Maturidiyyah Theology, Maturidi School, Maturidites Maturidiyyah Teologi, Maturidi Skolen, Maturidites

Advanced Information Avancerad information

Doctrines Doktriner

Maturidiyyah, along with Ash'ariyyah, forms the basis of orthodox Sunni theology. Maturidi theology can best be understood in comparison with that of Mu'tazilah and Ash'ariyyah. Maturidiyyah tillsammans med Ash'ariyyah, ligger till grund för ortodoxa Sunni teologin. Maturidi teologi kan bäst förstås i jämförelse med den för tazilah och Ash'ariyyah.

One of the principal theological questions with which each of these schools engaged concerned the role of human reason in the development of religious faith. En av de viktigaste teologiska frågor som var och en av dessa skolor som deltar gällde betydelsen av mänskliga skäl i utvecklingen av religiös tro. Unlike the school of al-Ash'ari which claimed that knowledge of God derives from revelation through the prophets, Maturidiyyah argues that knowledge of God's existence can be derived through reason alone. Till skillnad från skolan av al-Ash'ari som hävdade att kunskap om Gud kommer från uppenbarelse genom profeterna, hävdar Maturidiyyah att kunskap om Guds existens kan härledas genom förnuftet.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Another major issue that concerned all three schools was the relationship between human freedom and divine omnipotence. Maturidiyyah claims that although humanity has a free will God is still all-powerful and in control of history. It is humanity's ability to distinguish between good and evil that means that humanity is responsible for whatever good or evil actions are performed. En annan viktig fråga som gäller alla tre skolor var förhållandet mellan människans frihet och gudomlig allmakt. Maturidiyyah hävdar att även om mänskligheten har en fri vilja Gud är fortfarande allsmäktig och har kontroll över historien. Det är mänsklighetens förmåga att skilja mellan gott och ont som innebär att mänskligheten är ansvarig för vad goda eller onda handlingar utförs.

The third major issue concerned God's attributes. Den tredje stora frågan gäller Guds attribut. Ash'ariyyah teaches that what the Qur'an says about God's attributes must be accepted as correct even though we do not properly understand the meaning of many of the statements about God. Ash'ariyyah lär att vad Koranen säger om Guds attribut måste accepteras som korrekt, även om vi inte riktigt förstår innebörden av många av de påståenden om Gud.

History Historik

Maturidiyyah is a Sunni theological school named after its founder Abu Mansur al-Maturidi (d.944). Maturidiyyah är en Sunni teologisk skola uppkallad efter dess grundare Abu Mansur al-Maturidi (d.944). In the Mamluk age the school came to be widely recognised as the second orthodox Sunni theological school beside Ash'ariyyah. I Mamluk åldern skolan kom att bli allmänt erkänd som den andra ortodoxa Sunni teologiska skola bredvid Ash'ariyyah. Resident in Samarqand in Central Asia, al-Maturidi had little impact on mainstream Islamic intellectual life during his lifetime. Bosatt i Samarqand i Centralasien hade al-Maturidi liten inverkan på vanliga islamiska intellektuella livet under sin livstid. Maturidiyyah only came to be important as a result of its acceptance by the Turkish tribes of Central Asia. Maturidiyyah kom endast vara viktiga på grund av sitt godkännande av de turkiska stammarna i Centralasien. The Maturidi school of theology gradually came to prevail among the Hanafite communities everywhere. Den Maturidi skola teologi kom så småningom att segra bland de Hanafite samhällen överallt. Because the Turks were mostly Hanafite the Turkish expansion through the Ottoman empire enabled the Hanafite and Maturidite schools to spread throughout western Persia, Iraq, Anatolia, and Syria. Eftersom turkarna var mestadels Hanafite den turkiska expansion genom det ottomanska imperiet gjorde det möjligt för Hanafite och Maturidite skolor att spridas över hela västra Persien, Irak, Anatolien och Syrien.

Symbols Symboler

As a school of law Maturidiyyah has no symbols. Som en skola av lag Maturidiyyah har inga symboler.

Adherents Anhängare

Today nearly 53% of Sunni Muslims are Hanafites, and the majority of Hanafites are Maturidites. Idag nästan 53% av sunnimuslimer är Hanafites, och majoriteten av Hanafites är Maturidites. Maturidiyyah is now present in Turkey, the Balkans, Central Asia, China, India, Pakistan and Eritrea. Maturidiyyah finns nu i Turkiet, Balkan, Centralasien, Kina, Indien, Pakistan och Eritrea.

Headquarters / Main Centre Huvudsakliga högkvarter / centrerar

The school has no headquarters or main centre. Skolan har ingen säte eller sin huvudsakliga.

Bülent Þenay Bülent Thenay
Overview of World Religions Project Översikt av världsreligioner ProjectSe, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: