Council of Constance Råd Constance

General Information Allmän information

The Council of Constance (Konstanz), 1414-18, was the 16th ecumenical council of the Roman Catholic church. Rådet av Constance (Konstanz), 1414-18, var den 16: e ekumeniska rådet av den romersk-katolska kyrkan. It brought to an end the Great Schism, during which the church had been divided by the creation of two and then three competing popes. Den upphör den stora schismen, då kyrkan hade delats genom skapandet av två och sedan tre konkurrerande påvar. It was convoked by the antipope John XXIII at the insistence of Holy Roman Emperor Sigismund, but under the leadership of the conciliarists Jean Gerson and Pierre d'Ailly the council soon declared its superiority over the Papacy, deposed two of the claimants (John XXIII and Benedict XIII), and pressed the abdication of the third (Gregory XII). Det var sammankallat av Johannes XXIII efter påtryckningar från romerske kejsaren Sigismund, men under ledning av conciliarists Jean Gerson och Pierre d'Ailly rådet snabbt deklarerade sin överlägsenhet gentemot påvedömet, avsatte två av de kärande (Johannes XXIII och Benedictus XIII), och tryckte abdikation den tredje (Gregory XII). A new pope, Martin V, was elected by the council. En ny påve, Martin V, valdes av rådet. Before adjourning in 1418, the council decreed that general councils with powers superior to popes would henceforth meet regularly. Innan skjuta år 1418 har rådet bestämt att allmänna råd med befogenheter överlägsna påvar hädanefter skulle träffas regelbundet. This decree, however, was ultimately denounced by the papacy. Detta dekret var dock upp i slutändan av påvedömet.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Although the council's efforts to carry out church reforms were of little effect, it did act against the Hussites and Lollards. Även om rådets arbete med att genomföra reformer kyrkan var för liten effekt, gjorde den agera mot husiter och Lollarderna. John Huss was allowed to attend the council and defend his cause; despite a guarantee of safe conduct, he was condemned as a heretic and burned at the stake. John Huss tilläts att delta i rådet och försvara sin sak, trots en garanti för säkert beteende, dömdes han som en kättare och brändes på bål.

T. Tackett T. Tackett

Bibliography Bibliografi
Mundy, JH, and Woody, KM, eds., The Council of Constance, trans. Mundy, JH, och Woody, KM, eds., Rådet av Constance, trans. by Louise R. Loomis (1961). av Louise R. Loomis (1961).


Council of Constance - 1414-18 Konciliet i Konstanz - 1414-18

Advanced Information Avancerad information

INTRODUCTION 1 INLEDNING 1

[This is the introduction given by Tanner in Decrees of the Ecumenical Councils ] [Detta är inledningen ges av Tanner i dekret av den ekumeniska råd]

This council was summoned by John XXIII, the Pisan pope [1 ] , with the support of Emperor Sigismund. Detta råd har kallats av Johannes XXIII, de Pisan påven [1], med stöd av kejsaren Sigismund. It began on 5 November 1414 in the cathedral of Constance, with many bishops from all parts of Europe. Det började den 5 November 1414 i katedralen i Constance, med många biskopar från alla delar av Europa. Business in the council was transacted in a way that was largely new for an ecumenical council, namely votes were cast not by Individual persons but by nations. Näringslivet i rådet framförallt skedde på ett sätt som var till stor del ny för ett ekumeniskt råd, nämligen röster fick inte av enskilda personer utan av nationer.

The council, from the very beginning, proposed the following three topics: Rådet från början, föreslog följande tre områden:

1. 1. To bring unity back to the church and to make an end to the schism which had divided the church since 1378 and which the council held at Pisa in 1409 had not healed but rather aggravated when it elected Alexander V as a third pope. Att få enighet tillbaka till kyrkan och göra ett slut på schismen som skilt kyrkan sedan 1378 och som rådet som hölls i Pisa 1409 hade inte läkt utan snarare förvärras när man valde Alexander V som en tredje påve. When the council of Constance opened, Christians owed obedience to three different popes: some owed obedience to Gregory XII of the Roman party others to Benedict XIII of the Avignon party, and others to John XXIII, who had been elected after the death of Alexander V. John XXIII and Benedict XIII were deposed by the council, Gregory XII voluntarily resigned. När rådet av Constance öppnas gentemot kristna lydnad till tre olika påvar: några skulder lydnad Gregorius XII i den romerska part andra att Benedictus XIII i Avignon parti, och andra att Johannes XXIII, som hade valts efter Alexanders död V . Johannes XXIII och Benedict XIII var avsattes av fullmäktige, avgick Gregory XII frivilligt. Then Martin V was elected pope on 11 November 1417 and he was regarded as the legitimate pontiff by the church as a whole. Sedan Martin V valdes till påve den 11 November 1417, och han betraktades som den legitima påven av kyrkan som helhet.

2. To eradicate heresies , especially those spread by John Wyclif in Britain and by John Hus and Jerome of Prague in Bohemia. 2. För att utrota villoläror, särskilt sådana som sprids av John Wyclif i Storbritannien och av John Hus och Jerome i Prag i Böhmen.

3. To reform the corrupt morals of the church . 3. Reformera den korrupta moral i kyrkan. This, however, was only partly accomplished in the final sessions of the council. Detta var dock bara delvis genomföras i den slutliga rådets sammanträden.

With regard to the ecumenical nature of the sessions, there is dispute about those before the election of Martin V and also about the significance and force of the approval which he gave to the matters transacted by the council. När det gäller ekumeniska karaktären av sessioner, det är tvist om dem innan valet av Martin V och även om betydelsen och kraft för godkännande som han gav till de aktuella frågor av rådet. The decrees notably those of sessions 3-5 and the decree Frequens ( session 39 ), appear to proceed from the council's teaching. Dekreten särskilt de sessioner 3-5 och dekret Frequens (session 39), tycks utgå från rådets undervisning. Objection has been made to them on the grounds of the primacy of the Roman pontiff. Invändning har gjorts till dem på grund av det företräde den romerska påven. There is no doubt, however, that in enacting these decrees there was solicitude and care to choose the true and sure way ahead in order to heal the schism, and this could only be done by the authority of a council. Det råder inget tvivel om att anta dessa dekret fanns omtanke och omsorg för att välja det sanna och säkra vägen framåt för att läka schismen, och detta kan endast göras av myndighet i ett råd.

The acts of the council of Constance were first published by Jerome of Croaria at Hagenau in 1500 ( Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii celebratissimi = Asd), from the epitome of the acts which the council of Basel had ordered to be compiled and publicly accepted in 1442. De rättsakter från rådet av Constance publicerades först av Jerome av Croaria på Hagenau i 1500 (Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii celebratissimi = ASD), att från ett koncentrat av de akter som rådet av Basel hade beställt skall sammanställas och allmänt accepterade under 1442. This edition of the Basel epitome was followed by all general collections of the councils (including Editio Romana, IV 127-300, even though it ignores the council of Basel). Denna utgåva av Basel epitomen följdes av alla allmänna samlingar av råden (inklusive Editio Romana, IV 127-300, även om man bortser från kyrkomötet i Basel). These collections, down to Mansi (27, 529-1240), added various appendices. Dessa samlingar, ner till Mansi (27 529-1240), till olika bilagor. H. von der Hardt, in his great collection of the sources of the council of Constance, made an edition of the acts and decrees of the council according to the earliest trustworthy documents ( Magnum oecumenicum Constantiense concilium , in six tomes, Frankfurt-Leipzig 1696-1700; tome IV, Corpus actorum et decretorum magni Constantiensis concilii de Ecclesiae refor matione, unione ac fide = Hardt). We have followed von der Hardt's edition throughout and have noted only the principle variants provided by Asd. H. von der Hardt, i sin stora samling av källorna till rådet av Constance, gjorde en utgåva av lagar och förordningar av rådet efter den kortaste pålitliga dokument (Magnum oecumenicum Constantiense Concilium, i sex Tomes, Frankfurt, Leipzig 1696 -1.700, tome IV, Corpus actorum et decretorum magni Constantiensis concilii de Ecclesiae refor matione, Unione ac fide = Hardt). Vi har följt von der Hardt's edition hela och har noterat endast principen varianter som ASD. We indicate only, and do not print, the decrees pertaining to the internal administration of the council and of the church and to judicial acts. Vi visar bara, och inte skriva ut, förordningar tillhörande den interna förvaltningen av rådet och av kyrkan och att rättsliga handlingar.

Second Introduction Second Inledning

[By the e-text editor] [Av e-text editor]

I have given the conventional session numbers for "the" Council of Constance so as to make cross referencing with other editions easier. Jag har gett den konventionella session siffrorna för "det" rådet av Constance så att korshänvisning med andra utgåvor lättare. However it is very misleading to do so. Men det är mycket vilseledande att göra det. One should not speak of "the" Council of Constance, but of the council s of Constance. Man ska inte tala om "det" rådet av Constance, men i rådet är av Constance. There was a council of bishops [and others] beginning 16 November 1414 which styled itself ecumenical , but which the true pope of the day did not recognize as such. Det var ett råd av biskopar [och andra] början 16 November 1414 som titulera sig ekumeniskt, men som den sanna påven i dag inte kände igen som sådan. There was another council [even if its members were those of the first] which he convoked, by proxy, on 4 July 1415 and did recognize as ecumenical. Det var ett annat råd [även om dess medlemmar var de första] som han sammankallat, genom ombud, den 4 juli 1415 och kände igen som ekumeniska. The ratification of "the" council by Martin the fifth, given in a footnote to session 45, was a ratification of everything determined "in a conciliar way ... by this present council of Constance", ie of the one convoked on 4 July 1415. Ratificeringen av "" rådet av Martin den femte, i en fotnot till session 45, var en ratificering av bestäms allt "på en konciliärt sätt ... genom detta närvarande råd av Constance", dvs av en sammankallas den 4 juli 1415. The intent of the words "in a conciliar way" is, on my reading, to distinguish the true [ecumenical] council from the false one. Avsikten med orden "i en konciliärt sätt" är i min tolkning, att skilja det sanna [ekumeniska] Rådets från falskt.

The matter is crucial to the possibility of the catholic doctrine of the infallibility of ecumenical councils, since the teachings of Vatican 1 on papal primacy are inconsistent with those of the first [non-ecumenical] Council of Constance [in particular the famous session 5, Haec Sancta, which taught conciliarism] , but not with those of the second [ecumenical] one Frågan är avgörande för möjligheten att den katolska läran om ofelbarhet ekumeniska råd, eftersom de läror Vatikanen 1 om påvens primat är oförenliga med den första [non-ekumeniska] rådet av Constance [särskilt den berömda session 5, haec Sancta, som lärde conciliarism], men inte med de andra [ekumeniska] en

Crucial to my claim is the question of who the true pope was and when a genuinely ecumenical council came into existence. Avgörande för mitt påstående är frågan om vem den sanna påven var och när ett verkligt Ekumeniska rådet fanns på plats. I shall quote from Phillip Hughes (the footnotes here included are from Hughes' text) : Jag citerar från Phillip Hughes (fotnoterna här ingår är från Hughes text):

"Just five weeks after Baldassare Cossa so meekly accepted the council's sentence, the fathers met to receive the solemn abdication of Gregory XII. He was in fact, and to the end he claimed to be in law, the canonically elected representative of the line that went back to Urban VI, the last pope to be acknowledged as pope by Catholics everywhere [2 ] . The abdication was arranged and executed with a care to safeguard all that Gregory claimed to be; and this merits - and indeed, requires - much more detailed consideration than it usually receives. [3 ] "Bara fem veckor efter Baldassare Cossa så saktmodigt accepterat rådets mening, fäderna sammanträtt för att få den högtidliga abdikation Gregory XII. Han var i själva verket, och till slut han påstår sig vara rätt, kanoniskt valda företrädare för den linje som gick tillbaka till Urban VI, den sista påven att bli erkända som påven katolikerna överallt [2]. avsägelse arrangerades och genomförs med omsorg för att skydda alla som Gregory påstod sig vara, och detta förtjänar - och faktiskt kräver - mycket mer noggranna överväganden än det vanligtvis får. [3]

Gregory XII sent to Constance as his representatives his protector Carlo Malatesta, the Lord of Rimini, and the Dominican cardinal, John Domenici -- to Constance indeed, but not to the General Council assembled there by the authority, and in the name, of John XXIII. Gregory XII skickade till Constance som hans företrädare hans beskyddare Carlo Malatesta, Herre Rimini, och Dominikanska kardinalen John Domenici - till Constance förvisso, men inte till Allmänna rådet samlades där av myndigheten, och i namn av John XXIII. The envoys' commission was to the emperor Sigismund, presiding over the various bishops and prelates whom his zeal to restore peace to the Church had brought together. Sändebuden "Uppdraget var att kejsaren Sigismund, presiderade över olika biskopar och prelater, som hans iver att återställa freden i kyrkan hade fört samman. To these envoys -- and to Malatesta in the first place-Gregory gave authority to convoke as a General Council -- to convoke and not to recognise -- these assembled bishops and prelates ; [4 ] and by a second bull [5 ] he empowered Malatesta to resign to this General Council in his name. Till dessa sändebud - och Malatesta i första hand, Gregory gav myndigheten att sammankalla till allmänna råd - att sammankalla och att inte erkänna - dessa monteras biskopar och prelater, [4] och genom ett andra tjur [5] han befogenhet Malatesta att avgå till denna allmänna råd i hans namn.

The emperor, the bishops and prelates consented and accepted the role Gregory assigned . Kejsaren, biskopar och prelater samtyckt och accepterat rollen Gregory tilldelade. And so, on July 4, 1415. Och så, den 4 juli, 1415. Sigismund, clad in the royal robes, left the throne he had occupied in the previous sessions for a throne placed before the altar, as for the president of the assembly. Sigismund, klädda i kunglig skrud, lämnade tronen han hade ockuperat i tidigare sessioner för en tron placerad framför altaret, som för församlingens ordförande. Gregory's two legates sat by his side facing the bishops. Gregory två diplomater satt vid hans sida som vetter mot biskoparna. The bull was read commissioning Malatesta and Domenici to convoke the council and to authorise whatever it should do for the restoration of unity and the extirpation of the schism -- with Gregory's explicit condition that there should be no mention of Baldassare Cossa, [6 ] with his reminder that from his very election he had pledged himself to resign if by so doing he could truly advance the good work of unity, and his assertion that the papal dignity is truly his as the canonically elected successor of Urban VI. Tjuren lästes idrifttagning Malatesta och Domenici att sammankalla rådet och godkänna vad det borde göra för att återställa enhet och UTPLÅNANDE av schismen - med Gregory uttryckliga villkoret att det skall vara ingenting om Baldassare Cossa, [6] med hans påminnelse att det från hans mycket val han hade lovat sig själv att avgå om man på så sätt att han kunde verkligen förväg goda arbete enhet, och hans påstående att den påvliga värdighet är verkligen hans som kanoniskt valda efterträdare Urban VI.

Malatesta then delegated his fellow envoy, the cardinal John Domenici, to pronounce the formal operative words of convocation [7 ] ; and the assembly -- but in its own way -- accepted to be thus convoked, authorised and confirmed in the name "of that lord who in his own obedience is called Gregory XII" [8 ] . Malatesta delegeras sedan hans kolleger sändebud, kardinalen John Domenici, uttala det formella normativa ord kallelse [7], och församlingen - men på sitt eget sätt - accepteras som därför sammankallat, godkänts och bekräftats i namn "på att lord som i hans egen lydnad heter Gregory XII "[8]. The council next declared that all canonical censures imposed by reason of the schism were lifted, and the bull was read by which Gregory authorised Malatesta to make the act of abdication [9 ] and promised to consider as ratum gratum et firmum , and forever irrevocable, whatever Malatesta, as his proxy, should perform. Rådet nästa förklarade att alla kanoniska stigmatiserat som införts på grund av schismen lyftes, och tjuren lästes av som Gregory tillstånd Malatesta att göra handling av abdikering [9] och lovade att betrakta som ratum gratum et firmum, och alltid oåterkallelig, oavsett Malatesta, bör i sin fullmakt, utföra. The envoy asked the council whether they would prefer the resignation immediately, or that it should be delayed until Peter de Luna's decision was known. Sändebudet bad rådet om de skulle föredra att avgå omedelbart, eller att det skulle skjutas upp till Peter de Luna beslut var känd. The council preferred the present moment. Rådet föredrog nuet. It ratified all Gregory XII's acts, received his cardinals as cardinals, promised that his officers should keep their posts and declared that if Gregory was barred from re-election as pope, this was only for the peace of the Church, and not from any personal unworthiness. Det ratificerat samtliga Gregory XII: s handlingar, fick hans kardinaler som kardinaler, lovade att hans officerare bör hålla sina inlägg och förklarade att om Gregory var avstängd från omval som påve, var detta bara för freden i kyrkan, och inte från någon personlig ovärdighet. Then the great renunciation was made [10 ] , " . . . renuncio et cedo . . . et resigno . . . in hac sacrosancta synodo et universali concilio, sanctam Romanam et universalem eccleciam repraesentante"and the council accepted it [11 ] , but again as made "on the part of that lord who in his own obedience was called Gregory XII". Då stora avstånd gjordes [10], "... Renuncio et cedo... Et resigno... In hac sacrosancta synodo et universali Concilio accepterade sanctam Romanam et universalem eccleciam repraesentante" och rådet den [11], men igen som gjorts "på den del av den lord som i hans egen lydnad kallades Gregory XII". The Te Deum was sung and a new summons drawn up calling upon Peter de Luna to yield to the council's authority. Den Te Deum sjöngs och en ny kallelse upprättas uppmanade Peter de Luna ge efter för rådets auktoritet.

The work of Pisa was now almost undone, and by this council which, in origin, was a continuation of Pisa. Arbetet i Pisa var nu nästan ogjort, och i denna församling som i ursprung, var en fortsättning i Pisa. It had suppressed the Pisan pope whom Pisa, with biting words, had rejected as a schismatic and no pope." Det hade undertryckt Pisan popen som Pisa, med bitande ord, hade avvisat en schismatic och ingen påve. "

Phillip Hughes A History of the Church , p289-291 Phillip Hughes A History of the Church, p289-291

SESSION 1 - 16 November 1414 SESSION 1 - 16 November 1414

[On the matters to be treated in the council, in which order and by which officials [12 ]] [På de ärenden som skall behandlas i rådet, i vilken ordning och med vilka tjänstemän [12]]

John, bishop, servant of the servants of God, for future record. John, biskop, tjänare av Guds tjänare, för framtida post. Wishing to carry out those things which were decreed at the council of Pisa [13 ] by our predecessor of happy memory, pope [14 ] Alexander V, regarding the summoning of a new general council, we earlier convoked this present council by letters of ours, the contents of which we have ordered to be inserted here: Som vill ge ut det som var beslutad vid kyrkomötet i Pisa [13] av våra föregångare glatt minne, påve [14] Alexander V, angående inkallande av ett nytt allmänt råd, vi tidigare sammankallade detta närvarande råd genom skrivelser till oss i innehållet som vi har beställt införas här:

John, bishop ... John, biskop ... [15 ] [15]

We have therefore come together with our venerable brothers, cardinals of the holy Roman church, and our court to this city of Constance at the appointed time. Vi har därför gått samman med våra vördnadsvärda bröder, kardinaler av den heliga romerska kyrkan och vår domstolen att denna stad av Constance på utsatt tid. Being present here by the grace of God, we now wish, with the advice of this sacred synod, to attend to the peace, exaltation and reform of the church and to the quiet of the christian people. Är närvarande här av Guds nåd, vi vill, med råd i denna heliga synod, att delta i fred, upphöjelse och reformering av kyrkan och den lugnare av det kristna folket.

In such an arduous matter it is not right to rely on one's own strength, but rather trust should be placed in the help of God. I en sådan svår fråga är det inte rätt att lita på sin egen styrka, utan samverkan bör placeras i Guds hjälp. Therefore, in order to begin with divine worship, we decreed, with the approval of this sacred council, that a special mass for this purpose should be said today. Därför, i syfte att börja med gudstjänst, påbjöd vi, med godkännandet av detta sakrala råd, att särskild vikt för detta ändamål bör sägas i dag. This mass has now been duly celebrated, by the grace of God. Denna massa har nu vederbörligen firas, genom Guds nåd. We now decree that such a mass shall be celebrated collegially in this and every other collegiate church of this city whether secular or regular, once a week, namely each Friday, for the duration of this sacred council. Vi har nu dekret om att en sådan massa skall firas kollegialt i denna och alla andra Collegiate Church i denna stad om sekulär eller regelbundet, en gång i veckan, det vill säga varje fredag, så länge detta sakrala råd. Moreover, in order that the faithful may devote themselves to this holy celebration most fervently, whereby they will feel themselves refreshed by a more abundant gift of grace, we relax, mercifully in the Lord, the following amounts of enjoined penance to each and every one of them who is truly penitent and has confessed: for each mass, one year to the celebrating priest and forty days to those present at it. Dessutom, för att de troende kan ägna sig åt denna heliga firande mest innerligt, där de kommer att känna sig uppfriskad av en rikligare nådegåva, koppla av vi, barmhärtig i Herren, följande belopp ålagda botgöring till var och en av dem som verkligen är ångerfull och har erkänt: för varje massa, ett år till det jubilerande prästen och fyrtio dagar till dem som är närvarande på det. Furthermore, we exhort our venerable brothers, cardinals of the holy Roman church, as well as patriarchs, archbishops and bishops, and our beloved chosen sons, abbots and others in the priesthood, devoutly to celebrate this mass once every week, in order that the aforesaid divine aid may be implored; and we grant the same indulgences to the celebrant and to those present at the mass. Dessutom förmana vi vår vördnadsvärda bröder, kardinaler av den heliga romerska kyrkan, liksom patriarker, ärkebiskopar och biskopar, och vårt älskade valt söner, abbotar och andra i prästerskapet, andäktigt att fira denna massa en gång varje vecka, så att nämnda gudomliga stöd kan vara bad, och vi ger samma avlat till CELEBRANT och de som finns i massan. We exhort in the Lord, moreover, each and all who glory in the name of Christ, in order that the desired outcome to so great a matter may be obtained, to give themselves diligently to prayer, fasting, almsgiving and other pious works, so that God may be placated by our and their humility, and so deign to grant a happy outcome to this sacred gathering. Vi manar till Herren, för övrigt, var och vem ära i Kristi namn, så att de önskade resultaten att en så stor fråga kan erhållas, att ge sig hårt för att bönen, fastan, allmosan och andra fromma verk, så att Gud kan blidka av våra och deras ödmjukhet, och så värdigas bevilja ett lyckligt resultat av detta heliga insamling.

Considering, moreover, that a council should specially treat of those matters which concern the catholic faith, according to the praiseworthy practices of the early councils, and aware that such things demand diligence, sufficient time and study, on account of their difficulty, we therefore exhort all those who are well versed in the sacred scriptures to ponder and to treat, both within themselves and with others, about those things which seem to them useful and opportune in this matter. Överväger dessutom att ett råd som särskilt bör behandla dessa frågor som rör den katolska tron, enligt den värdefulla metoder för tidig råden, och medvetna om att sådana saker efterfrågan flit, tillräckligt med tid och studera, på grund av deras svårigheter, vi därför uppmana alla som är väl insatta i de heliga skrifterna för att fundera och behandla, både inom sig själva och med andra, om de saker som verkar för att de är användbara och passande i denna fråga. Let them bring such things to our notice and to that of this sacred synod, as soon as they conveniently can, so that at a suitable time there may be decided what things, it seems, should be held and what repudiated for the profit and increase of the same catholic faith. Låt dem sätta sådana saker till vår kännedom och att denna heliga synod, så snart de enkelt kan, så att vid en lämplig tidpunkt kan det avgöras hur det verkar, borde göras och vad förnekat för vinst och öka samma katolska tro.

Let them especially ponder on the various errors which are said to have sprouted in certain places at various times, especially on those which are said to have arisen from a certain John called Wyclif. Låt dem fundera särskilt på olika fel som sägs ha vuxit på vissa platser vid olika tider, särskilt för dem som skulle ha uppstått en viss John kallas Wyclif.

We exhort, moreover, all Catholics assembled here and others who will come to this sacred synod that they should seek to think on, to follow up and to bring to us, and to this same sacred synod, those matters by which the body of Catholics may be led, if God is willing, to a proper reformation and to the desired peace. Vi förmana dessutom alla katoliker som samlats här och andra som kommer till denna heliga synod att de borde försöka tänka om, att följa upp och ta till oss, och att samma heliga synod, de ärenden som kroppen av katoliker kan ledas, om Gud vill, att en ordentlig reformation och de önskade fred. For it is our intention and will that all who are assembled for this purpose may say, consult about and do, with complete freedom, each and all of the things that they think pertain to the above. För det är vår avsikt och vill att alla som är församlade för detta ändamål kan säga, samråda om och göra, med fullständig frihet, var och en av de saker som de tror avseende på ovan.

In order, however, that a rule may be observed in the procedure of this sacred synod with regard to what things are to be said and decided, the action to be taken and the regulating of customs, we think that recourse should be had to the practices of the ancient fathers, which are best learned from a canon of the council of Toledo, the contents of which we have decided to insert here [16 ] : För att emellertid att en regel kan observeras i förfarandet för denna heliga synod om vad saker skall sägas och beslutar vilka åtgärder som ska vidtas och reglering av tullen, tror vi att falla tillbaka till praxis gamla fäder, som lär man sig bäst ur en kanon av kyrkomötet i Toledo, vars innehåll vi har beslutat att infoga här [16]:

Nobody should shout at or in any way disturb the Lord's priests when they sit in the place of blessing. Ingen borde skrika eller på något sätt störa Herrens präster när de sitter i stället för välsignelse. Nobody should cause disturbance by telling idle stories or jokes or, what is even worse, by stubborn disputes. Ingen ska störa genom att berätta historier sysslolös eller skämt eller vad som är ännu värre, genom envis tvister. As the apostle says, if anyone thinks himself religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, then his religion is vain. Som aposteln säger, den som tycker själv religiös och inte tygla sin tunga utan bedrager sitt hjärta, då hans religion är förgäves. For, justice loses its reverence when the silence of the court is disturbed by a crowd of turbulent people. För förlorar rättvisa sin vördnad när tystnaden av domstolen störs av en skara turbulent människor. As the prophet says, the reverence due to justice shall be silence. Som profeten säger, skall den vördnad grund rättvisa tystnad. Therefore whatever is being debated by the participants, or is being proposed by persons making an accusation, should be stated in quiet tones so that the hearers' senses are not disturbed by contentious voices and they do not weaken the authority of the court by their tumult. Alltså vad diskuteras av deltagarna, eller som nu föreslås av personer som en anklagelse, bör anges i lugna toner, så att åhörarna "sinnena inte störs av tvister röster och att de inte försvagar myndigheten i domstol av sin tumult . Whoever thinks that the aforesaid things should not be observed while the council is meeting, and disturbs it with noise or dissensions or jests, contrary to the things forbidden here, shall leave the assembly, dishonourably stripped of the right to attend, according to the precept of the divine law (whereby it is commanded: drive out the scoffer, and strife will go out with him), and he shall be under sentence of excommunication for three days. Den som tror att nämnda saker inte bör observeras medan rådet sammanträder, och stör det med buller eller slitningar eller skämt, i motsats till de saker förbjudna här, skall lämna församlingen, dishonourably fråntagen rätten att delta, enligt föreskrift den gudomliga lagen (varvid det är befallt: driva ut bespottaren, och stridigheter kommer gå ut med honom), och han skall vara dömda till bannlysning i tre dagar.

Since it may happen that some of the participants will not be in their rightful seats, we decree, with this sacred council's approval, that no prejudice shall arise to any church or person as a result of this seating arrangement. Eftersom det kan hända att några av deltagarna inte kommer att vara i deras rättmätiga plats, vi dekret med denna heliga rådets godkännande, att någon skada ska uppstå någon kyrka eller annan på grund av detta sittplatser arrangemang.

Since certain ministers and officials are required in order that this council may proceed, we therefore depute, with this sacred council's approval, those named below, namely our beloved sons... Eftersom vissa ministrar och tjänstemän som krävs för att detta råd får fortsätta, ANFÖRTRO vi därför, med denna heliga rådets godkännande, de som nämns nedan, nämligen våra älskade söner ... [17 ] [17]

SESSION 2 - 2 March 1415 SESSION 2 - 2 Mars 1415

[John XXIII publicly offers to resign the papacy] [John XXIII erbjuder allmänheten att avgå påvedömet]

SESSION 3 - 26 March 1415 SESSION 3 - 26 mars 1415

[Decrees on the integrity and authority of the council, after the pope s flight [18 ]] [Dekret om integritet och ledning av rådet, efter påven s flyg [18]]

For the honour, praise and glory of the most holy Trinity, Father and Son and holy Spirit, and to obtain on earth, for people of good will, the peace that was divinely promised in God's church, this holy synod, called the sacred general council of Constance, duly assembled here in the holy Spirit for the purpose of bringing union and reform to the said church in its head and members, discerns declares, defines and ordains as follows. För äran, pris och ära av den heliga treenigheten, Fadern och Sonen och den helige Ande, och att få på jorden, för människor av god vilja, den fred som utlovades av Gud i Guds kyrka, denna heliga synod, kallad den heliga allmänna Konciliet i Konstanz, vederbörligen samlats här i den Helige Ande för att föra unionen och reformera den nämnda kyrkan i dess huvud och medlemmar, skönjer förklarar, definierar och förordnar följande.

First, that this synod was and is rightly and properly summoned to this city of Constance, and likewise has been rightly and properly begun and held. Dels att denna synod var och är riktigt och korrekt kallas till denna stad av Constance, och likaså har rätt och riktigt börjat och höll.

Next, that this sacred council has not been dissolved by the departure of our lord pope from Constance, or even by the departure of other prelates or any other persons, but continues in its integrity and authority, even if decrees to the contrary have been made or shall be made in the future. Vidare att denna heliga rådet inte har upplösts genom utförsel av vår herre påve från Constance, eller ens av avgång andra prelater eller andra personer, men fortsätter i sin integritet och auktoritet, även om förordningar om motsatsen har gjorts eller skall göras i framtiden.

Next, that this sacred council should not and may not be dissolved until the present schism has been entirely removed and until the church has been reformed in faith and morals, in head and members. Vidare att denna heliga rådet bör inte och kan upplösas fram till i schismen har varit helt bort och fram till kyrkan har reformerats i tro och moral, i huvud och medlemmar.

Next, that this sacred council may not be transferred to another place, except for a reasonable cause, which is to be debated and decided on by this sacred council. Vidare att detta sakrala råd inte får överlåtas till en annan plats, med undantag för en rimlig orsak, som skall debatteras och beslutas av detta sakrala råd.

Next, that prelates and other persons who should be present at this council may not depart from this place before it has ended, except for a reasonable cause which is to be examined by persons who have been, or will be, deputed by this sacred council. Vidare att prelater och andra personer som bör vara närvarande vid detta möte får inte avvika från denna plats innan det är slut, förutom en rimlig orsak som skall granskas av personer som har, eller kommer att deputed av detta sakrala råd . When the reason has been examined and approved, they may depart with the permission of the person or persons in authority. När orsaken har granskats och godkänts, får de avvika med tillstånd av den eller de personer inom myndigheten. When the individual departs, he is bound to give his power to others who stay, under penalty of the law, as well as to others appointed by this sacred council, and those who act to the contrary are to be prosecuted. När individen avviker, är han skyldig att meddela sin makt till andra som vistas, vid vite av lagen, liksom för andra som utses av detta sakrala råd, och de som agerar i strid ska åtalas.

SESSION 4 - 30 March 1415 SESSION 4 - 30 mars 1415

[Decrees of the council on its authority and integrity, in the abbreviated form read out by cardinal Zabarella] [Dekret av rådet på dess auktoritet och integritet, i förkortad form som lästes upp av kardinal Zabarella]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit Amen. I namn av den heliga och odelbara Treenigheten, Fadern och Sonen och den Helige Ande Amen. This holy synod of Constance, which is a general council, for the eradication of the present schism and for bringing unity and reform to God's church in head and members, legitimately assembled in the holy Spirit to the praise of almighty God, ordains, defines, decrees, discerns and declares as follows, in order that this union and reform of God's church may be obtained the more easily, securely, fruitfully and freely. Denna heliga synod av Constance, som är ett allmänt råd, för utrotning av den nuvarande schismen och föra enhet och reform till Guds kyrka i huvud och medlemmar på laglig samlats i den Helige Ande att hyllningar till Gud den allsmäktige, förordnar, definierar, dekret, urskiljer och förklarar som följer, så att denna union och reform av gud kyrka kan erhållas desto lättare, säkert, givande och fritt.

First, that this synod, legitimately assembled in the holy Spirit, constituting a general council, representing the catholic church militant, has power immediately from Christ, and that everyone of whatever state or dignity, even papal, is bound to obey it in those matters which pertain to the faith and the eradication of the said schism. Dels att denna synod laglig monteras i den Helige Ande, som utgör ett allmänt råd, som företräder den katolska kyrkan militanta, har strömmen omedelbart från Kristus, och att alla, oberoende av statliga eller värdighet, även påvlig, är skyldig att lyda det i dessa frågor som hänför sig till tron och utrotning av denna schism. [19 ] [19]

Next, that our most holy lord pope John XXIII may not move or transfer the Roman curia and its public offices, or its or their officials, from this city to another place, nor directly or indirectly compel the persons of the said offices to follow him, without the deliberation and consent of the same holy synod; this refers to those officials or offices by whose absence the council would probably be dissolved or harmed. Nästa, att våra mest heliga herre Pope John XXIII inte kan flytta eller överföra kurian och dess offentliga kontor, eller dess eller deras tjänstemän, från denna stad till en annan plats, eller direkt eller indirekt tvinga personer i de nämnda kontoren att följa honom utan diskussion och samtycke av samma heliga synoden, vilket hänvisar till de tjänstemän eller kontor med vars frånvaro rådet skulle antagligen vara lösta eller skadas. If he has acted to the contrary in the past, or shall in the future, or if he has in the past, is now or shall in the future fulminate any processes or mandates or ecclesiastical censures or any other penalties against the said officials or any other adherents of this council, to the effect that they should follow him then all is null and void and in no way are the said processes, censures and penalties to be obeyed, inasmuch as they are null and void, and they are invalid. Om han har handlat om motsatsen i det förflutna, eller i framtiden, eller om han gjort tidigare, nu eller i framtiden ljunga alla processer eller uppdrag eller kyrkliga klandras eller andra sanktioner mot nämnda tjänstemän eller andra anhängare av detta råd, om att de skulle följa honom, då är ogiltig och inte på något sätt är dessa processer, tadel och straff skall åtlydas, eftersom de är ogiltiga, och de är ogiltiga. The said officials are rather to exercise their offices in the said city of Constance, and to carry them out freely as before, as long as this holy synod is being held in the said city. Nämnda tjänstemän snarare skall utöva sina kontor i samma stad av Constance, och att genomföra dem fritt som tidigare, så länge som denna heliga synod hålls i samma stad.

Next, that all translations of prelates, and depositions of the same, or of any other beneficed persons, revocations of commendams and gifts, admonitions, ecclesiastical censures, processes, sentences, acts and whatever has been or will be done or accomplished by our aforesaid lord and his officials or commissaries, from the time of his departure, to the injury of the council or its adherents, against the supporters or participants of this sacred council, or to the prejudice of them or any one of them, in whatever way they may have been or shall be made or done, against the will of the persons concerned, are in virtue of the law itself null, quashed, invalid and void, and of no effect or moment, and the council by its authority quashes, invalidates and annuls them. Vidare att alla översättningar av prelater, och nedfall av samma, eller något annat beneficed personer, återkallelse av commendams och gåvor, förmaningar, kyrkliga stigmatiserat, processer, domar, agerar och vad har varit eller kommer att utföras eller utförs av våra tidigare nämnda Herren och hans tjänstemän eller kommissarier, från tiden för avfärden till skada för rådet eller dess anhängare mot åskådare eller deltagare i sakrala råd, eller till nackdel för dem eller någon av dem, på det sätt de kan ha eller skall göras eller göras, mot viljan hos de berörda personerna, är i kraft av själva lagen null upphävde, ogiltig och ogiltig och utan verkan eller tillfälle, och rådet genom sin myndighet upphäver, upphäver och upphäver dem.

[Next, it was declared and decided that three persons should be chosen from each nation who know both the reasons of those wishing to depart and the punishments that ought to be inflicted on those departing without permission. [Vidare förklarades det och bestämde att tre personer skall väljas från varje nation som känner både skälen till dem som vill avvika och de straff som bör tillfogas de avgår utan tillstånd. [20 ]] [20]]

Next, that for the sake of unity new cardinals should not be created. Vidare att för den skull enhet nya kardinaler inte bör införas. Moreover, lest for reasons of deceit or fraud some persons may be said to have been made cardinals recently, this sacred council declares that those persons are not to be regarded as cardinals who were not publicly recognised and held to be such at the time of our lord pope's departure from the city of Constance. Dessutom lest på grund av svek eller bedrägeri vissa personer kan sägas ha gjorts kardinaler nyligen, förklarar att detta sakrala råd att dessa personer inte är att betrakta som kardinaler som inte var allmänt erkänd och anses vara sådana vid tiden för vår lord påvens lämnar staden av Constance.

SESSION 5 - 6 April 1415 Session 5 - 6 April 1415

The famous Haec Sancta decree contradicting Vatican 1 on papal primacy/infallibility. Den berömda hæc Sancta dekret motsäger Vatikanen 1 om påvens primat / ofelbarhet.

[Decrees of the council, concerning its authority and integrity, which had been abbreviated by cardinal Zabarella at the preceding session, against the wishes of the nations, and which are now restored, repeated and confirmed by a public decree] [Dekret av rådet, gällande dess auktoritet och integritet, som hade förkortat av kardinal Zabarella vid föregående möte, mot önskemålen hos andra folk, och som nu har renoverats, upprepas och bekräftas genom en offentlig kungörelse]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit. I namn av den heliga och odelbara Treenigheten, Fadern och Sonen och den Helige Ande. Amen. Amen. This holy synod of Constance, which is a general council, for the eradication of the present schism and for bringing unity and reform to God's church in head and members, legitimately assembled in the holy Spirit to the praise of almighty God, ordains, defines, decrees, discerns and declares as follows, in order that this union and reform of God's church may be obtained the more easily, securely, fruitfully and freely. Denna heliga synod av Constance, som är ett allmänt råd, för utrotning av den nuvarande schismen och föra enhet och reform till Guds kyrka i huvud och medlemmar på laglig samlats i den Helige Ande att hyllningar till Gud den allsmäktige, förordnar, definierar, dekret, urskiljer och förklarar som följer, så att denna union och reform av gud kyrka kan erhållas desto lättare, säkert, givande och fritt.

First it declares that, legitimately assembled in the holy Spirit, constituting a general council and representing the catholic church militant, it has power immediately from Christ; and that everyone of whatever state or dignity, even papal, is bound to obey it in those matters which pertain to the faith , the eradication of the said schism and the general reform of the said church of God in head and members. Först förklarar att på laglig monterade i den Helige Ande, som utgör ett allmänt råd och representerar den katolska kyrkan militanta, har strömmen omedelbart från Kristus och att alla, oberoende av statliga eller värdighet, även påvlig, är skyldig att lyda det i dessa frågor som hänför sig till tron, utrotning av nämnda schismen och den allmänna reformen av dessa Guds församling i huvud och medlemmar.

Next, it declares that anyone of whatever condition, state or dignity, even papal, who contumaciously refuses to obey the past or future mandates, statutes, ordinances or precepts of this sacred council or of any other legitimately assembled general council, regarding the aforesaid things or matters pertaining to them, shall be subjected to well-deserved penance, unless he repents, and shall be duly punished, even by having recourse, if necessary, to other supports of the law. Vidare förklarar man att någon oavsett skick, statligt eller värdighet, även påvlig, som contumaciously vägrar att lyda den tidigare eller framtida uppdrag, stadgar, förordningar eller föreskrifter i denna heliga rådet eller någon annan laglig samlade allmänna råd om ovannämnda saker eller frågor som rör dem, skall genomgå välförtjänt botgöring, om han ångrar sig, och skall vederbörligen straffas, även genom att vända sig, om nödvändigt, andra stöd av lagen.

Next, the said holy synod defines and ordains that the lord pope John XXIII may not move or transfer the Roman curia and its public offices, or its or their officials, from the city of Constance to another place, nor directly or indirectly compel the said officials to follow him, without the deliberation and consent of the same holy synod. Nästa, sade den heliga synoden definierar och förordnar att Herren Pope John XXIII inte kan flytta eller överföra kurian och dess offentliga kontor, eller dess eller deras tjänstemän från staden Constance till en annan plats, eller direkt eller indirekt tvinga dessa tjänstemän att följa honom, utan diskussion och samtycke av samma heliga synoden. If he has acted to the contrary in the past, or shall in the future, or if he has in the past, is now or shall in the future fulminate any processes or mandates or ecclesiastical censures or any other penalties, against the said officials or any other adherents of this sacred council, to the effect that they should follow him, then all is null and void and in no way are the said processes, censures and penalties to be obeyed, inasmuch as they are null and void. Om han har handlat om motsatsen i det förflutna, eller i framtiden, eller om han gjort tidigare, nu eller i framtiden ljunga alla processer eller uppdrag eller kyrkliga klandras eller andra sanktioner, mot nämnda tjänstemän eller andra anhängare av detta sakrala råd, om att de skulle följa honom, då är ogiltig och inte på något sätt är dessa processer, tadel och straff skall åtlydas, eftersom de är ogiltiga. The said officials are rather to exercise their offices in the said city of Constance, and to carry them out freely as before, as long as this holy synod h being held in the said City. Nämnda tjänstemän snarare skall utöva sina kontor i samma stad av Constance, och att genomföra dem fritt som tidigare, så länge som denna heliga synod h hålls i samma stad.

Next, that all translations of prelates, or depositions of the same, or of any other beneficed persons, officials and administrators, revocations of commendams and gifts, admonitions, ecclesiastical censures, processes, sentences and whatever has been or will be done or accomplished by the aforesaid lord pope John or his officials or commissaries, since the beginning of this council, to the injury of the said council or its adherents, against the supporters or participants of this sacred council, or to the prejudice of them or of any one of them, in whatever way they may have been or shall be made or done, against the will of the persons concerned, are by this very fact, on the authority of this sacred council, null, quashed, invalid and void, and of no effect or moment, and the council by its authority quashes, invalidates and annuls them. Vidare att alla översättningar av prelater, eller nedfall av samma, eller något annat beneficed personer, tjänstemän och administratörer, om återkallelse av commendams och gåvor, förmaningar, kyrkliga stigmatiserat, processer, domar och vad har varit eller kommer att ske eller ske genom ovannämnda herre påven Johannes eller hans anställda eller kommissarier, sedan början av detta råd, till skada för det nämnda rådet eller dess anhängare, mot åskådare eller deltagare i sakrala råd, eller till nackdel för dem eller om någon av dem, på alla sätt de kan ha eller skall göras eller göras, mot viljan hos de berörda personerna, är av detta faktum, på uppdrag av detta sakrala råd, null, upphävde, ogiltiga och ogiltiga, och utan verkan eller tillfälle, och rådet genom sin myndighet upphäver, upphäver och upphäver dem.

Next, it declares that the lord pope John XXIII and all the prelates and other persons summoned to this sacred council, and other participants in the same synod, have enjoyed and do now enjoy full freedom, as has been apparent in the said sacred council, and the opposite has not been brought to the notice of the said summoned persons or of the said council. Vidare förklarar man att Herren Pope John XXIII och alla prelater och andra personer som kallats till denna heliga rådet och övriga deltagare i samma synoden, har haft och göra nu åtnjuta full frihet, som har varit synlig i dessa heliga rådet, och motsatsen inte har meddelas i nämnda tillkallade personer eller av rådets ovannämnda. The said sacred council testifies to this before God and people. Nämnda sakrala råd vittnar om detta inför Gud och människor. [21 ] [21]

SESSION 6 - 17 April 1415 Session 6 - 17 April 1415

[At this session there were, among other minor deliberations, decrees about admitting the office of proctor in the matter of pope John XXIII's renunciation of the papacy and about the citing of Jerome of Prague.] [Vid detta sammanträde fanns, bland andra mindre överläggningar, dekret om att släppa in på kontoret för Proctor i fråga om Pope John XXIII avstår från påvedömet och om angivande av Jerome av Prague.]

SESSION 7 - 2 May 1415 Session 7 - 2 maj, 1415

[At this session it was decreed that pope John should be publicly summoned and that the summons of Jerome of Prague, now charged with contumacy, should be repeated.] [Vid detta sammanträde var det bestämt att påven Johannes bör vara allmänt kallas och att kallelser till Jerome av Prague, nu med TREDSKA, bör upprepas.]

SESSION 8 - 4 May 1415 SESSION 8 till 4 maj 1415

This most holy synod of Constance, which is a general council and represents the catholic church and is legitimately assembled in the holy Spirit, for the eradication of the present schism and the elimination of the errors and heresies which are sprouting beneath its shade and for the reform of the church, make this perpetual record of its acts. Denna mest heliga synod av Constance, som är ett allmänt råd och representerar den katolska kyrkan och är korrekt monterade i den Helige Ande, för utrotning av den nuvarande schismen och elimineringen av de fel och villfarelser som gro under dess skugga och för reform av kyrkan, gör detta eviga dokumentera sina handlingar.

[Sentence condemning various articles of John Wyclif] [Fördöma Mening olika artiklar av John Wyclif]

We learn from the writings and deeds of the holy fathers that the catholic faith without which (as the Apostle says) it is impossible to please God , has often been attacked by false followers of the same faith, or rather by perverse assailants, and by those who, desirous of the world's glory, are led on by proud curiosity to know more than they should; and that it has been defended against such persons by the church's faithful spiritual knights armed with the shield of faith. Vi lär av skrifter och gärningar heliga fäder att den katolska tron utan som (vilket aposteln säger) är det omöjligt att behaga Gud, har ofta blivit attackerade av falska anhängare av samma tro, eller snarare genom perversa angripare, och genom de som önskar av världens härlighet, leds om genom stolta nyfikenhet att veta mer än de borde, och att det har försvarats mot sådana personer som av kyrkans trofasta andliga riddare beväpnad med trons sköld. Indeed these kinds of wars were prefigured in the physical wars of the Israelite people against idolatrous nations. Verkligen denna typ av krig var prefigured i den fysiska krig för Israels folk mot avgudadyrkare nationer. Therefore in these spiritual wars the holy catholic church, illuminated in the truth of faith by the rays of light from above and remaining ever spotless through the Lord's providence and with the help of the patronage of the saints, has triumphed most gloriously over the darkness of error as over profligate enemies. Därför dessa andliga krig den heliga katolska kyrkan, belysta i sanningen i tron av ljusstrålar från ovan och resterande någonsin fläckfri genom Herrens försyn och med hjälp av beskydd av de heliga, har segrat mest strålande under mörker fel som över slösaktiga fiender. In our times, however, that old and jealous foe has stirred up new conflicts so that the approved ones of this age may be made manifest. I vår tid har emellertid den gamla och svartsjuk fiende har rörts upp nya konflikter så att den godkända dem i denna ålder kan uppenbaras. Their leader and prince was that pseudo-christian John Wyclif . Deras ledare och prins var att pseudo-kristen John Wyclif. He stubbornly asserted and taught many articles against the christian religion and the catholic faith while he was alive. Han hävdade envist och undervisat många artiklar mot den kristna religionen och den katolska tron, medan han levde. We have decided that forty-five of the articles should be set out on this page as follows. Vi har beslutat att fyrtio-ska fem av de artiklar som anges på denna sida enligt följande.

1. 1. The material substance of bread, and similarly the material substance of wine, remain in the sacrament of the altar. Det materiella innehållet i bröd och liknande material sak vin kvar i altarets sakrament.

2. 2. The accidents of bread do not remain without their subject in the said sacrament. Olyckorna med bröd förblir inte utan deras ämne i dessa sakrament.

3. 3. Christ is not identically and really present in the said sacrament in his own bodily persona. Kristus är inte på samma sätt och verkligen närvarande i nämnda sakramentet i sin egen kropp persona.

4. 4. If a bishop or a priest is in mortal sin, he does not ordain or confect or consecrate or baptise. Om en biskop eller en präst är i dödssynd, inte ordain han inte eller confect eller viga eller döpa.

5. 5. That Christ instituted the mass has no basis in the gospel. Att Kristus instiftade massan har någon grund i evangeliet.

6. 6. God ought to obey the devil. Gud måste lyda djävulen.

7. 7. If a person is duly contrite, all exterior confession is superfluous and useless for him. Om en person är vederbörligen ångerfull, är alla yttre bekännelse överflödig och värdelös för honom.

8. 8. If a pope is foreknown as damned and is evil, and is therefore a limb of the devil, he does not have authority over the faithful given to him by anyone, except perhaps by the emperor. Om en påve är foreknown så förbannad och ont, och är därför en del av djävulen, har han inte makt över de troende som han fått av någon, utom möjligen av kejsaren.

9. 9. Nobody should be considered as pope after Urban VI. Ingen bör betraktas som påve efter Urban VI. Rather, people should live like the Greeks, under their own laws. Snarare bör människor lever som grekerna, enligt sina egna lagar.

10. 10. It is against sacred scripture for ecclesiastics to have possessions. Det är mot den heliga Skrift för präster att få ägodelar.

11. 11. No prelate should excommunicate anyone unless he first knows that the person has been excommunicated by God; he who does so thereby becomes a heretic and an excommunicated person. Inga prelat borde bannlysa någon om han inte först vet att personen har bannlysts av Gud, han som gör det därmed blir en kättare och ett bannlyste person.

12. 12. A prelate excommunicating a cleric who has appealed to the king or the king's council is thereby a traitor to the king and the kingdom. En prelat excommunicating en präst som har vädjat till kungen eller kungens råd är därmed en förrädare mot kungen och riket.

13. 13. Those who stop preaching or hearing the word of God on account of an excommunication issued by men are themselves excommunicated and will be regarded as traitors of Christ on the day of judgment. De som slutar predika eller höra Guds ord på grund av en bannlysning har utfärdats av männen själva är bannlyst och kommer att betraktas som förrädare av Kristus på domens dag.

14. 14. It is lawful for any deacon or priest to preach the word of God without authorisation from the apostolic see or from a catholic bishop. Det är lagligt för en diakon eller präst att predika Guds ord utan tillstånd från den apostoliska se eller från en katolsk biskop.

15. 15. Nobody is a civil lord or a prelate or a bishop while he is in mortal sin. Ingen är en civil herre eller en prelat eller biskop medan han är dödssynd.

16. 16. Secular lords can confiscate temporal goods from the church at their discretion when those who possess them are sinning habitually, that is to say sinning from habit and not just in particular acts. Sekulära Lords kan beslagta temporal varor från kyrkan efter eget gottfinnande när de som äger dem syndar vanliga, det vill säga att synda från vana och inte bara i synnerhet de rättsakter.

17. 17. The people can correct sinful lords at their discretion. Folket kan rätta syndig Lords efter eget gottfinnande.

18. 18. Tithes are purely alms, and parishioners can withhold them at will on account of their prelates' sins. Tionden är rent allmosor, och församlingsborna kan undanhålla dem kommer på grund av deras prelater "synder.

19. 19. Special prayers applied by prelates or religious to a particular person avail him or her no more than general prayers, if other things are equal. Särskilda böner tillämpas av prelater eller religiös till en viss person utnyttja honom eller henne mer än allmän böner, om annat är lika.

20. 20. Whoever gives alms to friars is thereby excommunicated. Den som ger allmosor till munkar är därmed bannlyst.

21. 21. Whoever enters any religious order whatsoever, whether it be of the possessioners or the mendicants, makes himself less apt and suitable for the observance of God's commands. Den som går in i någon religiös ordning som helst, vare sig det är av possessioners eller mendicants, gör sig mindre apt och lämplig för iakttagandet av Guds bud.

22. 22. Saints who have founded religious orders have sinned in so doing. Helgon som grundade religiösa ordnar som har syndat därigenom.

23. 23. Members of religious orders are not members of the christian religion. Medlemmar av religiösa ordnar är inte medlemmar av den kristna religionen.

24. 24. Friars are bound to obtain their food by manual work and not by begging. Friars är bundna att få sin mat genom manuellt arbete och inte genom att tigga. [22 ] [22]

25. 25. All are simoniacs who bind themselves to pray for people who help them in temporal matters. Alla är simoniacs som förbinder sig att be för människor som hjälper dem i timliga.

26. 26. The prayer of someone foreknown as damned profits nobody. Bön någon foreknown så förbannat ingen vinst.

27. 27. All things happen from absolute necessity. Allting hända i absolut nödvändighet.

28. 28. Confirming the young, ordaining clerics and consecrating places have been reserved to the pope and bishops because of their greed for temporal gain and honour. Bekräftelse unga, viga präster och consecrating platser har reserverats till påven och biskoparna på grund av deras girighet för tidsmässiga vinning och ära.

29. 29. Universities, places of study, colleges, degrees and academic exercises in these institutions were introduced by a vain pagan spirit and benefit the church as little as does the devil. Universitet, infördes studieplatser, högskolor, examina och akademiska övningar i dessa institutioner som en fåfäng hednisk anda och nytta kyrkan så lite som gör djävulen.

30. 30. Excommunication by a pope or any prelate is not to be feared since it is a censure of antichrist. Bannlysning av en påve eller en prelat inte att frukta, eftersom det är en kritik av Antikrist.

31. 31. Those who found religious houses sin, and those who enter them belong to the devil. De som hittade kloster synd, och dem som träder dem hör till djävulen.

32. 32. It is against Christ's command to enrich the clergy. Det är mot Kristi befallning att berika prästerskapet.

33. 33. Pope Silvester and the emperor Constantine erred in endowing the church. Påven Silvester och kejsar Konstantin gjorde fel i att förse kyrkan.

34. 34. All the members of mendicant orders are heretics, and those who give them alms are excommunicated. Alla medlemmar tiggarordnarna är kättare, och de som ger dem allmosor är bannlyst.

35. 35. Those who enter a religious or other order thereby become incapable of observing God's commands, and consequently of reaching the kingdom of heaven, unless they leave them. De som går in i en religiös eller annan att därigenom bli oförmögen att observera Guds bud, och därmed nå himmelriket, såvida de inte lämna dem.

36. 36. The pope with all his clerics who have property are heretics, for the very reason that they have property; and so are all who abet them, namely all secular lords and other laity. Påven med alla hans präster som har egendom är kättare, just därför att de har egendom, och så är alla som underblåsa dem, nämligen alla världsliga lorder och andra lekmän.

37. 37. The Roman church is Satan's synagogue; and the pope is not the immediate and proximate vicar of Christ and the apostles. Den romerska kyrkan är Satans synagoga, och påven är inte den omedelbara och närliggande kyrkoherde i Kristus och apostlarna.

38. 38. The decretal letters are apocryphal and seduce people from Christ's faith, and clerics who study them are fools. The decessorem bokstäverna är apokryfiska och förföra människor från Kristi tro, och präster som studerar dem är dårar.

39. 39. The emperor and secular lords were seduced by the devil to endow the church with temporal goods. Kejsaren och världsliga stormän blev förförd av djävulen att förse kyrkan med temporal varor.

40. 40. The election of a pope by the cardinals was introduced by the devil. Valet av en påve som kardinalerna infördes av djävulen.

41. 41. It is not necessary for salvation to believe that the Roman church is supreme among the other churches. Det är inte nödvändigt för frälsningen att tro att den romerska kyrkan är suverän bland andra kyrkor. [23 ] [23]

42. 42. It is ridiculous to believe in the indulgences of popes and bishops. Det är löjligt att tro på avlat av påvar och biskopar.

43. 43. Oaths taken to confirm civil commerce and contracts between people are unlawful. Edsavläggelser bekräfta civila handel och kontrakt mellan människor är olagliga.

44. 44. Augustine, Benedict and Bernard are damned, unless they repented of having owned property and of having founded and entered religious orders; and thus they are all heretics from the pope down to the lowest religious. Augustine, Benedict och Bernard är fördömda, har inte de ångrade att ha egendom och grundade och trädde religiösa ordnar, och därmed de är alla kättare från påven till den lägsta religiösa.

45. 45. All religious orders alike were introduced by the devil. Alla religiösa ordnar både infördes av djävulen.

[Condemnation of Wyclif's books] [Fördömande av Wyclif böcker]

This same John Wyclif wrote books called by him Dialogus and Trialogus and many other treatises, works and pamphlets in which he included and taught the above and many other damnable articles. Samma John Wyclif skrev böcker kallas av honom Dialogus och Trialogus och många andra avhandlingar, verk och pamfletter där han med och undervisade ovan och många andra förbannade artiklar. He issued the books for public reading, in order to publish his perverse doctrine, and from them have followed many scandals, losses and dangers to souls in various regions, especially in the kingdoms of England and Bohemia. Han utfärdade böckerna för allmänheten behandlingen i syfte att publicera sina perversa lära, och från dem har följt många skandaler, förluster och faror för själar i olika regioner, särskilt i kungarikena av England och Böhmen. Masters and doctors of the universities and houses of study at Oxford and Prague, opposing with God's strength these articles and books, later refuted the above articles in scholastic form. Masters och läkare vid universiteten och hus studier vid Oxford och Prag, som är motståndare med Guds styrka dessa artiklar och böcker förnekade senare de ovannämnda artiklarna i skolastisk form. They were condemned, moreover, by the most reverend fathers who were then the archbishops and bishops of Canterbury, York and Prague, legates of the apostolic see in the kingdoms of England and of Bohemia. De dömdes dessutom av de mest vördnadsvärda fäder som var då de ärkebiskopar och biskopar i Canterbury, York och Prag, legaterna den apostoliska se i kungarikena av England och i Böhmen. The said archbishop of Prague, commissary of the apostolic see in this matter, also judicially decreed that the books of the same John Wyclif were to be burnt and he forbade the reading of those that survived. Nämnda ärkebiskop i Prag, kommissarie av den apostoliska se i denna fråga, även rättsligt påbjöd att böckerna i samma John Wyclif skulle brännas och han förbjöd läsandet av dem som överlevde.

After these things had again been brought to the notice of the apostolic see and a general council, the Roman pontiff condemned the said books, treatises and pamphlets at the lately held council of Rome [24 ] , ordering them to be publicly burnt and strictly forbidding anyone called a Christian to dare to read, expound, hold or make any use of any one or more of the said books, volumes, treatises and pamphlets, or even to cite them publicly or privately, except in order to refute them. Efter dessa saker hade återigen meddelas av den apostoliska se och ett allmänt råd, fördömde den romerske påven nämnda böcker, avhandlingar och broschyrer på nyligen höll rådet i Rom [24], beställning av dem som offentligt brände och strikt förbjuder någon kallade en kristen att våga läsa, förklara, inneha eller göra någon användning av en eller flera av dessa böcker, volymer, avhandlingar och skrifter, eller ens nämna dem offentligt eller privat, med undantag för att vederlägga dem. In order that this dangerous and most foul doctrine might be eliminated from the church's midst, he ordered, by his apostolic authority and under pain of ecclesiastical censure, that all such books, treatises, volumes and pamphlets should be diligently sought out by the local ordinaries and should then be publicly burnt; and he added that if necessary those who do not obey should be proceeded against as if they were promoters of heresy. För att denna farliga och mest illaluktande doktrin kan tas bort från kyrkans mitt, beordrade han, genom sin apostoliska auktoritet och under hot om kyrkliga misstroendevotum, att alla sådana böcker bör avhandlingar, volymer och pamfletter vara flitigt uppsökt av lokala ordinaries och bör då vara offentligt bränd, och han tillade att om nödvändigt de som inte lyder ska gått emot som om de var initiativtagare till kätteri.

This sacred synod has had the aforesaid forty-five articles examined and frequently considered by many most reverend fathers, cardinals of the Roman church, bishops, abbots, masters of theology, doctors in both laws and many notable persons. Denna heliga synod har haft nämnda fyrtiofem artiklar granskats och ofta anses av många mest vördnadsvärd fäder, kardinaler av den romerska kyrkan, biskopar, abbotar, befälhavarna på teologi, läkare både i lag och många kända personer. After the articles had been examined it was found, as indeed is the case, that some of them, indeed many, were and are notoriously heretical and have already been condemned by holy fathers, others are not catholic but erroneous, others scandalous and blasphemous, some offensive to the ears of the devout and some rash and seditious. Efter artiklarna hade granskats konstaterades, vilket faktiskt är fallet, att vissa av dem, verkligen många, var och är ökänt kätterska och har redan fördömts av heliga fäder, andra är inte katolik men felaktiga, andra skandalös och hädiska, några stötande för öronen på de fromma och några hudutslag och uppviglande. It was also found that his books contain many other similar articles and introduce into God's church teaching that is unsound and hostile to faith and morals. Det konstaterades också att hans böcker innehåller många andra liknande artiklar och införa i Guds kyrka undervisning som är osunt och fientligt inställda till tro och moral. This holy synod, therefore, in the name of our lord Jesus Christ, in ratifying and approving the sentences of the aforesaid archbishops and of the council of Rome, repudiates and condemns for ever, by this decree, the aforesaid articles and each one of them in particular, and the books of John Wyclif called by him Dialogus and Trialogus, and the same author's other books, volumes, treatises and pamphlets (no matter what name these may go under, and for which purpose this description is to be regarded as an adequate listing of them). Denna heliga synod, därför, i namn av vår herre Jesus Kristus, i ratificering och godkännande av meningarna nämnda ärkebiskopar och rådets Rom, förkastar och fördömer för alltid, genom detta dekret, nämnda artiklar och var och en av dem i synnerhet, och böcker av John Wyclif kallas av honom Dialogus och Trialogus, och samma författarens andra böcker, volymer, avhandlingar och skrifter (oavsett vilket namn de kan gå under, och för vilket ändamål denna beskrivning är att betrakta som en adekvat förteckning över dem). It forbids the reading, teaching, expounding and citing of the said books or of any one of them in particular, unless it is for the purpose of refuting them. Den förbjuder behandling, undervisning, expounding och citat från nämnda böcker eller av någon av dem i synnerhet, om det inte är för att vederlägga dem. It forbids each and every Catholic henceforth, under pain of anathema, to preach, teach or affirm in public the said articles or any one of them in particular, or to teach, approve or hold the said books, or to refer to them in any way, unless this is done, as has been said, for the purpose of refuting them. Den förbjuder varje katolik fortsättningsvis, under hot om bannlysning, att predika, undervisa eller bekräfta offentligt de nämnda artiklarna eller någon av dem särskilt, eller för att undervisa, godkänna eller hålla dessa böcker, eller att hänvisa till dem i någon sätt, om inte detta görs, som sagt, för att vederlägga dem. It orders, moreover, that the aforesaid books, treatises, volumes and pamphlets are to be burnt in public, in accordance with the decree of the synod of Rome, as stated above. Den order, dessutom, att nämnda böcker, avhandlingar, volymer och broschyrer är att brännas offentligt, i enlighet med dekret av synoden i Rom, enligt ovan. This holy synod orders local ordinaries to attend with vigilance to the execution and due observance of these things, insofar as each one is responsible, in accordance with the law and canonical sanctions. Denna heliga synod order lokala ordinaries att delta med vaksamhet utförandet och vederbörligt beaktande av dessa saker, eftersom var och en är ansvarig, i enlighet med lagen och kanoniska sanktioner.

[Condemnation of 260 other articles of Wyclif] [25 ] [Fördömande av 260 andra artiklar Wyclif] [25]

When the doctors and masters of the university of Oxford examined the aforesaid written works, they found 260 articles in addition to the 45 articles that have been mentioned. När läkarna och befälhavare på Oxfords universitet undersökte nämnda skriftliga arbeten, hittade de 260 föremål utöver de 45 artiklar som har nämnts. Some of them coincide in meaning with the 45 articles, even if not in the forms of words used. Vissa av dem sammanfaller i enlighet med artiklarna 45, även om inte i form av ord som används. Some of them, as has been said, were and are heretical, some seditious, some erroneous, others rash, some scandalous, others unsound, and almost all of them contrary to good morals and the catholic truth. Några av dem, som sagt, var och är kättare, något upprorisk, några felaktiga, andra utslag, något skandalöst, andra osunda och nästan alla av dem strider mot god moral och den katolska sanningen. They were therefore condemned by the said university in correct and scholastic form. De fördömdes därför av nämnda universitetet i korrekt och skolastisk form. This most holy synod, therefore, after deliberating as mentioned above, repudiates and condemns the said articles and each one of them in particular; and it forbids, commands and decrees in the same way as for the other 45 articles. Denna mest heliga synod, därför, efter överläggning som nämnts ovan, avvisar och fördömer de nämnda artiklarna och var och en av dem i synnerhet, och den förbjuder, kommandon och förordningar på samma sätt som för de övriga 45 artiklar. We order the contents of these 260 articles to be included below [26 ] . Vi beställer innehållet i dessa 260 artiklar som skall tas upp nedan [26].

[The council pronounces John Wyclif a heretic, condemns his memory and orders his bones to be exhumed] [Rådet uttalar John Wyclif en kättare, fördömer hans minne och order hans ben att vara uppgrävda]

Furthermore, a process was begun, on the authority or by decree of the Roman council, and at the command of the church and of the apostolic see, after a due interval of time, for the condemnation of the said Wyclif and his memory. Dessutom inleddes en process, om en myndighet eller genom dekret av den romerska rådet, och på befallning av kyrkan och av den apostoliska se, efter vederbörlig tidsintervall, för fördömandet av nämnda Wyclif och hans minne. Invitations and proclamations were issued summoning those who wished to defend him and his memory, if any still existed. Inbjudningar och kungörelser utfärdades kalla dem som vill försvara honom och hans minne, om någon fortfarande existerade. However, nobody appeared who was willing to defend him or his memory. Verkade dock ingen som var villig att försvara honom eller hans minne. Witnesses were examined by commissaries appointed by the reigning lord pope John and by this sacred council, regarding the said Wyclif's final impenitence and obstinacy. Vittnen undersöktes av kommissarierna utses av regerande John herre påven och genom denna heliga råd, om det nämnda Wyclif slutliga OBOTFÄRDIGHET och envishet. Legal proof was thus provided, in accordance with all due observances, as the order of law demands in a matter of this kind, regarding his impenitence and final obstinacy. Legal fick bevis därför, i enlighet med all vederbörlig ceremonier, såsom den ordning lagen kräver i ett ärende av detta slag, om hans OBOTFÄRDIGHET och sista envishet. This was proved by clear indications from legitimate witnesses. Detta bevisades genom tydliga indikationer från legitima vittnen. This holy synod, therefore, at the instance of the procurator-fiscal and since a decree was issued to the effect that sentence should be heard on this day, declares, defines and decrees that the said John Wyclif was a notorious and obstinate heretic who died in heresy, and it anathematises him and condemns his memory. Denna heliga synod, därför, på initiativ av Procurator-skatte-och sedan ett dekret utfärdades om att meningen bör höras i dag, förklarar, definierar och förordningar som säger John Wyclif var en notorisk och envis kättare som dog i kätteri, och det anathematises honom och fördömer hans minne. It decrees and orders that his body and bones are to be exhumed, if they can be identified among the corpses of the faithful, and to be scattered far from a burial place of the church, in accordance with canonical and lawful sanctions. Det dekret och order om att hans kropp och ben skall uppgrävda, om de kan identifieras bland liken av de troende, och att vara utspridda långt ifrån en begravningsplats i kyrkan, i enlighet med kanonisk och rättsliga sanktioner.

SESSION 9 - 13 May 1415 Session 9 - 13 maj 1415

[Pope John is publicly summoned for the second time and an inquiry against him is decreed.] [Johannes är allmänt kallats för andra gången och en utredning mot honom är förordnas.]

SESSION 10 - 14 May 1415 SESSION från 10 till 14 maj 1415

[John XXIII is summoned for the third time, he is accused of contumacy and is suspended from the papacy.] [John XXIII har kallats för tredje gången, han anklagas för TREDSKA och är avstängd från påvedömet.]

SESSION 11 - 25 May 1415 SESSION 11 till 25 maj 1415

[Pope John XXIII is publicly charged and forty-four articles against him are produced.] [Pope John XXIII är offentligt ut fyrtiofyra artiklar mot honom produceras.]

SESSION 12 - 29 May 1415 Sammanträdesperiod 12 - 29 maj 1415

[Decree stating that the process for electing a pope, if the see happens to be vacant, may not begin without the council's express consent [27 ] ] [Dekret om att processen för val av en påve, om se råkar vara ledig, kan inte påbörjas utan rådets uttryckliga samtycke [27]]

This most holy general synod of Constance, representing the catholic church, legitimately assembled in the holy Spirit, for the eradication of the present schism and errors, for bringing about the reform of the church in head and members, and in order that the unity of the church may be obtained more easily, quickly and freely, pronounces, determines, decrees and ordains that if it happens that the apostolic see becomes vacant, by whatever means this may happen, then the process of electing the next supreme pontiff may not begin without the deliberation and consent of this sacred general council. Denna mest heliga allmänna synoden av Constance, som representerar den katolska kyrkan på laglig samlats i den Helige Ande, för utrotning av den nuvarande schismen och fel, för att åstadkomma en reform av kyrkan i huvud och medlemmar, och för att den enhet kyrkan kan erhållas lättare, snabbare och fritt, uttalar, bestämmer, förordningar och förordnar att om det händer att den apostoliska se blir ledig, på något sätt detta kan ske, så processen är att välja nästa påven får inte påbörjas utan överläggningar och godkännande av denna heliga allmänna råd. If the contrary is done then it is by this very fact, by the authority of the said sacred council, null and void. Om motsatsen sker är det av just detta faktum, av myndigheten i denna sakrala råd ogiltiga. Nobody may accept anyone elected to the papacy in defiance of this decree, nor in any way adhere to or obey him as pope, under pain of eternal damnation and of becoming a supporter of the said schism. Ingen får ta emot alla som valdes till påve i trots mot detta dekret, inte heller på något sätt följa och lyda honom som påve, under hot om evig fördömelse och att bli en anhängare av denna schism. Those who make the election in such a case, as well as the person elected, if he consents, and those who adhere to him, are to be punished in the forms prescribed by this sacred council. De som gör valet i sådant fall, liksom utsedd person, om han samtycker, och dem som följer honom, skall straffas på sätt som föreskrevs av detta sakrala råd. The said holy synod, moreover, for the good of the church's unity, suspends all positive laws, even those promulgated in general councils, and their statutes, ordinances, customs and privileges, by whomsoever they may have been granted, and penalties promulgated against any persons, insofar as these may in any way impede the effect of this decree. Nämnda heliga synoden, dessutom, till gagn för kyrkans enhet, avbryts alla positiva lagar, utfärdades även de i allmänna råd, och deras stadgar, förordningar, tullar och privilegier, av vem de kan ha beviljats, och sanktioner utfärdades mot alla personer, eftersom dessa på något sätt hindra effekten av detta dekret.

[Sentence deposing pope John XXIII] [Mening avsätta Pope John XXIII]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit Amen. I namn av den heliga och odelbara Treenigheten, Fadern och Sonen och den Helige Ande Amen. This most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, having invoked Christ's name and holding God alone before its eyes, having seen the articles drawn up and presented in this case against the lord pope John XXIII, the proofs brought forward, his spontaneous submission and the whole process of the case, and having deliberated maturely on them, pronounces, decrees and declares by this definitive sentence which it commits to writing: that the departure of the aforesaid lord pope John XXIII from this city of Constance and from this sacred general council, secretly and at a suspicious hour of the night, in disguised and indecent dress, was and is unlawful, notoriously scandalous to God's church and to this council, disturbing and damaging for the church's peace and unity, supportive of this long-standing schism, and at variance with the vow, promise and oath made by the said lord pope John to God, to the church and to this sacred council; that the said lord pope John has been and is a notorious simoniac, a notorious destroyer of the goods and rights not only of the Roman church but also of other churches and of many pious places, and an evil administrator and dispenser of the church's spiritualities and temporalities; that he has notoriously scandalised God's church and the christian people by his detestable and dishonest life and morals, both before his promotion to the papacy and afterwards until the present time, that by the above he has scandalised and is scandalising in a notorious fashion God's church and the christian people; that after due and charitable warnings, frequently reiterated to him, he obstinately persevered in the aforesaid evils and thereby rendered himself notoriously incorrigible; and that on account of the above and other crimes drawn from and contained in the said process against him, he should be deprived of and deposed from, as an unworthy, useless and damnable person, the papacy and all its spiritual and temporal administration. Denna mest heliga allmänna synoden av Constance, rättmätigt monteras i den Helige Ande, som åberopat Kristi namn och innehav Gud allena inför sina ögon, att ha sett de artiklar som utarbetas och presenteras i det här fallet mot Herren Pope John XXIII, de bevis som framförts, hans spontana inlämning och hela processen i ärendet, och efter överläggningar moget på dem, uttalar, förordningar och förklarar med detta slutgiltiga mening, som man förbinder sig att skriftligen att avgången av ovannämnda herre Pope John XXIII från denna stad av Constance och från detta sakrala allmänna råd, i hemlighet och i en misstänksam timme på natten, i förtäckta och oanständig klädsel, var och är olaglig, notoriskt skandalöst att Guds församling och att detta råd, störande och skadliga för kyrkans fred och enighet, stödjande av denna långa Fristående schism, och i strid med det löfte, löftet och ed av nämnda herre påven Johannes till Gud, till kyrkan och till detta sakrala råd, att de nämnda herre påven Johannes har varit och är en ökänd simoniac, en notorisk jagare av varor och rättigheter inte bara i den romerska kyrkan men också andra kyrkor och många fromma platser, och en ond administratör och spruta av kyrkans andlighet och temporalities, att han som bekant har chockats Guds kyrka och det kristna folket genom sina avskyvärda och oärlig liv och moral, både före sin befordran till påvedömet och därefter fram till i dag, som av ovan han har chockats och scandalising i en ökänd sätt Guds kyrka och det kristna folket, att efter vederbörlig och kärleksfulla varningar, ofta upprepat att honom, framhärdade han envist i ovannämnda onda och därigenom gjort sig ökänt oförbätterlig och att på grund av ovanstående och andra brott som från och ingår i denna process mot honom, skulle han gå miste om och avsatt från, som en ovärdig, värdelös och förbannade person, påvedömet och dess andliga och världsliga administration. The said holy synod does now remove, deprive and depose him. Nämnda heliga synoden nu tar bort, berövar och avsätta honom. It declares each and every Christian, of whatever state, dignity or condition, to be absolved from obedience, fidelity and oaths to him. Den förklarar varje kristen, oavsett skick, värdighet eller villkor, skall befrias från lydnad, trohet och eder till honom. It forbids all Christians henceforth to recognise him as pope, now that as mentioned he has been deposed from the papacy, or to call him pope, or to adhere to or in any way to obey him as pope. Den förbjuder alla kristna hädanefter att erkänna honom som påve, nu när nämnde han har avsatt från påvedömet, eller att kalla honom påven, eller att ansluta sig till eller på något sätt att lyda honom som påve. The said holy synod, moreover, from certain knowledge and its fullness of power, supplies for all and singular defects that may have occurred in the above-mentioned procedures or in any one of them. Nämnda heliga synoden, dessutom från vissa kunskaper och sin fullhet makt, energiförsörjning för alla och ovanliga fel som kan ha inträffat i den ovan nämnda förfaranden eller i någon av dem. It condemns the said person, by this same sentence, to stay and remain in a good and suitable place, in the name of this sacred general council, in the safe custody of the most serene prince lord Sigismund, king of the Romans and of Hungary, etc., and most devoted advocate and defender of the universal church, as long as it seems to the said general council to be for the good of the unity of God's church that he should be so condemned. Det fördömer denna person, som av samma mening, och stanna kvar i en god och lämplig plats, i namn av detta sakrala allmänna råd, i förvar av de mest rofyllda prinsen herre Sigismund, kung av romarna och Ungern etc. och mest hängivna förespråkare och försvarare av den universella kyrkan, så länge som det verkar att dessa allmänna råd vara till nytta för Guds enhet kyrka att han skulle vara så fördömas. The said council reserves the right to declare and inflict other punishments that should be imposed for the said crimes and faults in accordance with canonical sanctions, according as the rigour of justice or the counsel of mercy may advise. Det nämnda rådet förbehåller sig rätten att förklara och tillfoga andra straff som bör utdömas för dessa brott och fel i enlighet med kanonisk sanktioner, efter som stringensen i domstolen eller råd barmhärtighet får råda.

[Decree to the effect that none of the three contenders for the papacy may be re-elected as pope] [Dekret om att ingen av de tre utmanarna till påvedömet kan omväljas som påve]

The said holy synod decrees, determines and ordains for the good of unity in God's church that neither the lord Baldassare de Cossa, recently John XXIII , nor Angelo Correr nor Peter de Luna, called Gregory XII and Benedict XIII by their respective obediences, shall ever be re-elected as pope. Nämnda heliga synoden dekret, bestämmer och förordnar till gagn för enhet i Guds kyrka som varken Herren de Baldassare Cossa, kallade nyligen Johannes XXIII, eller Angelo Correr eller Peter de Luna, Gregory XII och Benedikt XIII av deras respektive obediences, skall alltid omväljs som påve. If the contrary happens, it is by this very fact null and void. Om motsatsen sker, är det just detta faktum ogiltiga. Nobody, of whatever dignity or pre-eminence even if he be emperor, king, cardinal or pontiff, may ever adhere to or obey them or any one of them, contrary to this decree, under pain of eternal damnation and of being a supporter of the said schism. Ingen, oavsett värdighet eller företräde, även om han är kejsare, kung, kardinal eller påven, kan någonsin hålla sig till eller lyda dem, eller någon av dem i strid mot detta dekret, under hot om evig fördömelse och att vara en anhängare av nämnda schism. Let those who presume to the contrary, if there are any in the future, also be firmly proceeded against in other ways, even by invoking the secular arm. Låt dem som förmodar motsatsen, om det finns några i framtiden också vara stadigt gått mot på andra sätt, även genom att åberopa det sekulära armen. [28 ] [28]

SESSION 13 - 15 June 1415 SESSION 13 till 15 juni 1415

[Condemnation of communion under both kinds, recently revived among the Bohemians by Jakoubek of Stribro] [Fördömande av gemenskap under båda slagen, nyligen återupplivat bland bohemerna av Jakoubek av Stribro]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit, Amen. I namn av den heliga och odelbara Treenigheten, Fadern och Sonen och den helige Ande, Amen. Certain people, in some parts of the world, have rashly dared to assert that the christian people ought to receive the holy sacrament of the eucharist under the forms of both bread and wine. Vissa människor i vissa delar av världen, har obetänksamt vågat att påstå att det kristna folket borde ta emot nattvarden av eukaristin under de former av både bröd och vin. They communicate the laity everywhere not only under the form of bread but also under that of wine, and they stubbornly assert that they should communicate even after a meal, or else without the need of a fast, contrary to the church's custom which has been laudably and sensibly approved, from the church's head downwards, but which they damnably try to repudiate as sacrilegious. De kommunicerar lekmännen överallt inte bara i form av bröd, utan även under detta vin, och de envist hävda att de borde kommunicera även efter en måltid, eller annat utan behov av en snabb, i motsats till kyrkans sed som har berömvärt och förnuftigt godkänd, från kyrkans huvudet nedåt, men som de förbannat försöker tillbakavisa som helgerån. Therefore this present general council of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, wishing to provide for the safety of the faithful against this error, after long deliberation by many persons learned in divine and human law, declares, decrees and defines that, although Christ instituted this venerable sacrament after a meal and ministered it to his apostles under the forms of both bread and wine, nevertheless and notwithstanding this, the praiseworthy authority of the sacred canons and the approved custom of the church have and do retain that this sacrament ought not to be celebrated after a meal nor received by the faithful without fasting, except in cases of sickness or some other necessity as permitted by law or by the church. Därför Föreliggande allmänna råd av Constance på laglig monteras i den Helige Ande, som vill ge för säkerheten hos de trogna mot detta fel, efter lång överläggning med många personer som lärt sig i gudomlig och mänsklig lag, förklarar, dekret och definierar det, även om Kristus inleds denna vördnadsvärda sakrament efter en måltid och skötte det till sina apostlar under de former av både bröd och vin, ändå och trots detta, den värdefulla myndigheten i den heliga kanonerna och godkända sed av kyrkan har och behåller detta sakrament inte borde att firas efter en måltid eller emot av trogna utan fasta, utom i fall av sjukdom eller någon annan nödvändighet som är tillåtet enligt lag eller av kyrkan. Moreover, just as this custom was sensibly introduced in order to avoid various dangers and scandals, so with similar or even greater reason was it possible to introduce and sensibly observe the custom that, although this sacrament was received by the faithful under both kinds in the early church, nevertheless later it was received under both kinds only by those confecting it, and by the laity only under the form of bread. Dessutom, precis som denna sed infördes ett förnuftigt sätt för att undvika olika faror och skandaler, så med liknande eller ännu större anledning var det möjligt att införa och förnuftigt observera brukligt att även detta sakrament togs emot av trogen under båda typerna i tidiga kyrkan, dock senare mottogs under båda slagen endast av confecting det, och av lekmän endast i form av bröd. For it should be very firmly believed, and in no way doubted, that the whole body and blood of Christ are truly contained under both the form of bread and the form of wine. För att det ska vara mycket fast tro, och på något sätt betvivlas, att hela kropp och Kristi blod verkligen finns under både i form av bröd och form av vin. Therefore, since this custom was introduced for good reasons by the church and holy fathers, and has been observed for a very long time, it should be held as a law which nobody may repudiate or alter at will without the church's permission. Eftersom denna sed infördes på goda grunder av kyrkan och heliga fäder, och har observerats under mycket lång tid, bör det hållas enligt en lag som ingen kan förneka eller ändra på vilja utan kyrkans tillstånd. To say that the observance of this custom or law is sacrilegious or illicit must be regarded as erroneous. Att säga att efterlevnaden av denna sedvänja eller lag är helgerån eller olaglig måste anses vara felaktig. Those who stubbornly assert the opposite of the aforesaid are to be confined as heretics and severely punished by the local bishops or their officials or the inquisitors of heresy in the kingdoms or provinces in which anything is attempted or presumed against this decree, according to the canonical and legitimate sanctions that have been wisely established in favour of the catholic faith against heretics and their supporters. De som envist hävdar motsatsen av ovannämnda skall begränsas som kättare och straffas hårt av lokala biskopar och deras tjänstemän eller inkvisitorerna för kätteri i rikena eller provinser där allt är försök eller förmodade mot detta dekret, enligt den kanoniska och legitima sanktioner som har klokt som verkar i den katolska tron mot kättare och deras anhängare.

[That no priest, under pain of excommunication, may communicate the people under the forms of both bread and wine] [Att ingen präst, får under hot om bannlysning, meddela folket under de former av både bröd och vin]

This holy synod also decrees and declares, regarding this matter, that instructions are to be sent to the most reverend fathers and lords in Christ, patriarchs, primates, archbishops, bishops, and their vicars in spirituals, wherever they may be, in which they are to be commissioned and ordered on the authority of this sacred council and under pain of excommunication, to punish effectively those who err against this decree. Denna heliga synod dekret också och förklarar, vad gäller denna fråga, att instruktioner skall sändas till de mest vördnadsvärda fäder och herrar i Kristus, patriarker, primater, ärkebiskopar, biskopar och deras vikarierna i spirituals, var de än må vara, där de ska uppdrag och beställas på uppdrag av detta sakrala råd och under hot om bannlysning, att straffa effektivt dem som fela mot detta dekret. They may receive back into the church's fold those who have gone astray by communicating the people under the forms of both bread and wine, and have taught this, provided they repent and after a salutary penance, in accordance with the measure of their fault, has been enjoined upon them. De kan få tillbaka i kyrkans gånger de som gått vilse genom att informera om människor under de former av både bröd och vin, och har lärt det, förutsatt att de ångrar sig och efter en välgörande botgöring, i enlighet med måttet av deras fel, har varit ålade dem. They are to repress as heretics, however, by means of the church's censures and even if necessary by calling in the help of the secular arm, those of them whose hearts have become hardened and who are unwilling to return to penance. De är att undertrycka som kättare, men genom kyrkans stigmatiserat och även om så behövs genom att ringa med hjälp av den sekulära arm, de av dem vars hjärtan har blivit härdade och som inte vill återvända till bot.From this point on the council becomes a duly convened ecumenical council, all previous sessions being ultra-vires. Från denna punkt på rådet blir behörigen sammankallad ekumeniska rådet, alla tidigare sessioner är ultra-vires.

SESSION 14 - 4 July 1415 Session 14 - 4 Juli 1415

[29 ] [29]

[Uniting of the followers of pope Gregory XII and of the former pope John XXIII, now that both men have abdicated] [Uniting av anhängarna av påven Gregorius XII och fd Pope John XXIII, nu när både män har abdikerat]

In order that the reunion of the church may be possible and that a beginning may be made which is fitting and pleasing to God, since the most important part of any matter is its beginning, and in order that the two obediences--namely the one claiming that the lord John XXIII was formerly pope and the other claiming that the lord Gregory XII is pope--may be united together under Christ as head, this most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit and representing the catholic church, accepts in all matters the convoking , authorising, approving and confirming that is now being made in the name of the lord who is called Gregory XII by those obedient to him, insofar as it seems to pertain to him to do this, since the certainty obtained by taking a precaution harms nobody and benefits all, and it decrees and declares that the aforesaid two obediences are joined and united in the one body of our lord Jesus Christ and of this sacred universal general council, in the name of the Father and of the Son and of the holy Spirit. För att återföreningen av kyrkan kan vara möjligt och att en början kan göras som är passande och behagar Gud, eftersom den viktigaste delen av alla frågor är dess början, och för att de två obediences - nämligen en hävdade att Lord John XXIII var tidigare påven och andra hävdar att Herren Gregory XII är pope - kan förenas tillsammans under Kristus som huvud, det mest heliga allmänna synoden av Constance, rättmätigt samlats i den Helige Ande och representerar den katolska kyrkan godkänns i alla frågor kan sammankallande, tillstånd, godkännande och bekräftar att det nu görs i Herrens namn som heter Gregory XII av dem lydiga mot honom, eftersom det verkar som hänför sig till honom att göra detta, eftersom säkerhet erhölls genom att en försiktighetsåtgärd skadar ingen och gynnar alla, och det dekret och försäkrar att de nämnda två obediences är gemensamma och samlade i en kropp av vår Herre Jesus Kristus och i denna heliga universella allmänna råd, i namn av Fadern och Sonens och den Helige Ande.

[Decree stating that the election of the Roman pontiff is to be made in the manner and form to be laid down by the sacred council, and that the council shall not be dissolved until the election of the next Roman pontiff has been made] [Ange dekret att valet av den romerska påven skall ske på det sätt och formulär som skall fastställas av den heliga rådet och att rådet inte skall upplösas fram till valet av nästa romerska påven har gjort]

The most holy general synod of Constance, etc., enacts, pronounces, ordains and decrees, in order that God's holy church may be provided for better, more genuinely and more securely, that the next election of the future Roman pontiff is to be made in the manner, form, place, time and way that shall be decided upon by the sacred council; that the same council can and may henceforth declare fit, accept and designate, in the manner and form that then seems suitable, any persons for the purposes of this election, whether by active or by passive voice, of whatever state or obedience they are or may have been, and any other ecclesiastical acts and all other suitable things, notwithstanding any proceedings, penalties or sentences; and that the sacred council shall not be dissolved until the said election has been held. Den mest heliga allmänna synoden av Constance, osv, antar, uttalar, förordnar och förordningar, så att Guds heliga kyrka får lämnas för en bättre, mer äkta och mer säkert, att nästa val i framtiden romerska påven skall göras på det sätt, form, tid, plats och sätt som skall beslutas av den heliga rådet, att samma råd kan och får i fortsättningen FRISKFÖRKLARA, acceptera och utse, på det sätt och form som sedan verkar lämpligt, alla personer för I detta val, antingen genom aktiv eller passiv form, oavsett skick eller lydnad de är eller kan ha, och andra kyrkliga handlingar och andra lämpliga saker, trots en rättegång, straff eller meningar, och att den heliga rådet skall inte upplösas till dess att val hållits. The said holy synod therefore exhorts and requires the most victorious prince lord Sigismund, king of the Romans and of Hungary, as the church's devoted advocate and as the sacred council's defender and protector, to direct all his efforts to this end and to promise on his royal word that he wishes to do this and to order letters of his majesty to be made out for this purpose. Nämnda heliga synoden därför uppmanar och kräver mest segerrika prinsen herre Sigismund, kung av romarna och Ungern, som kyrkan har ägnat förespråkar och som den heliga fullmäktiges försvarare och beskyddare, att inrikta alla sina ansträngningar i detta syfte och att löftet om hans kungsord att han vill göra detta och att beställa brev av hans majestät, som skall upprättas för detta ändamål.

[The council approves Gregory XII's resignation] [Rådet godkänner Gregory XII: s avgång]

The most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, representing the universal catholic church, accepts, approves and commends, in the name of the Father, the Son and the holy Spirit, the cession renunciation and resignation made on behalf of the lord who was called Gregory XII in his obedience, by the magnificent and powerful lord Charles Malatesta. Den mest heliga allmänna synoden av Constance, rättmätigt samlats i den Helige Ande, som representerar den universella katolska kyrkan, godtar, godkänner och lovordar, i Faderns, Sonens och den helige Ande, Överlåtelse avstående och resignation som gjorts på uppdrag av Herren som kallades Gregory XII i hans lydnad, av den storslagna och mäktiga Lord Charles Malatesta. here present, his irrevocable procurator for this business, of the right, title and possession that he had, or may have had, in regard to the papacy. är närvarande, hans oåterkallelig prokurator för denna verksamhet, av rätten, titel och innehav att han kan eller har haft, med avseende på påvedömet. [30 ] [30]

SESSION 15 - 6 July 1415 SESSION 15 till 6 juli 1415

[Sentence condemning 260 articles Wyclif] [31 ] [Fördöma Mening 260 artiklar Wyclif] [31]

The books and pamphlets of John Wyclif, of cursed memory, were carefully examined by the doctors and masters of Oxford university. Böcker och broschyrer av John Wyclif, av fördömda minnet, undersöktes noggrant av läkare och befälhavare på Oxford University. They collected 260 unacceptable articles from these books and pamphlets and condemned them in scholastic form. De samlade 260 oacceptabla artiklar ur dessa böcker och pamfletter och fördömt dem i skolastisk form. This most holy general synod of Constance, representing the catholic church, legitimately assembled in the holy Spirit for the purpose of extirpating schism, errors and heresies, has had all these articles examined many times by many most reverend fathers, cardinals of the Roman church, bishops, abbots, masters of theology, doctors of both laws, and very many other notable persons from various universities. Denna mest heliga allmänna synoden av Constance, som representerar den katolska kyrkan på laglig monteras på den helige Ande för extirpating schism, fel och villoläror, har haft alla dessa artiklar granskas flera gånger av många mest vördnadsvärd fäder, kardinaler av den romerska kyrkan, biskopar, abbotar, befälhavarna på teologi, läkare i både lagar, och väldigt många andra framstående personer från olika universitet. It was found that some, indeed many, of the articles thus examined were and are notoriously heretical and have already been condemned by holy fathers, some are offensive to the ears of the devout and some are rash and seditious. Det konstaterades att vissa faktiskt många av de artiklar som analyseras därmed var och är ökänt kätterska och har redan fördömts av heliga fäder, en del är stötande för öronen på de fromma och vissa är hudutslag och uppviglande. This holy synod, therefore, in the name of our lord Jesus Christ, repudiates and condemns, by this perpetual decree, the aforesaid articles and each one of them in particular; and it forbids each and every Catholic henceforth, under pain of anathema, to preach, teach, or hold the said articles or any one of them. Denna heliga synod, därför, i namn av vår herre Jesus Kristus, förkastar och fördömer detta eviga dekret, nämnda artiklar och var och en av dem i synnerhet, och den förbjuder varje katolik fortsättningsvis, under hot om bannlysning, att predika, undervisa eller hålla dessa artiklar, eller någon av dem. The said holy synod orders local ordinaries and inquisitors of heresy to be vigilant in carrying out these things and duly observing them, insofar as each one is responsible, in accordance with the law and canonical sanctions. Nämnda heliga synoden order lokala ordinaries och inkvisitorer för kätteri att vara vaksam för att genomföra dessa saker och vederbörligen iaktta dem, eftersom var och en är ansvarig, i enlighet med lagen och kanoniska sanktioner. Let anyone who rashly violates the aforesaid decrees and sentences of this sacred council be punished, after due warning, by the local ordinaries on the authority of this sacred council, notwithstanding any privilege. Låt alla som obetänksamt bryter mot nämnda dekret och meningarna i detta sakrala råd straffas, trots anmaning av lokala ordinaries om bemyndigande av detta sakrala råd, trots eventuella privilegium. [32 ] [32]

[Articles of John Wyclif selected from the 260] [Varor av John Wyclif väljs från 260]

1. 1. Just as Christ is God and man at the same time, so the consecrated host is at the same time the body of Christ and true bread. Precis som Kristus är Gud och människa på samma gång, så det helgade värd är samtidigt Kristi kropp och sanna bröd. For it is Christ's body at least in figure and true bread in nature; or, which comes to the same thing, it is true bread naturally and Christ's body figuratively. För det är Kristi kropp åtminstone i figur och sanna brödet i naturen, eller som kommer till samma sak, det är sant bröd naturligt och Kristi kropp bildligt.

2. 2. Since heretical falsehood about the consecrated host is the most important point in individual heresies, I therefore declare to modern heretics, in order that this falsehood may be eradicated from the church, that they cannot explain or understand an accident without a subject. Eftersom kättersk osanning om invigd värd är den viktigaste punkten i enskilda villoläror, jag därför deklarera modern kättare, så att den här lögnen kan utrotas från kyrkan, att de inte kan förklara eller förstå en olycka utan en betvinga. And therefore all these heretical sects belong to the number of those who ignore the fourth chapter of John: We worship what we know. Och därför alla dessa kätterska sekter hör till det antal de som ignorerar det fjärde kapitlet av John: Vi tillber vad vi känner.

3. 3. I boldly foretell to all these sects and their accomplices that even by the time Christ and all the church triumphant come at the final judgment riding at the trumpet blast of the angel Gabriel, they shall still not have proved to the faithful that the sacrament is an accident without a subject. Jag förutsäga djärvt att alla dessa sekter och deras medbrottslingar att även den tid Kristus och hela kyrkan triumferande komma vid den slutliga domen rida på trumpetstöt av ängeln Gabriel, skall de ännu inte har visat sig att de troende, att sakramentet är en olycka utan ett ämne.

4. 4. Just as John was Elias in a figurative sense and not in person, so the bread on the altar is Christ's body in a figurative sense. Precis som Johannes var Elias i en bildlig bemärkelse och inte i person, så brödet på altaret är Kristi kropp i en bildlig bemärkelse. And the words, This is my body, are unambiguously figurative, just like the statement "John is Elias". Och orden, detta är min kropp, är entydigt figurativa, precis som uttalandet "John är Elias".

5. 5. The fruit of this madness whereby it is pretended that there can be an accident without a subject is to blaspheme against God, to scandalise the saints and to deceive the church by means of false doctrines about accidents. Frukten av denna galenskap där det är låtsades att det kan finnas en olycka utan ett ämne är att häda mot Gud, till scandalise de heliga och att lura kyrkan med hjälp av falska läror om olyckor.

6. 6. Those who claim that the children of the faithful dying without sacramental baptism will not be saved, are stupid and presumptuous in saying this. De som hävdar att barnen till de trogna döende utan sakramentala dopet inte kommer att sparas, är dumt och förmätet att säga detta.

7. 7. The slight and short confirmation by bishops, with whatever extra solemnised rites, was introduced at the devil's suggestion so that the people might be deluded in the church's faith and the solemnity and necessity of bishops might be believed in the more. Den lilla och korta bekräftelse av biskopar, med alla extra solemnised riter, infördes på djävulens förslag så att folk kan luras i kyrkans tro och det högtidliga och nödvändigheten av biskopar kanske trodde på mer.

8. 8. As for the oil with which bishops anoint boys and the linen cloth which goes around the head, it seems that this is a trivial rite which is unfounded in scripture; and that this confirmation, which was introduced after the apostles, blasphemes against God. Vad gäller oljan som biskopar smörja pojkar och linneduk som går runt huvudet, verkar det som om detta är en struntsak rit som saknar grund i Skriften, och att denna bekräftelse, som infördes efter apostlarna, hädar mot Gud.

9. 9. Oral confession to a priest, introduced by Innocent [33 ] , is not as necessary to people as he claimed. Muntlig bekännelse till en präst, som infördes av Innocent [33], är inte lika nödvändigt att människor som han påstod. For if anyone offends his brother in thought, word or deed, then it suffices to repent in thought, word or deed. För om någon kränker hans bror i tanke, ord eller handling, räcker det att ångra i tanke, ord eller handling.

10. 10. It is a grave and unsupported practice for a priest to hear the confessions of the people in the way that the Latins use. Det är en allvarlig och rotlös praxis för en präst att höra bekännelser av folket på det sätt som latinska användning.

11. 11. In these words, You are clean, but not all are, the devil has laid a snare of the unfaithful ones in order to catch the Christian's foot. I dessa ord, Du är rena, men inte alla är, har djävulen som en snara av otrogna dem för att fånga den kristna fot. For he introduced private confession, which cannot be justified, and after the person's malice has been revealed to the confessor, as he decreed in the law, it is not revealed to the people. För han introducerade privat bekännelse, som inte kan försvaras, och efter personens ondska har uppenbarats till biktfader, som han förordnat i lagen, är det inte avslöjas för folket.

12. 12. It is a probable conjecture that a person who lives rightly is a deacon or a priest. Det är en trolig gissning att en person som bor med rätta är en diakon eller en präst. For just as I infer that this person is John, so I recognise by a probable conjecture that this person, by his holy life, has been placed by God in such an office or state. För precis som jag dra slutsatsen att denna person är John, så jag erkänner med en trolig gissning att denna person har genom sitt heliga liv, lagts av Gud i en sådan myndighet eller stat.

13. 13. The probable evidence for such a state is to be taken from proof provided by the person's deeds and not from the testimony of the person ordaining him. Den troliga bevis för en sådan stat skall tas från uppgifter som lämnas av personens handlingar och inte från vittnesmål från en person viga honom. For God can place someone in such a state without the need of an instrument of this kind, no matter whether the instrument is worthy or unworthy. För Gud kan placera någon i en sådan stat utan behov av ett instrument av detta slag, oavsett om instrumentet är värdiga eller ovärdiga. There is no more probable evidence than the person's life. Det finns inget mer sannolik bevis än personens liv. Therefore if there is present a holy life and catholic doctrine, this suffices for the church militant. Därför om det finns ett heligt liv och katolska läran, detta räcker för kyrkan militanta. (Error at the beginning and at the end.) (Fel i början och slutet.)

14. 14. The bad life of a prelate means that his subjects do not receive orders and the other sacraments. Den dåliga livet av en prelat innebär att hans undersåtar inte ta emot beställningar och övriga sakrament. They can receive them from such persons, however, when there is urgent need, if they devoutly beseech God to supply on behalf of his diabolical ministers the actions and purpose of the office to which they have bound themselves by oath. De kan ta emot dem från dessa personer, men när det finns ett trängande behov, om de andäktigt bönfaller Gud att leverera på uppdrag av hans djävulska ministrar åtgärder och syftet med det kontor som de har bundit sig med ed.

15. 15. People of former times would copulate with each other out of desire for temporal gain or for mutual help or to relieve concupiscence, even when they had no hope of offspring; for they were truly copulating as married persons. Människor från förr skulle para sig med varandra i strävan efter temporal vinning eller för ömsesidig hjälp eller att lindra concupiscence, även om de inte hade hopp om avkomma, för de var verkligen copulating som gifta personer. [34 ] [34]

16. 16. The words, I will take you as wife, are more suitable for the marriage contract than, I take you as wife. Orden kommer jag ta dig som hustru, är mer lämpliga för äktenskapsförord än, jag tar dig som hustru. And the first words ought not to be annulled by the second words about the present, when someone contracts with one wife in the words referring to the future and afterwards with another wife in those referring to the present. Och de första orden inte borde ogiltigförklaras med andra ord om detta, när någon kontrakt med en fru i ord som till framtiden och därefter med en annan hustru som hänvisar till detta.

17. 17. The pope, who falsely calls himself the servant of God's servants, has no status in the work of the gospel but only in the work of the world. Påven, som falskeligen kallar sig Guds tjänare tjänare, har ingen status i arbetet för evangeliet men endast i arbetet i världen. If he has any rank, it is in the order of demons, of those who serve God rather in a blameworthy way. Om han har någon rang, är det i storleksordningen demoner, för dem som tjänar Gud hellre på ett klandervärt sätt.

18. 18. The pope does not dispense from simony or from a rash vow, since he is the chief simoniac who rashly vows to preserve, to his damnation, his status here on the way. Påven befriar inte från simoni eller från ett utslag löfte, eftersom han är den främste simoniac som obetänksamt lovar att bevara, hans fördömelse, hans status här på vägen. (Error at the end.) (Fel på slutet.)

19. 19. That the pope is supreme pontiff is ridiculous. Att påven är påven är löjligt. Christ approved such a dignity neither in Peter nor in anyone else. Kristus godkänt en sådan dignitet varken Peter eller i någon annan.

20. 20. The pope is antichrist made manifest. Påven är antikrist uppenbaras. Not only this particular person but also the multitude of popes, from the time of the endowment of the church, of cardinals, of bishops and of their other accomplices, make up the composite, monstrous person of antichrist. Inte bara denna person utan också de många påvar, från tiden för de anslag på kyrkan, kardinaler, av biskopar och deras medbrottslingar, bildar det sammansatta, monstruösa person antikrist. This is not altered by the fact that Gregory and other popes, who did many good and fruitful things in their lives, finally repented. Detta förändras inte av det faktum att Gregory och andra påvar, som gjorde många bra och givande saker i deras liv, äntligen ångrade.

21. 21. Peter and Clement, together with the other helpers in the faith, were not popes but God's helpers in the work of building up the church of our lord Jesus Christ. Peter och Clement, tillsammans med de andra hjälpare i tron, inte påvar men Guds hjälpredor i arbetet med att bygga upp kyrkan i vår Herre Jesus Kristus.

22. 22. To say that papal pre-eminence originated with the faith of the gospel is as false as to say that every error arose from the original truth. Att säga att påvens företräde sitt ursprung i tron på evangeliet är lika fel som att säga att varje fel uppstod från de ursprungliga sanningen.

23. 23. There are twelve procurators and disciples of antichrist: the pope, cardinals, patriarchs, archbishops, bishops, archdeacons, officials, deans, monks, canons with their two-peaked hats, the recently introduced pseudo-friars, and pardoners. Det finns tolv offentligas och lärjungar av Antikrist: påven, kardinaler, patriarker, ärkebiskopar, biskopar, ärkediakoner, tjänstemän, dekaner, monks, canons med sina två toppar hattar, den nyligen införda pseudo-tiggarmunkarna och pardoners.

24. 24. It is clear that whoever is the humbler, of greater service to the church, and the more fervent in Christ's love towards his church, is the greater in the church militant and to be reckoned the most immediate vicar of Christ. Det är uppenbart att den som är ringare, ökad service till kyrkan, och mer brinnande i Kristi kärlek till sin kyrka, som är störst i kyrkan militanta och att räkna de mest omedelbara kyrkoherde i Kristus.

25. 25. Whoever holds any of God's goods unjustly, is taking the things of others by rapine, theft or robbery. Den som innehar någon av Guds varor orättvist, tar saker för andra genom plundring, stöld eller rån.

26. 26. Neither the depositions of witnesses, nor a judge's sentence, nor physical possession, nor inheritance, nor an exchange between persons, nor a gift, nor all such things taken together, confer dominion or a right to anything upon a person without grace. Varken lämnas av vittnen, eller en domares mening, inte heller i besittning, eller arv, eller ett utbyte mellan personer, inte heller en gåva, inte heller alla dessa saker sammantaget ger välde eller rätt till något på en person utan nåd. (An error, if it is understood as referring to sanctifying grace.) (Ett fel, om den förstås som en hänvisning till helgande nåd.)

27. 27. Unless the interior law of charity is present, nobody has more or less authority or righteousness on account of charters or bulls. Såvida det inre lag välgörenhet är närvarande, ingen har mer eller mindre myndighet eller rättfärdighet på grund av stadgar eller tjurar. We ought not to lend or give anything to a sinner so long as we know that he is such, for thus we would be assisting a traitor of our God. Vi får inte låna ut eller ge något till en syndare, så länge vi vet att han är en sådan, för vilket vi skulle hjälpa en förrädare av vår Gud.

28. 28. Just as a prince or a lord does not keep the title of his office while he is in mortal sin, except in name and equivocally, so it is with a pope, bishop or priest while he has fallen into mortal sin. Precis som en prins eller en herre håller inte titeln på hans kontor medan han är dödssynd, utom i namn och tvetydigt, så det är med en påve, biskop eller präst, medan han har fallit i dödssynd.

29. 29. Everyone habitually in mortal sin lacks dominion of any kind and the licit use of an action, even if it be good in its kind. Var vanligtvis i dödssynd saknar herravälde av något slag och den lagliga användningen av en handling, även om det är bra i sitt slag.

30. 30. It is known from the principles of the faith that a person in mortal sin, sins mortally in every action. Det är känt från principerna i tron att en person i dödssynd, synder dödligt i varje handling.

31. 31. In order to have true secular dominion, the lord must be in a state of righteousness. För att få verklig sekulära herravälde, måste herre vara i ett tillstånd av rättfärdighet. Therefore nobody in mortal sin is lord of anything. Därför ingen i dödssynd är Herre över allt.

32. 32. All modern religious necessarily become marked as hypocrites. Alla moderna religiösa nödvändigtvis bli markerade som hycklare. For their profession demands that they fast, act and clothe themselves in a particular way, and thus they observe everything differently from other people. För deras yrke kräver att de snabbt, agera och klä sig på ett visst sätt, och därmed de iakttar allt annorlunda än andra människor.

33. 33. All private religion as such savours of imperfection and sin whereby a person is indisposed to serve God freely. Alla privata religionen som sådan savours av ofullkomlighet och synd genom vilken en person är obenägen att tjäna Gud fritt.

34. 34. A private religious order or rule savours of a blasphemous and arrogant presumption towards God. En privat religiös ordning eller regel savours en hädiska och arrogant presumtion mot Gud. And the religious of such orders dare to exalt themselves above the apostles by the hypocrisy of defending their religion. Och religiösa sådana order vågar upphöja sig över apostlarna av hyckleri att försvara sin religion.

35. 35. Christ does not teach in scripture about any kind of religious order in antichrist's chapter. Kristus lär inte i Skriften om någon slags religiös ordning antikrist s kapitel. Therefore it is not his good pleasure that there should be such orders. Därför är det inte hans välbehag att det bör finnas en sådan order. The chapter is composed, however, of the following twelve types: the pope, cardinals, patriarchs, archbishops, bishops, archdeacons, officials, deans, monks, canons, friars of the four orders, and pardoners. Kapitlet består emellertid av följande tolv typer: påven, kardinaler, patriarker, ärkebiskopar, biskopar, ärkediakoner, tjänstemän, dekaner, munkar, kanon, friars av de fyra order, och pardoners.

36. 36. I infer as evident from the faith and works of the four sects--which are the caesarean clergy, the various monks, the various canons, and the friars-that nobody belonging to them is a member of Christ in the catalogue of the saints, unless he forsakes in the end the sect which he stupidly embraced. Jag sluta som framgår av tro och verk av fyra sekter - som är kejsarsnitt präster, olika munkarna, de olika kanoner, och tiggarmunkarna-att ingen som tillhör dem är medlem av Kristus i katalogen över de heliga om han inte överger till slut sekt som han dumt omfamnade.

37. 37. Paul was once a pharisee but abandoned the sect for the better sect of Christ, with his permission. Paulus var en gång en farisé, men övergav sekt för bättre sekt Kristus, med hans tillåtelse. This is the reason why cloistered persons, of whatever sect or rule, or by whatever stupid vow they may be bound, ought freely to cast off these chains, at Christ's command, and freely join the sect of Christ. Detta är anledningen instängd personer, oavsett sekt eller regel, eller på något dumt löfte kan de vara bundna, borde fritt att kasta loss dessa kedjor, på Kristi befallning och fritt ansluta sig till sekten av Kristus.

38. 38. It is sufficient for the laity that at some times they give tithes of their produce to God's servants. Det räcker för lekmän att vid vissa tillfällen de ger tionden av sin produktion till Guds tjänare. In this way they are always giving to the church, even if not always to the caesarean clergy deputed by the pope or by his dependents. På detta sätt de alltid ger till kyrkan, även om det inte alltid till kejsarsnitt prästerskapet deputed av påven eller hans anhöriga.

39. 39. The powers that are claimed by the pope and the other four new sects are pretended and were diabolically introduced in order to seduce subjects; such are excommunications by caesarean prelates, citations, imprisoning, and the sale of money rents. De befogenheter som påstås av påven och de andra fyra nya sekter är låtsades och infördes djävulskt för att förföra ämnen, så är bannlysningar med kejsarsnitt prelater, citat, fängsla, samt försäljning av pengar hyror.

40. 40. Many simple priests surpass prelates in such power. Många enkla präster överträffar prelater i en sådan makt. Indeed, it appears to the faithful that greatness of spiritual power belongs more to a son who imitates Christ in his way of life than to a prelate who has been elected by cardinals and similar apostates. I själva verket förefaller det att de troende, att storhet andlig kraft hör mer till en son som imiterar Kristus i hans sätt att leva än att en prelat som har blivit vald av kardinaler och liknande avfällingar.

41. 41. The people may withhold tithes, offerings and other private alms from unworthy disciples of Christ, since God's law requires this. Folket får neka tionde, erbjudanden och andra privata allmosor från ovärdig Kristi lärjungar, eftersom Guds lag kräver detta. The curse or censure imposed by antichrist's disciples is not to be feared but rather is to be received with joy. Förbannelsen eller censur infördes genom antikrist lärjungar inte vara rädd utan snarare att tas emot med glädje. The lord pope and bishops and all religious or simple clerics, with titles to perpetual possession, ought to renounce them into the hands of the secular arm. The lord påven och biskoparna och alla religiösa eller enkla präster, med titlar till evig besittning, borde avstå från dem i händerna på den världsliga armen. If they stubbornly refuse, they ought to be compelled to do so by the secular lords. Om de envist vägrar borde de vara tvungna att göra det av den världsliga lorder.

42. 42. There is no greater heretic or antichrist than the cleric who teaches that it is lawful for priests and levites of the law of grace to be endowed with temporal possessions. Det finns ingen större kättare eller Antikrist än den präst som lär ut att det är lagligt för präster och leviter i lagen av den nåd som skall förses med temporal ägodelar. The clerics who teach this are heretics or blasphemers if ever there were any. De präster som undervisar här är kättare eller hånfulla om det någonsin fanns någon.

43. 43. Temporal lords not only can take away goods of fortune from a church that is habitually sinning, nor is it only lawful for them to do so, but indeed they are obliged to do so under pain of eternal damnation. Temporal Lords inte bara kan ta bort varor av förmögenhet från en kyrka som har sitt synd, inte heller är det tillåtet för dem att göra det, men i själva verket är de skyldiga att göra detta under hot om evig fördömelse.

44. 44. God does not approve that anyone be judged or condemned by civil law. Gud godkänner inte att någon dömas eller fördömas av civilrätten.

45. 45. If an objection is made against those who oppose endowments for the church, by pointing to Benedict, Gregory and Bernard, who possessed few temporal goods in poverty, it may be said in reply that they repented at the end. Om en invändning görs mot dem som är emot donationer till kyrkan, genom att peka på Benedict, Gregory och Bernard, som hade några tidsmässiga varor i fattigdom, kan det sägas svarat att de ångrade i slutet. If you object further that I merely pretend that these saints finally repented of their falling away from God's law in this way, then you may teach that they are saints and I will teach that they repented at the end. Om du protesterar dessutom att jag bara låtsas att dessa helgon äntligen ångrat sitt falla bort från Guds lag på detta sätt, kan du lära att de är heliga och jag kommer att lära att de ångrade i slutet.

46. 46. If we ought to believe in sacred scripture and in reason, it is clear that Christ's disciples do not have the authority to exact temporal goods by means of censures, and those who attempt this are sons of Eli and of Belial. Om vi skulle tro på heliga skriften och därför är det klart att Kristi lärjungar inte har befogenhet att exakta tiden varor genom klandras, och de som försöker detta är söner till Eli och Belial.

47. 47. Each essence has one suppositum, following which another suppositum, equal to the first, is produced. Varje sak har en suppositum, varefter en annan suppositum, lika med det första, produceras. This is the most perfect immanent action possible to nature. Detta är den mest perfekta immanent ingripande som möjligt på naturen.

48. 48. Each essence, whether corporeal or incorporeal, is common to three supposita; and the properties, the accidents and the operations inhere in common in all of them. Varje väsen, materiell eller immateriell, är gemensam för tre supposita och egenskaper, olyckorna och verksamheten inhere gemensamt i dem alla.

49. 49. God cannot annihilate anything, nor increase or diminish the world, but he can create souls up to a certain number, and not beyond it. Gud kan inte förinta någonting, och öka eller minska i världen, men han kan skapa själar upp till ett visst antal, och inte utanför den.

50. 50. It is impossible for two corporeal substances to be co-extensive, the one continuously at rest in a place and the other continuously penetrating the body of Christ at rest. Det är omöjligt för två fysiska ämnen som skall samarbeta extensiva, ett oavbrutet till vila på en plats och den andra kontinuerligt tränga in i Kristi kropp i vila.

51. 51. Any continuous mathematical line is composed of two, three or four contiguous points, or of only a simply finite number of points; and time is, was and will be composed of contiguous instants. Någon kontinuerlig matematisk linje består av två, tre eller fyra sammanhängande frågor, eller bara ett enkelt ändligt antal punkter, och tid är, var och kommer att bestå av sammanhängande instants. It is not possible that time and a line, if they exist, are composed of in this way. Det är inte möjligt att tid och en linje, om de finns, består av på detta sätt. (The first part is a philosophical error, the last part is an error with regard to God's power.) (Den första delen är ett filosofiskt fel, den sista delen är ett fel med avseende på Guds makt.)

52. 52. It must be supposed that one corporeal substance was formed at its beginning as composed of indivisibles, and that it occupies every possible place. Det måste antas att en fysisk vikt bildades vid dess början som består av indivisibles, och att man utnyttjar alla möjliga plats.

53. 53. Every person is God. Varje person är Gud.

54. 54. Every creature is God. Varje varelse är Gud.

55. 55. Every being is everywhere, since every being is God. Varje varelse är överallt, eftersom varje varelse är Gud.

56. 56. All things that happen, happen from absolute necessity. Allt saker som händer, händer i absolut nödvändighet.

57. 57. A baptised child foreknown as damned will necessarily live long enough to sin in the holy Spirit, wherefore it will merit to be condemned for ever. En döpt barn foreknown så förbannat nödvändigtvis kommer leva länge nog för att synda i den Helige Ande, varför det kommer förtjänar att fördömas för evigt. Thus no fire can burn the child until that time or instant. Alltså ingen eld kan bränna barnet tills den tiden eller ögonblick.

58. 58. I assert as a matter of faith that everything that will happen, will happen of necessity. Jag bedyrar som en fråga om tro att allt som kommer att hända, kommer att hända med nödvändighet. Thus if Paul is foreknown as damned, he cannot truly repent; that is, he cannot cancel the sin of final impenitence by contrition, or be under the obligation not to have the sin. Alltså, om Paul är foreknown så förbannad, kan han inte riktigt ångra, det kan han inte avbryta sin slutliga OBOTFÄRDIGHET av ånger, eller vara skyldig att inte ha synd.

[Sentence against John Hus] [Domen mot John Hus]

The most holy general council of Constance, divinely assembled and representing the catholic church, for an everlasting record. Mest heliga allmänna råd av Constance, gudomligt monteras och representerar den katolska kyrkan, för ett evigt rekord. Since a bad tree is wont to bear bad fruit, as truth itself testifies, so it is that John Wyclif, of cursed memory, by his deadly teaching, like a poisonous root, has brought forth many noxious sons, not in Christ Jesus through the gospel, as once the holy fathers brought forth faithful sons, but rather contrary to the saving faith of Christ, and he has left these sons as successors to his perverse teaching. Eftersom ett dåligt träd har för vana att bära dålig frukt, som sanningen själv vittnar, så det är att John Wyclif, förbannade minne av hans dödliga undervisning, som en giftig rot, har frambringat många skadliga söner, inte i Kristus Jesus genom evangeliet, som en gång det heliga fäder födde trogna söner, utan snarare tvärtom till frälsande tro på Kristus, och han har lämnat dessa söner som efterföljare till hans perversa undervisning. This holy synod of Constance is compelled to act against these men as against spurious and illegitimate sons, and to cut away their errors from the Lord's field as if they were harmful briars, by means of vigilant care and the knife of ecclesiastical authority, lest they spread as a cancer to destroy others. Denna heliga synod av Constance är tvungen att agera mot dessa män som mot falska och oäkta söner, och att klippa bort sina misstag från Herrens fält som om de var skadliga briars genom vaksam vård och kniven i kyrkliga myndigheten, så att de sprids som en cancer att förstöra andras. Although, therefore, it was decreed at the sacred general council recently held at Rome [35 ] that the teaching of John Wyclif, of cursed memory, should be condemned and the books of his containing this teaching should be burnt as heretical; although his teaching was in fact condemned and his books burnt as containing false and dangerous doctrine; and although a decree of this kind was approved by the authority of this present sacred council [36 ] ; nevertheless a certain John Hus , here present in person at this sacred council, who is a disciple not of Christ but rather of the heresiarch John Wyclif, boldly and rashly contravening the condemnation and the decree after their enactment, has taught, asserted and preached many errors and heresies of John Wyclif which have been condemned both by God's church and by other reverend fathers in Christ, lord archbishops and bishops of various kingdoms, and masters in theology at many places of study. Även därför utlystes det vid den heliga allmänna råd som nyligen hölls i Rom [35] att undervisningen av John Wyclif av förbannade minne, bör fördömas och böckerna hans innehåller denna undervisning bör brännas som kättersk, trots att hans undervisning i själva verket var dömd och hans böcker brändes som innehåller falska och farliga läran, och även om ett dekret av detta slag har godkänts av myndigheten i detta närvarande sakrala rådet [36], men trots en viss John Hus, här är personligen närvarande vid detta sakrala råd , är som en lärjunge inte Kristus utan snarare av heresiarch John Wyclif, djärvt och obetänksamt bryter mot fördömande och dekret efter deras antagande, har undervisat, hävdas och predikade många fel och irrläror John Wyclif som har fördömts av såväl Guds kyrka och andra vördnadsvärda fäderna i Kristus, Herre ärkebiskopar och biskopar i olika riken, och herrarna i teologi i många studieplatser. He has done this especially by publicly resisting in the schools and in sermons, together with his accomplices, the condemnation in scholastic form of the said articles of John Wyclif which has been made many times at the university of Prague, and he has declared the said John Wyclif to be a catholic man and an evangelical doctor, thus supporting his teaching, before a multitude of clergy and people. Han har gjort detta, särskilt genom att offentligt motsätta i skolor och i predikningar, tillsammans med sina medbrottslingar, fördömandet i skolastisk form av de nämnda artiklarna i John Wyclif som har gjorts många gånger vid universitetet i Prag, och han har förklarat nämnda John Wyclif vara en katolsk man och en evangelisk läkare och därmed stödja hans undervisning, innan en mängd präster och människor. He has asserted and published certain articles listed below and many others, which are condemned and which are, as is well known, contained in the books and pamphlets of the said John Hus. Han har hävdat och publicerade vissa artiklar som anges nedan och många andra, som är dömda och som är, som bekant, som finns i böcker och broschyrer på, säger John Hus. Full information has been obtained about the aforesaid matters, and there has been careful deliberation by the most reverend fathers in Christ, lord cardinals of the holy Roman church, patriarchs archbishops, bishops and other prelates and doctors of holy scripture and of both laws, in large numbers. Fullständig information har erhållits om nämnda frågor, och det har varit noggrant övervägande av de mest vördnadsvärda fäderna i Kristus, herre kardinaler av den heliga romerska kyrkan, patriarker ärkebiskopar, biskopar och andra prelater och läkare i den heliga skriften och i båda lagarna, i stort antal. This most holy synod of Constance therefore declares and defines that the articles listed below, which have been found on examination, by many masters in sacred scripture, to be contained in his books and pamphlets written in his own hand, and which the same John Hus at a public hearing, before the fathers and prelates of this sacred council, has confessed to be contained in his books and pamphlets, are not catholic and should not be taught to be such but rather many of them are erroneous, others scandalous, others offensive to the ears of the devout, many of them are rash and seditious, and some of them are notoriously heretical and have long ago been rejected and condemned by holy fathers and by general councils, and it strictly forbids them to be preached, taught or in any way approved. Denna mest heliga synod av Constance därför förklarar och definierar att artiklarna som anges nedan, som har hittats vid undersökning av många mästare i den heliga Skrift, som skall finnas med i sina böcker och pamfletter skrivna på egen hand, och där samma John Hus vid en offentlig förhandling inför de fäder och prelater i detta sakrala råd, har erkänt att finnas i hans böcker och broschyrer, är inte katolik och inte bör lära sig att vara sådan, men ganska många av dem är felaktiga, andra skandal, andra offensiv till öron fromma, många av dem är utslag och upprorisk, och vissa av dem är ökänt kätterska och har för länge sedan förkastats och fördömts av heliga fäder och allmänna råd, och den strikt förbjuder dem att bli predikade, undervisade eller något sätt godkänt. Moreover, since the articles listed below are explicitly contained in his books or treatises, namely in the book entitled De ecclesia and in his other pamphlets, this most holy synod therefore reproves and condemns the aforesaid books and his teaching, as well as the other treatises and pamphlets written by him in Latin or in Czech, or translated by one or more other persons into any other language, and it decrees and determines that they should be publicly and solemnly burnt in the presence of the clergy and people in the city of Constance and elsewhere. Eftersom artiklarna som anges nedan är tydligt i hans böcker och avhandlingar, nämligen i den bok med titeln De ecclesia och i hans andra pamfletter, denna mest heliga synod därför bannar och fördömer de nämnda böckerna och hans lära, liksom övriga avhandlingar och pamfletter skrivna av honom på latin eller på tjeckiska, eller översatt av en eller flera andra personer i något annat språk, och förordningar och bestämmer att de ska vara offentligt och högtidligt förbränns i närvaro av prästerskapet och folket i staden av Constance och på andra håll. On account of the above, moreover, all his teaching is and shall be deservedly suspect regarding the faith and is to be avoided by all of Christ's faithful. På grund av ovanstående, dessutom är alla hans undervisning och skall vara välförtjänt misstänkt för tron och bör undvikas av alla Kristi trogna. In order that this pernicious teaching may be eliminated from the midst of the church, this holy synod also orders that local ordinaries make careful inquiry about treatises and pamphlets of this kind, using the church's censures and even if necessary the punishment due for supporting heresy, and that they be publicly burnt when they have been found. För att denna fördärvliga undervisning kan elimineras från mitten av kyrkan, denna heliga synod också order om att lokala ordinaries göra en noggrann utredning om avhandlingar och skrifter av detta slag, med kyrkans stigmatiserat och även om det är nödvändigt straffet på grund av att stödja kätteri, och att de offentligt brända när de har hittats. This same holy synod decrees that local ordinaries and inquisitors of heresy are to proceed against any who violate or defy this sentence and decree as if they were persons suspected of heresy. Denna samma heliga synod dekret som lokala ordinaries och inkvisitorer av är kätteri att väcka åtal mot alla som bryter mot eller trotsa den här meningen och dekret som om de var misstänkta för kätteri.

[Sentence of degradation against J. Hus] [Dom av nedbrytning mot J. Hus]

Moreover, the acts and deliberations of the inquiry into heresy against the aforesaid John Hus have been examined. Dessutom har de handlingar och överläggningar i utredningen kätteri mot nämnda John Hus undersökts. There was first a faithful and full account made by the commissioners deputed for the case and by other masters of theology and doctors of both laws, concerning the acts and deliberations and the depositions of very many trustworthy witnesses. Det var först en trogen och full hänsyn gjorts av kommissionärer deputed för fallet och andra befälhavare på teologi och läkare av båda lagarna, om de handlingar och överläggningar och nedfall av många trovärdiga vittnen. These depositions were openly and publicly read out to the said John Hus before the fathers and prelates of this sacred council. Dessa depositioner var öppet och offentligt läste upp det, säger John Hus innan fäder och prelater i detta sakrala råd. It is very clearly established from the depositions of these witnesses that the said John has taught many evil, scandalous and seditious things, and dangerous heresies, and has publicly preached them during many years. Det är mycket tydligt etablerad från nedfall av dessa vittnen som säger John har lärt många onda, skandalös och upprorisk saker och farliga irrläror, och har offentligt predikade dem under många år. This most holy synod of Constance, invoking Christ's name and having God alone before its eyes, therefore pronounces, decrees and defines by this definitive sentence, which is here written down, that the said John Hus was and is a true and manifest heretic and has taught and publicly preached, to the great offence of the divine Majesty, to the scandal of the universal church and to the detriment of the catholic faith, errors and heresies that have long ago been condemned by God's church and many things that are scandalous, offensive to the ears of the devout, rash and seditious, and that he has even despised the keys of the church and ecclesiastical censures. Denna mest heliga synod av Constance, åberopar Kristi namn och med Gud allena inför sina ögon, därför uttalar, dekret och definierar detta slutgiltig mening, som här skrivits, att den, säger John Hus var och är en sann och uppenbar kättare och har undervisade och predikade offentligt, till mycket illa av den gudomliga majestät, på skandalen med den universella kyrkan och till nackdel för den katolska tron, fel och irrläror som har för länge sedan dömts av Guds kyrka och många saker som är skandalös, kränkande till öron fromma, utslag och upprorisk, och att han har även föraktade nycklarna till kyrkan och kyrkliga stigmatiserat. He has persisted in these things for many years with a hardened heart. Han har pågått i dessa saker för många år med en härdad hjärta. He has greatly scandalised Christ's faithful by his obstinacy since, bypassing the church's intermediaries, he has made appeal directly to our lord Jesus Christ, as to the supreme judge, in which he has introduced many false, harmful and scandalous things to the contempt of the apostolic see, ecclesiastical censures and the keys. Han har mycket upprörda Kristi trogna genom sin envishet sedan, förbi kyrkan mellanhänder, har han överklaga direkt till vår Herre Jesus Kristus, att den högste domaren, som han har infört många falska, skadligt och skandalösa saker till förakt apostoliska se kyrkliga klandras och nycklarna. This holy synod therefore pronounces the said John Hus, on account of the aforesaid and many other matters, to have been a heretic and it judges him to be considered and condemned as a heretic, and it hereby condemns him. Denna heliga synod därför uttalar de säger John Hus, på grund av en ovan och många andra frågor, ha en kättare och det bedömer han att betraktas och fördömas som kättare, och det härmed fördömer honom. It rejects the said appeal of his as harmful and scandalous and offensive to the church's jurisdiction. Det avvisar sa överklagandet av hans som skadlig och skandalösa och förolämpande för kyrkans jurisdiktion. It declares that the said John Hus seduced the christian people, especially in the kingdom of Bohemia, in his public sermons and in his writings; and that he was not a true preacher of Christ's gospel to the same christian people, according to the exposition of the holy doctors, but rather was a seducer. Det försäkrar att de säger John Hus förförde den kristna människor, särskilt i kungariket Böhmen, i hans offentliga predikningar och i sina skrifter, och att han inte var en sann förkunnare Kristi evangelium till samma kristna folket, enligt redogörelsen för heliga läkare, utan snarare var en förförare. Since this most holy synod has learnt from what it has seen and heard, that the said John Hus is obstinate and incorrigible and as such does not desire to return to the bosom of holy mother the church, and is unwilling to abjure the heresies and errors which he has publicly defended and preached, this holy synod of Constance therefore declares and decrees that the same John Hus is to be deposed and degraded from the order of the priesthood and from the other orders held by him. Eftersom denna mest heliga synod har lärt sig vad den har sett och hört, att de sade John Hus är motsträvig och oförbätterlig och som sådan inte lust att återvända till sköte heliga moder kyrkan, och är ovillig att avsvärja the kätterier och fel som han har offentligt försvarat och predikade, förklarar denna heliga synod av Constance därför och förordningar att samma John Hus är att vara avsatt och försämras av beslutet av prästerskapet och från andra beställningar som innehas av honom. It charges the reverend fathers in Christ, the archbishop of Milan and the bishops of Feltre Asti, Alessandria, Bangor and Lavour with duly carrying out the degradation in the presence of this most holy synod, in accordance with the procedure required by law. Det debiterar vördnadsvärda fäderna i Kristus, ärkebiskop av Milano och biskoparna i Feltre Asti, Alessandria, Bangor och Lavour med vederbörligen utföra försämring i närvaro av denna mest heliga synod, i enlighet med det förfarande som krävs enligt lag.

[Sentence condemning J. Hus to the stake] [Fördöma Mening J. Hus till bålet]

This holy synod of Constance, seeing that God's church has nothing more that it can do, relinquishes John Hus to the judgment of the secular authority and decrees that he is to be relinquished to the secular court. Denna heliga synod av Constance såg att Guds kyrka har inget mer att man kan göra, avstår John Hus till domen av den sekulära myndigheten och dekret som han skall överlämnas åt de sekulära domstol.

[Condemned articles of J. Hus] [Condemned artiklar av J. Hus]

1. 1. There is only one holy universal church, which is the total number of those predestined to salvation. Det finns bara en heliga allmänneliga kyrkan, som är det totala antalet personer som predestinerade att frälsning. It therefore follows that the universal holy church is only one, inasmuch as there is only one number of all those who are predestined to salvation. Därav följer att den universella heliga kyrkan är bara en, eftersom det bara finns ett antal av alla som är förutbestämda till frälsning.

2. 2. Paul was never a member of the devil, even though he did certain acts which are similar to the acts of the church's enemies. Paul var aldrig medlem av djävulen, trots att han gjorde vissa gärningar som liknar de akter kyrkans fiender.

3. 3. Those foreknown as damned are not parts of the church, for no part of the church can finally fall away from it, since the predestinating love that binds the church together does not fail. Dessa foreknown som tusan är inte delar av kyrkan, för ingen del av kyrkan slutligen kan falla bort från det, eftersom predestinating kärlek som binder samman kyrkan inte misslyckas.

4. 4. The two natures, the divinity and the humanity, are one Christ. De två naturer, gudomlighet och mänsklighet är en Kristus.

5. 5. A person foreknown to damnation is never part of the holy church, even if he is in a state of grace according to present justice; a person predestined to salvation always remains a member of the church, even though he may fall away for a time from adventitious grace, for he keeps the grace of predestination. En person foreknown till fördömelse är aldrig en del av den heliga kyrkan, även om han är i ett tillstånd av nåd enligt närvarande rättvisa, en person utvald att frälsning alltid av en medlem i kyrkan, även om han kan falla bort för en tid av oavsiktlig nåd, för han håller nåd predestination.

6. 6. The church is an article of faith in the following sense: to regard it as the convocation of those predestined to salvation, whether or not it be in a state of grace according to present justice. Kyrkan är en trosartikel i följande mening: att betrakta det som om kallelse till de förutbestämda att frälsning, oavsett om det är i ett tillstånd av nåd enligt närvarande rättvisa.

7. 7. Peter neither was nor is the head of the holy catholic church. Peter var inte heller är chef för den heliga katolska kyrkan.

8. 8. Priests who live in vice in any way pollute the power of the priesthood, and like unfaithful sons are untrustworthy in their thinking about the church's seven sacraments, about the keys, offices, censures, customs, ceremonies and sacred things of the church, about the veneration of relics, and about indulgences and orders. Präster som lever i vice på något sätt förorenar makt av prästerskapet, och liksom otrogen söner är opålitliga i sitt tänkande om kyrkans sju sakrament, om nycklar, kontor, stigmatiserat, sedvänjor, ceremonier och heliga ting i kyrkan, om vördnad av reliker, och om avlat och beställningar.

9. 9. The papal dignity originated with the emperor, and the primacy and institution of the pope emanated from imperial power. De påvliga värdighet ursprung med kejsaren, och företräde och institutionen påven utgick från imperialistisk makt.

10. 10. Nobody would reasonably assert of himself or of another, without revelation, that he was the head of a particular holy church; nor is the Roman pontiff the head of the Roman church. Ingen skulle rimligen hävda sig själv eller annan, utan uppenbarelse, att han var chef för ett särskilt heliga kyrka och inte heller är den romerske påven i spetsen för den romerska kyrkan.

11. 11. It is not necessary to believe that any particular Roman pontiff is the head of any particular holy church, unless God has predestined him to salvation. Det är inte nödvändigt att tro att någon särskild romerska påven är chef för en viss heliga kyrkan, om inte Gud har förutbestämt honom till frälsning.

12. 12. Nobody holds the place of Christ or of Peter unless he follows his way of life, since there is no other discipleship that is more appropriate nor is there another way to receive delegated power from God, since there is required for this office of vicar a similar way of life as well as the authority of the one instituting. Ingen har platsen för Kristus eller av Peter om han inte följer sin livsstil, eftersom det inte finns någon annan lärjungaskap som är mer lämplig eller är det ett annat sätt att få delegerad makt från Gud, eftersom det krävs för den här posten som kyrkoherde liknande livsstil samt bemyndigande av ett införande.

13. 13. The pope is not the manifest and true successor of the prince of the apostles, Peter, if he lives in a way contrary to Peter's. Påven är inte uppenbar och en fortsättning på prins av apostlarna, Petrus, om han bor på ett sätt som strider mot Peters. If he seeks avarice, he is the vicar of Judas Iscariot. Om han söker girighet, är han kyrkoherde i Judas Iscariot. Likewise, cardinals are not the manifest and true successors of the college of Christ's other apostles unless they live after the manner of the apostles, keeping the commandments and counsels of our lord Jesus Christ. Likaså kardinaler är inte uppenbar och sanna efterföljare av högskolan i Kristi andra apostlarna såvida de inte lever efter sättet av apostlarna, att hålla buden och råd om vår Herre Jesus Kristus.

14. 14. Doctors who state that anybody subjected to ecclesiastical censure, if he refuses to be corrected, should be handed over to the judgment of the secular authority, are undoubtedly following in this the chief priests, the scribes and the pharisees who handed over to the secular authority Christ himself, since he was unwilling to obey them in all things, saying, It is not lawful for us to put any man to death; these gave him to the civil judge, so that such men are even greater murderers than Pilate. Läkare som hävdar att någon utsätts för kyrkliga kritik, om han vägrar att rättas till, skall överlämnas till domen av den sekulära myndigheten, är utan tvekan följer i detta översteprästerna, de skriftlärda och fariséerna som överlämnades till den världsliga myndigheten Kristus själv, eftersom han inte ville lyda dem i allt, säger, är det inte lagligt för oss att sätta en människa till döden, och dessa gav honom till civil domare, så att dessa män är ännu större mördare än Pilatus.

15. 15. Ecclesiastical obedience was invented by the church's priests, without the express authority of scripture. Kyrkliga lydnad uppfanns av kyrkans präster, utan uttryckligt Bibelns auktoritet.

16. 16. The immediate division of human actions is between those that are virtuous and those that are wicked. Omedelbara uppdelningen av mänskliga handlingar är mellan dem som är goda och vilka som är onda. Therefore, if a man is wicked and does something, he acts wickedly; if he is virtuous and does something, he acts virtuously. Därför, om en människa är ond och gör något, agerar han illa, om han är dygdig och gör något, agerar han dygdigt. For just as wickedness, which is called crime or mortal sin, infects all the acts of a wicked man, so virtue gives life to all the acts of a virtuous man. För precis som ondska, som kallas brott eller dödssynd, infekterar alla handlingar som en ond människa, så dygd ger liv till alla handlingar som en dygdig människa.

17. 17. A priest of Christ who lives according to his law, knows scripture and has a desire to edify the people, ought to preach, notwithstanding a pretended excommunication. En präst av Kristus som lever enligt hans lag, vet skrift och har en önskan att uppbygga folket, borde predika, trots en låtsades bannlysning. And further on: if the pope or any superior orders a priest so disposed not to preach, the subordinate ought not to obey. Och vidare: om påven eller någon överordnade en präst placerade så att inte predika, den underordnade bör inte lyda.

18. 18. Whoever enters the priesthood receives a binding duty to preach; and this mandate ought to be carried out, notwithstanding a pretended excommunication. Den som går in i prästerskapet får en tvingande plikt att predika, och detta mandat bör genomföras, trots en låtsades bannlysning.

19. 19. By the church's censures of excommunication, suspension and interdict the clergy subdue the laity, for the sake of their own exaltation, multiply avarice protect wickedness and prepare the way for antichrist. Av kyrkans klandras av bannlysningen, fjädring och interdict prästerskapet underkuva lekmän, av hänsyn till sin egen upphöjelse, multiplicera girighet skydda ondska och bereda väg för antikrist. The clear sign of this is the fact that these censures come from antichrist. Den tydliga tecken på detta är det faktum att dessa stigmatiserat kommer från Antikrist. In the legal proceedings of the clergy they are called fulminations, which are the principal means whereby the clergy proceed against those who uncover antichrist's wickedness, which the clergy has for the most part usurped for itself. I rättsliga förfaranden för prästerskapet kallas de fulminations, som är de viktigaste medel, genom prästerskapet lagföra dem som avslöja antikrist ondska, som prästerna har till största delen tillskansa sig.

20. 20. If the pope is wicked, and especially if he is foreknown to damnation, then he is a devil like Judas the apostle, a thief and a son of perdition and is not the head of the holy church militant since he is not even a member of it. Om påven är ond, och särskilt om denne foreknown till förbannelse, då han är en djävul som Judas apostel, en tjuv och en son till undergång, och inte är chef för den heliga kyrkan militant eftersom han inte ens medlem i den.

21. 21. The grace of predestination is the bond whereby the body of the church and each of its members is indissolubly joined with the head. Nåd predestination är bandet där kroppen av kyrkan och var och en av dess medlemmar är oupplösligt förenade med huvudet.

22. 22. The pope or a prelate who is wicked and foreknown to damnation is a pastor only in an equivocal sense, and truly is a thief and a robber. Påven eller en prelat som är ond och foreknown till fördömelse är pastor bara i en tvetydig mening, och verkligen är en tjuv och en rånare.

23. 23. The pope ought not to be called "most holy" even by reason of his office, for otherwise even a king ought to be called "most holy" by reason of his office and executioners and heralds ought to be called "holy", indeed even the devil would be called "holy" since he is an official of God. Påven inte borde kallas "allra heligaste" även på grund av sitt ämbete, för annars ens en kung borde heta "allra heligaste" på grund av sitt ämbete och bödlar och härolder borde kallas "heliga", faktiskt även djävulen skulle kallas "helig" eftersom han är en tjänsteman från Gud.

24. 24. If a pope lives contrary to Christ, even if he has risen through a right and legitimate election according to the established human constitution, he would have risen by a way other than through Christ, even granted that he entered upon office by an election that had been made principally by God. Om en påve lever i motsats till Kristus, även om han har uppstått genom en rättighet och legitimt val enligt det fastställda mänskliga konstitutionen, skulle han ha stigit med annat sätt än genom Kristus, även givet att han kom in på kontoret genom ett val som fick gjorts huvudsakligen av Gud. For, Judas Iscariot was rightly and legitimately elected to be an apostle by Jesus Christ who is God, yet he climbed into the sheepfold by another way. För var Judas Iscariot riktigt och lagligt valda att vara en apostel av Jesus Kristus som är Gud, men han klev in i fårahuset av ett annat sätt.

25. 25. The condemnation of the forty-five articles of John Wyclif, decreed by the doctors, is irrational and unjust and badly done and the reason alleged by them is feigned, namely that none of them is catholic but each one is either heretical or erroneous or scandalous. Fördömandet av fyrtiofem artiklar av John Wyclif, som påbjuds av läkarna, är irrationellt och orättvist och dåligt gjort och anledningen till dessa påstår är spelad, nämligen att ingen av dem är katolsk, men var och en är antingen kätterska eller felaktigt eller skandalöst .

26. 26. The viva voce agreement upon some person, made according to human custom by the electors or by the greater part of them, does not mean by itself that the person has been legitimately elected or that by this very fact he is the true and manifest successor or vicar of the apostle Peter or of another apostle in an ecclesiastical office. Viva voce avtalet på någon person, som enligt Human sed av väljarna eller av större delen av dem, betyder inte i sig att personen har valts i laga ordning eller att man genom detta faktum han är den sanna och uppenbara efterträdare eller kyrkoherde i aposteln Petrus eller annan apostel i en kyrklig kontor. For, it is to the works of the one elected that we should look irrespective of whether the manner of the election was good or bad. För är det till verk av en vald att vi bör se oavsett om det sätt på vilket valet var bra eller dålig. For, the more plentifully a person acts meritoriously towards building up the church, the more copiously does he thereby have power from God for this. För, fungerar mer ymnigt en person som förtjänstfullt att bygga upp kyrkan, desto mer rikligt har han därigenom kraft från Gud för detta.

27. 27. There is not the least proof that there must be one head ruling the church in spiritual matters who always lives with the church militant. Det finns inte minsta bevis för att det måste finnas en chef utslag kyrkan i andliga frågor som alltid lever med kyrkan militanta.

28. 28. Christ would govern his church better by his true disciples scattered throughout the world, without these monstrous heads. Kristus skulle styra hans kyrka bättre genom hans sanna lärjungar utspridda över hela världen, utan dessa monstruösa huvud.

29. 29. The apostles and faithful priests of the Lord strenuously governed the church in matters necessary for salvation before the office of pope was introduced, and they would continue to do this until the day of judgment if--which is very possible--there is no pope. Apostlarna och troende präster av Herrens regleras ihärdigt kyrkan i frågor som är nödvändiga för frälsningen innan posten som påven infördes, och de skulle fortsätta göra det tills den dag då domen om - vilket är mycket möjligt - det finns ingen påve .

30. 30. Nobody is a civil lord, a prelate or a bishop while he is in mortal sin. Ingen är en civil herre, en prelat eller biskop medan han är dödssynd.

[Sentence condemning John Petit's proposition, "Any tyrant-'] [Fördöma Mening John Petit påstående, "Any tyrann-']

This most holy synod wishes to proceed with special care to the eradication of errors and heresies which are growing in various parts of the world, as is its duty and the purpose for which it has assembled. Denna mest heliga synod önskar fortsätta med särskild omsorg för att utrota fel och villfarelser som växer på olika delar av världen, så är dess plikt och i vilket syfte den har monterats. It has recently learnt that various propositions have been taught that are erroneous both in the faith and as regards good morals, are scandalous in many ways and threaten to subvert the constitution and order of every state. Det har nyligen lärt sig att olika påståenden har fått lära sig som är felaktiga både i tron och i fråga om god moral, är upprörande på många sätt och hotar att undergräva konstitutionen och för varje stat. Among these propositions this one has been reported: Any tyrant can and ought to be killed, licitly and meritoriously, by any of his vassals or subjects, even by means of plots and blandishments or flattery, notwithstanding any oath taken, or treaty made with the tyrant, and without waiting for a sentence or a command from any judge. Bland dessa propositioner här har rapporterats: En tyrann kan och borde dödas, licitly och förtjänstfullt, genom någon av hans vasaller eller frågor, även med hjälp av tomter och locktonerna eller smicker, trots alla svurit eden, eller fördrag som gjorts med tyrann, och utan att invänta en mening eller ett kommando från någon domare. This holy synod, wishing to oppose this error and to eradicate it completely, declares, decrees and defines , after mature deliberation, that this doctrine is erroneous in the faith and with regard to morals, and it rejects and condemns the doctrine as heretical, scandalous and seditious and as leading the way through perjury to frauds, deceptions, lies and betrayals. Denna heliga synod, som vill motsätta sig detta fel och att utrota den helt, förklarar, dekret och definierar, efter moget övervägande, att denna lära är felaktig i tron och i fråga om moral, och den förkastar och fördömer den lära som kättersk, skandal och upproriska och som leder vägen genom mened till bedrägerier, bedrägerier, lögner och svek. It declares, decrees and defines, moreover, that those who stubbornly assert this very pernicious doctrine are heretics and are to be punished as such according to canonical and legitimate sanctions. Det förklarar, dekret och definierar dessutom att de som envist hävdar denna mycket ödesdigra doktrin är kättare och ska bestraffas som sådan enligt kanoniska och legitima sanktioner. [37 ] [37]

SESSION 16 - 11 July 1415 SESSION 16 till 11 juli 1415

[Deliberation about the council's legates due to depart with the emperor Sigismund for Spain; minor deliberations about the conduct of the council's business.] [Deliberation om rådets legater avgå med kejsaren Sigismund för Spanien, mindre överläggningar om genomförandet av rådets verksamhet.]

SESSION 17 - 15 July 1415 SESSION 17 till 15 Juli 1415

[The emperor's imminent departure from the council is treated of; the council offers prayers for his success.] [Kejsarens förestående avgång från rådet är behandlat, föreslår rådet böner för hans framgång.]

SESSION 18 - 17 August 1415 Sessionen 18 - 17 augusti 1415

[Decrees about various matters to be decided by the council: power is given to judges to make decisions, and for pairs of them to hear cases; that bulls of the council are to be obeyed; that forgers of conciliar bulls are to be punished in the same way as forgers of apostolic letters; that letters are to be despatched regarding the graces granted by the former pope John, except expectative and exceptional graces; ambassadors to Italy are appointed .] [Dekret om olika frågor som skall beslutas av rådet: makt ges åt domare att fatta beslut och för par av dem att pröva ärenden, att tjurar av rådet skall åtlydas, som förfalskare av konciliärt tjurar ska bestraffas i på samma sätt som förfalskare av apostoliska brev, att brev ska skickas om nåd beviljas av förre påven Johannes, utom expectative och exceptionella behag, ambassadörer till Italien utses.]

SESSION 19 - 23 September 1415 SESSION 19 till 23 september 1415

[Jerome of Prague finally abjures his faith publicly and solemnly. [Jerome av Prague abjures äntligen sin tro offentligt och högtidligt. There is promulgated at this session an Ordinance between the friars Minor of the strict observance and others of the common life , to put an end to the discords which have arisen in certain provinces; another Ordinance by which cases of heresy are committed to certain judges . Det sprids vid denna session en förordning mellan munkarna minderårig strikt efterlevnad och andra ur den gemensamma liv, att få ett slut på den oenighet som har uppstått i vissa provinser, en annan Ordinance av vilka fall av kätteri har förbundit sig att vissa domare. It is also decreed that, notwithstanding safe conducts of emperors and kings and others, a competent judge can inquire into heresy; that the lord vice-chancellor shall expedite the Caroline constitution [38 ] under a bull of the council; that those with benefices who are attending the council shall receive the fruits of their benefices in their absence, that the letters regarding provisions to patriarchal, metropolitan and other churches, which were granted by the former pope John before his suspension, shall be despatched .] Det är också bestämt att, trots säker bedriver av kejsare och kungar och andra, en kompetent domare kan utreda kätteri, att Herren rektor skall påskynda Caroline författning [38] under en tjur av rådet, och att de med benefices som går i rådet skall erhålla frukterna av sitt benefices i deras frånvaro, att skrivelserna om bestämmelser som patriarkala, storstads-och andra kyrkor, som beviljades av den förre påven Johannes innan han avbryts skall avgå.]

SESSION 20 - 21 November 1415 SESSION 20 till 21 november 1415

[A warning is decreed against the duke of Austria, on behalf of the bishop of Trent.] [En varning är förordnas mot hertigen av Österrike, på uppdrag av biskopen av Trent.]

SESSION 21 - 30 May 1416 Sessionen 21 - 30 Maj 1416

[Sentence condemning Jerome of Prague] [Fördöma Mening Jerome av Prague]

In the name of the Lord, Amen. I Herrens namn, Amen. Christ our God and saviour, the true vine whose Father is the vine-dresser, said when teaching his disciples and other followers in these matters: If anyone does not abide in me, he shall be cast forth as a branch and shall wither. Kristus vår Gud och frälsare, den sanna vinstocken, vars far är vingårdsarbetaren, sa när undervisa sina lärjungar och andra anhängare i dessa frågor: Om någon inte förblir i mig, han skall lägga fram som en filial och vissna. This holy synod of Constance is following the teaching and carrying out the commands of this sovereign teacher and master in this case of inquiry into heresy which was started by the same holy synod. Denna heliga synod av Constance följer undervisning och utföra kommandon i denna suveräna lärare och mästare i detta fall undersökning av kätteri, som startades av den samma heliga synoden. It notes the public talk and loud outcry against the said master Jerome of Prague , master of arts, layman. Det noterar allmänheten prata och högljudda protester mot befälhavaren Jerome av Prague, Master of Arts, lekman. From the acts and proceedings of the case it is evident that the said Jerome has held, asserted and taught various heretical and erroneous articles, which were long ago condemned by holy fathers, some of which are blasphemous, others scandalous and others offensive to the ears of the devout as well as rash and seditious. Av de rättsakter och förfaranden i fallet är det uppenbart att denna Jerome har hållits, hävdas och undervisade olika kätterska och felaktiga artiklar, som fördömdes länge sedan av heliga fäder, varav några är hädiska, andra skandalös och andra stötande för öronen av fromma liksom hudutslag och uppviglande. They were long ago asserted, preached and taught by John Wyclif and John Hus, of cursed memory, and were included in various of their books and pamphlets. De var länge sedan påstod, predikas och undervisas av John Wyclif och John Hus, av förbannade minne, och ingick i flera av sina böcker och pamfletter. These articles, doctrines and books of the aforesaid John Wyclif and John Hus, as well as the memory of Wyclif, and finally the person of Hus, were condemned and damned by this same holy synod and its sentence of heresy. Dessa artiklar, läror och böcker av nämnda John Wyclif och John Hus, liksom minnet av Wyclif, och slutligen person Hus, utdömdes och fördömd av denna samma heliga synoden och dess meningen kätteri. The said Jerome later, during the course of this inquiry, in this holy synod, approved and consented to this sentence of condemnation and acknowledged and professed the true, catholic and apostolic faith. Nämnda Jerome senare, under loppet av denna undersökning, i denna heliga synod, godkänt och samtyckt till detta meningen fördömande och erkänt och bekände det sanna, katolska och apostoliska tron. He anathematised all heresy, especially that for which he had been defamed-and he confessed himself defamed--and which John Wyclif and John Hus had taught and held in the past in their works, sermons and pamphlets, and on account of which the said Wyclif and Hus, together with their dogmas and errors, had been condemned as heretical by this same holy synod, and their teaching likewise condemned. Han anathematised allt kätteri, särskilt den för vilken han förtalas och han erkände själv förtalas - och som John Wyclif och John Hus hade undervisat och varit fallet tidigare i sina verk, predikningar och skrifter, och på grund av vilken nämnda Wyclif och Hus, tillsammans med sina dogmer och fel, hade fördömts som kättersk av denna samma heliga synod, och deras undervisning också fördömas. He professed acceptance of every condemnation of the aforesaid things and swore that he would remain in the truth of the faith, and that if he ever dared to think or preach anything to the contrary then he wished to submit to the severity of canon law and to be bound to eternal punishment. Han bekände godkännande av varje fördömande av nämnda saker och svor att han skulle stanna i trons sanning, och att om han någonsin vågat tänka eller predika något som tyder på motsatsen då han ville lägga till svårighetsgraden av kanonisk rätt och att bunden till evigt straff. He offered and gave this profession of his, written in his own hand to this holy synod. Han erbjöd och gav detta yrke av hans skriftliga, i sin egen hand till denna heliga synod. Many days after his profession and abjuration, however, like a dog returning to its vomit, he asked for a public hearing to be granted to him in this same holy synod, in order that he might vomit forth in public the deadly poison which lay hidden within his breast. Många dagar efter hans yrke och avsvärjelse dock som en hund som återvänder till sina spyor, bad han om en offentlig utfrågning som beviljas honom i denna samma heliga synod, för att han skulle spy ut offentligt i dödligt gift som låg gömd inom hans bröst. The hearing was granted to him and he asserted, said and professed in effect, at a public assembly of the same synod, that he had wrongly consented to the aforesaid sentence condemning the said Wyclif and John Hus and that he had lied in approving the sentence. Utfrågningen beviljades till honom och han påstod, sade och förkunnade i kraft vid en allmän sammankomst av samma synoden, att han felaktigt hade godkänt att nämnda meningen att fördöma dessa Wyclif och John Hus och att han hade ljugit för godkännande av meningen . He did not fear to state that he had lied. Han inte rädd att säga att han hade ljugit. Indeed, he revoked now and for eternity his confession, approval and profession regarding the condemnation of the two men. Faktiskt, återkallade han nu och för evigt sin bekännelse, godkännande och yrke om fördömandet av de två männen. He asserted that he had never read any heresy or error in the books of the said Wyclif and John Hus, even though it was clearly proved, before his profession to the sentence on the two men, that he had carefully studied, read and taught their books and it is clear that many errors and heresies are contained in them. Han hävdade att han aldrig hade läst någon heresi eller fel i böckerna av nämnda Wyclif och John Hus, trots att det var bevisat klart, innan hans yrke att meningen om de två männen, att han noga studerat, läst och undervisat deras böcker och det är tydligt att många fel och villoläror finns i dem. The said Jerome professed, however, that he held and believed what the church holds and believes regarding the sacrament of the altar and the transubstantiation of the bread into the body of Christ, saying that he believed in Augustine and the other doctors of the church more than in Wyclif and Hus. Nämnda Jerome bekänner dock att han hade och trodde på vad kyrkan har och tror om altarets sakrament och transubstantiation av brödet till Kristi kropp och sa att han trodde på Augustinus och andra läkare i kyrkan mer än i Wyclif och Hus. It is evident from the above that the said Jerome adhered to the condemned Wyclif and Hus and their errors, and that he was and is a supporter of them. Det framgår av ovanstående att de nämnda Hieronymus följt de dömda Wyclif och Hus och deras fel, och att han var och är en anhängare av dem. This holy synod has therefore decreed and now declares that the said Jerome is to be cast away as a branch that is rotten, withered and separated from the vine; and it pronounces, declares and condemns him as a heretic who has relapsed into heresy and as an excommunicated and anathematised person. Denna heliga synod har därför förordnat och nu förklarar att nämnda Hieronymus ska kasta bort en gren som är ruttet vissnade, och separeras från vinstocken, och det uttalar, förklarar och fördömer honom som en kättare som återfallit i kätteri och som en bannlyst och anathematised person.

SESSION 22 - 15 October 1416 SESSION 22 till 15 oktober 1416

[The treaty of Narbonne, between the king of Aragon, the emperor and the envoys of the council, is confirmed [39 ] : the king of Aragon withdraws obedience from Benedict XIII and recognises the council of Constance through his envoys.] [Fördraget i Narbonne, mellan konungen av Aragonien, kejsaren och sändebud i rådet, bekräftas [39]: kungen av Aragonien drar sig lydnad från Benedictus XIII och erkänner rådet av Constance genom hans sändebud.]

SESSION 23 - 5 November 1416 SESSION 23 till 5 november 1416

[Beginning of the process against Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience.] [Början av processen mot Peter de Luna som kallas Benedict XIII i hans lydnad.]

SESSION 24 - 28 November 1416 SESSION 24 till 28 November 1416

[A citation against Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience, is decreed.] [A citering mot Peter de Luna som kallas Benedict XIII i hans lydnad, är förordnas.]

SESSION 25 - 14 December 1416 SESSION 25 till 14 december 1416

[The envoys of the Spanish count of Foix are united with the council in [Sändebuden i den spanska greven av Foix förenas med rådet i

accordance with the terms of the treaty of Narbonne.] enlighet med villkoren i fördraget av Narbonne.]

SESSION 26 - 24 December 1416 SESSION 26 till 24 december 1416

[The envoys of the king of Navarre are united with the council in accordance [Den sändebud till kungen av Navarra förenas med rådet i enlighet

with the terms of the treaty of Narbonne.] med villkoren i fördraget av Narbonne.]

SESSION 27 - 20 February 1417 Sessionen 27 - 20 februari 1417

[The dispute between Frederick, duke of Austria, and the bishop of Trent is discussed: a report is made on the carrying out of the warning decreed in session 20.] [Tvisten mellan Frederick, hertig av Österrike, och biskopen av Trent diskuteras: en rapport lämnas om genomförandet av varningen förordnat i session 20.]

SESSION 28 - 3 March 1417

[The Trent dispute is concluded: Frederick, duke of Austria, is condemned.]

I The articles of Narbonne concerning the unity of the church, which were agreed between the emperor Sigismund and the envoys of the council of Constance on the one side, and the envoys of the kings and princes of Benedict XIII's obedience on the other side, were published by the council in a general assembly on 13 December 1415 (see Hardt 4,584). Jag Artiklarna i Narbonne om kyrkans enhet, som överenskommits mellan kejsaren Sigismund och sändebud rådet av Constance på ena sidan, och sändebud kungar och prinsar Benedictus XIII lydnad på andra sidan, var offentliggöras av rådet i en generalförsamling den 13 december 1415 (se Hardt 4.584). They are printed in Hardt 2, 542-554. De är tryckta i Hardt 2, 542-554.

SESSION 29 - 8 March 1417 SESSION 29 till 8 mars 1417

[Peter de Luna is accused of contumacy.] [Peter de Luna anklagas för TREDSKA.]

SESSION 30 - 10 March 1417 SESSION 30 till 10 mars 1417

[The process against Peter de Luna continues.] [Processen mot Peter de Luna fortsätter.]

SESSION 31 - 31 March 1417 Sessionen 31 - 31 mars 1417

[A warning is decreed against Philip, count of Vertus, at the request of the bishop of Asti. [En varning är förordnas mot Filip, greve av Vertus, på begäran av biskopen i Asti. Other minor deliberations take place.] Andra mindre överläggningar äga rum.]

SESSION 32 - 1 April 1417 SESSION 32 - 1 April 1417

[Peter de Luna is again accused of contumacy and an inquiry about him is established.] [Peter de Luna är återigen anklagas för TREDSKA och en utredning om honom är etablerad.]

SESSION 33 - 12 May 1417 SESSION 33 till 12 kan 1417

[The process against Peter de Luna, who is deemed contumacious, continues.] [Processen mot Peter de Luna, som anses TREDSK, fortsätter.]

SESSION 34 - 5 June 1417 SESSION 34 - 5 juni, 1417

[Everything is made ready for the condemnation of Peter de Luna.] [Allt görs redo för fördömande av Peter de Luna.]

SESSION 35 - 18 June 1417 SESSION 35 - 18 juni 1417

[The envoys of the king of Castile are united with the council in accordance with the terms of the treaty of Narbonne.] [Den sändebud till kungen av Kastilien förenas med rådet i enlighet med villkoren i fördraget av Narbonne.]

SESSION 36 - 22 July 1417 SESSION 36 - 22 juli 1417

[It is decreed that Peter de Luna is to be cited to hear the council's sentence.] [Det är bestämt att Peter de Luna ska hänvisas till att höra rådets mening.]

SESSION 37 - 26 July 1417 SESSION 37 - 26 JULI 1417

[Definitive sentence whereby Peter de Luna, pope Benedict XIII, is divested of the papacy and deprived of the faith.] [Slutgiltig meningen där Peter de Luna, Benedictus XIII, avyttras för påvedömets och berövas sin tro.]

May this judgment come forth from the face of him who sits on the throne, and from his mouth proceeds a double-edged sword, whose scales are just and weights are true, who will come to judge the living and the dead, our lord Jesus Christ, Amen. Detta kan dom komma fram från för honom som sitter på tronen, och från hans mun vinning ett tveeggat svärd, vars skalor är bara och vikter är sant, som kommer att döma levande och döda, vår Herre Jesus Kristi namn, amen. The Lord is just and loves just deeds, his face looks on righteousness. Herren är rättfärdig och älskar gärningar, ser hans ansikte i rättfärdighet. But the Lord looks on those who do evil so as to cut off their remembrance from the earth. Men Herren ser på dem som gör ont så att skära av deras åminnelse från jorden. Let there perish, says the holy prophet, the memory of him who did not remember to show mercy and who persecuted the poor and needy. Låt det gå, säger den heliga profeten, minnet av honom som inte minnas att visa barmhärtighet och som förföljde de fattiga och behövande. How much more should there perish the memory of Peter de Luna, called by some Benedict XIII, who persecuted and disturbed all people and the universal church? Hur mycket mer måste det förgås minnet av Peter de Luna, kallas av vissa Benedictus XIII, som förföljde och störde alla människor och den universella kyrkan? For, how greatly he has sinned against God's church and the entire christian people, fostering, nourishing and continuing the schism and division of God's church How ardent and frequent have been the devout and humble prayers, exhortations and requests of kings, princes and prelates with which he has been warned in charity, in accordance with the teaching of the gospel, to bring peace to the church, to heal its wounds and to reconstitute its divided parts into one structure and one body, as he had sworn to do, and as for a long time it was within his power to do ! Till, hur mycket han har syndat mot Guds kyrka och hela folket kristna, främja, närande och fortsätter schismen och uppdelning av Guds kyrka Hur ivrig och ofta har de fromma och ödmjuka böner, uppmaningar och önskemål av kungar, prelater furstar och med som han har blivit varnad i kärleken, i enlighet med undervisningen av evangeliet, att skapa fred i kyrkan, för att läka sina sår och rekonstruera dess delat delar i en struktur och en kropp, som han hade svurit att göra, och som under en lång tid var det i hans makt att göra! He was unwilling, however, to listen to their charitable admonitions. Han var emellertid ovillig att lyssna till deras välgörande förmaningar. How many were the persons afterwards sent to attest to him! Hur många var de personer som därefter skickas till vittnar om honom! Because he did not listen at all even to these, it has been necessary, in accordance with the aforesaid evangelical teaching of Christ, to say to the church, since he has not listened even to her, that he should be treated as a heathen and a publican. Eftersom han inte lyssnade alls även till dessa, har det varit nödvändigt, i enlighet med ovannämnda evangeliska lära om Kristus, att säga till kyrkan, eftersom han inte har lyssnat till och med till henne, att han bör behandlas som en hedning och en publikan. All these things have been clearly proved by the articles coming from the inquiry into faith and the schism held before this present synod, regarding the above and other matters brought against him, as well as by their truth and notoriety. Alla dessa saker har klart bevisats av de artiklar som kommer från utredningen tro och schismen hålls före detta närvarande synod, om ovanstående och andra frågor som väckts mot honom, liksom av deras sanning och ryktbarhet. The proceedings have been correct and canonical, all the acts have been correctly and carefully examined and there has been mature deliberation. Målet har varit korrekta och kanoniska har alla handlingar är korrekt och noggrant och det har varit mogen överläggning. Therefore this same holy general synod, representing the universal church and sitting as a tribunal in the aforesaid inquiry, pronounces, decrees and declares by this definitive sentence written here, that the same Peter de Luna, called Benedict XIII as has been said, has been and is a perjurer, a cause of scandal to the universal church, a promoter and breeder of the ancient schism, that long established fission and division in God's holy church, an obstructer of the peace and unity of the said church, a schismatic disturber and a heretic, a deviator from the faith, a persistent violator of the article of the faith One holy catholic church, incorrigible, notorious and manifest in his scandal to God's church, and that he has rendered himself unworthy of every title, rank, honour and dignity, rejected and cut off by God, deprived by the law itself of every right in any way belonging to him in the papacy or pertaining to the Roman pontiff and the Roman church, and cut off from the catholic church like a withered member. Därför denna samma heliga allmänna synoden, som representerar den universella kyrkan och sitter som en domstol i den nämnda utredningen uttalar, förordningar och förklarar med detta slutgiltiga mening skrivet här, att samma Peter de Luna som kallas Benedict XIII som sagt, har och är en menedare, en orsak till skandal att den universella kyrkan, initiativtagare och uppfödare av den antika schismen, som sedan länge etablerad fission och motsättningar i Guds heliga kyrka, en obstructer av fred och enighet i nämnda kyrka, ett schismatic OROSSTIFTARE och en kättare, en avvikit från tron, ett ihållande Violator av artikeln i tron En helig allmännelig kyrka, oförbätterlig, beryktade och uppenbara i hans skandal att Guds kyrka, och att han har gjort sig ovärdig av varje titel, rang, heder och värdighet, avslås och avskurna från Gud, berövas i lagen av varje rätt på något sätt tillhörde honom i påvedömet eller som har anknytning till den romerska påven och den romerska kyrkan, och avskurna från den katolska kyrkan som en vissen medlem. This same holy synod, moreover, as a precautionary measure, since according to himself he actually holds the papacy, deprives, deposes and casts out the said Peter from the papacy and from being the supreme pontiff of the Roman church and from every title, rank, honour, dignity, benefice and office whatsoever. Denna samma heliga synod, dessutom, som en försiktighetsåtgärd, eftersom det enligt honom själv att han faktiskt håller påvedömet, berövar, avsätter och kastar ut, säger Peter från påvedömet och från att påven i den romerska kyrkan och från varje titel, rang , heder, värdighet, Beneficium och kontor som helst. It forbids him to act henceforth as the pope or as the supreme and Roman pontiff. Den förbjuder honom att agera hädanefter som påven eller som högsta och romerska påven. It absolves and declares to be absolved all Christ's faithful from obedience to him, and from every duty of obedience to him and from oaths and obligations in any way made to him. Det frikänner och förklarar vara befriad från alla Kristi trogna från lydnad till honom, och från varje skyldighet lydnad till honom och från eder och skyldigheter på något sätt gjorts till honom. It forbids each and every one of Christ's faithful to obey, respond to or attend to, as if he were pope, the said Peter de Luna, who is a notorious, declared and deposed schismatic and incorrigible heretic, or to sustain or harbour him in any way contrary to the aforesaid, or to offer him help, advice or good will. Den förbjuder var och en av Kristi trogna att lyda, svara på eller sköta, som om han var påve, sade Peter de Luna, som är en ökänd förklarade och avsatte schismatic och oförbätterlig kättare, eller för att upprätthålla eller hamn honom något sätt strider mot nämnda, eller för att erbjuda honom hjälp, råd eller goda vilja. This is forbidden under pain of the offender being counted as a promoter of schism and heresy and of being deprived of all benefices, dignities and ecclesiastical or secular honours, and under other penalties of the law, even if the dignity is that of a bishop, a patriarch, a cardinal, a king or the emperor. Detta är förbjudet under hot om gärningsmannen räknas som främjare av schism och kätteri och berövas all benefices, värdigheter och kyrkliga eller världsliga heder, och under andra sanktioner av lagen, även om värdighet är som en biskop, en patriark, en kardinal, en kung eller kejsare. If they act contrary to this prohibition, they are by this very fact deprived of these things, on the authority of this decree and sentence, and they incur the other penalties of the law. Om de agerar i strid med detta förbud, är de av detta faktum berövas dessa saker, på uppdrag av detta dekret och mening, och de drabbas av andra sanktioner av lagen. This holy synod, moreover, declares and decrees that all and singular prohibitions and all processes, sentences, constitu- tions, censures and any other things whatsoever that were issued by him and might impede the aforesaid, are without effect; and it invalidates, revokes and annuls them; saving always the other penalties which the law decrees for the above cases. Denna heliga synod, dessutom förklarar och dekret som alla och ovanliga förbud och alla processer, meningar, konstitutionella-tioner, stigmatiserat och andra saker som helst som getts ut av honom och kan hämma nämnda, är utan verkan, och upphäver, återkallar och upphäver dem, sparar alltid den andra sanktioner som lagen förordningar för ovan nämnda fall.

SESSION 38 - 28 July 1417 SESSION 38 - 28 juli 1417

[Decree about the right to vote of the deputies of the kings of Castile and Aragon, concerning which agreement had not been reached among the said deputies in the previous session; decrees about other lesser matters.] [Dekret om rösträtt för ersättare kungarna av Kastilien och Aragonien, om vilka enighet inte hade uppnåtts mellan dessa deputerade under den föregående perioden, dekret om andra mindre ärenden.]

SESSION 39 - 9 October 1417 SESSION 39 - 9 oktober 1417

[On general councils] [Av allmänna råd]

The frequent holding of general councils is a pre-eminent means of cultivating the Lord's patrimony. De ofta innehav av allmänna råd är ett framträdande sätt att odla Herrens arv. It roots out the briars, thorns and thistles of heresies, errors and schisms, corrects deviations, reforms what is deformed and produces a richly fertile crop for the Lord's vineyard. Det rötter ut briars, törnen och tistlar av villoläror, fel och schismer, korrigerar avvikelser, reformer vad deformeras och bildar ett rikt bördig gröda för Herrens vingård. Neglect of councils, on the other hand, spreads and fosters the aforesaid evils. Försummelse av råd, å andra sidan, sprider och främjar nämnda onda. This conclusion is brought before our eyes by the memory of past times and reflection on the present situation. Denna slutsats inför våra ögon av minnet av gångna tider och reflektion om den nuvarande situationen. For this reason we establish, enact, decree and ordain, by a perpetual edict, that general councils shall be held henceforth in the following way . Av denna anledning vi upprättar, anta, dekret och ordinera, genom en evig påbud, att allmänna råd skall hållas hädanefter på följande sätt. The first shall follow in five years immediately after the end of this council, the second in seven years immediately after the end of the next council, and thereafter they are to be held every ten years for ever. Den första ska följa i fem år omedelbart efter utgången av detta råd, den andra i sju år omedelbart efter utgången av nästa rådsmöte, och därefter de skall hållas vart tionde år för alltid. They are to be held in places which the supreme pontiff is bound to nominate and assign within a month before the end of each preceding council, with the approval and consent of the council, or which, in his default, the council itself is bound to nominate. De ska hållas på platser där påven är skyldig att utse och tilldela inom en månad före utgången av varje föregående råd, med godkännande och samtycke av rådet, eller som, i hans standard, är rådet självt skyldig att nominera. Thus, by a certain continuity, there will always be either a council in existence or one expected within a given time. Genom att en viss kontinuitet, kommer det alltid vara antingen ett råd som redan finns eller en förväntas inom en viss tid. If perchance emergencies arise, the time may be shortened by the supreme pontiff, acting on the advice of his brothers, the cardinals of the Roman church, but it may never be prolonged. Om det till äventyrs nödsituationer uppstår, kan tiden förkortas genom påven, på inrådan av sina bröder, kardinalerna av den romerska kyrkan, men det kan aldrig vara långvarig. Moreover, he may not change the place assigned for the next council without evident necessity. Dessutom kan han inte ändra platsen tilldelats för nästa rådsmöte utan uppenbar nödvändighet. If an emergency arises whereby it seems necessary to change the place--for example in the case of a siege, war, disease or the like--then the supreme pontiff may, with the consent and written endorsement of his aforesaid brothers or of two-thirds of them, substitute another place which is suitable and fairly near to the place previously assigned. Om en nödsituation uppstår där det verkar nödvändigt att byta plats - till exempel i fråga om en belägring, krig, sjukdom eller liknande - då påven får, med samtycke och skriftligt godkännande av sin ovannämnda bröder eller två tredjedelar av dem, i stället en annan plats som är lämplig och ganska nära den plats som tidigare angivits. It must, however, be within the same nation unless the same or a similar impediment exists throughout the nation. Det måste dock vara inom samma nation om inte samma eller liknande hinder finns i hela nationen. In the latter case he may summon the council to another suitable place which is nearby but within another nation, and the prelates and other persons who are customarily summoned to a council will be obliged to come to it as if it had been the place originally assigned. I det senare fallet kan han kalla rådet till en annan lämplig plats som ligger i närheten, men inom en annan nation, och prelater och andra personer som vanligtvis kallas till ett råd kommer att bli tvungna att komma till det som om det hade varit den plats som ursprungligen tilldelats . The supreme pontiff is bound to announce and publish the change of place or the shortening of time in a legal and solemn form within a year before the date assigned, so that the aforesaid persons may be able to meet and hold the council at the appointed time. Påven är skyldig att meddela och offentliggöra ändringen av plats eller kortare tid på ett lagligt och högtidlig form inom ett år före den tilldelade datum, så att ovannämnda personer kan ha möjlighet att träffas och hålla rådet på utsatt tid .

[Provision to guard against future schisms] [Bestämmelsen att skydda mot framtida schismer]

If it happens--though may it not!--that a schism arises in the future in such a way that two or more persons claim to be supreme pontiffs, then the date of the council, if it is more than a year off, is to be brought forward to one year ahead; calculating this from the day on which two or more of them publicly assumed the insignia of their pontificates or on which they began to govern. Om det händer - även om det kanske inte! - Att en schism uppstår i framtiden på ett sådant sätt att två eller flera personer hävdar att de högsta prästerna, sedan dagen för rådet, om den är mer än ett år bort, skall flyttas fram till ett år framåt, beräknar detta från den dag då två eller flera av dem offentligt antas insignier sitt pontifikat eller då de började att regera. All prelates and others who are bound to attend a council shall assemble at the council without the need for any summons, under pain of the law's sanctions and of other penalties which may be imposed by the council, and let the emperor and other kings and princes attend either in person or through official deputies, as if they had been besought, through the bowels of the mercy of our lord Jesus Christ, to put out a common fire. Alla prelater och andra som är skyldiga att delta i ett råd ska samlas i rådet utan att det behövs en kallelse, vid äventyr av lagens sanktioner och andra påföljder som kan åläggas av fullmäktige, och låta kejsaren och andra kungar och furstar närvara personligen eller genom officiell suppleanter, som om de hade bad, genom tarmen i händerna på vår herre Jesus Kristus, för att släcka en gemensam brand. Each of those claiming to be the Roman pontiff is bound to announce and proclaim the council as taking place at the end of the year, as mentioned, in the previously assigned place; he is bound to do this within a month after the day on which he came to know that one or more other persons had assumed the insignia of the papacy or was administering the papacy; and this is under pain of eternal damnation, of the automatic loss of any rights that he had acquired in the papacy, and of being disqualified both actively and passively from all dignities. Var och en av dem som påstår sig vara den romerske påven är skyldig att meddela och proklamera rådet som äger rum i slutet av året, som nämnts i tidigare tilldelad plats, är han skyldig att göra detta inom en månad efter den dag då Han fick veta att en eller flera andra personer hade övertagit insignier för påvedömet eller var administrerar påvedömet, och det är under hot om evig fördömelse, om automatisk förlust av några rättigheter som han hade förvärvat i påvedömet, och att vara diskvalificeras både aktivt och passivt från all värdighet. He is also bound to make the council known by letter to his rival claimant or claimants, challenging him or them to a judicial process, as well as to all prelates and princes, insofar as this is possible. Han är också skyldig att göra rådet till känna genom brev till sin rival kärande eller sökande, utmana honom eller dem att en rättslig process, liksom alla prelater och furstar, i den mån detta är möjligt. He shall go in person to the place of the council at the appointed time, under pain of the aforesaid penalties, and shall not depart until the question of the schism has been fully settled by the council. Han skall inställa sig personligen till den plats i rådet vid utsatt tid, vid äventyr av nämnda påföljder, och skall inte avvika förrän frågan om den schismen har fullständigt avgöras av rådet. None of the contenders for the papacy, moreover shall preside as pope at the council. Ingen av de utmanare till påvedömet, skall dessutom vara ordförande som påve i rådet. Indeed, in order that the church may rejoice more freely and quickly in one undisputed pastor, all the contenders for the papacy are suspended by law as soon as the council has begun, on the authority of this holy synod, from all administration; and let not obedience be given in any way by anyone to them, or to any one of them until the question has been settled by the council. I själva verket så att kyrkan kan glädja sig mer fritt och snabbt i en obestridd pastor, är alla utmanarna till påvedömet upphävs genom lag så snart rådet har börjat, på uppdrag av denna heliga synod, från all administration, och låt inte lydnad ges på något sätt av någon till dem eller till någon av dem till dess att frågan har avgjorts av fullmäktige.

If it happens in the future that the election of a Roman pontiff is brought about through fear, which would weigh upon even a steadfast man, or through pressure, then we declare that it is of no effect or moment and cannot be ratified or approved by subsequent consent even if the state of fear ceases. Om det händer i framtiden att valet av en romersk påven uppnås genom rädsla, vilket skulle tynga även en trofast människa, eller genom påtryckningar, då vi förklara att den inte har någon effekt eller moment och kan inte ratificeras eller godkännas av efterföljande samtycke även om tillstånd av rädsla upphör. The cardinals, however, may not proceed to another election until a council has reached a decision about the election, unless the person elected resigns or dies. Kardinalerna dock inte får gå till ett annat val förrän rådet har fattat beslut om valet, om inte personen vald avgår eller avlider. If they do proceed to this second election, then it is null by law and both those making the second election and the person elected, if he embarks upon his reign as pope, are deprived by law of every dignity, honour and rank--even cardinalatial or pontifical--and are thereafter ineligible for the same, even the papacy itself; and nobody may in any way obey as pope the second person elected, under pain of being a fosterer of schism. Om de inte gå vidare med denna andra val, då är det noll i lag och såväl de som gör andra val och utsedd person, om han ger sig på hans regeringstid som påve, saknar enligt lag i varje värdighet, heder och rang - även cardinalatial eller Påvliga - och är därefter inte omfattas av det samma, även påvedömet självt, och ingen på något sätt kan lyda som påve den andra personen vald, vid äventyr av att vara fostrare av schism. In such a case the council is to provide for the election of a pope. I sådant fall skall rådet ge för val av en påve. It is lawful, however, and indeed all the electors are bound, or at least the greater part of them, to move to a safe locality and to make a statement about the said fear. Det är lagligt, dock, och alla de väljare är bundna, eller åtminstone större delen av dem, att flytta till en säker plats och göra ett uttalande om denna rädsla. The statement is to be made in a prominent place before public notaries and important persons as well as before a multitude of the people. Uttalandet skall göras på en framträdande plats inför notarius publicus och viktiga personer liksom inför en mångfald av människor. They are to do this as quickly as they can without danger to their persons, even if there is a threat of danger to all their goods. De ska göra detta så snabbt som de kan utan fara för deras personer, även om det finns ett hot om fara för alla sina varor. They shall state in their allegation the nature and extent of the fear and shall solemnly swear that the allegation is true that they believe they can prove it and that they are not making it out of malice or calumny. De skall i sitt påstående om arten och omfattningen av rädsla och svär högtidligt att påståendet är sant att de tror att de kan bevisa det och att de inte gör det av elakhet eller förtal. Such an allegation of fear cannot be delayed in any way until after the next council. Ett sådant påstående av rädsla kan inte skjutas på något sätt förrän efter nästa rådsmöte.

After they have moved and have alleged the fear in the above form, they are bound to summon the person elected to a council. Efter att de flyttat och påstådda rädslan i formuläret ovan, är de skyldiga att kalla den person som valts till ett råd. If a council is not due for more than a year after their summons, then its date shall be brought forward by the law itself to only a year ahead, in the way explained above. Om rådet inte är förfallna sedan mer än ett år efter kallelse, sedan dess datum skall tidigareläggas i lagen att endast ett år i förväg, på det sätt som beskrivs ovan. The elected person is bound under pain of the aforesaid penalties, and the cardinals under pain of automatically losing the cardinalate and all their benefices, to announce and proclaim the council within a month after the summons, in the way mentioned above, and to make it known as soon as possible. De valda personen är bunden vid äventyr av nämnda påföljder, och kardinalerna vid äventyr av automatiskt förlora cardinalate och alla deras benefices att meddela och proklamera rådet inom en månad efter kallelse, på det sätt som nämns ovan, och att göra det så tidigt som möjligt. The cardinals and other electors are bound to come in person to the place of the council, at a suitable time, and to remain there until the end of the affair. Kardinalerna och andra väljare är skyldiga att komma in personligen till den plats i rådet, vid en lämplig tidpunkt, och stanna kvar där tills slutet av affären.

The other prelates are bound to answer the cardinals' summons, as mentioned above, if the person elected fails to issue a summons. Andra prelater är skyldiga att svara på kardinalerna stämningsansökan, som nämnts ovan, att om personen väljs inte utfärda en kallelse. The latter will not preside at the council since he will have been suspended by law from all government of the papacy from the time the council begins, and he is not to be obeyed by anyone in any matter under pain of the offender becoming a promoter of schism. De senare kommer inte vara ordförande i rådet, eftersom han har skjutits upp av lag från hela regeringen i påvedömet från den tidpunkt då rådet börjar, och han skall inte åtlydas av alla på alla frågor under hot om gärningsmannen bli en förespråkare för schism. If the aforesaid emergencies arise within a year before the beginning of a council-namely that more than one person claim to be pope or that someone has been elected through fear or pressure--then those who claim to be pope, or the one elected through fear or pressure, as well as the cardinals, are deemed by law as having been summoned to the council. Om de nämnda nödsituationer uppstå inom ett år före början av ett råd, nämligen att mer än en person påstår sig vara popen eller att någon har valts genom rädsla eller tryck - så de som påstår sig vara påve eller en väljs genom rädsla eller tryck, liksom kardinaler, bedöms enligt lag, har kallats till rådet. They are bound, moreover, to appear in person at the council, to explain their case and to await the council's judgment. De är bundna dessutom att inställa sig personligen vid rådet, att förklara sitt ärende och att invänta rådets bedömning. But if some emergency happens during the above occurrences whereby it is necessary to change the place of the council--for example a siege or war or disease or some such--then nevertheless all the aforesaid persons, as well as all prelates and others who are obliged to attend a council, are bound to assemble at a neighbouring place suitable for the council, as has been said above. Men om något akut händer under ovanstående händelser där det är nödvändigt att ändra platsen för rådet - till exempel en belägring eller krig eller sjukdom eller något sådant - då ändå alla nämnda personer, liksom alla prelater och andra som är skyldiga att delta i ett råd, är skyldiga att montera på en närliggande plats som lämpar sig för rådet, som har sagts ovan. Moreover, the greater part of the prelates who have moved to a particular place within a month may specify it as the place of the council to which they and others are bound to come, just as if it had been the place first assigned. Dessutom den största delen av prelater som har flyttat till en särskild plats inom en månad kan ange det på platsen för rådet som de och andra är tvungna att komma, precis som om det hade varit platsen för första gången hänförs. The council, after it has thus been summoned and has assembled and become acquainted with the cause of the schism, shall bring a suit of contumacy against the electors or those claiming to be pope or the cardinals, if perchance they fail to come. Rådet skall, efter det har därför kallats och har samlat och stifta bekantskap med orsaken till schismen, ska sätta en kostym av TREDSKA mot väljarna eller de som påstår sig vara popen eller kardinalerna, om äventyrs de inte komma. It shall then pronounce judgment and shall punish, even beyond the aforesaid penalties and in such a way that the fierceness of the punishment acts as an example to others, those who are to blame--no matter of what state or rank or pre-eminence, whether ecclesiastical or secular, they may be--in starting or fostering the schism, in their administering or obeying, in their supporting those who governed or in making an election against the aforesaid prohibition, or who lied m their allegations of fear. Den skall sedan döma och straffa, även utanför de nämnda påföljder och på ett sådant sätt att häftighet av straff fungerar som ett exempel för andra, de som är skyldig - oavsett i vilket skick eller rangordna eller företräde , vare sig kyrkliga eller världsliga, kan de - att inleda eller främja schismen i sin förvaltning eller lyda, i deras stödja dem som regleras eller att göra ett val mot detta förbud, eller som ljög m sina påståenden av rädsla.

The disturbance caused by fear or pressure at a papal election corrodes and divides, in a lamentable way, the whole of Christianity. De olägenheter som orsakas av rädsla eller tryck vid ett påvligt val korroderar och delar, på ett bedrövligt sätt, hela kristendomen. In order that it may be assiduously avoided, we have decided to decree, in addition to what has been said above, that if anyone brings to bear or causes, or procures to be brought about, fear or pressure or violence of this kind upon the electors in a papal election, or upon any one of them, or has the matter ratified after it has been done, or advises or acts in support of it, or knowingly receives or defends someone who has done this, or is negligent in enforcing the penalties mentioned below--no matter of what state or rank or pre-eminence the offender may be, even if it be imperial or regal or pontifical, or any other ecclesiastical or secular dignity he may hold--then he automatically incurs the penalties contained in pope Boniface VIII's constitution which begins Felicis, and he shall be effectively punished by them. För att det kan vara flitigt undvikas, har vi beslutat att dekret, utöver vad som sagts ovan, att om någon tar att bära eller orsakar, eller upphandlar ska åstadkommas, rädsla eller tryck eller våld av detta slag på väljarna i ett påvligt val, eller på någon av dem, eller har ärendet ratificerat efter att den har gjort, eller råder eller handlingar till stöd för det, eller medvetet tar emot eller försvarar någon som gjort detta, eller är försumlig i genomdriva påföljder som nämns nedan - oavsett i vilket skick eller rangordna eller företräde gärningsmannen kan vara, även om det kejserliga eller kunglig eller Påvliga eller andra kyrkliga eller världsliga värdighet han kan hålla - då han automatiskt att ådra sig de sanktioner som finns i Bonifatius VIII: s konstitution som börjar Felicis, och han skall bestraffas effektivt med dem.

Any city--even if it be Rome itself, though may it not be!--or any other corporation that gives aid, counsel or support to someone who does these things, or that does not have such an offender punished within a month, insofar as the enormity of the crime demands and there exists the possibility of inflicting the punishment, shall automatically be subject to ecclesiastical interdict. Vilken stad som helst - även om det är själva Rom, kanske om det inte bli! - Eller någon annan sammanslutning som ger stöd, råd och stöd till någon som gör dessa saker, eller som inte har en sådan gärningsmannen straffas inom en månad, mån enorma brottet krav och det finns en möjlighet att tillfoga straffet, skall automatiskt omfattas av kyrkliga interdict. Furthermore the city, apart from the one mentioned above, shall be deprived of the episcopal dignity, notwithstanding any privileges to the contrary. Dessutom staden, förutom de som nämns ovan, skall berövas den biskopliga värdighet, trots några privilegier på motsatsen. We wish, moreover, that this decree be solemnly published at the end of every general council and that it be read out and publicly announced before the start of a conclave, wherever and whenever the election of a Roman pontiff is about to take place. Vi vill dessutom att detta dekret skall högtidligen publiceras i slutet av varje allmänna råd och att det läsas upp och offentliggöras innan konklaven, om och när valet av en romersk påven håller på att ske.

[On the profession to be made by the pope] [På yrket som skall göras av påven]

Since the Roman pontiff exercises such great power among mortals, it is right that he be bound all the more by the incontrovertible bonds of the faith and by the rites that are to be observed regarding the church's sacraments. Eftersom den romerska påven utövar så stor makt bland dödliga, är det rätt att han bunden desto mer av den obestridliga obligationer i tron och de ritualer som skall iakttas rörande kyrkans sakrament. We therefore decree and ordain, in order that the fullness of the faith may shine in a future Roman pontiff with singular splendour from the earliest moments of his becoming pope, that henceforth whoever is to be elected Roman pontiff shall make the following confession and profession in public, in front of his electors, before his election is published. Vi därför dekret och viga, så att fullheten av tron kan lysa i en framtida romerska påven med sällsam glans från de tidigaste ögonblicken i hans blir påve, som hädanefter vem som skall väljas romerske påven skall göra följande bekännelse och yrket i allmänheten, framför sina väljare, innan han valdes publiceras.

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit. I namn av den heliga och odelbara Treenigheten, Fadern och Sonen och den Helige Ande. Amen. Amen. In the year of our Lord's nativity one thousand etc., I, N., elected pope, with both heart and mouth confess and profess to almighty God, whose church I undertake with his assistance to govern, and to blessed Peter, prince of the apostles, that as long as I am in this fragile life I will firmly believe and hold the catholic faith, according to the traditions of the apostles, of the general councils and of other holy fathers , especially of the eight holy universal councils -namely the first at Under ett år då vår Herres nativitet ettusen osv, jag, N., vald till påve, med både hjärta och bekänna munnen och bekänner sig till allsmäktig gud, vars kyrka jag göra med hans hjälp att styra, och välsignade Petrus, furste apostlar, att så länge jag är i detta bräckliga liv jag fullt och fast tror och hålla den katolska tron, enligt traditionerna av apostlarna, de allmänna råden och andra heliga fäder, speciellt av de åtta heliga allmänna råden, nämligen först på

Nicaea , the second at Nicaea, den andra vid

Constantinople , the third at Konstantinopel, den tredje i

Ephesus , the fourth at Efesos, den fjärde i

Chalcedon , the fifth and sixth at Chalcedon, femte och sjätte på

Constantinople , the seventh at Konstantinopel, den sjunde på

Nicaea and the eighth at Nicaea och den åttonde på

Constantinople --as well as of the general councils at the Konstantinopel - liksom i de allmänna råden i

Lateran , Lateran,

Lyons and Lyons och

Vienne , Vienne

and I will preserve this faith unchanged to the last dot and will confirm, defend and preach it to the point of death and the shedding of my blood, and likewise I will follow and observe in every way the rite handed down of the ecclesiastical sacraments of the catholic church. och jag kommer att bevara denna tro oförändrad till den sista punkten och kommer att bekräfta, försvara och predika den till döden och avgivande av mitt blod, och även jag kommer att följa och observera på alla sätt riten avkunnats av kyrkliga sakrament den katolska kyrkan. This my profession and confession, written at my orders by a notary of the holy Roman church, I have signed below with my own hand. Detta mitt yrke och bekännelse, skriven på min order av en notarie av den heliga romerska kyrkan, har jag undertecknat under med min egen hand. I sincerely offer it on this altar N. to you, almighty God, with a pure mind and a devout conscience, in the presence of the following. Jag erbjuder uppriktigt det på detta altare N. till dig, Gud den allsmäktige, med ett rent sinne och en hängiven samvete, i närvaro av följande. Made etc. Made etc.

[That prelates may not be translated without their consent] [Det prelater får inte översättas utan deras samtycke]

When prelates are translated, there is commonly both spiritual and temporal loss and damage of a grave nature for the churches from which they are transferred. När prelater översätts, det är vanligt både andliga och världsliga förlust och skada av stor betydelse för kyrkorna från vilka de överförs. The prelates, moreover, sometimes do not maintain the rights and liberties of their churches as carefully as they otherwise might, out of fear of being translated. De prelater, dessutom, ibland inte behålla de rättigheter och friheter deras kyrkor så noga som de annars skulle, av rädsla för att översättas. The importunity of certain people who seek their own good, not that of Jesus Christ, may mean that the Roman pontiff is deceived in such a matter, as one ignorant of the facts, and so is easily led astray. Den enträgenhet av vissa människor som söker sitt eget bästa, inte det av Jesus Kristus, kan innebära att den romerske påven är lurad i ett sådant ärende, som en okunnig om fakta, och det är lätt att förledas. We therefore determine and ordain, by this present decree, that henceforth bishops and superiors ought not to be translated unwillingly without a grave and reasonable cause which, after the person in question has been summoned, is to be inquired into and decided upon with the advice of the cardinals of the holy Roman church, or the greater part of them, and with their written endorsement. Vi bestämmer därför och ordinera, genom detta närvarande dekret, som hädanefter biskopar och överordnade inte bör översättas ogärna utan en grav och godtagbara skäl som när personen i fråga har kallats, är att bli undersökt och beslutas med råd av kardinalerna av den heliga romerska kyrkan, eller större delen av dem, och med deras skriftliga godkännande. Lesser prelates, such as abbots and others with perpetual benefices, ought not to be changed, moved or deposed without a just and reasonable cause that has been inquired into. Lesser prelater, såsom abbotar och andra med evig benefices, borde inte ändras, flyttas eller avsatte utan en rättvis och rimlig orsak som har undersökt.

We add, moreover, that for abbots to be changed the written endorsement of the cardinals is necessary--just as it is necessary for bishops, as has been said-saving, however, the constitutions and privileges of any churches, monasteries and orders. Vi tillför dessutom att för Abbots ändras skriftliga godkännande av kardinalerna är nödvändigt - precis som det är nödvändigt för biskopar, som sagt att spara, men, grundlagar och privilegier för alla kyrkor, kloster och beställningar.

[On spoils and procurations] [På bytet och procurations]

Papal reservations as well as the exacting and receiving of procurations which are due to ordinaries and other lesser prelates, by reason of a visitation, and of spoils on deceased prelates and other clerics, are seriously detrimental to churches, monasteries and other benefices and to churchmen. Påvlig reservationer samt krävande och ta emot procurations som beror på ordinaries och andra mindre prelater, på grund av en hemsökelse, och bytet på avliden prelater och andra präster, är allvarligt skadar kyrkor, kloster och andra benefices och kyrkomän . We therefore declare, by this present edict, that it is reasonable and in the public interest that reservations made by the pope, as well as exactions and collections of this kind made by collectors and others appointed or to be appointed by apostolic authority, are henceforth in no way to occur or to be attempted. Vi förklarar därför med detta närvarande påbudet, att det är rimligt och i allmänhetens intresse att reservationer av påven, liksom utpressningar och samlingar av detta slag som gjorts av samlare och andra som utsetts eller skall utses av apostoliska myndighet, hädanefter på något sätt att uppstå, eller att prövas. Indeed, procurations of this kind, as well as spoils and the goods of any prelates found at their deaths, even if they are cardinals or members of the papal household or officials or any other clerics whatsoever, in the Roman curia or outside it, no matter where or when they die, are to belong to and to be received by, fully and freely, those persons to whom they would and ought to belong with the ending of the aforesaid reservations, mandates and exactions. Faktum procurations av detta slag, liksom krigsbytet och varor av alla prelater finns på deras död, även om de är kardinaler eller medlemmar av det påvliga hushållet eller tjänstemän eller andra präster som helst, i kurian eller utanför den, nej oavsett var eller när de dör, är att tillhöra och vara mottagen av, helt och fritt, de personer som de skulle och borde tillhöra med ändelsen i nämnda reservationer, mandat och utpressningar. We forbid the exaction of such spoils on prelates even inferior ones and others, which are outside and contrary to the form of common law. Vi förbjuder FORDRING sådana bytet på prelater ännu sämre förhållanden och andra som är utanför och strider mot den form av sedvanerätt. However, the constitution of pope Boniface VIII of happy memory, beginning Praesenti, which was published with this specially in mind, is to remain in force. Dock är bildandet av Bonifatius VIII glatt minne, början Praesenti, som publicerades med detta speciellt i åtanke, att fortsätta att gälla.

SESSION 40 - 30 OCTOBER 1417 SESSION 40 - 30 oktober 1417

[Reforms to be made by the pope together with the council before it is dissolved] [Reformer som skall göras av påven tillsammans med rådet innan det är löst]

The most holy synod of Constance [40 ] declares and decrees that the future supreme Roman pontiff, who by God's grace is to be elected very soon, together with this sacred council or those to be deputed by the individual nations, is bound to reform the church in its head and in the Roman curia, according to justice and the good government of the church, before this council is dissolved, under the topics contained in the following articles, which were at various times put forward by the nations by way of reforms. Den mest heliga synoden av Constance [40] förklarar och dekret som den framtida suveräna romerske påven, som genom Guds nåd skall väljas inom kort, tillsammans med denna heliga rådet eller de som ska deputed av de enskilda nationerna, är skyldig att reformera kyrkan i huvudet och i kurian, beroende på rättvisa och gott styre i kyrkan, före detta råd är upplöst, enligt de teman som ingår i följande artiklar, som vid flera tillfällen framfört av nationerna genom reformer .

1. 1. First, the number, quality and nationality of the lord cardinals. Först, antal, kvalitet och nationalitet herre kardinaler.

2. 2. Next, reservations of the apostolic see. Nästa, bokningar av den apostoliska se.

3. 3. Next, annates, common services and petty services. Därefter annates, gemensamma tjänster och småaktiga tjänster.

4. 4. Next, collations to benefices and expectative graces. Därefter collations till benefices och expectative nåd.

5. 5. Next, the cases that are, or are not, to be heard at the Roman curia. Nästa, de fall som är, eller inte, att höras vid kurian.

6. 6. Next, appeals to the Roman curia. Bredvid, vädjar till kurian.

7. 7. Next, the offices of chancery and penitentiary. Nästa, kontor Chancery och kriminalvården.

8. 8. Next, exemptions and incorporations made at the time of the schism. Nästa, undantag och bolagisering gjordes vid tiden för schismen.

9. 9. Next, commendams. Därefter commendams.

10. 10. Next, confirmation of elections. Nästa bekräftelse av val. [41 ] [41]

11. 11. Next, intercalary fruits. Därefter intercalary frukter.

12. 12. Next, not alienating goods of the Roman church and of other churches. Därefter alienera inte varor av den romerska kyrkan och andra kyrkor.

13. 13. Next, for what reasons and how a pope can be corrected or deposed. Nästa, varför och hur en påve kan korrigeras eller avsättas.

14. 14. Next, the eradication of simony. Nästa, utrotning av Simony.

15. 15. Next, dispensations. Nästa, dispenser.

16. 16. Next, revenues of the pope and the cardinals. Nästa, inkomster av påven och kardinalerna.

17. 17. Next, indulgences. Nästa, avlat.

18. 18. Next, tithes. Nästa, tionden.

With this addition, that when the nations have deputed their representatives as Med detta tillägg, att när nationerna har deputed deras företrädare

mentioned above, the others may freely return to their own countries with the ovan, medan de övriga fritt återvända till sina hemländer med

pope's permission. påvens tillstånd.

[That the election of the Roman pontiff may be begun, notwithstanding the absence of Peter de Luna's cardinals] [Att valet av den romerska påven får påbörjas, trots avsaknaden av Peter de Luna kardinaler]

The most holy general synod of Constance notes what was previously agreed upon at Narbonne concerning the church's unity and the admission to this synod of the cardinals of the obedience of Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience. Den mest heliga allmänna synoden av Constance noterar vad man tidigare kommit överens om vid Narbonne om kyrkans enhet och upptagandet till denna synod av kardinalerna av lydnad av Peter de Luna som kallas Benedict XIII i hans lydnad. It notes, too, that after the notorious expulsion of the said Peter de Luna, the aforesaid cardinals who had been summoned before the expulsion according to the terms of the agreement, did not come within three months and more after the aforesaid expulsion. Kommissionen noterar också att efter den ökända utvisningen av, säger Peter de Luna, den nämnda kardinaler som hade kallats innan utvisning enligt villkoren i avtalet, inte kom inom tre månader och mer efter ovannämnda utvisning. The synod therefore decrees and declares that, notwithstanding their absence, it will proceed to the election of the Roman pontiff on the authority of the said synod and according to what has been decided by the same synod. Synoden dekret därför och förklarar att, trots deras frånvaro, kommer det att gå vidare till valet av den romerska påven på myndigheten i denna synoden och enligt vad som har beslutats av samma synoden. It declares, however, that if they arrive before the election of the future supreme pontiff has been completed, and if they adhere to the council, they are to be admitted to the aforesaid election together with the other cardinals, according to the directives of the law and what shall be decided by the council. Det förklarar dock att om de kommer fram innan valet av den framtida påven har avslutats, och om de ansluter sig till rådet, de skall få tillträde till nämnda val tillsammans med de andra kardinalerna, enligt direktiven i rätt och vad som skall beslutas av rådet.

[On the manner and form of electing the pope] [På sätt och form val påven]

For the praise, glory and honour of almighty God and for the peace and unity of the universal church and of the whole christian people. För beröm, ära och heder allsmäktig Gud och för fred och enighet i den universella kyrkan och hela kristna folket. The election of the future Roman and supreme pontiff is soon to be held. Valet av framtida romerska och påven kommer snart att hållas. We wish that it may be confirmed with greater authority and by the assent of many persons and that, mindful as we are of the state of the church, no doubts or scruples may later remain in people's minds regarding the said election but rather that a secure, true full and perfect union of the faithful may result from it. Vi önskar att det kan bekräftas med större auktoritet och med samtycke av många personer och att uppmärksamma eftersom vi är av tillståndet i kyrkan, ingen tvivel eller skrupler kan senare kvar i folks medvetande om det nämnda val utan att en säker får True hel och fullkomlig förening av de troende följer av detta. Therefore this most holy general synod of Constance, mindful of the common good and with the special and express consent and the united wish of the cardinals of the holy Roman church present at the same synod, and of the college of cardinals and of all the nations at this present council, declares, ordains and decrees that, for this time only, at the election of the Roman and supreme pontiff, there shall be added to the cardinals six prelates or other honourable churchmen in holy orders, from each of the nations currently present and named at the same synod, who are to be chosen by each of the said nations within ten days. Därför denna mest heliga allmänna synoden av Constance, som är medvetna om det gemensamma bästa och med den särskilda och uttryckligt medgivande och Förenade önskan av kardinalerna av den heliga romerska kyrkan närvarande på samma synoden, och College of kardinaler och alla nationer vid detta närvarande råd, förklarar, förordnar och dekret som, för denna gång bara, vid valet av den romerska och påven, skall det läggas till kardinalerna sex prelater eller andra hedervärda i kyrkans präst, från respektive nation för närvarande närvarande och namnges på samma synoden, som skall väljas av var och en av dessa nationer inom tio dagar. This same holy synod gives power to all these people, insofar as it is necessary, to elect the Roman pontiff according to the form here laid down. Denna samma heliga synod ger kraft åt alla dessa människor, i den mån det är nödvändigt, att välja den romerske påven enligt formuläret här anges. That is to say, the person is to be regarded as the Roman pontiff by the universal church without exception who is elected and admitted by two-thirds of the cardinals present at the conclave and by two-thirds of those from each nation who are to be and have been added to the cardinals. Det vill säga, är den person som skall anses som den romerske påven av den universella kyrkan utan undantag som väljs och medges av två tredjedelar av kardinalerna närvarande vid konklaven och två tredjedelar av de från varje nation som skall vara och har lagts till kardinalerna. Moreover, the election is not valid nor is the person elected to be regarded as supreme pontiff unless two-thirds of the cardinals present at the conclave, and two-thirds of those from each nation who should be and have been added to the same cardinals, agree to elect him as Roman pontiff. Dessutom är valet inte är giltigt eller är utsedd person betraktas som påven om två tredjedelar av kardinalerna närvarande vid konklaven, och två tredjedelar av de från varje nation som borde vara och har lagts till samma kardinalerna accepterar att välja honom som romerska påven. The synod also declares, ordains and decrees that the votes of any persons cast at the election are null unless, as has been said, two-thirds of the cardinals, and two-thirds of those from each nation who should be and have been added to them, agree, directly or by way of addition, upon one person. Synoden förklarar också, förordnar och dekret som röster av alla personer som avgivits vid valet är noll om inte, som sagt, två tredjedelar av kardinalerna, och två tredjedelar av de från varje nation som borde vara och har lagts dem, komma överens, direkt eller genom tillägg, på en person. This must be added, moreover, that the prelates and other persons who should be and have been added to the cardinals for the election, are bound to observe all and singular apostolic constitutions, even penal ones, which have been promulgated regarding the election of the Roman pontiff, just as the cardinals themselves are bound to observe them, and they are bound to their observance. Härtill kommer dessutom att prelater och andra personer som bör vara och har lagts till kardinalerna för valet, är skyldiga att iaktta alla och ovanliga apostoliska konstitutioner, även straffrättsliga sådana, som före skrivs om val av Roman påven, precis som kardinalerna själva är skyldiga att iaktta dem, och de är bundna till deras efterlevnad. The said electors, both cardinals and others, are also bound to swear, before they proceed to the election, that in attending to the business of the election, they will proceed with pure and sincere minds--since it is a question of creating the vicar Jesus Christ, the successor of the blessed Peter, the governor of the universal church and the leader of the Lord's flock--and that they firmly believe it will benefit the public good of the universal church if they entirely prescind from all affection for persons of any particular nation, or other inordinate affections, as well as from hatred and graces or favours bestowed, in order that by their ministry a beneficial and suitable pastor may be provided for the universal church. Nämnda väljare, både kardinaler och andra, är också skyldig att svära, innan de fortsätter till valet, att sköta verksamheten i valet, kommer de att fortsätta med ren och uppriktig sinnen - eftersom det handlar om att skapa kyrkoherde Jesus Kristus, efterföljaren till den välsignade Petrus, guvernör i den universella kyrkan och ledare för Herrens hjord - och att de är övertygad om att det kommer att gynna allmänhetens bästa av den universella kyrkan om de prescind helt från alla känslor för personer av någon särskild nation, eller andra överdrivna känslor, liksom från hat och gracerna eller gynnar skänkt, i syfte att genom sin tjänst en faktisk och lämplig pastor kan ges för den universella kyrkan. This same holy synod, mindful of this notorious vacancy in the Roman church, fixes and assigns the next ten days for all and singular cardinals of the holy Roman church, whether present here or absent, and the other electors mentioned above, to enter into the conclave which is to be held in this city of Constance, in the commune's principal building which has already been allocated for this purpose. Denna samma heliga synod, medveten om detta beryktade vakans i den romerska kyrkan, fixar och tilldelar de närmaste tio dagar för alla och ovanliga kardinaler av den heliga romerska kyrkan, oavsett om detta här eller frånvarande, och andra väljare som nämns ovan, att ingå i den konklaven som ska hållas i denna stad av Constance, i kommunens främsta byggnad som redan har avsatts för detta ändamål. The synod ordains, declares and decrees that within these next ten days the aforesaid electors, both cardinals and others mentioned above, must enter into the conclave for the purpose of holding the election and of doing and carrying out all the other matters according as the laws ordain and decree in all things, besides those mentioned above regarding the cardinals and other electors, concerning the election of a Roman pontiff. Synoden förordnar, förklarar och dekret som inom de närmaste tio dagarna nämnda väljare, både kardinaler och andra nämnt ovan, skall träda i konklaven för att hålla val och av att göra och utföra alla de andra frågor som enligt lag ordinera och dekret i allt, förutom de som nämns ovan angående kardinaler och andra väljare, om valet av en romersk påven. The same holy synod wishes all these laws to remain in force after the above matters have been observed. Samma heliga synoden önskar alla dessa lagar skall förbli i kraft efter det att dessa frågor har observerats. For this time, however, it approves, ordains, establishes and decrees this particular form and manner of election. För denna gång, dock positivt, förordnar, upprättas och förordningar denna särskilda form och sättet för val. The same holy synod, in order to remove all scruples, makes and declares fit for actively and passively carrying out all legitimate acts at the same synod, insofar as this is necessary, all those who are present at the same synod as well as those who will come and adhere to it, always saving the other decrees of this same sacred council, and it will supply for any defects, if perchance any shall occur in the above, notwithstanding any apostolic constitutions, even those published in general councils, and other constitutions to the contrary. Samma heliga synoden, för att ta bort alla skrupler, gör och förklarar lämpade för aktivt och passivt utföra alla lagliga handlingar på samma synoden, i den mån detta är nödvändigt, alla de som befinner sig på samma synoden, liksom de som kommer och följa den, alltid rädda andra dekret av samma sakrala råd, och det kommer att leverera för eventuella brister, om det till äventyrs någon uppträder på de ovan nämnda, trots alla apostoliska konstitutionerna, även de som publicerats i allmänna råd och andra författningar motsatsen.

SESSION 41 - 8 November 1417 SESSION 41 - 8 November 1417

[Everything is prepared for the start of the conclave to elect a pope. [Allt är förberett för starten av konklaven för att välja en påve. On 11 November cardinal Oddo Colonna is elected pontiff as Martin V. ] Den 11 november kardinal Oddo Colonna väljs påven som Martin V.]

SESSION 42 - 28 December 1417 SESSION 42 - 28 December 1417

[In this session a bull of Martin V was approved regarding Baldassare Cossa, formerly pope, who was earlier deprived of his see and imprisoned by the council but who is now to be set free] [I denna session en tjur av Martin V godkändes om Baldassare Cossa, tidigare påve, som var tidigare berövats sin se och fängslats av rådet men som nu att vara gratis]

SESSION 43 SESSION 43

[42 ] [42]

- 23 MARCH 1418 - 23 mars 1418

[Certain statutes promulgated on the reform of the church] [Vissa stadgar utfärdades om reformen av kyrkan]

On exemptions På undantag

Martin, bishop and servant of the servants of God. Martin, biskop och tjänare i Guds tjänare. We note that from the time of the death of pope Gregory XI, our predecessor of happy memory, some Roman pontiffs, or those who claimed to be and were reputed as such in their various obediences, either of their own will or on account of the importunity of petitioners, have granted exemption from the jurisdiction of their ordinaries to certain churches, monasteries, chapters, convents, priories, benefices, places and persons, which were in no way exempt in the time of the said Gregory, to the great detriment of the ordinaries in question. Vi noterar att från tidpunkten för dödsfallet av påven Gregorius XI, vår föregångare av lyckliga minnen, några romerska prästerna, eller de som påstod sig vara och var känd som en sådan i sina olika obediences, antingen av egen vilja eller på grund av enträgenhet framställare, har beviljats befrielse från jurisdiktion vars ordinaries vissa kyrkor, kloster, kapitel, kloster, priories, benefices, platser och personer, som på intet sätt undantagna i tid i nämnda Gregory, till stort förfång för den ordinaries i fråga. We wish to avoid damage of this kind. Vi vill undvika skador av detta slag. We therefore revoke, with the approval of this sacred council, all exemptions that were first granted after the said Gregory XI's death, by any persons whomsoever claiming to be Roman pontiffs, even if perchance we ourselves with full knowledge approved or renewed the exemptions, without the party in question being heard, to any cathedral churches, monasteries (even those that were exempt but were later made subject to a monastery of a different order or tradition), chapters, convents, prelacies, benefices, places and persons whatsoever, if they had enjoyed no exemption before they were exempted in this way, but were simply subject to ordinary jurisdiction, and had no beginning before that time. Vi återkalla därför, med godkännandet av detta sakrala råd, alla undantag som beviljades först efter den nämnda Gregorius XI: s död, av personer som vem som hävdar att de romerska prästerna, även om det till äventyrs vi oss med full kännedom godkänd eller förnyade undantag, utan den berörda parten hörs, alla katedral kyrkor, kloster (även de som var undantagna, men blev senare föremål för ett kloster i en annan ordning eller tradition), kapitel, kloster, prelacies, benefices, platser och personer som helst, om de hade haft något undantag innan de undantogs på detta sätt, men bara var föremål för allmän behörighet, och hade ingen som börjar före den tidpunkten. We except, however, exemptions that were made or granted either by way of confirmation, increase or addition, or concerning which the matter was ordained by the competent authority, after the interested parties had presented themselves and been heard, or to which the ordinaries consented, to a whole order or to churches, monasteries, chapters, convents, benefices and places founded after the aforesaid time by way of or on condition of exemption or with a new foundation in mind, or to universities and colleges of scholars. Vi utom dock att undantag har gjorts eller beviljats någon form av bekräftelse, öka eller tillägg, eller om vilken ärendet vigdes av den behöriga myndigheten, efter att de berörda parterna hade infunnit sig och hörs, eller som ordinaries samtyckt , till en hel order eller till kyrkor, kloster, kapitel, kloster, benefices och platser grundades efter nämnda tidpunkt genom eller om villkor för undantag eller med en ny grund i åtanke, eller till universitet och högskolor akademiker. We also revoke, with the approval of this sacred council, all perpetual exemptions granted by the pope through inferior persons. Vi återkalla också, med godkännandet av detta sakrala råd, alla ständiga undantag som beviljats av påven genom underlägsna personer. We revoke them even if unresolved suits about them are pending, and we end these suits. Vi återkalla dem, även om olösta passar om dem pågår, och vi stoppa dessa dräkter. We return the churches, monasteries and other aforesaid places to the former jurisdiction of their ordinaries. Vi tillbaka kyrkor, kloster och andra nämnda platser till den tidigare jurisdiktion vars ordinaries. We do not wish to prejudice by this in any way other exemptions held or granted before the death of the said Gregory. Vi vill inte skada av detta på något sätt annat undantag som innehas eller beviljats före död sade Gregor. In future, however, we do not intend to grant exemptions unless the case has been examined and the interested parties have been summoned. Men i framtiden tänker vi inte att bevilja undantag om inte ärendet har granskats och de berörda parterna har kallats.

On unions and incorporations På fackföreningar och bolagisering

Martin, etc. It is not possible to give a certain rule about unions and incorporations made or granted after Gregory XI's death. Martin, etc. Det är inte möjligt att ge en viss regel om fackföreningar och gjorde bolagisering eller beviljas efter Gregorius XI: s död. We shall therefore revoke them, with due regard to justice, even though the authority of the apostolic see may have been involved, on the plea of the interested parties, unless they were made for good and true reasons or unless the interested persons themselves have obtained benefices united in this way. Vi kommer därför att återkalla dem, med hänsyn till rättvisa, även om myndigheten av den apostoliska ser kan ha varit inblandade, på grund av de berörda parterna, om de gjordes för gott och sant skäl eller om de berörda personerna själva har fått benefices förenades på detta sätt.

On intercalary fruits På intercalary frukter

Martin, etc. Next, we leave the fruits and revenues coming from churches, monasteries and benefices during a vacancy to be disposed of in accordance with the law and customs or privileges. Martin, etc. Därefter lämnar vi frukt och intäkterna kommer från kyrkor, kloster och benefices under en tjänst som skall bortskaffas i enlighet med lagen och tullen eller privilegier. We forbid them to be applied to us or to the apostolic camera. Vi förbjuder dem som skall tillämpas till oss eller till det apostoliska kameran.

On simoniacs På simoniacs

Martin, etc. Many constitutions have been issued in the past against the evil of simony, but they have not been able to eradicate the disease. Martin, etc. Många konstitutioner har redan utfärdats mot det onda i simoni, men de har inte lyckats utrota sjukdomen. We wish to attend carefully to this matter in the future according as we are able to. Vi önskar deltaga noggrant till denna fråga i framtiden efter som vi kan. We therefore declare, with the approval of this sacred council, that persons ordained in a simoniacal fashion are automatically suspended from exercising their orders. Vi förklarar därför, med godkännandet av detta sakrala råd, att personer prästvigdes i en simoniacal mode är automatiskt avstängd från att utöva sina beställningar. Simoniacal elections, postulations, confirmations and provisions that are henceforth made to or in respect of any churches, monasteries, dignities, parsonages, offices or ecclesiastical benefices are rendered null by the law itself and nobody acquires any rights through them. Simoniacal val, postulations, bekräftelser och bestämmelser som hädanefter görs till eller för någon kyrkor, kloster, digniteter, prästgårdarna, kontor eller kyrkliga benefices återges null i lagen och ingen köper alla rättigheter genom dem. Those who have been thus promoted, confirmed or provided may not receive their fruits but are bound to restore them as though they had received things that had been unjustly taken. De som har således främjat bekräftade eller som kanske inte fick sin frukt, men är skyldig att återställa dem som om de hade fått saker som hade varit orättvist fattats. We decree, moreover, that both those who give and those who receive money in this matter of simony automatically incur the sentence of excommunication, even though their rank be pontifical or cardinalatial. Vi dekret dessutom att både de som ger och de som får pengar i den här frågan om simoni automatiskt drabbas av meningen bannlysningen, även om deras rang vara Påvliga eller cardinalatial.

On dispensations På dispenser

Martin, etc. Since benefices are granted by reason of the duties attached to them, we consider it absurd that those who obtain benefices refuse or neglect to carry out their duties. Martin, etc. Eftersom benefices beviljas med anledning av de uppgifter som är knutna till dem, anser vi det absurt att de som får benefices vägrar eller försummar att fullgöra sina uppgifter. We therefore revoke, with the approval of this sacred council, all dispensations, granted by any persons whomsoever claiming to be Roman pontiffs, to any persons elected to, confirmed in or provided to churches, monasteries, conventual priories, deaneries, archdeaconries or any other benefices for which a particular order ought to be bestowed, or to which one is attached, whereby the persons in question are dispensed from receiving the episcopal consecration or the abbatial blessing or the other orders that ought to be bestowed or are attached. Vi återkalla därför, med godkännandet av detta sakrala råd, alla dispenser som beviljas av personer som vem som hävdar att de romerska prästerna, till varje person väljs till, bekräftade i eller ges till kyrkor, kloster, Conventual priories, Goda gärningar, archdeaconries eller någon annan benefices för vilken en särskild ordning bör skänkt, eller som man är fäst, där personerna i fråga har avstått från att ta emot biskopsvigningen eller kloster välsignelse eller andra order som borde gett eller bifogas. This does not include, however, the dispensations granted according to the form of Boniface VIII's constitution beginning Cum ex eo We decree that within six months from the publication of this our constitution, for those who are presently holding such appointments, and within the time laid down by the law for those who will hold them in the future, the persons concerned are to have themselves consecrated or blessed or promoted to some other required order. Detta omfattar dock inte de dispenser som beviljas enligt form av Bonifatius VIII: s författning början Cum ex eo Vi dekret att inom sex månader från offentliggörandet av detta vår konstitution, för dem som för närvarande innehar sådana utnämningar, och inom de tidsramar som enligt lag för dem som kommer att hålla dem i framtiden, de berörda personerna har själva invigt eller välsignat eller befordrats till någon annan krävs ordning. Otherwise they are deprived by the law itself of the said churches, monasteries, dignities, parsonages, offices and benefices. Annars berövas i lagen nämnda kyrkor, kloster, digniteter, prästgårdarna, kontor och benefices. These may then be freely conferred on other persons or provision may be made for them. Dessa kan sedan fritt tillkommer andra personer eller bestämmelse kan göras för dem. However, other published constitutions on this matter are to remain in force. Men andra publicerade författningarna i denna fråga är att fortsätta att gälla.

On tithes and other dues Den tionde och andra avgifter

Martin, etc. We command and order the strict observance of the laws which forbid tithes and other dues to be imposed on churches and ecclesiastics by persons lower than the pope. Martin, etc. Vi kommando och så strikt iakttagande av de lagar som förbjuder tionde och andra avgifter som ska införas på kyrkor och präster av personer lägre än påven. For ourselves, moreover, we shall in no way impose them generally on the whole clergy unless there is a grave and serious reason and an advantage for the universal church in doing so, and then with the advice, consent and written endorsement of our brothers, the cardinals of the holy Roman church, and the prelates whose advice can conveniently be obtained. För oss, dessutom skall vi inte på något sätt ställa dem i allmänhet på hela prästerskapet om det inte finns djupa och allvarliga skäl och en fördel för den universella kyrkan med detta, och sedan med rådgivning, godkännande och skriftligt godkännande av våra bröder, kardinalerna av den heliga romerska kyrkan, och prelater vars råd kan enkelt erhållas. This should not happen especially in any kingdom or province where the prelates in question, or the majority of them, have not been consulted or have not consented. Detta bör inte ske särskilt i varje rike eller provinsen där prelater i fråga, eller majoriteten av dem, har inte hörts eller inte har samtyckt. In this way they may only be levied by ecclesiastics acting on the authority of the apostolic see. På detta sätt får tas ut endast av präster som agerar på uppdrag av den apostoliska se.

On the life and probity of clerics På liv och redlighet av präster

Martin, etc. Among the various faults of clerics and prelates this one has especially taken root, namely that many of them despise an appearance of ecclesiastical decency in their dress and delight in what is unbecoming. Martin, etc. Bland de olika fel av präster och prelater här har framför allt slagit rot, nämligen att många av dem förakta ett intryck av kyrkliga anständighet i sin klänning och glädje i det som opassande. They seek to conform to the laity and they exhibit outwardly in their dress whatever they are thinking in their minds. De försöker att anpassa sig till lekmän och de uppvisar utåt i sin klänning vad de tänker i deras sinnen. Therefore, with the approval of this sacred council, we renew and order the careful observance of all the laws currently in force regarding the clothing, tonsure and habits of clerics, as to both shape and colour, and their hair-styles and the style and uprightness of their lives. Därför, med godkännandet av detta sakrala råd, vi förnya och för den noggranna iakttagande av alla lagar gällande i fråga om kläder, tonsuren och vanor av präster, så att både form och färg, och hår-stilar och stil och uppriktighet i deras liv. These laws have been heeded far too little by both the secular and the regular clergy. Dessa lagar har lyssnat alldeles för lite av både den världsliga och den ordinarie prästerskapet. Especially we order to be utterly abolished, with the same council's approval, the abuse whereby in certain regions some clerics and churchmen, both secular and regular, and even (which we deplore still more) prelates of churches, wear long gloves that are unnecessarily large and sumptuous, extending to their elbows, and clothes with slits at the back and sides, with furs covering the edges even of the slit parts. Speciellt vi för att vara helt avskaffas, med samma rådets godkännande, missbruk vilket i vissa regioner vissa präster och präster, både världsliga och regelbundna, och även (som vi beklagar ännu mer) prelater i kyrkor, bära långa handskar som är onödigt stora och överdådiga, som sträcker sig på armbågarna, och kläder med slits på ryggen och sidorna, med päls som täcker kanterna även av slit delar. Moreover, they are not afraid to attend the divine offices in churches--even in the churches in which they are beneficed--in such clothes together with their surplices and other garments worn for worship and the church's services. Dessutom är de inte rädda för att delta i det gudomliga kontor i kyrkor - även i kyrkorna där de är beneficed - i sådana kläder tillsammans med sina surplices och andra plagg för dyrkan och kyrkans tjänster. We condemn this unbecoming way of dressing for all churchmen and we forbid the wearing of such garments. Vi fördömer denna opassande sätt att klä sig för alla präster och vi förbjuda bärandet av sådana plagg. Those who do otherwise are to be punished as transgressors of the canons. De som inte annars ska bestraffas som överträder av kanonerna. We decree in particular that if any beneficed person, or any holder of an office in a church, dares to attend the divine office in such clothing, then he shall know that he is suspended from receiving his ecclesiastical incomes for one month for each such occasion, and the fruits of these incomes are to be applied to the fabric of the church in question. Vi dekret i synnerhet att om någon beneficed person, eller en innehavare av ett kontor i en kyrka, vågar delta i det gudomliga kontoret i sådana kläder, så skall han veta att han är avstängd från emot hans kyrkliga inkomster för en månad för varje sådant tillfälle , och frukterna av dessa inkomster skall tillämpas på väven i kyrkan i fråga.

Martin, etc. We decree and declare with the approval of this sacred council, that the demands of this same sacred council. Martin, etc. Vi dekret och förklarar med godkännandet av detta sakrala råd, att kraven på samma sakrala råd. regarding the articles contained in the reform decree promulgated on Saturday 30 October [43 ] of last year, have been and are met by the various decrees, statutes and ordinances, both those which have been read out in this present session and those upon which agreement has been reached with the individual nations of the council. om artiklarna i reformen dekret utfärdades på lördag 30 oktober [43] av förra året, har varit och uppfylls av olika förordningar, lagar och förordningar, både sådana som har lästs upp även i detta möte och de på vilka avtal har nåtts med de enskilda nationerna i rådet. [44 ] We wish these decrees, statutes and ordinances to be deposited in our chancellery and that letters in public form, under the seal of our vice-chancellor, be drawn up and handed over to those who wish to have them. [44] Vi önskar dessa dekret, lagar och förordningar som skall deponeras på vårt kansli och att brev i öppna form, plomberade av vår rektor, skall upprättas och överlämnas till dem som vill ha dem.

SESSION 44 - 19 April 1418 SESSION 44 - 19 April 1418

[Decree on the place of the next council] [Förordning om plats för nästa rådsmöte]

Martin, etc. We wish and desire to put into effect a decree of this general council [45 ] which lays down, among other things, that general councils must always be held in the place which the supreme pontiff, with the consent and approval of the council, is bound to depute and assign, within the month before the end of this council, as the place for the next council after the end of the present one. Martin, etc. Vi vill och vilja att införa ett dekret av detta allmänna råd [45] som fastställs bland annat att allmänna råd skall alltid hållas på den plats som påven, med samtycke och godkännande av rådet, är skyldig att ANFÖRTRO och tilldela, inom en månad före utgången av detta råd, som platsen för nästa rådet efter utgången av innevarande mandatperiod. With the consent and approval of this present council, we therefore, by this present decree, depute and assign the city of Pavia for this purpose, and we ordain and decree that prelates and others who ought to be summoned to general councils are obliged to go to Pavia at the aforesaid time. Med samtycke och godkännande av detta närvarande råd, vi därför på detta närvarande dekret, ANFÖRTRO och tilldela staden Pavia för detta ändamål, och vi ordinera och dekret som prelater och andra som borde kallas till allmänna råd är skyldiga att gå till Pavia vid nämnda tidpunkt. Let nobody therefore ... Låt därför ingen ... If anyone however . Om någon däremot. . . . . Given and enacted at Constance, in the place of this public session . Ges och antas på Constance, i stället för detta offentligt sammanträde. . . . .

SESSION 45 SESSION 45

[46 ] [46]

- 22 April 1418 - 22 April 1418

[Sentence dissolving the council, and the granting of indulgences] [Upplösa Sentence rådet, och beviljande av avlatsbrev]

Martin, etc. We dissolve the council, as the sacred council itself requires, for reasons that are certain, reasonable and just. Martin, etc. Vi upplösa rådet, som det heliga rådet självt kräver, av skäl som är säker, rimlig och rättvis. We give permission, with the council's approval, to each and every person at the council to return home. Vi ger tillstånd, med rådets godkännande, att varje person på rådet att återvända hem. Furthermore, on the authority of almighty God and of his blessed apostles Peter and Paul and on our authority, we grant to each and every person who has taken part in this sacred council and its business a full absolution of all his sins, once in his life, provided he takes advantage of the absolution in the correct form within two months of his hearing about it. Dessutom, på uppdrag av Gud den allsmäktige och hans välsignade apostlarna Petrus och Paulus och på vår myndighet, vi beviljar varje person som har deltagit i denna heliga rådet och dess verksamhet en fullständig absolution för alla sina synder, en gång i sin liv, förutsatt att han drar nytta av den absolution i rätt form inom två månader efter det att höra om det. We grant the same at the hour of death. Vi ger samma vid tiden för dödsfallet. This is to be understood as applying to both lords and members of their households; provided that they fast on each Friday for a year from the day they come to know of this indulgence, in the case of those who seek the absolution for while they are alive, and for another year in the case of those who seek it for the hour of death, unless they are legitimately prevented from doing so, in which case they should perform other pious works. Detta skall tolkas som gällande för både herrar och deras hushåll, under förutsättning att de fastar varje fredag för ett år från den dag de kommer att känna av detta överseende, när det gäller dem som söker förlåtelse för medan de är levande, och för ett år för dem som vill få det till i dödens timma, om de inte lagligen hindras från att göra, i vilket fall de skall utföra andra fromma arbeten. After the second year, they ought to fast on Fridays until the end of their lives or to perform other pious works. Efter det andra året, borde de snabba på fredagar till slutet av sitt liv eller att utföra andra fromma arbeten. Let nobody therefore . Låt ingen därför. . . . . If anyone however . Om någon däremot. . . . . Given and enacted at Constance in the place of this public session. Ges och antas på Constance i stället för detta offentligt sammanträde. .. ..

FOOTNOTES FOTNOTER

1 This footnote is not from Tanner. 1 Denna fotnot är inte från Tanner. This council was occasioned by The Schism begun when the cardinals who had elected Urban VI pope on 8th April 1378 and who had all repeatedly recognised him subsequently, decided in view of his offensive zeal for reform to claim that the pressure they had been under during his election had invalidated it. Detta råd har uppstått genom börjat Schism när kardinalerna som hade valt Urban VI påve den 8 april 1378 och som hade alla gånger igen honom senare, beslutade med tanke på hans offensiva iver för reformer att påstå att det tryck de hade varit under under hans valet hade ogiltigförklarats det. In September 1378 they elected Robert of Genoa [anti] pope Clement VII. I September 1378 valde de Robert Genua [anti] Clemens VII. Urban VI excommunicated them all and appointed a new college of cardinals. Urban VI bannlyste dem alla och utsåg en ny högskola kardinaler. There then continued two lines of popes with supporting cardinals. Det fortsatte två rader av påvar med stöd kardinaler. Fed up with this bipartite division of christendom the "council" of Pisa in 1409 made it tripartite beginning another line Trött på detta tvåparts uppdelning av kristendomen "rådet" Pisa 1409 gjorde det trepartsavtal början annan linje

The legitimate line ran : Urban VI, Boniface IX, Innocent VII, Gregory XII. Legitima raden löd: Urban VI, Boniface IX, Innocentius VII, Gregory XII.

The first line of antipopes ran :Clement VII, Benedict XIII. Den första raden i antipopes körde: Clemens VII, Benedictus XIII.

The second line of antipopes ran : Alexander V, who was succeeded by antipope John XXIII. Den andra antipopes körde: Alexander V, som efterträddes av Johannes XXIII.

It should be remembered that those assembled at Constance did not constitute an ecumenical council until the bull of Gregory XII was proclaimed on 4 July 1415 in what in Tanner is called "Session 14". Det bör påpekas att dessa monteras på Constance inte utgjorde ett ekumeniskt råd tills tjuren Gregorius XII proklamerades den 4 juli 1415 i vad Tanner kallas för "session 14".

2 ie for the few weeks of 1378 that intervened between his election and his electors' repudiation of the election. 2 dvs för några veckor 1378 som uppstått mellan hans val och hans väljare "vägran av valet.

3 The documentation can be found in MANSI, vol. 3 Dokumentationen finns i Mansi, vol. XXVII, cols. XXVII, cols. 730-46. 730-46.

4 Terrenas Affectiones, March 13, 1415, MANSI, XXXII, col. 4 Terrenas Affectiones, 13 mars, 1415, Mansi, XXXII, col. 733. 733.

5 Cum ad laudem of same date; ib. 5 Cum ad laudem av samma datum, ib. col. col. 733-4. 733-4.

6 Remota tamen omnino dicti Balthassaris praesidentia et praesentia; MANSI, col. 6 Remota tamen omnino Diction Balthassaris praesidentia et praesentia, Mansi, col. 733. 733. The powers granted in the commission are stated to have reference to " congregationem ipsam, in quantum per dictam serenitatem regiam, et non Balthassarem, sese nuncupari facientem Joannem XXIll vocatum . . ." De befogenheter som ges i uppdraget anges att hänvisningen till "congregationem ipsam, i Quantum per dictam serenitatem regiam, et non Balthassarem, Sese nuncupari facientem Joannem XXIll vocatum..." Gregory XII nowhere speaks of John XXIII's "obedience". Gregory XII talar ingenstans av Johannes XXIII: s "lydnad".

7 The schedule, Quia sanctissimus dominus noster: which begins by describing the assembly . 7 schema, sanctissimus Quia dominus noster: som börjar med att beskriva församlingen. . . . . celebris fama huius sanctae congregationis pro generali concilio Constantiensi . Celebris Fama huius Sanctæ congregationis pro generali Concilio Constantiensi. . . . . congregatae: the vital words are given Ego Joannes . congregatae: den vitala ord ges Ego Joannes. . . . . istud sacrum concilium generale CONVOCO et omnia per ipsum agenda auctorizo et confirmo: MANSI, ib. istud sacrum Concilium generale Omvänd et omnia per ipsum dagordning auctorizo et confirmo: Mansi, ib. col. col. 734. 734.

8 MANSI, ib., col. 8 Mansi, ib., Col. 735. 735.

9 Divina gratia dirigente dated from Rimini, March 10, 1415; MANSI, ib. 9 Divina gratia dirigente daterad från Rimini, 10 mars 1415, Mansi, ib. col. col. 737. 737.

10 The schedule, Ego Carolus de Malatestes, MANSI, ib., col. 10 schema, Ego Carolus de Malatestes, Mansi, ib., Col. 744 744

11 "Admittit, approbat et collaudet ", ib., col. 11 "Admittit, approbat et collaudet", IB., Col. 745. 745.

12 This document of John XXIII was read and approved by the council at this first session. 12 Detta dokument Johannes XXIII lästes och godkändes av rådet vid detta första möte.

13 A "council" not recognized by the legitimate pope, the council of Pisa (1409), session 22 (Msi 26, 1155). 13 A "råd" inte erkänns av den legitime påven, kyrkomötet i Pisa (1409), session 22 (Msi 26, 1155).

14 really antipope Alexander V 14 verkligen Alexander V

15 Here was read John's "Bull" Ad pacem et exaltationem ecclesiae dated 9 December 1413. 15 Här lästes Johns "Bull" Ad pacem et exaltationem ecclesiae den 9 december 1413.

16 The 11th council of Toledo (675), canon 1 (Mansi 11, 137; Bruns 1, 308), ch. 16 The 11th råd Toledo (675), Canon 1 (Mansi 11, 137, Bruns 1, 308), ch. 3 C. V q. 3 C. V q. 4 (Fr 1, 548). 4 (Fr 1, 548).

17 Here follow the appointments of the council's ministers and officials 17 Här följer utnämningarna av rådets ministrar och tjänstemän

18 John XXIII had fled from Constance on 20 March 1415 18 Johannes XXIII hade flytt från Constance den 20 mars 1415

19 and the general reform of God's church in head and members adds Asd. 19 och den allmänna reformen av Guds kyrka i huvud och medlemmar lägger ASD. These words are not found even in the reliable codices of the Basle epitome (see Hardt IV, prologue 15 ff.) Dessa ord är inte hittas ens i tillförlitlig utläser av Basel symbol (se Hardt IV, prologen 15 ff.)

20 This paragraph is in Asd, but in fact the matter was only proposed, not decided upon (see Hardt, IV 90). 20 Denna punkt är i ASD, men faktum är att saken var bara föreslås, inte fattas beslut (se Hardt, IV 90).

21 The following were also approved at this session : a proposition concerning matters about Hus and Wyclif to be treated at the next session; a decree about writing letters to kings and princes in the name of the council, about the pope's flight and about the continuing integrity of the council; a decree to the effect that pope John should be brought back by the emperor to the council of Constance. 21 Följande godkändes också vid denna session: ett förslag som rör frågor om Hus och Wyclif att behandlas vid nästa sammanträde, ett dekret om att skriva brev till kungar och furstar i namn av rådet, om påvens flykt, och över den fortsatta integritet i rådet, ett dekret om att påven Johannes bör föras tillbaka av kejsaren till rådet av Constance.

22 Regarding this article, the reasons for the condemnation are included in the acts as follows: The first part is scandalous and presumptuous inasmuch as it speaks in general terms and without distinctions; the second part is errorneous inasmuch as it asserts that beggin is not permitted to friars. 22 I fråga om den här artikeln, om skälen för den fördömande ingår i de handlingar som följer: Den första delen är en skandal och förmätet eftersom den talar i allmänna ordalag och utan åtskillnad, den andra delen är errorneous eftersom den hävdar att börja är inte tillåtet till munkarna.

23 Regarding this article, the acts include the following reasons for the condemnation: It is an error if one understands by the Roman church the universal church or a general council, or inasmuch as it would deny the primacy of the supreme pontiff over the other individual churches. 23 När det gäller den här artikeln skall de rättsakter innehålla följande skäl för att fördöma: Det är ett misstag om man tolkar den romerska kyrkan den universella kyrkan eller ett allmänt råd, eller då det kan förneka företräde påven över andra enskilda kyrkor.

24 In 1412 (Msi, 27, 505-508) 24 1412 (MSI, 27, 505-508)

25 This condemnation is not in Asd 25 Detta fördömande är inte i ASD

26 These 260 articles condemned by the university of Oxford in 1411 (see JA Robson, Wyclif and the Oxford Schools, Cambridge 1961, 244-246) are not to be found in any versions of the council's acts. 26 Dessa 260 artiklar fördömdes av universitetet i Oxford under 1411 (se JA Robson, Wyclif och Oxford Skolor, Cambridge 1961, 244-246) inte finns i alla varianter av rådets handlingar. Indeed, the French nation said that it knew nothing about them, and for this reason the same topic was taken up again in the 15th session (see Hardt 4, 156 and 191; Finke II 34, 40 and 362. HL wrongly affirms [7, 226] that this decree was passsed in the 9th session. See the 15th session below. I själva verket sa den franska nationen att det visste ingenting om dem, och därför på samma tema togs upp igen i den 15: e session (se Hardt 4, 156 och 191, Finke II 34, 40 och 362. HL felaktigt påstår [7 , 226] att detta dekret var passsed i den 9: e session. se den 15: e sessionen nedan.

27 In Hardt this decree follows the sentencing of pope John to be removed and deposed; HL (7, 248 n.), on the other hand, correctly affirms that it preceded the sentence, as the heading of the decree shows. 27 I Hardt detta dekret följer domen mot påven Johannes som ska tas bort och avsatte, HL (7, 248 n.), å andra sidan riktigt bekräftar att det föregick meningen, eftersom rubriken dekretet visar.

28 There follows a separate decree on electing four judges for summoning absent prelates. 28 Det följer ett separat dekret om val av fyra domare för att kalla frånvarande prelater.

29 Tanner curiously says "At this session pope Gregory XII, through his legate Charles Malatesta, approved the council of Constance and solemnly renounced the papacy." 29 Tanner nyfiket säger "Vid detta sammanträde Gregorius XII, godkänd genom hans legat Charles Malatesta, rådet av Constance och högtidligt avstått från påvedömet." The actual word used was convoco. Observera ordet användes Omvänd. See my introduction (2). Se min inledning (2).

30 The following decrees were also promulgated at this session for the purpose of confirming Gregory XII's resignation and of uniting the followers of the two obediences: Legal proceedings in the two obediences, arising from the schism, are declared ended. 30 Följande förordningar var också fram på detta möte för att bekräfta Gregory XII: s avgång och att ena anhängarna av de två obediences: Rättsliga förfaranden i två obediences, till följd av schismen, förklaras avslutad. Decree stating that the process for electing the Roman pontiff, when the see is vacant, may not begin without the council's consent (this decree accords with the decrees promulgated in the earlier session). Dekret om att processen för val av den romerske påven, då ser är ledig, kan inte påbörjas utan rådets samtycke (detta dekret överensstämmer med de dekret som utfärdades i tidigare sammanträde). The council ratifies all that Gregory XII did, canonically and according to reason, within his actual obedience. Rådet ratificerar alla som Gregorius XII gjorde kanoniskt och enligt förnuftet, inom hans faktiska lydnad. The decree that Gregory XII may not be re-elected was not made on the grounds of incapacity on the part of the said lord Gregory. Dekretet som Gregorius XII inte kan återväljas gjordes inte på grund av arbetsoförmåga på den del av nämnda herre Gregory. The council reserves to itself, and declares that it will indeed see to, the resolution of problems where two or more persons from different obediences hold the same title. Rådet förbehåller sig själv, och förklarar att det verkligen kommer att se till, att lösa problem där två eller flera personer från olika obediences hålla samma titel. The council accepts and admits as cardinals the lord Gregory and his cardinals. Rådet godtar och erkänner som kardinaler Herren Gregory och hans kardinaler. That the lord Gregory's officials shall retain their offices. Att Herrens Gregorys tjänstemännen skall behålla sina kontor. That nobody may depart from the council without the council's permission. Att ingen får avvika från rådet utan fullmäktiges medgivande. That the emperor Sigismund is to attend to the council's safety. Att kejsaren Sigismund är att närvara på rådets säkerhet. Decree stating that the council requires Peter de Luna (Benedict XIII) to resign . Dekret om att rådet kräver Peter de Luna (Benedictus XIII) att avgå.

31 The whole of this sentence condemning John Wyclif, together with the articles selected from the 260, is not in Asd; but the articles are published also in HL 7, 308-313. 31 Hela denna mening fördöma John Wyclif, tillsammans med de artiklar som valts ut från de 260 är inte i ASD, men artiklarna publiceras också i HL 7, 308-313.

32 See above, session 8 (p. 415). 32 Se ovan, session 8 (s. 415). In Hardt (4, 400 and 408) this second condemnation of John Wyclif is not clearly distinguished from the condemnation of John Hus which follows immediately in the same session. I Hardt (4, 400 och 408) den andra fördömande av John Wyclif är inte tydligt skiljer sig från fördömande av John Hus som följer omedelbart på samma session.

33 Innocent III; see Lateran council IV, constitution 21 (see above, p. 245) 33 Innocentius III, se Laterankoncilierna IV, författning 21 (se ovan, s. 245)

34 but they were not copulating as married persons Msi 34 men de var copulating som gifta personer Msi

35 Held in 1412 (Msi 27, 505-508 35 Held 1412 (MSI 27, 505-508

36 Session 8 [before the council became ecumenical] 36 Session 8 [innan rådet blev ekumeniska]

37 In this session various matters were also agreed upon concerning the ordering and protecting of the council's work: Decree on silence; Constitution of the council against those who plunder or despoil persons coming to or returning from the council. 37 I denna session olika frågor var också överens om vid beställningen och skydd av rådets arbete: Föreskrift om tystnad, stadgan för Council mot dem som plundrar eller plundra personer som kommer till eller tillbaka från rådet.

38 The Caroline Constitution on ecclesiastical liberty, promulgated by the emperor Charles IV in 1377, was published by Hardt among the acts of the council (4, 523-525). 38 Caroline konstitutionen om kyrkans frihet, som utfärdades av kejsare Charles IV in 1377, publicerades av Hardt bland de rättsakter från rådet (4, 523-525). On the confirmation discussed at this session and afterwards promulgated, see Hardt 4, 562-583 På bekräftelsen diskuteras vid nästa sammanträde och därefter utfärdas, se Hardt 4, 562-583

39 The articles of Narbonne concerning the unity of the church, which were agreed between the emperor Sigismund and the envoys of the council of Constance on the one side, and the envoys of the kings and princes of Benedict XIII's obedience on the other side, were published by the council in a general assembly on 13 December 145 (see Hardt 4, 584). 39 artiklar i Narbonne om kyrkans enhet, som överenskommits mellan kejsaren Sigismund och sändebud rådet av Constance på ena sidan, och sändebud kungar och prinsar Benedictus XIII lydnad på andra sidan, var offentliggöras av rådet i en generalförsamling den 13 december 145 (se Hardt 4, 584). They are printed in Hardt 2, 542-554 De är tryckta i Hardt 2, 542-554

40 The most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, representing the universal church Asd. 40 mest heliga allmänna synoden av Constance, rättmätigt samlats i den Helige Ande, som representerar den universella kyrkan ASD.

41 This article comes fifth in the changed order in Asd. 41 Den här artikeln kommer på femte plats i den förändrade ordning i ASD.

42 On 22 February 1418 Martin V's bull Inter cunctas was promulgated against the followers of John Wyclif and John Hus. 42 Den 22 februari 1418 Martin V's Bull Inter cunctas promulgerades mot anhängarna av John Wyclif och John Hus. It was addressed to all archbishops, bishops and inquisitors. Det var riktat till alla ärkebiskopar, biskopar och inkvisitorer. Included in it were the 45 articles of Wyclif condemned in the 8th session and the 30 articles of Hus condemned in the 15th session. Ingår i den var de 45 artiklarna i Wyclif fördömde i den 8: e session och de 30 artiklar i Hus fördömde i den 15: e session. All suspects were to answer 39 questions, which were enumerated in the bull, on these articles (see Hardt 4, 1518-1531; HL 7, 507-529; D 657-689). Alla misstänkta för att besvara 39 frågor, som räknas upp i tjuren, om dessa artiklar (se Hardt 4, 1518-1531, HL 7, 507-529, D 657-689).

43 Session 40 43 Session 40

44 Those agreed upon in the council by Martin V--with the Spanish, French, German and English nations--have also been published in Raccolta di concordati su matene ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorita civili, edited by A. Mercati, I Roma 1954, 144-168 (see HL 7, 535-565). 44 Dessa överenskommits i rådet med Martin V - med de spanska, - franska, tyska och engelska nationer har också publicerats i raccolta di concordati su matene ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili, redigerad av A. Mercati Jag Roma 1954, 144-168 (se HL 7, 535-565).

45 Session 39 45 Session 39

46 At the beginning of this session the Poles petitioned for a solemn confirmation of the condemnation as heretical of John Falckenberg's doctrine on tyrannicide. 46 I början av detta sammanträde polackerna bett om en högtidlig bekräftelse av fördömande som kättersk av John Falckenberg s doktrin om tyrannicide. This doctrine had already been condemned by the individual nations but not by the council. Denna doktrin hade redan dömts av enskilda stater, men inte av rådet. Pope Martin's reply was as follows: The aforesaid lord our pope said, in answer to these proposals, protestations, requests and suggestions, after silence had been imposed on all (since some were saying much and causing a disturbance), and by way of replying to the aforesaid points, that he wished to hold and inviolably observe, and never to contravene in any way, each and every thing that had been determined, concluded and decreed in a conciliar way, in matters of faith, by this present sacred general council of Constance. Pope Martin svar var följande: Nämnda herre vår påven sa, som svar på dessa förslag, protester, önskemål och förslag, efter tystnad hade införts på alla (eftersom vissa sa mycket och störande), och genom att svara Med beaktande av ovannämnda punkter, att han ville ha och inviolably observera, och aldrig att strida på något sätt, varje sak som hade bestämts, ingås och påbjöd en konciliärt sätt, i frågor om tro, genom detta närvarande sakrala allmänna råd av Constance. The pope approves the things done thus in a conciliar way, and he ratifies all things about matters of the faith that were done in the council in a conciliar way and not otherwise or in some other way (Hardt 4, 1557). Påven godkänner saker gjort så på ett konciliärt sätt, och han ratificerar allt om frågor av den tro som gjordes i rådet i en konciliärt sätt och inte på annat sätt eller på annat sätt (Hardt 4, 1557).


Introduction and translation taken from Decrees of the Ecumenical Councils , ed. Inledning och översättning tas från dekret av den ekumeniska råd, ed. Norman P. Tanner Norman P. Tanner

Also, see: Se även:
Ecumenical Councils Ekumeniska råd


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är