Shi'a Imams of Islam Shia Imamer av islam

Advanced Information Avancerad information

Ali (AS), The First Imam Ali (A), den första Imamen

It was Friday 13th of Rajab 30 Amulfeel Hazrat Fatima binte Asad, the wife of Hazrat Abu Talib entered the precincts of the Kaaba and prayed to Allah saying O'my protector ease my pain.'All of a sudden the wall of the Kaaba opened up and she, as if by some unseen force went inside the Kaaba and the wall closed. Det var fredag ​​13: e Rajab 30 Amulfeel Hazrat Fatima binte Asad ingick hustru Hazrat Abu Talib polisdistrikten av Kaba och bad till Allah säger O'My Protector lindra min smärta. "Plötsligt väggen i Kaba öppnat och hon, som av någon osynlig kraft gick in i Kaba och väggen stängd. Ali (AS) the youngest son of Abu Talib was born inside the Holy Kaaba. Ali (A) var den yngste sonen till Abu Talib född inuti heliga Kaba. She stayed inside for three days. Hon stannade inne i tre dagar. On the 3rd day she came out through the door and Muhammad was waiting outside. Den 3: e dagen hon kom ut genom dörren och Muhammed väntade utanför. She told Muhammad (SA) that the boy had not taken any milk. Hon berättade Muhammed (SA) att pojken inte hade tagit någon mjölk. Muhammad gave him the first feed from his mouth and afterwards asked his uncle Abu Talib that he wished to adopt the baby. Muhammed gav honom den första foder från munnen och därefter frågade sin farbror Abu Talib att han ville anta barnet. Ali entered the house of Muhammad from the very first day of his birth. Ali in i huset av Muhammed från första dagen av hans födelse. Ali's mother Fatima binte Assad Also lived there who looked after his own son as well as Muhammad(SA) so much so that later the Holy Prophet used to say that she was like his own mother. Alis mamma Fatima binte Assad bodde också där som såg efter sin egen son samt Muhammad (SA) så mycket att senare den heliga profeten brukade säga att hon var som sin egen mor.

Shah Waliullah, Mohadith-e-Dehlvi writes in the book “Izalatul Kholafa” giving reference from Imam Hakim in his Mustadrak Part 3, Page 483. Shah Waliullah, Mohadith-e-Dehlvi skriver i boken "Izalatul Kholafa" ger referens från Imam Hakim i sin Mustadrak del 3, sidan 483. Qud Tawatarul Akhbar Inna Fatimah Binte Asad woledat Aliyan Fi Jaufil Kaaba”. Qud Tawatarul Akhbar Inna Fatimah Binte Asad woledat Aliyan Fi Jaufil Kaba ". Another writer of the old school Sibtel Jauzi in his book Tazkeratul Khawas ul Umma, page 7 mentions the same fact that Ali was born inside the Kaaba. En annan författare av den gamla skolan Sibtel Jauzi i sin bok Tazkeratul Khawas ul Umma, sid 7 nämner samma faktum att Ali föddes inne i Kaba.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Masoodi the famous historian writes in his book of history Muruj el Zahab, that Ali was born inside the Kaaba on the orders of Muhammad the Messenger of God. Masoodi den berömda historiker skriver i sin bok om historia Muruj el Zahab, att Ali föddes inne i Kaba på order av Muhammed Guds sändebud.

It was after the adoption of Ali(AS) that he lived with the Holy Prophet in his house. Det var efter det att Ali (AS) att han levde med den helige profeten i hans hus.

Some historians try to show that when Muhammad(SA) declared his prophethood Ali(AS) was the first among male children who accepted Islam. Vissa historiker försöker visa att när Muhammed (SA) förklarade hans profetskap Ali (A) var den första bland manliga barn som accepterade islam. The implication here is that both Muhammad(SA) and Ali(AS) were non -believers before this declaration. Innebörden här är att både Muhammed (SA) och Ali (AS) var icke-troende innan detta uttalande. This is against the Qur'anic verdict which says that Ibrahim was a muslim and he taught his children to be muslims so that when the Prophet was born among the descendents of Ibrahim through the line of Ismael he was born a muslim and so was Ali. Detta strider mot Koranen domen som säger att Ibrahim var muslim och han lärde sina barn att vara muslimer, så att när profeten föddes bland ättlingarna till Ibrahim genom raden av Ismael han föddes muslim och så var Ali. The correct thing to say would be that when Muhammad (SA)declared his prophethood openly Ali (AS) immediately adhered to the declaration without hesitation. Den korrekta sak att säga skulle vara att när Muhammed (SA) förklarade hans profetskap öppet Ali (A) omedelbart följt deklarationen utan att tveka.

The three persons seen in prayers in the Kaaba were Muhammad, Khadija and Ali before anyone else accepted Islam. De tre personer som ses i böner i Kaba var Muhammed, Khadija och Ali innan någon annan accepterade islam. For 3 years young and poor persons of Makka were accepting Islam secretly. För 3 år unga och fattiga personer Makka var emot islam i hemlighet. The first open declaration came when the Qora'anic verse tells the Prophet to "come out openly and warn the people of your own clan." Den första öppna deklarationen kom när Qora'anic versen berättar profeten att "komma ut öppet och varna folket för din egen klan." Invitations were sent to leaders of the Banu Hashim to come to the house of Muhammad (SA)for Dinner. Inbjudningar har skickats till ledarna för Banu Hashim att komma till huset av Muhammed (SA) för middag. Forty of them came, ate food and then heard Muhammad (SA)about his mission of ' No god but Allah and Muhammad(SA) as the messenger of Allah and whoever offers his help to propagate this religion will be his deputy and successor. Fyrtio av dem kom, åt mat och sedan hörde Muhammad (SA) om hans uppdrag "ingen gud utom Allah och Muhammed (SA) som budbärare av Allah och den som erbjuder sin hjälp att sprida denna religion kommer att vara hans ställföreträdare och efterträdare. No one stood up except Ali(AS). Ingen stod upp utom Ali (AS). After announcing this 3 times Muhammad(SA) declared that Ali (AS)will be his deputy to his mission and will be his successor after him. Efter tillkännage detta 3 gånger Muhammad (SA) förklarade att Ali (AS) kommer att vara hans ställföreträdare hans uppdrag och kommer att vara hans efterträdare efter honom. People thought it as a joke that a 13 year old boy was to be a deputy of this prophetic mission. Folk trodde det som ett skämt som en 13 årig pojke var att vara en ersättare för denna profetiska uppdrag. Even Abu Lahab jokingly told Abu Talib, go and obey your son to which AbuTalib smilingly accepted. Även Abu Lahab berättade skämtsamt Abu Talib, gå och lyda din son som AbuTalib leende accepterade. Ali(AS) promissed to help Muhammad(SA) in his mission and kept this promise all his life. Ali (A) promissed till i sitt uppdrag att hjälpa Muhammed (SA) och höll detta löfte hela sitt liv.

Once the family settled in the newly adopted city of Madina their first task was to complete the mosque around which their houses were also built. När familjen bosatte sig i den nyligen antagna staden Madina deras första uppgift var att slutföra moskén kring vilken deras hus byggdes också. Ali initially stayed with his mother but when he married Fatima the daughter of the Prophet he was given a house next to the Prophet by the side of the mosque. Ali stannade först med sin mor, men när han gifte sig Fatima dotter till profeten fick han ett hus bredvid profeten vid sidan av moskén. He had been betrothed to her several days before the battle of Badr. Han hade blivit trolovad med henne flera dagar innan slaget vid Badr. But the marriage was celebrated three months later. Men äktenskapet firades tre månader senare. Ali was about 23 years old and Fatima was 18. Ali var ungefär 23 år gammal och Fatima var 18. This was most happy and celebrated marriage. Detta var mest glad och firade äktenskap. The distinctiveness of their respectivecharacters blended so well with each other that they never quarrelled and complained of one another and led a happy and most contended life. Särskiljningsförmåga sina respectivecharacters blandas så bra med varandra att de aldrig grälade och klagade av varandra och ledde en glad och mest hävdade liv. Materially the couple did not posses much, spiritually they were at the highest level of assent. Materiellt paret hade inte inneha mycket, andligt de var på den högsta nivån av samtycke. They had no worries if they go hungry or their clothes had patches.They would be more concerned if an orphan goes away from their door without receiving any food. De hade inga bekymmer om de går hungriga eller deras kläder hade patches.They skulle vara mer oroad om en föräldralös försvinner från deras dörr utan att få någon mat.

Ibne Abil Hadid, the Motazelli commentator of Nahjul Balagha says that: Ali(AS) had a personality in which opposite characteristics had so gathered that it was difficult to believe a human mind could manifest such a combination. Ibne Abil Hadid har Motazelli kommentator i Nahjul Balagha säger att: Ali (A) hade en personlighet som motsatta egenskaper hade så samlat att det var svårt att tro att en mänskliga sinnet kan manifestera en sådan kombination. He was the bravest man that history could cite and such brave men are always hard hearted, cruel and eager to shed blood. Han var den modigaste mannen att historien skulle kunna citera och sådana modiga män alltid Hard Hearted, grym och ivriga att utgjuta blod. On the contrary Ali was kind, sympathetic, responsive and warmhearted person, qualities quite contrary to the other phase of his character and more suited to pious and God fearing persons.Ali's bravery and piety both became legendry.Life in Madina while the Holy Prophet was alive was the most busy for Ali. Tvärtom Ali var vänlig, sympatisk, lyhörd och gayrörelsens person kvaliteter ganska strider mot andra fasen av hans karaktär och mer lämpade för fromma och Gud fruktar persons.Ali s mod och fromhet både blev legendry.Life i Madina, medan den heliga profeten var levande var den mest upptagen för Ali. But he remembers these times as the best times of his life. Men han minns dessa tider när den bästa tiden av sitt liv. He says in Nehjul Balagha ' Life with my brother was a life of ease and happiness.' Han säger i Nehjul Balagha "Livet med min bror var ett liv i lätthet och glädje."

Hasan (AS), The Second Imam Hasan (AS), den andra Imamen

Born in Madina 15th Ramazan 3rd year of Hijri. Född i Madina 15. Ramazan 3: e året i Hijri. Elder son of Ali and Fatima, grandson of the Prophet of Islam. Äldste son till Ali och Fatima, sonson till profeten av islam. When he was born and the news of the birth of a grandson was conveyed to the Holy Prophet he came to the house of Fatima, took hold of the baby in his arms, said Azan and Iqamah in his ears and said, this is a beautiful child, I name him Hasan. När han föddes och nyheterna av födelsen av en sonson fördes till den heliga profeten kom han till huset av Fatima, tog tag i barnet i sina armar, säger Azan och Iqamah i öronen och sade, är detta en vacker barn, namnge jag honom Hasan. He will keep Islam and muslims safe from the hands of its destroyers. Han kommer att hålla islam och muslimer säker ur händerna på sina jagare. Historians note that this child looked like his grand father the Holy Prophet in looks and in manners. Historiker noterar att detta barn såg ut sin farfar Profeten i utseende och sätt.

Hussain Ibn Ali (AS), The Third Imam Hussain ibn Ali (AS), Tredje Imamen

Second son of Fatima (SA) and Ali (AS) Hussain (AS) was born on 3rd Shabaan, 4th year of Hijri (10.1.626 AD) When he was born the Holy Prophet was given the news of the birth of his 2nd grandson. Andra son av Fatima (SA) och Ali (AS) Hussain (AS) föddes den 3 Shabaan, 4: e året av Hijri (10.1.626 e.Kr.) När han föddes den heliga profeten fick nyheten om födelsen av hans 2. Sonson . He arrived at the house of his daughter, took the little baby in his arms, said the Azan and Iqamah in his ears. Han kom fram till huset av hans dotter, tog det lilla barnet i sina armar, sade Azan och Iqamah i hans öron. People around the Prophet saw tears in his eyes. Människor runt profeten såg tårar i ögonen. Fatimah asked what was the reason for this, he told her that this boy of hers will achieve martyrdom, but consoled her by adding that God will create a nation who will mourn Hussain till the Day of Judgement. Fatimah frågade vad som var orsaken till detta, berättade han för henne att den här pojken till henne kommer att uppnå martyrskap, men tröstade henne genom att tillägga att Gud kommer att skapa en nation som kommer sörja Hussain tills Domedagen. Another famous saying of the Prophet at the same time became synonymous with the name of his grandson Hussain. En annan berömd ordspråk av profeten samtidigt blev synonymt med namnet på hans sonson Hussain. “Hussian-o-Minni wa Ana Minul Hussain”. "Hussian-o-Minni wa Ana Minul Hussain". Hussain is from me and I am from Hussain. Hussain är från mig och jag är från Hussain. One can explain this Hadith that Hussain, being the grand son of the Prophet was from him biologically. Man kan förklara detta hadith som Hussain, som är den stora son profeten var från honom biologiskt. How a grandfather was from his grand son needs to be explained. Hur en farfar var från hans storslagna sonen måste förklaras. Prophets of God speak spiritually rather than materially. Guds profeter talar andligt snarare än materiellt. He was talking about Islam the Deen he was assigned by God to propagate God's religion.. Han talade om islam Deen han tilldelades av Gud att propagera Guds religion .. He was for Islam and his whole life was for Islam and its establishment on earth. Han var för islam och hela sitt liv var för islam och dess etablering på jorden. Any break in this mission would subvert this mission which was the purpose of his creation. Varje avbrott i detta uppdrag skulle undergräva detta uppdrag som var syftet med sin skapelse. The message of the Holy Prophet in this saying was that Hussain will, in some near future save this mission from destruction, hence the very purpose of his being will be saved by the sacrifice of his grandson. Budskapet i den heliga profeten i säger var att Hussain kommer i vissa snar framtid rädda detta uppdrag från förstörelse, därför själva syftet med hans väsen sparas genom offret av hans sonson. He was giving the news of a future occurrence. Han gav nyheten om en framtida händelse. The story of Kerbala unfolds. Historien om Karbala utvecklas.

Ali Ibn el Hussain, Zainul Abedeen (AS), The Fourth Imam Ali ibn el Hussain, Zainul Abedeen (AS), Fjärde Imamen

When the young Ali took the mantle of Imamat, times were hard on the Ahlulbayt of the Prophet. När den unge Ali tog mantel Imamat var tider hårt på Ahlulbayt av profeten. His is the saddest story of all time. Han är den sorgligaste berättelsen genom tiderna. On the 10th of Muharram at the time of Asr Prayers, when his father Hussain(AS) was alone in the battlefield ready to do battle, he withdrew to the camp of his ailing son, came beside hibed, woke him and told him that the story of Kerbala was over, that he was about to go to sacrifice his own life for the cause of Islam. Den 10 Muharram vid Asr Böner, när hans far Hussain (AS) var ensam på slagfältet redo att kämpa, drog han till lägret av hans sjuka son kom vid hibed, väckte honom och berättade att berättelsen om Karbala var över, att han var på väg att gå för att offra sitt eget liv för Islams sak. It was at that time that the father transferred the mantle of Imamat, the spiritual guidance, to his son to lead the muslim Ummah towards the Right Path. Det var på den tiden att fadern överförde mantel Imamat, den andliga vägledning, till sin son för att leda den muslimska Ummah mot den rätta vägen.

He was born in Madina some 22 years ago, on 5th Shabaan 38 year of Hijra. Han föddes i Madina några 22 år sedan, den 5 Shabaan 38 år Hijra. In some history books his date of birth is shown as 15th Jamadiul Awwal 38 AH. I vissa historieböcker hans födelsedatum visas som 15. Jamadiul Awwal 38 AH. His mother was Shahr Bano the daughter of Yazdjurd II, the last of the Persian Kings before Islam. Hans mor var Shahr Bano dotter Yazdjurd II, den sista av de persiska kungarna före islam. She was taken prisoner when muslim armies conquered Persia. Hon var tillfångatagen när muslimska arméer erövrade Persien. When she was brought in Madina Imam Ali(AS) spoke to her and she embraced Islam and was married to his 2nd son Imam Hussain.(AS) She had died after giving birth to her only son. När hon kom i Medina Imam Ali (A) talade till henne och hon omfamnade islam och var gift med hans 2. Sonen Imam Hossein. (AS) Hon hade dött efter att ha fött sin ende son. He was only two years old when his grand father Ali (AS) was martyred in the Mosque at Kufa. Han var bara två år gammal när hans farfar Ali (A) blev martyr i moskén på Kufa. After that the whole family of the Prophet returned to live in Madina. Efter att hela familjen av profeten återvände för att bo i Medina. For the next 10 years under Imam Hasan(AS) as Imam and after his martyrdom, his father Imam Hussain(AS) as the Imam, the young Ali was growing in their shadow and watching the workings of the Imamat without the wordly authority. För de kommande 10 åren under Imam Hasan (AS) som Imam och efter hans martyrskap, hans far Imam Hossein (A) som imamen, den unga Ali växer i deras skugga och titta på arbetet i Imamat utan wordly myndighet. People knew they were the grand sons of the Holy Prophet and followed them by their hearts but outwardly because of the fear of the Ummayad ruler in Damascus, there was very little following of the Ahlulbayt of the Prophet. Folk visste att de var de stora söner den heliga profeten och följt dem genom deras hjärtan, men utåt på grund av rädsla för det Ummayad härskare i Damaskus, det fanns mycket lite efter i Ahlulbayt av profeten. In 60 Hijri when his father Imam Hussain(AS) had to leave Madina for Makka and then for Kerbala, he was with him all the time. Under 60 islamsk när hans far Imam Hossein (A) var tvungen att lämna Madina för Makka och sedan för Karbala, han var med honom hela tiden. In Kerbala all male children of Ali(AS) and Hussain(AS) were killed except Ali Ibn el Hussain who with providence became so ill that he was unable to participate in the Jihad with his father and survived the massacre. I Karbala alla manliga barn Ali (A) och Hussain (AS) dödades utom Ali ibn el Hussain som med försyn blev så sjuk att han inte kunde delta i Jihad med sin far och överlevde massakern. His life and with that the line of descendents of Hussain(AS) survived because the Imamat had to go on. Hans liv och att raden av ättlingar till Hussain (AS) överlevde eftersom Imamat var tvungen att gå på. He became the 4th Imam on the 10th of Muharram 61 Hijri. Han blev den 4: e imamen den 10 Muharram 61 Hijri. He was taken captive and was brought to Kufa and then to Damascus in chains. Han togs fången och fördes till Kufa och sedan till Damaskus i kedjor. In spite of his illness and humiliating position in front of Yazid the Ummayad ruler, when Yazid addressed him in an insulting manner saying that his father wasted his life by refusing to give the oath of allegiance to Yazid, Imam replied, it was to save Islam. Trots sin sjukdom och förödmjukande position framför Yazid Ummayad härskare, då Yazid tilltalade honom på ett förolämpande sätt att säga att hans far förlorat sitt liv genom att vägra att ge trohetsed till Yazid, svarade Imam var det för att rädda islam . They were wondering how Islam was saved. De undrade hur islam har sparats. When time for Azan came and the Moazzin screamed from the minaret” I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah, Imam shouted to Yazid, this is the way Islam was saved. När tiden för Azan kom och Moazzin skrek från minareten "Jag vittnar om att Muhammed är Allahs budbärare, ropade Imam till Yazid, är det så islam sparades. People would have forgotten the name of Muhammad as the Messenger of Allah if his grand son would not have shown the world that you were a ruler by default. Folk skulle ha glömt namnet Muhammed som Guds Budbärare om hans stora sonen inte skulle ha visat världen att du var en härskare som standard. Yazid ordered his swordsman to kill this young man, but by the intervention of his aunt Zainab his life was spared. Yazid beordrade sin krigare att döda den unge mannen, men genom ingripande av sin faster Zainab hans liv skonades. He remained in prison for one year with the whole family. Han stannade kvar i fängelset ett år med hela familjen. There was turmoil in all parts of the Islamic empire on this brutal killing. Det var kaos i alla delar av den islamiska imperiet på denna brutala mord. In the end Yazid was afraid that if he kept the family of the Prophet in prison any longer, he will loose his kingdom. Till slut Yazid var rädd att om han höll familjen av profeten i fängelse längre, kommer han att förlora sitt rike. So he sent orders to bring the family before him and told him that he was releasing them. Så han skickade order att föra familjen för honom och sade till honom att han släppa dem. He also asked what they wish to do now. Han frågade också vad de vill göra nu. In reply to this His aunt Zainab said that they would wish to hold a gathering in Damascus so that she can tell the people what happened in Kerbala. Som svar på detta hans moster Zainab sade att de skulle vilja ha ett möte i Damaskus, så att hon kan berätta för folk vad som hände i Karbala. Yazid agreed and the first Majlis was held in Damascus. Yazid överens och de första Majlis hölls i Damaskus. In this Majlis most of the women of Damascus took part who were secretly following the path of Ahlulbayt which included Yazid's wife Hind. I denna Majlis flesta av kvinnorna i Damaskus deltog som var i hemlighet efter väg Ahlulbayt som omfattade Yazid hustru Hind. Then they all returned to Kerbala to pay homage over the graves of their beloved father, uncles and brothers. Sedan återvände de alla till Karbala för att hedra över gravarna av deras älskade far, farbröder och bröder. It was on the 20th of the month of Safar 62 Hijri that they arrived back in Kerbala. Det var den 20 i månaden Safar 62 Hijri som de kom tillbaka i Karbala. The first Majlis of Arbaeen was held in Kerbala in which his aunt Zainab and all the surviving family attended. De första Majlis i Arbaeen hölls i Karbala där hans moster Zainab och alla överlevande familjen deltog. It was at that time that one of the companions of the Prophet Jabir Ibn Abullah Ansari visited the grave of Hussain(AS) who later narrated the whole story of Kerbala to many of his listeners in Madina and many other towns he visited. Det var vid den tiden som en av profetens följeslagare Jabir Ibn Abullah Ansari besökte grav Hussain (AS) som senare berättade hela historien om Karbala till många av sina åhörare i Madina och många andra städer han besökte. The message of Hussain(AS) was spreading from town to town and from country to country. Budskapet i Hussain (AS) spreds från stad till stad och från land till land.

Muhammed Ibn Ali el-Baqir (AS), The Fifth Imam Muhammed ibn Ali El-Baqir (AS), Femte Imamen

Born in Madina on Ist Rajab 57 Hijri, died in Madina on 7th Zilhijja 114 Hijri (31.1.733AD) at the age of 57 years. Född i Madina den Ist Rajab 57 Hijri dog i Madina den 7 Zilhijja 114 Hijri (31.1.733AD) vid en ålder av 57 år. Period of Imamat 19 years. Period av Imamat 19 år.

On the evidence of the most authentic Hadith narrated by Sunni and Shia historians, one of the companions of the Holy Prophet Jabir Ibn Abdallah Ansari was in the presence of the Holy Prophet. På bevis för mest autentiska hadith berättad av sunni-och shiamuslimska historiker, var en av de följeslagare till profeten Jabir Ibn Abdallah Ansari i närvaro av den Helige Profeten. He asked the Prophet about the names of descendants from his daughter Hazrat Fatima and Ali (AS). Han frågade profeten om namnen på ättlingar från hans dotter Hazrat Fatima och Ali (A). The Prophet told him, Profeten sade till honom,

“O Jabir, you will have a long life, and although you will go blind, but you will meet the 5th in line of my descendants whose name will be my name, who will walk like me and who will be the 5th Imam of the time. "O Jabir, har du ett långt liv, och även om du kommer att bli blind, men du kommer att möta den 5: e i linje med mina ättlingar vars namn kommer att vara mitt namn, som kommer att gå som mig och som kommer att vara den 5: e imamen i tid. When you will meet him, give my salaams to him”. När du kommer att möta honom, ge mina salaams honom ".
As predicted by the Holy Prophet Jabir ibn Abdullah Ansari had a long life and became blind in his old age. Som förutspått av den helige profeten Jabir ibn Abdullah Ansari hade en lång livslängd och blev blind på hans ålderdom. But he devoutly waited for the time when he would meet the 5th Imam. Men han väntade andäktigt för den tid då han skulle träffa den 5: e Imamen. Each morning he would come out from his house, sit by the road side and wait for the sound of the footsteps to recognise the 5th Imam. Varje morgon skulle han komma ut ur sitt hus, sitta vid vägkanten och vänta på ljudet av fotsteg att erkänna den 5: e Imamen. One such day while he was waiting in the street of Madina, he heard someone walking towards him, the sound of footsteps reminded him of the way Holy Prophet used to walk. En sådan dag när han väntade på gatan i Madina, hörde han någon som går mot honom, påminde ljudet av fotsteg honom om hur profeten brukade gå. Jabir stood up, stopped the man and asked his name. Jabir stod upp, stannade mannen och frågade hans namn. He replied,”Muhammad”, Jabir asked, whose son?, he replied “Ali Ibnul Hussain”. Han svarade, "Muhammed", Jabir frågade, vars son?, Svarade han "Ali ibn al Hussain". Jabir immediately recognised the man he was talking to was the 5th Imam. Jabir erkände genast mannen han pratade med var 5: e Imamen. He kissed his and told him the message from the Holy Prophet and that the Prophet sent his salaams to him. Han kysste sin och berättade meddelandet från den heliga profeten och att profeten skickade sina salaams till honom. Imam took him to his home, asked his friends to gather as many people as they can. Imam tog honom till hans hem, frågade hans vänner att samla så många människor som möjligt. When they all assembled in his house, the Imam asked Jabir to tell the whole story again. När de alla samlade i hans hus, frågade Imamen Jabir att berätta hela historien igen. Jabir narrated the story, they all cried and attested in unison of the Imamat of the Fifth Imam and also the names of the other Seven Imams in his line up to the Twelvth Imam. Jabir berättade historien, ropade de alla och intygas unisont av Imamat i femte Imamen och även namnen på de övriga sju Imamerna i hans linje upp till Tolfte Imamen.

After the death of the 4th Imam in 95 Hijri, the caliphs in Damascus were so preoccupied with their conquests of foreign lands that they did not have time to worry about the people in Madina, their loyalties or their hostilities. Efter döden av den 4: e Imam i 95 Hijri var kalifer i Damaskus så upptagna med sina erövringar av främmande länder att de inte har tid att oroa folket i Medina, deras lojaliteter eller deras fientligheter. They were also satisfied that the Imams of the Ahlulbayt would not divulge in any rebellion against them due to the most peaceful and quite life of the 4th Imam Zainul Abedeen (AS). De var också övertygad om att Imamerna av Ahlulbayt inte avslöja något uppror mot dem på grund av den mest fredliga och ganska liv 4. Imam Zainul Abedeen (AS). They left the people of Madina to their activities in some peace. De lämnade folket i Medina deras verksamhet i någon fred. This was the time Imams of Ahlulbayt were waiting for. Detta var den tid imamer i Ahlulbayt väntade på. Our 5th Imam opened a school to teach Qor'an and Hadith as it was taught by the Holy Prophet and Imam Ali AS). Vår 5:e Imam öppnade en skola för att lära Qor'an och Hadith som det undervisades av den heliga profeten och Imam Ali AS).

Ja'afar Ibn Muhammad el-Sadiq (AS), The Sixth Imam Ja'afar Ibn Muhammad El-Sadiq (AS), Sjätte Imamen

The 6th Imam, Ja'afar Ibn Muhammad el Sadiq(AS) was Born in Madinah on 17th Rabiul Awwal 83 Hijiri (23.4.702 AD). Den 6: e Imamen, Ja'afar Ibn Muhammad El Sadiq (AS) föddes i Medina den 17 Rabiul Awwal 83 Hijiri (23.4.702 e.Kr.). Died in Madinah on 15th Shawwal, 148 Hijri (7.12.765 AD) at the age of 63. Död i Medina den 15 Shawwal, 148 Hijri (7.12.765 AD) vid en ålder av 63. Period of Imamat 34 years. Period av Imamat 34 år.

Musa Ibn Ja'afar al-Kasim (AS), The Seventh Imam Musa Ibn Ja'afar al-Kasim (AS), Det sjunde Imamen

Born in Madina on 7th Safar 128 Hijri (10.11.745AD). Född i Madina den 7 Safar 128 Hijri (10.11.745AD). Died in Baghdad Iraq 25th Rajab 183 Hijri (4.9.799 AD) Period of Imamat was 35 years. Död i Bagdad Irak 25. Rajab 183 Hijri (4.9.799 e.Kr.) Period av Imamat var 35 år.

Imam Musa Ibn Ja'afar was born during the struggle between the Ummayads and the Abbasids. Imam Musa Ibn Ja'afar föddes under kampen mellan Ummayads och abbasiderna. He was only four years old when Abul Abbas “Saffah”, “The Shedder of Blood”, came to the throne as the first Abbasid caliph. Han var bara fyra år gammal när Abul Abbas "Saffah", "Den smittförande of Blood", kom till tronen som den första Abbasid kalifen. For twenty years he was under the authority of his father, who died ten years before the end of the long reign of Mansur. För 20 år var han under ledning av sin far, som dog tio år före utgången av den långa regeringstid av Mansur. The Imamat of the 7th Imam extended through the ten remaining years of the caliphat of Mansur, and included the ten years of the rule of Mahdi, one year and some months of Hadi and about twelve years of the reign of Harun al- Rashid. Den Imamat av den 7 Imam utvidgades genom tio återstående åren av caliphat av Mansur, och inkluderade de tio åren av regeln om Mahdi, ett år och några månader av Hadi och cirka tolv år av regeringstiden av Harun al-Rashid. Thus for thirty five years he was the Imam. Därmed för 35 år var han Imam. He held this coveted distinction as the longest period of Imamat of the Eleven Imams. Han höll denna eftertraktade åtskillnad som den längsta perioden av Imamat av de elva Imamernas.

With six brothers and nine sisters Imam Musa (AS) grew up in a large family. Med sex bröder och nio systrar Imam Musa (AS) växte upp i en stor familj. Ismail the oldest brother died at a young age and Musa was chosen by Divine providence to succeed his father as the Imam. Ismail den äldsta bror dog i unga år och Musa valdes av gudomlig försyn att efterträda sin far som Imamen. There were those among the followers of the 6th Imam who thought that Imamat should be hereditary and therefore the eldest son of the 6th Imam should succeed. Det fanns de bland anhängarna av den 6 imamen som tyckte att Imamat ska vara ärftlig och därför äldste son den 6 Imam borde lyckas. They misunderstood the whole concept of Imamat which was neither hereditary nor mandatory for any one person. De missförstod hela begreppet Imamat som varken var ärftlig eller obligatoriskt för någon person. It was divinely selected and the Imam at his death bed reveals the name of the next Imam. Det var gudomligt utvalda och Imamen vid hans dödsbädd avslöjar namnet på nästa Imamen.

The Abasid caliphs were always on the alert with this distinctive source of Imamat and our 7th Imam was fully aware of this danger. De Abasid kalifer var alltid på alerten med denna speciella källa Imamat och vår 7:e Imam var fullt medveten om denna fara. The Caliphs were on the alert to discover any real or imaginary disloyalty with the Imam or his followers and they would immediately put them under arrest. Kaliferna var på sin vakt för att upptäcka någon verklig eller inbillad illojalitet med Imamen och hans anhängare och de skulle omedelbart sätta dem i arrest. This natural anxiety, however, does not appear to have seriously interrupted his life as an Imam. Denna naturliga ångest, dock inte tycks ha svårt avbrutit sitt liv som en imam. He continued to disseminate Qora'anic teachings as his father Imam Ja'afar al-Sadiq (AS) used to do through the Islamic schools opened in Madina during the life of the 5th Imam. Han fortsatte att sprida Qora'anic läror som hans far Imam Ja'afar al-Sadiq (AS) brukade göra genom de islamiska skolorna öppnade i Madina under livet av den 5 Imam.

Ali Ibn Musa, al-Reza (AS), The Eighth Imam Ali ibn Musa al-Reza (A), den åttonde Imamen

Born in Madina 11th Zeeqaad 148 Hijri (1.1.766 AD). Född i Madina 11 Zeeqaad 148 Hijri (1.1.766 e.Kr.). Died in the city of Tus Iran on 17th Safar 203 Hijri (26.5.819 AH) Period of Imamat 20 years. Död i staden Tus Iran den 17 Safar 203 Hijri (26.5.819 AH) Period av Imamat 20 år.

His grandfather Imam Ja'afar Al-sadiq (AS) died one month before the birth of Imam Reza(AS) The family must have been consoled by his birth which took place after such a great loss. Hans farfar Imam Ja'afar al-Sadiq (AS) dog en månad före födelsen av Imam Reza (A) Familjen måste ha tröstad av hans födelse som ägde rum efter en sådan stor förlust. He was brought up and instructed by his affectionate father under whose supervision he passed his boyhood and youth. Han växte upp och instrueras av sin tillgivna fadern under vars överinseende han passerade sin barndom och ungdom. He availed himself of the instructions of his learned father for thirty one years till the later was taken to Baghdad to suffer the hardship of imprisonment for four years till his death. Han utnyttjat de instruktioner han lärt far för 31 år tills den senare fördes till Bagdad för att lida umbäranden fängelse i fyra år till sin död.

It is thought in some historical circles that the 8th Imam involved himself in politics while his ancestors up to the 7th Imam after the martyrdom of Imam Ali(AS) refrained from this journey. Det är tänkt i några historiska kretsar som den 8: e Imamen engagerade sig i politiken medan hans förfäder till den 7: e imamen efter Imam Ali (A) avstod från denna resa. Outwardly it looks like the Imam was abandoning the policy of his predecessors for the Imam could not be the heir- apparent to the caliphate without becoming involved in the politics of the day. Utåt ser det ut som Imamen övergav politiken av hans föregångare för Imamen kunde inte vara arvtagare, uppenbart för kalifatet utan att bli involverad i politiken för dagen. The Imam took pains, however, to indicate that it was not his desire, but that he was acting only in accord with the summons he had received from Mamoun. Imamen tog smärtor dock tyda på att det inte var hans önskan, men att han agerade bara i enlighet med kallelsen han fått från Mamoun. He seemed to have no choice but to proceed on this hazardous journey. Han verkade ha något annat val än att fortsätta på denna farliga resa. Indeed if he had refused to proceed or shown any reluctance, force would surely have been used which would have been more humiliating for the Imam and his family. Faktum om han hade vägrat att fortsätta eller visat någon ovilja, skulle tvinga säkert ha använts som skulle ha varit mer förnedrande för Imamen och hans familj.

It is mentioned by various historians, Both of Shia and Sunni schools of thought, that when Mamoun initially offered the Imam his throne, the Imam declined the offer firmly and resolutely. Det nämns av olika historiker, både av Shia och Sunni skolar av tanke, att när Mamoun först erbjöd Imamen hans tron, sjönk Imamen erbjudandet fast och beslutsamt. After several attempts to bring the Imam to accept the offer failed, Mamoun told him to accept the offer of being his heir- apparent to succeed him after Mamoun's death. Efter flera försök att få Imamen att acceptera erbjudandet misslyckades, sade Mamoun honom att acceptera erbjudandet att vara hans arvtagare, uppenbara att efterträda honom efter Mamoun död. Imam replied to this offer, “ I will accept this to console you, but this will never happen for I will leave this world before you.” Once Mamoun achieved his desire to get the consent of the Imam as his successor, he declared this openly to all in order to see the reaction of the Abbasid clan who were favouring his half brother Amin. Imam svarade på erbjudandet, "Jag kommer att acceptera detta för att trösta dig, men det kommer aldrig att hända för jag kommer att lämna den här världen framför dig." När Mamoun uppnådde hans önskan att få samtycke Imamen som hans efterträdare, förklarade han detta öppet till alla för att se reaktionen av abbasidiska klanen som var gynna sin Amin halvbror.

Muhammad Ibn Ali al-Taqi al-Jawad (AS), The Ninth Imam Muhammad ibn Ali al-Taqi al-Jawad (A), den nionde Imamen

Born in Madina, 10th Rajab 195 Hijri (12.4.811 AD). Född i Madina, 10 Rajab 195 Hijri (12.4.811 e.Kr.). Died in Baghdad Iraq 29th Zeeqad 220 Hijiri (27.11.835, aged 25 years, Period of Imamat 17 years. Död i Bagdad Irak 29. Zeeqad 220 Hijiri (27.11.835, åldrats 25 år, Period av Imamat 17 år.

At the time of the death of Imam Ali Al-Reza (AS) our 9th Imam was only 9 years old. Vid tidpunkten för dödsfallet av Imam Ali Al-Reza (A) vår 9:e Imam var bara 9 år gammal. Some people from among the followers of Ahlulbayt and others, doubted Imam's eligibility to become Imam at this young age. Vissa människor bland anhängarna av Ahlulbayt och andra, tvivlade Imamens behörighet för att bli Imam vid denna unga ålder. Kulaini in his Kafi relates that the Mutawalli of the Holy Ka'aba questioned Imam for several days before he was satisfied and accepted him as the Imam of the Time. Kulaini i sin Kafi berättar att Mutawalli av den heliga Ka'aba ifrågasatte Imam i flera dagar innan han var nöjd och accepterat honom som Imam av tiden.

Ali Ibn Muhammad (Al-Naqi, Al-Hadi) (AS), The Tenth Imam Ali ibn Muhammad (Al-Naqi, Al-Hadi) (AS), den tionde Imamen

Born in Madina 5th Rajab 214 Hijri ( 8.9.829 AD). Född i Madina 5:e Rajab 214 Hijri (8.9.829 e.Kr.). Died in Samarrah, Iraq 3rd Rajab 254 Hijri ( 1.7.868) aged 40 years. Död i Samarrah, Irak 3:e Rajab 254 Hijri (1.7.868) i åldern 40 år. Period of Imamat 34 years. Period av Imamat 34 år.

The period of Imamat of our 10th Imam coincided with the decline of the power of the Abbasid Empire. Den period av Imamat av våra 10 Imam sammanföll med nedgången av kraften i Abbasid riket. They were threatened by the Turks and had to move the Capital from Baghdad to Samarrah. De hotades av turkarna och fick flytta huvudstaden från Bagdad till Samarrah. He was only 6 years old when his father Imam Muhammad Taqi (AS) was martyred in Baghdad when poisoned by Mu'tasim Billah Abbasi. Han var bara 6 år gammal när hans far Imam Mohammad Taqi (AS) blev martyr i Bagdad när förgiftad av Mu'tasim Billah Abbasi. Our Imam lived in Madina for the remaining 8 years of the reign of Mu'tasim and 5 years of the reign of Wathiq Billah. Vår Imam bodde i Madina under de återstående 8 år av regeringstiden av Mu'tasim och 5 år av regeringstiden av Wathiq Billah. It was when Mutawakkil became caliph in 236 Hijiri (847 AD) the Imam was called over to the Abbasid capital Baghdad. Det var när Mutawakkil blev kalif i 236 Hijiri (847 e.Kr.) Imamen kallades över till Abbasid huvudstaden Bagdad. Mutawakkil, was the most cruel and deadly enemy of the Ahlulbayt (AS), who tried to drown the Grave of Imam Hussain (AS) in Kerbala by diverting the waters of the Eupheretes River. Mutawakkil, var den mest grymma och dödliga fiende Ahlulbayt (AS), som försökte dränka grav Imam Hossein (A) i Karbala genom att avleda vattnet i Eupheretes floden. But by a miracle the river water encircled the grave and did not go over it in spite of the fact that the surrounding ground was higher. Men genom ett mirakel floden vattnet omgiven graven och inte gå över den, trots det faktum att den omgivande marken var högre. When the Caliph failed in his action of drowning the grave he ordered that the whole area should be turned into farmland but when horses failed to take the plough over the grave, he realised his folly. När kalifen misslyckades i sin verksamhet att drunkna i graven beordrade han att hela området bör omvandlas till jordbruksmark, men när hästar inte över graven tar plogen, insåg han sitt dårskap. Eventually he left the hallowed ground as it was but as long as he lived he forbade any pilgrimage to the Shrine of Imam Hussain (AS). Så småningom lämnade han helgad mark som det var, men så länge han levde han förbjöd någon pilgrimsfärd till Shrine of Imam Hossein (A). History tells us that pilgrims to the grave of Sayyidush Shohada (AS) did continue to go in spite of the danger to their lives. Historien lär oss att pilgrimer till grav Sayyidush Shohada (AS) fick fortsätta att gå trots fara för deras liv. Indeed many were killed on their way to the Shrine but the enthusiasm to visit the grave never subsided. Faktum många dödades på sin väg till helgedomen, men entusiasmen för att besöka graven aldrig avtagit.

Hasan ibn Ali (al-Askari) (AS), The Eleventh Imam Hasan ibn Ali (al-Askari) (AS), Den elfte Imamen

Born in Madina on the 10th of Rabuil Akhar 232 Hijri ( 6.12.846 AD) Died in Samarrah Iraq on 8th of Rabiul Awwal 260 Hijri (4.1.874) aged 28 years. Född i Madina den 10 Rabuil Akhar 232 Hijri (6.12.846 e.Kr.) Död i Samarrah Irak 8: e Rabiul Awwal 260 Hijri (4.1.874) i åldern 28 år. Period of Imamat 6 years. Period av Imamat 6 år.

Muhammad ibn al-Hasan (Al-Mahdi-Sahibuz Zaman) (AS), The Twelfth Imam Muhammad ibn al-Hasan (al-Mahdi-Sahibuz Zaman) (AS), den tolfte imamen

(The hidden Imam who is expected to return) (Den dolda imamen som förväntas återvända)

“The world will not come to an end,” said the Prophet Muhammad, “ until a man from my family (Ahlulbayt) and of my name shall be master of the world, When you see a green ensign coming from the direction of Khorasan, then join them, for the Imam of God will be with the standards who will be called al-Mahdi.” "Världen kommer inte att komma till ett slut", sade profeten Muhammed, "tills en man från min familj (Ahlulbayt) och mitt namn skall vara herre över världen, när du ser en grön fänrik kommer i riktning från Khorasan, sedan gå med dem, för Imamen av Gud kommer att vara de normer som kommer att kallas al-Mahdi. "

“The Mahdi will be descended from me, he will be a man with an open countenance and a face with a high nose. "Den Mahdi kommer att härstamma från mig, kommer han att vara en man med en öppen ansikte och ett ansikte med en hög näsa. He will fill the earth with equity and with justice, just as it has been filled with tyranny and oppression.” (Biharul Anwar, Majlisi) Han kommer att fylla jorden med rättvisa och rättvisa, precis som det har fyllts med tyranni och förtryck. "(Biharul Anwar, Majlisi)

Imam Muhammad Abul Qasim (al Mahdi)(AS), the last in the line of the Twelve Ithna Ashari Imams was born on 15th Shaban 255 Hijri in Samarra, Iraq. Imam Muhammad Abul Qasim (al Mahdi) (AS), den sista i raden av de tolv Ithna Ashari imamer föddes den 15 Shaban 255 Hijri i Samarra, Irak. His father was the Eleventh Imam Hasan al-Askari (AS) and his mother was Nargis Khatoon, grand daughter of the Emperor of Rum. Hans far var den elfte Imam Hasan al-Askari (AS) och hans mor var Nargis Khatoon, grand dotter till kejsaren av Rom.

It was 8th Rabiul Awwal 260 Hijri when our Twelfth Imam led the funeral prayer of his father Imam Hasan al-Askari (AS). Det var 8. Rabiul Awwal 260 Hijri när vår tolfte imamen ledde begravningsbönen av sin far Imam Hasan al-Askari (AS). He was only Five years old, yet the whole crowd of muslims including the Abbasid caliph of that time Al-Mu'tamid followed the young Imam without question. Han var bara fem år gammal, men hela skaran av muslimer, inklusive Abbasid kalifen på den tiden Al-Mu'tamid följde den unge Imam utan att fråga. Once the prayers were over and the Imam went inside the house, that the Caliph realised the full implication and significance of the occasion and he immediately ordered his soldiers to enter the house and search for the young Imam. När bönen var över och Imam gick in i huset, att kalifen insåg den fulla innebörden och betydelsen av tillfället och han omedelbart beordrade sina soldater att gå in i huset och söka efter den unge Imam. They did not find any one inside the house. De hittade inte någon inne i huset. The Caliph was very angry at this incompetence of ministers and other officials who were unable to find a boy of five who had just led the prayers and had just disappeared. Kalifen var mycket arg på denna inkompetens ministrar och andra tjänstemän som inte kunde hitta en pojke på fem som just hade lett böner och hade bara försvann. The caliph had no inkling of the secrets that God did not want to reveal. Kalifen hade ingen aning om de hemligheter som Gud inte vill avslöja. He went back to his palace and into the luxurious life of a playboy king while the world around him squeezed his empire into oblivion. Han gick tillbaka till sitt palats och in i lyxiga livet av en playboy kung medan världen omkring honom pressade hans imperium i glömska.

This is an essential belief that Imam Muhammad al-Mahdi (AS) Sahibuz zaman, is alive and guide's his followers whenever such need arises. Detta är en viktig tro att Imam Muhammad al-Mahdi (AS) Sahibuz Zaman, lever och guide är hans anhängare när sådant behov uppstår. This is based on the verses of the Holy Qur'an that express the idea of Divine Guidance through the Prophets and Imams. Detta bygger på verser i den heliga Koranen som uttrycker idén om gudomliga vägledning genom profeterna och imamer. “ And among those whom we have created are a people who guide others with truth, and in accordance therewith act justly” . "Och bland dem som vi har skapat är ett folk som vägleder andra med sanning och i enlighet därmed agera rättvist". (Sura vii V 180) (Sura VII V 180)

As in the above saying of Imam Hussain (AS) that due to the excessive length of the concealment of the 12th Imam many believers will have doubts about his existence. Liksom i ovan säger Imam Hossein (A) att på grund av den överdrivna längd dölja de 12th Imam många troende kommer att ha tvivel om hans existens. Many will question the very longevity of his life and the usefulness of his presence as an Imam. Många kommer att ifrågasätta själva livslängden av hans liv och nyttan av hans närvaro som en imam.

To the question of existence, we have seen above the many Verses from the Qora'an and Hadith of the Prophet and all the Eleven Imams. På frågan existens har vi sett över många verser från Qora'an och Hadith av profeten och alla de elva Imamerna. We have also read quotations from the Books of Ahlul Sunna wal Jama'a and many scholars and philosophers from the earliest times to the present. Vi har också läst citat från böckerna i Ahlul Sunna wal Jama'a och många forskare och filosofer från äldsta tider till idag.

Although absent and unrepresented, Imam al-Mahdi (AS) still guides people and defends the faith. Även frånvarande och ej företrädda, vägleder Imam Mahdi (AS) fortfarande människor och försvarar tron. Even though unseen, the Imam supervises the world affairs and guides it. Även om osynliga, övervakar Imamen världen angelägenheter och styr den. This curtain will exist as long as Providence deems it necessary. Denna gardin kommer att existera så länge som Providence finner det nödvändigt. The time will come, which may be too late for many of us, but when the curtain of absence will be removed, Imam al-Mahdi (AS) will reappear and as predicted by the Prophet, fill the world with justice and equity, discarding the prevailing injustices and oppressions. Tiden kommer, vilket kan vara för sent för många av oss, men när ridån frånvaro kommer att tas bort, kommer Imam Mahdi (AS) igen och som förutspåtts av profeten, fylla världen med rättvisa och jämlikhet, kasta rådande orättvisor och förtryck. May God bring about his early reappearance and ease his coming. Må Gud ge om sin tidiga återkomst och underlätta hans ankomst.


Editor's Notes Redaktörens anteckningar

The texts above are excerpts from much more complete scholarly presentations from the web-site: al-islam.org Texterna ovan är utdrag från mycket mer kompletta vetenskapliga presentationer från webbplatsen: al-islam.org

They represent well researched and well-documented information, presented from the perspective of Twelver Shi'a Muslims. De representerar väl utforskade och väldokumenterade uppgifter som presenteras ur Twelver shia muslimer. Fiver and Sevemer Shi'a generally agree on the first Imams, but disagree regarding how many Imams have been valid. Fiver och Sevemer shia i allmänhet överens på den första imamer, men är oense om hur många imamer har varit giltig. Sunni Muslims only accept the Prophets (until Ali, the First Imam) and do not accept the validity of the Imamates of those after him. Sunnimuslimer accepterar endast profeterna (till Ali, den första Imam) och inte accepterar giltigheten av Imamates hos dem efter honom.Se, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: