Nusayriyyah, Nusayr, Nusayri, Nusayris Nusayriyyah, Nusayr, Nusayri, Nusayris

General Information Allmän information

Doctrines Doktriner

Nusayriyyah is an extreme Shi'ite group named after its purported founder, Abu Shu'ayb Muhammad ibn Nusayr (d.868). Nusayriyyah är en extrem shiitiska grupp uppkallad efter sin påstådda grundare, Abu Shu'ayb Muhammad ibn Nusayr (d.868). Nusayri doctrine is a mixture of Islamic, Gnostic and Christian beliefs. Nusayri doktrin är en blandning av islamiska, gnostiska och kristna tro. The Nusayris possess three distinctive doctrines which have led them to be treated as heretics by Sunni Muslims. De Nusayris har tre distinkta läror som har lett dem att behandlas som kättare av sunnimuslimer.

 1. The belief in incarnation. Tron på inkarnationen. The Nusayris believe that Ali is God in the flesh. De Nusayris tror att Ali är Gud i köttet. Ali created Muhammad from his spirit, and Muhammad created Salman, an early Shi'ite saint. Ali skapade Muhammad från hans ande, och Muhammad skapade Salman, en tidig shiitiska helgon. These three form a Trinity in which Ali is described as the 'meaning', Muhammad is the 'name' and Salman is the 'door'. Dessa tre bildar en Trinity som Ali beskrivs som "betyder" är Muhammad "namn" och Salman är "dörren".
  BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
  Religiösa
  Information
  Källa
  webbplats
  Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
  E-mailE-post
 2. The rejection of the Qur'an and all forms of prayer associated with the Sunni tradition. Avvisande av Koranen och alla former av bön i samband med den sunnimuslimska traditionen. All Islamic teaching can be interpreted spiritually and therefore does not have to be taken literally. Alla islamiska undervisning kan tolkas andligt och därför inte tas bokstavligt.
 3. Nusayris believe in reincarnation. Nusayris tror på reinkarnation. Contrary to Islamic belief, the Nusayris claim that women do not have souls and, therefore, there is no need to explain the secrets of Nusayri doctrine to women. I motsats till islamisk tro, de Nusayris hävdar att kvinnor inte har själar och därför finns det ingen anledning att förklara hemligheter Nusayri lära för kvinnor.

Nusayris have their own distinct religious leaders, called shaikhs. These shaikhs are believed to be endowed with a kind of divine authority. Nusayris har sina egna distinkta religiösa ledare, kallade shaikhs. Dessa shaikhs tros vara utrustad med ett slags gudomlig auktoritet. One of the Shaikh's duties is to lead religious and other forms of ceremony. En av Shaikh arbetsuppgifter är att leda religiösa och andra former av ceremoni. Nusayris have special feasts in which they celebrate the anniversaries of their sacred figures. Nusayris har speciella fester där de firar årsdagen av deras heliga figurer.

At the age of 19 Nusayris undergo an initiation rite in which they begin to learn some of the secrets of the sect. Vid en ålder av 19 Nusayris genomgår en inledande ritual där de börjar lära sig några av de hemligheter sekten. Nusayris are in fact born into the sect; the initiation ceremony serves to confirm their membership. Nusayris är i själva verket född i sekten, den invigningsceremoni tjänar till att bekräfta sitt medlemskap.

History Historik

The Nusayris trace their origins to the eleventh Shi'a Imam al-Hasan al-Askari (d.873) and his pupil Ibn Nusayr (d.868). De Nusayris spåra sitt ursprung till den elfte shia Imam Hasan al-Askari (d.873) och hans elev Ibn Nusayr (d.868). The Nusayris mostly lived in the mountains of Syria, supported by the Shi'ite Hamdanid dynasty. De Nusayris bodde mestadels i bergen i Syrien, med stöd av den shiitiska Hamdanid dynastin. In 1085 the Shi'ite state fell to the Seljuk Turks. År 1085 den shiitiska staten föll till seldjukiska turkarna. The break down of political support made the Nusayris extremely vulnerable to attack and persecution. Nedbrytningen av politiskt stöd gjorde Nusayris extremt sårbara för angrepp och förföljelse. In 1260 the Mongols captured Aleppo, the capital of the region, and killed many thousands of Shi'as. År 1260 mongolerna fångade Aleppo, huvudstad i regionen och dödade tusentals Shi'as. At the end of the 13th century many Shi'as were massacred by Sunni Muslims who objected to Shi'a support for the Christian crusaders. I slutet av 13-talet många Shi'as massakrerades av sunnimuslimer som motsatte sig shia stöd för kristna korsfarare. From then on the Nusayris and other Shi'ite branches were required to conform to the practices of Sunni Islam. Från och med då de Nusayris och andra shiitiska grenar var tvungna att uppfylla praxis sunniislam.

In the twentieth century Nusayris have enjoyed a degree of political dominance that is disproportionate to their size. Under nittonhundratalet Nusayris har haft en viss politisk dominans som står i proportion till deras storlek. After the first world war the French, who were ruling Syria at the time, made an unsuccessful attempt to establish a separate Nusayri state. Efter första världskriget i Frankrike, som var härskande Syrien på tiden, gjorde ett misslyckat försök att etablera en separat Nusayri stat. Since 1970, following the coup of the Nusayri air force chief, Hafiz al-Asad, the Nusayris have been dominant in Syrian political and military life. Sedan 1970, efter kuppen i Nusayri flygvapnet chef, Hafiz al-Asad har Nusayris varit dominerande i syrisk politiska och militära livet. Attempts to politically discredit President Asad because of his heterodox religious beliefs have been unsuccessful. Försök att politiskt misskreditera president Asad på grund av sin heterodoxa religiösa tro har misslyckats.

Symbols Symboler

Nusayris use wine as a symbol for God. Nusayris använder vin som en symbol för Gud.

Adherents Anhängare

It is estimated that there about 600,000 Nusayris in Syria who make up about 11% of the population of the country (Halm 1991, 159). Det uppskattas att det om 600.000 Nusayris i Syrien som utgör cirka 11% av befolkningen i landet (Halm 1991, 159).

Headquarters / Main Centre Huvudsakliga högkvarter / centrerar

The headquarters of the movement is in Damascus, Syria. Huvudkontoret för rörelsen är i Damaskus, Syrien.

Bülent Þenay Bülent Thenay
Overview of World Religions Project Översikt av världsreligioner ProjectSe, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: