Tribulation Vedermödan

Advanced Information Avancerad information

General Biblical Meaning Allmän bibliska Betydelse

"Tribulation" is the general term in the Bible to denote the suffering of God's people. "Vedermödan" är den generella termen i Bibeln för att beteckna lidande Guds folk. In the OT the words sara and sar ("straits" or "distress") pertain variously to intense inner turmoil (Pss. 25:17; 120:1; Job 7:11), the pain of childbirth (Jer. 4:31; 49:24), anguish (Job 15:24; Jer. 6:24), and punishment (I Sam. 2:32; Jer. 30:7). I GT orden sara och SAR ("sund" eller "distress") avser omväxlande till intensiv inre oro (Pss. 25:17, 120:1, Job 7:11), smärtan av förlossningen (Jer. 4:31 , 49:24), ångest (Job 15:24,. Jer 6:24), och straff (jag Sam 2:32,.. Jer 30:7). The Greek thlipsis from thlibo ("to press" or "to hem in") often serves to translate sara in the LXX, and refers generally to the oppression and affliction of the people of Israel or the righteous (Deut. 4:30; Ps. 37:39), while in the NT thlipsis is usually translated "tribulation" or "affliction." Den grekiska thlipsis från thlibo ("att trycka" eller "till fåll i") tjänar ofta översätta Sara i LXX, och hänvisar generellt till förtryck och lidande för människorna i Israel eller de rättfärdiga (Mos 4:30, Ps . 37:39), medan i NT thlipsis brukar översättas "bedrövelsen" eller "nöden."

Varieties of Tribulation Sorter av Tribulation

In the NT tribulation is the experience of all believers and includes persecution (I Thess. 1:6), imprisonment (Acts 20:23), derision (Heb. 10:33), poverty (II Cor. 8:13), sickness (Rev. 2:22), and inner distress and sorrow (Phil. 1:17; II Cor. 2:4). I NT bedrövelsen är upplevelsen av alla troende och inkluderar förföljelse (I Tess. 1:6), fängelse (Apg 20:23), hån (Heb. 10:33), fattigdom (II Kor. 8:13), sjukdom (Upp. 2:22), och inre stress och sorg (Fil. 1:17,. II Kor 2:4). Frequently tribulation is connected with deliverance, which implies that it is a necessary experience through which God glorifies himself in bringing his people to rest and salvation. Ofta bedrövelsen är ansluten med befrielse, vilket innebär att det är en nödvändig erfarenhet genom vilken Gud förhärligar sig själv att föra sitt folk till vila och frälsning.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Tribulation in the Purpose of God Prövningar i syfte Guds

Tribulation may be a means by which God disciplines his people for their unfaithfulness (Deut. 4:30). Bedrövelsen kan vara ett medel genom vilket Gud discipliner hans folk för deras otrohet (Mos 04:30). More often, especially in the NT, tribulation occurs in the form of persecution of believers because of their faithfulness (John 16:33; Acts 14:22; Rev. 1:9). Oftare, speciellt i NT sker prövningar i form av förföljelse av troende på grund av deras trofasthet (Joh 16:33, Apg 14:22, Upp 1:9).

The sufferings of Christ provide the model for the believer's experience (I Pet. 2:21-25), and in some sense they participate thus in the sufferings of Christ (Col. 1:24). Kristi lidanden ger modell för den troendes erfarenhet (jag Pet. 2:21-25), och i någon mening de deltar således i Kristi lidanden (Kol 1:24). Tribulations are viewed by Scripture as entirely within the will of God, serving to promote moral purity and godly character (Rom. 5:3-4). Prövningar ses av Skriften som helt inom Guds vilja, tjänar till att främja moralisk renhet och gudfruktig karaktär (Rom. 5:3-4). As such, they must be endured with faith in the goodness and justice of God (see James 1:2-4, where "trials" or "temptations" labels what appears to be the same experience), thus serving as a test of the believer's faith and leading to greater stability and maturity. Som sådana måste de uthärdas med tro på godhet och Guds rättvisa (se Jakob 1:2-4, där "försök" eller "frestelser" etiketter vad som verkar vara samma upplevelse), vilket fungerar som ett test av troendes tro och leder till större stabilitet och mognad.

Jesus promised tribulation as the inevitable consequence of his followers' presence in the evil kosmos (John 16:33), something they could expect as a way of life. Jesus lovade bedrövelse som en oundviklig konsekvens av hans anhängare närvaro i den onda Kosmos (Joh 16:33), något som de kunde förvänta sig som ett sätt att leva. The Apostle Paul echoes this viewpoint when he warns that godly believers will certainly suffer persecution (II Tim. 3:12-13). Aposteln Paulus upprepar denna synpunkt när han varnar för att gudfruktiga troende säkert kommer utsättas för förföljelse (II Tim. 3:12-13). Jesus nevertheless encouraged his followers through his overcoming of the world to seek their victory through the application of his victory. Jesus uppmuntrade ändå hans anhängare genom sin övervinnande av världen för att söka sin seger genom tillämpning av sin seger.

The Great Tribulation Den stora vedermödan

The Teaching of Jesus Jesu undervisning

The precise expression, "great tribulation" (Matt. 24:21; Rev. 2:22; 7:14, Gr. thlipsis megale), serves to identify the eschatological form of tribulation. Den exakta uttrycket "stora vedermödan" (Matt 24:21, Rev 2:22,. 7:14, Gr thlipsis megale), tjänar till att identifiera eskatologiska formen av prövningar. These words are Jesus' caption for a worldwide, unprecedented time of trouble that will usher in the parousia, Jesus' return to earth in great glory (see parallels Mark 13:19, "tribulation," and Luke 21:23, "great distress"; also Rev. 3:10, "hour of trial"). Dessa ord är Jesu bildtext till en världsomspännande, oöverträffad nödens tid som kommer att inleda i parousia, Jesu återkomst till jorden i stor härlighet (se paralleller Mark 13:19, "bedrövelsen", och Lukas 21:23, "stor nöd ", även Rev 3:10," prövningens stund ").

This period of time will be initiated by the "abomination of desolation" (Matt. 24:15) predicted in Dan. Denna tid kommer att inledas av "förödelsens styggelse" (Matt 24:15) förutspådde i Dan. 9:27, a desecration of the "holy place" by one whom many scholars believe is the same as the "man of lawlessness" of II Thess. 9:27, en skändning av den "heliga platsen" med en som många forskare tror är samma som "laglöshetens människa" av II Tess. 2:3, 4. 2:3, 4. Jesus gives specific instructions to inhabitants of Judea for their escape and warns that the intensity of its calamities would almost decimate all life (Matt. 24:15-22). Jesus ger specifika instruktioner för invånarna i Judéen för deras flykt och varnar för att intensiteten i sina olyckor nästan skulle decimera allt liv (Matt 24:15-22).

Views of the Great Tribulation Utsikt över den stora vedermödan

Though some modern interpreters, along with many ancient commentators and early fathers, are inclined to regard Jesus' predictions as totally fulfilled during the destruction of Jerusalem in AD 70, the words of Matt. Även om vissa moderna tolkar, tillsammans med många gamla kommentatorer och tidig fäder, är benägna att betrakta Jesu förutsägelser som helt uppfylls under Jerusalems förstöring år 70, ord Matt. 24:29, "But immediately after the tribulation of those days," seem to connect them with the parousia. 24:29, "Men strax efter den tidens vedermöda" tycks ansluta dem med parousiaen. Jesus' words in verse 21 are probably an allusion to Dan. Jesu ord i vers 21 är antagligen en allusion till Dan. 12:1 because of the reference there to unparalleled trouble (LXX, thlipsis). 00:01 på grund av hänvisningen där till enastående problem (LXX, thlipsis). The Daniel passage strengthens the case for the eschatological view of the great tribulation, because it places this period prior to the resurrection of Daniel's people. Daniel passagen förstärker fallet för den eskatologiska syn på den stora bedrövelsen, eftersom det ställer denna period före uppståndelsen av Daniels folk.

Since Jesus made this prophecy, major wars, catastrophes, and cosmic phenomena have stimulated belief in the presence of the great tribulation. Eftersom Jesus gjorde denna profetia har stora krig, katastrofer och kosmiska fenomen stimulerade tro i närvaro av den stora bedrövelsen. Such a tendency is typified by Hesychius of Jerusalem in some correspondence with Augustine. En sådan tendens kännetecknas av Hesychius av Jerusalem i någon korrespondens med Augustinus. Augustine disagreed, preferring to interpret such things instead as characteristics of history as a whole with no particular eschatological significance. Augustinus höll, utan föredrar att tolka sådana saker i stället som kännetecken av historia som helhet med någon särskild eskatologiska betydelse. In modern times some premillennialists have speculated on the trend of current events as possible precursors of the great tribulation, some even attempting to identify the antichrist with such candidates as Kaiser Wilhelm II and Mussolini. I modern tid vissa premillennialists har spekulerat om utvecklingen av aktuella händelser som möjliga prekursorer den stora bedrövelsen, vissa till och med försöka identifiera antikrist med sådana kandidater som Kaiser Wilhelm II och Mussolini.

Adherents of the major millennial views place the great tribulation at different points in relation to the millennium. Both postmillennialists and amillennialists regard it as a brief, indefinite period of time at the end of the millennium, usually identifying it with the revolt of Gog and Magog of Rev. 20:8-9. Postmillennialists view history as moving toward the Christianization of the world by the church and a future millennium of undetermined length on earth culminating in the great tribulation and final return of Christ. Anhängare av de stora tusenåriga vyerna lägger den stora vedermödan vid olika punkter i förhållande till millennieskiftet. Både postmillennialists och amillennialists ser det som en kort, obestämd tid i slutet av årtusendet, vanligtvis identifierar den med revolt Gog och Magog av Rev 20:8-9. Postmillennialists se historik som går mot kristnandet av världen vid kyrkan och en framtida årtusende av obestämd längd på jorden kulminerade i den stora vedermödan och sista Kristi återkomst. In contrast, amillennialists consider the millennium to be a purely spiritual reality from the first advent to the second, a period lasting already two thousand years and to culminate in the great tribulation, a somewhat less optimistic view of history and the progress of the gospel witness. Däremot amillennialists anser millenniet är en rent andlig verklighet från den första ankomsten till den andra, en period som varar redan 2000 år och att kulminera i den stora vedermödan, en något mindre optimistisk syn på historien och utvecklingen av evangeliets vittnesbörd .

To premillennialists the millennium is a future, literal thousand years on earth, and the great tribulation a chaotic period toward which history is even now moving, a decline, ie, to be terminated by the return of Christ before the millennium. One group, which describes itself as "historic" premillennialists, understands the great tribulation to be a brief but undetermined period of trouble. För premillennialists årtusendet är en framtid, bokstavliga tusen år på jorden, och den stora vedermödan en kaotisk period mot vilken historien redan nu rör sig, en nedgång, dvs att avslutas med Kristi återkomst före millennieskiftet. En grupp, som beskriver sig själv som "historiska" premillennialists förstår den stora vedermödan är en kort men obestämd tid av problem. Another group, dispensational premillennialists, connects it with the seventieth week of Dan. En annan grupp, dispentionalistiska premillennialists, förbinder den med den sjuttionde veckan av Dan. 9:27, a period of seven years whose latter half pertains strictly to the great tribulation. 9:27, en period på sju år som senare hälften avser strikt till den stora vedermödan.

Within the premillennial movement another issue, the time of the rapture of the church, has given rise to three views. Pretribulationists (rapture prior to the seventieth week) and midtribulationists (rapture at the middle of the seventieth week) perceive the great tribulation as characterized by the wrath of God upon an unbelieving world from which the church is necessarily exempt. Inom premillennial rörelsen annan fråga, tidpunkten för uppryckandet av kyrkan, har gett upphov till tre visningar. Pretribulationists (hänryckning inför den sjuttionde veckan) och midtribulationists (hänryckning i mitten av den sjuttionde veckan) uppfattar den stora vedermödan som karaktäriseras genom Guds vrede över en otroende värld som kyrkan är nödvändigtvis undantagen.

Posttribulationists believe that the great tribulation is merely an intensification of the kind of tribulation the church has suffered throughout history, through which the church logically must pass. Posttribulationists tror att den stora vedermödan är bara en intensifiering av den typ av prövningar kyrkan har lidit genom historien, genom vilken kyrkan logiskt måste passera. A more recent, novel view in the posttribulation camp seeks to maintain the imminence of the rapture despite the fact that notable tribulational events would necessarily intervene. En nyare, roman vy i posttribulation lägret försöker upprätthålla nära förestående uppryckandet trots att noterbara tribulational händelser nödvändigtvis skulle ingripa. In order to do so, the events of the great tribulation would be "potential" but uncertain in their fulfillment. För att göra det, skulle händelserna den stora vedermödan vara "potentiella" men osäkra i sin uppfyllelse. Jesus could come at any moment, and one could look back into recent history to see events that fulfilled the great tribulation. Jesus kunde komma när som helst, och man kunde se tillbaka på nutidshistoria för att se händelser som uppfyllde den stora vedermödan.

WH Baker WH Baker
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
R. Anderson, The Coming Prince; L. Boettner, The Millennium; MJ Erickson, Contemporary Options in Eschatology; RN Gundry, The Church and the Tribulation; SN Gundry, "Hermeneutics or Zeitgeist as the Determining Factor in the History of Eschatology," JETS 20:45-55; AA Hoekema, The Bible and the Future; JE Hartley, TWOT, II, 778-79; R. Schippers, NIDNTT, II, 807-9; H. Schlier, TDNT, III, 140-48; T. Weber, Living in the Shadow of the Second Coming; D. Wilson, Armageddon Now! R. Anderson, The Coming Prince L. Boettner, Millennium, MJ Erickson, Modernt alternativ i Eskatologi, RN Gundry, kyrkan och vedermödan, SN Gundry, "Hermeneutik eller Zeitgeist som den avgörande faktorn i historia Eskatologi," JETS 20:45-55, AA Hoekema, Bibeln och framtiden, JE Hartley, TWOT, II, 778-79, R. Schippers, NIDNTT, II, 807-9, H. Schlier, TDNT, III, 140-48 , T. Weber, Bor i skuggan av andra ankomst, D. Wilson, Armageddon nu! The Premillenarian Response to Russia and Israel Since 1917; J. Walvoord, The Rapture Question. Den Premillenarian svar till Ryssland och Israel Sedan 1917, J. Walvoord, The Rapture frågan.


Tribulation Tribulation

Advanced Information Avancerad information

Tribulation is trouble or affiction of any kind (Deut. 4:30; Matt. 13:21; 2 Cor. 7:4). Bedrövelsen är problem eller affiction av något slag (Mos 4:30,. Matt 13:21,. 2 Kor 7:4). In Rom. I Rom. 2:9 "tribulation and anguish" are the penal sufferings that shall overtake the wicked. 02:09 "vedermöda och ångest" är de straffrättsliga lidanden som ska gå om onda. In Matt. I Matt. 24:21, 29, the word denotes the calamities that were to attend the destruction of Jerusalem. 24:21, 29, betecknar ordet de katastrofer som skulle delta i förstörelsen av Jerusalem.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)Se, också:
Understödja kommande av Kristus
Eschatology
Skipande Dispensationalism
Beskådar av milleniummen
Sist dom
Rapture av kyrkan

Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: