Resurrection of the Dead De dödas uppståndelse

General Information Allmän information

In the OT I GT

Several considerations moved OT thought away from the early, universal, animistic ideas about postmortem survival which underlay necromancy (I Sam. 28:8-9), funeral provisions, directions for the dead, and Sheol/Hades, the shadowy underworld of ghosts (Ezek. 32:17-32). Flera överväganden rörd OT trodde från början, universella, animistiska idéer om obduktion överlevnad som underlag nekromanti (I Sam. 28:8-9), begravning bestämmelser anvisningar för de döda, och Sheol / Hades, den skuggiga underjord spöken ( Hes. 32:17-32).

Everyday observation, plus the belief that God made man's body in his own image, led to the conviction that man was not "soul" imprisoned within a physical frame but embodied spirit, a unity of body and living self. Vardagliga observationer, samt tron ​​att Gud skapade människan kropp till sin avbild, ledde till övertygelsen att människan inte var "själ" fängslad i en fysisk ram men förkroppsligade anden, en enhet av kropp och levande själv. Sheol's disembodiment in forgetfulness, hopelessness, without knowledge or relationships (II Sam. 12:23; Job 7:9ff.; 10:20-22; Ps. 30:9; Eccles. 9:2, 5, 10) therefore struck horror, as subhuman. Dödsriket s disembodiment i glömska, hopplöshet, utan kunskap eller relationer (II Sam 12:23,. Job 07:09 ff,. 10:20-22;. Ps 30:9,. Eccles 9:2, 5, 10) slog därför skräck som undermänniskor. Hence Israel's care for the bodies of the dead (Gen. 23; 50:2, 25; Jer. 8:1ff.; 14:16). Därför Israels hand om kropparna av de döda (Mos 23, 50:2, 25, Jer 8:1 ff,.. 14:16).

At first Yahweh's rule did not extend beyond death (Pss. 6:5; 88:10-12, Isa. 38:18), until prophetic insistence on his universal sovereignty claimed Sheol also within his jurisdiction (Ps. 139:7-8). Vid första Yahwehs regeln inte sträcker sig längre än döden (Pss. 6:5;. 88:10-12, Jes 38:18), tills profetiska krav på hans universella suveränitet hävdade Sheol också inom hans jurisdiktion (Ps. 139:7-8 ). The emphasis of Jeremiah and Ezekiel on individual relationships with God led to more religious conceptions of the afterlife (Pss. 16:8-11; 73:23-26). Tyngdpunkten i Jeremia och Hesekiel på enskilda relationer med Gud lett till fler religiösa föreställningar om livet efter detta (Pss. 16:8-11, 73:23-26). No shadow existence could sustain divine fellowship, but only restoration to full personality in resurrection (Matt. 22:31). Ingen skugga existens kunde tåla gudomlig gemenskap, men bara återställande till full personlighet i uppståndelsen (Matt. 22:31).

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Longing for acquittal from the accusation that great suffering implies great sin made Job contemplate waiting in Sheol until God's wrath be past and he, released, would live again (Job 14:7-15). Längtan efter frikännande från anklagelsen att stort lidande innebär stor synd gjorde Job tänka väntar i dödsriket till Guds vrede vara tidigare och han släppte skulle leva igen (Job 14:7-15). Despite its difficulties, Job 19:25-27 likewise appears to anticipate immortality in some bodily form. Trots svårigheterna verkar Job 19:25-27 också att förutse odödlighet i någon kroppslig gestalt. Pss. PSS. 73:17; 49:14-15; Isa. 73:17, 49:14-15, Jes. 53:10ff. 53:10 ff. similarly relieve the injustice of suffering by the hope of life with God beyond Sheol. liknande lindra orättvisa lidande genom hoppet om livet med Gud bortom dödsriket.

Some think the promises of national vindication and prosperity in the day of the Lord, unless confined to "the final generation," first prompted thoughts of resurrection of intervening generations, although Hos. Vissa tror att löften om nationell upprättelse och välstånd i Herrens dag, om inte begränsat till "den sista generationen," först uppmanas tankar om uppståndelse mellanliggande generationer, men Hos. 6:2; 13:14; Ezek. 06:02, 13:14, Hes. 37:1-14 use resurrection language as already familiar. 37:1-14 använder uppståndelse språk som redan känner. Isa. Isa. 24-27 (especially 25:6-8; 26:19ff.) and Dan. 24-27 (speciellt 25:6-8,. 26:19 ff) och Dan. 12:1-4 anticipate the return of men in bodily integrity to share Israel's glory. 12:1-4 förutse återlämnande av män i kroppslig integritet att dela Israels härlighet. Isa. Isa. 26:14 denies resurrection to foes; Daniel includes resurrection "to life" (for Jews faithful under persecution), and "to everlasting contempt" (for Jews who joined the persecutors, 11:32ff.). 26:14 förnekar uppståndelse till fiender, Daniel inkluderar uppståndelsen "till liv" (för judar trogna under förföljelse) och "till evigt förakt" (för judar som anslöt sig förföljarna, 11:32 ff.). No general resurrection is implied: here, too, justice is the argument. Inga allmänna uppståndelsen antyds: även här är rättvisa argumentet.

Zoroastrian, Egyptian, Assyrian, and Babylonian allusions may be either sources or parallels to developing Jewish thought. Zoroastriska, egyptiska, assyriska och babyloniska allusioner kan vara antingen källor eller paralleller till utvecklingen judisk tanke.

Intertestamental Apocalyptic Thought Intertestamental Apocalyptic Tänkte

Intertestamental apocalyptic ranged widely. Intertestamental apokalyptiska varierade kraftigt. Some writers applied moral distinctions within Sheol, with reward and punishment implying some degree of judgment. Vissa författare som tillämpas moraliska distinktioner inom Sheol, med belöning och bestraffning innebär en viss grad av bedömning. Promises to the faithful, especially martyrs, included earthly glory; justice would likewise resurrect oppressors (with their deformities) to be recognized and punished (II Apoc. Bar.; cf. Mark 9:42ff.). Löften till de troende, i synnerhet martyrer, ingår jordisk härlighet, rättvisa skulle också återuppliva förtryckare (med sina missbildningar) erkännas och bestraffas (II Apoc Bar,... Se Mark 9:42 ff.).

Hellenized Judaism preferred immortality of the soul, more richly conceived, to resurrection of the body. Helleniserade judendomen föredras själens odödlighet, mer rikt utformade, att kroppens uppståndelse. Palestinian Judaism clung to resurrection. Palestinska judendomen höll fast vid uppståndelsen. "Garments of glory" (of life) were required for life beyond death (I-II Enoch), "nakedness" (disembodiment) being abhorred. "Plagg av härlighet" (av livet) behövdes för liv bortom döden (I-II Enoch), "nakenhet" (disembodiment) som avskydde. Some speak of a spiritual body, counterpart to the physical and coexistent with it. Vissa talar om en andlig kropp, motsvarighet till den fysiska och samexisterande med det. I Enoch says the body buried will rise "glorious"; II Apoc. Jag Enok säger kroppen begravdes stiger "ärorika", II Apoc. Bar. Bar. resembles I Cor. liknar I Kor. 15:35ff. 15:35 ff. but holds the transformation comes later; most speak of the risen body as "like angels...made of the light and glory of God"; others of its needing neither food nor marriage. men håller omvandlingen kommer senare, de flesta talar om den uppståndne kroppen som "som änglar ... gjord av ljus och Guds härlighet", andra av dess behöver varken mat eller äktenskap.

Those raised to share Messiah's temporary (earthly) or final (supernatural) kingdom will be righteous (Jews). De höjde dela Messias tillfälliga (jordiska) eller slutlig (övernaturliga) rike kommer att vara rättfärdiga (judar). Other writers assume a general resurrection; II Esdras, a resurrection of Messiah and all men after the messianic age. Andra författare antar en allmän uppståndelse, II Esra, en uppståndelse Messias och alla män efter den messianska tidsåldern. In I Enoch 22 those already punished remain in Sheol; those not punished move to torturing Gehenna; I Enoch 67 has some wicked raised for judgment. I jag Enok 22 som redan straffas kvar i dödsriket, de som inte straffas flytta till tortera Gehenna, jag Enok 67 har några ogudaktiga upp för avgörande. Apocalyptists invent various stages of judgment, kingdom, resurrection. Apocalyptists uppfinna olika stadier av dom, rike, uppståndelse. Test. Test. Benj. Benj. 10:6ff. 10:06 ff. makes patriarchs rise first, then sons of Jacob, then all men. gör patriarker stiger först, sedan Jakobs söner, sedan alla män. II Macc., perhaps following hints of Isa. II Macc. Efter kanske inslag av Isa. 24-27 and Daniel, suggests martyrs deserve priority. 24-27 och Daniel, föreslår martyrer förtjänar prioritet.

By the first century most Jews held to general resurrection; rabbis argued Abraham so believed (Heb. 11:19). Genom det första århundradet flesta judar som hålls till allmän uppståndelse, rabbiner hävdade Abraham så trodde (Hebr 11:19). Pharisees expected resurrection of the just (Acts 23:8), so probably did Essenes and Qumran covenanters. Fariséerna förväntade rättfärdigas uppståndelse (Rättsakter 23:8), så förmodligen gjorde Essenes och Qumran Covenanters. Sadducees denied resurrection as not "Mosaic," and possibly as a foreign idea (Mark 12:18; Josephus says they believed the soul died with the body). Sadduceerna förnekade uppståndelse som inte "Mosaik", och möjligen som en utländsk idé (Mark 12:18, Josefus säger att de trodde att själen dog med kroppen). A few, holding matter evil, denied resurrection altogether. Några, som håller materia ont, förnekade uppståndelsen helt och hållet.

In the NT I NT

New Christian contributions include Nya kristna bidrag inkluderar

Johannine reflection moves even nearer than Paul's toward incorporeal immortality. Johannine reflektion rör ännu närmare än Pauls mot immateriell odödlighet. Eternal life is experienced now (John 3:36); the faithful never see death (8:51); believers have already "crossed over" from death to life (5:24), as have those who love (I John 3:14). Evigt liv upplevs nu (Joh 3:36), de troende aldrig se döden (8:51), troende har redan "gått över" från död till liv (05:24), liksom de som älskar (jag John 3: 14). Faced with Martha's talk about resurrection at the last day, Jesus replies that he himself, and relationship to him, constitute the resurrection and the life (11:25; 17:3) just as belief in him avoids judgment and unbelief is judgment (John 3:18-21). Inför Marthas tal om uppståndelsen på den yttersta dagen, svarar Jesus att han själv, och relation till honom, utgör uppståndelsen och livet (11:25, 17:3) liksom tron ​​på honom undviker dom och otro är domen (John 3:18-21). As Christ's own life (preexistent, earthly, postmortem) passes through death unquenched, so believers will never die (8:51). Som Kristi eget liv (preexistent, jordiskt, obduktion) passerar genom döden OSLÄCKT, så kommer troende dör aldrig (08:51). Those who disobey the Son do not see life (3:36). De som inte lyder Sonen ser inte livet (3:36). As does Paul, John appears to discount physical resurrection, yet 5:25, 28ff. Liksom Paulus tycks John att diskontera fysisk uppståndelse, men 5:25, 28ff. declare a general resurrection, and 6:39-40, 44, 54 a resurrection of believers "at the last day", hardly an accommodation to earlier views or interpolation, since Lazarus's restoration to this life and Christ's physical resurrection mean so much to John. deklarera en allmän uppståndelse och 6:39-40, 44, 54 en uppståndelse av troende "på den yttersta dagen", knappt ett boende till tidigare synpunkter eller interpolering, eftersom Lasaros återställande till detta liv och Kristi fysiska uppståndelse betyder så mycket för John . Faith was still exploratory. Tro var fortfarande undersökande.

Further Developments Ytterligare utveckling

Later thought further illustrates the tension between Hebrew and Greek emphases. Senare tänkte vidare illustrerar spänningen mellan hebreiska och grekiska betoningar. Gnostic dualism infiltrated Christian teaching about God, Christ, and morality with the alien Greek principle that matter is inherently evil and must be destroyed, resurrection being impossible. Gnostiska dualism infiltrerade kristen undervisning om Gud, Kristus och moral med den främmande grekiska principen att materien är ond och måste förstöras, uppståndelsen är omöjligt. But (except in asceticism) the church rejected dualism. Men (utom asketism) kyrkan avvisade dualismen. I and II Clement, Barnabas ("a general resurrection"), and Tertullian ("the soul inherently immortal and death unnatural, yet the same body will be raised") express the orthodox view. I och II Clement, Barnabas ("en allmän uppståndelse"), och Tertullianus ("själen i sig odödlig och döden onaturlig, men samma kropp höjs") uttrycker ortodoxa uppfattning. Ignatius follows John: Christ is eternal life, but "flesh and spirit" will be raised through the Eucharist ("medicine of immortality") and the Spirit. Ignatius följer John: Kristus är evigt liv, men "kött och ande" kommer att höjas genom eukaristin ("odödlighetens läkemedel") och Anden. Origen insists that the natural body is dissolved into dust, but will be raised and "advance to a spiritual body", so striving to reconcile Hebrew and Platonic ideas. Origenes insisterar på att den naturliga kroppen upplöses till stoft, men kommer att höjas och "vidare till en andlig kropp", så strävar efter att förena hebreiska och platonska idéer. Aquinas, too, held our fleshly bodies rise and remain fleshly; like Tertullian, he finds spiritual uses for redundant physical organs. Aquino också höll våra köttsliga kroppar stiga och förbli köttsliga, som Tertullianus, finner han andliga användningsområden för redundanta fysiska organ.

A typical modern statement runs: "The term immortality is preferable. The argument that religious experience implies personal survival points to the immortality of the soul and its values rather than to resurrection of the body." En typisk modern uttalande lyder: "Begreppet odödlighet är att föredra Argumentet att religiös erfarenhet innebär personlig överlevnad pekar på själens odödlighet och dess värderingar snarare än att kroppens uppståndelse.". This attracts many, who do not always realize the values conserved by the traditional resurrection emphasis: the permanence not only of abstract personality and values but of the individual, with consciousness, relationships, memories, and love, against theories of absorption ("a drop in the eternal ocean of being"), racial survival ("continuing to contribute to ongoing humanity"), or sentimental immortality ("to live in the hearts of those we love is not to die"). Det lockar många, som inte alltid inser de värden bevaras av den traditionella uppståndelsen tonvikten: varaktigheten inte bara abstrakta personlighet och värderingar, men för den enskilde, med medvetande, relationer, minnen och kärlek, mot teorier om absorption ("en droppe i den eviga hav av att vara "), ras överlevnad (" fortsätter att bidra till pågående mänsklighet ") eller sentimentala odödlighet (" att leva i hjärtat på dem vi älskar inte dö "). Essentially, Christians believe that he who called men into being and into fellowship with himself can sustain all persons under eternal conditions, in complete and enriched humanity, in such bodily garment as eternal life requires. Huvudsak kristna tror att han som kallade män till stånd och i gemenskap med sig själv kan upprätthålla alla personer under eviga förhållanden, i fullständig och berikad mänsklighet, i sådana kroppsliga plagget som evigt liv kräver.

REO White REO Vit
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
DS Russell, Between the Testaments; J. Baillie, And the Life Everlasting; JH Leckie, World to Come and Final Destiny; Tertullian, On the Resurrection of the Flesh. DS Russell, Mellan Testamentet, J. Baillie, och det eviga livet, JH Leckie, världen att komma och slutliga öde, Tertullianus, På uppståndelse köttet.Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: