Council of Vienne Konciliet i Wien

General Information Allmän information

The Council of Vienne was the 15th ecumenical council of the Roman Catholic Church. Konciliet i Wien var den 15 Ekumeniska rådet av den romersk-katolska kyrkan. The synod comprised three sessions that were held in the historic city of Vienne in southeastern France during 1311 and 1312. Synoden bestod av tre sessioner som hölls i den historiska staden Vienne i sydöstra Frankrike under 1311 och 1312. The council was presided over by Clement V, the first pope based in the city of Avignon. Rådet leddes av Clemens V, den första påven baserad i staden Avignon. The council was called to promote a crusade to the Holy Land, to effect needed reform within the church, and, at the insistence of Philip IV of France, to abolish the Order of Knights Templar. Det rådet är att främja ett korståg till det Heliga landet, för att genomföra nödvändiga reformer inom kyrkan, och, efter påtryckningar från Philip IV av Frankrike, för att upphäva beslutet av Tempelherreorden. (The Knights Templar were a wealthy and powerful military religious organization found throughout Christendom and whose property Philip coveted.) (Tempelherreorden var en rik och mäktig militär religiös organisation som finns i hela kristenheten, och vilkas förmögenhet Philip eftertraktade.)

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Much of the agenda and many of the documents issued by the Council of Vienne have not survived. En stor del av dagordningen och många av de handlingar som utfärdats av rådet Vienne har inte överlevt. It is known that Clement ordered the suppression of the Templar and the confiscation of their property. He further agreed to transfer church tithes to Philip upon the French king's promise to organize a crusade. Det är känt att Klemens beordrade undertryckandet av Templar och konfiskering av deras egendom. Han har dessutom överenskommit att överföra kyrkan tionde till Philip på den franske kungens löfte om att organisera ett korståg. Philip reneged on the commitment, however, and for six years used the money for his personal political ends. Philip tog tillbaka åtagandet dock och i sex år använt pengarna för sina personliga politiska syften. The Council of Vienne also passed ordinances dealing with the course of the Inquisition and reform of the clergy. Konciliet i Wien antog också förordningar som behandlar under inkvisitionen och reformen av prästerskapet. It repudiated the teachings of Peter John Olivi, a Spiritual Franciscan, about the incarnation, the human soul, and baptism. Det förkastade läror Peter John Olivi, en andlig franciskanen om inkarnationen, den mänskliga själen, och dop. It also condemned the heretical doctrines that arose out of the mysticism of the Beghards and Beguines, religious communities of men and women in northern Europe. Det fördömer även de kätterska läror som uppstod ur mystik av Beghards och Beguines, religiösa samfund av män och kvinnor i norra Europa.


Council of Vienne 1311-1312 AD Konciliet i Wien 1311-1312 AD

Advanced Information Avancerad information

CONTENTS INNEHÅLL

The full text is included in the English article linked below. Den fullständiga texten finns med i den engelska artikeln länkade nedan.


Also, see: Se även:
Ecumenical Councils Ekumeniska råd


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är