Ahmadiyyah, Qadiyani, Qadiyanis, Ahmadi, Ahmadis Ahmadiyyah, Qadiyani, Qadiyanis, Ahmadi, ahmadier

Advanced Information Avancerad information

Doctrines Doktriner

Ahmadiyyah is a missionary-oriented sect of Indian origin, founded in Qadiyan by Miraz Ghulam Ahmad (1839-1908). Ahmadiyyah är en missionär-orienterad sekt av indiskt ursprung, grundades i Qadiyan av Miraz Ghulam Ahmad (1839-1908). The sect believes its founder to be the madhi, the Christian Messiah, an avatar of the Hindu god Krishna, and a reappearance of Muhammad. Sekten anser att dess grundare att vara Madhi, den kristna Messias, en avatar av den hinduiska guden Krishna, och en återkomst av Muhammed. The sect believes that Jesus did not die in Jerusalem but feigned death and resurrection, and escaped to India where he died at the age of 120. Sekten tror att Jesus inte dog i Jerusalem, men låtsades död och uppståndelse, och flydde till Indien, där han dog vid en ålder av 120.

Although Ahmadiyyah departs from mainstream Sunni Islamic doctrines in terms of its belief in the special status of Mirza Ghulam Ahmad, they follow most of the main duties of Islam such as prayer, fasting, pilgrimage and almsgiving, as well as the basic Sunni interpretations of Islamic theology. Även Ahmadiyyah avgår från vanliga Sunni islamiska doktriner i form av sin tro på särställning Mirza Ghulam Ahmad, följer de flesta av de viktigaste uppgifterna för islam som bön, fasta, pilgrimsfärd och allmosor, samt de grundläggande Sunni tolkningar av islamisk teologi. Of the two branches of Ahmadiyyah in existence today, the minority Lahore branch, is considered to be within mainstream Sunni theology. Av de två grenarna av Ahmadiyyah som finns i dag, är minoriteten Lahore gren, anses ligga inom vanliga sunnitiska teologi. The majority Qadiyanis are, however, not considered to be part of Islam by orthodox Muslims. De flesta Qadiyanis är dock inte anses vara en del av islam av ortodoxa muslimer.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiös
Information
Källa
webbplats
Our List of 2,300 SubjectsVårt lista av 1.000 som klosterbrodern betvingar
E-mailE-post

History Historik

The founder of the Ahmadiyyah sect, Mirza Ghulam Ahmad, was born into the leading family of the small town of Qadiyan in the Punjab, India in about 1839. Grundaren av Ahmadiyyah sekt, Mirza Ghulam Ahmad, föddes i den ledande familjen av den lilla staden Qadiyan i Punjab, Indien i cirka 1839. He received a good traditional education, learning how to meditate and acquired a deep knowledge of religion. Han fick en bra traditionell utbildning, att lära sig att meditera och fick en djup kunskap om religionen. On 4 March 1889 he announced that he received a special revelation from God and gathered a small group of disciples around him. Den 4 Mars 1889 meddelade han att han fått en speciell uppenbarelse från Gud och samlade en liten grupp av lärjungar omkring sig. Opposition from the Muslim community began two years later when he announced that he was the Messiah and the Mahdi (a figure whose arrival is believed by some Muslims to herald the end of the world). Motstånd från det muslimska samfundet började två år senare när han meddelade att han var Messias och Mahdi (en siffra vars ankomst tros av vissa muslimer att förebåda världens ände). In 1896 he gave a sermon called al-Hutbat al-Ilhamiyyah which he claimed to be unique because it was divinely inspired in pure Arabic. År 1896 gav han en predikan som heter al-Hutbat al-Ilhamiyyah som han påstod sig vara unikt eftersom det var gudomligt inspirerade i ren arabiska. After this sermon he came to be referred to by his followers as a prophet, a title which he regarded as honorary since he did not claim to bring a new revelation or new law. Efter denna predikan han kom att betecknas med hans anhängare som en profet, en titel som han betraktade som hedersmedlem eftersom han inte anspråk på att ge en ny uppenbarelse eller ny lag. However, in spite of his denial of doctrinal innovation in 1900 he claimed that he was the Second Advent of Jesus and an avatar of Krishna. Men trots hans förnekande av dogmatisk innovation 1900 hävdade han att han var den andra advent av Jesus och en avatar av Krishna.

On the death of the founder in 1908, a successor called Mawlawi Nur ad-Din was elected by the community. På döden av grundaren i 1908, kallade en efterträdare Mawlawi Nur ad-Din valdes av samhället. In 1914 a schism occurred over whether or not Ghulam Ahmad had claimed to be a prophet (nabi) and if so how he saw his prophetic role. År 1914 en schism inträffade över huruvida Ghulam Ahmad hade påstås vara en profet (Nabi) och i så fall hur han såg sin profetiska roll. The secessionists, led by one of Ghulam Ahmad's sons, rejected the prophetic claims of Ghulam Ahmad, regarding him only as a reformer (mujaddid), and established their centre in Lahore (in modern day Pakistan). De utbrytarna, ledda av en av Ghulam Ahmad söner avslog profetiska anspråk Ghulam Ahmad, angående honom endast som en reformator (mujaddid) och etablerade sitt centrum i Lahore (i dagens Pakistan). The majority, however, remained at Qadiyan and continued to recognise Ghulam Ahmad as a prophet. Majoriteten är dock kvar på Qadiyan och fortsatte som en profet erkänner Ghulam Ahmad. Following the partition of India and Pakistan, the Qadiyanis, as the majority group came to be known, moved their headquarters to Rabwah in what was then West Pakistan. Efter delningen av Indien och Pakistan, Qadiyanis, som majoriteten gruppen kom att bli känd, flyttade sitt huvudkontor till Rabwah i dåvarande västra Pakistan. They remain both highly organised and very wealthy, due largely to the monthly dues received from their members. De förblir både välorganiserad och mycket rik, beror till stor del den månatliga avgifter fått från sina medlemmar.

The Lahore group, which is known as the Ahmadis and is considerably smaller than the Qadiyanis, has sought to win converts to Islam rather than its own particular sect. Den Lahore gruppen, som är känd som ahmadier och är betydligt mindre än Qadiyanis, har försökt att vinna konvertiter till islam snarare än sin egen speciella sekt. The Lahore group was also much more involved with the Indian Muslim struggle against the British presence in India. Den Lahore gruppen var också mycket mer involverad i den indiska muslimska kampen mot den brittiska närvaron i Indien.

Both groups are noted for their missionary work, particularly in the West and in Africa. Båda grupperna är kända för sin missionsarbete, särskilt i västra och i Afrika. Within Muslim countries, however, strong opposition remains to the Qadiyani group because of its separatist identity and its claim that Ghulam Ahmad was a prophet. Inom muslimska länder, men fortsatt stark opposition mot Qadiyani gruppen på grund av dess separatistiska identitet och sitt påstående att Ghulam Ahmad var en profet.

Symbols Symboler

The sects' members are identified through their wearing a red cowl and a red veil. Sekterna "medlemmar identifieras genom sin klädd i en röd kåpa och en röd slöja. The Qadiyanis also employ a red banner. De Qadiyanis använder också en röd fana.

Adherents Anhängare

The Qadiyanis currently have a presence in many countries, including most western countries. De Qadiyanis har för närvarande verksamhet i många länder, inklusive de flesta västerländska länder. Their worldwide numbers are estimated as high as 10 million (Harris et al 1994, 79). Deras globala siffror beräknas så många som 10 miljoner (Harris et al 1994, 79).

Headquarters / Main Centre Huvudsakliga högkvarter / centrerar

The Qadiyanis have their headquarters in Rabwah in Pakistan; the Ahmadis have their headquarters in Lahore in Pakistan. De Qadiyanis har sina huvudkontor i Rabwah i Pakistan, de ahmadier har sina huvudkontor i Lahore i Pakistan.

Bülent Þenay Bülent Thenay
Overview of World Religions Project Översikt av världsreligioner ProjectSe, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: