Witness, Witnessing Vittne, bevittnar

Advanced Information Avancerad information

Properly, a "witness" (martys) is "one who testifies" (martyreo) by act or word his "testimony" (martyrion) to the truth. Korrekt är en "vittne" (Martys) "en som vittnar" (martyreo) genom lag eller ord hans "vittnesbörd" (Martyrion) till sanningen. This act of testifying is called his "testimony" (martyria). Denna handling av vittnar kallas hans "vittnesbörd" (martyria). In ancient days, as at the present, this was a legal term designating the testimony given for or against one on trial before a court of law. I forna dagar, som för närvarande var detta en juridisk term som betecknar vittnesmål för eller emot en på försök inför en domstol. In Christian usage the term came to mean the testimony given by Christian witnesses to Christ and his saving power. I kristen användning termen kom att betyda vittnesmål av kristna vittnen till Kristus och hans frälsande kraft. Because such testimony often means arrest and scourging (cf. Matt. 10:18; Mark 13:9), exile (Rev. 1:9), or death (cf. Acts 22:20; Rev. 2:13; 17:6) the Greek was transliterated to form the English word "martyr," meaning one who suffers or dies rather than give up his faith. Eftersom sådana vittnesmål innebär ofta gripande och gisslande (. Jfr Matt 10:18, Mark 13:9), exil (Upp. 1:9), eller död (jfr Apg 22:20, Rev 2:13, 17: 6) den grekiska var transkriberas till att bilda det engelska ordet "martyr", vilket betyder en som lider eller dör hellre än att ge upp sin tro. However, in the NT suffering was an incidental factor in the word. Men i NT lidande var en tillfällig faktor i ordet.

A thorough study of witnessing would necessitate a study of the whole Bible. En grundlig undersökning av bevittna skulle kräva en undersökning av hela Bibeln. Such words as preaching, teaching, and confessing would have to be included. Sådana ord som predika, skulle undervisa och bekänna måste inkluderas. Greek words (fifteen in number) stemming from "witness" (martys) are used over two hundred times in the NT. Grekiska ord (femton till antalet) som härrör från "vittne" (Martys) används över 200 gånger i NT. The most common usage is found in the Johannine writings, in which seventy-six instances are found. Den vanligaste användningen finns i Johannine skrifter, i vilka 76 fall finns. Acts has thirty-nine instances and the Pauline writings thirty-five. Apostlagärningarna har 39 instanser och Pauline skrifter 35.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Leaving aside those uses of the word that refer to man's witness to men (cf. III John 12), God's witness to men (cf. Acts 13:22), man's witness against men (cf. Matt. 18:16), and miscellaneous uses (cf. John 2:25), we will consider the distinctively Christian use of the words. Bortsett från sådana användningar av ord som hänvisar till människans vittne till män (jfr III Joh 12), Guds vittne till män (jfr Apg 13:22), mannens vittnesbörd mot män (jfr Matt. 18:16), och diverse bruk (jfr Joh 2:25), kommer vi att överväga distinkt kristna användningen av orden.

First, there are those testimonies which are meant to establish the incarnation and the truth of Christianity. Först finns det de vittnesmål som är avsedda att fastställa inkarnationen och sanningen av kristendomen. In John's Gospel, where this is primary, we find instances of all the main witnesses. I Johannesevangeliet, där detta är det primära, finner vi exempel på alla de viktigaste vittnena. John the Baptist "bears testimony" (martyreo) to Jesus as the coming Savior of the world (John 1:7-8, 15, 32, 34; 3:26; 5:32). Johannes Döparen "bär vittnesbörd" (martyreo) till Jesus som den kommande världens Frälsare (Joh 1:7-8, 15, 32, 34, 3:26, 5:32). The works that Jesus did were a testimony that he came from the Father (John 5:36); this explains why John called the miracles "signs" (semeion). De verk som Jesus gjorde var ett vittnesbörd om att han kom från Fadern (Joh 5:36), vilket förklarar varför Johannes kallade mirakel "tecken" (semeion). The OT Scriptures are a testimony to Jesus (John 5:39); this thought is behind most of the NT quotations from the OT. OT Skrifterna är ett vittnesbörd om Jesus (Joh 5:39), denna tanke som ligger bakom de flesta av NT citat från GT. After the resurrection the main evidences of the truth of Christianity are the ministry of the Holy Spirit (John 15:26), the witness of the disciples to the resurrection (Acts 1:22), and the signs and wonders by which God attested the ministry of the apostles and the churches (Heb. 2:4). Efter uppståndelsen de viktigaste bevisen för kristendomens sanning är ministeriet för den Helige Ande (Joh 15:26), vittnet av lärjungarna till uppståndelsen (Apg 1:22), och tecken och under som Gud intygas att departement av apostlarna och kyrkorna (Hebr 2:4).

The pattern of Christian missionary and evangelistic activity is set in the NT. Mönstret för kristen missionär och evangelisk aktivitet är inställd i NT. Several principles emerge. Flera principer fram.

FL Fisher FL Fisher
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)


Witness of the Spirit Vittnesbörd om Andens

Advanced Information Avancerad information

Witness of the Spirit (Rom. 8:16), is the consciousness of the gracious operation of the Spirit on the mind, "a certitude of the Spirit's presence and work continually asserted within us", manifested "in his comforting us, his stirring us up to prayer, his reproof of our sins, his drawing us to works of love, to bear testimony before the world," etc. Vittnesbörd om Anden (Rom. 8:16), är medvetande nådig driften av Anden på sinnet ", en visshet Andens närvaro och arbete hävdade ständigt inom oss", manifesterade "i sin tröstande oss, hans omrörning oss upp till bönen, hans tillrättavisning för våra synder, han drar oss till verk av kärlek, att vittna inför världen "osv

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


Witness Vittne

Catholic Information Katolsk information

One who is present, bears testimony, furnishes evidence or proof. En som är närvarande, bär vittnesbörd, kan styrka eller bevis. Witnesses are employed in various ecclesiastical matters, as in civil, in proof of a statement, fact, or contract. Vittnen används i olika kyrkliga frågor, som i det civila, i intyg om påståenden, fakta, eller kontrakt. According to various circumstances a witness is one who is personally present and sees some act or occurrence and can bear testimony thereto; one who on request or in behalf of a party subscribes his name to an instrument to attest the genuineness of its execution; one who gives testimony on the trial of a cause, appearing before a court, judge, or other official to be examined under oath. Enligt olika omständigheter ett vittne är en som är personligen närvarande och ser någon handling eller händelse och kan bära vittnesbörd till detta, en som på begäran eller i en parts vägnar tecknar sitt namn till ett instrument för att intyga äktheten av dess utförande; en som vittnar om rättegången mot en orsak, förekommer vid en domstol, domare eller annan tjänsteman som skall undersökas under ed. The espousals of Catholics ("Ne temere") to be binding must be in writing, signed by the contracting parties and ordinarily by two witnesses, or by a pastor or ordinary, each within his own territory, as sole witnesses. De espousals katoliker ("Ne temere") att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av avtalsparterna och normalt med två vittnen, eller av en pastor eller vanliga, var och en inom sitt eget område, som enda vittnen. In case either or both parties are unable for any cause to write, an additional witness is necessary. I fall endera eller båda parterna inte för någon anledning att skriva, är ytterligare vittne behövs. Catholics are incapable of entering into lawful wedlock ("Ne temere") except in the presence of a parish priest, or ordinary, or other priest duly delegated, and two witnesses. Katoliker är oförmögna att ingå lagligt äktenskap ("Ne temere") utom i närvaro av en präst, eller vanliga, eller annan präst vederbörligen delegeras och två vittnen. Though not necessary for validity of the act, the Church desires in both cases that these witnesses be Catholics (SO, 19 Aug., 1891). Även om det inte är nödvändigt för giltighet av lagen, önskar kyrkan i båda fallen att dessa vittnen vara katoliker (SO, 19 augusti 1891). Witnesses of a marriage sign no ecclesiastical document, though they may be called upon by the state to attest by their own hand certain civil records. Vittnen i ett äktenskap underteckna något kyrklig handling, även om de kan kallas av staten för att intyga på egen hand vissa civila poster. Sponsors at baptism and confirmation are not properly witnesses; they assist for other purposes (see RELATIONSHIP). Sponsorer på dop och konfirmation är inte korrekt vittnen, de hjälper för andra ändamål (se relation). A canonical precept, when employed, must be delivered in the presence of the vicar general or two others as witnesses (Cum magnopere, VII). En kanonisk bud, när de används, måste levereras i närvaro av kyrkoherde allmänna eller två andra som vittnen (Cum magnopere, VII). Ecclesiastical documents are attested or witnessed as circumstances require, eg, by the chancellor, clerk of the court, prothonotary apostolic. Kyrkliga dokument intygas eller bevittnas som omständigheterna kräver, till exempel genom att kanslern, kontoristen av domstolen, prothonotary apostoliska. Expert witnesses to some extent have a place in canon law. Expertvittnen till viss del har en plats i kanonisk rätt. In ecclesiastical trials witnesses are adduced to prove a fact directly, or indirectly, ie, by establishing the falsity of the contrary. I kyrkliga studier vittnen åberopas för att bevisa ett faktum direkt eller indirekt, dvs genom att fastställa falskheten i motsatsen.

The essential qualifications of a witness are knowledge of the fact at issue and truthfulness: he must be an eye-witness and trustworthy. De väsentliga kvalifikationer ett vittne är kunskap om det faktum i fråga och sanning: han måste vara ett ögonvittne och pålitlig. Hearsay witnesses, however, are admitted, if necessary, in matters not of a criminal nature, eg, in proof of consanguinity or other relationship, baptism, etc. Anyone not expressly prohibited may testify. Hörsägen vittnen, men är upptagna, om nödvändigt, i frågor som inte av brottslig karaktär, t.ex. i bevis blodsband eller annat förhållande, dop, etc. Någon som inte uttryckligen förbjudna, får vittna. Some, as the insane, infants, the blind or deaf, where sight or hearing is necessary for a knowledge of the facts in question, are excluded by the natural law; others by canon law, as those who are bribed or suborned, those who are infamous in law or in fact, convicted perjurors, excommunicated persons, all in a word whose veracity may be justly suspected. Vissa, som vansinniga, spädbarn, blinda eller döva, där syn eller hörsel är nödvändig för kunskap om de faktiska omständigheterna, är uteslutna från den naturliga lagen, andra av kanonisk rätt, som de som är mutade eller suborned, de som är ökända i lag eller i praktiken, dömda perjurors, exkommunicerade personer, alla i ett ord vars sanningshalt kan rätta misstänkt. The law likewise rejects those who on account of affection or enmity may be biased, as well as those who may be specially interested in the case. Lagen avvisar också de som på grund av kärlek eller fiendskap kan vara partisk, liksom de som kan vara speciellt intresserad av fallet. Parents as a rule are not admitted for their children, particularly when the rights of a third party are at stake, or against them and vice-versa; relatives for one another; lawyers for their clients; accomplices or enemies for or against one another; Jews or heretics against Christians; lay persons against clerics, except their own interests are at stake, or there are no clerics to testify; minors or women in criminal cases tried criminally, unless their testimony is necessary, or they testify in favor of the accused. Föräldrar som regel inte är upptagna för sina barn, särskilt när de rättigheter som tredje part står på spel, eller mot dem och vice versa, släktingar för varandra, advokater för sina kunder, medbrottslingar eller fiender för eller emot varandra; judar eller kättare mot kristna, lekmän mot präster, utom deras egna intressen står på spel, eller det finns inga präster att vittna, minderåriga eller kvinnor i brottmål försökte kriminellt, om inte deras vittnesbörd är nödvändig, eller de vittnar till förmån för den tilltalade . Clerics, unless compelled by civil authorities, are not allowed to testify against the accused when sentence of death is to be imposed (see IRREGULARITY). Präster, såvida tvingade av civila myndigheter, får inte vittna mot de anklagade när dödsdomen ska införas (se oegentligheter). There are many exceptions to these general statements. Det finns många undantag från dessa allmänna uttalanden. A witness is more easily admitted in favour of a person than against him, and in civil than in criminal trials. Ett vittne är lättare medgav till förmån för en person än mot honom, och i det civila än i brottmål. No one is tolerated as a witness in his own case. Ingen tolereras som ett vittne i hans eget fall. Hence, those who are engaged in a similar cause, a judge who has adjudicated a like case, etc. are excluded. Därför, de som är engagerade i ett liknande orsak är en domare som har dömt en liknande fall etc. uteslutas. False witnesses are those who under oath prevaricate or conceal the truth that they are bound to tell: they are guilty of perjury, and if convicted are infamous in law. Falska vittnen är de som under ed SLINGRA SIG eller dölja sanningen att de är skyldiga att berätta: de är skyldiga till mened, och om han fälls är ökända i lag. Notaries or others by altering or falsifying documents substantially become guilty of forgery. Notarier eller andra genom att förändra eller förfalska dokument blir väsentligt skyldig till förfalskning.

Publication information Written by Andrew B. Meehan. Publikation information Skrivet av Andrew B. Meehan. Transcribed by Michael T. Barrett. Kopierat av Michael T. Barrett. Dedicated to Jerry F. Kobelin The Catholic Encyclopedia, Volume XV. Tillägnad Jerry F. Kobelin Den katolska encyklopedien, volym XV. Published 1912. Publicerad 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Företag. Nihil Obstat, October 1, 1912. Nihil Obstat, 1 oktober 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

Decret. Décret. L., II, tit. L., II, tit. 20, De testibus et Attestationibus; SANTI, Praelect. 20, De testibus et Attestationibus, Santi, Praelect. Juris Can.; TAUNTON, The Law of the Church, sv Juris Kan,. Taunton, Lagen om kyrkan, svDetta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: