Jafari School of Shari'a, Ja'fari, Jacfariyya Jafari Skolen of Sharia, Ja'fari, Jacfariyya

Advanced Information Avancerad information

Arabic: jacfariyya Arabiska: jacfariyya

The Jafari School of Shari'a is the law system of the Twelver Shi'i Islam. Den Jafari Skolen of Sharia är lagen system för Twelver Shi'i islam. Jafari is also used as another name for the Twelver Shi'is, reflecting the integration between law and theology in the creed. Jafari används också som ett annat namn för Twelver Shi'is, återspeglar integrationen mellan juridik och teologi i bekännelsen. In many texts and books, Jafari and Twelver Shi'ism is not distinguished, but presented as one orientation. I många texter och böcker, är Jafari och Twelver Shi'ism inte skiljas, men presenteras som en orientering.

The fiqh of Jafari is somewhat different from that of Sunni schools, in which it does not employ qiyas, but uses the intellect, caql. Den fiqh av Jafari är något annorlunda än sunnimuslimska skolor, där det inte är anställda qiyas, men använder intellektet, caql. Another difference is of course, that it doesn't use the same hadiths. En annan skillnad är naturligtvis att det inte använder samma haditherna. Many Sunni hadiths are excluded due to being attributed to enemies of Shi'ism, like what is the case with Aisha's hadiths. Många Sunni Hadith är exkluderade på grund av tillskrivs fiender Shi'ism, precis vad som är fallet med Aishas hadith. Also they have a rich collection of their own unique hadiths, related to the imams, which by Shi'i definition could not commit sin or err. De har också en rik samling av sina egna unika hadither, relaterat till imamer, som enligt Shia definition inte kunde begå synd eller fela.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Among the differences between Sunni and Shi'i law are the focus on taqiyya, the permit to lie when life and health is in danger, and mut'a, temporary marriage. Bland skillnaderna mellan sunni-och Shia lag är fokus på taqiyya, tillståndet att ligga när liv och hälsa är i fara, och mut'a, tillfälliga äktenskap.

Tore Kjeilen Tore Kjeilen


Jafari School of Shari'a Jafari School of Sharia

Shi'a Information Shi'a Information

The principles of legal reasoning (the roots of fiqh) grew into an important arena of scholarship as they dealt with the place of Hadith and the legitimacy of such traditions, as well as the limits and method of ijtihad. Principerna för juridiska resonemang (rötter fiqh) växte till en viktig arena för stipendium som de behandlade platsen för Hadith och legitimiteten av sådana traditioner, liksom begränsningar och metod för ijtihad. Shi`i Muslim groups developed their own system of law and moral precepts, which came to be called the Ja`fari school of law, so named after its foremost exponent, the sixth Shi`i Imam Ja`far As-Sadiq (d.765) who was the greatest teacher of his time in Medina. Shi `i muslimska grupper utvecklat egna rättssystem och moraliska föreskrifter, som kom att kallas Ja 'Fari School of Law, så uppkallad efter sin främste företrädare, den sjätte Shi` i Imam Ja `långt As-Sadiq (d. 765) som var den största läraren av sin tid i Medina. Both Abu Hanifa and Imam Malik were among those, said to number four thousand, who benefited from his teachings. Både Abu Hanifa och Imam Malik var bland dem, sade till nummer 4000, som gynnats av hans läror. Ja`fari fiqh regarded consensus as valid only if the opinion of the Imam was included. Ja `Fari fiqh betraktade konsensus som giltigt endast om yttrande Imamen ingick. The line of development in Shi`i jurisprudence was more direct because of the belief that the Imams were infallible. Den utvecklingslinje i Shi `i rättsvetenskap var mer direkt på grund av tron ​​att Imamerna var ofelbara. The Imams simply reflected and therefore reproduced the original prophetic teaching in different circumstances over a period of time. Imamerna reflekterade enkelt och därför återges den ursprungliga profetiska undervisningen under olika omständigheter under en tidsperiod. As a result of this advantage, they did not need to resort to analogy (which indeed later became unacceptable in Shi`i theology) nor was much importance attached to consensus. Som ett resultat av denna fördel, de behöver inte ta till analogi (som faktiskt senare blev oacceptabelt i Shi `i teologi) eller var mycket vikt som fästs vid konsensus. They considered `Ali and the Ahl al-Bayt (the household of the Prophet) to be the best interpreters of the Qur`an and prophetic teachings. De ansåg Ali och Ahl al-Bayt (hushållet av profeten) att vara de bästa uttolkarna av Koranen `en och profetiska läror. Thus the Shi`i school is based entirely on traditions and teachings from the twelve Imams, each of whom was appointed by his predecessor, starting from `Ali Ibn Abi Talib and therefore the Prophet himself. Således Shi `i skolan är helt baserad på traditioner och läror från tolv imamer, varje av, vem som utsetts av hans föregångare, från` Ali ibn Abi Talib och därför Profeten själv. The last Imam entered occultation, and his return is awaited as the savior. Den sista Imamen in ockultation, och hans återkomst är efterlängtad som Frälsaren.

Shaykh Fadhlalla Haeri Shaykh Fadhlalla Haeri
THE ELEMENTS OF ISLAM, Chapter 4 Elementen i ISLAM, kapitel 4Se, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: