Book of Zephaniah, Sophonias Book of Sefanja, Sophonias

General Information Allmän information

Ninth of the 12 Minor Prophets of the Old Testament of the Bible, the Book of Zephaniah draws its name from the prophet Zephaniah, whose ministry places its authorship at c. Nionde av de 12 mindre profeterna i Gamla testamentet i Bibeln, Bok Sefanja får sitt namn från profeten Sefanja, vars ämbete platser sitt författarskap på c. 630 BC in Jerusalem. 630 f.Kr. i Jerusalem. The book comprises sayings attacking imitations of foreign religious practices, idolatry, and those who doubt the threat of the Lord's wrath. Boken består av uttalanden angriper imitationer av utländska religiösa seder, avgudadyrkan, och de som tvivlar hotet av Herrens vrede. The day of the Lord is thus a key concept, with possibility for deliverance if the people repent. Dagen för Herren är alltså ett centralt begrepp, med möjlighet till befrielse om folket omvänder sig. The judgment on the day of the Lord will leave a humble remnant that will seek its refuge in the Lord. Domen på Herrens dag kommer att lämna en ödmjuk kvarleva som kommer att söka sin tillflykt till Herren. The oracles against foreign nations (chaps. 2 - 3) are believed to contain some genuine sayings of the prophet, but other sayings in these chapters probably date from the postexilic period. The orakel mot främmande nationer (chaps. 2 till 3) tros innehålla några äkta uttalanden av Profeten, men andra uttalanden i dessa kapitel troligen datum från postexilic perioden.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
George W Coats George W Coats

Bibliography Bibliografi
JH Eaton, Obadiah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah (1969); JA Soggin, Introduction to the Old Testament (1976). JH Eaton, Obadja, Nahum, Habackuk och Sefanja (1969), JA Soggin, Inledning till Gamla testamentet (1976).


Book of Zephaniah, Sophonias Book of Sefanja, Sophonias

Brief Outline Kort återblick

  1. Judgment on Judah and Jerusalem (1-2:3) Dom om Juda och Jerusalem (1-2:3)
  2. Judgment on Philistia, Moab, Ammon, Assyria (2:4-15) Dom Philistia, Moab, Ammon, Assyrien (2:4-15)
  3. Judgment on Jerusalem (3:1-8) Dom om Jerusalem (3:1-8)
  4. Effects of Judgment (3:9-13) Effekter av dom (3:9-13)
  5. Restoration of Israel (3:14-20) Restaurering av Israel (3:14-20)


Zephani'ah Zephani'ah

Advanced Information Avancerad information

Zephaniah, Jehovah has concealed, or Jehovah of darkness. Sefanja har Jehova dolt eller Jehovah mörker. (1.) The son of Cushi, and great-grandson of Hezekiah, and the ninth in the order of the minor prophets. (1.) Son till Cushi och barnbarnsbarn till Hiskia och den nionde i ordningen på mindre profeterna. He prophesied in the days of Josiah, king of Judah (BC 641-610), and was contemporary with Jeremiah, with whom he had much in common. Han profeterade i dagarna Josias, kung av Juda (BC 641-610), och var samtida med Jeremia, med vilken han hade mycket gemensamt.

The book of his prophecies consists of: (a) An introduction (1:1-6), announcing the judgment of the world, and the judgment upon Israel, because of their transgressions. Boken om hans profetior består av: (a) En introduktion (1:1-6), meddelade domen i världen, och domen över Israel, på grund av deras överträdelser. (b) The description of the judgment (1:7-18). (b) Beskrivningen av domen (1:7-18). (c) An exhortation to seek God while there is still time (2:1-3). (c) en uppmaning att söka Gud medan det ännu är tid (2:1-3). (d) The announcement of judgment on the heathen (2:4-15). (e) The hopeless misery of Jerusalem (3:1-7). (d) Tillkännagivandet av dom på hedningarna (2:4-15). (e) hopplöst elände Jerusalem (3:1-7). (f) The promise of salvation (3:8-20). (f) Löftet om frälsning (3:8-20).


(2.) The son of Maaseiah, the "second priest" in the reign of Zedekiah, often mentioned in Jeremiah as having been sent from the king to inquire (Jer. 21:1) regarding the coming woes which he had denounced, and to entreat the prophet's intercession that the judgment threatened might be averted (Jer. 29:25, 26, 29; 37:3; 52:24). He, along with some other captive Jews, was put to death by the king of Babylon "at Riblah in the land of Hamath" (2 Kings 25:21). (2.) Son till Maaseja, med den "andra prästen" i regeringstid Sidkia som ofta nämns i Jeremia som sänts från kungen för att fråga (Jer. 21:1) om kommande elände som han hade sagt upp, och att bedja profetens förbön att domen hotade skulle kunna undvikas (Jer. 29:25, 26, 29, 37:3, 52:24). Han, tillsammans med några andra fåglar i fångenskap judar, dödades av kungen av Babylon "på Riblah i landet Hamats" (2 Kung 25:21).

(3.) A Kohathite ancestor of the prophet Samuel (1 Chr. 6:36). (3.) En Kohathite anfader av profeten Samuel (1 Chr. 6:36).

(4.) The father of Josiah, the priest who dwelt in Jerusalem when Darius issued the decree that the temple should be rebuilt (Zech. 6:10). (4.) Fader Josias, prästen som bodde i Jerusalem när Darius utfärdat dekret att templet ska byggas (Sak. 6:10).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


Sophonias (Zephaniah) Sophonias (Sefanja)

Catholic Information Katolsk information

The ninth of the twelve Minor Prophets of the Canon of the Old Testament; preached and wrote in the second half of the seventh century BC He was a contemporary and supporter of the great Prophet Jeremias. Den nionde av de tolv mindre profeterna av Canon i det Gamla Testamentet, predikade och skrev under andra halvan av det sjunde århundradet f.Kr. Han var en samtida och anhängare av den store profeten Jeremias. His name (Hebrew Zephanja, that is "the Lord conceals", "the Lord protects") might, on the analogy of Gottfried, be most briefly translated by the words God protect. Hans namn (hebreiska Zephanja, som är "Herren döljer" skyddar "Herren") kan, i analogi med Gottfried, vara kortfattat översättas med orden Gud skyddar. The only primary source from which we obtain our scanty knowledge of the personality and the rhetorical and literary qualities of Sophonias, is the short book of the Old Testament (containing only three chapters), which bears his name. Den enda primära källan från vilken vi får vår knappa kunskaper om personlighet och retoriska och litterära kvaliteter Sophonias är kort bok i Gamla testamentet (som endast innehåller tre kapitel), som bär hans namn. The scene of his activity was the city of Jerusalem (i, 4-10; iii, 1 sqq.; 14 sqq.). Skådeplatsen för hans verksamhet var staden Jerusalem (I, 4-10, iii, 1 ff., 14 ff.).

I. DATE I. DATUM

The date of the Prophet's activity fell in the reign of King Josias (641-11). Sophonias is one of the few Prophets whose chronology is fixed by a precise date in the introductory verse of the book. Datumet för profetens verksamhet föll i kung Josias (641-11). Sophonias är en av de få profeter vars kronologi har fastställts genom ett exakt datum i den inledande vers i boken. Under the two preceding kings, Amon and Manasse, idolatry had been introduced in the most shameful forms (especially the cult of Baal and Astarte) into the Holy City, and with this foreign cult came a foreign culture and a great corruption of morals. Under de två föregående kungar hade Amon och Manasse, avgudadyrkan införts i de mest skamliga blanketter (i synnerhet vördnaden för Baal och Astarte) i den heliga staden, och med denna främmande kult kom en främmande kultur och en stor korruption av moral. Josias, the king with the anointed sceptre, wished to put an end to the horrible devastation in the holy places. Josias, kungen med den smorde spira, ville sätta stopp för den fruktansvärda förödelse i de heliga platserna. One of the most zealous champions and advisers of this reform was Sophonias, and his writing remains one of the most important documents for the understanding of the era of Josias. En av de mest nitiska mästare och rådgivare i denna reform var Sophonias, och hans skrift är fortfarande en av de viktigaste dokumenten för att förstå en tid präglad av Josias. The Prophet laid the axe at the root of the religious and moral corruption, when, in view of the idolatry which had penetrated even into the sanctuary, he threatened to "destroy out of this place the remnant of Baal, and the names of the . . . priests" (i, 4), and pleaded for a return to the simplicity of their fathers instead of the luxurious foreign clothing which was worn especially in aristocratic circles (i, 8). Profeten som yxan i roten på den religiösa och moraliska korruptionen, när, med tanke på den avgudadyrkan som trängt ända in i helgedomen, hotade han att "förstöra härifrån kvarleva av Baal, och namnen på. .. präster "(I, 4), och pläderade för en återgång till enkelheten i deras fäder i stället för lyxiga utländska kläder som bars framför allt i aristokratiska kretsar (I 8). The age of Sophonias was also a most serious and decisive period, because the lands of Anterior Asia were overrun by foreigners owing to the migration of the Seythians in the last decades of the seventh century, and because Jerusalem, the city of the Prophets, was only a few decades before its downfall (586). Åldern på Sophonias var också en mycket viktig och avgörande period, eftersom ägor Anterior Asien överskreds av utlänningar på grund av migrationen av Seythians under de sista årtiondena av det sjunde århundradet, och eftersom Jerusalem, staden av profeterna, bara några årtionden innan dess undergång (586). The far-seeing watchman on Sion's battlements saw this catastrophe draw near: "for the day of the Lord is near" is the burden of his preaching (i, 7). Fjärran såg nattvakt på nens tinnar såg denna katastrof nalkas: "för Herrens dag är nära" är bördan av hans predikan (I, 7). "The great day of the Lord is near, it is near and exceeding swift: . . . That day is a day of wrath, a day of tribulation and darkness and obscurity, a day of clouds and whirlwinds" (i, 14-15). "Den stora Herrens dag är nära, är det nära och överstiger snabbt:... Den dagen är vredens dag, en dag av prövningar och mörker och dunkel, en dag av moln och virvelvindar" (I, 14-15 ).

II. II. CONTENTS INNEHÅLL

The book of the Prophet naturally contains in its three chapters only a sketch of the fundamental ideas of the preaching of Sophonias. Boken av profeten innehåller naturligt i de tre kapitlen endast en del av de grundläggande idéerna för att predika Sophonias. The scheme of the book in its present form is as follows: Ordningen av boken i sin nuvarande form är följande:

(a) i, 2-ii, 3 (a) I, 2-II, 3

The threatening of the "day of the Lord", a Dies irae dies illa of the Old Testament. Hotande av "Herrens dag", Dies Irae en dies illa av Gamla testamentet. The judgment of the Lord will descend on Juda and Jerusalem as a punishment for the awful degeneracy in religious life (i, 4-7a); it will extend to all classes of the people (i, 7b-13), and will be attended with all the horrors of a frightful catastrophe (i, 14-18); therefore, do penance and seek the Lord (ii, 1-3). Domen från Herren kommer att stiga ned i Juda och Jerusalem som straff för den hemska förfall i det religiösa livet (I, 4-7a), och kommer att omfatta alla kategorier av människor (jag, 7b-13), och kommer att närvara med alla fasor en fruktansvärd katastrof (I, 14-18), och därför göra bot och söka Herren (ii, 1-3).

(b) ii, 4-15 (b) ii, 4-15

Not only over Jerusalem, but over the whole world (urbi et orbi), over the peoples in all the four regions of the heavens, will the hand of the Lord be stretched--westwards over the Philistines (4-7), eastwards over the Moabites and Ammonites (8-11), southwards over the Ethiopians (12), and northwards over the Assyrians and Ninivites (13-15). Inte bara över Jerusalem, utan över hela världen (Urbi et Orbi), över folken i alla de fyra regionerna i himlen kommer Herrens hand sträckas - västerut över filistéerna (4-7), österut över Moab och Ammons (8-11), söderut över Etiopien (12), och norrut över assyrier och Ninivites (13-15).

(c) With a special threat (iii, 1-8) (c) Med ett särskilt hot (iii, 1-8)

The Prophet then turns again to Jerusalem: "Woe to the provoking, and redeemed city. . . She hath not hearkened to the voice, neither hath she received discipline"; the severest reckoning will be required of the aristocrats and the administrators of the law (as the leading classes of the civil community), and of the Prophets and priests, as the directors of public worship. Profeten vänder sedan tillbaka till Jerusalem: "Ve den provocerande, och inlösas stad... Hon inte har lyssnat till rösten, varken Hath hon fick disciplin", den strängaste beräkning kommer att krävas av aristokrater och administratörer av lagen (som den ledande klasserna i det civila samhället), och av profeterna och prästerna, som direktörerna för offentlig dyrkan.

(d) iii, 9-20 (d) III, 9-20

A consolatory prophecy, or prophetic glance at the Kingdom of God of the future, in which all the world, united in one faith and one worship, will turn to one God, and the goods of the Messianic Kingdom, whose capital is the daughter of Sion, will be enjoyed. En tröstande profetia, eller profetiska blick på Guds rike i framtiden, där alla i världen, förenade i en tro och en dyrkan, kommer att välja en Gud, och varor av messianska kungariket, vars huvudstad är dotter till sionen, kommer att åtnjutas. The universality of the judgment as well as of the redemption is so forcibly expressed in Sophonias that his book may be regarded as the "Catholic Epistle" of the Old Testament. Det universella hos dom liksom av inlösen är så våld uttrycks i Sophonias att hans bok kan betraktas som den "katolska epistel" i Gamla Testamentet.

(e) The last exhortation of Sophonias (3:9-20 (e) Den sista uppmaning av Sophonias (3:9-20

also has a Messianic colouring, although not to an extent comparable with Isaias. också har en messiansk färg, men med en del jämförbara med Isaias.

III. III. CHARACTER OF THE PROPHET Karaktär av profeten

Sophonias' prophecy is not strongly differentiated from other prophecies like that of Amos or Habacuc, it is confined to the range of thought common to all prophectic exhortations: threats of judgment, exhortation to penance, promise of Messianic salvation. Sophonias "Profetian är inte starkt differentierad från andra profetior likt Amos eller Habacuc, den är begränsad till intervallet tanken är gemensamma för alla prophectic uppmaningar: hot om dom, uppmaning till bot, löftet om Messias frälsning. For this reason Sophonias might be regarded as the type of Hebrew Prophets and as the final example of the prophetic terminology. Av denna anledning Sophonias kan anses vara den typ av hebreiska profeter och som sista exempel på den profetiska terminologi. He does not seek the glory of an original writer, but borrows freely both ideas and style from the older Prophets (especially Isaias and Jeremias). Han söker inte äran av en ursprunglig författare, men lånar fritt både idéer och stil från de äldre profeterna (särskilt Isaias och Jeremias). The resemblances to the Book of Deuteronomy may be explained by the fact that this book, found in the Josian reform, was then the centre of religious interest. Likheterna till Femte Moseboken kan förklaras av det faktum att denna bok, finns i josian reformen, då var centrum för religiösa intresse. The language of Sophonias is vigorous and earnest, as become the seriousness of the period, but is free from the gloomy elegiac tone of Jeremias. Språket i Sophonias är kraftig och allvar, som blir allvar av perioden, men är fri från den dystra Elegiac tonen i Jeremias. In some passages it becomes pathetic and poetic, without however attaining the classical diction or poetical flight of a Nahum or Deutero-Isaias. I några passager blir patetisk och poetisk, dock utan att uppnå det klassiska diktion eller poetisk flykt av en Nahum eller Deutero-Isaias. There is something solemn in the manner in which the Lord is so frequently introduced as the speaker, and the sentence of judgment falls on the silent earth (i, 7). Det är något högtidligt på det sätt som Herren så ofta introducerad som talare, och meningen i domen faller på de tysta jorden (I, 7). Apart from the few plays on words (cf. especially ii, 4), Sophonias eschews all rhetorical and poetical ornamentation of language. Bortsett från några ordlekar (jfr särskilt II, 4), skyr Sophonias alla retoriska och poetiska utsmyckning av språket. As to the logical and rhythmical build of the various exhortations, he has two strophes of the first sketch (i, 7 and 14) with the same opening ("the day of the Lord is near"), and closes the second sketch with a hymn (ii, 15)--a favourite practice of his prototype, Jeremias. När det gäller de logiska och rytmiska bygga de olika uppmaningar, har han två strofer från första skiss (I, 7 och 14) med samma öppning ( "den dag då Herren är nära"), och stänger den andra skissen med ett hymn (II, 15) - en favorit praxis hans prototyp, Jeremias. A graduated development of the sentiment to a climax in the scheme is expressed by the fact that the last sketch contains an animated and longer lyrical hymn to Jerusalem (iii, 14 sqq.). En gradvis utveckling av den känsla som en höjdpunkt i ordningen uttrycks med det faktum att den sista skissen innehåller en animerad och längre lyrisk hymn till Jerusalem (III, 14 ff.). In Christian painting Sophonias is represented in two ways; either with the lantern (referring to i, 12: "I will search Jerusalem with lamps") or clad in a toga and bearing a scroll bearing as text the beginning of the hymn "Give praise, O daughter of Sion" (iii, 14). I Christian målning Sophonias representeras på två sätt, antingen med lyktan (med hänvisning till I, 12: "Jag kommer att söka Jerusalem med lyktor") eller klädd i en toga och med en scroll med som text i början av psalmen "Ge beröm , du dotter Sion "(III, 14).

IV. IV. CRITICAL PROBLEMS OFFERED BY SOPHONIAS Kritiska problem SOM SOPHONIAS

The question of authorship is authoritatively answered by the introductory verse of the book. Frågan om upphovsmannarätt är auktoritativt besvaras av den inledande vers i boken. Even radical higher critics like Marti acknowledge that no reason exists for doubting that the author of this prophecy is the Sophonias (Zephaniah) mentioned in the title ("Das Dodekapropheton"), Tübingen, 1904, 359). Tom radikala högre kritiker som Marti medger att ingen anledning finns att betvivla att författaren till denna profetia är Sophonias (Sefanja) som nämns i titeln ( "Das Dodekapropheton"), Tübingen, 1904, 359). The fact that this Prophet's name is mentioned nowhere else in the Old Testament does not affect the conclusive force of the first verse of the prophecy. Det faktum att denna Profetens namn nämns ingen annanstans i Gamla testamentet inte påverkar Bevisvärdet första versen av profetian. Sophonias is the only Prophet whose genealogy is traced back into the fourth generation. Sophonias är den enda profeten vars släktforskning spåras tillbaka till den fjärde generationen. From this has been inferred that the fourth and last ancestor mentioned Ezechias (Hizkiah) is identical with the king of the same name (727-698). Av detta har slutsatsen att den fjärde och sista förfader nämns Ezechias (Hizkiah) är identisk med kung med samma namn (727-698). In this case, however, the explanatory phrase "King of Judah" would undoubtedly have been put in apposition to the name. I detta fall dock "förklarande frasen" kung av Juda skulle utan tvekan ha satts i apposition till namnet. Consequently the statement concerning the author of the book in the first part of the introductory verse appears entirely worthy of belief, because the statement concerning the chronology of the book given in the second half of the same verse is confirmed by internal criteria. Följaktligen uttalande om författaren till boken i den första delen av den inledande versen förefaller vara helt värt att tro, eftersom uttalandet om kronologi av boken ges under den andra halvan av samma vers bekräftas av interna kriterier. The descriptions of customs, especially in the first chapter, showing the state of religion and morals at Jerusalem are, in point of fact, a true presentation of conditions during the first years of the reign of King Josias. Beskrivningar av tullar, särskilt i det första kapitlet, och som visar att religion och moral i Jerusalem är i själva verket en sann presentation av förhållandena under de första åren av kung Josias. The worship of the stars upon the flat roofs, mentioned in i, 5, and imitation of the Babylonian worship of the heavens that had become the fashion in Palestine from the reign of Manasses is also mentioned by the contemporary Prophet, Jeremias (xix, 13; xxxii, 29), as a religious disorder of the Josianic era. Dyrkan av stjärnorna på platta tak som anges i I, 5, och imitation av den babyloniska dyrkan av himlen som hade blivit på modet i Palestina från regeringstiden av Manasses också nämns av samtida profeten Jeremias (xix, 13 , XXXII, 29), som en religiös störning i Josianic eran. All this confirms the credibility of the witness of i, 1, concerning authorship of Sophonias. Allt detta bekräftar trovärdigheten hos vittnet i I, 1, om upphovsmannarätt till Sophonias.

Critical investigations, as to where the original texts in the Book of Sophonias end and the glosses, revisions of the text, and still later revisions begin, have resulted in a unanimous declaration that the first chapter of the book is the work of Sophonias; the second chapter is regarded as not so genuine, and the third still less so. Kritiska undersökningar om var originaltexter bok Sophonias slut och skyler, ändringar av texten, och ännu senare revideringar börjar, har resulterat i en enhällig förklaring att det första kapitlet i boken är ett verk av Sophonias, den andra kapitlet anses inte så äkta, och den tredje ännu mindre. In separating what are called the secondary layers of the second chapter nearly all the higher critics have come to different conclusions -- quot capita, tot sensus. Att hålla isär de så kallade sekundära lager av andra kapitlet nästan alla högre kritiker har kommit till olika slutsatser - quot capita, tot Sensus. Each individual verse cannot be investigated here as in the detailed analysis of a commentator. Varje enskild vers kan inte undersökas här som i en detaljerad analys av en kommentator. However, it may be pointed out in general that the technical plan in the literary construction of the speeches, especially the symmetrical arrangement of the speeches mentioned in section II, and the responses spoken of in section III, forbid any large excisions. Det kan dock påpekas generellt att det tekniska konceptet i den litterära konstruktionen av tal, speciellt den symmetriska placeringen av de tal som nämns i avsnitt II, och de svar som det talas om i avsnitt III, förbjuda alla stora snitt tagna. The artistic form used in the construction of the prophetic addresses is recognized more and more as an aid to literary criticism. Den konstnärliga form som används vid byggandet av den profetiska adresser erkänns mer och mer som ett stöd för litterär kritik.

The passage most frequently considered an addition of a later date is iii, 14-20, because the tone of a herald of salvation here adopted does not agree with that of the prophecies of the threatening judgment of the two earlier chapters. Passagen oftast betraktas som ett tillägg av ett senare datum III, 14-20, eftersom tonen i ett förebud om frälsning här antas inte hålla med om att profetiorna om den hotande domen i de två tidigare kapitlen. It is, however, the custom of the Prophets after a terrifying warning of the judgments of Jahve to close with a glimpse of the brilliant future of the Kingdom of God, to permit, as it were, the rainbow to follow the thunder-storm. Joel first utters prophetic denunciations which are followed by prophetic consolations (Joel in Vulgate, i-ii, 17; ii, 19-iii); Isaias in ch. Det är dock bruket av Profetens efter en skrämmande varning av domarna av Jahve nära med en glimt av den lysande framtid i Guds rike, för att möjliggöra så att säga, att regnbågen följa åskväder. Joel första Utters profetiska uppsägningar som följs av profetiska tröst (Joel i Vulgata, I-II, 17, II, 19-III), Isaias i ch. i calls Jerusalem a city like Sodom and directly afterwards a city of justice, and Micheas, whose similarity to Sophonias is remarked upon by critics, also allows his threats of judgment to die away in an announcement of salvation. Jag efterlyser Jerusalem en stad som Sodom och direkt efteråt en stad av rättvisa, och Micheas, vars likhet med Sophonias är en anmärkning av kritiker, också låter sina hot om dom dö bort i ett tillkännagivande av frälsningen. One of the guiding eschatological thoughts of all the Prophets is this: The judgment is only the way of transition to salvation and the consummation of the history of the world will be the salvation of what is left of the seed. En av de vägledande eskatologiska tankar av alla profeterna är: Domen är enda sättet att övergången till frälsning och fullbordande av världshistorien kommer att vara räddningen för vad som är kvar av utsädet. For this reason, therefore, Sophonias, iii, 14-20 cannot be rejected. Av denna anledning kan därför Sophonias, III, 14-20 inte godtas. The entire plan of the book seems to be indicated in a small scale in the first address, which closes ii, 1-3, with an exhortation to seek the Lord that is with a consolatory theme directly after the terrible proclamation of the Day of the Lord. Hela planen för boken verkar som skall anges i en liten skala i den första adressen, som stänger II, 1-3, med en uppmaning att söka Herren som är med en tröstande tema direkt efter den fruktansvärda utropandet av den dag då lord.

The queries raised by the textual criticism of the Book of Sophonias are far simpler and nearer solution than those connected with the higher criticism. De frågor som tagits upp av textkritik av bok Sophonias är mycket enklare och närmare lösning än de som har samband med högre kritik. The conditions of the text, with exception of a few doubtful passages, is good and there are few books of the Biblical canon which offer so few points of attack to Biblical hypercriticism as the Book of Sophonias. Villkoren i texten, med undantag för några tveksamma passager, är god och det finns få böcker av den bibliska kanon som erbjuder så få punkter attack bibliska hypercriticism som bok Sophonias.

Written by M. Faulhaber. Skrivet av M. Faulhaber. Transcribed by Thomas M. Barrett. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Kopierat av Thomas M. Barrett. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil Obstat, 1 juli, 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

REINKE, Der Prophet Zephanja (Munster, 1868); KNABENBAUER, Comment. Reinke, Der Prophet Zephanja (Munster, 1868); KNABENBAUER, Kommentar. In proph. min. I Proph. Min. (Paris, 1886); VAN HOONACKER, Les douze pet. (Paris, 1886), Van HOONACKER, Les douze sällskapsdjur. proph. Proph. (Paris, 1908); LIPPL, Das Buch des Proph. (Paris, 1908); LIPPL, Das Buch des Proph. Sophon. Sophon. (Freiburg, 1910), containing (pp. ix-xvi) an excellent bibliography; SCHWALLY, Das Buch Zephanja (Giessen, 1890); SCHULZ, Comment uber den Proph. (Freiburg, 1910), innehållande (s. ix-xvi) en utmärkt bibliografi, SCHWALLY, Das Buch Zephanja (Giessen, 1890), Schulz, Kommentar über den Proph. Zephanja (Hanover, 1892); ADAMS, The Minor Proph. Zephanja (Hannover, 1892), Adams, Minor Proph. (New York, 1902); DROVER, The Min. (New York, 1902); BOSKAPSDRIVARE, MIN. Proph. Proph. (Nahum, Habakkuk, Zephaniah)(Edinburgh, 1907); the complete commentaries of STRACK-ZOCKLER, NOWACK; MARTI; and GA SMITH. (Nahum, Habackuk, Sefanja) (Edinburgh, 1907), den fullständiga kommentarerna från Strack-ZOCKLER, Nowack, MARTI, och GA Smith.


Zephaniah Sefanja

Jewish Perspective Information Jewish Perspective Information

One of the twelve Minor Prophets who describes himself as "the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Amon, King of Judah" (Zeph. i. 1). En av de tolv mindre profeterna som beskriver sig själv som "son Cushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia i dagarna Josias, son till Amon, kung av Juda" (Zeph. i . 1). He seems, therefore, to have been a descendant of Hezekiah, King of Judah, since otherwise only the name of his father would have been given (comp. Isa. i. 1; Ezek. i. 3; Joel i. 1). Han verkar alltså ha varit en ättling till Hiskia, Juda konung, annars bara namnet på hans far skulle ha fått (rum Isa. I. 1, Hes. I. 3, Joel I. 1). If he was of royal descent, he probably lived in Jerusalem; and evidence of this is seen in his prophecies, where he describes various parts of the city. Om han var av kunglig börd, bodde han troligen i Jerusalem, och bevis på detta ses i hans profetior, där han beskriver olika delar av staden. According to the first verse of the book which bears his name, he flourished during the reign of Josiah, and on the basis of his utterances the majority of modern scholars date his activity prior to the reforms so rigorously inaugurated and promulgated after 621, the pictures of corruption and the approaching foe being most appropriately referred to the situation in Judah during the early years of Josiah and the Scythian invasion. The contents of the book of this prophet fall into two parts: i. 1-iii. Enligt den första versen i boken som bär hans namn, blomstrade han under regeringstiden av Josiah, och på grundval av hans uttalanden de flesta moderna forskare dag sin verksamhet innan de reformer så rigoröst invigdes och utfärdades efter 621, bilderna korruption och det annalkande fiende är lämpligast hänvisade till situationen i Juda under de första åren av Josia och skytiske invasionen. Innehållet i boken av detta profet delas upp i två delar: I. 1-III. 8, the coming judgment on the world, including Israel and the nations; and iii. 8, den kommande domen i världen, inklusive Israel och nationerna, och iii. 9-20, a promise of universal salvation. 9-20, ett löfte om universell frälsning.

Zephaniah's special denunciations are directed against false worship and irreligion. Sefanja speciella uppsägningar är riktade mot falsk tillbedjan och irreligion. The calamity will find every one, even in the hiding-places of Jerusalem; Philistia, Moab, Ammon, Cush, and Assyria shall be overwhelmed by punishment and disaster; Jerusalem in particular, being rebellious, corrupt, and disobedient to the word of Yhwh, shall fall under the divine wrath. Den katastrof hittar var och en, även i gömställen i Jerusalem, Philistia, Moab, Ammon, Cush och Assyrien skall bli överväldigade av straff och katastrof, Jerusalem i synnerhet, är upproriska, korrupta och olydiga mot ord Yhwh , skall omfattas av den gudomliga vrede. Yet, on the other hand, God's promise is made known to the nations, that He will so purify them that they may call on Him, and all shall bring Him offerings. Men å andra sidan, är Guds löfte till känna för nationer, som han så kommer rena dem att de kan kalla på honom och att alla skall få honom erbjudanden. After the storm of judgment Israel shall be humble, and shall trust in Yhwh alone. Efter stormen i dom Israel skall vara ödmjuk, och litar på Yhwh ensam. New social conditions shall arise, and justice and righteousness shall prevail, so that the redeemed shall rejoice in the Lord. Nya sociala villkor skall uppstå, och rättvisa och rättfärdighet skall råda, så att de inlösta skall glädja sig i Herren.

Zephaniah is a forceful book. Sefanja är en kraftfull bok. Its language is vigorous and picturesque, and betrays an acquaintance with the Earlier Prophets. The ideas most emphasized are the providential control of the nations of the world, the necessity of purity and justice as opposed to the prevalent corruption and injustice of the day, and the refining value of judgment and suffering. Dess språk är kraftfullt och pittoresk, och avslöjar en bekant med de tidigare profeterna. Tankarna mest betonade är försynens kontroll av världens nationer, nödvändigheten av renhet och rättvisa, i motsats till den rådande korruptionen och orättvisorna i dag, och raffinering värdet av dom och lidande.

Emil G. Hirsch, Ira Maurice Price Emil G. Hirsch, Ira Maurice Pris
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Jewish Encyclopedia, publicerade mellan 1901-1906.

Bibliography: Bibliografi

Davidson, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, in The Cambridge Bible for Schools, 1896; Nowack, Die Kleinen Propheten, in Handkommentar zum Alten Testament, 1897; Smith, The Book of the Twelve Prophets, ii., in The Expositor's Bible, 1898.EGHIMP Davidson, Nahum, Habackuk och Sefanja, i The Cambridge Bible for Schools, 1896; Nowack, Die Kleinen Propheten i Handkommentar zum Alten Testament, 1897, Smith, The Book de tolv profeterna, II., I The Expositor bibel, 1898 . EGHIMP


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är