Book of Common Order Book of Common Order

General Information Allmän information

The Book of Common Order was a book compiled in the 1550s and 1560s by Scottish Protestant reformer John Knox and others. Book of Common Order var en bok sammanställas i 1550-talet och 1560-talet av skotska protestantiska reformatorn John Knox och andra. The Book of Common Order served as the worship book of the Church of Scotland from 1564 to 1645. Book of Common Order tjänade som dyrkan boken av kyrkan av Skottland från 1564 till 1645.

The book was first printed in 1556 under the title Book of Geneva. Boken var först ut i 1556 under titeln bok Genève. This version, initially titled Book of Our Common Order, became widely used in the Reformed churches (see Reformation). Denna version, som ursprungligen titeln bok Our Common Order, blev flitigt i de omdanade kyrkorna (se reformationen). It passed through various editions between 1556 in Geneva, Switzerland, and 1644 in Edinburgh, Scotland. Det passerade flera upplagor mellan 1556 i Genève, Schweiz, och 1644 i Edinburgh, Skottland. The book contained the Psalms, as well as instructions to ministers about how to carry out basic duties, such as prayers, election and ordination of ministers, choice of elders and deacons, visitation of the sick, and excommunication. Boken innehöll Psaltaren samt instruktioner till ministrarna om hur man utför grundläggande uppgifter såsom böner, val och samordning av ministrar, val av äldste och diakoner, visitation av sjuka och bannlysning.

The Church of Scotland adapted the Book to modern needs, issuing authorized editions in 1928 and 1940. Kyrkan av Skottland anpassade boken till moderna behov, utfärda auktoriserade upplagor 1928 och 1940. The Book of Common Order was eventually replaced in Scottish churches by the English Prayer Book. Book of Common Order slutligen ersattes i skotska kyrkor av den engelska bönen bokar.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiös
Information
Källa
webbplats
Our List of 2,300 SubjectsVårt lista av 1.000 som klosterbrodern betvingar
E-mailE-post

Book of Common Order Book of Common Order

Advanced Information Avancerad information

The title used historically by the Church of Scotland and associated Presbyterian churches for their liturgical handbooks. Titeln använts historiskt av kyrkan av Skottland och tillhörande presbyterianska kyrkor för sina liturgiska handböcker. The latest edition bearing the name was published for the Church of Scotland in 1979 and contains forms of service in the traditional "Thou" style of addressing God as well as in more contemporary "You" form. Den senaste utgåvan bär namnet publicerades för kyrkan av Skottland i 1979 och innehåller former av service i den traditionella "Du" stil itu Gud liksom i mer samtida "Du" form.

Contents of this book are the divine service (three full and one shortened orders for Holy Communion together with an outline order of service for public worship when the Lord's Supper is not celebrated), services for Christian initiation, the celebration of marriage, funerals, and the ordination and admission of elders. Innehållet i denna bok är gudstjänst (tre fulla och en förkortad order för nattvarden tillsammans med en översiktlig ordning för offentlig dyrkan när nattvarden inte firas), tjänster för Christian inledande firandet av äktenskap, begravningar, och den samordning och upptagande av äldste. It also contains a lectionary, two sets of collects, and proper prefaces for the Christian year. Den innehåller också en Evangeliebok, två uppsättningar samlar, och lämpliga förord ​​för den kristna året.

The first book to bear this title was published by authority of the General Assembly of the Church of Scotland in 1562 and contained texts for the ministration of the sacraments. Den första boken att bära denna titel publicerades av myndighet av generalförsamlingen av kyrkan av Skottland i 1562 och innehöll texter för ämbete sakramenten. Two years later a further edition included material for all purposes, including metrical psalms and versions of other portions of Scripture. Två år senare ytterligare en utgåva ingår material för alla ändamål, inklusive metrisk psalmer och versioner av andra delar av Skriften. The first edition had been largely based on what was known as John Knox's Genevan Service Bool (1556), introduced by that Reformer for the English congregation in Geneva, which consisted largely of exiles from the reign of Mary. Den första upplagan hade till stor del på vad som var känt som John Knox Genevan service Bool (1556), som infördes av den reformatorn för den engelska församlingen i Genève, som bestod till stor del av exil från regeringstiden av Mary. The attempt to replace the Book of Common Order by the so-called Laudian Liturgy of 1637 precipitated the Solemn League and Covenant, but in 1644 it was displaced by the Directory of Public Worship. Försöket att ersätta Book of Common Sortera efter sk Laudian liturgi 1637 fälls den högtidliga League och konventionen, men i 1644 den ersattes av registret över offentlig gudstjänst.

As the Book of Common Order had never been an absolute formulary like the Book of Common Prayer in England, but rather a standard and model of worship, the minister was given freedom for extempore prayer as well as flexibility of usage. Eftersom Book of Common Order aldrig varit en absolut Formulary som Book of Common Prayer i England, utan snarare en standard och modell av dyrkan, var minister ges frihet för extempore bön samt flexibilitet i användning. This led to very "free" types of services in some churches during the eighteenth and nineteenth centuries, but this century has seen the resurrection of the Book of Common Order. Detta ledde till mycket "fria" typer av tjänster i vissa kyrkor under artonde och nittonde århundradena, men detta århundrade har sett uppståndelsen av Book of Common Order. The United Free Church of Scotland published a book of this title in 1928, and then the Church of Scotland itself, after reuniting with that church, produced the 1940 edition of the Book of Common Order, later revised in 1952. Förenade Frikyrkan av Skottland publicerade en bok av denna titel 1928, och därefter kyrkan av Skottland sig efter återförenas med den kyrka, producerade 1940 upplaga av Book of Common Order, senare reviderades 1952. As well as the usual services, this handbook had interesting forms for the dedication of various church buildings and furniture as well as some useful devotional material in prayers for special occasions and graces. Förutom de vanliga tjänsterna, hade denna handbok intressanta former för invigningen av olika kyrkliga byggnader och möbler samt några användbara hängiven material böner för speciella tillfällen och nåd.

DH Wheaton DH Wheaton
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
WD Maxwell, An Outline of Christian Worship; H. Davies, Worship and Theology in England, I, 274-93, IV, 370-72. WD Maxwell, en sammanfattning av kristna dyrkan, H. Davies, dyrkan och teologi i England, jag 274-93, IV, 370-72.Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: