla, och glömma den roll som domare, min enda syfte är att attrahera och räddning från förstörelse dem som redan verkar dubbelt förstörd. " Hence no man is condemned for despising the Gospel save he who spurns the lovely news of salvation and deliberately decides to bring destruction on himself. Comment on John 12:47 Därför ingen människa är dömd för förakta evangeliet utom han som spurns den underbara nyheten om frälsning och medvetet beslutar att väcka förstörelse på sig själv. Kommentera John 12:47

50. 50. For [by Christ's death] we know that by the expiation of sins the world has been reconciled to God... För [av Kristi död] Vi vet att genom försoningen för våra synder världen har försonas med Gud ... Comment on John 17:1 Kommentera John 17:1

51. 51. He openly declares that He does not pray for the world, for He is solicitous only for His own flock [the disciples] which He received from the Father's hand. Han deklarerar öppet att han inte ber för världen, för han är angelägen bara för hans egen flock [lärjungarna] som han fått från Faders hand. But this might seem absurd; for no better rule of prayer can be found than to follow Christ as our Guide and Teacher. But we are commanded to pray for all, and Christ Himself afterwards prayed for all indiscriminately, 'Father, forgive them; for they know not what they do.' Men detta kan tyckas absurt, ty ingen bättre regel för bön finns än att följa Kristus som vår guide och lärare. Men vi är beordrade att be för alla, och Kristus själv efteråt bad för alla utan urskiljning, "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. " I reply, the prayers which we utter for all are still limited to God's elect. Jag svar, bönerna som vi yttrar för alla är fortfarande begränsade till Guds utvalda. We ought to pray that this and that and every man may be saved and so embrace the whole human race, because we cannot yet distinguish the elect from the reprobate...we pray for the salvation of all whom we know to have been created in God's image and who have the same nature as ourselves; and we leave to God's judgement those whom He knows to be reprobate. Vi borde be att detta och detta och varje människa får sparas och därför omfatta hela mänskligheten, eftersom vi ännu inte kan särskilja de utvalda från den förtappade ... vi be om frälsning för alla som vi vet har skapats i Guds avbild och som har samma karaktär som oss själva, och vi lämnar till Guds dom dem som han vet vara förtappad. Comment on John 17:9 Kommentera John 17:9

52. 52. ...Moreover, we offer up our prayers unto Thee, O most Gracious God and most merciful Father, for all men in general, that as Thou art pleased to be acknowledged the Saviour of the whole human race by the redemption accomplished by Jesus Christ Thy Son, so those who are still strangers to the knowledge of him, and immersed in darkness, and held captive by ignorance and error, may, by Thy Holy Spirit shining upon them, and by Thy gospel sounding in their ears, be brought back to the right way of salvation, which consists in knowing Thee the true God and Jesus Christ whom Thou hast sent... ... Dessutom erbjuder vi våra böner till Dig, o mest Barmhärtige Gud och mest barmhärtig Fader, för alla män i allmänhet, att såsom du glad konst måste erkännas Frälsare hela mänskligheten av inlösen ske genom Jesus Kristus din son, så de som fortfarande är främlingar för kunskapen om honom, och inbäddat i mörker, och hålls fången av okunnighet och misstag, kan genom din helige Ande lyser på dem, och genom Din evangelium klingande i öronen, föras tillbaka till den rätta vägen till frälsning, som består i att känna dig, den sanne Guden och Jesus Kristus som du har sänt ... Forms of Prayer for the Church Tracts, Vol. Former för bön för kyrkan Tracts, Vol. 2, p. 2, s. 102. 102.

53. 53. The draught appointed to Christ was to suffer the death of the cross for the reconciliation of the world. Draget utsetts att Kristus skulle lida döden på korset till försoning i världen. Comment on John 18:11 Kommentera John 18:11

54. 54. And surely there is nothing that ought to be more effective in spurring on pastors to devote themselves more eagerly to their duty than if they reflect that it is to themselves that the price of the blood of Christ has been entrusted. Och säkert finns det ingenting som borde vara mer effektiv i sporra om pastorer att ägna sig mer ivrigt deras plikt än om de avspeglar att det är dem själva att priset på Kristi blod har anförtrotts. For it follows from this, that unless they are faithful in putting out their labour on the Church, not only are they made accountable for lost souls, but they are guilty of sacrilege, because they have profaned the sacred blood of the Son of God, and have made useless the redemption acquired by Him, as far as they are concerned. But it is a hideous and monstrous crime if, by our idleness, not only the death of Christ becomes worthless, but also the fruit of it is destroyed and perishes... Ty det följer, att om de inte troget lägger ut sin arbetskraft på kyrkan, inte bara de görs ansvarigt för förlorade själar, men de har lämnat helgerån, eftersom de har vanärat heliga blod Guds Son, och har gjort värdelösa inlösen förvärvades av honom, i den mån de berörs. Men det är en ful och monstruösa brott om, genom vår lättja, inte bara Kristi död blir värdelös, men också frukten av den förstörs och dör ... Comment on Acts 20:28 Kommentera Apg 20:28

55. 55. For we ought to have a zeal to have the Church of God enlarged, and increase rather than diminish. För vi borde ha en iver att få Guds Kyrka utvidgade, och ökar snarare än minskar. We ought to have a care also of our brethren, and to be sorry to see them perish: for it is no small matter to have the souls perish which were bought by the blood of Christ. Sermons on Timothy and Titus, p. Vi borde ha en vård även av våra bröder, och att vara ledsen för att se dem falla, ty det är ingen liten sak att ha själar förgås som köptes av Kristi blod. Predikningar Timoteus och Titus, s. 817 817

56. 56. Because God does not work effectually in all men, but only when the Spirit shines in our hearts as the inward teacher, he adds to every one that believeth. Eftersom Gud inte fungerar effectually i alla människor, men bara när Anden lyser i våra hjärtan som aktiv lärare, tillägger han att var och en som tror. The Gospel is indeed offered to all for their salvation, but its power is not universally manifest...When, therefore, the Gospel invites all to partake of salvation without any difference, it is rightly termed the doctrine of salvation. Evangelium är verkligen erbjuds alla för deras frälsning, men dess makt är inte allmänt uppenbart ... När uppmanar därför evangelium alla att ta del av frälsning utan någon skillnad, det är med rätta kallas läran om frälsning. For Christ is there offered, whose proper office is to save that which had been lost, and those who refuse to be saved by Him shall find Him their Judge. För Kristus är det erbjuds, vars korrekta kontor är att rädda det som hade förlorat, och de som vägrar att bli frälst genom honom skall finna honom sina domare. Comment on Romans 1:16 Kommentera Romarbrevet 1:16

57. 57. Faith is the beginning of godliness, from which all those for whom Christ died were estranged...[God] loved us of His own good pleasure, as John tells us (John 3:16)...We have been reconciled to God by the death of Christ, Paul holds, because His was an expiatory sacrifice by which the world was reconciled to God... Tron är början på gudsfruktan, med undantag av dem som Kristus dog var främmande för varandra ... [Gud] har älskat oss om hans eget välbehag, som Johannes berättar för oss (Joh 3:16) ... Vi har försonas med Gud av Kristi död, har Paul, eftersom han var en försonande offer genom vilket världen skulle försonas med Gud ... Comment on Romans 5: 6-10 Kommentera Romarbrevet 5: 6-10

58. 58. Paul makes grace common to all men, not because it in fact extends to all, but because it is offered to all. Paul gör nåd är gemensamma för alla människor, inte därför att det i själva verket omfattar alla, men eftersom det erbjuds alla. Although Christ suffered for the sins of the world, and is offered by the goodness of God without distinction to all men, yet not all receive him. Även om Kristus led för världens synder, och erbjuds av Guds godhet utan åtskillnad på alla människor, men inte alla emot honom. Comment on Romans 5:18 Kommentera Romarbrevet 5:18

59. 59. ...the price of the blood of Christ is wasted when a weak conscience is wounded, for the most contemptible brother has been redeemed by the blood of Christ. ... priset på Kristi blod går till spillo när ett svagt samvete är sårad, har de mest föraktliga bror hade amorterats genom Kristi blod. It is intolerable, therefore, that he should be destroyed for the gratification of the belly. Det är oacceptabelt, därför att han bör förstöras för tillfredsställandet av buken. Comment on Romans 14:15 Kommentera Romarbrevet 14:15

60. 60. For one can imagine nothing more despicable than this, that while Christ did not hesitate to die so that the weak might not perish, we, on the other hand, do not care a straw for the salvation of the men and women who have been redeemed at such a price. För man kan tänka sig något mer avskyvärt än det här, att även om Kristus inte tvekade att dö för att den svaga kanske inte förgås, vi å andra sidan inte bryr sig ett strå till frälsning för de män och kvinnor som har blivit inlösta till ett sådant pris. This is a memorable saying, from which we learn how precious the salvation of our brothers ought to be to us, and not only that of all, but of each individual, in view of the fact that the blood of Christ was poured out for each one...If the soul of every weak person costs the price of the blood of Christ, anyone, who, for the sake of a little bit of meat, is responsible for the rapid return to death of a brother redeemed by Christ, shows just how little the blood of Christ means to him. Detta är en minnesvärd säger, som vi lär oss värdefull frälsning för våra bröder borde vara för oss, och inte bara för alla, men för varje individ, med tanke på att Kristi blod var utgjutet för varje ett ... Om själen i varje svag person kostnader priset för Kristi blod, någon, vem, till förmån för lite kött, är ansvarig för snabb återgång till döden av en bror återköpas av Kristus, visar hur lite Kristi blod betyder för honom. Contempt like that is therefore an open insult to Christ. Förakt som det är alltså en öppen förolämpning mot Kristus. Comment on 1 Corinthians 8:11 Kommentera 1 Kor 8:11

61. 61. ...God was in Christ and then that by this intervention He was reconciling the world to Himself...Although Christ's coming had its source in the overflowing love of God for us, yet, until men know that God has been propitiated by a mediator, there cannot but be on their side a separation which prevents them from having access to God...[Paul] says again that a commission to offer this reconciliation to us has been given to ministers of the Gospel...He says that as He once suffered, so now every day He offers the fruit of His sufferings to us through the Gospel which He has given to the world as a sure and certain record of His completed work of reconciliation. ... Gud var i Kristus och därefter att genom detta ingripande Han försonade hela världen med sig själv ... Även om Kristi ankomst hade sin källa i överflödande kärlek till Gud för oss, men ändå, tills man vet att Gud har blidkade genom en medlare, kan det inte annat än vara på deras sida en separation som hindrar dem från att få tillgång till Gud ... [Paul] säger återigen att ett uppdrag att erbjuda denna försoning för oss har fått ministrar evangeliet ... Han säger att som han en gång drabbats av, så nu varje dag Han ger frukten av hans lidande för oss genom evangeliet som han har gett världen en säker och vissa uppgifter i sin avslutat arbete för försoning. Thus the duty of ministers is to apply to us the fruit of Christ's death. Alltså skyldiga att ministrarna skall gälla för oss frukten av Kristi död. Comment on 2 Corinthians 5:19 Kommentera 2 Kor 5:19

62. 62. ...when Christ appeared, salvation was sent to the whole world... Comment on 2 Corinthians 6:2 ... när Kristus uppenbarade sändes frälsning för hela världen ... Kommentera 2 Kor 6:2

63. 63. Pighius speaks...that Christ, the Redeemer of the whole world, commands the Gospel to be preached promiscuously to all does not seem congruent with special election. Pighius talar ... att Kristus, kommandon Frälsaren i hela världen, Evangeliet skall predikas promiscuously alla verkar inte vara överens med särskilda val. But the Gospel is an embassy of peace by which the world is reconciled to God, as Paul teaches (2 Cor. 5:18); and on the same authority it is announced that those who hear are saved. Men evangeliet är en ambassad för fred genom vilken världen är försonad med Gud, som Paulus lär (2 Kor. 5:18), och på samma myndighet tillkännager att de som hör sparas. I answer briefly that Christ was so ordained for the salvation of the whole world that He might save those who are given to Him by the Father, that He might be their life whose head He is, and that He might receive those into participation of His benefits whom God by His gratuitous good pleasure adopted as heirs for Himself. Jag svarar kort att Kristus vigdes så till frälsning för hela världen så att han kunde rädda dem som har gett honom som Fadern, att han skulle vara deras liv vars huvud Han är, och att han skulle få dem till att delta i hans förmåner som Gud genom Hans meningslöst välbehag antas som arvtagare för sig själv. Which of these things can be denied?...Even those opposed to me will concede that the universality of the grace of Christ is not better judged than from the preaching of the Gospel. Vilka av dessa saker kan förnekas? ... Även de som var emot mig kommer att medge att det universella hos Kristi nåd är inte bättre än bedömas från att predika evangeliet. But the solution of the difficulty lies in seeing how the doctrine of the Gospel offers salvation to all. Men lösningen av svårigheten ligger i att se hur läran om evangeliet erbjuder frälsning för alla. That it is salvific for all I do not deny. Att det är salvific för allt jag inte förneka. But the question is whether the Lord in His counsel here destines salvation equally for all. Men frågan är om Herren i Hans råd här destines frälsning lika för alla. All are equally called to penitence and faith; the same mediator is set forth for all to reconcile them to the Father - so much is evident. But it is equally evident that nothing can be perceived except by faith, that Paul's word should be fulfilled: the Gospel is the power of God for salvation to all that believe (Rom. 1:16). Alla är lika kallade till ånger och tro, samma Medlaren anges för alla att förena dem till Fadern - så mycket är uppenbart. Men det är också uppenbart att ingenting kan uppfattas utom genom tron, att Paulus ord bör uppfyllas: evangeliet är Guds kraft till frälsning för alla som tror (Rom. 1:16). But what can it be for others but a savour of death to death? Men vad kan det vara för andra, men en njuta av dödsfall till döds? as he elsewhere says (2 Cor. 2:16). som han säger något annat ställe (2 Kor. 2:16).

Further, since it is clear that out of the many whom God calls by His external voice very few believe, if I prove that the greater part remain unbelieving because God honours with illumination none but those whom He will, then I draw another conclusion. Ytterligare, eftersom det står klart att av de många som Gud begär av hans yttre röst väldigt få som tycker, om jag visar att den största delen förbli otrogna eftersom Gud hedrar med belysning ingen annan än dem som han kommer så kommer jag dra en annan slutsats. The mercy of God is offered equally to both kinds of men, so that those who are not inwardly taught are rendered only inexcusable.... Guds nåd erbjuds lika för båda typerna av män, så att de som inte är invärtes lär återges endast oförlåtlig .... Concerning the Eternal Predestination of God, p. När det gäller den eviga Predestination Guds, s. 102-3 102-3

64. 64. It is not enough to regard Christ as having died for the salvation of the world; each man must claim the effect and possession of this grace for himself personally. Det räcker inte att betrakta som Kristus har dött för att rädda världen, varje människa måste göra anspråk på effekten och innehav av denna nåd för sig själv personligen. Comment on Galatians 2:20 Kommentera Galaterbrevet 2:20

65. 65. God commends to us the salvation of all men without exception, even as Christ suffered for the sins of the whole world. Gud berömmer oss frälsning för alla människor utan undantag, såsom Kristus led för synder från hela världen. Comment on Galatians 5:12 Kommentera Galaterbrevet 5:12

66. 66. And he contenteth not himself to say, that Christ gave himself for the world in common, for that had been but a slender saying: but (sheweth that) every of us must apply to himself particularly, the virtue of the death and passion of our Lord Jesus Christ. Och han contenteth inte själv säga, att Kristus gav sig själv för världen gemensamt, för det hade varit utan en smärt säger: men (sheweth det) var en av oss måste tillämpas på sig själv i synnerhet, dygd död och passion för våra Herre Jesus Kristus. Whereas it is said that the Son of God was crucified, we must not only think that the same was done for the redemption of the world: but also every of us must on his own behalf join himself to our Lord Jesus Christ, and conclude, It is for me that he hath suffered...But when we once know that the thing was done for the redemption of the whole world, pertaineth to every of us severally: it behoveth every of us to say also on his own behalf, The Son of God hath loved me so dearly, that he hath given himself to death for me...we be very wretches if we accept not such a benefit when it is offered to us...Lo here a warrant for our salvation, so as we ought to think ourselves thoroughly assured of it. Det sägs att Guds Son blev korsfäst, måste vi inte bara tror att samma gjordes för återköp av världen, utan även alla av oss måste för egen räkning ansluta sig till vår Herre Jesus Kristus, och avslutar Det är för mig att han har lidit ... Men när vi en gång vet att det sak skedde för inlösen av hela världen, rätteligen hör till alla av oss var för sig: Det åligger varje av oss att säga också för egen räkning, The Guds Son har älskat mig så innerligt, att han har givit sig själv till döds för mig ... vi vara mycket olyckliga om vi accepterar inte en sådan förmån när den bjuds ut till oss ... se här en arresteringsorder för vår frälsning, så som vi bör tänka oss noga säker på det. Sermons on Galatians, p. Predikningar Galaterbrevet, s. 106-7 106-7

67. 67. Christ is in a general view the Redeemer of the world, yet his death and passion are of no advantage to any but such as receive that which St Paul shows here. Kristus är en allmän uppfattning att världens frälsare, men hans död och passion är till någon fördel för någon, men som tar emot det som Paulus visar här. And so we see that when we once know the benefits brought to us by Christ, and which he daily offers us by his gospel, we must also be joined to him by faith. Och så ser vi att när vi en gång vet att de fördelar som för oss genom Kristus, och som han dagligen ger oss genom sitt evangelium, måste vi också vara förenade med honom genom tron. Sermons on Ephesians, p. Predikningar Efesierbrevet, s. 55 55

68. 68. Also we ought to have good care of those that have been redeemed with the blood of our Lord Jesus Christ. Också vi borde ha bra hand om dem som har lösts in med blodet från vår Herre Jesus Kristus. If we see souls which have been so precious to God go to perdition, and we make nothing of it, that is to despise the blood of our Lord Jesus Christ. Om vi ser själar som har varit så värdefull för Gud gå till undergång, och vi gör ingenting om det, det är att förakta blod vår Herre Jesus Kristus. Sermons on Ephesians, p. Predikningar Efesierbrevet, s. 521 521

69. 69. For the wretched unbelievers and the ignorant have great need to be pleaded for with God; behold them on the way to perdition. För den stackars icke troende och okunniga har stort behov att göras gällande för med Gud, skåda dem på vägen till undergång. If we saw a beast at the point of perishing, we would have pity on it. Om vi såg ett odjur vid den punkt att förgås, skulle vi ha synd på det. And what shall we do when we see souls in peril, which are so precious before God, as he has shown in that he has ransomed them with the blood of his own Son. If we see then a poor soul going thus to perdition, ought we not to be moved with compassion and kindness, and should we not desire God to apply the remedy? Och vad ska vi göra när vi ser själar i fara, som är så dyrbar inför Gud, eftersom han har visat att han har friköpt dem med blod från sin egen Son. Om man då ser en stackars själ går alltså till undergång, borde vi inte flyttas med medkänsla och vänlighet, och bör vi inte vill Gud att tillämpa den rätta? So then, St. Paul's meaning in this passage is not that we should let the wretched unbelievers alone without having any care for them. We should pray generally for all men... Alltså, är St Paul's betydelse i denna passage inte att vi skulle låta den stackars otrogna ensam utan att någon bryr sig om dem. Vi skall be generellt för alla män ... Sermons on Ephesians, p. Predikningar Efesierbrevet, s. 684-5 684-5

70. 70. He says that this redemption was procured by the blood of Christ, for by the sacrifice of His death all the sins of the world have been expiated. Comment on Colossians 1:14 Han säger att detta var inlösen anskaffas genom Kristi blod, för att genom offret av Hans död alla världens synder har försonad. Kommentera Kolosserbrevet 1:14

71. 71. For although it is true that we must not try to decide what is God's will by prying into His secret counsel, when He has made it plain to us by external signs, yet that does not mean that God has not determined secretly within Himself what He wishes to do with every single man. För även om det är sant att vi inte måste försöka avgöra vad som är Guds vilja som snokar i hans hemliga råd, när han har gjort det klart för oss genom yttre tecken, men det betyder inte att Gud inte har bestämt hemlighet inom sig, vad han vill göra med varje enskild människa.

But I pass from that point which is not relevant to the present context, for the apostle's meaning here is simply that no nation of the earth and no rank of society is excluded from salvation, since God wills to offer the Gospel to all without exception...For as there is one God, the Creator and Father of all, so, he declares, there is one Mediator, through whom access to God is not given only to one nation, or to few men of a particular class, but to all, for the benefit of the sacrifice, by which He has expiated for our sins, applies to all...The universal term 'all' must always be referred to classes of men but never to individuals. Men jag gå därifrån som inte är relevant i detta sammanhang, för apostelns mening är helt enkelt att ingen nation på jorden och ingen rang i samhället utesluts från frälsning, eftersom Gud vill ge evangeliet till alla utan undantag. .. För det finns en Gud, Skaparen och allas fader, så, förklarar han, det finns en medlare, genom vilken tillgång till Gud är inte ges endast till en nation, eller att få män i en viss klass, utan att alla, till förmån för offret, med vilken han har försonad för våra synder, gäller för alla ... Det generella begreppet "alla" måste alltid anges klasser av män men aldrig till enskilda personer. It is as if he had said, 'Not only Jews, but also Greeks, not only people of humble rank but also princes have been redeemed by the death of Christ.' Det är som om han hade sagt, "Inte bara judar, utan också greker, inte bara människor av ödmjuk rang utan också prinsarna har lösts in av Kristi död." Since therefore He intends the benefit of His death to be common to all, those who hold a view that would exclude any from the hope of salvation do Him an injury. Eftersom denne därför tänker dra nytta av hans död skulle vara gemensam för alla, de som har en åsikt som skulle utesluta någon från hopp om räddning göra honom en skada. Comment on 1 Timothy 2:3-5 Kommentera 1 Tim 2:3-5

72. 72. ...no one unless deprived of sense and judgement can believe that salvation is ordained in the secret counsel of God equally for all...Who does not see that the reference [1 Tim. ... ingen som inte har förlorat sin mening och dom kan tro att frälsningen är instiftat i hemlighet råd Gud lika för alla ... Vem ser inte att hänvisningen [1 Tim. 2:4] is to orders of men rather than individual men? 2:4] är att beställningar av män snarare än enskilda män? Nor indeed does the distinction lack substantial ground: what is meant is not individuals of nations but nations of individuals. At any rate, the context makes it clear that no other will of God is intended than that which appears in the external preaching of the Gospel. Inte heller innebär distinktionen bristen betydande mark: Vad som avses är inte enskilda nationer utan nationer individer. I varje fall gör det sammanhang det klart att ingen annan kommer att Gud är avsedd än den som visas i den yttre predika Evangeliet . Thus Paul means that God wills the salvation of all whom He mercifully invites by the preaching of Christ. Sålunda Paul betyder att Gud vill frälsning för alla han barmhärtigt inbjuder genom att predika Kristus. Concerning the Eternal Predestination of God, p. När det gäller den eviga Predestination Guds, s. 109 109

73. 73. So then, seeing it is God his will that all men should be partakers of that salvation which he hath sent in the person of his only begotten Son...yet we must mark that Saint Paul speaketh not here of every particular man, but of all sorts, and of all people: Therefore, when he saith, that God will have all men to be saved, we must not think that he speaketh here of Peter, or John, but his meaning is this, that whereas in times past he chose out one certain people for himself, he meaneth now to show mercy to all the world...but when Jesus Christ came to be a common Saviour for all in general, he offered the grace of God his father, to the end that all might receive it...Let us see now, whether God will draw all the world to [the Gospel] or not. Alltså, ser det är Gud han vill att alla människor ska få del av denna frälsning som han har skickat in en person i hans enfödde Son ... men vi måste markera att Paulus talar inte här i varje enskilt människa, men för olika slag, och av alla människor: Därför, när han säger, att Gud kommer att ha alla människor skall räddas, måste vi tror inte att han talar här om Petrus eller Johannes, men hans mening är, att medan i gångna tider han valde ut en viss person för sig själv, meaneth han nu att visa barmhärtighet mot hela världen ... men när Jesus Kristus kom att bli en gemensam frälsare för alla i allmänhet, erbjöd han Guds nåd sin far, på det att alla kan få det ... Låt oss se nu, om Gud kommer att göra hela världen till [evangeliet] eller inte. No, no: for then had our Lord Jesus Christ said in vain No man can come to me, unless God my Father teach him (Jn. 6:44)... Nej, nej: för då hade vår Herre Jesus Kristus sade förgäves Ingen kan komma till mig, om inte Gud min Fader lära honom (Joh. 6:44) ...

It followeth then, that before the world was made, (as Saint Paul saith in the first to the Ephesians) God chose such as it pleased him: and it pertaineth not to us to know, why this man, more than that man, we know not the reason...Saint Paul speaketh not here of every particular man, (as we shewed already) but he speaketh of all people...now God showeth himself a Saviour of all the world...Saint Paul speaketh not in this place, of the strait counsell of God, neither that he meaneth to lead us to this everlasting election and choice which was before the beginning of the world, but only sheweth us what God his will and pleasure is, so far forth as we may know it. Det followeth då att innan världen gjordes, (som Paulus säger i den första till den Efesierbrevet) Gud utvalde som det behagade honom, och det rätteligen hör inte till oss att veta, varför denne man, mer än den mannen, vi vet inte orsaken ... Paulus talar inte här i varje enskilt människa, (som vi låtit redan) men han talar för alla människor ... nu Gud showeth själv en frälsare för alla världens ... Paulus talar inte denna plats, av sundet counsell av Gud, inte heller att han meaneth leda oss till denna eviga val och val som var före i världen, men bara sheweth oss vad Gud sin vilja och glädje är så långt fram som vi kan know it. Truth it is, that God changeth not, neither hath he two wills, neither does he use any counterfeit dealing, as though he meant one thing, but would not have it so. Sanningen är, att Gud changeth inte heller har han två testamenten, inte heller han använda falska handlar, som om han menade en sak, men inte skulle ha det så. And yet doth the Scripture speak unto us after two sorts touching the will of God...God doeth exhort all men generally, thereby we may judge, that it is the will of God, that all men should be saved, as he saith also by the Prophet Ezekiel I will not the death of a sinner, but that he turn himself and live (Ezek. 18:23)...For Jesus Christ is not a Saviour of three or four, but he offereth himself to all...And is he not the Saviour of the whole world as well? Och ändå doth Skriften talar till oss efter två typer vidröra Guds vilja ... Gud gör mäktiga uppmana alla människor i allmänhet, vilket vi kan bedöma att det är Guds vilja, att alla människor skall bli frälsta, som han säger också genom profeten Hesekiel jag kommer inte döden för en syndare, men att han vänder sig och leva (Hes 18:23) ... För Jesus Kristus inte är en frälsare av tre eller fyra, men han offrar sig själv till alla .. . Och är han inte den frälsare hela världen också? Is Jesus Christ come to be the Mediator between two or three men only? Är Jesus Kristus kommer att vara medlare mellan två eller tre män bara? No, no: but he is the Mediator between God and men... Nej, nej, men han är medlare mellan Gud och människor ... Sermons on Timothy and Titus, pp. Predikningar Timoteus och Titus, pp. 149-60 149-60

74. 74. Repentance and faith must needs go together...God receiveth us to mercy, and daily pardoneth our faults through his free goodness: and that we be justified because Jesus Christ hath reconciled him unto us, inasmuch as he accepteth us for righteous though we be wretched sinners: in preaching this, it behoveth us to add, how it is upon condition that we return unto God: as was spoken of heretofore by the prophets. Omvändelse och tro måste måste gå ihop ... Gud tar emot oss till barmhärtighet, och dagligen pardoneth våra fel genom sin fria godhet: och att vi kan motiveras eftersom Jesus Kristus har försonat honom till oss, eftersom han accepteth oss för att rättfärdiga om vi ska eländig syndare: i predikande detta, höves det oss att lägga till, hur det är på villkor att vi återvända till Gud: som talades av hittills genom profeterna. Sermons on Timothy and Titus, pp. Predikningar Timoteus och Titus, pp. 1181-2 1181-2

75. 75. Indeed the death of Christ was life for the whole world... Comment on Hebrews 8:2 Verkligen Kristi död var liv för hela världen ... Kommentera Heb 8:2

76. 76. He suffered death in the common way of men, but He made divine atonement for the sins of the world as a Priest. Han led döden på vanligt sätt för män, men han gjorde gudomlig försoning för världens synder som präst. Comment on Hebrews 8:4 Kommentera Hebreerbrevet 8:4

77. 77. To bear the sins means to free those who have sinned from their guilt by his satisfaction. Bära synder sätt att frigöra dem som har syndat från sin skuld genom sin tillfredsställelse. He says many meaning all, as in Rom. Han säger att många mening alla, som i Rom. 5:15. 5:15. It is of course certain that not all enjoy the fruits of Christ's death, but this happens because their unbelief hinders them. Det är naturligtvis säker på att inte alla njuta frukterna av Kristi död, men detta händer eftersom deras otro hindrar dem. Comment on Hebrews 9:27 Kommentera Hebreerbrevet 9:27

78. 78. He brought His own blood into the heavenly sanctuary in order to atone for the sins of the world. Han tog med sitt eget blod i den himmelska helgedomen för att sona världens synder. Comment on Hebrews 13:12 Kommentera Hebreerbrevet 13:12

79. 79. So we must beware, or souls redeemed by Christ may perish by our carelessness, for their salvation to some degree was put into our hands by God. Så vi måste se upp, eller själar lösas genom Kristus kan förgås av vårt slarv, för deras frälsning till viss del sattes i våra händer av Gud. Comment on James 5:20 Kommentera James 5:20

80. 80. It was not a common or a small favour that God put off the manifestation of Christ to their time, when He had ordained Him by His eternal counsel for the salvation of the world...a remedy for mankind...He ordained that Christ should be the Redeemer, who would deliver the lost race of man from ruin...[but] the manifestation of Christ does not refer to all indiscriminately, but belongs only to those whom He illumines by the Gospel. Det var inte en vanlig eller en liten fördel att Gud förhalas manifestation av Kristus till sin tid, när han hade förordnat honom av hans eviga råd till frälsning för världen ... en lösning för mänskligheten ... han att Kristi bör Frälsaren, som skulle befria de förlorade människoras från undergång ... [men] manifestation av Kristus inte hänvisa till alla urskillningslöst, utan hör endast till dem som Han lyser av evangeliet. Comment on 1 Peter 1:20 Kommentera 1 Petrusbrevet 1:20

81. 81. We have the Gospel in its entirety, when we know that He who had long been promised as Redeemer came down from heaven, put on our flesh, lived in the world, experienced death and then rose again; and secondly when we see the purpose and fruits of all these things in the fact that He was God with us, that He gave us in Himself a sure pledge of our adoption, that by the grace of His Spirit He has cleansed us from the stains of our carnal iniquities and consecrated us to be temples to God, that He has raised us from the depths to heaven, that by His sacrificial death He has made atonement for the sins of the world, that He has reconciled us to the Father, and that He has been the source of righteousness and life for us. Whoever holds to these things has rightly grasped the Gospel. Comment on 2 Peter 1:16 Vi har evangeliet i dess helhet, när vi vet att han som länge utlovade Frälsare kom ner från himlen, satte på vårt kött, bodde i världen, upplevt dödsfall och steg sedan igen, och det andra när vi ser syfte och frukter av alla dessa saker i det faktum att Han var Gud med oss, han gav oss i sig en säker underpant på vårt antagande, att av nåd av Hans Ande Han har renat oss från fläckar av våra köttsliga missgärningar och helgade oss vara tempel för Gud, att han har tagit oss från djupet till himlen, att han genom sin offerdöd Han har gjort försoning för världens synder, att han har försonat oss med Fadern, och att han har varit en källa till rättfärdighet och liv för oss. Den som innehar dessa saker har riktigt förstått evangeliet. Kommentera 2 Pet 1:16

82. 82. Christ redeemed us to have us as a people separated from all the iniquities of the world, devoted to holiness and purity. Kristus har friköpt oss att ha oss som ett folk åtskild från alla ondska i världen, som ägnas åt helighet och renhet. Those who throw over the traces and plunge themselves into every kind of licence are not unjustly said to deny Christ, by whom they were redeemed. Comment on 2 Peter 2:1 De som kastar över spåren och kasta sig in i alla typer av licensinnehavaren inte orättvist sagt att förneka Kristus, av vem de löstes in. Comment on 2 Peter 2:1

83. 83. This is His wondrous love towards the human race, that He desires all men to be saved, and is prepared to bring even the perishing to safety...It could be asked here, if God does not want any to perish, why do so many in fact perish? Detta är hans underbara kärlek till mänskligheten, att han vill att alla människor skall räddas, och är beredd att ta även de förgängliga säkerhet ... Det skulle kunna ställas här, om Gud inte vill ha någon att förgås, varför göra det många i själva verket förgås? My reply is that no mention is made here of the secret decree of God by which the wicked are doomed to their own ruin, but only of His loving-kindness as it is made known to us in the Gospel. Mitt svar är att ingen nämna det i hemlighet dekret av Gud genom vilka de onda är dömda till sin egen undergång, utan endast av Hans godhet som det har blivit känd för oss i evangeliet. There God stretches out His hand to all alike, but He only grasps those (in such a way as to lead to Himself) whom He has chosen before the foundation of the world. Det Gud sträcker ut handen till alla lika, men han griper dem (på ett sådant sätt att leda till en själv) som han har utvalt före världens skapelse. Comment on 2 Peter 3:9 Kommentera 2 Peter 3:9

84. 84. He put this in for amplification, that believers might be convinced that the expiation made by Christ extends to all who by faith embrace the Gospel. But here the question may be asked as to how the sins of the whole world have been expiated. Han satte detta i för förstärkning, att de troende kan vara övertygad om att försoning som Kristus sträcker sig till alla som i tro omfattar evangeliet. Men här Frågan kan ställas om hur synder från hela världen har försonad. I pass over the dreams of the fanatics, who make this a reason to extend salvation to all the reprobate and even to Satan himself. Such a monstrous idea is not worth refuting. Jag passerar via drömmar av fanatiker, som gör detta till en anledning att utvidga frälsning för alla förtappade och även till Satan själv. Sådan monstruös Tanken är inte värt att vederlägga. Those who want to avoid this absurdity have said that Christ suffered sufficiently for the whole world but effectively only for the elect. De som vill undvika denna absurditet har sagt att Kristus lidit tillräckligt för hela världen men i själva verket bara för de utvalda. This solution has commonly prevailed in the schools. Denna lösning har ofta gällt i skolorna. Although I allow the truth of this, I deny that it fits the passage. Även om jag låta sanningen i detta, förnekar jag att den passar in i passagen. For John's purpose was only to make this blessing common to the whole church. För John syfte var bara att göra denna välsignelse gemensamma för hela kyrkan. Therefore, under the word 'all' he does not include the reprobate, but refers to all who would believe and those who were scattered through various regions of the earth. Därför under ordet "alla" han inte inkluderar förtappade, men hänvisar till alla som vill tro och de som var utspridda i olika delar av jorden. For, as is meet, the grace of Christ is really made clear when it is declared to be the only salvation of the world. För, är som möts, är Kristi nåd verkligen gjorde klart när det förklaras vara den enda frälsningen av världen. Comment on 1 John 2:2 Kommentera 1 Joh 2:2

85. 85. Georgius thinks he argues very acutely when he says: Christ is the propitiation for the sins of the whole world; and hence those who wish to exclude the reprobate from participation in Christ must place them outside the world. Georgius tänker han hävdar mycket akut när han säger att Kristus är försoning för synder från hela världen, och därmed dem som vill utesluta förtappade från deltagande i Kristus måste placera dem utanför världen. For this, the common solution does not avail, that Christ suffered sufficiently for all, but efficaciously only for the elect. För detta är den gemensamma lösningen inte utnyttja den, att Kristus lidit tillräckligt för alla, men efficaciously bara för de utvalda. By this great absurdity, this monk has sought applause in his own fraternity, but it has no weight with me. Genom denna stora absurditet, har denna munk sökt applåder i sitt eget broderskap, men den saknar värde med mig. Wherever the faithful are dispersed throughout the world, John [1 Jn. Varhelst de troende är spridda över hela världen, John [1 Joh. 2:2] extends to them the expiation wrought by Christ's death. 2:2] omfattar dem försoningen formad av Kristi död. But this does not alter the fact that the reprobate are mixed up with the elect in the world. Men detta ändrar inte det faktum att de förtappade blandas upp med de utvalda i världen. It is incontestable that Christ came for the expiation of the sins of the whole world. Det är obestridligt att Kristus kom för försoningen av de synder i hela världen. But the solution lies close at hand, that whosoever believes in Him should not perish but should have eternal life (Jn. 3:15). Men lösningen ligger nära till hands, att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:15). For the present question is not how great the power of Christ is or what efficacy it has in itself, but to whom He gives Himself to be enjoyed. För den aktuella frågan är inte hur stor makt Kristus är eller vad effekt det har i sig, men som han ger sig själv att njuta. If possession lies in faith and faith emanates from the Spirit of adoption, it follows that only he is reckoned in the number of God's children who will be a partaker of Christ. Om innehav ligger i tro och tron utgår från Anden antagits framgår det att endast han är räknat i antalet Guds barn som kommer att vara en delaktig av Kristus. The evangelist John sets forth the office of Christ as nothing else than by His death to gather the children of God into one (Jn. 11:52). Evangelisten Johannes stipulerar de kontor Kristus som ingenting annat än genom sin död för att samla Guds barn till ett (Joh. 11:52). Hence, we conclude that, though reconciliation is offered to all through Him, yet the benefit is peculiar to the elect, that they may be gathered into the society of life. However, while I say it is offered to all, I do not mean that this embassy, by which on Paul's testimony (2 Cor. 5:18) God reconciles the world to Himself, reaches to all, but that it is not sealed indiscriminately on the hearts of all to whom it comes so as to be effectual. Därför drar vi slutsatsen att även om försoning erbjuds alla genom honom, men nyttan är utmärkande för de utvalda, att de kan samlas i samhället i livet. Även om jag säger att det erbjuds alla, vill jag inte säga att denna ambassad, genom vilket Paulus om vittnesmål (2 Kor. 5:18) Gud försonar världen med sig själv, når alla, men att det inte är slutna utan åtskillnad på allas hjärtan som det kommer så att vara ineffektivt. Concerning the Eternal Predestination of God, pp. När det gäller den eviga Predestination Guds, pp. 148-9 148-9

86. 86. He again shows the cause of Christ's coming and His office when he says that He was sent to be the propitiation for sins...For propitiation strictly refers to the sacrifice of His death. Han visar åter orsaken till Kristi återkomst och kontoret när han säger att han skickades till försoning för synder ... På försoningen strikt avser offra sin död. Hence we see that to Christ alone belongs this honour of expiating for the sins of the world and taking away the enmity between God and us. Därför ser vi att Kristus ensam tillhör denna ära expiating för världens synder och ta bort fiendskap mellan Gud och oss. Comment on 1 John 4:10 Kommentera 1 Joh 4:10

87. 87. Certainly, in 2 Pet. Visst, i 2 Pet. 2:1, there is reference only to Christ, and He is called Master there. 2:1, hänvisar man bara till Kristus, och han kallas Master där. Denying...Christ, he says, of those who have been redeemed by His blood, and now enslave themselves again to the devil, frustrating (as best they may) that incomparable boon. Förneka ... Kristus, säger han, av dem som har lösts in av hans blod, och nu förslava sig åter till djävulen, frustrerande (så gott de kan) att ojämförliga välsignelse. Comment on Jude 4 Kommentera Jude 4

88. 88. [Him God set forth to be a propitiation through faith in his blood for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world...But though he died for all, all do not receive the benefit of his death, but those only to whom the merit of his passion is communicated... (Articles III, IV of the Sixth Session of the Council of Trent)] [Honom Gud som beskrivs som en försoning genom tron på hans blod för våra synder, och inte bara våra utan också för de synder i hela världen ... Men trots att han dog för alla, göra allt inte i åtnjutande av hans död, men de bara till vilken värdet av hans passion meddelas ... (artiklarna III, IV i det sjätte mötet i rådet av Trent)]

The third and fourth heads I do not touch... Den tredje och fjärde huvuden jag inte röra ... Antidote to the Council of Trent, Tracts, Vol. Motgift till rådet av Trent, Tracts, Vol. 3, pp. 3, pp. 93, 109 93, 109

89. 89. ...Christ, who is the salvation of the world,... ... Kristus, som är världens frälsning, ... Catechism of the Church of Geneva, Tracts, Vol. Katekes kyrkan i Genève, Tracts, Vol. 2, p. 2, s. 47 47

90. 90. I John Calvin, servant of the Word of God in the church of Geneva, weakened by many illnesses...thank God that he has not only shown mercy to me, his poor creature...and suffered me in all sins and weaknesses, but what is more than that, he has made me a partaker of his grace to serve him through my work...I confess to live and die in this faith which he has given me, inasmuch as I have no other hope or refuge than his predestination upon which my entire salvation is grounded. I John Calvin, tjänare av Guds ord i kyrkan i Genève, försvagat av många sjukdomar ... tackar Gud att han inte bara har visat barmhärtighet mot mig, hans stackars djuret ... och led mig i alla synder och svagheter, men det är mer än så, har han gjort mig delaktig i hans nåd att tjäna honom genom mitt arbete ... jag erkänner att leva och dö i denna tro, som han har gett mig, eftersom jag inte har några andra hopp och tillflykt än hans predestination då hela min frälsning är jordad. I embrace the grace which he has offered me in our Lord Jesus Christ, and accept the merits of his suffering and dying that through him all my sins are buried; and I humbly beg him to wash me and cleanse me with the blood of our great Redeemer, as it was shed for all poor sinners so that I, when I appear before his face, may bear his likeness. Jag omfamnar den nåd som han har erbjudit mig på vår Herre Jesus Kristus, och acceptera fördelarna med hans lidande och döende att genom honom alla mina synder är begravda, och jag ödmjukt ber honom att tvätta mig och rena mig med blodet från våra stora Redeemer, eftersom det var utgjutet för alla fattiga syndare, så att jag, när jag uppträder inför hans ansikte, får bära hans avbild. Calvin's Last Will (April 25, 1564) Letters of John Calvin, p. Calvin's Last Will (April 25, 1564) Letter of John Calvin, s. 29 29

SOLIDEOGLORIA SOLIDEOGLORIA

AC Clifford AC Clifford

Bibliography Bibliografi
AC Clifford, Atonement and Justification: English Evangelical Theology 1640-1790 - An Evaluation (Clarendon Press: Oxford, 1990); AC Clifford, Calvinus: Authentic Calvinism, A Clarification (Charenton Reformed Publishing, 1996); AC Clifford, Sons of Calvin: Three Huguenot Pastors (Charenton Reformed Publishing, 1999) AC Clifford, försoning och Motivering: engelska evangelisk teologi 1640-1790 - en utvärdering (Clarendon Press: Oxford, 1990), AC Clifford, Calvinus: Äkta Calvinism, ett förtydligande (Charenton Reformed Publishing, 1996), AC Clifford, Sons of Calvin: Tre Huguenot Pastorer (Charenton Reformed Publishing, 1999)


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är