Authority in the Bible Myndighet i Bibeln

Advanced Information Avancerad information

Authority is the concept of rightful power. Myndigheten är begreppet rättmätiga makt. It is used in the Bible with a good deal of elasticity. Det används i bibeln med en hel del elasticitet. Although the English term itself is not used of God in the OT as it is in the NT (usually for exousia), the assumption permeating both testaments is that God alone is the ultimate authority and he alone the ultimate source of authority for others. Även den engelska termen i sig inte används av Gud i OT som det är i NT (vanligtvis Exousia) är antagandet genomsyrar båda testament att Gud ensam är den ultimata myndighet och han ensam den yttersta källan till auktoritet för andra.

God's Authority Guds auktoritet

His sovereign, universal, and eternal rule over the entire universe gives evidence of his authority (eg, Exod. 15:18; Job 26:12; Pss. 29:10; 47; 93:1-2; 95:3-5; 103:19; 146:10; 147:5; Isa. 40:12ff.; 50:2). Hans suveräna, universell och evig makt över hela universum ger bevis på hans myndighet (t.ex. Exod 15:18,. Job 26:12, Pss 29:10,. 47, 93:1-2, 95:3-5 , 103:19, 146:10, 147:5, Jes 40:12 ff,.. 50:2). He has fixed by his authority times or epochs (Acts. 1:7) and "does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth" (Dan. 4:34-35). Han har fastställts av hans auktoritet gånger eller epoker (Acts. 1:7) och "gör enligt hans vilja i himmelens härskara och bland jordens invånare" (Dan 4:34-35). This authority over man is compared to that of a potter over his clay (Rom. 9:20-23). Denna myndighet över människan jämförs med den hos en keramiker över hans lera (Rom. 9:20-23). So ultimate is God's authority that all authority among humans comes from God alone (Rom. 13:1). Så ultimata är Guds myndighet att all auktoritet bland människor kommer från Gud (Rom. 13:1). God's authority includes not only the authority of providence and history, but also the demand for submission and accountability from man, expressed, eg, in the garden of Eden, the Ten Commandments, the gospel and its evangelical demands. Guds auktoritet omfattar inte bara auktoritet försyn och historia, men också efterfrågan på underkastelse och ansvar från människa, uttryckt, t.ex. i Edens lustgård, de tio budorden, evangeliet och dess evangelikala krav. Inherent in God's authority is the awesome power to cast the one who does not fear him into hell (Luke 12:5) and the glorious power to forgive sins and declare righteous those in Christ (Rom. 3:21-26). Inneboende i Guds auktoritet är den fantastisk möjlighet att kasta en som inte fruktar honom till helvetet (Luk 12:5) och den härliga makt att förlåta synder och förklarar rättfärdig dem i Kristus (Rom. 3:21-26). In the day of God's wrath and mercy, God's rightful authority as Creator (Rev. 4:11) and Redeemer in Christ (Rev. 5:12-13) will be acknowledged in an undisputed way. I dag Guds vrede och nåd, kommer Guds rättmätiga auktoritet som Skapare (Upp. 4:11) och Återlösare i Kristus (Upp. 5:12-13) kvitteras på en obestridd sätt.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiös
Information
Källa
webbplats
Our List of 2,300 SubjectsVårt lista av 1.000 som klosterbrodern betvingar
E-mailE-post

Jesus Christ's Authority Jesu Kristi myndighet

As the God-man, the incarnate Son of God, Jesus Christ manifests his authority in a dual capacity. Eftersom Gud-människan, den inkarnerade Guds Son, visar Jesus Kristus hans myndighet i en dubbel kapacitet. On the one hand, his authority is that of one who is the Son of God and is intrinsic to him and not derived. Å ena sidan är hans auktoritet som en som är Guds Son och är inneboende till honom och inte härrör. On the other hand, as the incarnate Son, who is the Son of man, he acts in submission and obedience to the Father. Å andra sidan, eftersom den inkarnerade Sonen, som är Människosonen, agerar han i underkastelse och lydnad till Fadern. So he can say in one and the same breath concerning his plans to lay down his life: "No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again," and "this commandment I received from my Father" (John 10:18). Så han kan säga i ett och samma andetag om sina planer på att lägga ner sitt liv:. "Ingen har tagit det ifrån mig, men jag ger det på mitt eget initiativ har jag rätt att ge det, och jag har myndigheten att ta upp det igen, "och" detta bud jag fått av min Fader "(Joh 10:18). But because his life as the promised Son of man is one of acting representatively for God on behalf of men as one who is also a man (cf. Dan. 7:13-14), Jesus speaks almost always of his authority in terms of acting for God the Father. Men eftersom hans liv som den utlovade Människosonen är en av agera representativt för Gud på uppdrag av män som en som också är en man (jfr Dan. 7:13-14), talar Jesus nästan alltid av hans auktoritet när det gäller tillförordnad Gud Fader. In doing so he exercises all the prerogatives of God eg, forgives sins (Mark 2:5-8), heals (Mark 1:34), exorcises demons (Mark 1:27), controls the power of nature (Luke 8:24-25), raises the dead (Luke 7:11-17; John 11:38-44), teaches with authority (Matt. 7:28-29; cf. his "I say," Matt. 5:21-48), and demands that men submit to his authority both on earth (Luke 14:25-35) and at the judgment (Matt. 7:22-23). Genom att göra så han utövar alla rättigheter Guds t.ex. förlåter synder (Mark 2:5-8), läker (Mark 1:34), exorcises demoner (Mark 1:27), styr naturens kraft (Luk 8:24 -25), höjer de döda (Luk 7:11-17, Joh 11:38-44), lär med auktoritet (Matt 7:28-29,.. se hans "säger jag," Matt 5:21-48 ) och kräver att män lämnar sin auktoritet både på jorden (Luk 14:25-35) och domen (Matt. 7:22-23). As the obedient Son he acknowledges and follows the word of his Father, the Scriptures, and appeals to them as the final authority (Matt. 4:1-10; 22:23-46; John 10:33-36). Som lydig son han erkänner och följer ord Fadern, Skriften, och vädjar till dem som den slutliga myndigheten (Matt. 4:1-10, 22:23-46, Joh 10:33-36).

By Christ's victory over sin and death in his death and resurrection, the usurped authority of the evil one and his angels is broken (Heb. 2:14-15; I John 3:8; Col. 2:15). Genom Kristi seger över synd och död i hans död och uppståndelse är tillskansa myndighet onde och hans änglar brutna (Heb. 2:14-15, jag Johannes 3:8, Kol 2:15). Thus all authority in heaven and on earth is given to Jesus to exercise in his messianic role (Matt. 28:18-20) until he has completed his task of finally subduing all God's enemies and delivering up the kingdom to God the Father (I Cor. 15:24-28). Således all makt i himlen och på jorden ges till Jesus att utöva i sin messianska roll (Matt. 28:18-20) tills han har avslutat sin uppgift att äntligen underkuva alla Guds fiender och leverera upp riket till Gud Fadern (jag Kor. 15:24-28). In the interim Christ exercises leadership and authority in a providential way over all things for the good of his church (Eph. 1:20-23). Under tiden Kristus övningar ledarskap och auktoritet i ett försynens sätt över allt till gagn för hans kyrka (Ef 1:20-23). With a redeeming authority and power that enables as well as commands, he authoritatively demands both evangelization of all the nations and obedience to all his commandments (Matt. 28:19-20; Acts 1:8; Rom. 6:1ff.; 8:1ff.; Phil. 2:12-13). Med en försonande auktoritet och makt som gör liksom kommandon, kräver han auktoritativt både evangelisation av alla nationer och lydnad till alla hans bud (Matt. 28:19-20, Apg 1:8, Rom 6:01 ff,.. 8 : 1FF, Phil 2:12-13)...

The Apostles' Authority Den apostoliska myndighet

The authority of God is exercised in the OT not only by various direct means but also through those to whom he gave authority to act in his behalf priests, prophets, judges, and kings. Guds auktoritet utövas i OT inte bara genom olika direkta medel men också genom dem som han gav auktoritet att agera i dennes räkning präster, profeter, domare och kungar. In the NT the authority of the Father and especially of Jesus Christ is expressed in a unique way through the apostles, who are by definition the direct and personal ambassadors of Jesus Christ (Matt. 10:1, 40; Mark 3:14; John 17:18; 20:21; Acts 1:1-8; II Cor. 5:20; Gal. 1:1; 2:8), speaking and acting with his authority (Ga. 1:11ff.; 2:7-9). I NT ledning av Fadern och särskilt Jesus Kristus uttrycks på ett unikt sätt genom apostlarna, som per definition de direkta och personliga ambassadörer Jesus Kristus (Matt 10:1, 40, Mark 3:14, John 17:18, 20:21, Apg 1:1-8,. II Kor 5:20, Gal 1:01,. 2:8), tala och agera med sin auktoritet (Ga 1:11 ff;. 02:07 -9). They claim to speak authority (Gal. 1:11ff.; 2:7-9). De hävdar att tala myndighet (Gal. 1:11 ff,. 2:7-9). They claim to speak for Christ and under the Spirit's direction in terms of both content and form of expression (I Cor. 2:10-13; I Thess. 2:13), to give the permanent norm for faith (Gal. 1:8; II Thess. 2:15) and conduct (I Cor. 11:2; II Thess. 3:4, 6, 14), as is indicated also by the self-conscious reference to "all the churches" (cf., eg, I Cor. 7:17; 14:34), and even to designate their rulings on a question as "the commandment of the Lord" (I Cor. 14:37). De hävdar att tala för Kristus och under Andens ledning, både innehåll och uttryckssätt (jag Kor 2:10-13, jag Tess 2:13..) För att ge en permanent normen för tro (Gal. 1: 8, II Tess 2:15) och uppförande (jag Kor 11:02,... II Tess 3:4, 6, 14), som anges också av självmedvetna hänvisning till "alla kyrkor" (jfr t.ex. Cor jag 7:17,. 14:34), och även att utse sina avgöranden på en fråga som "Herrens befallning" (I Kor 14:37)..

They establish the order or government of the church so that a shared rule by a group of men, often but not always designated as bishops or elders, is universal in the NT period, as evidenced not only in the meeting at Jerusalem (Acts 15) but also in the various writings and geographical locations (Acts 14:23; I Tim. 3:1ff.; I Pet. 5:1ff.; cf. 1:1; Phil. 1:1; I Thess. 5:12-13; Heb. 13:7, 17; James 5:14). De upprätta ordning eller regeringen av kyrkan, så att en delad regel av en grupp män, ofta men inte alltid betecknas som biskopar eller äldste, är universell i NT perioden, vilket framgår inte bara i mötet i Jerusalem (Apg 15) utan också i de olika skrifter och geografiska platser (Apg 14:23, jag Tim 3:01 ff, jag daltar 05:01 ff, jfr 1:1, Phil 1:1,....... I Thess 5:12 - 13, Heb 13:07, 17,. Jakob 5:14). Alongside this leadership a diaconal ministry is established by the apostles (Acts 6:1-6; Phil. 1:1; I Tim. 3:8-13). Vid sidan av detta ledarskap ett diakoni fastställs av apostlarna (Apg 6:1-6,. Phil 1:1,. I Tim 3:8-13). Not only do they set the order of the church, they also prescribe discipline in Christ's name and with his authority (I Cor. 5:4; II Thess. 3:6). Inte nog med att de ställer in order av kyrkan, ordinerar de också disciplin i Kristi namn och med hans auktoritet (jag Kor 5:04,. II Tess 3:06.). In so acting they have functioned as the foundation of the church (Eph. 2:20; 3:5; cf. I Cor. 12:28) who have no successors and whose foundational authority has been put permanently in place by their writings, which have conveyed, at Christ's command and in fullment of his promise, the truth he would have the church always teach and obey (cf. John 14:26; 16:13). På så agerar de har fungerat som grunden för kyrkan (Ef 2:20, 3:5;.. CF I Kor 12:28) som inte har några efterföljare och vars grundläggande myndighet har satts permanent på plats av sina skrifter, som har förmedlat, vid Kristi befallning och fullment av sitt löfte, sanningen han skulle ha kyrkan alltid undervisa och lyda (jfr Joh 14:26, 16:13). So they are recognized as authoritative alongside "the rest of the Scripture," ie, the OT (II Pet. 3:15-16). Så de är erkända som auktoritativa tillsammans "resten av Skriften", dvs OT (II Pet. 3:15-16).

Various Spheres of Authority Olika områden i myndighetens

The Bible recognizes within its pages various spheres in which God has entrusted authority into the hands of leaders. Bibeln erkänner inom dess sidor olika områden där Gud har anförtrott auktoritet i händerna på ledarna.

The Church Kyrkan

Christ has given authority to certain men to be leaders (often termed elders or bishops) in his church. Kristus har gett befogenhet att vissa män att vara ledare (ofta benämnda äldste eller biskopar) i hans kyrka. Their task is to shepherd the church with love and humility as the servants of Christ and his people (I Tim. 3:5; I Pet. 5:1-4). Deras uppgift är att herde kyrkan med kärlek och ödmjukhet som Kristi tjänare och hans folk (I Tim 3:5;. Jag Pet 5:1-4.). A loving submission to their leadership is urged on Christians (I Thess. 5:12-13; Heb. 13:7, 17). En kärleksfull underkastelse deras ledarskap tvingas på kristna (I Tess 5:12-13,.. Heb 13:07, 17).

Marriage and the Family Äktenskapet och familjen

Women as equals of men in both creation and redemption (cf. I Pet. 3:7; Gal. 3:28) are asked to submit to their own husbands as heads of the home because of the pattern established by God at creation (I Cor. 11:3, 8-9; I Tim. 2:12-15; Eph. 5:22; I Pet. 3:1-6). Kvinnor är lika som män i både skapande och inlösen (jfr I Pet 3:7;.. Gal 3:28) ombeds lämna sina män som cheferna för hem på grund av det mönster som inrättats genom Gud vid skapelsen (jag . Kor 11:3, 8-9, jag Tim 2:12-15,.. Ef 5:22, jag daltar 3:1-6).. Both husbands and wives are asked to offset the effects of sin on this God-ordained authority relationship by their attitude and conduct, ie, the husband exercising headship with love, honor, and without bitterness (Eph. 5:28; Col. 3:19; I Pet. 3:7) and the wives, with respect, as unto the Lord, and with a gentle spirit (Eph. 5:22, 33; I Pet. 3:4). Både män och hustrur ombeds att motverka effekterna av synd på denna Gud förordnade-myndighet relationen genom sin attityd och beteende, dvs mannen utövar ledarskap med kärlek, heder och utan bitterhet (Ef. 5:28, Kol 3: 19, jag Pet 3:7) och fruar, med respekt, eftersom Herren, och med en mild ande (Ef 5:22, 33,. jag daltar 3:4).. Children are commanded to obey their parents (Eph. 6:1-3; Col. 3:20) and to care for them in times of need (I Tim. 5:4). Barnen är befallda att lyda sina föräldrar (Ef. 6:1-3, Kol 3:20) och att ta hand om dem i nöden (I Tim 5:4.).

Civil Government Civil regering

Christians are to recognize that God has granted authority in this realm to those who by his providence "exist" (Rom. 13:1; cf. John 19:11). Kristna att erkänna att Gud har gett myndigheten i detta rike till dem som genom sin försyn "existerar" (Rom. 13:1;. Jfr Joh 19:11). Thus they are called dutifully to subject themselves to civil authorities (I Pet. 2:13-17) who are described as God's servants to prevent evildoers and to encourage good behavior (Rom. 13:1ff.). Därmed kallas de pliktskyldigast att underkasta sig civila myndigheter (jag Pet. 2:13-17) som beskrivs som Guds tjänare för att förhindra onda och uppmuntra gott uppförande (Rom. 13:01 ff.). This authority requires not only subjection but also the rendering of various taxes, respect, and honor (Rom. 13:7). Denna myndighet kräver inte endast underkastelse utan också rendering av olika skatter, respekt och heder (Rom. 13:7).

Other Authorities in Human Life Andra myndigheter i människans liv

The NT recognizes human institutions that will exist within human society, among which civil government is the prime example. NT erkänner mänskliga institutioner som finns inom det mänskliga samhället, bland vilka det civila regeringen är det främsta exemplet. Its word of instruction is that Christians, for the Lord's sake, should submit to every appropriate human institution (I Pet. 2:13). Dess ord Undervisningsspråk är att kristna, för Herrens skull, bör lämna till varje lämplig mänsklig institution (jag Pet. 2:13). The word of qualification assumed but not stated in every one of these spheres is found explicitly in Acts 5:29 in reference to the civil and religious sphere; namely, "we must obey God rather than men" (cf.4:19). Ord kvalifikationer antas men inte anges i var och en av dessa sfärer finns explicit i Apostlagärningarna 5:29 med hänvisning till den civila och religiösa området, nämligen "vi måste lyda Gud mer än män" (cf.4: 19). When the human authority clearly contravenes one's allegiance to God's authority, one is authorized to appeal to God's authority and obey it in contradistinction to that of any human authority. När den mänskliga myndighet klart strider ens lojalitet mot Guds auktoritet, är en rätt att överklaga till Guds auktoritet och lyda det i motsats till det av någon mänsklig myndighet. For in that situation the authority structure has so opposed the one who gives it its validity that it forfeits its authority. För i den situationen myndigheten strukturen har så motsatte den som ger den dess giltighet att det förverkar sin auktoritet.

Satan's Authority Satans myndighet

The exercise of power by the evil one and the demons is also regarded as a power or authority, but a usurped one which is only under God's ultimate authority (Luke 4:6; Acts 26:18; Col. 1:13; cf. Job 1). Utövandet av makten onde och demonerna betraktas också som en makt eller myndighet, men en tillskansa en som bara under Guds högsta auktoritet (Luk 4:06, Apg 26:18, Kol 1:13, jfr. Job 1). Such angelic beings, who are called powers or authorities, have been disarmed by Christ (Col. 2:15) and have no other final outcome than that of the devil's final doom (Rev. 20:10). Sådana änglar, som kallas befogenheter eller myndigheter, har avväpnats av Kristus (Kol 2:15) och har ingen annan slutresultatet än djävulens sista Doom (Upp. 20:10).

GW Knight, III GW Knight, III
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
W. Foerster, TDNT, II, 562-75; O. Betz and C. Blendingen, NIDNTT, II, 606-11; T. Rees, ISBE, I, 333-40; J. Denney, "Of Christ," HDCG; WM McPheeters, "In Religion," HDCG; J. Rea, WBE, I, 179-80; HD McDonald, ZPEB,I, 420-21; JI Packer, IBD; GW Bromiley, ISBE (rev.), I, 364-70; JN Geldenhuys, Supreme Authority; B. Ramm, Patterns of Authority. W. Foerster, TDNT, II, 562-75, O. Betz och C. Blendingen, NIDNTT, II, 606-11, T. Rees, ISBE, jag, 333-40, J. Denney, "Kristi" HDCG , WM McPheeters, "i religionen," HDCG, J. Rea, WBE, jag, 179-80, HD McDonald, ZPEB, jag, 420-21, JI Packer, IBD, GW Bromiley, ISBE (rev.), jag 364-70, JN Geldenhuys, högsta myndigheten, B. Ramm, Mönster för myndigheten.


Authority of the Bible Bibelns auktoritet

Advanced Information Avancerad information

In its personal reference authority is the right and capacity of an individual to perform what he wills and who, by virtue of his position or office, can command obedience. I sin personliga referensmyndigheten är rätt och kapacitet för en enskild att utföra vad han vill och som på grund av sin ställning eller kontor, kan befalla lydnad. It has also an application to words spoken or written whose accuracy has been established and whose information can consequently be trusted. Den har också en ansökan till muntliga och skriftliga uttalanden, vars riktighet har upprättats och vars information kan därför vara tillförlitliga.

In the NT the Greek word exousia is sometimes translated "right" (NEB), or "power" (AV; eg, Matt. 9:6; John 1:12; 17:2; 19:10), and sometimes "authority" (eg Matt. 7:29; 8:9; 21:23; John 5:27; Acts 9:14). I NT det grekiska ordet Exousia ibland översätts "rätt" (NEB), eller "makt" (AV, t.ex. Matt 9:6;. Joh 1:12, 17:02, 19:10), och ibland "myndighet "(t.ex. Matt 7:29,. 08:09, 21:23, Joh 5:27, Apg 9:14). What emerges from its various occurrences is that the possession of exousia is of a power held by right. Vad framgår dess olika förekomster är att innehav av Exousia är en styrka som höger. In some contexts the emphasis falls on the authority which the possession of power rightfully gives; in other instances it falls on the reality of the power which conditions the right use of authority. I vissa sammanhang betonas faller på den myndighet som innehav av makten rättmätigt ger, i andra fall den faller på verkligheten i den makt som villkor rätt användning av auktoritet.

Authority may be bestowed or inherent. When Jesus was asked by what authority he taught and acted (Matt. 21:23-24) the implication was that his authority was external. Myndigheten kan skänkt eller inneboende. När Jesus blev tillfrågad av vilken myndighet han undervisade och agerade (Matt. 21:23-24) Innebörden var att hans myndighet var yttre. His questioners supposed him to be exercising a representative in the declaration that Jesus taught with authority (Matt. 7:29) and "with authority and power" expelled unclean spirits (Luke 4:36) the locus of such authority was in his own being. Hans frågeställare skulle han vara utöva en representant i deklarationen som Jesus undervisade med auktoritet (Matt 7:29) och "med auktoritet och makt" utvisade orena andar (Luk 4:36) platsen för sådan myndighet var i hans egen var . It was, that is to say, an ontological authority. Det var, det vill säga, en ontologisk myndighet. Thus, while the authority for his words and acts was not his own but came from the one who sent him (John 14:10; 17:8), yet these same words and acts had their raison d'etre in his own person because grounded in his filial relationship with God his Father. Medan den myndighet för hans ord och handlingar inte var hans egen, utan kom från en som har sänt honom (Joh 14:10, 17:8), men dessa samma ord och handlingar hade sin existensberättigande i sin egen person eftersom grundad i hans filial relation med Gud sin Fader.

As in the case of Christ in whom both aspects of authority, the bestowed and the inherent, combined, so is it with the Bible. Liksom i fallet med Kristus i vilken båda aspekterna av myndighet, skänkt och den inneboende, kombinerade, så är det med Bibeln. Because the Bible points beyond itself to God, it has a conferred authority. Eftersom Bibeln pekar bortom sig själv till Gud, den har en tilldelats myndighet. Yet the Bible has a real authority in itself as the authentic embodiment of God's self-disclosure. Ändå Bibeln har en verklig auktoritet i sig som den autentiska utförandet av Guds självutlämnande. Liberal theologians refuse the Bible this ontological authority, granting it at most a borrowed authority. Liberala teologer vägrar bibeln denna ontologiska myndighet som beviljar den som mest lånat myndighet. Some, like Karl Barth, allow this authority to be bestowed by God while insisting that the Bible itself is essentially a human product. Några, som Karl Barth, låt denna myndighet kan skänkas av Gud samtidigt insistera på att Bibeln själv är i huvudsak en mänsklig produkt. Others, eg, Rudolf Bultmann and Paul Tillich, regard the Bible as a fallible collection of religious writings on which the early church arbitarily imposed an authority which evangelical piety has continued to uphold. Andra, till exempel, Rudolf Bultmann och Paul Tillich, betraktar Bibeln som en felbar samling av religiösa skrifter som den tidiga kyrkan arbitarily ålagts en myndighet som evangelikal fromhet har fortsatt att upprätthålla. But by refusing to the Bible an ontological authority, liberal theology uncovers its fundamental inconsistency, thereby pronouncing its own condemnation. Men genom att vägra Bibeln en ontologisk myndighet, avslöjar liberal teologi dess grundläggande inkonsekvens, vilket uttala sin egen fördömande. For insofar as it wishes the acceptance of its own unbiblical speculations, it has to decry the authority of the Bible. För den mån den önskar att acceptera sina egna obibliska spekulationer, måste den fördömer Bibelns auktoritet. Yet insofar as it is concerned to retain the label Christian, it appeals to the Bible as its authoritative source. Men i den mån den är angelägen om att behålla märkningen kristna, vädjar till bibeln som sin auktoritativ källa.

An approach to the subject of biblical authority must begin with God himself. For in him all authority is finally located. Ett förhållningssätt till ämnet biblisk myndighet måste börja med Gud själv. Ty i honom auktoritet slutligen ligger. And he is his own authority for there is nothing outside him on which his authority is founded. Och han är sin egen myndighet för det finns ingenting utanför honom som hans myndighet grundas. Thus, in making his promise to Abraham, he pledged his own name since he had no greater by whom to swear (Heb. 6:13). Således, att göra sitt löfte till Abraham, lovade han sitt eget namn eftersom han inte hade någon större vem att svära (Heb. 6:13). This authority of God is, then, the authority of what God is. Denna myndighet Gud är alltså auktoritet vad Gud är. But what God is, is made known in his self-disclosure, since only in his revelation can God be known. Men vad Gud är, blir känt i hans självutlämnande, eftersom endast i hans uppenbarelse kan Gud bli känd. Revelation is therefore the key to God's authority, so that the two, revelation and authority, may be regarded as two sides of the same reality. Uppenbarelseboken är därför nyckeln till Guds auktoritet, så att två, uppenbarelse och myndighet, kan betraktas som två sidor av samma verklighet. In revelation God declares his authority. I Uppenbarelseboken Gud förklarar hans auktoritet.

The prophets of the OT found their certainty in God's revelation. In uttering their message they knew themselves to be declaring God's authoritative will. Profeterna i GT hittat sin säkerhet i Guds uppenbarelse. Vid yttra sitt budskap de visste sig vara förklara Guds auktoritativa vilja. As God's ambassadors they proclaimed what God required of his people. Som Guds ambassadörer som de proklamerade vad Gud krävs av sitt folk. For Christian faith Christ is known as God's final revelation. För kristna tron ​​Kristus känd som Guds slutliga uppenbarelse. In him God's imperial authority is most graciously expressed. I honom Guds kejserliga auktoritet är mest nådigt uttryck. Thus is Christ the sum of all that is divinely authoritative for the life of man. Således är Kristus summan av allt som är gudomligt auktoritär för människans liv. But this progressive unveiling of God, which culminated in Christ, has been given perpetual form in the biblical writings. Men denna progressiva presentationen av Gud, som kulminerade i Kristus, har fått evig form i de bibliska skrifterna. Scripture consequently participates in God's authority, so that Christ's relation thereto is decisive as vindicating its authority. Skriften deltar därför i Guds auktoritet, så att Kristi förhållande därtill är avgörande vindicating sin auktoritet.

Jesus read "all the Scriptures" of the OT as a prophetic outline of what he came to accomplish; and he took its very language to be the natural, and at the same time the supernatural, expression of his Father's will. Jesus läste "alla Skrifterna" i GT som en profetisk beskrivning av vad han kom att utföra, och han tog sin språk vara det naturliga, och på samma gång det övernaturliga, uttryck för sin Faders vilja. By his attitude to and use of the OT Christ truly validated its divinity. Genom hans inställning till och användning av OT Kristus verkligen validerade sin gudomlighet. With the same conviction of its divine authority the NT writers accepted it and quoted it; and in its light they themselves, as the inspired interpreters of the saving significance of Christ's person and work, put their own writings on an equal footing with the OT Scriptures as divinely authoritative. Med samma övertygelse om sin gudomliga auktoritet NT författarna accepterade det och citerade den, och i dess ljus de själva, som inspirerade uttolkarna av sparande betydelsen av Kristi person och verk, sätta sina egna skrifter på lika villkor med OT Skrifterna som gudomligt auktoritativ. In the words of his elect apostles the full measure of God's revelation in Christ was brought to completion so that Paul could declare, "In the sight of God speak we in Christ" (II Cor. 12:19). För att citera hans utvalda apostlar fullt mått av Guds uppenbarelse i Kristus fördes till fullbordan, så att Paulus kunde förklara, "I Guds ögon talar vi i Kristus" (II Kor. 12:19). Thus do the apostles claim an absolute authority for their writings (eg, II Cor. 10:11; 1 Thess. 2:13; 5:27; II Thess. 2:15; 3:14). Således gör apostlarna hävdar en absolut auktoritet för sina skrifter (t.ex. II Kor 10:11,.. 1 Tess 2:13, 5:27, II Tess 2:15,. 3:14).

The authority of the Bible is established by its own claims. It is the word of God. Den Bibelns auktoritet är fastställd av egna fordringar. Det är Guds ord. Such declarations as, "Thus says the Lord," or its equivalent, occur so frequently in the OT that it can confidently be asserted that the whole account is dominated by the claim. Dessa förklaringar som "Så säger Herren", eller motsvarande, förekommer så ofta i GT att tryggt kan hävdas att hela kontot domineras av fordran. The NT writers also refer to these Scriptures as having God for their source. NT författare hänvisar också till dessa Skrifter ha Gud för deras källa. In the NT itself both Christ and the gospel are spoken of as "the word of God" and so demonstrate the fact that the tie between the two is a vital and necessary one. I NT själv både Kristus och evangeliet talas av som "Guds ord" och så visar det faktum att bandet mellan de två är en viktig och nödvändig en. Specifically is the gospel in its central content and many aspects, through the action of the Holy Spirit, brought into written form by Christ's appointees as God's authoritative word for the church and in the world. Specifikt är evangeliet i dess centrala innehåll och många aspekter, genom inverkan av den Helige Ande, kom till skriftligt av Kristi utnämnda som Guds auktoritativa ord för kyrkan och i världen. Both testaments therefore belong together under the one designation, "the word of God." Båda testamenten hör därför samman under ett beteckningen "Guds ord." As God's word the Bible consequently carries in itself God's authority. Som Guds ord Bibeln bär således i sig Guds auktoritet.

It is the scripture of truth. In the OT the Hebrew word 'emet, rendered "truth" in the AV and frequently translated "faithfulness" in the RSV (eg, Deut. 32:4; Ps. 108:4; Hos. 2:20), is constantly predicted of God. Det är skriften sanningens I OT det hebreiska ordet "Emet, utsmält" sanning "i AV-och ofta översätts" trofasthet "i RSV (t.ex. Mos 32:4,.. Ps 108:4,. Hos 2. : 20), är ständigt förutspås av Gud. God as true is absolutely faithful (cf. Ps. 117:2), and this absolute faithfulness of God assures his complete trustworthiness. Gud som sant är absolut trogen (jfr Ps. 117:2), och denna absoluta trohet till Gud försäkrar sin fullständiga pålitlighet. This truthfulness of God passes over as an attribute of what God is in himself to characterize all his works (cf. Ps. 57:3) and especially his word. Denna sanning Guds passerar över som ett attribut av vad Gud är i sig själv att karakterisera alla hans verk (jfr Ps. 57:3) och speciellt hans ord. Thus is his word both true and faithful (cf. Ps. 119:89). Således är hans ord både sann och trofast (jfr Ps. 119:89). The whole OT, then, as "the word of God" is to be designated "the scripture of truth" (Dan. 10:21 AV). Hela OT då som "Guds ord" kommer att utses "skriften sanningens" (Dan 10:21 AV). It partakes of God's own chracter, of the fundamental truthfulness of him who declares himself to be "not a man, that he should lie" (Num. 23:19; cf. 1 Sam. 15:29; Ps. 89:35). Det tar del av Guds egen Chracter, den grundläggande sanningen i honom som förklarar sig vara "inte en man, att han skulle ljuga" (Mos 23:19, jfr 1 Sam 15:29,... Ps 89:35) . Ps. Ps. 31:5 declares that the Lord is the God of truth, while Ps. 31:5 förklarar att Herren är Gud sanningen, medan Ps. 119:160 affirms his word as the word of truth. 119:160 bekräftar hans ord som sanningens ord. In both places the same Hebrew term is employed. På båda ställena samma hebreiska termen används. The same truth is thus predicated of God and his word. Samma sanning är alltså bygger på Gud och hans ord.

In the NT the word aletheia has the same fundamental meaning of genuineness and truthfulness as opposed to what is false and unreliable. I NT ordet Aletheia har samma grundläggande betydelsen av äkthet och sanningsenlighet i motsats till vad som är falskt och opålitlig. So God is both true (1 John 5:20; John 3:33; 7:28; 8:26; 17:3; 1 Thess. 1:9) and truthful (Rom. 3:7; 15:8, etc.). Så Gud är både sant (1 Joh 5:20, Joh 3:33, 7:28, 8:26, 17:3;. 1 Tess 1:9) och sanningsenlig (Rom. 3:7; 15:08, etc .). And as God is, so too is his word. Och som Gud är, så är också hans ord. His word is truth (John 17:17). Hans ord är sanning (Joh 17:17). The gospel is presented with truthful words (II Cor. 6:7; cf. Col. 15; James 1:18), and the truth of the gospel (Gal. 2:5) is identical with the truth of God (Rom. 3:7). Evangeliet presenteras med sanningsenliga ord (II Kor 6:07,.. Se Kol 15, James 1:18) och sanningen av evangeliet (Gal. 2:5) är identisk med sanningen om Gud (Rom. 3:7).

The Bible is, then, the book of God's truth; and such truth is, as the Westminster Catechism says, "infallible truth." Bibeln är alltså bok Guds sanning, och sådan sanning är, som Westminster katekesen säger: "ofelbara sanning." As it is wholly trustworthy regarding its truth, so must it be wholly reliable regarding its facts. Eftersom det är helt pålitlig angående dess sanning, så måste det vara helt tillförlitliga när det gäller dess fakta. And because it is both, it is our divine authority in all things that pertain to life and godliness. Och eftersom det är både är det vår gudomliga auktoritet i allt som hör till liv och gudsfruktan.

HD McDonald HD McDonald
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
R. Abba, The Nature and Authority of the Bible; H. Cunliffe-Jones, The Authority of the of the Bible; H. Cunliffe-Jones, The Authority of the Biblical Revelation; RE Davies, The Problem of Authority in the Continental Reformers; CH Dodd, The Authority of the Bible; PT Forsyth, The Principle of Authority; N. Geldenhuys, Supreme Authority; FJA Hort, The Authority of the Bible; GH Hospers, The Reformed Principle of Authority; RC Johnson, Authority in Protestant Theology; DM Lloyd-Jones, Authority; HD McDonald, Theories of Revelation; L. Oswald, The Truth of the Bible; B. Ramm, Patterns of Authority; A. Richardson and W. Schweitzer, eds., Biblical Authority for Today; J. Rogers, ed., Biblical Authority; JWC Wand, The Authority of the Scriptures; BB Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible; RR Williams, Authority in the Apostolic Age. R. Abba, naturen och Bibelns auktoritet, H. Cunliffe-Jones, Myndigheten för i Bibeln, H. Cunliffe-Jones, Myndigheten av den bibliska uppenbarelsen, RE Davies, problemet med myndigheten i den kontinentala reformatorerna , CH Dodd, Myndigheten av Bibeln, PT Forsyth, principen om myndigheten, N. Geldenhuys, högsta myndigheten, Fjà Hort, Myndigheten av Bibeln, GH Hospers, den reformerta Principen om myndigheten, RC Johnson, myndigheten i protestantiska teologi , DM Lloyd-Jones, myndigheten, HD McDonald, Teorier om Uppenbarelseboken, L. Oswald, sanningen om bibeln, B. Ramm, Mönster för myndigheten, A. Richardson och W. Schweitzer, red, biblisk myndighet för dag,. J . Rogers, red, biblisk myndighet,. JVM Wand, Myndigheten för skrifterna, BB Warfield, inspirationen och Bibelns auktoritet, RR Williams, myndigheten i den apostoliska tiden.


Inspiration of the Bible Inspiration av bibeln

Advanced Information Avancerad information

The theological idea of inspiration, like its correlative revelation, presupposes a personal mind and will, in Hebrew terminology, the "living God", acting to communicate with other spirits. Den teologiska idén av inspiration, liksom dess korrelat uppenbarelse, förutsätter en personlig sinne och vilja, på hebreiska terminologi, "levande Gud", i egenskap av att kommunicera med andra andar. The Christian belief in inspiration, not alone in revelation, rests both on explicit biblical assertions and on the pervading mood of the scriptural record. Den kristna tron ​​på inspiration, inte ensam i uppenbarelse, vilar både på explicit bibliska påståenden och på genomsyrar stämningen i bibliska rekordet.

Biblical Terminology Biblisk terminologi

Today the English verb and noun "inspire" and "inspiration" bear many meanings. Idag den engelska verb och substantiv "Inspire" och "inspiration" bär många betydelser. This diverse connotation is already present in the Latin inspiro and inspiratio of the Vulgate Bible. Denna mångfald konnotation är redan närvarande i den latinska inspiro och inspiratio i Vulgata Bibeln. But the technical theological sense of inspiration, largely lost in the secular atmosphere of our time, is clearly asserted by the Scriptures with a special view to the sacred writers and their writings. Men den tekniska teologiska känsla av inspiration, till stor del förlorat i den sekulära atmosfären i vår tid, tydligt hävdas av Skriften med särskild tanke på de heliga författarna och deras skrifter. Defined in this sense, inspiration is a supernatural influence of the Holy Spirit upon divinely chosen men in consequence of which their writings become trustworthy and authoritative. Definieras i denna mening är inspiration en övernaturlig påverkan av den Helige Ande över gudomligt utvalda män i följd som deras skrifter blir trovärdig och auktoritativ.

In the AV the noun appears twice: Job 32:8, "But there is a spirit in man; and the inspiration of the Almighty giveth them understanding"; and 11 Tim. I AV substantivet visas två gånger: Job 32:8, "Men det finns en ande i människan, och inspirationen den Allsmäktiges giver dem förståelse" och 11 Tim. 3:16, "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." 3:16, "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet." In the former instance both the ASV and the RSV substitute "breath" for "inspiration," an interchange which serves to remind us of the dramatic fact that the Scriptures refer the creation of the universe (Ps. 33:6), the creation of man for fellowship with God (Gen. 2:7), and the production of the sacred writings (11 Tim. 3:16) to the spiration of God. I det förra fallet både ASV och RSV substitut "andas" för "inspiration", en utbyta som tjänar till att påminna oss om den dramatiska faktum att Skriften hänvisar universums skapelse (Ps. 33:6), inrättande av man för gemenskap med Gud (Mos 2:7), och produktionen av de heliga skrifter (11 Tim. 3:16) till inspiration av Gud. In the latter instance, the ASV renders the text "Every scripture inspired of God is also profitable," a translation abandoned as doubtful by the RSV, "All scripture is inspired by God and profitable." I det senare fallet gör ASV texten "Varje skrift inspirerad av Gud är också lönsamt," en översättning övergiven som osäkra av RSV, "Hela Skriften är inspirerad av Gud och lönsamt."

Biblical Teaching Biblisk undervisning

Although the term "inspiration" occurs infrequently in modern versions and paraphrases, the conception itself remains firmly embedded in the scriptural teaching. Även om termen "inspiration" förekommer sällan i moderna versioner och omskrivningar, förblir uppfattning själv fast förankrat i det bibliska undervisningen. The word theopneustos (11 Tim. 3:16), literally God, "spirated" or breathed out, affirms that the living God is the author of Scripture and that Scripture is the product of his creative breath. Ordet theopneustos (11 Tim. 3:16), bokstavligen Gud "spirated" eller andades ut, bekräftar att den levande Guden är författare Skriften och att Skriften är en produkt av hans kreativa andetag. The biblical sense, therefore, rises above the modern tendency to assign the term "inspiration" merely a dynamic or functional significance (largely through a critical dependence on Schleiermacher's artificial disjunction that God communicates life, not truths about himself). Den bibliska mening, därför stiger över den moderna tendensen att tilldela begreppet "inspiration" bara en dynamisk eller funktionell betydelse (till stor del genom en kritisk beroende Schleiermacher artificiella disjunktion att Gud kommunicerar livet, inte sanningar om sig själv). Geoffrey W. Bromiley, translator of Karl Barth's Church Dogmatics, points out that whereas Barth emphasizes the "inspiring" of Scripture, that is, its present use by the Holy Spirit toward hearers and readers, the Bible itself begins further back with the very "inspiredness" of the sacred writings. Geoffrey W. Bromiley, översättare av Karl Barth kyrka dogmatik, påpekar att medan Barth betonar "inspirerande" av Skriften, dvs dess nuvarande användning av den helige Ande mot åhörare och läsare, börjar Bibeln själv längre tillbaka med mycket " inspiredness "av de heliga skrifterna. The writings themselves, as an end product, are assertedly God-breathed. Skrifter själva, som en slutprodukt, är assertedly utandad av Gud. Precisely this conception of inspired writings, and not simply of inspired men, sets the biblical conception of inspiration pointedly over against pagan representations of inspiration in which heavy stress is placed on the subjective psychological mood and condition of those individuals overmastered by divine afflatus. Just denna uppfattning av inspirerade skrifter, och inte bara av inspirerade män sätter bibliska uppfattningen om inspiration tillspetsat över mot hedniska representationer av inspiration som tung belastning placeras på engelska psykologiska stämningen och skick de individer overmastered av gudomliga INSPIRATION.

While the Pauline passage already noted lays proximate emphasis on the spiritual value of Scripture, it conditions this unique ministry upon a divine origin, in direct consequence of which the sacred record is profitable (cf. opheleo, "to advantage") for teaching, reproof, correction, and instruction in righteousness. Medan Pauline passagen redan noterats lägger intill betoning på andliga värdet av Skriften, det är en förutsättning denna unika departement på en gudomligt ursprung, i direkt följd av vilken den heliga uppteckningen är lönsam (jfr opheleo "till fördel") för undervisning, tillrättavisning , korrigering och fostran i rättfärdighet. The apostle Paul does not hesitate to speak of the sacred Hebrew writings as the veritable "oracles of God" (Rom. 3:2). Aposteln Paulus tvekar inte att tala om de heliga hebreiska skrifter som de veritabla "Guds ord" (Rom 3:2). James S. Stewart does not overstate the matter when he asserts that Paul as a Jew and later as a Christian held the high view that "every word" of the OT was "the authentic voice of God" (A Man in Christ, p. 39). James S. Stewart inte överdriva inte saken när han hävdar att Paulus som en Judisk och senare som en kristen höll hög uppfattning att "varje ord" av OT var "den autentiska Guds röst" (en man i Kristus, sid. 39).

Emphasis on the divine origin of Scripture is found also in the Petrine writings. Betoning på den gudomliga ursprung Skriften finns också i Petrine skrifter. The "word of prophecy" is declared to be "more sure" than that even of the eyewitnesses of Christ's glory (11 Pet. 1:17ff.). Den "profetiska ordet" förklaras vara "säkrare" än att även de ögonvittnen av Kristi härlighet (11 Pet. 1:17 ff.). A supernatural quality all its own, therefore, inheres in Scripture. En övernaturlig kvalitet alldeles eget, därför inheres i Skriften. While involving the instrumentality of "holy men," Scripture is affirmed nonetheless to owe its origin not to human but to divine initiative in a series of statements whose proximate emphasis is the reliability of Scripture: Medan inbegriper instrumentalitet "heliga män", är Skriften bekräftade ändå skyldig dess ursprung inte människors utan gudomlig initiativet i en rad uttalanden som närmast tyngdpunkten tillförlitligheten i Skriften:

Jesus' View of Scripture Jesu syn på Skriften

If the passages already cited indicate something not only of the nature but of the extent of inspiration ("all scripture"; "the word of prophecy," elsewhere a summary term for the entirety of Scripture), a verse from the Johannine writings indicates something of the intensity of inspiration and at the same time enables us to contemplate Jesus' view of Scripture. Om passagerna som redan citerade indikera något inte bara naturen utan av omfattningen av inspiration ("all skrift", "det profetiska ordet," håll en sammanfattning term för hela Skriften), indikerar en vers från Johannine skrifter något av intensiteten av inspiration och samtidigt ger oss möjlighet att begrunda Jesu syn på Skriften. In John 10:34-35, Jesus singles out an obscure passage in the Psalms ("ye are gods," Ps. 82:6) to reinforce the point that "the Scripture cannot be broken." I Johannes 10:34-35 Jesus pekar ut en obskyr passage i Psaltaren ("ären gudar," Ps. 82:6) för att förstärka den punkt att "Skriften kan inte brytas." The reference is doubly significant because it also discredits the modern bias against identifying Scripture as the word of God, on the ground that this assertedly dishonors the supreme revelation of God in the incarnate Christ. Referensen är dubbelt viktig eftersom den också misskrediterar den moderna fördomar mot att identifiera Skriften som Guds ord, på grund av att detta assertedly vanärar den högste Guds uppenbarelse i den inkarnerade Kristus. But in John 10:35 Jesus of Nazareth, while speaking of himself as indeed the one "the Father consecrated and sent into the world," nonetheless refers to those in a past dispensation "to whom the word of God came (and scripture cannot be broken)." Men i Johannes 10:35 Jesus från Nasaret, när han talade om sig själv som verkligen en "Fadern helgade och sänt till världen," avser ändå dem i en tidigare dispens "till vilken Guds ord kom (och skriften kan inte bruten). " The unavoidable implication is that the whole of Scripture is of irrefragable authority. Den oundvikliga implikationen är att hela Skriften är OVEDERSÄGLIG myndighet.

This is the viewpoint also of the Sermon on the Mount reported in Matthew's Gospel: "Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven" (Matt. 5:17-19 RSV). Detta är synpunkt också av Bergspredikan rapporterats i Matteus evangelium:. "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna, jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla dem riktigt, säger jag till er , tills himmel och jord förgår, inte ett dugg, inte en prick, passerar från lagen förrän allt har skett. Den då slappnar en av dessa minsta bud och lär män så skall kallas minst i himmelriket "(Matt. 5:17-19 RSV). Attempts to turn the repeated declarations, "You have heard that it was said...But I say to you" into a sustained criticism of the Mosaic law have not made their case convincingly against the probability that Jesus' protest is leveled rather against traditional reductions of the actual claim and inner intention of that law. Försök att vända de upprepade uttalanden, "Ni har hört att det blev sagt ... Men jag säger till dig" i ett ihållande kritik av den mosaiska lagen inte har gjort deras fall övertygande mot sannolikheten att Jesu protest planat snarare mot traditionell minskningar av de faktiska krav och inre avsikt i denna lag. Indeed, the necessary fulfillment of all that is written is a frequent theme on our Lord's lips (Matt. 26:31; 26:54; Mark 9:12-13; 14:19, 27; John 13:18; 17:12). I själva verket är nödvändig uppfylla allt som skrivs ofta tema på vår Herres läppar (Matt. 26:31, 26:54, Mark 9:12-13, 14:19, 27, John 13:18; 17:12 ). Whoever searches the Gospel narratives faithfully in view of Jesus' attitude toward the sacred writings will be driven again and again to the conclusion of Reinhold Seeberg: "Jesus himself describes and employs the Old Testament as an infallible authority (eg, Matt. 5:17; Luke 24:44)" (Text-book of the History of Doctrines, I, 82). Den som söker evangeliet berättelser troget med tanke på Jesu inställning till de heliga skrifterna kommer att drivas och om igen att sluta Reinhold Seeberg: "Jesus själv beskriver och använder Gamla Testamentet som en ofelbar myndighet (t.ex. Matt 5:17. , Luk 24:44) "(Text-bok historia lärdomar, I, 82).

OT View OT Visa

In both speech and writing the OT prophets are marked off by their unswerving assurance that they were spokesmen for the living God. I både tal och skrift OT profeterna markeras av av sin orubbliga garantier för att de var talesmän för den levande Guden. They believed that the truths they uttered about the Most High and his works and will, and the commands and exhortations they voiced in his name, derived their origin from him and carried his authority. De trodde att de sanningar de yttrades om den Högste och hans verk och vilja, och de kommandon och uppmaningar som de framförts i hans namn, som härrör sitt ursprung från honom och bar sin auktoritet. The constantly repeated formula "thus saith the Lord" is so characteristic of the prophets as to leave no doubt that they considered themselves chosen agents of the divine self-communication. Den ständigt upprepade formeln "så säger Herren" är så karakteristisk för profeterna att lämna inget tvivel om att de ansåg sig utvalda agenter gudomliga själv kommunikation. Emil Brunner acknowledges that in "the words of God which the Prophets proclaim as those which they have received directly from God, and have been commissioned to repeat, as they have received them...perhaps we find the closest analogy to the meaning of the theory of verbal inspiration" (Revelation and Reason, p. 122). Emil Brunner bekräftar att "Guds ord som profeterna proklamerar som de som de fått direkt från Gud, och har fått i uppdrag att upprepa, eftersom de har fått dem ... kanske vi hitta närmaste analogi innebörden av teori om verbal inspiration "(Upp och Reason, sid. 122). Whoever impugns the confidence of the prophets that they were instruments of the one true God in their disclosure of truths about his nature and dealings with man is driven, consistently if not necessarily, to the only possible alternative of their delusion. Den som impugns förtroende av profeterna att de var instrument den ende sanne Guden i sin beskrivning av sanningar om hans natur och förbindelser med människan drivs konsekvent om inte nödvändigtvis det enda möjliga alternativet för deras villfarelse.

From this same prophetic tradition it is impossible to detach Moses. Från samma profetiska tradition är det omöjligt att lösgöra Mose. Himself a prophet, rightly called "the founder of prophetic religion," he mediates the law and the priestly and sacrificial elements of revealed religion in the firm belief that he promulgates the veritable will of Jehovah. Själv en profet, med rätta kallas "grundaren av profetiska religion", säger han förmedlar lagen och präst-och uppoffrande delar av uppenbarad religion i den fasta övertygelsen att han promulgerar den veritabla vilja Jehova. God will be the prophet's mouth (Exod. 4:14ff.); Moses is to be God, as it were, to the prophet (Exod. 7:1). Gud kommer att vara profetens mun (Exod. 4:14 ff.), Moses är att vara Gud, så att säga, till profeten (Exod. 7:1).

The Old and the New Gamla och nya

The NT observations about Scripture apply primarily, of course, to the OT writings, which existed in the form of a unitary canon. NT iakttagelser om Skriften gäller främst naturligtvis OT skrifter, som fanns i form av en enhetlig kanon. But the apostles extended the traditional claim to divine inspiration. Men apostlarna förlängde traditionella anspråk på gudomlig inspiration. Jesus their Lord had not only validated the conception of a unique and authoritative corpus of sacred writings, but spoke of a further ministry of teaching by the Spirit (John 14:26; 16:13). Jesus sin Herre hade inte bara validerade uppfattningen om en unik och auktoritativ corpus av heliga skrifter, men talade om ytterligare ämbete undervisa genom Anden (Joh 14:26, 16:13). The apostles assert confidently that they thus speak by the Spirit (I Pet. 1:12). Apostlarna påstår säkert att de därmed tala genom Anden (jag Pet. 1:12). They ascribe both the form and matter of their teaching to him (I Cor. 2:13). De tillskriver både form och frågan om deras undervisning till honom (I Kor. 2:13). They not only assume a divine authority (I Thess. 4:2, 14; II Thess. 3:6, 12), but they make acceptance of their written commands a test of spiritual obedience (I Cor. 14:37). De inte bara anta en gudomlig myndighet (I Tess 4:2, 14,.. II Tess 3:06, 12), men de gör acceptera deras skriftliga kommandon ett test av andlig lydnad (jag Kor 14:37.). They even refer to each other's writings with the same regard as for the OT (cf. the identification in I Tim. 5:18 of a passage from Luke's Gospel, "The laborer is worthy of his hire" [Luke 10:7] as Scripture, and the juxtaposition of the Pauline epistles in II Pet. 3:16 with "the other scriptures"). De även hänvisar till varandras skrifter med samma hänsyn som för OT (jfr identifiering jag Tim. 5:18 av en passage från Lukasevangeliet, "Arbetaren är värd sin lön" [Luk 10:07] som Skriften, och sammanställning av Paulus brev i II Pet. 3:16 med "de andra skrifterna").

Historical View Historisk Visa

The traditional theory, that the Bible as a whole and in every part is the word of God written, held currency until the rise of modern critical theories a century ago. Den traditionella teorin, att Bibeln i sin helhet och i varje del är Guds ord skrivna hölls, valuta till uppkomsten av moderna kritiska teorier ett århundrade sedan. W. Sanday, affirming that the high view was the common Christian belief in the middle of the last century, comments that this view is "substantially not very different from that...held two centuries after the Birth of Christ," indeed, that "the same attributes" were predicated of the OT before the New (Inspiration, pp. 392-93). W. Sanday, bekräftar att den höga uppfattningen var den gemensamma kristna tron ​​i mitten av förra seklet, "höll väsentligen inte skiljer sig mycket från det ... två århundraden efter Kristi födelse," kommenterar att detta synsätt är faktiskt att "samma attribut" var bygger på OT innan den nya (Inspiration, s. 392-93). Bromiley notes certain rationalizing tendencies that have arisen on the rim of the high view: the Pharisees' rejection of Jesus of Nazareth as the promised Messiah despite their formal acknowledgment of the divine inspiration of Scripture; the attribution of inspiration to the vowel points and punctuation by seventeenth century Lutheran dogmaticians; and a depreciation (eg, in the Middle Ages) of the role of illumination in the interpretation of Scripture ("The Church Doctrine of Inspiration" in Revelation and the Bible, ed. CFH Henry, pp. 213ff.). Bromiley noterar vissa rationalisera tendenser som uppstått på kanten av High View: fariseernas avvisande av Jesus från Nasaret som den utlovade Messias, trots att de formellt erkännande av den gudomliga inspirationen i Skriften, att tillskriva inspiration till vokal poäng och interpunktion genom sextonhundratalet lutherska dogmaticians samt en depreciering (t.ex. under medeltiden) av den roll belysning i tolkningen av Skriften ("Kyrkan Läran om inspiration" i Uppenbarelseboken och bibeln, ed CFH Henry, s. 213ff..) .

The Protestant Reformers guarded their view of the Bible from the errors of rationalism and mysticism. De protestantiska reformatorerna bevakade sin syn på Bibeln från fel rationalism och mystik. To prevent Christianity's decline to mere metaphysics they stressed that the Holy Spirit alone gives life. För att förhindra kristendomen nedgång till bara metafysik De betonade att den helige Ande enbart ger liv. And to prevent decline of the Christian religion to formless mysticism they emphasized the Scriptures as the only trustworthy source of the knowledge of God and his purposes. Och för att förhindra minskningen av den kristna religionen till formlös mystik de betonade Skriften som den enda trovärdiga källan till kunskap om Gud och hans syften. The historic evangelical view affirms that alongside the special divine revelation in saving acts, God's disclosure has taken the form also of truths and words. Den historiska evangeliska utsikt bekräftar att vid sidan av speciella gudomlig uppenbarelse att rädda handlingar har Guds offentliggörande tagit formen även sanningar och ord. This revelation is communicated in a restricted canon of trustworthy writings, deeding fallen man an authentic exposition of God and his relations with man. Denna uppenbarelse kommuniceras i ett begränsat kanon pålitliga skrifter, deeding fallna människan en autentisk utläggning av Gud och hans relationer med människor. Scripture itself is viewed as an integral part of God's redemptive activity, a special form of revelation, a unique mode of divine disclosure. Skriften själv ses som en integrerad del av Guds frälsande aktivitet, en speciell form av uppenbarelse, en unik läge av gudomlig avslöjande. In fact, it becomes a decisive factor in God's redemptive activity, interpreting and unifying the whole series of redemptive deeds, and exhibiting their divine meaning and significance. I själva verket blir det en avgörande faktor i Guds frälsande aktivitet, tolkning och förena rad frälsande gärningar, och uppvisar sin gudomliga mening och betydelse.

Critical Theories Kritiska teorier

The postevolutionary criticism of the Bible carried on by Julius Wellhausen and other modern scholars narrowed the traditional confidence in infallibility by excluding matters of science and history. Den postevolutionary kritik av Bibeln som bedrivs av Julius Wellhausen och andra moderna forskare minskade den traditionella förtroende ofelbarhet genom att utesluta frågor om vetenskap och historia. How much was at stake in a weakening of trust in the historical reliability of Scripture was not at first obvious to those who placed the emphasis on reliability of the Bible in matters of faith and practice. Hur mycket stod på spel i en försvagning av förtroende i den historiska tillförlitlighet Skriften var inte först uppenbara för dem som lagt tonvikten på tillförlitligheten av Bibeln i frågor om tro och praxis. For no distinction between historical and doctrinal matters is set up by the NT view of inspiration. För ingen åtskillnad mellan historiska och dogmatiska frågor ställs in genom NT syn på inspiration. No doubt this is due to the fact that the OT history is viewed as the unfolding of God's saving revelation; the historical elements are a central aspect of the revelation. Ingen tvekan om detta beror på att OT historien ses som utvecklandet av Guds frälsande uppenbarelse, de historiska elementen är en central del av uppenbarelsen. It was soon apparent that scholars who abandoned the trustworthiness of biblical history had furnished an entering wedge for the abandonment of doctrinal elements. Det var snart uppenbart att forskare som övergav tillförlitlighet bibliska historien hade möblerat en in kil för nedläggning av doktrinära element.

Theoretically such an outcome might perhaps have been avoided by an act of will, but in practice it was not. Teoretiskt sådant resultat skulle kanske ha kunnat undvikas genom en viljeakt, men i praktiken var det inte. William Newton Clark's The Use of the Scriptures in Theology (1905) yielded biblical theology and ethics to the critics as well as biblical science and history, but reserved the teaching of Jesus Christ as authentic. William Newton Clark är användningen av Skriften i teologi (1905) gav bibliska teologi och etik till kritikerna samt biblisk vetenskap och historia, men reserverade undervisningen av Jesus Kristus som autentisk. British scholars went further. Brittiska forskare gick längre. Since Jesus' endorsement of creation, the patriarchs, Moses, and the giving of the law involved him in an acceptance of biblical science and history, some influential critics accepted only the theological and moral teaching of Jesus. Eftersom Jesu godkännande av skapelsen, patriarkerna, Moses och givandet av rättsliga förhållanden honom ett accepterande av biblisk vetenskap och historia, accepterade några inflytelserika kritiker bara den teologiska och moraliska undervisningen av Jesus. Contemporaries swiftly erased even this remainder, asserting Jesus' theological fallibility. Samtida raderas snabbt även denna resterande påstår Jesu teologiska felbarhet. Actual belief in Satan and demons was insufferable to the critical mind, and must therefore invalidate his theological integrity, while the feigned belief in them (as a concession to the times) would invalidate his moral integrity. Faktisk tro på Satan och demoner var olidlig för den kritiska sinne, och måste därför ogiltig hans teologiska integritet, medan låtsad tro på dem (som en eftergift till de tider) skulle ogiltigförklara hans moraliska integritet. Yet Jesus had represented his whole ministry as a conquest of Satan and appealed to his exorcism of demons in proof of his supernatural mission. Men Jesus hade företrätt hela hans departement som en erövring av Satan och vädjade till hans exorcism av demoner i motståndskraftigt av hans övernaturliga uppdrag. The critics could infer only his limited knowledge even of theological and moral truths. Kritikerna kan sluta bara hans begränsade kunskaper även om teologiska och moraliska sanningar. The so-called Chicago school of empirical theologians argued that respect for scientific method in theology disallows any defense whatever of Jesus' absoluteness and infallibility. Den så kallade Chicago School of empiriska teologer menade att respekt för vetenskaplig metod i teologi förbjuder något försvar alls av Jesu absoluthet och ofelbarhet. Harry Emerson Fosdick's The Modern Use of the Bible (1924) championed only "abidingly valid" experiences in Jesus' life that could be normatively relived by us. Harry Emerson Fosdick är den moderna användningen av Bibeln (1924) kämpade bara "abidingly giltiga" upplevelser i Jesu liv som kan normativt återupplevde av oss. Gerald Birney Smith went another step in Current Christian Thinking (1928); while we may gain inspiration from Jesus, our own experience determines doctrine and a valid outlook on life. Gerald Birney Smith gick ytterligare ett steg i Current kristna tänkande (1928), samtidigt som vi kan få inspiration från Jesus, bestämmer vår egen erfarenhet doktrin och en giltig livsåskådning.

Simultaneously many critical writers sought to discredit the doctrine of an authoritative Scripture as a departure from the view of the biblical writers themselves, or of Jesus of Nazareth before them; or, if admittedly Jesus' view, they sought to dismiss it nonetheless as a theological accommodation, if not an indication of limited knowledge. Samtidigt många kritiska författare försökte misskreditera läran om en auktoritativ Skriften som ett avsteg från synen på de bibliska författarna själva eller av Jesus från Nasaret inför dem, eller, om visserligen Jesu syn, sökte de att avfärda det ändå som en teologisk boende, om inte en indikation på begränsad kunskap. The internal difficulties of such theories were stated with classic precision by Benjamin B. Warfield ("The Real Problem of Inspiration," in The Inspiration and Authority of the Bible). De interna svårigheter sådana teorier angavs med klassisk precision av Benjamin B. Warfield ("det verkliga problemet med inspiration," i inspirationen och Bibelns auktoritet). This attempt to conform the biblical view of inspiration to the looser modern critical notions may now be said to have failed. Detta försök att anpassa den bibliska syn på inspiration till lösare moderna kritiska begrepp kan nu sägas ha misslyckats. The contemporary revolt strikes more deeply. Den moderna revolten slår djupare. It attacks the historic view of revelation as well as of inspiration, affirming in deference to the dialectical philosophy that divine revelation does not assume the form of concepts and words, a premise that runs directly counter to the biblical witness. Den angriper den historiska syn på uppenbarelse och inspiration, bekräftar av hänsyn till den dialektiska filosofin att den gudomliga uppenbarelsen inte antar formen av begrepp och ord, en premiss som går stick i stäv med den bibliska vittnet.

Whatever must be said for the legitimate rights of criticism, it remains a fact that biblical criticism has met the test of objective scholarship with only qualified success. Oavsett måste sägas för legitima rättigheter kritik, återstår det ett faktum att biblisk kritik har träffat testet av objektiv stipendium med endast kvalificerad framgång. Higher criticism has shown itself far more efficient in creating a naive faith in the existence of manuscripts for which there is no overt evidence (eg, J, E, P, D, Q, first century nonsupernaturalistic "gospels" and second century supernaturalistic redactions) than in sustaining the Christian community's confidence in the only manuscripts the church has received as a sacred trust. Högre kritik har visat sig långt mer effektiva i att skapa en naiv tro på att det finns manuskript som det inte finns någon uppenbar bevis (t.ex. J, E, P, D, Q, första århundradet nonsupernaturalistic "evangelier" och andra århundradet supernaturalistic redactions) än att upprätthålla den kristna samfundets förtroende i de enda manuskripten kyrkan har fått som ett heligt förtroende. Perhaps the most significant gain in our generation is the new disposition to approach Scripture in terms of primitive witness instead of remote reconstruction. Den kanske mest betydande vinst i vår generation är den nya dispositionen att närma Skriften i fråga om primitiva vittne i stället för avlägsen rekonstruktion.

While it can shed no additional light on the mode of the Spirit's operation on the chosen writers, biblical criticism may provide a commentary on the nature and extent of that inspiration, and on the range of the trustworthiness of Scripture. Även om det kan kasta några ytterligare ljus över det sätt på Andens verksamhet på de valda författarna kan biblisk kritik ge en kommentar om arten och omfattningen av denna inspiration och de skiftande tillförlitlighet Skriften. The admittedly biblical view has been assailed in our generation especially by an appeal to such textual phenomena of Scripture as the Synoptic problem and apparent discrepancies in the reporting of events and numbers. Den visserligen bibliska uppfattning har angrep i vår generation, särskilt genom överklagande till sådana text fenomen Skriften som de synoptiska problemet och uppenbara skillnader i rapporteringen av händelser och siffror. Evangelical scholars have recognized the danger of imputing twentieth century scientific criteria to the biblical writers. Evangeliska forskare har insett faran med tillskriva nittonhundratalet vetenskapliga kriterier de bibliska författarna. They have noted also that the OT canon so unqualifiedly endorsed by Jesus contains many of the difficulties of the Synoptic problem in the features of the books of Kings and Chronicles. De har noterat också att OT kanon så unqualifiedly godkändes av Jesus innehåller många av de svårigheter de synoptiska problemet i egenskaperna hos de Kungaboken och krönikor. And they concede the proper role of an inductive study of the actual phenomena of Scripture in detailing the doctrine of inspiration derived from the teaching of the Bible. Och de medger den riktiga rollen av en induktiv studie av de faktiska fenomen Skriften i detalj läran om inspiration kommer från undervisning i Bibeln.

CFH Henry CFH Henry
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
K. Barth, The Doctrine of the Word of God; C. Elliott, A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures; T. Engelder, Scripture Cannot Be Broken; L. Gaussen, Theopneustia: The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures; CFH Henry, God, Revelation, and Authority,4 vols., and (ed.), Revelation and the Bible; J. Orr, Revelation and Inspiration; NB Stonehouse and P. Woolley, eds., The Infallible Word; J. Urquhart, The Inspiration and Accuracy of the Holy Scriptures; JF Walvoord, ed., Inspiration and Interpretation; BB Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible; JC Wenger, God's Word Written; JI Packer, God Has Spoken; HD McDonald, What the Bible Teaches About the Bible; P. Achtemeier, The Inspiration of Scripture; FE Greenspan, ed., Scripture in Jewish and Christian Tradition. K. Barth, läran om Guds Ord, C. Elliott, en avhandling om Inspiration av den heliga Skrift, T. Engelder Kan Skriften inte brytas, L. Gaussen, Theopneustia: Den plenum Inspiration av Den heliga skrift, CFH henry, Gud, Uppenbarelseboken, och myndigheten, 4 vols, och (red.), Uppenbarelseboken och bibeln,. J. Orr, uppenbarelse och inspiration, NB Stonehouse och P. Woolley, red, den ofelbara Ord,. J. Urquhart, inspiration och noggrannhet av Den heliga skrift, JF Walvoord, ed, Inspiration och tolkning,. BB Warfield, inspirationen och Bibelns auktoritet, JC Wenger, Guds ord Skrivet, JI Packer, Gud har talat, HD McDonald, vad Bibeln undervisar om bibeln, P. Achtemeier, inspiration Skriften, FE Greenspan, ed, Skriften i judisk och kristen tradition..Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: