Book of Nahum Nahum

General Information Allmän information

The Book of Nahum, seventh of the 12 minor prophetic books in the Old Testament of the Bible, probably dates from shortly after the destruction of Assyria in 612 BC, although the book is cast in the form of a prophecy of events yet to unfold. Den Nahum, sjunde av de 12 mindre profetiska böckerna i Gamla testamentet i Bibeln, troligen är från strax efter förstörelsen i Assyrien i 612 f.Kr., men boken är gjutna i form av en profetia om evenemang ännu utvecklas.

The prophet Nahum described the conquest of the oppressive Assyrians by the Medes and Babylonians, presenting their fall as the righteous judgment of Yahweh. Profeten Nahum beskrev erövringen av förtryckande assyrierna av mederna och babylonierna, presentera sitt fall som rättfärdiga dom av Jahve. Unlike other prophets, Nahum did not apply his condemnation of wickedness to Israel itself. Till skillnad från andra profeter hade Nahum gäller inte hans fördömande av ondska i själva Israel.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Book of Nahum Nahum

Brief Outline Kort återblick

  1. Poem concerning the greatness of God (1:1-15) Poem om Guds storhet (1:1-15)
  2. Poem detailing the overthrow of Nineveh (2:1-3:19) Poem detalj störtades Nineve (2:1-3:19)


Na'hum Na'hum

Advanced Information Avancerad information

Nahum, consolation, the seventh of the so-called minor prophets, an Elkoshite. Nahum, tröst, det sjunde i den så kallade mindre profeterna, en Elkoshite. All we know of him is recorded in the book of his prophecies. Allt vi vet om honom registreras i boken om hans profetior. He was probably a native of Galilee, and after the deportation of the ten tribes took up his residence in Jerusalem. Others think that Elkosh was the name of a place on the east bank of the Tigris, and that Nahum dwelt there. Han var troligen född i Galileen, och efter utvisningen av de tio stammarna tog upp hans bostad i Jerusalem. Andra anser att Elkosh var namnet på en plats på östra stranden av Tigris, och att Nahum bodde där.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


Book of Na'hum Book of Na'hum

Advanced Information Avancerad information

Nahum prophesied, according to some, in the beginning of the reign of Ahaz (BC 743). Nahum profeterade, enligt vissa, i början av kejsar Ahas (BC 743). Others, however, think that his prophecies are to be referred to the latter half of the reign of Hezekiah (about BC 709). This is the more probable opinion, internal evidences leading to that conclusion. Andra däremot, tror att hans profetior skall remitteras till senare hälften av kejsar Hiskia (cirka 709 f.Kr.). Detta är mer sannolik uppfattning, inre bevis som leder till denna slutsats. Probably the book was written in Jerusalem (soon after BC 709), where he witnessed the invasion of Sennacherib and the destruction of his host (2 Kings 19:35). Troligen boken skrevs i Jerusalem (strax efter 709 f.Kr.), där han bevittnade invasionen av Sanherib och förstörelse av sin värd (2 Kung 19:35). The subject of this prophecy is the approaching complete and final destruction of Nineveh, the capital of the great and at that time flourishing Assyrian empire. Assur-bani-pal was at the height of his glory. Ämnet för denna profetia är den annalkande kompletta och slutgiltiga förstörelsen av Nineve, huvudstad i den stora och på den tiden blomstrande assyriska riket. Assur-bani-pal stod på höjden av sin härlighet. Nineveh was a city of vast extent, and was then the centre of the civilzation and commerce of the world, a "bloody city all full of lies and robbery" (Nah. 3:1), for it had robbed and plundered all the neighbouring nations. Nineve var en stad av stor omfattning, och var sedan mitten av civilzation och handel i världen, en "blodig stad alla full av lögner och rån" (Nah. 3:1), ty det hade rånade och plundrade alla angränsande nationer. It was strongly fortified on every side, bidding defiance to every enemy; yet it was to be utterly destroyed as a punishment for the great wickedness of its inhabitants. Det befästes starkt på alla sidor, budgivningen trots att varje fiende, men det var som att gå under som ett straff för den stora ondskan i dess invånare.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


The Date of the Book of Nahum Datum för Nahum

Dr. Gordon H. Johnston Dr Gordon H. Johnston

Assistant Professor, Department of Old Testament Studies Assistant Professor, Institutionen för Gamla Testamentet Studies
Dallas Theological Seminary Dallas Theological Seminary
The Book of Nahum prophesies the imminent demise of the Neo-Assyrian Empire and destruction of Nineveh its capital. The Book of Nahum profeterar den förestående nedläggningen av Neo-assyriska riket och förstörelsen av Nineve sitt kapital. Although it is impossible to be precise about the exact date of composition of the book, the terminus a quo may be set at 663 BC, while the terminus ad quem appears to be 612 BC. Även om det är omöjligt att ge exakta uppgifter om det exakta datumet för sammansättning av boken, kan ändstationen en quo fastställas till 663 f.Kr., medan terminus ad quem verkar vara 612 BC. The fall of Thebes in 663 BC is viewed as a recent past event (3:8-10), while the fall of Nineveh in 612 BC and the final end of the Empire in 609 BC are both depicted as future events. 1 Nedgången av Thebe i 663 f.Kr. ses som en nyligen inträffad händelse (3:8-10), medan nedgången i Nineve i 612 f.Kr. och den slutliga utgången av riket i 609 f.Kr. är båda utpekade som framtida händelser. 1

Exactly where Nahum falls between 663-612 BC is debated. 2 However, several factors may help narrow the range. Exakt var Nahum ligger mellan 663-612 f.Kr. debatteras. 2 får dock flera faktorer bidrar smala området. First, Nahum announced that Assyria would never again subjugate (1:12) nor invade Judah (1:15 [2:1]). Först meddelade Nahum att Assyrien aldrig skulle underkuva (1:12) eller invadera Judah (1:15 [2:1]). So he probably delivered his oracles after 640 BC, the date of the last known Assyrian campaign in the western territories when Ashurbanipal temporarily reasserted Assyrian suzerainty over Judah and other Syro-Palestinian vassals. Second, Nahum presents Assyria as a strong imperialistic tyrannt that was crushing its enemies and extracting oppressive tribute from its vassals (1:12; 2:13; 3:1). Så höll han förmodligen hans orakel efter 640 f.Kr., då den senast kända assyriska kampanj i västra områdena när Ashurbanipal tillfälligt åter assyrisk överhöghet över Juda och andra syrisk-palestinska vasaller. Andra presenteras Nahum Assyrien som en stark imperialistisk tyrannt som krossning sina fiender och utvinna förtryckande tribut från dess vasaller (1:12, 2:13, 3:1). This probably reflects the situation before the meteoric fall in Assyrian power after the death of Ashurbanipal in 627 BC. Detta återspeglar troligen situationen innan den blixtsnabba falla i assyriska makten efter död Ashurbanipals i 627 f.Kr.. All of his successors - Ashur-etil-ilani (627-623), Sin-shum-lishir (623), Sin-shar-ishkun (623-612), and Ashur-uballit II (612-609) - were weak and ineffective. 3 So Nahum probably prophecied sometime during the reign of Ashurbanipal (668-627), the last powerful king of Assyria. Alla hans efterträdare - Ashur-etil-ilani (627-623), Sin-shum-lisher (623), Sin-shar-ishkun (623-612), och Ashur-uballit II (612-609) - var svag och ineffektiva. 3 Så Nahum förmodligen prophecied någon gång under regeringstiden Ashurbanipals (668-627), den sista mäktiga konungen i Assyrien.

Footnotes: Fotnoter:
1 Contrary to AS van der Woude, The Book of Nahum: A Letter Written in Exile, in Oudtestamentliche Studien, Deel XX, edited by AS van der Woude (Leiden: EJ Brill, 1977), 108-126. 1 motsats till AS van der Woude, The Book of Nahum: Ett brev skrivet i exil i Oudtestamentliche Studien, Deel XX, redigerad av AS van der Woude (Leiden: EJ Brill, 1977), 108-126.

2 For discussion, see Walter A. Maier, The Book of Nahum (Grand Rapids: Baker, 1959), 27-40, 87-139; WC van Wyk, Allusions to 'Prehistory' and History in the Book of Nahum, in De Fructo Oris Sui: Essays in Honor of Adrianus van Selms (Leiden: EJ Brill, 1971), 222-32; Richard D. Patterson, Nahum, Habakkuk, Zephaniah. The Wycliffe Exegetical Commentary (Chicago: Moody Press, 1991), 3-7. 2 för diskussion, se Walter A. Maier, The Book of Nahum (Grand Rapids: Baker, 1959), 27-40, 87-139, WC van Wyk, anspelningar på "förhistoria och historia i Nahum, i De fruktos Oris Sui: Essays in Honor av Adrianus van Selms (Leiden: EJ Brill, 1971), 222-32, Richard D. Patterson, Nahum, Habackuk, Sefanja. Den Wycliffe EXEGETISK Kommentar (Chicago: Moody Press, 1991), 3 -- 7.

3 The chronology of the last half century of Assyrian history is filled with problems. 3 kronologi av de senaste femtio åren av assyriska historia är fylld med problem. The system adopted here follows John Oates, Assyrian Chronology, 631-612 BC, Iraq 27 (1965): 135-59. See also Julian Reade, The Accession of Sinsharushkin, Journal of Cunieform Studies 23 (1970): 1-9. Det system som här följer John Oates, assyriska Kronologi, 631-612 f.Kr., Irak 27 (1965): 135-59. Se även Julian Reade, anslutningen av Sinsharushkin, tidning kilskrift Studies 23 (1970): 1-9.


Book of Nahum Nahum

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Från: Home Bible Study Kommentar av James M. Gray

Isaiah concludes his work at about the end of Hezekiah's reign, which synchronizes with the captivity of the ten tribes of Israel by the Assyrians. Jesaja avslutar sitt arbete vid ungefär slutet av Hiskia regeringstid, som synkroniseras med fångenskap av de tio stammarna av Israel av assyrierna. At this period of perplexity, to quote Angus: "When the overthrow of Samaria (the capital of Israel), must have suggested to Judah fears for her own safety, when Jerusalem (the capital of Judah), had been drained of its treasure by Hezekiah in the vain hope of turning the fury of the Assyrians from her, and when rumors of the conquest of a part of Egypt by the same great power added still more to the general dismay, Nahum was raised up by Jehovah to reveal His tenderness and power (1:1-8), to foretell the subversion of the Assyrians (1: 9-12), the death of Sennacherib the Assyrian king and the deliverance of Hezekiah from his toils (1:10-15)." Vid denna tid av villrådighet, för att citera Angus: "När störtandet av Samarien (Israels huvudstad), ha föreslagit att Juda rädsla för sin egen säkerhet, när Jerusalem (huvudstad i Juda), hade varit tömd på sin skatt genom Hiskia i den fåfänga förhoppningen att vända raseriet hos assyrierna från henne, och när rykten om att erövra en del av Egypten av samma stormakt lagt ännu mer till den allmänna bestörtning togs Nahum upp av Jehovas avslöja hans ömhet och power (1:1-8), att förutsäga subversion av assyrierna (1: 9-12), död Sanherib den assyriska kungen och befrielse av Hiskia från hans mödor (1:10-15). "

The name of the prophet means consolation. Namnet på profeten medel tröst. After the consolatory introduction which covers the whole of chapter 1, the prophet predicts in detail, the destruction of Nineveh, the capital of the Assyrian empire. Efter tröstande införs som omfattar hela kapitel 1, förutspår profeten i detalj, förstörelsen av Nineve, huvudstad i det assyriska riket. Properly to grasp Nahum, one needs to compare it with Jonah, of which it is a continuation and supplement. Riktigt att få grepp Nahum, måste man jämföra det med Jona, som det är en fortsättning och komplettera. "The two prophecies form parts of the same moral history; the remission of God's judgments being illustrated in Jonah, and the execution of them in Nahum. The city had one denunciation more given a few years later, by Zephaniah (2:13), and shortly afterwards (606 BC), the whole were fulfilled." "De två profetior utgör delar av samma moraliska historia, eftergift av Guds dom som illustreras i Jona, och genomförandet av dem i Nahum. Staden hade en uppsägning flera givna några år senare, genom Sefanja (2:13), och kort därefter (606 f.Kr.) var uppfyllda hela. "

Questions 1. Frågor 1. Against what Gentile nation is this prophecy uttered according to verse 1? Mot vad Gentile nation är denna profetia yttras enligt vers 1? 2. 2. Indicate the verses in chapter 1 that are particularly consolatory to Israel. Ange verserna i kapitel 1 som är särskilt tröstande till Israel. 3. How is Nahum 2:2 rendered in the Revised Version? 3. Hur Nahum 2:2 gjorts i den reviderade versionen? 4. 4. How does chapter 3:7, 19 show the ultimate utter destruction of Nineveh? Hur kapitel 3:7, 19 visar den slutliga yttrar förstörelsen av Nineve? 5. 5. How does 3:16 indicate the commercial greatness of that city? Hur 3:16 ange kommersiella storheten i denna stad?


Nahum Nahum

Catholic Information Katolsk information

One of the Prophets of the Old Testament, the seventh in the traditional list of the twelve Minor Prophets. En av profeterna i Gamla testamentet, den sjunde i den traditionella listan över de tolv mindre profeterna.

NAME NAMN

The Hebrew name, probably in the intensive form, Nahhum, signifies primarily "full of consolation or comfort", hence "consoler" (St. Jerome, consolator), or "comforter". Den hebreiska namn, troligen i intensiv form, Nahhum, betyder i första hand "full av tröst och tröst", alltså "Tröstaren" (Hieronymus, consolator), eller "Hjälparen". The name Nahum was apparently of not rare occurrence. Namnet Nahum var tydligen att inte sällan. Indeed, not to speak of a certain Nahum listed in the Vulgate and Douay Version (Nehemiah 7:7) among the companions of Zorobabel, and whose name seems to have been rather Rehum (Ezra 2:2; Heb. has Rehum in both places), St. Luke mentions in his genealogy of Our Lord a Nahum, son of Hesli and father of Amos (iii, 25); the Mishna also occasionally refers to Nahum the Mede, a famous rabbi of the second century (Shabb., ii, 1, etc.), and another Nahum who was a scribe or copyist (Peah, ii, 6); inscriptions show likewise the name was not uncommon among Phoenicians (Gesenius, "Monum. Phoen.", 133; Boeckh, "Corp. Inscript. Graec.", II, 25, 26; "Corp. Inscript. Semitic.", I, 123 a3 b3). Faktum är att inte tala om en viss Nahum anges i Vulgata och Douay Version (Nehemja 7:7) bland följeslagare Zorobabel, och vars namn tycks ha varit ganska Rehum (Esra 2:2; Heb. Har Rehum på båda ställena ), nämns Lukas i sin släktforskning av Vår Herre en Nahum, son till Hesli och far till Amos (iii, 25), den Mishna också ibland hänvisar till Nahum the Mede, en berömd rabbin av det andra århundradet (Shabb., II , 1, etc.), och en annan Nahum som var en skriftlärd eller renskrivaren (Peah, II, 6); inskriptioner visar också namnet var inte ovanligt bland fenicierna (Gesenius, "Monum. Phoen.", 133; Boeckh, "Corp . Inscript. Graec. ", II, 25, 26," Corp Inscript. semitiska. ", I, 123 A3 B3).

THE PROPHET Profeten

The little we know touching the Prophet Nahum must be gathered from his book, for nowhere else in the canonical Scriptures does his name occur, and extracanonical Jewish writers are hardly less reticent. Det lilla vi vet att vidröra profeten Nahum måste samlas in från hans bok, för ingenstans i de kanoniska skrifterna inte hans namn förekommer, och extracanonical judiska författare är knappast så försagd. The scant positive information vouchsafed by these sources is in no wise supplemented by the worthless stories concerning the Prophet put into circulation by legend-mongers. We will deal only with what may be gathered from the canonical Book of Nahum, the only available first-hand document at our disposal. De knappa positiv information förunnas av dessa källor är på intet vis kompletteras med värdelösa berättelser om profeten satts i omlopp av legend-mongers. Vi kommer endast ta med vad som kan samlas in från de kanoniska Nahum, det enda tillgängliga första hand dokument till vårt förfogande. From its title (i,1), we learn that Nahum was an Elcesite (so DV; AV, Elkoshite). Från dess titel (i, 1), får vi veta att Nahum var en Elcesite (så DV, AV, Elkoshite). On the true import of this statement commentators have not always been of one mind. På den verkliga innebörden i denna förklaring kommentatorer har inte alltid varit av samma uppfattning. In the prologue to his commentary of the book, St. Jerome informs us that some understood `Elqoshite as a patronymic indication: "the son of Elqosh"; he, however, holds the commonly accepted view that the word `Elqoshite shows that the Prophet was a native of Elqosh. I prologen till sin kommentar av boken, informerar Hieronymus oss att vissa förstod "Elqoshite som ett familjenamn indikation:" son Elqosh ", han, men håller den allmänt accepterade uppfattningen att ordet" Elqoshite visar att profeten var bördig från Elqosh.

But even understood in this way, the intimation given by the title is disputed by biblical scholars. Men även uppfattas på detta sätt, den antydan ges av titeln har bestritts av bibelforskare. Where, indeed, should this Elqosh, nowhere else referred to in the Bible, be sought? Om ja, bör detta Elqosh, ingen annanstans nämns i Bibeln, sökas?

Some have tried to identify it with `Alqush, 27 miles north of Mossul, where the tomb of Nahum is still shown. Några har försökt identifiera det med "Alqush, 27 miles norr om Mossul, där grav Nahum är fortfarande visas. According to this opinion, Nahum was born in Assyria, which would explain his perfect acquaintance with the topography and customs of Ninive exhibited in the book. Enligt denna uppfattning, föddes Nahum i Assyrien, vilket skulle förklara hans perfekta bekantskap med topografi och seder Ninive ut i boken. But such an acquaintance may have been acquired otherwise; and it is a fact that the tradition connecting the Prophet Nahum with that place cannot be traced back beyond the sixteenth century, as has been conclusively proven by Assemani. Men en sådan bekant kan ha förvärvats på annat sätt, och det är ett faktum att den tradition som förbinder profeten Nahum med att platsen inte kan spåras längre tillbaka än det sextonde århundradet, vilket har slutgiltigt bevisats av Assemani. This opinion is now generally abandoned by scholars. Detta yttrande är nu allmänt övergiven av forskare.

Still more recent and hardly more credible is the view advocated by Hitzig and Knobel, who hold that Elqosh was the old name of the town called Capharnaum (ie, "the village of Nahum") in the first century: a Galilean origin, they claim, would well account for certain slight peculiarities of the Prophet's diction that smack of provincialism. Ännu nyare och knappast mer trovärdigt är synen förespråkas av Hitzig och Knobel, som anser att Elqosh var det gamla namnet på den stad som heter Capharnaum (dvs "byn Nahum") under det första århundradet: en galileisk ursprung, hävdar de skulle väl stå för vissa små egenheter av profetens diktion som luktar provinsialism. Apart from the somewhat precarious etymology, it may be objected against this identification that Capharnaum, however well known a place it was at the New Testament period, is never mentioned in earlier times, and, for all we know, may have been founded at a relatively recent date; moreover, the priests and the Pharisees would most likely have asserted less emphatically "that out of Galilee a prophet riseth not" (John 7:52) had Capharnaum been associated with our Prophet in the popular mind. Bortsett från det något osäkra etymologi kan man invända mot denna identifikation som Capharnaum dock känt en plats det var på Nya Testamentets tid, aldrig nämns i äldre tider, och för allt vi vet, kan ha bildats vid en relativt sent datum, och för övrigt prästerna och fariséerna skulle troligen ha hävdat mindre eftertryck "att av Galiléen en profet Riseth inte" () Johannes 7:52 hade Capharnaum satts i samband med vår Profet i den populära åtanke.

Still, it is in Galilee that St. Jerome located the birthplace of Nahum ("Comment. in Nah." in PL, XXV, 1232), supposed to be Elkozeh, in northern Galilee; but "out of Galilee doth a prophet rise?" Ändå är det i Galileen att Hieronymus ligger födelseplats Nahum ( "Comment. I Nä." I Polen, XXV, 1232), ska vara Elkozeh, i norra Galileen, men "ute i Galileen doth en profet stiga? " might we ask again. The author of the "Lives of the Prophets" long attributed to St. Epiphanius tells us "Elqosh was beyond Beth-Gabre, in the tribe of Simeon" (PG, XLIII, 409). kan vi fråga igen. Författaren till "liv profeterna" lång hänföras till St Epiphanius berättar "Elqosh var bortom Bet-Gabre, i stammen av Simeon" (PG, XLIII, 409). He unquestionably means that Elqosh was in the neighbourhood of Beth-Gabre (Beit Jibrin), the ancient Eleutheropolis, on the borders of Juda and Simeon. Han menar otvivelaktigt att Elqosh var i närheten av Beth-Gabre (Beit Jibrin), den antika Eleutheropolis, på gränsen till Juda och Simeon. This view has been adopted in the Roman Martyrology (1 December; "Begabar" is no doubt a corrupt spelling of Beth-Gabre), and finds more and more acceptance with modern scholars. Denna uppfattning har antagits i den romerska martyrologium (1 december, "Begabar" är utan tvekan en korrumperad stavningen av Beth-Gabre), och finner mer och mer acceptans med moderna forskare.

THE BOOK BOK

Contents Innehåll

The Book of Nahum contains only three chapters and may be divided into two distinct parts. The Book of Nahum innehåller endast tre kapitel och kan delas upp i två separata delar.

The one, including i and ii, 2 (Heb., i-ii, 1-3), and the other consisting of ii,1, 3-ii (Heb., ii, 2, 4-iii). Ena, inklusive I och II, 2 (Heb., I-II, 1-3), och den andra består av II, 1, 3-II (Heb, II, 2, 4-iii). The first part is more undetermined in tone and character. Den första delen är mer obestämda i ton och karaktär. After the twofold title indicating the subject-matter and the author of the book (i, 1), the writer enters upon his subject by a solemn affirmation of what he calls the Lord's jealousy and revengefulness (i, 2, 3), and a most forceful description of the fright which seizes all nature at the aspect of Yahweh coming into judgment (i, 3-6). Efter det dubbla titel som anger föremålet för och författaren till boken (i, 1), tar författaren på sitt ämne genom en högtidlig försäkran för vad han kallar Herrens svartsjuka och HÄMNDGIRIGHET (I, 2, 3), och en kraftfullast beskrivning av den skräck som griper alla natur vid aspekten av Jahve som kommer i dom (I, 3-6). Contrasting admirably with this appalling picture is the comforting assurance of God's loving-kindness towards His true and trustful servants (7-8); then follows the announcement of the destruction of His enemies, among whom a treacherous, cruel, and god-ridden city, no doubt Ninive (although the name is not found in the text), is singled out and irretrievably doomed to everlasting ruin (8-14); the glad tidings of the oppressor's fall is the signal of a new era of glory for the people of God (1:15; 2:2; Hebrews 2:1, 3). Kontrastera beundransvärt med denna skrämmande bild är trösterika försäkran om Guds godhet mot hans sanna och förtroendefull anställda (7-8), sedan följer tillkännagivandet av förstörelsen av hans fiender, bland dem en lömsk, grym, och gud-riden stad , ingen tvekan Ninive (även om namnet inte finns i texten), pekas ut och oåterkalleligt dömt till evig ruin (8-14), det glada budskapet om förtryckarens höst är signalen på en ny era av ära för folket of God (1:15, 2:2; Heb 2:1, 3).

The second part of the book is more directly than the other a "burden of Ninive"; some of the features of the great Assyrian city are described so accurately as to make all doubt impossible, even f the name Ninive were not explicitly mentioned in ii, 8. Den andra delen av boken är mer direkt än den andra en "börda Ninive", är några av inslagen i den stora assyriska staden beskrivas så exakt som att alla tvivel omöjligt, även f namnet Ninive inte uttryckligen nämns i II , 8. In a first section (ii), the Prophet dashes off in a few bold strokes three successive sketches: we behold the approach of the besiegers, the assault on the city, and, within, the rush of its defenders to the walls (2:1, 3-3; Hebrews 2:2, 4-6); then the protecting dams and sluices of the Tigris being burst open, Ninive, panic-stricken, has become an easy prey to the victor: her most sacred places are profaned, her vast treasures plundered (6-9); Heb., 7-10); and now Ninive, once the den where the lion hoarded rich spoils for his whelps and his lionesses, has been swept away forever by the mighty hand of the God of hosts (10-13; Hebrews 11-13). I en första del (ii), profeten bindestreck bort på några djärva drag tre på varandra skisserna vi se inställningen hos belägrande, angreppet på staden, och inom de rusa av sin försvarare på väggarna (2: 1, 3-3, Heb 2:2, 4-6), sedan skydda dammar och slussar vid Tigris som öppnat sig, Ninive, panik, har blivit ett lätt byte till Victor: hennes heligaste platser vanhelgat Hennes stora skatter plundras (6-9), Heb., 7-10), och nu Ninive, när den där lejonet hamstrade rika förstör för hans whelps och hans Lejoninnornas, har försvunnit för alltid av den mäktiga hand Gud Sebaot (10-13, Hebreerbrevet 11-13). The second section (iii) develops with new details the same theme. Andra avsnittet (iii) utvecklas med nya detaljer på samma tema. The bloodthirstiness, greed, and crafty and insidious policy of Ninive are the cause of her overthrow, most graphically depicted (1-4); complete and shameful will be her downfall and no one will utter a word of pity (5-7). Den BLODTÖRST, girighet, och listig och lömsk politik Ninive är orsaken till hennes störta, mest grafiskt skildrade (1-4), fullständig och skamliga blir hennes undergång och ingen kommer att säga ett ord av medlidande (5-7). As No-Ammon was mercilessly crushed, so Ninive likewise will empty to the dregs the bitter cup of the divine vengeance (8-11). Eftersom ingen blev Ammon skoningslöst krossade, så Ninive även tömmer i botten den bittra kalken av den gudomliga hämnden (8-11). In vain does she trust in her strongholds, her warriors, her preparations for a siege, and her officials and scribes (12-17). Förgäves har hon litar på hennes fästen, hennes krigare, sina förberedelser inför en belägring, och hennes tjänstemän och skriftlärda (12-17). Her empire is about to crumble, and its fall will be hailed by the triumphant applause by the whole universe (18-19). Hennes rike är på väg att falla sönder, och dess fall kommer att hyllas av triumferande applåder av hela universum (18-19).

Critical Questions Kritiska frågor

Until a recent date, both the unity and authenticity of the Book of Nahum were undisputed, and the objections alleged by a few against the genuineness of the words "The burden of Ninive" (i, 1) and the description of the overthrow of No-Ammon (iii, 8-10) were regarded as trifling cavils not worth the trouble of an answer. Fram till ett senare datum, både enhet och äkthet av Nahum var obestridd, och de invändningar som åberopats av några mot äktheten av orden "Ansvaret för Ninive" (I 1) och beskrivningen av störtandet av nr -Ammon (III) 8-10 betraktades som obetydlig cavils inte värt besväret att ett svar. In the last few years, however, things have taken a new turn: facts hitherto unnoticed have added to the old problems concerning authorship, date, etc. Under de senaste åren, dock har det tagit en ny vändning: fakta hittills oupptäckt har lagt till den gamla problemen författarskap, datum etc. It may be well here for us to bear in mind the twofold division of the book, and to begin with the second part (ii, 1, 3-iii), which, as has been noticed, unquestionably deals with the overthrow of Ninive. Det kan vara bra här för oss att tänka på den dubbla uppdelning av boken, och till att börja med den andra delen (II, 1, 3-III), som, vilket har uppmärksammats, utan tvekan handlar om störtandet av Ninive. That these two chapters of the prophecy constitute a unit and should be attributed to the same author, Happel is the only one to deny; but his odd opinion, grounded on unwarranted alterations of the text, cannot seriously be entertained. Att dessa två kapitel i profetian utgör en enhet och måste hänföras till samma författare, är Happel den enda att förneka, men hans udda åsikt, grundad på omotiverade ändringar av texten, kan inte på allvar att avvisas.

The date of this second part cannot be determined to the year; however, from the data furnished by the text, it seems that a sufficiently accurate approximation is obtainable. Dagen för denna andra del inte kan fastställas till år, men av de uppgifter som lämnats av texten verkar det som om en tillräckligt noggrann approximation kan erhållas. First, there is a higher limit which we have no right to overstep, namely, the capture of No-Ammon referred to in iii, 8-10. Först finns det en högre gräns som vi inte har rätt att överskrida, nämligen som att fånga Inga-Ammon i iii, 8-10. In the Latin Vulgate (and the Douay Bible) No-Ammon is translated by Alexandria, whereby St. Jerome meant not the great Egyptian capital founded in the fourth century BC, but an older city occupying the site where later on stood Alexandria ("Comment. in Nah.", iii,8: PL, XXV, 1260; cf. "Ep. CVIII ad Eustoch.", 14: PL, XXII, 890; "In Is.", XVIII: PL, XXIV, 178; "In Os.", IX, 5-6: PL, XXV, 892). I den latinska Vulgata (och Douay Bibeln) No-Ammon översätts till Alexandria, där Hieronymus menar inte den stora egyptiska huvudstaden grundades under fjärde århundradet före Kristus, men en äldre stad som innehar den plats där senare stod Alexandria ( "Comment . i Nah. ", III, 8: PL, XXV, 1260, jfr." Ep. CVIII ad Eustoch. ", 14: PL, XXII, 890," I Is. ", XVIII: PL, XXIV, 178;" i OS. ", IX, 5-6: PL, XXV, 892). He was mistaken, however, and so were who thought that No-Ammon should be sought in Lower Egypt; Assyrian and Egyptian discoveries leave no doubt whatever that No-Ammon is the same as Thebes in Upper Egypt. Han misstog sig dock, och det var som trodde att ingen Ammon bör sökas i Nedre Egypten, assyriska och egyptiska upptäckter lämnar inget tvivel om att Inga-Ammon är den samma som Thebe i Övre Egypten. Now Thebes was captured and destroyed by Assurbanipal in 664-663 BC, whence it follows that the opinion of Nicephorus (in the edition of Geo. Syncell, "Chronographia", Bonn, 1829, I, 759), making Nahum a contemporary of Phacee, King of Israel, the early tradition according to which this prophecy was uttered 115 years before the fall of Ninive (about 721 BC; Josephus, "Ant. Jud.", IX, xi, 3), and the conclusions of those modern scholars who, as Pusey, Nagelsbach, etc., date the oracle in the reign of Ezechias or the earlier years of Manasses, ought to be discarded as impossible. The lower limit which it is allowable to assign to this part of the book of Nahum is, of course, the fall of Ninive, which a well-known inscription of Nabonidus permits us to fix at 607 or 606 BC, a date fatal to the view adopted by Eutychius, that Nahum prophesied five years after the downfall of Jerusalem (therefore about 583-581; "Annal." in PG, CXI, 964). Nu Thebe tillfångatogs och förstördes av Assurbanipal i 664-663 f.Kr., varifrån den följer att yttrandet Nikeforos (i den upplaga av Geo. Syncell, "Chronographia", Bonn, 1829, I, 759), vilket gör Nahum samtida med Phacee , Israels konung, tidig tradition enligt vilken denna profetia yttrades 115 år innan hösten Ninive (omkring 721 f.Kr.; Josephus, "Ant. Jud." IX, XI, 3), och de slutsatser som dessa moderna forskare vem som Pusey, Nagelsbach etc. datum oraklet i regeringstid Ezechias eller de första åren av Manasses, borde kastas som omöjligt. nedre gräns där det är tillåtet att överlåta denna del av Nahum är Naturligtvis tillåter hösten Ninive, som en välkänd inskription av Nabonidus oss att fastställa till 607 eller 606 f.Kr., ett datum ödesdiger för visning antagit Eutychius att Nahum profeterade fem år efter undergången Jerusalem (alltså om 583-581, "Annal." i PG, CXI, 964).

Within these limits it is difficult to fix the date more precisely. Inom dessa gränser är det svårt att fastställa datum mer exakt. It has been suggested that the freshness of the allusion to the fate of Thebes indicates an early date, about 660 BC, according to Schrader and Orelli; but the memory of such a momentous event would long dwell in the minds of men, and we find Isaias, for instance, in one of his utterances delivered about 702 or 701 BC recalling with the same vividness of expression Assyrian conquests achieved thirty or forty years earlier (Isaiah 10:5-34). Det har föreslagits att friskhet anspelning på den öde Thebe visar en tidig tidpunkt, omkring 660 f.Kr., enligt Schrader och Orelli, men minnet av en sådan omvälvande händelse för länge bo i människornas sinnen, och vi finner Isaias, till exempel i en av sina uttalanden levererat cirka 702 eller 701 f.Kr. erinra med samma liflighet yttrandefrihet assyriska erövringar uppnått trettio eller fyrtio år tidigare (Jesaja 10:5-34). Nothing therefore compels us to assign, within the limits set above, 664-606, an early date to the two chapters, if there are cogent reasons to conclude to a later date. Ingenting därför tvingar oss att tilldela, inom de gränser som anges ovan, 664-606, ett tidigt stadium att de två kapitel, om det finns övertygande skäl att anta att ett senare datum. One of the arguments advanced is that Ninive is spoken of as having lost a great deal of her former prestige and sunk into a dismal state of disintegration; she is, moreover, represented as beset by mighty enemies and powerless to avert the fate threatening her. Ett av de argument som framförts är att Ninive talas om som har förlorat mycket av sin forna prestige och sjönk ner i dystra tillstånd av sönderfall, hon är dessutom representerade som drabbats av mäktiga fiender och maktlösa att undvika det öde som hotar henne. Such conditions existed when, after the death of Assurbanipal, Babylonia succeeded in regaining her independence (625), and the Medes aims a first blow at Ninive (623). Sådana villkor fanns då, efter döden av Assurbanipal, lyckades Babylonien i återfå sin självständighet (625), och Medien syftar ett första slag på Ninive (623). Modern critics appear more and more inclined to believe that the data furnished by the Prophet lead to the admission of a still lower date, namely "the moment between the actual invasion of Assyria by a hostile force and the commencement of the attack on its capital" (Kennedy). Moderna kritiker tycks allt mer benägen att tro att de uppgifter som lämnats av profeten leda till upptagande av en ännu lägre datum, nämligen "ögonblicket mellan den verkliga invasionen i Assyrien av en fientlig kraft och början av det angrepp på sitt kapital" (Kennedy). The "mauler", indeed, is already on his way (2:1; Hebrews 2); frontier fortresses have opened their gates (iii, 12-13); Ninive is at bay, and although the enemy has not yet invested the city, to all appearances her doom is sealed. Den "Mauler", faktiskt, är redan på väg (2:1, Heb 2); gräns fästningar har öppnat sina portar (iii, 12-13), Ninive är borta, och trots att fienden ännu inte har investerat staden , av allt att döma hennes öde förseglas.

We may now return to the first part of the book. Vi kan nu återvända till den första delen av boken. This first chapter, on account of the transcendent ideas it deals with, and of the lyric enthusiasm which pervades it throughout has not inappropriately been called a psalm. Detta första kapitel, på grund av den transcendenta idéer det handlar om, och den lyriska entusiasm som genomsyrar det hela har inte otillbörligt kallats en psalm. Its special interest lies in the fact that it is an alphabetical poem. Dess speciella intresse ligger i det faktum att det är en alfabetisk dikt. The first to call attention to this feature was Frohnmeyer, whose observations, however, did not extend beyond vv. Den första att få uppmärksamhet för den här funktionen var Frohnmeyer, vars observationer, dock inte sträcka sig längre än VV. 3-7. 3-7. Availing himself of this key, Bickell endeavoured to find out if the process of composition did not extend to the whole passage and include the twenty-two letters of the alphabet, and he attempted repeatedly but without great success ("Zeitschr. der deutsch. morg. Gesell.", 1880, p. 559; "Carmina Vet. Test. metrice", 1882; "Zeitschr. fur kath. Theol.", 1886), to restore the psalm to its pristine integrity. Använder sig av denna nyckel försökt Bickell ta reda på om processen för sammansättning inte omfatta hela passagen och inkluderar de tjugotvå bokstäver i alfabetet, och han försökte flera gånger men utan större framgång ( "Zeitschr. Der deutsch. Morg . Gesell. ", 1880, s. 559," Carmina Vet. Test. metrice ", 1882;" Zeitschr. päls Kath. Theol. ", 1886), att återställa psalmen till dess ursprungliga integritet. This failure did not discourage Gunkel who declared himself convinced that the poem is alphabetical throughout, although it is difficult, owing to the present condition of the text, to trace the initial letters X to X (Zeitschr. fur alttest. Wissensch., 1893, 223 sqq.). This was for Bickell an incentive to a fresh study (Das alphab. Lied in Nah. i-ii, 3, in "Sitzungsberichte der philos.-hist. Classe der kaiser. Akademie der Wissensch.", Vienna, 894, 5 Abhandl.), the conclusions of which show a notable improvement on the former attempts, and suggested to Gunkel a few corrections (Schopfung und Chaos, 120). Denna underlåtenhet inte avskräcka Gunkel som förklarade sig övertygad om att dikten är alfabetiska hela, även om det är svårt, på grund av det rådande tillståndet i texten, för att spåra de första bokstäverna X till X (Zeitschr. päls alttest. Wissensch., 1893, 223 ff.). Detta var Bickell ett incitament till en ny undersökning (Das alphab. Lied i Nah. I-II, 3, i "Sitzungsberichte der philos.-historik. Classe der Kaiser. Akademie der Wissensch.", Wien, 894, 5 Abhandl.), vars slutsatser visar en märkbar förbättring jämfört med tidigare försök, och föreslog att Gunkel några korrigeringar (Schöpfung und Chaos, 120). Since then Nowack (Die kleinen Propheten, 1897), Gray ("The Alphab. Poem in Nah." in "The Expositor" for Sept. 1898, 207 sqq.), Arnold (On Nahum 1:1-2:3, in "Zeitschr. fur alttest. Wissensch.", 1901, 225 sqq.), Happel (Das Buch des Proph. Nah., 1903), Marti (Dodekaproph. erklart, 1904), Lohr (Zeitschr. fur alttest. Wissensch., 1905, I, 174), and Van Hoonacker (Les douze petits proph., 1908), have more or less successfully undertaken the difficult task of extricating the original psalm from the textual medley in which it is entangled. Sedan dess Nowack (Die kleinen Propheten, 1897), Gray ( "The Alphab. Poem i Nah." I "Expositor" för september 1898, 207 ff.), Arnold (På Nahum 1:1-2:3, i "Zeitschr. päls alttest. Wissensch.", 1901, 225 ff.) Happel (Das Buch des Proph. Nah., 1903), Marti (Dodekaproph. erklärt, 1904), Lohr (Zeitschr. päls alttest. Wissensch., 1905 , I, 174), och Van Hoonacker (Les Douze petits Proph., 1908), har mer eller mindre framgångsrikt genomförts den svåra uppgiften att extricating ursprungliga psalmen från de textmässiga medley där det är intrasslad. There is among them, a sufficient agreement as to the first part of the poem; but the second part still remains a classical ground for scholarly tilts. Det finns bland dem ett tillräckligt överens om den första delen av dikten, men den andra delen fortfarande en klassisk grund för vetenskapliga lutningar.

Wellhausen (Die kleinen Proph., 1898) holds that the noteworthy difference between the two parts from the point of view of poetical construction is due to the fact that the writer abandoned halfway his undertaking to write acrostically. Wellhausen (Die kleinen Proph., 1898) anser att kommissionens anmärkningsvärda skillnaden mellan de två delarna ur synvinkel poetiska konstruktion beror på det faktum att författaren övergivna halvvägs sitt åtagande att skriva acrostically. Happel believes both parts were worked out separately from an unacrostic original. Happel anser båda delarna har utarbetats separat från en unacrostic original. sentence closed on the word XX, he noted in the title that his revision extended from XX to XX; and so the mysterious XX-XX (later on misconstrued and misspelled XXXXX) has neither a patronymic nor a gentile connotation. mening stängt på ordet XX, konstaterade han i titeln att hans översyn förlängs från XX till XX och så den mystiska XX-XX (senare felaktigt och felstavade XXXXX) har varken ett familjenamn eller en ickejude klang. --> Critics are inclined to hold that the disorder and corruption which disfigure the poem are mostly due to the way it was tacked on to the prophecy of Nahum: the upper margin was first used, and then the side margin; and as, in the latter instance, the text must have been overcrowded and blurred, this later on caused in the second part of the psalm an inextricable confusion from which the first was preserved. -> Kritiker är benägna att hålla att oordning och korruption som vanpryder dikten beror främst på hur det var läggs ovanpå en profetia Nahum: övre marginal användes först och sedan sidan marginalen, och som, i det senare fallet måste texten ha varit överfulla och suddigt, det senare på grund i den andra delen av psalm ett osvikligt förvirring som de första räckvidd. This explanation of the textual condition of the poem implies the assumption that this chapter is not to be attributed to Nahum, but is a later addition. Denna förklaring av de textmässiga skick dikten innebär antagandet att detta kapitel är inte att hänföra till Nahum, men är ett senare tillägg. So much indeed was granted by Bickell, and Van Hoonacker (not to speak of non-Catholic scholars) is inclined to a like concession. Så mycket faktiskt beviljades av Bickell, och Van Hoonacker (för att inte tala om icke-katolska akademiker) är benägen att ett liknande koncession. On the one hand, the marked contrast between the abstract tome of the composition and the concrete character of the other two chapters, we are told, bespeaks a difference of authorship; and, on the other hand, the artificiality of the acrostic form is characteristic of a late date. Å ena sidan skall de angivna kontrasten mellan det abstrakta lunta på sammansättning och konkret karaktär av de två andra kapitlen vi får höra, vittnar en skillnad på författarskap, och å andra sidan är förkonstling av Akrostikon bildar karakteristiska av ett sent datum. These arguments, however, are not unanswerable. Dessa argument är dock inte OANSVARIG. In any case it cannot be denied that the psalm is a most fitting preface to the prophecy. I varje fall det inte kan förnekas att psalmen är mest passande inledning till profetian.

Little will be found in the teaching of the book of Nahum that is really new and original. Little kommer att finnas i undervisningen av Nahum som verkligen är nytt och originellt. The originality of Nahum is that his mind is so engrossed by the iniquities and impending fate of Ninive, that he appears to lose sight of the shortcomings of his own people. Originaliteten i Nahum är att hans sinne är så uppslukad av ondska och annalkande öde Ninive, att han tycks glömma bristerna i sitt eget folk. The doom of Ninive was nevertheless in itself for Juda an object-lesson which the impassioned language of the Prophet was well calculated to impress deeply upon the minds of thoughtful Israelites. The Doom i Ninive var ändå i sig för Juda ett objekt-lektion där passionerade språk profeten beräknades väl att imponera djupt vid medvetande tänkande israeliter. Despite the uncertainty of the text in several places, there is no doubt that the book of Nahum is truly "a masterpiece" (Kaulen) of literature. Trots osäkerheten i texten på flera ställen, finns det ingen tvekan om att Nahum är verkligen "ett mästerverk" (Kaulen) av litteratur. The vividness and picturesqueness of the Prophet's style have already been pointed out; in his few short, flashing sentences, most graphic word-pictures, apt and forceful figures, grand, energetic, and pathetic expressions rush in, thrust vehemently upon one another, yet leaving the impression of perfect naturalness. The liflighet och pittoreska av profeten stil har redan påpekats, i hans några korta, blinkande meningar, de flesta grafiska ord-bilder, apt och övertygande siffror, grand, energisk och patetiska uttryck rusa in, sköt skarpt på varandra, men ändå lämnar intryck av perfekt naturlighet. Withal the language remains ever pure and classical, with a tinge of partiality for alliteration (i, 10; ii, 3, 11) and the use of prim and rare idioms; the sentences are perfectly balanced; in a word Nahum is a consummate master of his art, and ranks among the most accomplished writers of the Old Testament. Därjämte språket förblir alltid ren och klassisk, med en anstrykning av förkärlek för allitteration (I, 10, ii, 3, 11) och användningen av Prim och sällsynta idiom, meningarna är perfekt balanserad, med ett ord Nahum är en fulländad mästare hans konst, och rankas bland de mest fulländade författarna i Gamla testamentet.

Publication information Written by Charles L. Souvay. Information om publikation skriven av Charles L. Souvay. Transcribed by Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Kopierat av Sean Hyland. Den katolska encyklopedien, volym X. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil Obstat, Oktober 1, 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York


Book of Nahum Nahum

Jewish Perspective Information Jewish Perspective Information

ARTICLE HEADINGS: ARTIKEL rubriker:

Contents. Innehåll.

Time and Place of Writing. Tid och plats att skriva.

Historical Character. Historisk karaktär.

One of the Minor Prophetical works which centers about the overflow of Nineveh. En av Minor profetiska verk som centers om översvämningen i Nineve. The dispirited people of Judah are aroused and encouraged by the announcement of the downfall of the oppressive empire seated on the upper Tigris. The nedslagen folk Juda är upphetsad och uppmuntras av tillkännagivandet av undergången för förtryckande imperium sitter på övre Tigris. The book consists of three chapters, of which the following is a summary: Boken består av tre kapitel, av vilka följande är en sammanfattning:

Ch. Ch. i: After the superscription (verse 1), the prophet describes (2-6) a superb theophany in judgment, with the awful results to nature. I: Efter påskrift (vers 1), beskriver profeten (2-6) en superb teofani i domen, med fruktansvärda resultat till naturen. The apparent universality of this destruction leads the writer to point out (7) a real refuge for those who trust in Yhwh. The Assyrian power (8-12a) shall be completely overthrown, and its yoke broken from off the neck of Judah (12b-14). Den synbara universella denna förstörelse leder författaren påpeka (7) en verklig fristad för dem som litar på Yhwh. Den assyriska makt (8-12a) skall vara helt störtas, och dess ok brutit ur det halsen av Juda (12b -14). The prophetic eye even now (15) sees the welcome messenger heralding the good news to his hitherto oppressed people. Profetiska ögat redan nu (15) ser välkomna budbäraren som förebådar goda nyheter till sitt hittills förtryckta folk.

Contents. Innehåll.

Ch. Ch. ii.: In brilliant colors and in rapid succession are shown the enemies of Nineveh assaulting its battlements (1-5), the gates of the river yielding to the foe, the palace dissolving in fierce flames (6), the consternation reigning among the city's population (7-8), the abundance of booty, and the effect of Nineveh's fall upon all who considered it (9-10); the question asked about "the old lion," and answered by the desolation (11-13). II.: med strålande färger och i snabb följd har visat fiender Nineve övergrepp dess tinnar (1-5), portarna till floden ger till fienden, slottet upplösning i våldsam brand (6), bestörtning regerande bland stadens befolkning (7-8), mängden av bytet, och effekten av Nineve's falla över alla som ansåg att det var (9-10), frågan frågade om "det gamla lejonet" och besvarades av ödeläggelsen (11-13) .

Ch. Ch. iii.: The reason for Nineveh's swift downfall is in part recited: she has been a city of blood, always cruel and rapacious (1); her streets are now full of the slain, cut down by the victors because she has been the seducer of the nations (2-6); her destruction will not be lamented (7); resistance is as fruitless as was that of the impregnable Noamon (Thebes), and the vengeance of the victors no less terrible (8-12); all attempts at resistance are futile (13-15); the multitude of merchants and scribes shall disappear as grasshoppers on a warm day (16-17); the rulers are at rest, and the people scattered upon the mountains; the destruction is complete and a cause of rejoicing among all the nations (18-19). III.: Skälet till Nineve snabba undergång är delvis reciteras: hon har varit en stad av blod, alltid grymma och rovgirig (1), dess gator är nu full av mördade, skära ned av segrarna eftersom hon har varit förföraren av nationerna (2-6), hennes förstörelsen kommer inte att beklaga (7), motståndet är lika fruktlöst som var den ointagliga Noamon (Thebes), och hämnd segrarna lika fruktansvärd (8-12), alla försök till motstånd är meningslösa (13-15), de många köpmän och skriftlärda skall försvinna som gräshoppor på en varm dag (16-17), härskare är i vila, och människorna utspridda på bergen, förstörelsen är komplett och en orsak till jubel bland alla nationer (18-19).

Time and Place of Writing. Tid och plats att skriva.

The book furnishes few data for a settlement of the time and place of writing. Boken lägger fram några uppgifter för en lösning av tid och plats att skriva. It is evident from iii. Det framgår III. 8-10 that its "terminus a quo" is the fall of Noamon (Thebes) in Upper Egypt before the successful arms of Assurbanipal (668-626 BC) just after 664 BC In i. 8-10 att dess "terminus a quo" är hösten Noamon (Thebes) i övre Egypten innan framgångsrika armar Assurbanipal (668-626 f.Kr.) strax efter 664 f.Kr. i i. 9 it is foretold that the destruction of Assyria will be complete. 9 Det är förutsagt att förstörelsen av Assyrien kommer att vara fullständig. This was accomplished about 606; and it constitutes the "terminus ad quem" of Nahum. Detta uppnåddes omkring 606, och det utgör den "terminus ad quem" av Nahum. Somewhere between these two points the date of the book is to be sought for. Någonstans mellan dessa två punkter dagen för boken är att sökas. The two prevailing dates selected are (1) about 650 and (2) about 608. De två rådande valda datum är (1) till 650 och (2) ca 608. The reference to the fall of Thebes does not argue for the earlier date, as that disastrous battle would long remain in the memories of the adjoining peoples. Hänvisningen till hösten Thebe inte argumenterar inte för tidigare datum, eftersom det katastrofala slaget för länge kvar i minnet av det angränsande folken. Neither, on the other hand, does the vividness of descriptive detail fix absolutely the later time as the true date. Varken å andra sidan har det liflighet beskrivande detalj fastställa absolut den senare tidpunkt som den riktiga dagen. The probabilities, however, are in favor of about 608 as the time of composition. "Nahum the Elkoshite" is the designation of the prophet. Sannolikheten är dock till fördel för ungefär 608 vid tidpunkten för sammansättning. "Nahum the Elkoshite" är beteckningen på profeten. His vivid description of Nineveh and his definiteness of detail have led scholars to search for his home somewhere within reach of that city. Alḳush, a place near Mosul, contains a grave said to be that of Nahum; but the tradition of this place does not seem to be older than the sixteenth century. Hans livfulla beskrivning av Nineve och hans definitenessen detaljrikedom har lett forskare att söka efter sitt hem någonstans inom räckhåll för den staden. Alḳush, en plats nära Mosul, innehåller en grav sägs vara att Nahum, men traditionen att denna plats inte verkar vara äldre än det sextonde århundradet. On the other hand, Eusebius in his "Onomasticon" (ed. Lagarde) mentions an 'Eλκσέ of Jerome; and Jerome says, in his commentary, "Elcese usque hodie viculus in Galilæa." These statements would seem to locate an Elkosh in Galilee. Å andra sidan, säger Eusebius i sin "onomasticon" (red. Lagarde) nämner ett "Eλκσέ av Jerome, Jerome och, i sin kommentar, skulle" Elcese usque hodie viculus i Galilæa. "Sådana uttalanden verkar hitta en Elkosh i Galileen . In answer to the statement that the Northern Kingdom was carried into captivity, it may be said that probably, as in the Southern Kingdom (II Kings xxv. 12), the poor were left in the land. Som svar på påståendet att den norra kungariket fördes i fångenskap, kan man säga att det förmodligen, som i södra Sverige (II Kings xxv. 12), lämnades de fattiga i landet. The active commercial relations between the peoples of the East and of the West, and the opportunities for acquaintance with each other's customs and habits of life, as well as the few peculiarities of language in this book, make it probable that the prophet Nahum was a Galilean, who had his home at a village called Elkosh. Den aktiva handelsförbindelserna mellan folken i öst och i väst, och möjligheterna till bekantskap med varandras seder och vanor i livet, liksom några egenheter i språk i den här boken, gör det troligt att profeten Nahum var galileisk, som hade sitt hem i en by som heter Elkosh. His prophecies were doubtless uttered at Jerusalem, in the presence of Judah. Hans profetior var säkert yttrades i Jerusalem, i närvaro av Juda.

The prophecy reads quite as if some one had tampered with its original order. Profetian läser alldeles som om någon hade manipulerat med sin ursprungliga ordning. It may be that this apparent mixture is due to modern logical literary strictures. Det kan vara att denna skenbara blandning beror på att modern logisk litterära strikturer. But the following order, which seems to follow modern methods of thought, may be suggested: (1) ch. i. Men följande ordning, som tycks följa moderna metoder för tanken, kan föreslås: (1) ch. I. 1-14; (2) ch. 1-14, (2) ch. iii. III. 1-17; (3) ch. 1-17, (3) ch. ii. ii. 1-5, 13, 6-12; (4) ch. 1-5, 13, 6-12, (4) ch. iii. 18, 19; i. III. 18, 19, i. 15. 15.

Historical Character. Historisk karaktär.

Of all the Minor Prophets the Book of Nahum has received the greatest and strongest light from the discoveries of the last half-century. Av alla de mindre profeterna Bok Nahum har fått den största och starkaste ljuset från upptäckter av senaste halvseklet. The exact location of Nineveh, its fortifications, some of its palaces, its means of defense, its invincible kings, its armies, its amusements, its libraries, and its indescribable cruelty are now known. Den exakta placeringen av Nineveh, dess befästningar några av sina palats, dess hjälp av försvaret, dess oövervinnerlig kungar, dess armé, dess nöjen, dess bibliotek och dess obeskrivliga grymhet är idag kända. "The den of the lions" was an appalling reality, which let loose its terrors to the sorrow of every surrounding nation. "The Den i Lions", är en fruktansvärd verklighet, som vi släppte lös dess fasor till sorg för alla omgivande nation. The character of the Assyrians, as depicted here, is true to the picture preserved in their own documents. Karaktär av assyrierna, som framställs här, är riktigt att bilden bevaras i sina dokument.

This compact, pointed, dramatic prophecy has no superior in vivid and rapid movement. Denna kompakta, spetsiga, har dramatiska profetia ingen överlägsen i livliga och snabba rörelser. Its quick succession of statement and thought give it a peculiar power over the reader. Dess snabb följd av uttalandet och tänkte ge det en märklig makt över läsaren. It delineates the swift and unerring execution of Yhwh's laws upon His merciless foes and those of His people, and also points to Him as the sure refuge and security of those who obey and trust Him. Den beskriver snabb och osviklig verkställa Yhwh lagar på Hans obarmhärtiga fiender och hans folk, och pekar också till honom som säker tillflyktsort och säkerheten för dem som lyder och lita på honom.

Emil G. Hirsch, Ira Maurice Price Emil G. Hirsch, Ira Maurice Pris

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Jewish Encyclopedia, publicerade mellan 1901-1906.

Bibliography: Bibliografi

Otto Strauss, Nahumi de Nino Vaticinium, 1853; the commentaries on the Minor Prophets of Orelli, GA Smith, and Nowack; Billerbeck and Jeremias, Der Untergang Nineveh's und die Weissagungschrift des Nahum, in Beiträge zur Assyriologie, iii. 87-188; AB Davidson, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, in The Cambridge Bible for Schools, 1896; Gunkel, in Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 1893, pp. Otto Strauss, Nahumi de Nino Vaticinium, 1853, kommentarerna på mindre profeterna i Orelli, GA Smith och Nowack, Billerbeck och Jeremias, Der Untergang Nineveh's und die Weissagungschrift des Nahum, i Beiträge zur Assyriologie, iii. 87-188; AB Davidson, Nahum, Habackuk och Sefanja, i The Cambridge Bible for Schools, 1896; Gunkel, i Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 1893, pp. 223 et seq.; Bickell, in Sitzungsberichte der KK Akademie der Wissenschaft zu Wien (Philos. Hist. Cl.), vol. 223 ff.; Bickell, i Sitzungsberichte der KK Akademie der Wissenschaft zu Wien (Philos. Hist. Cl.), Vol. cxxxi., part v., pp. cxxxi., del V., pp. 1 et seq.; Gunkel, Schöpfung und Chaos, p. 1 ff.; Gunkel, Schöpfung und Chaos, s. 102, note 1.EGHIMP 102, not 1.EGHIMP


Nahum Nahum

Jewish Perspective Information Jewish Perspective Information

One of the so-called Minor Prophets. En av de så kallade mindre profeterna. He is called, in the title of his book, "Nahum the Elkoshite." Han kallas, i titeln på hans bok, "Nahum the Elkoshite." Where Elkosh was is not definitely known. Var Elkosh var inte definitivt känt. The supposition that Nahum was a native of Judah agrees well with his keen sense of Judah's affliction under Assyrian domination and with his intense hatred of her oppressor.EGHJF McL. Antagandet att Nahum var född i Juda stämmer väl med sitt skarpa sinne för Juda s åkomma under assyrisk dominans och med hans intensiva hat mot henne oppressor.EGHJF McL.

Emil G. Hirsch, JF McLaughlin Emil G. Hirsch, JF McLaughlin

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Jewish Encyclopedia, publicerade mellan 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är