Malikiyyah School, Maliki, Malikis, al-Muwatta, Muwatta Malikiyyah Skolen, Maliki, Malikiter, al-Muwatta, Muwatta

Advanced Information Avancerad information

Doctrines Doktriner

Malikiyyah is the second of the Islamic schools of jurisprudence. Malikiyyah är den andra av de islamiska skolor i rättsvetenskap. The sources of Maliki doctrine are the Qur'an, the Prophet's traditions (hadith), consensus (ijma'), and analogy (qiyas). Källorna till Maliki doktrin är Koranen, Profetens traditioner (hadith), konsensus (ijma), och analogi (qiyas). (Over time, however, the school came to understand consensus to be that of the doctors of law, known as 'ulama.) (Med tiden kom dock skolan att förstå konsensus vara att av de läkare i lag kallas "ulama.)

Imam Malik's major contribution to Islamic law is his book al-Muwatta (The Beaten Path). Imam Malik stora bidrag till islamisk lag är hans bok al-Muwatta (The Beaten Path). The Muwatta is a code of law based on the legal practices that were operating in Medina. Den Muwatta är en kod av lag baserad på rättsliga förfaranden som är verksamma i Medina. It covers various areas ranging from prescribed rituals of prayer and fasting to the correct conduct of business relations. Det omfattar olika områden, från föreskrivna ritualer av bön och fasta till rätt beteende affärsrelationer. The legal code is supported by some 2,000 traditions attributed to the Prophet. Den lagsamling stöds av vissa 2.000 traditioner som tillskrivs profeten.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

History Historik

Malikiyyah was founded by Malik ibn Anas (c.713-c.795), a legal expert in the city of Medina. Malikiyyah grundades av Malik ibn Anas (c.713-c.795), en juridisk expert i staden Medina. Such was his stature that it is said three 'Abbasid caliphs visited him while they were on Pilgrimage to Medina. Sådan var hans kroppsstorlek att det sägs tre 'Abbasid kalifer besökte honom medan de var på pilgrimsfärd till Medina. The second 'Abbasid caliph, al-Mansur (d.775), approached the Medinan jurist with the proposal to establish a judicial system that would unite the different judicial methods that were operating at that time throughout the Islamic world. Den andra "Abbasid kalifen, al-Mansur (d.775), närmade sig Medina juristen med förslaget att inrätta ett rättsväsende som skulle förena de olika rättsliga metoder som fungerade på den tiden hela den islamiska världen.

The school spread westwards through Malik's disciples, becoming dominant in North Africa and Spain. Skolan spred västerut genom Malik lärjungar, blev dominerande i Nordafrika och Spanien. In North Africa Malikiyyah gave rise to an important Sufi order, Shadhiliyyah, which was founded by Abu al-Hasan, a jurist in the Malikite school, in Tunisia in the thirteenth century. I Nordafrika Malikiyyah gav upphov till en viktig Sufi order Shadhiliyyah, som grundades av Abu al-Hasan, en jurist i Malikite skolan i Tunisien i det trettonde århundradet.

During the Ottoman period Hanafite Turks were given the most important judicial in the Ottoman empire. Under den ottomanska perioden Hanafite turkarna gavs den viktigaste rättsliga i det ottomanska riket. North Africa, however, remained faithful to its Malikite heritage. Nordafrika förblev dock trogen sin Malikite arv. Such was the strength of the local tradition that qadis (judges) from both the Hanafite and Malikite traditions worked with the local ruler. Sådan var styrkan i den lokala traditionen att qadis (domare) från både Hanafite och Malikite traditioner arbetat med lokala härskare. Following the fall of the Ottoman empire, Malikiyyah regained its position of ascendancy in the region. Efter nedgången av det ottomanska imperiet, återfick Malikiyyah sin ståndpunkt av dominans i regionen. Today Malikite doctrine and practice remains widespread throughout North Africa, the Sudan and regions of West and Central Africa. Idag Malikite doktrin och praxis fortfarande utbredd i hela Nordafrika, Sudan och regionerna Väst-och Centralafrika.

Symbols Symboler

As a school of law Malikiyyah has no symbols. Som en skola av lag Malikiyyah har inga symboler.

Adherents Anhängare

There are no figures indicating the size of the school. Det finns inga siffror som anger storleken på skolan.

Headquarters / Main Centre Huvudsakliga högkvarter / centrerar

The school has no headquarters or main centre. Skolan har ingen säte eller sin huvudsakliga.

Bülent Þenay Bülent Thenay
Overview of World Religions Project Översikt av världsreligioner Project


Malikiyyah, Maliki, Malikis Malikiyyah, Maliki, Malikiter

Shi'a Information Shi'a Information

Malik (715-795) worked on the assumption that the ways of the elders of Medina (the Companions of the Prophet and their descendants) should be uncorrupted either by the new converts or tribal ways, or by the influence of the subsequently developed garrison towns. Malik (715-795) arbetade på antagandet att sätten att de äldste i Medina (följeslagarna av profeten och deras ättlingar) bör oskadad antingen av de nyomvända eller tribal sätt, eller genom påverkan av senare utvecklade garnison städer . The practice of Medina was the way of Muhammad and from this an idealized model of Medina emerged. Bruket av Medina var vägen för Muhammed och från denna en idealiserad modell av Medina uppstod.

Shaykh Fadhlalla Haeri Shaykh Fadhlalla Haeri
THE ELEMENTS OF ISLAM, Chapter 4 Elementen i ISLAM, kapitel 4Se, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: