Unity Enhet Troende

General Information Allmän information

Unity of Believers Enhet Troende

Co-Operation Samarbete

See: Ne 4:1-23 Se: Ne 4:1-23

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Unity Unity

Advanced Information Avancerad information

This word is very rare in the Bible, but the thought behind the term, that of the one people of God, is extremely prominent. Detta ord är mycket sällsynt i Bibeln, men tanken bakom begreppet, att av de en Guds folk, är mycket framträdande. Already in the OT Israel is descended from the one father, and although the tribes are later divided the psalmist commends unity (Ps. 133:1) and Ezekiel looks to the time when there shall be "one stick" (Ezek. 37:17). Redan i GT Israel härstammar från en far, och även om stammarna är sedan uppdelade psalmisten lovordar enhet (Ps. 133:1) och Hesekiel ser till den tid då det skall vara "en pinne" (Hes 37:17 ). Nor is this merely a political or natural unity, for Abraham is divinely elected, and Isaac is the child of special promise and miracle. Inte heller är det bara en politisk eller naturlig enhet, för Abraham är gudomligt valda, och Isak är barn till särskilda löfte och mirakel.

In the NT this unity is expanded in accordance with the original promise. I NT denna enhet utökas i enlighet med den ursprungliga löfte. The wall of partition between Jew and Gentile, and indeed between Greek and barbarian, bond and slave, male and female, is broken down. Den skiljemur mellan Judisk och Gentile, och faktiskt mellan grekiska och barbariska, obligations-och slav, manligt och kvinnligt, bryts ner. There is now the one people of God embracing men of all nations (Eph. 2:12-13; Gal. 3:28). Det finns nu ett Guds folk omfamna män i alla nationer (Ef 2:12-13, Gal 3:28.).

But this new unity is not one of mere good will, or common interests, or ecclesiastical organization. Men denna nya enhet är inte en av bara god vilja, eller gemensamma intressen, eller kyrkliga organisation. It is a unity of expansion because of contraction. Det är en enhet av expansion på grund av kontraktion. It is a unity in the one seed (Gal. 3:16) who has come as the true Israelite and indeed the second Adam (Rom. 5:12-13). Det är en enhet i ett frö (Gal. 3:16), som har kommit som den sanna israeliter och faktiskt den andre Adam (Rom. 5:12-13). The old and estranged men are made one in Jesus Christ (Eph. 2:15). De gamla och främmande män görs en i Jesus Kristus (Ef 2:15). The one Jesus Christ is the basis of the unity of his people. Den ena Jesus Kristus är grunden för enighet av hans folk.

But they are one in Jesus Christ as the one who reconciled them by dying and rising again in their stead. Men de är en i Jesus Kristus som den som försonat dem genom att dö och stiga igen i deras ställe. As divided men they first meet in his crucified body, in which their old life is put to death and destroyed. Som delade män de först möter i sin korsfäste kroppen där deras gamla liv sätts till döds och förstörs. They are reconciled in one body by the cross (Eph. 2:16). De förenas i en kropp av korset (Ef 2:16). "We thus judge, that if one died for all, then were all dead" (II Cor. 5:14). "Vi alltså domare, att om en har dött för alla, då var alla döda" (II Kor. 5:14). But Jesus Christ rose as well as died, and as the Resurrected he is the one true life of his people (Col. 3:3-4). Men Jesus Kristus ökade liksom dött, och som den uppståndne han är en sann liv för sitt folk (Kol 3:3-4). They thus meet in his risen body, in which they are the one new man. De sålunda träffas i hans uppståndna kropp, där de är en ny människa.

Yet if this unity is centered in Jesus Christ, it is necessarily a unity of the Holy Spirit. Men om denna enhet är centrerad på Jesus Kristus, är det nödvändigtvis en enhet av den Helige Ande. Believers have their new life in Christ as they are all born of the one Spirit (John 3:5; Eph. 4:4). Troende har deras nya liv i Kristus, eftersom de är alla födda i en Ande (Joh 3:5;. Ef 4:4). But this means that they are brothers of Jesus Christ and of one another in the one family of God. Men det betyder att de är bröder till Jesus Kristus och varandra i en Guds familj. They have the one God and Father of all (Eph. 4:4). De har en Gud och allas Fader (Ef 4:4). They have not only a common birth, but a common mind which is the mind of Christ (Phil. 2:5). De har inte bara en vanlig födelse, men en gemensam sinne som är Kristi sinne (Fil. 2:5). They are led by the one Spirit, being built up as a habitation of God through the Spirit (Eph. 2:22). De leds av den en ande, som byggs upp som en boning av Gud genom Anden (Ef 2:22).

How full and real this unity is emerges in the fact that the church is called the bride of Christ, and is therefore one body and one spirit with him (cf. I Cor. 6:17; Eph. 5:30). Hur full och verklig denna enhet är framgår av det faktum att kyrkan kallas Kristi brud, och är därför en kropp och en ande med honom (jfr I Kor 6:17,.. Ef 5:30). It can thus be described quite simply as his body, of which Christians are the different members (Rom. 12:4). Det kan således beskrivas helt enkelt som hans kropp, som de kristna är de olika medlemmarna (Rom. 12:4). Since it is by faith that Christians belong to Christ, their unity is a unity of faith (Eph. 4:13). Eftersom det är genom tro som kristna tillhör Kristus, är deras enhet en enhet av tro (Ef 4:13). It is expressed in the two sacraments, for as there is only one baptism (Eph. 4:5), so there is only one loaf and cup (I Cor. 10:17). Det uttrycks i de två sakramenten, så det finns bara en dop (Ef 4:5), så det finns bara en limpa och kopp (I Kor. 10:17).

Since unity belongs so essentially to the people of God, it is right that it should find expression in the creed (one church), and that in all ages there should be a concern for Christian unity according to the prayer of Christ himself (John 17:21). Eftersom enighet tillhör så väsentligt för Guds folk, är det rätt att det ska komma till uttryck i bekännelsen (en kyrka), och att det i alla åldrar bör det finnas en oro för kristen enhet enligt bön Kristus själv (Joh 17 : 21). For the attainment of genuine unity, however, it is necessary that the following point should be observed. För att uppnå verklig enighet, är det dock nödvändigt att följande punkt bör observeras.

Christian unity is a given fact of the new life to be believed and accepted in faith in Christ. Kristen enhet är ett givet faktum att nytt liv skall tro och accepteras i tro på Kristus. It is not first the unity created, safeguarded, or enforced by a human institution or association. Det är inte först enhet skapas, bevaras eller verkställas av en mänsklig institution eller förening. Nor can it be simply equated with a particular structure of the church or form of ministry, practice, or dogma. Det kan inte heller enkelt jämställas med en viss struktur i kyrkan eller form ministerium, praktik eller dogmer. Like the righteousness of the Christian, it is found first and primarily and exclusively in Christ. Liksom rättfärdighet kristna, visar det sig först och främst och uteslutande i Kristus.

Again, Christian unity is not identical with uniformity. Återigen är kristen enhet inte identisk med likformighet. It does not allow division. Det tillåter inte uppdelning. But it does not exclude variety. Men det utesluter inte olika. The one Spirit gives different gifts (I Cor. 12:4-5). Den enda Ande ger olika gåvor (I Kor. 12:4-5). In the one body of Christ there are many members. I en Kristi kropp finns det många medlemmar. The unity grounded in Christ leaves scope for diversity of action and function, the only conformity being to the mind of Christ and direction of the Spirit. Den enhet grundad i Kristus lämnar utrymme för mångfald av åtgärder och funktion, den enda överensstämmelse är att Kristi sinne och riktning av Anden.

Finally, the unity received in faith must find expression in historical life and action. Slutligen måste enheten tas emot i tro kommer till uttryck i historiskt liv och handling. There must be no antinomian acquiescence in diveded or competitive Christian bodies. Det får inte finnas antinomian samtycke till diveded eller konkurrens kristna organisationer. To this extent, it is right and necessary that there should be an active pursuit of practical unity, but only on the basis of the unity already given, and therefore with a fuller looking to Christ and readier subjection to his Spirit. Så långt är det rätt och nödvändigt att det bör finnas en aktiv strävan efter praktisk enhet, men endast på grundval av enheten redan gett, och därför med en fylligare ser till Kristus och lättare åstadkomma underkastelse till hans Ande.

GW Bromiley GW Bromiley
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: