Redemption Inlösen

Advanced Information Avancerad information

Redemption is the purchase back of something that had been lost, by the payment of a ransom. Inlösen är köpet baksidan av något som hade gått förlorat genom att betala en lösensumma. The Greek word so rendered is apolutrosis, a word occurring nine times in Scripture, and always with the idea of a ransom or price paid, ie, redemption by a lutron (see Matt. 20:28; Mark 10:45). Det grekiska ordet så utförda är apolutrosis, ett ord som förekommer nio gånger i Skriften, och alltid med tanken på en lösensumma eller betalkurs, dvs inlösen av en Lutron (se Matt 20:28,. Markus 10:45). There are instances in the LXX. Det finns exempel i LXX. Version of the Old Testament of the use of lutron in man's relation to man (Lev. 19:20; 25:51; Ex. 21:30; Num. 35: 31, 32; Isa. 45:13; Prov. 6:35), and in the same sense of man's relation to God (Num. 3:49; 18:15). Version av Gamla testamentet av användningen av Lutron i människans förhållande till människan (Mos 19:20, 25:51, Mos 21:30, Num 35:. 31, 32, Isa 45:13, Ords 6...: 35), och i samma mening människans relation till Gud (Mos 3:49, 18:15). There are many passages in the New Testament which represent Christ's sufferings under the idea of a ransom or price, and the result thereby secured is a purchase or redemption (comp. Acts 20:28; 1 Cor. 6:19, 20; Gal. 3:13; 4:4, 5; Eph. 1: 7; Col. 1:14; 1 Tim. 2:5, 6; Titus 2:14; Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18, 19; Rev. 5:9). Det finns många ställen i Nya testamentet som utgör Kristi lidande enligt idén om en lösen eller pris, och resultatet därmed säkrad är ett köp eller inlösen (jfr Apg 20:28, 1 Kor 6:19, 20,. Gal. 3:13, 4:4, 5, Ef 1: 7, Kol 1:14, 1 Tim 2:5, 6, Titus 2:14, Heb 9:12, 1 Petr 1:18, 19.... , Rev 5:9).

The idea running through all these texts, however various their reference, is that of payment made for our redemption. Tanken som löper genom alla dessa texter, men olika deras referens är att betalning för vår frälsning. The debt against us is not viewed as simply cancelled, but is fully paid. Skulden mot oss är inte ses som enbart annulleras, men är fullt betalda. Christ's blood or life, which he surrendered for them, is the "ransom" by which the deliverance of his people from the servitude of sin and from its penal consequences is secured. Kristi blod eller liv, som han överlämnade dem är "lösen" genom vilken befrielse sitt folk från träldom av synd och från dess straffrättsliga konsekvenser är säkrad. It is the plain doctrine of Scripture that "Christ saves us neither by the mere exercise of power, nor by his doctrine, nor by his example, nor by the moral influence which he exerted, nor by any subjective influence on his people, whether natural or mystical, but as a satisfaction to divine justice, as an expiation for sin, and as a ransom from the curse and authority of the law, thus reconciling us to God by making it consistent with his perfection to exercise mercy toward sinners" (Hodge's Systematic Theology). Det är den enkla läran om Skriften att "Kristus frälser oss varken av blotta maktutövning, eller av hans lära, eller av hans exempel, och inte heller av den moraliska inflytande som han utövade, eller genom någon subjektiva inflytande på sitt folk, såväl naturliga eller mystisk, utan som en tillfredsställelse för gudomlig rättvisa, som en försoning för synd, och som en lösen från förbannelsen och auktoritet av lagen, vilket förena oss till Gud genom att göra det förenligt med hans perfektion att utöva barmhärtighet mot syndare "(Hodge är Systematisk teologi).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Redeemer, Redemption Återlösare, Redemption

Advanced Information Avancerad information

Though closely allied to salvation, redemption is more specific, for it denotes the means by which salvation is achieved, namely, by the payment of a ransom. Även nära allierade till frälsning, är inlösen mer specifik, för det betecknar det sätt på vilket frälsning uppnås, nämligen genom att betala en lösensumma. As in the case of salvation it may denote temporal, physical deliverance. Som i fallet med frälsning kan beteckna tidsmässiga, fysisk befrielse. In the OT the principal words are pada and ga'al, which are usually rendered by lytrousthai in the LXX, occasionally by rhyesthai. I OT de viktigaste orden är Pada och ga'al, som vanligtvis återges av lytrousthai i LXX, ibland av rhyesthai. In the NT lytrousthai is the usual verb form, and nouns are lytrosis and apolytrosis. I NT lytrousthai är den vanliga verbform och substantiv är lytrosis och apolytrosis. Occasionally agorazein is used, or exagorazein, denoting the act of purchase in the market, especially the slave market. Ibland agorazein används eller exagorazein, som betecknar själva köpet på marknaden, särskilt slavmarknaden. For "ransom" lytron and antilytron are used. För "lösensumma" Lytron och antilytron används.

In the OT I GT

In ancient Israel both property and life could be redeemed by making the appropriate payment. I det gamla Israel både egendom och liv kunde lösas genom att göra den lämplig ersättning. Since the firstborn were spared in the last plague which God visited upon Egypt, he had a special claim on these, so that the firstborn thereafter had to be redeemed by a money payment (Exod. 13:13-15). Eftersom den förstfödde skonades i den sista plågan som Gud besökte över Egypten, hade han en särskild fordran på dessa, så att den förstfödde därefter måste lösas in av en pengar betalning (Exod. 13:13-15). According to the Pentateuchal legislation, if a man lost his inheritance through debt or sold himself into slavery, he and his property could be redeemed if one near of kin came forward to provide the redemption price (Lev. 25:25-27, 47-54; cf. Ruth 4:1-12). Enligt Pentateuchal lagstiftning, om en man förlorat sin arvedel genom lån eller säljs sig som slav kunde han och hans egendom lösas om ett nära anhöriga kom fram för att ge lösenpriset (Mos 25:25-27, 47 - 54,. se Ruth 4:1-12). The kinsman-redeemer was also the avenger of blood on occasion. Den släkting-återlösare var också blodshämnaren ibland.

God's deliverance of his people from Egypt is spoken of a redemption (Exod. 6:6; 15:13), and he is Israel's Redeemer (Ps. 78:35). Guds befrielse av hans folk från Egypten talas om inlösen (Exod. 06:06, 15:13), och han är Israels Återlösare (Ps. 78:35). The emphasis here may well be upon the great output of strength needed to accomplish this objective, strength which itself serves as a kind of ransom price. Betoningen här kan mycket väl vara på den stora produktionen av styrka som krävs för att uppnå detta mål, styrka som själv tjänar som ett slags lösenpris. Once again God's people are found in captivity (Babylon), and again the language of redemption is used in connection with their release (Jer. 31:11; 50:33-34). Återigen Guds folk finns i fångenskap (Babylon), och återigen språk inlösen används i samband med deras frigivning (Jer. 31:11, 50:33-34). The probable meaning of Isa. Den troliga innebörden av Isa. 43:3 is that the conqueror of Babylon and therefore the liberator of Judah, even Cyrus, is being promised domain in Africa as a compensation for giving up captive Judah and restoring it to its inheritance in the land of Canaan. 43:3 är att erövrare av Babylon och därför befriare Juda, inte ens Cyrus har utlovas domänen i Afrika som en kompensation för att ge upp fångenskap Juda och återställa den till dess arv i Kanaans land.

The individual also is sometimes the object of God's redemption, as in Job 19:25, where the sufferer expresses his confidence in a living Redeemer who will vindicate him eventually, despite all present appearance to the contrary. Den enskilde är ibland också föremål för Guds frälsning, som i Job 19:25, där den sjuke uttrycker sitt förtroende för en levande Frälsare som kommer försvara honom så småningom, trots alla nuvarande utseende på motsatsen. Prov. Prov. 23:10-11 presents the same general cast of thought. 23:10-11 visar samma allmänna rösterna tanke.

It is rather surprising that redemption is verbally so little associated with sin in the OT. Det är ganska förvånande att inlösen verbalt är så föga samband med synden i GT. Ps. Ps. 130:8 contains the promise that Jehovah will redeem Israel from all its iniquities. 130:8 innehåller löftet att Jehova kommer lösa Israel från alla dess missgärningar. Isa. Isa. 59:20, which Paul quotes in Rom. 59:20, som Paul citerar i Rom. 11:26, says much the same thing in more general terms (cf. Isa. 44:22). 11:26, säger ungefär samma sak i mer allmänna termer (jfr. Jes. 44:22). In Ps. I Ps. 49:7 the impossibility of self-ransom for one's life is emphasized. 49:7 det är omöjligt att själv lösen för sitt liv betonas. It is possible that the scarcity of reference to redemption from sin in the OT is due to the ever-present proclamation of redemption through the sacrificial system, making formal statements along this line somewhat superfluous, Furthermore, redemption from the ills of life, such as the Babylonian captivity, would inevitably carry with it the thought that God redeems from sin, for it was sin which brought on the captivity (Isa. 40:2). Det är möjligt att bristen på hänvisning till inlösen från synden i GT beror på ständigt närvarande proklamation av inlösen genom det uppoffrande, vilket gör formella uttalanden längs denna linje ganska överflödigt, dessutom, inlösen från det onda i livet, till exempel den babyloniska fångenskapen, skulle oundvikligen bär med sig tanken att Gud återlöser från synden, för det var synd väckt den fångenskapen (Jes. 40:2).

The occurrence of numerous passages in the OT where redemption is stated in terms which do not explicitly include the element of ransom has led some scholars to conclude that redemption came to mean deliverance without any insistence upon a ransom as a condition or basis. Förekomsten av ett stort antal passager i GT där inlösen anges i termer som inte uttryckligen omfattar den del av lösen har lett till att vissa forskare att dra slutsatsen att inlösen kom att betyda befrielse utan krav på en lösensumma som ett villkor eller bas. The manifestation of the power of God in the deliverance of his people seems at times to be the sole emphasis (Deut. 9:26). Manifestationen av Guds kraft i befrielsen av sitt folk verkar ibland vara den enda vikt (Mos 9:26). But on the other hand there is no hint in the direction of the exclusion of a ransom. Men å andra sidan finns det ingen antydan i riktning uteslutande av en lösensumma. The ransom idea may well be an assumed factor which is kept in the background by the very prominence given to the element of power needed for the deliverance. Lösen idé kan mycket väl vara en antagen faktor som hålls i bakgrunden av den mycket framträdande ges till inslag av ström som behövs för befrielse.

In the NT I NT

This observation affords the necessary bridge to the NT use of redemption. Denna observation ger den nödvändiga bron till NT användning av inlösen. Certain passages in the Gospels reflect this somewhat vague use of the word as implying divine intervention in behalf of God's people without specific reference to any ransom to be paid (Luke 2:38; 24:21). Vissa passager i evangelierna återspegla detta något vaga användningen av ordet som innebär gudomligt ingripande till förmån för Guds folk utan särskild hänvisning till någon lösensumma betalas (Luk 2:38, 24:21).

Mark 10:45, though it does not contain the word "redeem," is a crucial passage for the subject, because it opens to us the mind of Christ concering his mission. Markus 10:45, även om det inte innehåller ordet "lösa", är en viktig passage för ämnet, eftersom det öppnar för oss Kristi sinne concering sitt uppdrag. His life of ministry would terminate in an act of self-sacrifice which would serve as a ransom for the many who needed it. Hans liv departement skulle sluta i en akt av självuppoffring som skulle fungera som en lösen för många som behövde det. The largest development of the doctrine in the NT comes in the writings of Paul. Den största utvecklingen av doktrinen i NT kommer i skrifter Paulus. Christ has redeemed from the curse of the law (Gal. 3:13; 4:5; exagorazein in both cases). Kristus har återlöst från förbannelsen av lagen (Gal. 3:13, 4:05, exagorazein i båda fallen). In the apostle's most concentrated section on the work of Christ he couples redemption with justification and propitiation (Rom. 3:24; cf. I Cor. 1:30). I aposteln mest koncentrerade avsnitt om Kristi verk han par inlösen med motivering och försoning (Rom. 3:24,.. CF I Kor 1:30). One prominent feature of Paul's usage is the double reference to the word, with a present application to the forgiveness of sins based on the ransom price of the shed blood of Christ (Eph. 1:7; cf. I Pet. 1:18-19), and a future application to the deliverance of the body from its present debility and liability to corruption (Rom. 8:23). En framträdande egenskap hos Paulus användning är den dubbla hänvisningen till ordet, med en nuvarande ansökan till syndernas förlåtelse på grundval av lösen priset för Kristi utgjutna blod (Ef 1:7;.. CF I Pet 1:18 - 19), och en framtida ansökan till befrielse av kroppen från dess nuvarande svaghet och skuld till korruption (Rom. 8:23). This latter event is associated with the day of redemption (Eph. 4:30), not in the sense that redemption will then be operative for the first time, but that the redemption secured by Christ and applied to the soul's forgiveness is then extended to include the body as well, so that salvation is broughtto its intended consummation. Denna senare fallet är associerad med dagen för inlösen (Ef 4:30), inte i den meningen att inlösen då blir operativ för första gången, men att inlösen fast med Kristus och appliceras på själens förlåtelse sedan utvidgas till omfatta kroppen också, så att frälsningen är broughtto dess avsedda fulländning.

Redemption, though it includes the concept of deliverance, is a more precise term. Inlösen, men det omfattar begreppet befrielse, är en mer exakt term. Otherwise it would be expected that biblical writers would make more extensive use of words denoting deliverance per se, such as lyein or rhyesthai, to the neglect of words for redeem. Annars skulle det förväntas att bibliska författare skulle mer omfattande användning av ord som betecknar befrielse i sig, såsom lyein eller rhyesthai till försummelse av ord för lösa. Yet such is not the case. Men så är inte fallet. It is significant that Paul can content himself with the use of rhyesthai when setting forth the relation of Christ's saving work for us with respect to hostile angelic powers (Col. 1:13), yet when he passes to a contemplation of the forgiveness of our sins he must change his terminology to that of redemption (Col. 1:14). Det är betecknande att Paulus kan nöja sig med att använda rhyesthai när som anger förhållandet mellan Kristi frälsande arbete för oss när det gäller fientliga änglalika befogenheter (Kol 1:13), men när han övergår till en kontemplation över förlåtelse för våra synder han måste ändra sin terminologi som inlösen (Kol 1:14). No word in the Christian vocabulary deserves to be held more precious than Redeemer, for even more than Savior it reminds the child of God that his salvation has been purchased at a great and personal cost, for the Lord has given himself for our sins in order to deliver us from them. Inget ord i den kristna vokabulären förtjänar att hållas dyrbarare än Återlösare, för ännu mer än Frälsare påminner Guds barn att hans frälsning har köpts till ett bra och personlig kostnad, för Herren har gett sig för våra synder för att att befria oss från dem.

EF Harrison EF Harrison
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross; J. Schneider and C. Brown, NIDNTT, III, 177ff.; O. Procksch et al., TDNT, IV, 328ff.; RJ Banks, ed., Reconciliation and Hope; V. Taylor, Forgiveness and Reconciliation; BB Warfield, The Plan of Salvation; J. Murray, Redemption, Accomplished and Applied; S. Lyonnet and L. Sabourin, Sin, Redemption, and Sacrifice. L. Morris, den apostoliska förkunnelsen av korset, J. Schneider och C. Brown, NIDNTT, III, 177ff,. O. Procksch et al, TDNT, IV, 328ff,.. RJ Banks, ed, försoning och hopp.; V. Taylor, förlåtelse och försoning, BB Warfield, Frälsningsplanen, J. Murray, Redemption, genomföras och tillämpas, S. Lyonnet och L. Sabourin, synd, inlösen och offer.


Redemption Inlösen

Catholic Information Katolsk information

The restoration of man from the bondage of sin to the liberty of the children of God through the satisfactions and merits of Christ. Restaureringen av människan från syndens bojor till frihet Guds barn genom tillfredsställelse och fördelarna med Kristus.

The word redemptio is the Latin Vulgate rendering of Hebrew kopher and Greek lytron which, in the Old Testament means generally a ransom-price. Ordet redemptio är den latinska Vulgata rendering av hebreiska kopher och grekiska Lytron som i Gamla testamentet betyder i allmänhet en lösensumma-pris. In the New Testament, it is the classic term designating the "great price" (1 Corinthians 6:20) which the Redeemer paid for our liberation. I Nya Testamentet är det klassiska uttrycket betecknar den "stora priset" (1 Kor 6:20), som Frälsaren betalade för vår befrielse. Redemption presupposes the original elevation of man to a supernatural state and his downfall from it through sin; and inasmuch as sin calls down the wrath of God and produces man's servitude under evil and Satan, Redemption has reference to both God and man. Inlösen förutsätter ursprungliga höjden av mannen till en övernaturlig stat och hans fall från det genom synden, och eftersom synden kallar ner Guds vrede och producerar människans slaveri i onda och Satan, har Inlösen hänvisning till både Gud och människa. On God's part, it is the acceptation of satisfactory amends whereby the Divine honour is repaired and the Divine wrath appeased. På Guds sida är det acceptans av tillfredsställande ändrar där det gudomliga ära repareras och den gudomliga vrede blidkas. On man's part, it is both a deliverance from the slavery of sin and a restoration to the former Divine adoption, and this includes the whole process of supernatural life from the first reconciliation to the final salvation. På människans del är det både en befrielse från syndens slaveri och återställande till den tidigare gudomliga antagande, och detta inkluderar hela processen med övernaturliga liv från den första avstämningen till den slutliga frälsningen. That double result, namely God's satisfaction and man's restoration, is brought about by Christ's vicarious office working through satisfactory and meritorious actions performed in our behalf. Att dubbel resultat, nämligen Guds tillfredsställelse och människans restaurering sker genom Kristi ställföreträdande kontor arbetar genom tillfredsställande och meriterande åtgärder som utförs för vår skull.

I. NEED OF REDEMPTION I. behov av återlösning

When Christ came, there were throughout the world a deep consciousness of moral depravation and a vague longing for a restorer, pointing to a universally felt need of rehabilitation (see Le Camus, "Life of Christ", I, i). När Kristus kom, fanns det i hela världen en djup medvetenhet om moralisk förfall och en vag längtan efter en konservator, pekar på en filt allmänt behov av rehabilitering (se Le Camus, "Life of Christ", I, I). From that subjective sense of need we should not, however, hastily conclude to the objective necessity of Redemption. Från den subjektiva känslan av behov som vi inte bör dock hastigt sluta till målet nödvändighet Redemption. If, as is commonly held against the Traditionalist School, the low moral condition of mankind under paganism or even under the Jewish Law is, in itself, apart from revelation no proof positive of the existence of original sin, still less could it necessitate Redemption. Om, som vanligen hålls mot Traditionella skolan är den låga moraliska tillståndet för mänskligheten enligt hedendom och även under den judiska lagen i sig, bortsett från uppenbarelse inga bevis positivt att det finns arvsynden, ännu mindre kan det kräva inlösen. Working on the data of Revelation concerning both original sin and Redemption, some Greek Fathers, like St. Athanasius (De incarnatione, in PG, XXV, 105), St. Cyril of Alexandria (Contra Julianum in PG, LXXV, 925) and St. John Damascene (De fide orthodoxa, in P. G, XCIV, 983), so emphasized the fitness of Redemption as a remedy for original sin as almost to make it appear the sole and necessary means of rehabilitation. Att arbeta på uppgifter från Uppenbarelseboken om både arvsynden och inlösen, vissa grekiska fäderna, som St Athanasius (De incarnatione i PG, XXV, 105), St Kyrillos av Alexandria (Contra Julianum i PG, LXXV, 925) och St . John Damascene (De fide orthodoxa, i P. G, XCIV, 983), så betonade lämplighet Inlösen som ett botemedel mot arvsynden som nästan så att det visas det enda och nödvändiga medel för rehabilitering. Their sayings, though qualified by the oft-repeated statement that Redemption is a voluntary work of mercy, probably induced St. Anselm (Cur Deus homo, I) to pronounce it necessary in the hypothesis of original sin. Deras ord, men kvalificerade genom ofta upprepade påståendet att Inlösen är en frivillig verk av nåd, förmodligen inducerad St Anselm (Cur Deus homo, I) för att uttala det nödvändigt hypotesen om arvsynden. That view is now commonly rejected, as God was by no means bound to rehabilitate fallen mankind. Denna uppfattning är nu allmänt avvisas, eftersom Gud var ingalunda skyldig att rehabilitera fallit mänskligheten. Even in the event of God decreeing, out of his own free volition, the rehabilitation of man, theologians point out other means besides Redemption, vg Divine condonation pure and simple on the sole condition of man's repentance, or, if some measure of satisfaction was required, the mediation of an exalted yet created interagent. Även i händelse av Guds decreeing, ur egen fri vilja, upprustning av människan, teologer pekar ut andra sätt förutom Redemption, vg Divine bifall ren och enkel på det enda villkoret för människans ånger, eller om ett visst mått av tillfredsställelse var krävs medling av en upphöjd men skapade interagent. In one hypothesis only is Redemption, as described above, deemed absolutely necessary and that is if God should demand an adequate compensation for the sin of mankind. I en hypotes endast Redemption, som beskrivits ovan, anses absolut nödvändigt, och det är om Gud skulle kräva en lämplig ersättning för synd mänskligheten. The juridical axiom "honor est in honorante, injuria in injuriato" (honour is measured by the dignity of him who gives it, offence by the dignity of him who receives it) shows that mortal sin bears in a way an infinite malice and that nothing short of a person possessing infinite worth is capable of making full amends for it. Den juridiska axiomet "ära est i honorante, injuria i injuriato" (heder mäts genom värdighet av honom som ger den, gärningen värdighet den som får det) visar att dödssynd bär på ett sätt ett oändligt illvilja och att ingenting kort för en person som har oändligt värde är kapabla att göra hela gottgöra för det. True, it has been suggested that such a person might be an angel hypostatically united to God, but, whatever be the merits of this notion in the abstract, St. Paul practically disposes of it with the remark that "both he that sanctifieth, and they who are sanctified, are all of one" (Hebrews 2:11), thus pointing to the God-Man as the real Redeemer. Sant, har det föreslagits att en sådan person skulle kunna vara en ängel hypostatically förenad med Gud, men oavsett vara fördelarna med detta begrepp i teorin, avyttrar Paulus praktiskt om det med anmärkningen att "både han att helgar och de som är helgade, är alla en "(Hebreerbrevet 2:11), vilket pekar på Gud-Man som den verkliga Frälsare.

II. II. MODE OF REDEMPTION LÄGE FÖR INLÖSEN

The real redeemer is Jesus Christ, who, according to the Nicene creed, "for us men and for our salvation descended from Heaven; and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary and became man. He was also crucified for us, suffered under Pontius Pilate and was buried". Den verkliga återlösare är Jesus Kristus, som enligt den nicenska trosbekännelsen, "för oss män och för vår frälsning steg ned från himmelen,. Och var inkarnerad av den Helige Ande av Jungfru Maria och blivit människa han också blev korsfäst för oss, lidit under Pontius Pilatus och begravdes ". The energetic words of the Greek text [Denzinger-Bannwart, n. De energiska ord i den grekiska texten [Denzinger-Bannwart, n. 86 (47)], enanthropesanta, pathonta, point to incarnation and sacrifice as the groundwork of Redemption. 86 (47)], enanthropesanta, pathonta, peka på inkarnation och offer som grunden för inlösen. Incarnation - that is, the personal union of the human nature with the Second Person of the Blessed Trinity - is the necessary basis of Redemption because this, in order to be efficacious, must include as attributions of the one Redeemer both the humiliation of man, without which there would be no satisfaction, and the dignity of God, without which the satisfaction would not be adequate. Inkarnationen - det vill säga den personliga föreningen mellan den mänskliga naturen med den andra personen i den heliga Treenigheten - är den nödvändiga grunden för Inlösen eftersom detta, för att vara effektiva, måste inkludera som avskrivningarna av en Återlösare både förnedring av människan, utan vilken det inte skulle finnas någon tillfredsställelse och värdighet Guds, utan vilken tillfredsställelse inte skulle vara tillräcklig. "For an adequate satisfaction", says St. Thomas, "it is necessary that the act of him who satisfies should possess an infinite value and proceed from one who is both God and Man" (III:1:2 ad 2um). "För en adekvat tillfredsställelse", säger Thomas, "är det nödvändigt att agera av honom som uppfyller bör ha ett oändligt värde och utgå från en som är både Gud och människa" (III: 1:2 ad 2um). Sacrifice, which always carries with it the idea of suffering and immolation (see Lagrange, "Religions semitiques", 244), is the complement and full expression of Incarnation. Offer, som alltid bär med sig idén om lidande och immolation (se Lagrange, "religioner semitiques", 244), är komplement och fullt uttryck inkarnationen. Although one single theandric operation, owing to its infinite worth, would have sufficed for Redemption, yet it pleased the Father to demand and the Redeemer to offer His labours, passion, and death (John 10:17-18). Även en enda theandric operation, på grund av sin oändliga värde, skulle ha räckt för inlösen, men det behagade Fadern till efterfrågan och Återlösaren att erbjuda hans arbete, passion och död (Joh 10:17-18). St. Thomas (III:46:6 ad 6um) remarks that Christ wishing to liberate man not only by way of power but also by way of justice, sought both the high degree of power which flows from His Godhead and the maximum of suffering which, according to the human standard, would be considered sufficient satisfaction. St Thomas (III: 46:6 ad 6um) anmärkningar som Kristus vill befria människan inte bara i form av makt, men också i form av rättvisa, sökte både den höga graden av makt som flödar från hans gudomlighet och den maximala lidande som Enligt den mänskliga standarden, skulle vara tillräcklig tillfredsställelse. It is in this double light of incarnation and sacrifice that we should always view the two concrete factors of Redemption, namely, the satisfaction and the merits of Christ. Det är i denna dubbla ljus inkarnation och offra att vi alltid ska se de två konkreta faktorer Redemption, nämligen tillfredsställelse och fördelarna med Kristus.

A. Satisfaction of Christ A. Nöjd Kristi

Satisfaction, or the payment of a debt in full, means, in the moral order, an acceptable reparation of honour offered to the person offended and, of course, implies a penal and painful work. Nöjd eller betalning av en skuld i sin helhet, innebär i den moraliska ordningen, erbjöd en acceptabel ersättning för heder till personen förolämpad och, naturligtvis, innebär en straffrättslig och smärtsam arbete. It is the unmistakable teaching of Revelation that Christ offered to His heavenly Father His labours, sufferings, and death as an atonement for our sins. Det är den omisskännliga undervisning i Uppenbarelseboken att Kristus erbjuds sin himmelske Fader Hans arbete, lidanden och död som en försoning för våra synder. The classical passage of Isaias (lii-liii), the Messianic character of which is recognized by both Rabbinical interpreters and New Testament writers (see Condamin, "Le livre d'Isaie" Paris, 1905), graphically describes the servant of Jahveh, that is the Messias, Himself innocent yet chastized by God, because He took our iniquities upon Himself, His self-oblation becoming our peace and the sacrifice of His life a payment for our transgressions. Den klassiska tidens Isaias (LII-LIII), den messianska karaktär som erkänns av både rabbinska tolkar och Nya testamentets författare (se Condamin, "Le livre d'Isaïe" Paris, 1905), beskriver grafiskt tjänare Jahve, som är Messias, själv oskyldig men chastized av Gud, eftersom Han tog våra synder på sig, hans egen oblation bli vår fred och offret av sitt liv en betalning för våra överträdelser. The Son of Man proposes Himself as a model of self-sacrificing love because He "is not come to be ministered unto, but to minister and to give his life a redemption for many" (lytron anti pollon) (Matthew 20:28; Mark 10:45). Människosonen föreslår själv som en förebild för självuppoffrande kärlek eftersom han "inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många" (Lytron anti Pollon) (Matteus 20:28, Mark 10:45). A similar declaration is repeated on the eve of the Passion at the Last Supper: "Drink ye all of this. For this is my blood of the new testament, which shall be shed for many unto remission of sins" (Matthew 26:27, 28). En liknande förklaring upprepas på tröskeln till Passion vid den sista måltiden: "Drick allt detta för detta är mitt blod, förbundsblodet, som skall utgjutet för många till syndernas förlåtelse." (Matt 26:27, 28). In view of this and of the very explicit assertion of St. Peter (1 Peter 1:11) and St. John (1 John 2:2) the Modernists are not justified in contending that "the dogma of Christ's expiatory death is not evangelic but Pauline" (prop. xxxviii condemned by the Holy Office in the Decree "Lamentabili" 3 July, 1907). Mot bakgrund av detta och den mycket tydliga påstående i Peterskyrkan (1 Petrus 1:11) och Johannes (1 Joh 2:2) modernisterna inte är berättigade hävdat att "dogmen om Kristi försonande död är inte evangelisk men Pauline "(prop. XXXVIII fördömts av den heliga kontoret i förordningen" Lamentabili "jul 3, 1907). Twice (1 Corinthians 11:23, 15:3) St. Paul disclaims the authorship of the dogma. Två gånger (1 Kor 11:23, 15:3) Paulus frånsäger sig författare till dogm. He is, however, of all the New Testament writers, the best expounder of it. Han är dock av alla Nya testamentets författare, den bästa expounder av det. The redeeming sacrifice of Jesus is the theme and burden of the whole Epistle to the Hebrews' and in the other Epistles which the most exacting critics regard as surely Pauline, there is all but a set theory. Den försonande offer Jesus är temat och bördan av hela Hebreerbrevet "och i de övriga breven som de mest krävande kritikerna betraktar som säkert Pauline, det är allt, men en viss teori. The main passage is Rom., iii, 23 sq.: "For all have sinned, and do need the glory of God. Being justified freely by his grace, through the redemption, that is in Christ Jesus, Whom God hath proposed to be a propitiation, through faith in his blood, to the shewing of his justice, for the remission of former sins." Den huvudsakliga passagen är Rom, III, 23 sq:.. "Alla har syndat och behöver Guds härlighet motiveras fritt genom hans nåd, genom inlösen, som är i Kristus Jesus, som Gud har föreslagit att en försoning, genom tron ​​på hans blod, att föregiver sin rättvisa, till syndernas tidigare synder. " Other texts, like Eph., ii, 16; Col., i, 20; and Gal., iii, 13, repeat and emphasize the same teaching. Andra texter, som Ef, ii, 16,. Col, I, 20,. Samt Gal, iii, 13, upprepa och betona samma undervisning. The early Fathers, engrossed as they were by the problems of Christology have added but little to the soteriology of the Gospel and St. Paul. De tidiga kyrkofäderna, uppslukad som de var av problemen i kristologi har lagt föga till soteriologi av evangeliet och St Paul. It is not true, however, to say with Ritschl (" Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung", Bonn, 1889), Harnack ("Precis de l'histoire des dogmes", tr. Paris, 1893), Sabatier ("La doctrine de l'expiation et son evolution historique", Paris, 1903) that they viewed Redemption only as the deification of humanity through incarnation and knew nothing of Christ's vicarious satisfaction. Det är inte sant, men att säga med Ritschl ("Die Christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung", Bonn, 1889), Harnack ("Precis de l'histoire des dogmes", tr. Paris, 1893), Sabatier (" La lära de l'försoning et son evolution Historique ", Paris, 1903) att de visade Inlösen endast som förgudning av mänskligheten genom inkarnation och visste ingenting om Kristi ställföreträdande tillfredsställelse. "An impartial inquiry", says Riviere, "clearly shows two tendencies: one idealistic, which views salvation more as the supernatural restoration of mankind to an immortal and Divine life, the other realistic, which considers it rather as the expiation of our sins through the death of Christ. The two tendencies run side by side with an occasional contact, but at no time did the former completely absorb the latter, and in course of time, the realistic view became preponderant" (Le dogme de la redemption, p. 209). "En opartisk utredning", säger Riviere, "visar tydligt två tendenser: en idealistisk, som ser frälsningen mer som det övernaturliga återställande av mänskligheten till en odödlig och gudomlig liv, den andra realistiska, som anser att det snarare som försoning för våra synder genom Kristi död. De två tendenserna drivs sida vid sida med en tillfällig kontakt, men inte vid något tillfälle gjorde förra helt absorbera senare, och med tiden blev realistisk syn dominerande "(Le dogme de la inlösen, sid. 209). St. Anselm's famous treatise "Cur Deus homo" may be taken as the first systematic presentation of the doctrine of Redemption, and, apart from the exaggeration noted above, contains the synthesis which became dominant in Catholic theology. St Anselm berömda avhandling "Cur Deus homo" kan tas som den första systematiska presentationen av läran om Inlösen, och bortsett från överdrift nämnts ovan innehåller syntesen som blev dominerande i katolsk teologi. Far from being adverse to the satisfactio vicaria popularized by St. Anselm, the early Reformers accepted it without question and even went so far as to suppose that Christ endured the pains of hell in our place. Långt ifrån att vara negativa till satisfactio Vicaria populariserades av St Anselm, accepterade de tidiga reformatorerna utan fråga och gick så långt som att tro att Kristus utstod smärtan i helvetet i vårt ställe. If we except the erratic views of Abelard, Socinus (d. 1562) in his "de Deo servatore" was the first who attempted to replace the traditional dogma of Christ's vicarious satisfaction by a sort of purely ethical exemplarism. Om vi ​​undantar de oregelbundna utsikt över Abelard, Socinus (död 1562) i hans "de Deo servatore" var den första som försökte ersätta den traditionella dogmen om Kristi ställföreträdande tillfredsställelse genom ett slags rent etiska exemplarism. He was and is still followed by the Rationalist School which sees in the traditional theory all but defined by the Church, a spirit of vindictiveness unworthy of God and a subversion of justice in substituting the innocent for the guilty. Han var och är fortfarande följs av den rationalistiska skolan som ser i den traditionella teorin alla men definieras av kyrkan, en anda av hämndlystnad ovärdigt Gud och en underminering av rättvisa ersätta oskyldiga för den skyldige. The charge of vindictiveness, a piece of gross anthropomorphism, comes from confounding the sin of revenge and the virtue of justice. Avgiften för hämndlystnad, en bit grov antropomorfism, kommer från confounding synd hämnd och dygd rättvisa. The charge of injustice ignores the fact that Jesus, the juridical head of mankind (Ephesians 1:22), voluntarily offered Himself (John 10:15), that we might be saved by the grace of one Saviour even as we had been lost by the fault of the one Adam (Romans 5:15). Avgiften för orättvisa bortser från det faktum att Jesus, den juridiska chefen för mänskligheten (Ef 1:22), frivilligt erbjöd sig själv (Joh 10:15), så att vi kan bli frälsta av nåd en frälsare även när vi hade förlorat fel av en Adam (Romarbrevet 5:15). It would be a crude conception indeed to suppose that the guilt or culpability of men passed from the consciences of men to the conscience of Christ: the penalty alone was voluntarily assumed by the Redeemer and, in paying it, He washed away our sins and restored us to our former supernatural state and destination. Det skulle vara en grov uppfattning verkligen att anta att skuld eller skuld av män gått från samveten män att samvete Kristus straffet ensamt frivilligt övertagits av Återlösaren, och i att betala den, tvättade han bort våra synder och återställs oss till vår gamla övernaturliga stat och destination.

B. Merits of Christ B. Bedömning av Kristus

Satisfaction is not the only object and value of Christ's theandric operations and sufferings; for these, beside placating God, also benefit man in several ways. Tillfredsställelse är inte den enda föremålet och värdet av Kristi theandric verksamhet och lidanden, för dessa, förutom blidka Gud, också gynna människor på flera sätt. They possess, in the first place, the power of impetration or intercession which is proper to prayer, according to John, xi, 42: "And I knew that thou hearest me always." De har, i första hand, makt impetration eller förbön som är lämpligt till bön, enligt John, xi, 42: "Och jag visste att du hör mig alltid." However, as satisfaction is the main factor of Redemption with regard to God's honour, so man's restoration is due principally to the merits of Christ. Men eftersom tillfredsställelse är den viktigaste faktorn för inlösen med hänsyn till Guds ära, så människans restaurering beror främst på fördelarna med Kristus. That merit, or the quality which makes human acts worthy of a reward at the hands of another, attaches to the works of the Redeemer, is apparent from the easily ascertained presence in them of the usual conditions of merit, namely Det meriter, eller kvaliteten som gör mänskliga handlingar värda en belöning i händerna på en annan, fäster verk av Frälsaren, framgår av lätt konstaterat närvaron i dem om de allmänna villkoren för meriter, nämligen

the wayfarer state (John 1:14); The Wayfarer staten (Joh 1:14);

moral liberty (John 10:18); moraliska frihet (Joh 10:18);

conformity to the ethical standard (John 8:29); and överensstämmelse med den etiska standarden (Joh 8:29), och

Divine promise (Isaiah 53:10). Guds löfte (Jesaja 53:10).

Christ merited for Himself, not indeed grace nor essential glory which were both attached and due to the Hypostatic Union, but accidental honour (Hebrews 2:9) and the exaltation of His name (Phil., ii, 9-10). Kristus meriterade för sig själv, inte i själva verket nåd eller väsentliga härlighet som var både bifogade och på grund av den hypostatic unionen, men oavsiktlig ära (Hebreerbrevet 2:9) och upphöjelse av hans namn (Fil., ii, 9-10). He also merited for us. Han förtjänade också för oss. Such Biblical phrases as to receive "of his fulness" (John 1:16), to be blessed with His blessings (Ephesians 1:3), to be made alive in Him (1 Corinthians 15:22), to owe Him our eternal salvation (Hebrews 5:9) clearly imply a communication from Him to us and that at least by way of merit. Sådana bibliska fraser för att ta emot "av hans fullhet" (Joh 1:16), att bli välsignade med Sina välsignelser (Ef 1:03), göras levande i honom (1 Kor 15:22), att skyldig honom vår eviga frälsning (Heb 5:9) innebär klart ett meddelande från honom till oss och att minst genom meriter. The Council of Florence [Decretum pro Jacobitis, Denzinger-Bannwart, n. Rådet i Florens [Decretum pro Jacobitis, Denzinger-Bannwart, n.. 711 (602)] credits man's deliverance from the domination of Satan to the merit of the Mediator, and the Council of Trent (Sess. V, cc. iii, vii, xvi and canons iii, x) repeatedly connects the merits of Christ and the development of our supernatural life in its various phases. 711 (602)] krediter människans befrielse från dominansen av Satan till värdet av medlaren, och rådet av Trent (Sess. V cc. III, VII, XVI och kanoner III, X) ansluter upprepade fördelarna med Kristus och utvecklingen av vår övernaturliga livet i dess olika faser. Canon iii of Session V says anathema to whoever claims that original sin is cancelled otherwise than by the merits of one Mediator, Our Lord Jesus Christ, and canon x of Session VI defines that man cannot merit without the justice through which Christ merited our justification. Canon iii of Session V säger styggelse för den som hävdar att arvsynden avbryts på annat sätt än genom fördelarna med en medlare, vår Herre Jesus Kristus, och Canon X of Session VI anger att man inte kan förtjäna utan rättvisa genom vilken Kristus förtjänade vår motivering.

The objects of Christ's merits for us are the supernatural gifts lost by sin, that is, grace (John 1:14, l6) and salvation (1 Corinthians 15:22); the preternatural gifts enjoyed by our first parents in the state of innocence are not, at least in this world, restored by the merits of Redemption, as Christ wishes us to suffer with Him in order that we may be glorified with Him (Romans 8:17). Föremålet för Kristi förtjänster för oss är de övernaturliga gåvor förlorade med synden, dvs nåd (Joh 1:14, L6) och frälsning (1 Kor 15:22), de övernaturliga gåvor som åtnjuts av våra första föräldrar i det statligt av oskuld inte, åtminstone i den här världen, återställas genom förtjänster Redemption, som Kristus önskar oss att lida med honom, för att vi må förhärligas med Honom (Romarbrevet 8:17). St. Thomas explaining how Christ's merits pass on to us, says: Christ merits for others as other men in the state of grace merit for themselves (III:48:1). Thomas förklarar hur Kristi meriter vidarebefordra till oss, säger: Kristus meriter för andra som andra män i tillstånd av nåd meriter för sig själva (III: 48:1). With us merits are essentially personal. Hos oss förtjänar huvudsak personliga. Not so with Christ who, being the head of our race (Ephesians 4:15-5:23), has, on that score, the unique prerogative of communicating to the subordinate personal members the Divine life whose source He is. Inte så med Kristus som är chef för vår ras (Ef 4:15 till 5:23), har, på den punkten, den unika privilegium att kommunicera med de underordnade personliga medlemmarna det gudomliga livet vars källa är han. "The same motion of the Holy Ghost", says Schwalm, "which impels us individually through the various stages of grace toward life eternal, impels Christ but as the leader of all; and so the same law of efficacious Divine motion governs the individuality of our merits and the universality of Christ's merits" (Le Christ, 422). "Samma rörelse den helige Ande", säger Schwalm ", som driver oss personligen genom de olika stadierna av nåd mot evigt liv, driver Kristus men som ledare för alla, och så samma lag effektiva gudomliga rörelse styr individualitet våra meriter och universalitet Kristi meriter "(Le Kristus, 422). It is true that the Redeemer associates others to Himself "For the perfecting of the saints, . . . for the edifying of the body of Christ" (Ephesians 4:12), but their subordinate merit is only a matter of fitness and creates no right, whereas Christ, on the sole ground of His dignity and mission can claim for us a participation in His Divine privileges. Det är sant att Frälsaren associerar andra till sig själv "För göra de heliga, ... för uppbyggliga av Kristi kropp" (Ef 4:12), men deras underordnade meriter är bara en fråga om lämplighet och skapar ingen rätt, medan Kristus kan enbart på grund av hans värdighet och mission anspråk för oss en andel i hans gudomliga privilegier.

All admit, in Christ's meritorious actions, a moral influence moving God to confer on us the grace through which we merit. Alla medger i Kristi förtjänstfulla insatser, en moralisk påverkan rör Gud att ge oss den nåd genom vilken vi förtjänar. Is that influence merely moral or does it effectively concur in the production of grace? Är det inflytande enbart moraliska eller är det faktiskt instämmer i produktionen av nåd? From such passages as Luke, vi 19, "virtue went out from him", the Greek Fathers insist much on the dynamis zoopoios or vis vivifica, of the Sacred Humanity, and St. Thomas (III:48:6) speaks of a sort of efficientia whereby the actions and passions of Christ, as vehicle of the Divine power, cause grace by way of instrumental force. Från sådana passager som Lukas, VI 19, "dygd gick ut från honom", de grekiska kyrkofäderna insisterar mycket på dynamis zoopoios eller vis vivifica, den heliga mänskliga och St Thomas (III: 48:6) talar om ett slags av efficientia varvid åtgärder och passioner Kristus, som fordon av den gudomliga makten, orsakar nåd genom instrumentell kraft. Those two modes of action do not exclude each other: the same act or set of acts of Christ may be and probably is endowed with twofold efficiency, meritorious on account of Christ's personal dignity, dynamic on account of His investment with Divine power. De två verkningssätt utesluter inte varandra: samma handling eller uppsättning av handlingar Kristus får och förmodligen är utrustad med dubbla effektivitet, meriterande på grund av Kristi personliga värdighet, dynamisk på grund av sin investering med gudomlig makt.

III. III. ADEQUACY OF REDEMPTION Tillräckliga INLÖSEN

Redemption is styled by the "Catechism of the Council of Trent" (1, v, 15) "complete, integral in all points, perfect and truly admirable". Inlösen stylad av "Katekes rådet av Trent" (1, v, 15) "komplett, integrerad i alla punkter, perfekt och verkligen beundransvärd". Such is the teaching of St. Paul: "where sin abounded, grace did more abound" (Romans 5:20), that is, evil as the effects of sin are, they are more than compensated by the fruits of Redemption. Sådan är undervisningen i Paulus: "där synden överflödade, nåden mer överflöd" (Rom 5:20), det vill säga ont då effekterna av synd är, de är mer än kompenseras av frukterna av inlösen. Commenting on that passage St. Chrysostom (Hom. X in Rom., in PG, LX, 477) compares our liability to a drop of water and Christ's payment to the vast ocean. Kommentera det avsnittet St Chrysostomos (Hom. X i Rom., I PG, LX, 477) jämför vårt ansvar gentemot en droppe vatten och Kristi betalning till det stora havet. The true reason for the adequacy and even superabundance of Redemption is given by St. Cyril of Alexandria: "One died for all . . . but there was in that one more value than in all men together, more even than in the whole creation, for, beside being a perfect man, He remained the only son of God" (Quod unus sit Christus, in PG, LXXV, 135fi). Den verkliga anledningen till tillräckliga och även överflöd av Redemption ges av Kyrillos av Alexandria: "En dog för alla ... men det var i den en mer värde än alla män tillsammans, jämnare än i hela skapelsen, för, förutom att vara en perfekt människa, förblev han den ende Guds son "(Quod Unus sitta Christus, i PG, LXXV, 135fi). St. Anselm (Cur Deus homo, II, xviii) is probably the first writer who used the word "infinite," in connection with the value of Redemption: "ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur et plus in infinitum". St Anselm (Cur Deus homo, II, xviii) är förmodligen den första författare som använde ordet "oändlig", i samband med värdet av Inlösen "ut sufficere possit ad solvendum Quod pro peccatis totius Mundi debetur et plus i oändlighet" . This way of speaking was strongly opposed by John Duns Scotus and his school on the double plea that the Humanity of Christ is finite and that the qualification of infinite would make all Christ's actions equal and place each of them on the same level with His sublime surrender in the Garden and on Calvary. Detta sätt att tala motsatte sig kraftigt John Duns Scotus och hans skola på den dubbla grunden att mänskligheten av Kristus är ändlig och att kvalificering av oändlig skulle göra alla Kristi handlingar lika och placera en av dem på samma nivå med hans sublima kapitulation i trädgården och på Golgata. However the word and the idea passed into current theology and were even officially adopted by Clement VI (Extravag. Com. Unigenitus, V, IX, 2), the reason given by the latter, "propter unionem ad Verbum", being the identical one adduced by the Fathers. Men ordet och tanken övergått i nuvarande teologi och var även officiellt antagits av Clemens VI (Extravag. Com. Unigenitus, V, IX, 2), orsaken ges av den senare, "propter unionem ad Verbum", är den identisk en åberopas av fäderna. If It is true that; according to the axiom "actiones sunt suppositorum", the value of actions is measured by the dignity of the person who performs them and whose expression and coefficient they are, then the theandric operations must be styled and are infinite because they proceed from an infinite person. Om det är sant att, i enlighet med axiomet "actiones sunt suppositorum", värdet av åtgärder mäts genom värdighet person som utför dem och vars uttryck och koefficient de är, då theandric verksamheten ska stylas och är oändliga eftersom komma från ett oändligt personen. Scotus's theory wherein the infinite intrinsic worth of the theandric operations is replaced by the extrinsic acceptation of God, is not altogether proof against the charge of Nestorianism leveled at it by Catholics like Schwane and Rationalists like Harnack. Scotus teori där oändligt egenvärde i theandric verksamheten ersätts med yttre acceptans av Gud, är inte helt bevis mot laddning av Nestorianism riktats mot den av katoliker som Schwane och rationalister som Harnack. His arguments proceed from a double confusion between the person and the nature, between the agent and the objective conditions of the act. Hans argument utgår från en dubbel förvirring mellan personen och naturen, mellan agenten och de objektiva villkoren i lagen. The Sacred Humanity of Christ is, no doubt the immediate principle of Christ's satisfactions and merits, but that principle (principium quo) being subordinate to the Person of the Word (principium quod), borrows from it the ultimate and fixed value, in the present case infinite, of the actions it performs. Den Heliga mänskligheten av Kristus är, utan tvekan den omedelbara princip Kristi tillfredsställelse och meriter, men denna princip (principium quo) är underordnad person i Word (principium Quod), lånar från den ultimata och fast värde, i detta fall oändligt, av de åtgärder den utför. On the other hand, there is in Christ's actions, as in our own, a double aspect, the personal and the objective: in the first aspect only are they uniform and equal while, viewed objectively, they must needs vary with the nature, circumstances, and finality of the act. Å andra sidan finns det i Kristi handlingar, som i vår egen, en dubbel aspekt, det personliga och det målet: i den första aspekten bara är de enhetliga och lika när objektivt sett måste de behov varierar med art, omständigheter , och slutgiltiga lagen.

From the adequacy and even superabundance of Redemption as viewed in Christ our Head, it might be inferred that there is neither need nor use of personal effort on our part towards the performance of satisfactory works or the acquisition of merits. Från tillräckliga och även överflöd av Inlösen sett i Kristus vår huvud, skulle man kunna dra slutsatsen att det varken behöver eller användning av personlig ansträngning från vår sida mot utförandet av tillfredsställande arbeten eller förvärv av meriter. But the inference would be fallacious. Men slutsatsen skulle vara vilseledande. The law of cooperation, which obtains all through the providential order, governs this matter particularly. Lagen om samarbete som får allt genom försynens ordning, styr denna fråga särskilt. It is only through, and in the measure of, our co-operation that we appropriate to ourselves the satisfactions and merits of Christ. Det är bara genom och i måttet på, vårt samarbete som vi bör själva de tillfredsställelse och fördelarna med Kristus. When Luther, after denying human liberty on which all good works rest, was driven to the makeshift of "fiducial faith" as the sole means of appropriating the fruits of Redemption, he not only fell short of, but also ran counter to, the plain teaching of the New Testament calling upon us to deny ourselves and carry our cross (Matthew 16:24), to walk in the footsteps of the Crucified (1 Peter 2:21), to suffer with Christ in order to be glorified with Him (Rom. viii, 17), in a word to fill up those things that are wanting to the sufferings of Christ (Colossians 1:24). När Luther, efter att förneka människans frihet som alla bra arbeten vila drevs till provisoriska för "referensmarkören tro" som det enda sättet att tillägna frukterna av Redemption, han inte bara levde upp till, men också stred mot, slätten undervisning i Nya testamentet kallar på oss att förneka oss själva och bära vårt kors (Matt 16:24), att gå i fotspåren av den korsfäste (1 Petrus 2:21), att lida med Kristus för att kunna förhärligas med honom ( Rom. VIII, 17), med ett ord för att fylla upp de saker som vill Kristi lidanden (Kol 1:24). Far from detracting from the perfection of Redemption, our daily efforts toward the imitation of Christ are the test of its efficacy and the fruits of its fecundity. Långt ifrån förringa fulländning Redemption, våra dagliga ansträngningar mot imitation av Kristus är testet av dess effekt och frukterna av dess fruktsamhet. "All our glory", says the Council of Trent, "is in Christ in whom we live, and merit, and satisfy, doing worthy fruits of penance which from Him derive their virtue, by Him are presented to the Father, and through Him find acceptance with God" (Sess. XIV, c. viii) "All vår ära", säger rådet av Trent, "är i Kristus i vilken vi lever, och meriter, och uppfylla, gör värdiga frukter botgöring som från honom får sin dygd, av Honom presenteras till Fadern, och genom honom hitta acceptans med Gud "(Sess. XIV, c. viii)

IV. IV. UNIVERSALITY OF REDEMPTION Universalitet INLÖSEN

Whether the effects of Redemption reached out to the angelic world or to the earthly paradise is a disputed point among theologians. Huruvida effekterna av inlösen nådde ut till änglarnas värld eller det jordiska paradiset är ett omtvistat punkt bland teologer. When the question is limited to fallen man it has a clear answer in such passages as I John, ii, 2; I Tim. När frågan är begränsad till fallna människan har ett tydligt svar i sådana passager som jag John, ii, 2, jag Tim. ii, 4, iv, 10; II Cor., v, 16; etc., all bearing out the Redeemer's intention to include in His saving work the universality of men without exception. ii, 4, IV, 10, II Kor, v, 16,. etc, alla med ut Frälsaren avsikt att i hans frälsande arbete universalitet män utan undantag. Some apparently restrictive texts like Matt., xx, 28 xxvi, 28; Rom., v, 15; Heb., ix, 28, where the words "many" (Multi), "more" (plures), are used in reference to the extent of Redemption, should be interpreted in the sense of the Greek phrase no pollon, which means the generality of men, or by way of comparison, not between a portion of mankind included in, and another left out of, Redemption, but between Adam and Christ. Några till synes restriktiva texter som Matt, xx, 28 XXVI, 28,. Rom, v, 15,. Heb, IX, 28, där orden "många" (Multi), "mer" (plures), används i referens. omfattningen av inlösen bör tolkas i den meningen att den grekiska frasen ingen Pollon, vilket innebär allmängiltigheten av män, eller genom jämförelse, inte mellan en del av mänskligheten som ingår i, och en annan vänster av, Redemption, men mellan Adam och Kristus. In the determination of the many problems that arose from time to time in this difficult matter, the Church was guided by the principle laid down in the Synod of Quierzy [Denzinger-Bannwart n. Vid bestämning av de många problem som uppstod då och då i denna svåra fråga, var kyrkan styrs av principen i synoden av Quierzy [Denzinger-Bannwart n. 319 (282)] and the Council of Trent [Sess. 319 (282)] och rådet av Trent [Sess. VI, c. VI, c.. iii, Denzinger-Bannwart, n. iii, Denzinger-Bannwart, n.. 795 (677)] wherein a sharp line is drawn between the power of Redemption and its actual application in particular cases. 795 (677)], där en skarp linje dras mellan makt Inlösen och dess faktiska tillämpning i enskilda fall. The universal power has been maintained against the Predestinarians and Calvinists who limited Redemption to the predestinated (cf. the councils named above), and against the Jansenists who restricted it to the faithful or those who actually come to faith [prop. Den universella kraften har bibehållits mot Predestinarians och kalvinister som begränsade Inlösen till förutbestämda (jfr råden nämns ovan), och mot jansenisterna som begränsade det till de troende eller de som faktiskt kommit till tro [prop. 4 and 5, condemned by Alexander VIII, in Denzinger-Bannwart, 1294-5 (1161-2)] and the latter's contention that it is a Semi-Pelagian error to say that Christ died for all men has been declared heretical [Denzinger-Bannwart, n.1096 (970)]. 4 och 5, fördömdes av Alexander VIII, i Denzinger-Bannwart, 1294-5 (1161-2)] och den senare påstående om att det är en semi-Pelagiska fel att säga att Kristus dog för alla män har förklarats kättersk [Denzinger- Bannwart, n.1096 (970)]. The opinion of Vasquez and a few theologians, who placed children dying without baptism outside the pale of Redemption, is commonly rejected in Catholic schools. Yttrandet från Vasquez och några teologer, som placerade barn som dör utan dop utanför den bleka av Redemption, vanligen avvisas katolska skolor. In such cases no tangible effects of Redemption can be shown, but this is no reason for pronouncing them outside the redeeming virtue of Christ. I sådana fall inga påtagliga effekter av inlösen kan visas, men det finns ingen anledning att uttala dem utanför försonande kraft av Kristus. They are not excluded by any Biblical text. De är inte uteslutna av någon biblisk text. Vasquez appeals to I Tim., ii, 3-6, to the effect that those children, not having any means or even possibility to come to the knowledge of the truth, do not seem to be included in the saving will of God. Vasquez tilltalar jag Tim., Ii, 3-6, som innebär att dessa barn, som inte har något sätt eller ens möjlighet att komma till insikt om sanningen, verkar inte ingå i besparing Guds vilja. If applied to infants at all, the text would exclude likewise those who, as a matter of fact, receive baptism. Om de tillämpas på barn alls, skulle texten utesluter också de som i själva verket emot dopet. It is not likely that Redemption would seek adults laden with personal sins and omit infants labouring under original sin only. Det är inte troligt att Inlösen skulle söka vuxna lastade med personliga synder och utelämna spädbarn arbetande i arvsynden bara. Far better say with St. Augustine: "Numquid parvuli homines non sunt, ut non pertineat ad eos quod dictum est: vult omnes salvos fieri?" Mycket bättre att säga med Augustinus: "Numquid parvuli homines icke sunt, ut non pertineat ad eos Quod dictum est:? Vult omnes salvor Fieri" (Contra Julianum, IV, xiii). (Contra Julianum, IV, XIII). With regard to the de facto application of Redemption in particular cases, it is subject to many conditions, the principal being human liberty and the general laws which govern the world both natural and supernatural. När det gäller den faktiska tillämpningen av inlösen i enskilda fall är det föremål för många förhållanden, de viktigaste är mänsklig frihet och de allmänna lagar som styr världen både naturliga och övernaturliga. The Universalists' contention that all should finally be saved lest Redemption be a failure is not only unsupported by, but also opposed to, the New Dispensation which far from suppressing the general laws of the natural order, places in the way of salvation many indispensable conditions or laws of a freely established supernatural order. De universalister påstående att alla äntligen ska sparas så att inlösen vara ett misslyckande är inte bara stöds av, men också emot den nya Dispens som långt från att undertrycka de allmänna lagar den naturliga ordningen, platser i vägen för frälsning många nödvändiga förutsättningar eller lagstiftningen i en fritt etablerat övernaturlig ordning. Neither should we be moved by the reproaches of failure often flung at Redemption on the plea that, after nineteen centuries of Christianity, a comparatively small portion of mankind has heard the voice of the Good Shepherd (John 10:16) and a still smaller fraction has entered the true fold. Inte heller bör vi flyttas av förebråelser av misslyckande ofta kastade i Inlösen på grund att efter nitton århundraden av kristendomen, en jämförelsevis liten del av mänskligheten har hörde den gode herden (Joh 10:16) och en ännu mindre del har kommit in i verkliga luckan. It was not within God's plan to illumine the world with the light of the Incarnate Word at once, since he waited thousands of years to send the Desired of the Nations. Det var inte i Guds plan att upplysa världen med bakgrund av den inkarnerade Ordet på en gång, eftersom han väntade tusentals år att skicka den önskade of the Nations. The laws of progress which obtain everywhere else govern also the Kingdom of God. Lagstiftningen i framsteg som få överallt styr också Guds rike. We have no criterion whereby we can tell with certainty the success or failure of Redemption, and the mysterious influence of the Redeemer may reach farther than we think in the present as it certainly has a retroactive effect upon the past. Vi har ingen kriterium där vi kan säga med säkerhet framgång eller misslyckande Redemption, och den mystiska inflytande Frälsaren kan nå längre än vi tror i detta eftersom det verkligen har en retroaktiv verkan på det förflutna. There can be no other meaning to the very comprehensive terms of Revelation. Det kan inte finnas någon annan mening till de mycket omfattande villkoren i Uppenbarelseboken. The graces accorded by God to the countless generations preceding the Christian era, whether Jews or Pagans, were, by anticipation, the graces of Redemption. De nådegåvor som ges av Gud till de otaliga generationer som föregår den kristna eran, om judar eller hedningar, var i förebyggande syfte, de nådegåvor av inlösen. There is little sense in the trite dilemma that Redemption could benefit neither those who were already saved nor those who were forever lost, for the just of the Old Law owed their salvation to the anticipated merits of the coming Messias and the damned lost their souls because they spurned the graces of illumination and good will which God granted them in prevision of the saving works of the Redeemer. Det är inte särskilt meningsfullt i det banala dilemma som Inlösen kan gynna vare dem som redan frälsta eller de som alltid förlorade för bara av den gamla lagen skyldig sin frälsning till de förväntade fördelarna med de kommande Messias och de fördömda förlorat sina själar eftersom De föraktade de nådegåvor för belysning och god vilja som Gud gav dem i förutseende av besparingen verk av Frälsaren.

V. TITLE AND OFFICES OF THE REDEEMER V. AVDELNING OCH kontor Frälsaren

Besides the names Jesus, Saviour, Redeemer, which directly express the work of Redemption, there are other titles commonly attributed to Christ because of certain functions or offices which are either implied in or connected with Redemption, the principal being Priest, Prophet, King and Judge. Förutom namnen Jesus, frälsare, Återlösare, som direkt uttrycker arbete Redemption, det finns andra titlar som vanligen tillskrivs Kristus på grund av vissa funktioner eller kontor som antingen är underförstådda i eller i samband med inlösen, den viktigaste är präst, profet, King och domare.

Priest Präst

The sacerdotal office of the Redeemer is thus described by Manning (The Eternal Priesthood, 1): Prästerlig kontor Frälsaren således beskrivs av Manning (Den eviga prästadömet, 1):

What is the Priesthood of the Incarnate Son? Vad är prästadöme det inkarnerade Son? It is the office He assumed for the Redemption of the world by the oblation of Himself in the vestment of our manhood. Det är kontoret Han antog för inlösen av världen genom oblation om sig själv i investering i vår manlighet. He is Altar, Victim and Priest by an eternal consecration of Himself. Han är Altaret, offer och Präst av en evig invigning av sig själv. This is the priesthood forever after the order of Melchisedek who was without beginning of days or end of life &151; a type of the eternal priesthood of the son of God. Detta är prästadömet evigt efter beställningen Melkisedeks som var utan början av dagar eller slutet av livet &151; en typ av det eviga prästadöme Guds son.

As sacrifice, if not by the nature of things, at least by the positive ordinance of God, is part of Redemption, the Redeemer must be a priest, for it is the function of the priest to offer sacrifice. Som offer, om inte av tingens natur, åtminstone av den positiva Guds ordning, är en del av inlösen måste Frälsaren vara präst, för det är funktion prästen att offra. In an endeavour to induce the newly converted Jews to abandon the defective Aaronic priesthood and to cling to the Great High Priest who entered heaven, St. Paul in his Epistle to the Hebrews, extols the dignity of Christ's sacerdotal office. I en strävan att förmå de nyligen konverterade judar att överge den defekta aronska prästadömet och att hålla fast vid den stora översteprästen som kom himlen, Paulus i hans Hebreerbrevet, prisar värdighet Kristi prästerliga ämbete. His consecration as a priest took place, not from all eternity and through the procession of the Word from the Father, as some of the theologians seem to imply, but in the fulness of time and through the Incarnation, the mysterious unction which made Him priest being none else than the Hypostatic Union. Hans invigning som präst ägde rum, inte från all evighet och genom processionen i Word från Fadern, som några av de teologer tycks innebära, men i tidens fullbordan och genom inkarnationen, den mystiska smörjelse som gjorde honom präst är ingen annan än den hypostatic unionen. His great sacrificial act was performed on Calvary by the oblation of Himself on the Cross, is continued on earth by the Sacrifice of the Mass and consummated in heaven through the sacrificial intention of the priest and the glorified wounds of the victim. Hans stora offer handling utfördes på Golgata genom oblation om sig själv på korset, fortsätter på jorden genom mässoffret och fullbordades i himlen genom uppoffrande avsikt prästen och de förhärligade såren offret. The Christian priesthood, to which is committed the dispensation of the mysteries of God, is not a substitute for, but the prolongation of, the priesthood of Christ: He continues to be the offerer and the oblation; all that the consecrated and consecrating priests do in their ministerial capacity, is to "show forth the death of the Lord" and apply the merits of His Sacrifice. Den kristna prästerskapet, som har begått dispens för Guds hemligheter, är inte en ersättning för, men förlängning av, Kristi prästadöme: Han fortsätter att vara anbudsgivaren och spisoffer, allt som helgade och inviga präster gör i sin ministernivå kapacitet, är att "visa fram död Herren" och tillämpa fördelarna med hans offer.

Prophet Profeten

The title of Prophet applied by Moses (Deuteronomy 18:15) to the coming Messias and recognized as a valid claim by those who heard Jesus (Luke 7:10), means not only the foretelling of future events, but also in a general way the mission of teaching men in the name of God. Titeln på Profeten tillämpas av Moses (Mos 18:15) till kommande Messias och redovisas som ett giltigt krav från dem som hörde Jesus (Luk 7:10), betyder inte bara förutsäga framtida händelser, men också på ett allmänt sätt uppdraget att undervisa män i Guds namn. Christ was a Prophet in both senses. Kristus var en profet i båda sinnen. His prophecies concerning Himself, His disciples, His Church, and the Jewish nation, are treated in manuals of apologetics (see McIlvaine, "Evidences of Christianity", lect. V-VI, Lescoeur, "Jésus-Christ", 12e conféer.: Le Prophète). Hans profetior om sig själv, hans lärjungar, hans kyrka och den judiska nationen, behandlas i manualer av apologetics (se Mcllvaine, "bevisen för kristendomen", lect V-VI, Lescoeur, "Jesus-Kristus", 12e conféer..: Le prophete). His teaching power (Matthew 7:29), a necessary attribute of His Divinity, was also an integrant part of Redemption. Hans undervisning effekt (Matteus 7:29), en nödvändig egenskap hos hans gudomlighet, var också en integrant del av inlösen. He who came "to seek and to save that which was lost" (Luke 19:10) should possess every quality, Divine and human, that goes to make the efficient teacher. Han som kom "för att uppsöka och frälsa det som var förlorat" (Luk 19:10) bör ha varje kvalitet, gudomlig och mänsklig, som går att göra effektiva lärare. What Isaias (Iv, 4) foretold, "Behold I have given him for a witness to the people, for a leader and a master to the Gentiles", finds its full realization in the history of Christ. Vad Isaias (IV, 4) förutsade, "Se, jag har gett honom till ett vittnesbörd för folket, för en ledare och en mästare till hedningarna", finner sin fulla förverkligandet i historien om Kristus. A perfect knowledge of the things of God and of man's needs, Divine authority and human sympathy, precept and example combine to elicit from all generations the praise bestowed on Him by His hearers - "never did man speak like this man" (John 7:46). En perfekt kunskap om det som hör Gud och människans behov, gudomlig auktoritet och mänsklig medkänsla, bud och exempel kombineras för att få fram från alla generationer beröm skänkt honom av hans åhörare - "aldrig gjorde människan tala så här mannen" (Joh 7: 46).

King Kung

The kingly title frequently bestowed on the Messias by the Old Testament writers (Ps. ii, 0; Is. ix, 6, etc.) and openly claimed by Jesus in Pilate's Court (John 18:37) belongs to Him not only in virtue of the Hypostatic Union but also by way of conquest and as a result of Redemption (Luke 1:32). Den kungliga titeln ofta skänkt Messias som Gamla Testamentets författare (Ps. II, 0,. Är IX, 6, osv) och öppet anspråk Jesus i Pilatus domstolen (Joh 18:37) tillhör Honom inte bara i kraft av hypostatic unionen utan också i form av erövring och som ett resultat av Redemption (Luk 1:32). Whether or not the temporal dominion of the universe belonged to His royal power, it is certain that He understood His Kingdom to be of a higher order than the kingdoms of the world (John 18:36). Huruvida den tidsmässiga herravälde av universum tillhörde hans kungamakten, är det säkert att han förstod hans rike vara av högre ordning än riken i världen (Joh 18:36). The spiritual kingship of Christ is essentially characterized by its final object which is the supernatural welfare of men, its ways and means which are the Church and the sacraments, its members who are only such as, through grace, have acquired the title of adopted children of God. Den andliga herravälde av Kristus i huvudsak kännetecknas av sin slutliga föremål som är den övernaturliga välfärd män, dess sätt och medel som är kyrkan och sakramenten, har dess medlemmar som är bara exempel, genom nåd, förvärvat titeln adopterade barn av Gud. Supreme and universal, it is subordinate to no other and knows no limitations of either time or place. Supreme och universella, är det underordnade någon annan och känner inga begränsningar vare sig tid eller plats. While the kingly functions of Christ are not always performed visibly as in earthly kingdoms, it would be wrong to think of His Kingdom as a merely ideal system of thought. Medan kungliga funktioner Kristus inte utförs alltid synligt som i jordiska riken, skulle det vara fel att tänka på sitt rike som en rent ideal tankesystem. Whether viewed in this world or in the next, the "Kingdom of God" is essentially hierarchic, its first and last stage, that is, its constitution in the Church and its consummation in the final judgment, being official and visible acts of the King. Vare ses i denna värld eller i nästa, den "Guds rike" är i huvudsak hierarkiskt, dess första och sista steget, det vill säga dess konstitution i kyrkan och dess fullbordan i den slutliga domen, är officiella och synliga handlingar kungen .

Judge Domare

The Judicial office so emphatically asserted in the New Testament (Matthew 25:31; 26:64; John 5:22 sq.; Acts 10:42) and early symbols [Denzinger-Bannwart, nn. Juridiska expeditionen så eftertryckligt hävdas i Nya testamentet (Matteus 25:31, 26:64, Joh 5:22 sq, Apg 10:42) och tidiga symboler [Denzinger-Bannwart, nn. 1-41 (1-13)] belongs to Christ in virtue of His Divinity and Hypostatic Union and also as a reward of Redemption. 1-41 (1-13)] tillhör Kristus i kraft av hans gudomlighet och hypostatic unionen och även som en belöning för inlösen. Seated at the right hand of God, in token not only of rest after the labours of His mortal life or of glory after the humiliations of His Passion or of happiness after the ordeal of Golgotha, but also of true judicial power (St. Augustine, "De fide et symbolo", in PL, XL, 188), He judges the living and the dead. Sitter på Guds högra sida, som ett tecken inte bara vila efter arbete av hans jordiska liv eller ära efter förödmjukelser av hans passion och lycka efter prövning av Golgata, utan också sann dömande makten (Augustinus, "De fide et symbolo", i PL, XL, 188), Han dömer levande och döda. His verdict inaugurated in each individual conscience will become final at the particular judgment and receive a solemn and definitive recognition at the assizes of the last judgment. Hans dom invigdes i varje enskilt samvete blir finalen på den särskilda domen och få en högtidlig och definitiv erkännande vid DOMSTOL den senaste domen avkunnades. (See ATONEMENT.) (Se försoning.)

Publication information Written by JF Sollier. Publikation information Skrivet av JF Sollier. Transcribed by William O'Meara. Kopierat av William O'Meara. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Den katolska encyklopedien, volym XII. Published 1911. Publicerad 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Företag. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil Obstat, 1 juni, 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

OXENHAM, The Atonement (London, 1881); RlVIERE, Le dogme de la Redemption (Paris 1905); HUGON, Le mystere de la Redemption (Paris, 1910); GRIMAL, Le sacerdoce et 1e sacrifice (Paris, 1911); HUNTER, Outlines of dogmatic theology (New York 1894); WILHELM AND SCANNELL, Manual of Catholic theology (London, ;901); TANQUERET, Synopsis theologiae dogmaticae specialis (Rome, Tournai Paris, 1909); with a good bibliography II, 404, and passim; RITTER, Christus der Erloser (Linz, 1903); MUTH, Heilstadt Christi als stelloertretende Genugthuung (Ratisbon, 1904). Oxenham, Försoningen (London, 1881), RlVIERE, Le dogme de la Redemption (Paris 1905), Hugon, Le Mystere de la Redemption (Paris, 1910), GRIMAL, Le sacerdoce et 1e offer (Paris, 1911), HUNTER, konturerna av dogmatisk teologi (New York 1894), Wilhelm och Scannell, Handbok i katolsk teologi (London,, 901), TANQUERET, Synopsis theologiae dogmaticae specialis (Rom, Tournai Paris, 1909), med en bra bibliografi II, 404, och ställvis , Ritter, Christus der Erloser (Linz, 1903), Muth, Heilstadt Christi als stelloertretende Genugthuung (Ratisbon, 1904).Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: