The Testament of Abraham Den Testament av Abraham

Advanced Information Avancerad information

Translated by WA Craigie, MA, BA (Oxon.) Översatt av WA Craigie, MA, BA (Oxon.)

Text edited by Rev. Alexander Roberts and James Donaldson and first published by T&T Clark in Edinburgh in 1867. Text redigerad av Rev Alexander Roberts och James Donaldson och först publicerades av T & T Clark i Edinburgh 1867. Additional introductionary material and notes provided for the American edition by A. Cleveland Coxe, 1886. Ytterligare introducerande material och noter som avses för den amerikanska upplagan av A. Cleveland Coxe, 1886.


Introduction. Inledning.

The Greek text of both the recensions of this work is published for the first time in "Texts and Studies," Vol. Den grekiska texten av både recensions av detta arbete publiceras för första gången i "Texter och studier," Vol. II., No. 2 (Cambridge, 1892), by Montague Rhodes James, MA None of the manuscripts are older than the thirteenth century; of the six which contain the longer version the best is a Paris ms. . II, nr 2 (Cambridge, 1892), av Montague Rhodes James, MA Ingen av manuskript är äldre än det trettonde århundradet, av sex, som innehåller den längre versionen det bästa är en Paris ms. written 1315, and the principal ms. skriven 1315, och den huvudsakliga ms. of the shorter recension (also in Paris) belongs to the fifteenth century. av kortare recension (även i Paris) tillhör det femtonde århundradet. There are also versions in Roumanian, Slavonic, Ethiopic, and Arabic. Det finns också versioner i rumänska, slaviska, etiopiska och arabiska.

The work itself has hitherto been little noticed, and it is doubtful how far it was well known in ancient times. Själva arbetet hittills föga märkt, och det är tveksamt hur långt det var väl känt i antiken. It is perhaps that cited as "Abraham" in early lists of Apocryphal works, and some passages in early Christian writers may indicate their knowledge of such a work. Det är kanske det som anges som "Abraham" i tidiga listor över apokryfiska verk, och några passager i tidiga kristna författare kan ange sina kunskaper om ett sådant verk. The evidence for this is given in full by the editor of the Greek text in his introduction (pp. 7-29). Beviset för detta ges i sin helhet av redaktören för den grekiska texten i sin inledning (s. 7-29). The conclusions drawn by him from these notices, and from the work itself, are "that it was written in the second century, that it embodies legends earlier than that century, that it received its present form perhaps in the ninth or tenth century." De slutsatser som dras av honom från dessa meddelanden, och från själva arbetet, är "att det var skrivet i det andra århundradet, att det förkroppsligar legender tidigare än detta århundrade, att den fick sin nuvarande form kanske i nionde eller tionde århundradet." Certain features in it also "seem to point to Egypt as its birthplace," such as the conception of Death in the longer recension, which has parallels in the Coptic Apocryphal books, the weighing of souls, and the presence of recording angels at the judgment scene. Vissa funktioner i den också "tycks peka på Egypten som sin födelseplats", såsom uppfattningen om döden på längre recension, som har paralleller i de koptiska apokryfiska böcker, vägning av själar, och förekomsten av inspelning änglar på domen scen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteACREDITO
Religioso
Informações
Fonte
web-site
Our List of 2,300 SubjectsNossa lista de 2300 Assuntos Religiosos
E-mailE-mail
Neither of the two versions can be supposed to be true copies of the original work. Ingen av de två versionerna kan antas vara exakta kopior av det ursprungliga verket. They differ from each other not only in length, but in arrangement. De skiljer sig från varandra inte bara i längd, men i arrangemanget. The shorter recension may preserve more of the original language, but it transposes certain sections, thereby confusing the order of the narrative, and in this the Arabic version generally agrees with it. Den kortare recension kan bevara mer av originalspråket, men det införlivar vissa delar, vilket förvirrande ordningen på berättelsen, och i detta den arabiska versionen allmänhet håller med om. The most essential discrepancy begins with Chap. Den viktigaste skillnaden börjar med kap. X. of the longer recension, where Abraham, after being taken up on the cloud, is first shown the iniquities that take place on earth. X. av den längre recension, där Abraham, efter att ha tagit upp på molnet, först visas de missgärningar som sker på jorden. The shorter text places this at the end of his journey, quite destroying the original moral of the writer, who wishes to emphasize the mercy of God, and to show how Abraham's righteous indignation is replaced by feelings of compassion for the sinner. Den kortare text placerar detta i slutet av sin resa, helt förstöra den ursprungliga moraliska av författare, som vill betona Guds nåd, och att visa hur Abrahams rättfärdiga indignation ersätts av känslor av medlidande för syndaren. The vision of judgment is then altered in the shorter version, the doubtful soul being there condemned, instead of being saved by the intercession of Abraham. Visionen om dom sedan ändras i den kortare versionen, varvid tveksamt själen där fördömas, i stället för att sparas genom förbön av Abraham. In this point the editor thinks that the shorter recension may have been influenced by the Apocalypse of Paul, as would also seem to be the case with Michael's reason for leaving Abraham in Chap. I denna punkt redaktören tycker att den kortare recension kan ha påverkats av Apocalypse av Paul skulle så tycks också vara fallet med Michael skäl för att lämna Abraham i kap. IV, which is quite different from the pretext given in the longer text. IV, som är helt annorlunda från den förevändning ges i längre text. It is also remarkable that in the shorter form there is no word. Det är också anmärkningsvärt att i den kortare formen finns inget ord. of Abraham's unwillingness to die, which is so prominent a feature of the other, and is no doubt original, as the idea is not otherwise unknown in Apocryphal literature. Abrahams ovilja att dö, vilket är så framträdande inslag i den andra, och är ingen tvekan original, eftersom tanken är annars inte okänd i apokryfiska litteraturen. The conclusion of the shorter version is very much curtailed, compared with the longer one. Slutsatsen av den kortare versionen är mycket beskuren jämfört med längre.

On account of these many differences between the recensions of this remarkable work, it has been judged best to give both of them entire, and so arranged that the reader can readily discover in what respects the one differs from the other. På grund av dessa många skillnader mellan recensions denna fantastiska arbete, har det bedömts bäst att ge dem båda hela, och så anordnade att läsaren lätt kan upptäcka på vilket sätt den skiljer sig från andra.

The tone of the work is perhaps rather Jewish than Christian, but as phrases and conceptions of a New Testament character appear in it, especially in the judgment scene, it is most probably to be assigned to a Jewish Christian, who for the substance of it drew partly on older legends, and partly on his own imagination. Tonen i arbetet är kanske snarare judisk än kristen, men som fraser och föreställningar om en Nya Testamentet karaktär förekommer där, särskilt i domen scenen är det mest sannolikt att tilldelas en judisk kristen, som för innehållet i det drog delvis på äldre legender, dels på hans egen fantasi. Some of its features are very striking, and a few of them do not seem to occur elsewhere in literature of this class; it is possible that some of these do not go further back than the medieval editors of the text. Några av dess funktioner är mycket slående, och några av dem verkar inte förekomma någon annanstans i litteraturen i denna klass, är det möjligt att en del av dessa inte går längre tillbaka än de medeltida redaktörer av texten. Among the most remarkable points may be noticed the age of Abraham, variously given in different mss., his hospitality, and the sending of Michael to announce his death (Chap. I.): Michael's refusal to mount a horse (Chap. II.): the tree speaking with a human voice (Chap. III.); the tears of Michael turning into precious stones (ibid.); and the devouring spirit sent to consume the food for him (Chap. IV.). Bland de mest anmärkningsvärda punkter kan märkas en ålder av Abraham varierande ges i olika medlemsstater, hans gästfrihet och sändning av Mikael att meddela hans död (kap. I):. Michael vägran att montera en häst (kap. II. ): trädet tala med en mänsklig röst (kap. III), tårar av Michael förvandlas till ädelstenar (ibid.), och förtärande anda skickades att konsumera mat för honom (Kap. IV). In Chap. I kap. VI. VI. the narrative of Genesis is recalled by Sarah's recognizing Michael as one of the three who came to Abraham at the oak of Mamre, with the added circumstance of the calf rising up whole after being eaten. berättelsen om Genesis erinras av Sarahs erkänna Mikael som en av de tre som kom till Abraham vid ek Mamre, med den extra omständighet av kalven stiger upp hela efter att ätit. The dream of Isaac in Chap. Drömmen om Isaac i kap. VII. VII. is perhaps remotely suggested by that of Joseph. är kanske avlägset föreslås av den av Joseph. The whole vision of judgment, with the presence of Adam and Abel, is very noteworthy, as also the conception of Death, and the explanation of his various forms. Hela vision dom, med närvaro av Adam och Abel, är mycket anmärkningsvärt, eftersom även föreställningen om döden, och förklaringen av sina olika former.

. .

The Testament of Abraham. Den Testament av Abraham.

Version I. Version I.

I. Abraham lived the measure of his life, nine hundred and ninety-five years, and having lived all the years of his life in quietness, gentleness, and righteousness, the righteous one was exceeding hospitable; for, pitching his tent in the cross-ways at the oak of Mamre, he received every one, both rich and poor, kings and rulers, the maimed and the helpless, friends and strangers, neighbors and travelers, all alike did the devout, all-holy, righteous, and hospitable Abraham entertain. I. Abraham levde måttet av sitt liv, 995 år, och har bott alla år av sitt liv i stillhet, mildhet och rättfärdighet, den rättfärdige överskred gästvänliga, ty pitching sitt tält i korset -vägar vid ek Mamre, fick han alla, både rika och fattiga, kungar och härskare, den lemlästade och hjälplösa, vänner och främlingar, grannar och resenärer, alla lika gjorde fromma, helt heliga, rättfärdiga och gästvänliga abraham underhålla. Even upon him, however, there came the common, inexorable, bitter lot of death, and the uncertain end of life. Även på honom, men det kom vanliga, obevekliga, bittra mycket död och den osäkra slutet av livet. Therefore the Lord God, summoning his archangel Michael, said to him: Go down, chief-captain [3991] Michael, to Abraham and speak to him concerning his death, that he may set his affairs in order, for I have blessed him as the stars of heaven, and as the sand by the sea-shore, and he is in abundance of long life and many possessions, and is becoming exceeding rich. Därför Herren Gud, kalla hans ärkeängeln Mikael, sade till honom: Gå ner, chef-kapten [3991] Michael, till Abraham och tala med honom om hans död, så att han kan ställa sina affärer i ordning, för jag har välsignat honom som himlens stjärnor, och som sanden vid havet-shore, och han är i överflöd av lång livslängd och många ägodelar, och blir än rik. Beyond all men, moreover, he is righteous in every goodness, hospitable and loving to the end of his life; but do thou, archangel Michael, go to Abraham, my beloved friend, and announce to him his death and assure him thus: Thou shalt at this time depart from this vain world, and shalt quit the body, and go to thine own Lord among the good. Bortom alla män, dessutom är han rättfärdig i alla godhet, gästvänliga och kärleksfull till slutet av sitt liv, men gör du, ärkeängeln Mikael, gå till Abraham, min älskade vän, och meddela honom hans död och försäkra honom sålunda: Du skall du vid denna tid avvika från denna fåfänga värld, och du skall sluta kroppen och gå till din egen Herre bland goda.

II. II. And the chief-captain departed from before the face of God, and went down to Abraham to the oak of Mamre, and found the righteous Abraham in the field close by, sitting beside yokes of oxen for ploughing, together with the sons of Masek and other servants, to the number of twelve. Och chefen, kapten frångått före Guds ansikte, och gick ner till Abraham till ek Mamre, och fann den rättfärdige Abraham i fältet nära, sitter bredvid ok för oxar för plöjning, tillsammans med söner Masek och övriga anställda, till antalet tolv. And behold the chief-captain came to him, and Abraham, seeing the chief-captain Michael coming from afar, like to a very comely warrior, arose and met him as was his custom, meeting and entertaining all strangers. Och se chefen-kaptenen kom till honom, och Abraham, ser chefen-kapten Michael kommer från fjärran, som en mycket comely krigare uppstod och träffade honom som var hans sed, möte och underhållande alla främlingar. And the chief-captain saluted him and said: Hail, most honored father, righteous soul chosen of God, true son of the heavenly one. Och chefen-kaptenen hälsade honom och sade: Var hälsad, mest hedrade far, rättfärdig själ valt av Gud, sann son av den himmelska ett. Abraham said to the chief-captain: Hail, most honored warrior, bright as the sun and most beautiful above all the sons of men; thou art welcome; therefore I beseech thy presence, tell me whence the youth of thy age has come; teach me, thy suppliant, whence and from what army and from what journey thy beauty has come hither. Abraham sade till chefen-kaptenen: Var hälsad, mest hedrade krigare, ljus som solen och vackraste framför allt söner män, du är välkommen, därför jag bönfaller din närvaro, berätta varifrån ungdomarna i din ålder har kommit, lär mig, din suppliant, varifrån och från vad armén och från vad resan din skönhet har kommit hit. The chief-captain said: I, O righteous Abraham, come from the great city. Chefen-kaptenen sade: I, O rättfärdig Abraham, kommer från den stora staden. I have been sent by the great king to take the place of a good friend of his, for the king has summoned him. Jag har skickats av den stora kungen att ta över platsen för en god vän till honom, för kungen har kallats honom. And Abraham said, Come, my Lord, go with me as far as my field. Och Abraham sade, Kom, min Herre, gå med mig så långt som mitt område. The chief-captain said: I come; and going into the field of the ploughing, they sat down beside the company. Chefen-kaptenen sade: Jag kommer, och gå in i området för plöjning, satte de sig bredvid företaget. And Abraham said to his servants, the sons of Masek: Go ye to the herd of horses, and bring two horses, quiet, and gentle and tame, so that I and this stranger may sit thereon. Och Abraham sade till sina tjänare söner Masek: Gå ni till besättningen av hästar, och föra två hästar, tyst och mild och tam, så att jag och den här främlingen kan sitta därpå. But the chief-captain said, Nay, my Lord, Abraham, let them not bring horses, for I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. Men chefen-kaptenen sa Nej, min herre, Abraham, låt dem inte ta hästar, för jag avstå från att någonsin sitta på någon fyrfota djur. Is not my king rich in much merchandise, having power both over men and all kinds of cattle? Är inte min kung rik på mycket varor, har makt både över män och alla typer av nötkreatur? but I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. men jag avstå från att någonsin sitta på någon fyrfota djur. Let us go, then, O righteous soul, walking lightly until we reach thy house. Låt oss gå då, o rättfärdiga själ, gå lätt tills vi når ditt hus. And Abraham said, Amen, be it so. Och Abraham sade Amen, vare sig det så.

III. III. And as they went on from the field toward his house, beside that way there stood a cypress tree, and by the command of the Lord the tree cried out with a human voice, saying, Holy, holy, holy is the Lord God that calls himself to those that love him; but Abraham hid the mystery, thinking that the chief-captain had not heard the voice of the tree. Och när de gick från fältet mot hans hus, bredvid det sättet stod en cypress träd, och av Herrens befallning trädet ropade med en mänsklig röst och sade Helig, helig, helig är Herren Gud som kallar sig till dem som älska honom, men Abraham gömde mysteriet, tänker att chefen-kaptenen hade inte hörde trädet. And coming nigh to the house they sat down in the court, and Isaac seeing the face of the angel said to Sarah his mother, My lady mother, behold, the man sitting with my father Abraham is not a son of the race of those that dwell on the earth. Och kom nästan till huset som de satte sig i domstol, och Isak såg ansikte ängeln sade till Sara sin mor, är min fru mor, se, mannen sitter med min fader Abraham inte en son av loppet av dem som bo på jorden. And Isaac ran, and saluted him, and fell at the feet of the Incorporeal, and the Incorporeal blessed him and said, The Lord God will grant thee his promise that he made to thy father Abraham and to his seed, and will also grant thee the precious prayer of thy father and thy mother. Och Isak sprang, och hälsade honom och föll på fötter immateriell, och det okroppsliga välsignade honom och sade Herren Gud kommer att ge dig sitt löfte som han gjorde till din fader Abraham och hans säd, och kommer också att ge dig den dyrbara bön din fader och din moder. Abraham said to Isaac his son, My son Isaac, draw water from the well, and bring it me in the vessel, that we may wash the feet of this stranger, for he is tired, having come to us from off a long journey. Abraham sade till sin son Isak, min son Isak, hämta vatten från brunnen, och ta mig i kärlet, så att vi kan tvätta fötterna på denna främling, ty han är trött efter att ha kommit till oss från utanför en lång resa. And Isaac ran to the well and drew water in the vessel and brought it to them, and Abraham went up and washed the feet of the chief captain Michael, and the heart of Abraham was moved, and he wept over the stranger. Och Isak sprang till brunnen och hämtade vatten i kärlet och förde den till dem, och Abraham gick upp och tvättade fötter översten Michael och hjärtat av Abraham flyttades, och han grät över främlingen. And Isaac, seeing his father weeping, wept also, and the chief captain, seeing them weeping, also wept with them, and the tears of the chief captain fell upon the vessel into the water of the basin and became precious stones. Och Isak, såg sin far gråtande, grät också, och översten, se dem gråtande, även grät med dem, och tårarna i översten föll på fartyget i vattnet i bassängen och blev ädelstenar. And Abraham seeing the marvel, and being astonished, took the stones secretly, and hid the mystery, keeping it by himself in his heart. Och Abraham ser förundras och bli förvånad, tog stenarna hemlighet och gömde mysteriet, hålla den själv i sitt hjärta.

IV. IV. And Abraham said to Isaac his son: Go, my beloved son, into the inner chamber of the house and beautify it. Och Abraham sade till sin son Isak: Gå, min älskade son, i den inre kammaren av huset och försköna den. Spread for us there two couches, one for me and one for this man that is guest with us this day. Sprid för oss där två soffor, en för mig och en för den här mannen som är gäst hos oss i dag. Prepare for us there a seat and a candlestick and a table with abundance of every good thing. Förbered för oss där ett säte och en ljusstake och ett bord med överflöd av allt gott. Beautify the chamber, my son, and spread under us linen and purple and fine linen. Försköna kammaren, min son, och spred under oss linne och purpur och fint linne. Burn there every precious and excellent incense, and bring sweet-smelling plants from the garden and fill our house with them. Bränn där varje dyrbara och utmärkt rökelse och föra doftande växter från trädgården och fylla vårt hus med dem. Kindle seven lamps full of oil, so that we may rejoice, for this man that is our guest this day is more glorious than kings or rulers, and his appearance surpasses all the sons of men. Kindle sju lampor fulla av olja, så att vi kan glädjas, för den här mannen som är vår gäst i dag är mer härlig än kungar eller härskare, och hans utseende överträffar alla söner män. And Isaac prepared all things well, and Abraham taking the archangel Michael went into the chamber, and they both sat down upon the couches, and between them he placed a table with abundance of every good thing. Och Isak beredd allt bra, och Abraham tar ärkeängeln Mikael gick in i kammaren, och de båda satte sig på de soffor, och mellan dem placerade han ett bord med överflöd av allt gott. Then the chief captain arose and went out, as if by constraint of his belly to make issue of water, and ascended to heaven in the twinkling of an eye, and stood before the Lord, and said to him: Lord and Master, let thy power know that I am unable to remind that righteous man of his death, for I have not seen upon the earth a man like him, pitiful, hospitable, righteous, truthful, devout, refraining from every evil deed. Då översten upp och gick ut, som genom tvång av magen för att göra frågan om vatten och uppsteg till himlen i ett ögonblick, och stod inför Herren, och sade till honom: Herre och Mästare, låt din makt vet att jag inte kan påminna om att rättfärdig man av hans död, för jag har inte sett på jorden en man som han, ynklig, gästvänliga, rättfärdig, sanningsenlig, hängiven, avstå från alla onda gärningar. And now know, Lord, that I cannot remind him of his death. Och nu vet, Herre, att jag inte kan påminna honom om hans död. And the Lord said: Go down, chief-captain Michael, to my friend Abraham, and whatever he say to thee, that do thou also, and whatever he eat, eat thou also with him. Och Herren sade: Gå ner, chef-kapten Michael, min vän Abraham och vad han säger till dig, som gör du också, och vad han äter, äter du också med honom. And I will send my Holy Spirit upon his son Isaac, and will put the remembrance of his death into the heart of Isaac, so that even he in a dream may see the death of his father, and Isaac will relate the dream, and thou shalt interpret it, and he himself will know his end. Och jag skall sända min helige Ande över sin son Isak, och kommer att sätta minnet av hans död i hjärtat av Isak, så att även han i en dröm kan se sin fars död, och Isak kommer att avse drömmen, och du så skall tolka det, och han själv vet sitt slut. And the chief-captain said, Lord, all the heavenly spirits are incorporeal, and neither eat nor drink, and this man has set before me a table with abundance of all good things earthly and corruptible. Och chefen-kaptenen sade: 'Herre, alla himmelska andar är immateriell, och varken äta eller dricka, och den här mannen har satt framför mig en tabell med överflöd av allt gott jordiska och förgängliga. Now, Lord, what shall I do? Nu, Herre, vad ska jag göra? How shall I escape him, sitting at one table with him? Hur ska jag komma undan honom, sitter vid ett bord med honom? The Lord said: Go down to him, and take no thought for this, for when thou sittest down with him, I will send upon thee a devouring spirit, and it will consume out of thy hands and through thy mouth all that is on the table. Herren sade: Gå ner till honom och ta ingen tanke på detta, när du sitter ner med honom, jag skall sända över dig ett förtärande anda, och det kommer att förbruka ur dina händer och genom din mun allt som är på bord. Rejoice together with him in everything, only thou shalt interpret well the things of the vision, that Abraham may know the sickle of death and the uncertain end of life, and may make disposal of all his possessions, for I have blessed him above the sand of the sea and as the stars of heaven. Gläd tillsammans med honom i allt, bara du skall tolka väl det som hör visionen, att Abraham kan känna skäran av död och den osäkra slutet av livet, och kan göra omhändertagande av alla sina ägodelar, för jag har välsignat honom över sanden av havet och som stjärnorna på himlen.

V. Then the chief captain went down to the house of Abraham, and sat down with him at the table, and Isaac served them. V. Då översten gick ner till huset av Abraham, och satte sig ner med honom vid bordet, och Isak tjänade dem. And when the supper was ended, Abraham prayed after his custom, and the chief-captain prayed together with him, and each lay down to sleep upon his couch. Och när måltiden var slut, bad Abraham efter hans egen, och chefen-kaptenen bad tillsammans med honom, och varje fastställer att sova på hans soffa. And Isaac said to his father, Father, I too would fain sleep with you in this chamber, that I also may hear your discourse, for I love to hear the excellence of the conversation of this virtuous man. Och Isak sade till sin far, far, jag skulle gärna vilja sova med dig i denna kammare, att jag också kan höra din diskurs, för jag älskar att höra förträfflighet samtalet denna dygdiga människan. Abraham said, Nay, my son, but go to thy own chamber and sleep on thy own couch, lest we be troublesome to this man. Abraham sade, Nej, min son, men gå till din egen kammare och sova på din egen soffa, så vi vara besvärligt att den här mannen. Then Isaac, having received the prayer from them, and having blessed them, went to his own chamber and lay down upon his couch. Och Isak, har fått bönen från dem, och efter att ha välsignade dem, gick till sin egen kammare och lade sig på sin soffa. But the Lord cast the thought of death into the heart of Isaac as in a dream, and about the third hour of the night Isaac awoke and rose up from his couch, and came running to the chamber where his father was sleeping together with the archangel. Men Herren kastade tanken på döden i hjärtat av Isaac som i en dröm, och om den tredje timmen av natten Isak vaknade och reste sig från sin soffa och kom springande till kammaren där hans far sov tillsammans med ärkeängeln . Isaac, therefore, on reaching the door cried out, saying, My father Abraham, arise and open to me quickly, that I may enter and hang upon thy neck, and embrace thee before they take thee away from me. Isak därför på att nå dörren ropade och sade min fader Abraham, stå upp och öppna för mig snabbt, så att jag kan komma in och hänga på din hals, och omfamna dig innan de tar dig ifrån mig. Abraham therefore arose and opened to him, and Isaac entered and hung upon his neck, and began to weep with a loud voice. Abraham uppstod därför och öppnade för honom, och Isak in och hängde på hans hals, och började gråta med hög röst. Abraham therefore being moved at heart, also wept with a loud voice, and the chief-captain, seeing them weeping, wept also. Abraham därför flyttas på hjärtat, även grät med hög röst, och chefen-kaptenen, se dem gråtande, grät också. Sarah being in her room, heard their weeping, and came running to them, and found them embracing and weeping. Sarah är i sitt rum, hörde deras gråt och kom springande till dem och fann dem omfamna och grät. And Sarah said with weeping, My Lord Abraham, what is this that ye weep? Och Sara sade med gråt, min herre Abraham, vad är detta att ni gråter? Tell me, my Lord, has this brother that has been entertained by us this day brought thee tidings of Lot, thy brother's son, that he is dead? Säg mig, min Herre, har denna broder som har underhållit av oss i dag har fört dig budskapet om Lot, din broders son, att han är död? is it for this that ye grieve thus? är det detta som ni sörjer alltså? The chief-captain answered and said to her, Nay, my sister Sarah, it is not as thou sayest, but thy son Isaac, methinks, beheld a dream, and came to us weeping, and we seeing him were moved in our hearts and wept. Chefen-kaptenen svarade och sade till henne: Nej, min syster Sarah, det är inte som du säger, men din son Isak, methinks, såg en dröm, och kom till oss gråtande, och vi ser honom flyttades i våra hjärtan och grät.

VI. VI. Then Sarah, hearing the excellence of the conversation of the chief-captain, straightway knew that it was an angel of the Lord that spoke. Då Sarah, höra förträfflighet konversationen av de viktigaste-kaptenen visste genast att det var en Herrens ängel som talade. Sarah therefore signified to Abraham to come out towards the door, and said to him, My Lord Abraham, knowest thou who this man is? Sarah innebar därför till Abraham att komma ut mot dörren, och sade till honom: Min Herre Abraham, Vet du vem den här mannen är? Abraham said, I know not. Abraham sade, jag vet inte. Sarah said, Thou knowest, my Lord, the three men from heaven that were entertained by us in our tent beside the oak of Mamre, when thou didst kill the kid without blemish, and set a table before them. Sara sade Du vet, min Herre, de tre män från himlen som var underhållning av oss i vårt tält bredvid ek Mamre, när du slog döda ungen felfria och ställa ett bord framför sig. After the flesh had been eaten, the kid rose again, and sucked its mother with great joy. Efter köttet hade ätit steg barn igen, och sög sin mor med stor glädje. Knowest thou not, my Lord Abraham, that by promise they gave to us Isaac as the fruit of the womb? Vet du inte, min Herre Abraham att genom löfte de gav oss Isak som frukten av livmodern? Of these three holy men this is one. Av dessa tre heliga män är en. Abraham said, O Sarah, in this thou speakest the truth. Abraham sade, o Sara, i detta Du talar sanning. Glory and praise from our God and the Father. Ära och beröm från vår Gud och Fader. For late in the evening when I washed his feet in the basin I said in my heart, These are the feet of one of the three men that I washed then; and his tears that fell into the basin then became precious stones. För sent på kvällen när jag tvättade hans fötter i bassängen jag sade i mitt hjärta, Det är fötter ett av de tre män som jag tvättade sedan, och hans tårar som föll i bassängen sedan blev ädelstenar. And shaking them out from his lap he gave them to Sarah, saying, If thou believest me not, look now at these. Och skaka dem ur hans knä gav han dem till Sara och sade: Om du tror mig inte, titta nu på dessa. And Sarah receiving them bowed down and saluted and said, Glory be to God that showeth us wonderful things. Och Sara emot dem bugade ner och hälsade och sade Ära vare Gud att förkunnat oss underbara saker. And now know, my Lord Abraham, that there is among us the revelation of some thing, whether it be evil or good! Och nu vet min Herre Abraham, att det finns bland oss ​​uppenbarelsen av nåt, oavsett om det är ont eller gott!

VII. VII. And Abraham left Sarah, and went into the chamber, and said to Isaac, Come hither, my beloved son, tell me the truth, what it was thou sawest and what befell thee that thou camest so hastily to us. Och Abraham lämnade Sara och gick in i kammaren och sade till Isak: Kom hit, min älskade son, berätta sanningen, vad det var du såg och vad drabbade dig att du har kommit så hastigt till oss. And Isaac answering began to say, I saw, my Lord, in this night the sun and the moon above my head, surrounding me with its rays and giving me light. Och Isak svarade började säga, jag såg, min Herre, i denna natt solen och månen ovanför mitt huvud, som omger mig med sina strålar och ger mig ljus. As I gazed at this and rejoiced, I saw the heaven opened, and a man bearing light descend from it, shining more than seven suns. När jag tittade på detta och gladde, jag såg himmelen öppen och en man bärande ljus härstammar från den lysande mer än sju solar. And this man like the sun came and took away the sun from my head, and went up into the heavens from whence he came, but I was greatly grieved that he took away the sun from me. Och den här mannen som solen kom och tog bort solen från mitt huvud, och gick upp till himlen varifrån han kom, men jag var mycket bedrövad att han tog bort solen från mig. After a little, as I was still sorrowing and sore troubled, I saw this man come forth from heaven a second time, and he took away from me the moon also from off my head, and I wept greatly and called upon that man of light, and said, Do not, my Lord, take away my glory from me; pity me and hear me, and if thou takest away the sun from me, then leave the moon to me. Efter lite, eftersom jag fortfarande var sörjande och öm oroliga, jag såg den här mannen komma fram från himlen en gång, och han tog ifrån mig månen också från av mitt huvud, och jag grät mycket och uppmanade den mannen av ljus och sade inte, min Herre, ta bort min härlighet från mig, synd mig och höra mig, och om du tager bort solen från mig, sedan lämna månen till mig. He said, Suffer them to be taken up to the king above, for he wishes them there. Han sade, lider de tas upp till kungen ovan, ty han önskar dem där. And he took them away from me, but he left the rays upon me. Och han tog dem ifrån mig, men han lämnade strålar på mig. The chief-captain said, Hear, O righteous Abraham; the sun which thy son saw is thou his father, and the moon likewise is Sarah his mother. Chefen-kaptenen sade Hör, rättfärdig Abraham, solen som din son såg är du hans far, och månen likaså är Sara sin mor. The man bearing light who descended from heaven, this is the one sent from God who is to take thy righteous soul from thee. Mannen bärande ljus som steg ner från himlen, är detta en sänd av Gud, som är att ta din rättfärdiga själ från dig. And now know, O most honored Abraham, that at this time thou shalt leave this worldly life, and remove to God. Och nu vet, o mest hedrade Abraham, som vid denna tid skall du lämna detta världsliga liv, och ta till Gud. Abraham said to the chief captain O strangest of marvels! Abraham sade till översten O märkligaste underverk! and now art thou he that shall take my soul from me? och nu är du den som skall ta min själ ifrån mig? The chief-captain said to him, I am the chief-captain Michael, that stands before the Lord, and I was sent to thee to remind thee of thy death, and then I shall depart to him as I was commanded. Chefen-kaptenen sade till honom, jag chefen-kaptenen Michael, som står inför Herren, och jag skickades till dig för att påminna dig om din död, och då skall jag avgår till honom som jag hade blivit befalld. Abraham said, Now I know that thou art an angel of the Lord, and wast sent to take my soul, but I will not go with thee; but do thou whatever thou art commanded. Abraham sade, Nu vet jag att du är en Herrens ängel, och Wast skickade att ta min själ, men jag kommer inte att gå med dig, men du vad du är befallt.

VIII. VIII. The chief-captain hearing these words immediately vanished, and ascending into heaven stood before God, and told all that he had seen in the house of Abraham; and the chief-captain said this also to his Lord, Thus says thy friend Abraham, I will not go with thee, but do thou whatever thou art commanded; and now, O Lord Almighty, doth thy glory and immortal kingdom order aught? Chefen-kapten höra dessa ord omedelbart försvann, och uppstigande till himlen stod inför Gud, och sade allt som han hade sett i huset Abrahams, och chefen-kaptenen sade detta även till sin Herre, Så säger din vän Abraham, jag kommer inte att gå med dig, men gör du vad du är befallde, och nu, Herre Sebaot, doth din härlighet och odödliga rike order aught? God said to the chief-captain Michael, Go to my friend Abraham yet once again, and speak to him thus, Thus saith the Lord thy God, he that brought thee into the land of promise, that blessed thee above the sand of the sea and above the stars of heaven, that opened the womb of barrenness of Sarah, and granted thee Isaac as the fruit of the womb in old age, Verily I say unto thee that blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thy seed, and I will give thee all that thou shalt ask from me, for I am the Lord thy God, and besides me there is no other. Gud sade till chefen-kaptenen Michael, Gå till min vän Abraham ännu en gång och tala med honom så: Så säger Herren, din Gud, han som har fört dig in i landet av löftet, som välsignat dig över sanden i havet och över himlens stjärnor, öppnade sköte ofruktsamhet av Sarah, och beviljade dig Isak som frukten av livmodern i ålderdomen, Sannerligen säger jag dig, att välsignelse jag skall välsigna dig och multiplicera Jag ska föröka din säd, och jag skall giva dig allt vad du skall fråga från mig, för jag är Herren, din Gud, och förutom mig finns ingen annan. Tell me why thou hast rebelled against me, and why there is grief in thee, and why thou rebelled against my archangel Michael? Berätta varför du har gjort uppror mot mig, och varför det är sorg i dig, och varför du gjorde uppror mot min ärkeängeln Mikael? Knowest thou not that all who have come from Adam and Eve have died, and that none of the prophets has escaped death? Vet du inte att alla som har kommit från Adam och Eva har dött, och att ingen av profeterna har undkommit döden? None of those that rule as kings is immortal; none of thy forefathers has escaped the mystery of death. Ingen av dem som härska som kungar är odödlig, ingen av dina förfäder har undgått dödens mysterium. They have all died, they have all departed into Hades, they are all gathered by the sickle of death. De har alla dött, de har alla lämnat till Hades, de är alla som samlats in av skäran dödens. But upon thee I have not sent death, I have not suffered any deadly disease to come upon thee, I have not permitted the sickle of death to meet thee, I have not allowed the nets of Hades to enfold thee, I have never wished thee to meet with any evil. Men över dig jag inte har skickat döden, jag har inte lidit någon dödlig sjukdom att komma över dig, jag har inte tillåtet skäran dödens att träffa dig, jag har inte låtit nät Hades att omsluta dig, har jag velat aldrig dig att träffa något ont. But for good comfort I have sent my chief-captain Michael to thee, that thou mayst know thy departure from the world, and set thy house in order, and all that belongs to thee, and bless Isaac thy beloved son. Men för bra komfort Jag har skickat min chef-kapten Michael till dig, att du FÅR känna din avresa från världen, och ställ ditt hus i ordning, och allt som hör till dig och välsigna Isak din älskade son. And now know that I have done this not wishing to grieve thee. Och nu vet att jag har gjort detta inte vill sörja dig. Wherefore then hast thou said to my chief-captain, I will not go with thee? Varför tar du då sagt till min chef-kapten, kommer jag inte att gå med dig? Wherefore hast thou spoken thus? Varför har du talat så? Knowest thou not that if I give leave to death and he comes upon thee, then I should see whether thou wouldst come or not? Vet du inte att om jag ger tillåtelse att döden och han kommer över dig, då skulle jag se om du wouldst komma eller inte?

IX. IX. And the chief-captain receiving the exhortations of the Lord went down to Abraham, and seeing him the righteous one fell upon his face to the ground as one dead, and the chief-captain told him all that he had heard from the Most High. Och chefen, kapten emot uppmaningar om Herrens gick ner till Abraham, och se honom den rättfärdige föll på sitt ansikte till jorden som en död, och chefen-kaptenen berättade allt som han hade hört från den Högste. Then the holy and just Abraham rising with many tears fell at the feet of the Incorporeal, and besought him, saying, I beseech thee, chief-captain of the hosts above, since thou hast wholly deigned to come thyself to me a sinner and in all things thy unworthy servant, I beseech thee even now, O chief-captain, to carry my word yet again to the Most High, and thou shalt say to him, Thus saith Abraham thy servant, Lord, Lord, in every work and word which I have asked of thee thou hast heard me, and hast fulfilled all my counsel. Då den heliga och bara Abraham stiger med många tårar föll vid foten av den fysiska, och bad honom och sade, jag bönfaller dig, chef-kapten av värdarna ovan, eftersom du har helt behagade att komma dig själv mot mig, syndare och allt din ovärdiga tjänare, bönfaller jag dig redan nu, o chef-kapten, att bära mitt ord återigen till den Högste, och du skall säga till honom: Så säger Abraham din tjänare, Herre, Herre, i varje arbete och ord som jag har frågat om dig du har hört mig och hast uppfyllde alla mina råd. Now, Lord, I resist not thy power, for I too know that I am not immortal but mortal. Nu, Herre, emot jag inte din makt, för även jag vet att jag inte är odödlig men dödlig. Since therefore to thy command all things yield, and fear and tremble at the face of thy power, I also fear, but I ask one request of thee, and now, Lord and Master, hear my prayer, for while still in this body I desire to see all the inhabited earth, and all the creations which thou didst establish by one word, and when I see these, then if I shall depart from life I shall be without sorrow. Eftersom därför din kommando alla saker avkastning, och rädsla och darra vid ansikte din makt, jag också rädd, men jag frågar en begäran av dig, och nu Herre och Mästare, hör min bön, för samtidigt i denna kropp jag önskan att se hela den bebodda jorden, och alla skapelser som du slog fastställa av ett ord, och när jag ser dessa, så om jag ska avvika från livet jag ska inte sorg. So the chief-captain went back again, and stood before God, and told him all, saying, Thus saith thy friend Abraham, I desired to behold all the earth in my lifetime before I died. Så chefen-kaptenen gick tillbaka igen, och stod inför Gud, och berättade för honom allt, sade Så säger din vän Abraham, önskade jag att skåda hela jorden under min livstid innan jag dog. And the Most High hearing this, again commanded the chief-captain Michael, and said to him, Take a cloud of light, and the angels that have power over the chariots, and go down, take the righteous Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalt him into the air of heaven that he may behold all the earth. Och den Högste hörde detta, återigen bjöd chefen-kaptenen Michael och sade till honom: Tag ett moln av ljus, och änglarna som har makt över vagnar och gå ner, ta den rättfärdige Abraham på en vagn av keruberna och upphöja honom i luften i himlen att han kan skåda hela jorden.

X. And the archangel Michael went down and took Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalted him into the air of heaven, and led him upon the cloud together with sixty angels, and Abraham ascended upon the chariot over all the earth. X. Och ärkeängeln Mikael gick ner och tog Abraham på en vagn keruberna, och upphöjt honom i luften av himlen och ledde honom på molnet tillsammans med 60 änglar, och Abraham uppsteg på vagnen över hela jorden. And Abraham saw the world as it was in that day, some ploughing, others driving wains, in one place men herding flocks, and in another watching them by night, and dancing and playing and harping, in another place men striving and contending at law, elsewhere men weeping and having the dead in remembrance. Och Abraham såg världen som den var på den dagen, några plöjning, andra kör wains i en plats män herding flockar, och i en annan att titta på dem om natten och dansa och spela och tjata, på ett annat ställe män strävar och stridande enligt lag , håll män gråta och ha de döda i minnet. He saw also the newly-wedded received with honor, and in a word he saw all things that are done in the world, both good and bad. Han såg också den nyligen gift emot med heder och i ett ord såg han allt som görs i världen, både bra och dåliga. Abraham therefore passing over them saw men bearing swords, wielding in their hands sharpened swords, and Abraham asked the chief-captain, Who are these? Abraham därför passerar över dem såg män som bär svärd, svingar i deras händer slipning svärd, och Abraham frågade chefen-kaptenen, som är dessa? The chief-captain said, These are thieves, who intend to commit murder, and to steal and burn and destroy. Chefen-kaptenen sade Dessa tjuvar, som avser att begå mord och stjäla och bränna och förstöra. Abraham said, Lord, Lord, hear my voice, and command that wild beasts may come out of the wood and devour them. Abraham sade: 'Herre, Herre, hör min röst, och befaller att vilda djur kan komma ut ur skogen och förtära dem. And even as he spoke there came wild beasts out of the wood and devoured them. Och även när han talade kom vilddjur ur trä och slukade dem. And he saw in another place a man with a woman committing fornication with each other, and said, Lord, Lord, command that the earth may open and swallow them, and straightway the earth was cleft and swallowed them. Och han såg på ett annat ställe en man med en kvinna som begår otukt med varandra och sade: 'Herre, Herre, kommando att jorden kan öppna och svälja dem, och strax jorden kluven och uppslukade dem. And he saw in another place men digging through a house, and carrying away other men's possessions, and he said, Lord, Lord, command that fire may come down from heaven and consume them. Och han såg på ett annat ställe män gräva igenom ett hus, och bortfört andra mäns ägodelar, och han sade: 'Herre, Herre, kommando att brand kan komma ner från himlen och förtära dem. And even as he spoke, fire came down from heaven and consumed them. Och även när han talade, kom eld ner från himlen och förtärde dem. And straightway there came a voice from heaven to the chief-captain, saying thus, O chief-captain Michael, command the chariot to stop, and turn Abraham away that he may not see all the earth, for if he behold all that live in wickedness, he will destroy all creation. Och strax kom en röst från himlen till chefen-kaptenen, sade alltså, O chef-kapten Michael, kommando vagnen stanna och vända Abraham bort att han inte kan se hela jorden, ty om han skåda allt som lever i ondska, kommer han att förstöra hela skapelsen. For behold, Abraham has not sinned, and has no pity on sinners, but I have made the world, and desire not to destroy any one of them, but wait for the death of the sinner, till he be converted and live. Ty se, har Abraham syndat inte och har ingen synd om syndare, men jag har gjort världen och vill inte förstöra någon av dem, men vänta på döden av syndare, tills han konverteras och leva. But take Abraham up to the first gate of heaven, that he may see there the judgments and recompenses, and repent of the souls of the sinners that he has destroyed. Men ta Abraham fram till den första himmelens port, så att han kan se det på domar och recompenses, och ångra de själar syndare som han har förstört.

XI. XI. So Michael turned the chariot and brought Abraham to the east, to the first gate of heaven; and Abraham saw two ways, the one narrow and contracted, the other broad and spacious, and there he saw two gates, the one broad on the broad way, and the other narrow on the narrow way. Så Michael vände vagnen och tog Abraham till öst, till den första himmelens port, och Abraham fick två olika sätt, de en smala och kontrakterade, övriga breda och rymliga, och det såg han två portar, den en bred på den breda sätt och den andra smala på den smala vägen. And outside the two gates there he saw a man sitting upon a gilded throne, and the appearance of that man was terrible, as of the Lord. Och utanför två portar där han såg en man som satt på en förgylld tron, och utseendet på den mannen var hemskt, som av Herren. [3992]And they saw many souls driven by angels and led in through the broad gate, and other souls, few in number, that were taken by the angels through the narrow gate. [3992] Och de såg många själar som drivs av änglar och ledde in genom den breda porten, och andra själar, få till antalet, som togs av änglarna genom den trånga porten. And when the wonderful one who sat upon the golden throne saw few entering through the narrow gate, and many entering through the broad one, straightway that wonderful one tore the hairs of his head and the sides of his beard, and threw himself on the ground from his throne, weeping and lamenting. Och när den underbara en som satt på den gyllene tronen såg några in genom den trånga porten, och många kommer in genom den breda ett, genast det underbara ett rev håren på huvudet och på sidorna av skägget, och kastade sig på marken från sin tron, grät och klagade. But when he saw many souls entering through the narrow gate, then he arose from the ground and sat upon his throne in great joy, rejoicing and exulting. Men när han såg många själar in genom den trånga porten, då han uppstod från marken och satte sig på sin tron ​​i stor glädje, glädje och exulting. And Abraham asked the chief-captain, My Lord chief-captain, who is this most marvelous man, adorned with such glory, and sometimes he weeps and laments, and sometimes he rejoices and exults? Och Abraham bad chefen-kaptenen, min Lord Chief-kapten, som är mest förunderliga mannen, prydd med sådan härlighet och ibland han gråter och beklagar och ibland han jublar och exults? The incorporeal one said: This is the first-created Adam who is in such glory, and he looks upon the world because all are born from him, and when he sees many souls going through the narrow gate, then he arises and sits upon his throne rejoicing and exulting in joy, because this narrow gate is that of the just, that leads to life, and they that enter through it go into Paradise. Den immateriell ett sa: Detta är den första skapade Adam som är i sådan härlighet, och han ser på världen eftersom alla är födda från honom, och när han ser många själar som går genom den trånga porten, då han uppstår och sitter på hans tron glädje och exulting i glädje, eftersom denna trånga porten är att det bara leder det till liv, och de som kommer in genom den går i paradiset. For this, then, the first-created Adam rejoices, because he sees the souls being saved. För detta, då de första skapade Adam jublar, eftersom han ser själarna sparas. But when he sees many souls entering through the broad gate, then he pulls out the hairs of his head, and casts himself on the ground weeping and lamenting bitterly, for the broad gate is that of sinners, which leads to destruction and eternal punishment. Men när han ser många själar som kommer via den breda porten, då han drar ut håret med huvudet och kastar sig på marken och grät och klagade bittert, för den breda porten är att syndare, vilket leder till förstörelse och evigt straff. And for this the first-formed Adam falls from his throne weeping and lamenting for the destruction of sinners, for they are many that are lost, and they are few that are saved, for in seven thousand there is scarcely found one soul saved, being righteous and undefiled. Och för detta första bildade Adam fall från sin tron ​​grät och klagade för destruktion av syndare, för de är många som går förlorade, och de är några som sparas i 7000 det finns knappast finns en själ sparas, som är rättfärdig och obefläckad.

XII. XII. While he was yet saying these things to me, behold two angels, fiery in aspect, and pitiless in mind, and severe in look, and they drove on thousands of souls, pitilessly lashing them with fiery thongs. Medan han ännu säga dessa saker till mig, se två änglar, eldig i aspekt och skoningslösa i åtanke, och svår i utseende, och de körde på tusentals själar skoningslöst surrning dem med eldiga stringtrosor. The angel laid hold of one soul, and they drove all the souls in at the broad gate to destruction. Ängeln lade tag i en själ, och de körde alla själar in på den breda porten till undergång. So we also went along with the angels, and came within that broad gate, and between the two gates stood a throne terrible of aspect, of terrible crystal, gleaming as fire, and upon it sat a wondrous man bright as the sun, like to the Son of God. Så vi gick också tillsammans med änglarna, och kom inom den breda porten, och mellan de två grindarna stod en tron ​​fruktansvärt av aspekt av fruktansvärda kristall, glänsande som eld, och på den satt en underbar människa ljus som solen, vilja Guds Son. Before him stood a table like crystal, all of gold and fine linen, and upon the table there was lying a book, the thickness of it six cubits, and the breadth of it ten cubits, and on the right and left of it stood two angels holding paper and ink and pen. Framför honom stod ett bord som kristall, alla av guld och fint linne, och på bordet låg en bok, tjockleken av det sex alnar, och dess bredd tio alnar, och till höger och vänster om det stod två änglar håller papper och bläck och penna. Before the table sat an angel of light, holding in his hand a balance, and on his left sat an angel all fiery, pitiless, and severe, holding in his hand a trumpet, having within it all-consuming fire with which to try the sinners. Innan bordet satt en ljusets ängel och höll i handen en balans, och på hans vänstra satt en ängel hela eldig, skoningslös och svår, hålla i handen en trumpet, som har i det hela, förtärande eld som att prova syndare. The wondrous man who sat upon the throne himself judged and sentenced the souls, and the two angels on the right and on the left wrote down, the one on the right the righteousness and the one on the left the wickedness. Den underbara mannen som satt på tronen själv bedömde och dömde själarna, och de två änglarna till höger och vänster skrev ner, en på höger rättfärdighet och en till vänster ondska. The one before the table, who held the balance, weighed the souls, and the fiery angel, who held the fire, tried the souls. Den en före tabellen, som höll balansen, vägde själarna, och eldiga ängeln, som höll elden, försökte själarna. And Abraham asked the chief-captain Michael, What is this that we behold? Och Abraham bad chefen-kaptenen Michael, vad är det som vi skådar? And the chief-captain said, These things that thou seest, holy Abraham, are the judgment and recompense. Och chefen-kaptenen sade dessa saker som du ser, helig Abraham är domen och belöning. And behold the angel holding the soul in his hand, and he brought it before the judge, and the judge said to one of the angels that served him, Open me this book, and find me the sins of this soul. Och se ängeln som håller själen i handen, och han förde det inför domaren, och domaren sa till en av de änglar som tjänade honom Öppna mig den här boken, och hitta mig synder denna själ. And opening the book he found its sins and its righteousness equally balanced, and he neither gave it to the tormentors, nor to those that were saved, but set it in the midst. Och öppna boken fann han sina synder och dess rättfärdighet lika balanserad, och han varken gav den till plågoandar eller till dem som blev frälsta, men ställ den mitt.

XIII. XIII. And Abraham said, My Lord chief-captain, who is this most wondrous judge? Och Abraham sade, Min Herre chef-kapten, som är mest underbara domare? and who are the angels that write down? och som är änglar som skriver ner? and who is the angel like the sun, holding the balance? och vem är ängeln som solen, som håller balansen? and who is the fiery angel holding the fire? och vem är den brinnande ängeln håller elden? The chief-captain said, "Seest thou, most holy Abraham, the terrible man sitting upon the throne? This is the son of the first created Adam, who is called Abel, whom the wicked Cain killed, and he sits thus to judge all creation, and examines righteous men and sinners. For God has said, I shall not judge you, but every man born of man shall be judged. Therefore he has given to him judgment, to judge the world until his great and glorious coming, and then, O righteous Abraham, is the perfect judgment and recompense, eternal and unchangeable, which no one can alter. For every man has come from the first-created, and therefore they are first judged here by his son, and at the second coming they shall be judged by the twelve tribes of Israel, every breath and every creature. But the third time they shall be judged by the Lord God of all, and then, indeed, the end of that judgment is near, and the sentence terrible, and there is none to deliver. And now by three tribunals the judgment of the world and the recompense is made, and for this reason a matter is not finally confirmed by one or two witnesses, but by three witnesses shall everything be established. The two angels on the right hand and on the left, these are they that write down the sins and the righteousness, the one on the right hand writes down the righteousness, and the one on the left the sins. The angel like the sun, holding the balance in his hand, is the archangel, Dokiel the just weigher, and he weighs the righteousnesses and sins with the righteousness of God. The fiery and pitiless angel, holding the fire in his hand, is the archangel Puruel, who has power over fire, and tries the works of men through fire, and if the fire consume the work of any man, the angel of judgment immediately seizes him, and carries him away to the place of sinners, a most bitter place of punishment. But if the fire approves the work of anyone, and does not seize upon it, that man is justified, and the angel of righteousness takes him and carries him up to be saved in the lot of the just. And thus, most righteous Abraham, all things in all men are tried by fire and the balance." Chefen-kaptenen sade: "Ser du, heliga Abraham, den fruktansvärda man sitter på tronen? Detta är son till den skapade förste Adam, som kallas Abel, som de ogudaktiga Kain dödade, och han sitter alltså att bedöma alla skapande, och undersöker rättfärdiga män och syndare. För Gud har sagt, skall jag inte döma dig, men varje människa född av människa skall dömas. därför har han gett honom dom, för att döma världen tills hans stora och härliga komma, och då är O rättfärdig Abraham, den perfekta domen och kompensation, evig och oföränderlig, som ingen kan förändra. För varje människa har kommit från den första skapade, och därför först bedömas här av sin son, och vid det andra kommer De skall dömas av de tolv stammarna av Israel, varje andetag och varje varelse. Men den tredje gången de ska dömas av Herren Gud av allt, och sedan faktiskt är slutet av denna dom nära, och meningen fruktansvärda, och det finns ingen att leverera. Och nu med tre domstolar dom av den världen och belöningen är gjord och därför en fråga inte slutgiltigt bekräftas genom ett eller två vittnen, men tre vittnen ska allting fastställas. De två änglar på höger och vänster, det är de som skriver ner de synder och rättfärdighet, skriver en på höger ner rättfärdighet, och en på vänster synderna. Ängeln som solen, som håller balans i handen, är ärkeängeln, Dokiel den bara vågen, och han väger rättfärdighet och synder med Guds rättfärdighet. den eldig och skoningslös ängel, håller elden i handen, är ärkeängeln Puruel, som har makt över elden och försöker verk av män genom eld, och om elden förtära arbete någon människa, ängel domen omedelbart griper honom och bär honom bort till platsen för syndare, en mycket bitter plats straff. Men om elden godkänner arbete någon, och inte ta på den, är att människan berättigad och ängel rättfärdighet tar honom och bär honom till sparas i mycket av det bara. Och så, mest rättfärdiga Abraham, allt i alla män prövas av eld och balans. "

XIV. XIV. And Abraham said to the chief-captain, My Lord the chief-captain, the soul which the angel held in his hand, why was it adjudged to be set in the midst? Och Abraham sade till chefen-kaptenen, min Herre chefen-kapten, själen som ängeln höll i handen, varför man bedöms vara mitt? The chief-captain said, Listen, righteous Abraham. Chefen-kaptenen sade, Lyssna, rättfärdig Abraham. Because the judge found its sins. Eftersom domaren fann sina synder. and its righteousnesses equal, he neither committed it to judgment nor to be saved, until the judge of all shall come. och dess rättfärdighet lika, begick han varken till dom eller att räddas, tills domaren av alla ska komma. Abraham said to the chief-captain, And what yet is wanting for the soul to be saved? Abraham sade till chefen-kaptenen, och vad ännu är att vilja för själen att bli frälst? The chief-captain said, If it obtains one righteousness above its sins, it enters into salvation. Chefen-kaptenen sade om den får en rättfärdighet över sina synder, träder lagen i frälsning. Abraham said to the chief-captain, Come hither, chief-captain Michael, let us make prayer for this soul, and see whether God will hear us. Abraham sade till chefen-kaptenen, Kom hit, chef-kapten Michael, låt oss göra bön för denna själ, och se om Gud hör oss. The chief-captain said, Amen, be it so; and they made prayer and entreaty for the soul, and God heard them, and when they rose up from their prayer they did not see the soul standing there. Chefen-kaptenen sade Amen, vare sig det så, och de gjorde bön och bönfallande för själen och Gud hörde dem, och när de steg upp från sin bön de inte såg själen stod där. And Abraham said to the angel, Where is the soul that thou didst hold in the midst? Och Abraham sade till ängeln, Var är själen att du slog hålla mitt? And the angel answered, It has been saved by thy righteous prayer, and behold an angel of light has taken it and carried it up into Paradise. Och ängeln svarade, det har sparats av din rättfärdiga bön, och se en ljusets ängel har tagit den och bar den upp i paradiset. Abraham said, I glorify the name of God, the Most High, and his immeasurable mercy. Abraham sade, jag förhärliga Guds namn, den Högste, och hans omätliga barmhärtighet. And Abraham said to the chief-captain, I beseech thee, archangel, hearken to my prayer, and let us yet call upon the Lord, and supplicate his compassion, and entreat his mercy for the souls of the sinners whom I formerly, in my anger, cursed and destroyed, whom the earth devoured, and the wild beasts tore in pieces, and the fire consumed through my words. Och Abraham sade till chefen-kapten, bönfaller jag dig, ärkeängeln, lyssna till min bön, och låt oss ändå åkalla Herren och åkalla hans medkänsla och bönfaller hans barmhärtighet för själar syndare som jag tidigare i mitt ilska, svor och förstört, som jorden slukade, och de vilda djuren slet i stycken, och elden som konsumeras genom mina ord. Now I know that I have sinned before the Lord our God. Nu vet jag att jag har syndat inför Herren vår Gud. Come then, O Michael, chief-captain of the hosts above, come, let us call upon God with tears that he may forgive me my sin, and grant them to me. Kom då, o Michael, chef-kapten av värdarna ovan, kom, låt oss åkalla Gud med tårar som han kan förlåta mig min synd, och ge dem till mig. And the chief-captain heard him, and they made entreaty before the Lord, and when they had called upon him for a long space, there came a voice from heaven saying, Abraham, Abraham, I have hearkened to thy voice and thy prayer, and forgive thee thy sin, and those whom thou thinkest that I destroyed I have called up and brought them into life by my exceeding kindness, because for a season I have requited them in judgment, and those whom I destroy living upon earth, I will not requite in death. Och chefen-kaptenen hörde honom, och de gjorde bön inför Herren, och när de hade uppmanat honom under en lång utrymme, det kom en röst från himmelen säga: Abraham, Abraham, jag har lyssnat till din röst och din bön, och förlåta dig din synd, och de som du Menar att jag förstörde jag har kallat upp och förde dem till liv av min än vänlighet, eftersom det för en säsong har jag straffade dem i dom, och de som jag förstöra levande på jorden, jag kommer inte straffar i döden.

XV. XV. And the voice of the Lord said also to the chief-captain Michael, Michael, my servant, turn back Abraham to his house, for behold his end has come nigh, and the measure of his life is fulfilled, that he may set all things in order, and then take him and bring him to me. Och Herrens röst sade också till chefen-kaptenen Michael, Michael, min tjänare, vända tillbaka Abraham till hans hus, ty se sitt slut har kommit nära, samt mått på hans liv är uppfyllt, att han kan ställa allt i ordning, och sedan ta honom och föra honom till mig. So the chief-captain, turning the chariot and the cloud, brought Abraham to his house, and going into his chamber he sat upon his couch. Så chefen-kapten, vrida vagnen och molnet, tog Abraham till hans hus, och gå in i hans kammare han satt på sin soffa. And Sarah his wife came and embraced the feet of the Incorporeal, and spoke humbly, saying, I give thee thanks, my Lord, that thou hast brought my Lord Abraham, for behold we thought he had been taken up from us. Och hans hustru Sara kom och omfamnade foten av immateriell, och talade ödmjukt, sade jag tacka dig, min Herre, att du har fört min Herre Abraham, ty se vi trodde att han hade tagits upp från oss. And his son Isaac also came and fell upon his neck, and in the same way all his men-slaves and women-slaves surrounded Abraham and embraced him, glorifying God. Och hans son Isak kom också och föll på hans hals, och på samma sätt alla hans män-slavar och kvinnor-slavar omgiven Abraham och omfamnade honom och prisade Gud. And the Incorporeal one said to them, Hearken, righteous Abraham. Och det okroppsliga en sade till dem Hör, rättfärdig Abraham. Behold thy wife Sarah, behold also thy beloved son Isaac, behold also all thy men-servants and maid-servants round about thee. Se din hustru Sara, se även din älskade son Isak, se även alla dina män-tjänare och Maid-anställda runt om dig. Make disposition of all that thou hast, for the day has come nigh in which thou shalt depart from the body and go to the Lord once for all. Gör disposition av allt du har, för dagen har kommit nästan där du skall avvika från kroppen och gå till Herren en gång för alla. Abraham said, Has the Lord said it, or sayest thou this of thyself? Abraham sade, har Herren sagt det, eller säger du detta av dig själv? The chief-captain answered, Hearken, righteous Abraham. Chefen-kaptenen svarade Hör, rättfärdig Abraham. The Lord has commanded, and I tell it thee. Herren har befallt, och jag säger det dig. Abraham said, I will not go with thee. Abraham sade, jag ska inte gå med dig. The chief-captain, hearing these words, straightway went forth from the presence of Abraham, and went up into the heavens, and stood before God the Most High, and said, Lord Almighty, behold I have hearkened to Thy friend Abraham in all he has said to Thee, and have fulfilled his requests. Chefen-kapten, höra dessa ord gick genast ut ur närvaron av Abraham, och gick upp till himlen, och stod inför Gud den Högste, och sade: 'Herre Allsmäktige, se jag har lyssnat till din vän Abraham i allt han har sagt till dig, och har fullgjort sina önskemål. I have shown to him Thy power, and all the earth and sea that is under heaven. Jag har visat honom din makt, och hela jorden och havet som är under himmelen. I have shown to him judgment and recompense by means of cloud and chariots, and again he says, I will not go with thee. Jag har visat honom dom och ersättning genom moln och vagnar, och igen säger han, kommer jag inte gå med dig. And the Most High said to the angel, Does my friend Abraham say thus again, I will not go with thee? Och den Högste sade till ängeln, Har min vän Abraham säger alltså igen, kommer jag inte gå med dig? The archangel said, Lord Almighty, he says thus, and I refrain from laying hands on him, because from the beginning he is Thy friend, and has done all things pleasing in Thy sight. Ärkeängeln sade Herren Sebaot, säger han alltså, och jag avstår från att lägga händerna på honom, för från början är han din vän, och har gjort allt glädjande i dina ögon. There is no man like him on earth, not even Job the wondrous man, and therefore I refrain from laying hands on him. Det finns ingen man som han på jorden, inte ens Job den underbara mannen, och därför jag avstår från att lägga händerna på honom. Command, therefore, Immortal King, what shall be done. Kommando därför odödliga konung, vad ska göras.

XVI. XVI. Then the Most High said, Call me hither Death that is called the shameless countenance and the pitiless look. Sedan den Högste sade Kalla mig hit Döden som kallas skamlösa ansikte och obarmhärtiga utseende. And Michael the Incorporeal went and said to Death, Come hither; the Lord of creation, the immortal king, calls thee. Och Michael okroppsliga gick och sade till döds, Kom hit, Herren av skapelsen, den odödliga konungen kallar dig. And Death, hearing this, shivered and trembled, being possessed with great terror, and coming with great fear it stood before the invisible father, shivering, groaning and trembling, awaiting the command of the Lord. Och död, hörde detta, huttrade och darrade, som besatt med stor skräck, och kommer med stor rädsla den stod innan den osynliga far, frossa, stönande och skälvande, i väntan på Herrens befallning. Therefore the invisible God said to Death, Come hither, thou bitter and fierce name of the world, hide thy fierceness, cover thy corruption, and cast away thy bitterness from thee, and put on thy beauty and all thy glory, and go down to Abraham my friend, and take him and bring him to me. Därför osynliga Gud sade till döds, Kom hit, du bitter och hård namn i världen, dölja din fierceness, täcker din korruption och kasta bort din bitterhet från dig och sätta på din skönhet och all din ära, och gå ner till abraham min vän, och ta honom och föra honom till mig. But now also I tell thee not to terrify him, but bring him with fair speech, for he is my own friend. Men nu också jag säga dig att inte skrämma honom, men ta honom med rättvis tal, för han är min egen vän. Having heard this, Death went out from the presence of the Most High, and put on a robe of great brightness, and made his appearance like the sun, and became fair and beautiful above the sons of men, assuming the form of an archangel, having his cheeks flaming with fire, and he departed to Abraham. Efter att ha hört detta, gick döden ur närvaron av den Högste, och sätta på en dräkt av stor ljusstyrka och gjorde hans utseende som solen, och blev rättvist och vackert ovanför söner män, förutsatt att formen av en ärkeängel, har hans kinder flammande med eld, och han avgick till Abraham. Now the righteous Abraham went out of his chamber, and sat under the trees of Mamre, holding his chin in his hand, and awaiting the coming of the archangel Michael. Nu den rättfärdige Abraham gick ut ur sin kammare, och satt under träden i Mamre, höll hakan i handen och väntar på ankomsten av ärkeängeln Mikael. And behold, a smell of sweet odor came to him, and a flashing of light, and Abraham turned and saw Death coming towards him in great glory and beauty. Och se, en lukt av söt lukt kom till honom, och en blinkande ljus, och Abraham vände sig om och såg döden komma emot honom i stor härlighet och skönhet. And Abraham arose and went to meet him, thinking that it was the chief-captain of God, and Death beholding him saluted him, saying, Rejoice, precious Abraham, righteous soul, true friend of the Most High God, and companion of the holy angels. Och Abraham stod upp och gick för att möta honom, tänkte att det var chefen-kaptenen av Gud, och Döden skådar honom hälsade honom och sade Gläd, dyrbara Abraham rättfärdig själ, sann vän av den Högste Gud, och följeslagare i den heliga änglar. Abraham said to Death, Hail thou of appearance and form like the sun, most glorious helper, bringer of light, wondrous man, from whence does thy glory come to us, and who art thou, and whence comest thou? Abraham sade till döds, Hail du av utseende och form som solen, mest strålande hjälpare, ljusbringare, underbara människor, inte varifrån din härlighet komma till oss, och som är du, och varifrån kommer du? Then Death said, Most righteous Abraham, behold I tell thee the truth. Då Döden sade mest rättfärdiga Abraham, se, jag säger dig sanningen. I am the bitter lot of death. Jag är bittra mycket död. Abraham said to him, Nay, but thou art the comeliness of the world, thou art the glory and beauty of angels and men, thou art fairer in form than every other, and sayest thou, I am the bitter lot of death, and not rather, I am fairer than every good thing. Abraham sade till honom Nej, men du är den comeliness i världen, du ära och skönhet änglar och män, du rättvisare i form än alla andra, och säger du, jag är bitter mycket död, och inte snarare är jag rättvisare än allt som är gott. Death said, I tell thee the truth. Döden sade jag säga dig sanningen. What the Lord has named me, that also I tell thee. Vad Herren har namnet mig att även jag säga dig. Abraham said, For what art thou come hither? Abraham sade, för vad är du kommer hit? Death said, For thy holy soul am I come. Döden sagt, för ditt heliga själ jag kommer. Then Abraham said, I know what thou meanest, but I will not go with thee; and Death was silent and answered him not a word. Då Abraham sade, jag vet vad du elakaste, men jag kommer inte att gå med dig, och Döden var tyst och svarade honom inte ett ord.

XVII. XVII. Then Abraham arose, and went into his house, and Death also accompanied him thither. Då Abraham stod upp och gick in i sitt hus, och Döden också följde honom dit. And Abraham went up into his chamber, and Death went up with him. Och Abraham gick upp i sin kammare, och Döden gick upp med honom. And Abraham lay down upon his couch, and Death came and sat by his feet. Och Abraham fastställs på hans soffa och Döden kom och satt vid hans fötter. Then Abraham said, Depart, depart from me, for I desire to rest upon my couch. Då Abraham sade Avresa, avvika från mig, för jag vill att vila på min soffa. Death said, I will not depart until I take thy spirit from thee. Döden sagt, jag kommer inte att avgå förrän jag tar din ande ifrån dig. Abraham said to him, By the immortal God I charge thee to tell me the truth. Abraham sade till honom Vid odödliga guden jag ladda dig att berätta sanningen. Art thou death? Är du död? Death said to him, I am Death. Döden sade till honom, jag Döden. I am the destroyer of the world. Jag är förstöraren av världen. Abraham said, I beseech thee, since thou art Death, tell me if thou comest thus to all in such fairness and glory and beauty? Abraham sade, jag bönfaller dig, eftersom du är död, berätta för mig om din ingång så för alla i ett sådant rättvisa och ära och skönhet? Death said, Nay, my Lord Abraham, for thy righteousnesses, and the boundless sea of thy hospitality, and the greatness of thy love towards God has become a crown upon my head, and in beauty and great peace and gentleness I approach the righteous, but to sinners I come in great corruption and fierceness and the greatest bitterness and with fierce and pitiless look. Döden sade Nej, min herre Abraham för dina rättfärdighet, och den gränslösa havet av din gästfrihet och storheten i din kärlek till Gud har blivit en krona på mitt huvud, och i skönhet och stor frid och mildhet jag närmar rättfärdiga, men syndare jag kommer i stor korruption och häftighet och den största bitterhet och med hård och obarmhärtig blick. Abraham said, I beseech thee, hearken to me, and show me thy fierceness and all thy corruption and bitterness. Abraham sade, jag bönfaller dig, lyssna till mig och visa mig din häftighet och hela din korruption och bitterhet. And Death said, Thou canst not behold my fierceness, most righteous Abraham. Och Döden sade, du kan icke skåda min fierceness, mest rättfärdiga Abraham. Abraham said, Yes, I shall be able to behold all thy fierceness by means of the name of the living God, for the might of my God that is in heaven is with me. Abraham sade, ja, ska jag kunna skåda hela din häftighet med hjälp av namn den levande Guden, för makt min Gud som är i himlen är med mig. Then Death put off all his comeliness and beauty, and all his glory and the form like the sun with which he was clothed, and put upon himself a tyrant's robe, and made his appearance gloomy and fiercer than all kind of wild beasts, and more unclean than all uncleanness. Sedan Döden skjuta upp all sin comeliness och skönhet, och hela hans härlighet och formen som solen som han var klädd, och satte på sig en tyrann är klädnad, och gjorde hans utseende dyster och hårdare än alla typer av vilda djur, och mer orena än all orenhet. And he showed to Abraham seven fiery heads of serpents and fourteen faces, (one) of flaming fire and of great fierceness, and a face of darkness, and a most gloomy face of a viper, and a face of a most terrible precipice, and a face fiercer than an asp, and a face of a terrible lion, and a face of a cerastes and basilisk. Och han visade Abraham syv eldig huvuden ormar och fjorton ansikten, (en) av flammande eld och stor häftighet, och ett ansikte av mörker och en mest dyster ansikte av en huggorm, och ett ansikte av en mest fruktansvärda stup, och ett ansikte hårdare än en asp och ett ansikte av en fruktansvärd lejon, och ett ansikte av en cerastes och basilisk. He showed him also a face of a fiery scimitar, and a sword-bearing face, and a face of lightning, lightening terribly, and a noise of dreadful thunder. Han visade honom också ett ansikte av en eldig kroksabel och ett svärd som bär ansikte och ett ansikte av blixtnedslag, lättar fruktansvärt och ett brus av fruktansvärd åska. He showed him also another face of a fierce stormy sea, and a fierce rushing river, and a terrible three-headed serpent, and a cup mingled with poisons, and in short he showed to him great fierceness and unendurable bitterness, and every mortal disease as of the odor of Death. Han visade honom också en annan sida av en hård stormigt hav, och en hård våldsam flod och en fruktansvärd tre-headed orm, och en kopp blandat med gifter, och kort han visade honom stor häftighet och outhärdlig bitterhet, och varje dödlig sjukdom från och med lukten av död. And from the great bitterness and fierceness there died servants and maid-servants in number about seven thousand, and the righteous Abraham came into indifference of death so that his spirit failed him. Och från den stora bitterhet och häftighet det dog tjänare och Maid-tjänstemän i antal ungefär 7000, och de rättfärdiga Abraham kom till likgiltighet döden så att hans ande svek honom.

XVIII. XVIII. And the all-holy Abraham, seeing these things thus, said to Death, I beseech thee, all-destroying Death, hide thy fierceness, and put on thy beauty and the shape which thou hadst before. Och all-heliga Abraham, ser dessa saker så, sade till döds, jag bönfaller dig, helt förstöra Death, dölja din fierceness, och sätta på din skönhet och form som du hade innan. And straightway Death hid his fierceness, and put on his beauty which he had before. Och strax Döden gömde sin fierceness, och satte på hans skönhet som han hade innan. And Abraham said to Death, Why hast thou done this, that thou hast slain all my servants and maidservants? Och Abraham sade till döds, varför har du gjort detta, att du har dräpt alla mina tjänare och tjänarinnor? Has God sent thee hither for this end this day? Har Gud sände dig hit för detta ändamål denna dag? Death said, Nay, my Lord Abraham, it is not as thou sayest, but on thy account was I sent hither. Döden sade Nej, min herre Abraham, är det inte som du säger, men på din konto sändes jag hit. Abraham said to Death, How then have these died? Abraham sade till döds, hur då dessa dog? Has the Lord not spoken it? Har Herren talat inte det? Death said, Believe thou, most righteous Abraham, that this also is wonderful, that thou also wast not taken away with them. Döden sade Tro du, mest rättfärdiga Abraham, att detta också är underbart, att du inte heller Wäst tas bort med dem. Nevertheless I tell thee the truth, for if the right hand of God had not been with thee at that time, thou also wouldst have had to depart from this life. Men jag säger dig sanningen, för om Guds högra sida inte varit med dig på den tiden, du också wouldst fått att avvika från detta liv. The righteous Abraham said, Now I know that I have come into indifference of death, so that my spirit fails, but I beseech thee, all-destroying Death, since my servants have died before their time, come let us pray to the Lord our God that he may hear us and raise up those who died by thy fierceness before their time. De rättfärdiga Abraham sade, Nu vet jag att jag har kommit in i likgiltighet för döden, så att min ande misslyckas, men jag ber dig, helt förstöra Döden, eftersom mina tjänare har dött före sin tid, kom låt oss be till Herren vår Gud att han kan höra oss och skaffa dem som dog genom din häftighet före sin tid. And Death said, Amen, be it so. Och Döden sade Amen, vare sig det så. Therefore Abraham arose and fell upon the face of the ground in prayer, and Death together with him, and the Lord sent a spirit of life upon those that were dead and they were made alive again. Därför Abraham stod upp och föll på ansiktet på marken i bön, och Döden tillsammans med honom, och Herren sände en anda av liv på dem som var döda och de gjordes levande igen. Then the righteous Abraham gave glory to God. Då de rättfärdiga Abraham gav Gud äran.

XIX. XIX. And going up into his chamber he lay down, and Death came and stood before him. Och gå upp i hans kammare han fastställa och död kom och stod framför honom. And Abraham said to him, Depart from me, for I desire to rest, because my spirit is in indifference. Och Abraham sade till honom ifrån mig, för jag vill att vila, eftersom min ande är i likgiltighet. Death said, I will not depart from thee until I take thy soul. Döden sagt, jag kommer inte att vika ifrån dig tills jag tar din själ. And Abraham with an austere countenance and angry look said to Death, Who has ordered thee to say this? Och Abraham med en stram uppsyn och arg blick sade till döds, som har beställt dig att säga det? Thou sayest these words of thyself boastfully, and I will not go with thee until the chief-captain Michael come to me, and I shall go with him. Du säger dessa ord av dig själv skrytsamt, och jag kommer inte att gå med dig tills chefen-kaptenen Michael kom till mig, och jag skall gå med honom. But this also I tell thee, if thou desirest that I shall accompany thee, explain to me all thy changes, the seven fiery heads of serpents and what the face of the precipice is, and what the sharp sword, and what the loud-roaring river, and what the tempestuous sea that rages so fiercely. Men det också Jag säger dig, om du desirest som jag skall följa dig, förklara för mig alla dina ändringar, de sju eldig chefer för ormar och vad inför stupet är och vad den skarpa svärd, och vad högt-roaring flod, och vad den våldsamma havet som rasar så häftigt. Teach me also the unendurable thunder, and the terrible lightning, and the evil-smelling cup mingled with poisons. Lär mig också outhärdliga åska, och den fruktansvärda blixtar och illaluktande kopp blandat med gifter. Teach me concerning all these. Lär mig om alla dessa. And Death answered, Listen, righteous Abraham. Och Döden svarade, Lyssna, rättfärdig Abraham. For seven ages I destroy the world and lead all down to Hades, kings and rulers, rich and poor, slaves and free men, I convoy to the bottom of Hades, and for this I showed thee the seven heads of serpents. I sju åldrar Jag förstöra världen och leda allt ner till Hades, kungar och härskare, rika och fattiga, slavar och fria män jag konvoj till botten av Hades, och för detta jag visade dig de sju huvuden ormar. The face of fire I showed thee because many die consumed by fire, and behold death through a face of fire. Den sida av brand jag visade dig eftersom många dör konsumeras av eld, och skåda död genom ett ansikte av eld. The face of the precipice I showed thee, because many men die descending from the tops of trees or terrible precipices and losing their life, and see death in the shape of a terrible precipice. Inför den stupet jag visade dig, eftersom många män dör ner från toppen av träd eller fruktansvärda stup och förlora sina liv, och se döden i form av en fruktansvärd stup. The face of the sword I showed thee because many are slain in wars by the sword, and see death as a sword. Den sida av svärdet jag visade dig eftersom många slagna i krig med svärd, och ser döden som ett svärd. The face of the great rushing river I showed thee because many are drowned and perish snatched away by the crossing of many waters and carried off by great rivers, and see death before their time. Inför den stora floden våldsam jag visade dig eftersom många dränks och förgås ryckte bort av passage av stora vatten och förde bort av stora floder, och se döden före sin tid. The face of the angry raging sea I showed thee because many in the sea falling into great surges and becoming shipwrecked are swallowed up and behold death as the sea. Inför den arga rasande havet jag visade dig eftersom många i havet faller till stor överspänningar och blir skeppsbrutna sväljs upp och skåda döden som havet. The unendurable thunder and the terrible lightning I showed thee because many men in the moment of anger meet with unendurable thunder and terrible lightning coming to seize upon men, and see death thus. Den outhärdliga åska och den fruktansvärda blixten jag visade dig eftersom många män i det ögonblick av ilska träffa outhärdlig åska och fruktansvärda blixt kommer att ta över män, och se döden så. I showed thee also the poisonous wild beasts, asps and basilisks, leopards and lions and lions' whelps, bears and vipers, and in short the face of every wild beast I showed thee, most righteous one, because many men are destroyed by wild beasts, and others by poisonous snakes, serpents and asps and cerastes and basilisks and vipers, breathe out their life and die. Jag visade dig även de giftiga vilda djur, ASP och Basilisks, leoparder och lejon och lejon "valpar, björnar och huggormar, och i kort inför varje vilt djur jag visade dig, mest rättfärdiga en, eftersom många män förstörs av vilda djur och andra av giftiga ormar, ormar och ASP: er och cerastes och Basilisks och huggormar, andas ut deras liv och dö. I showed thee also the destroying cups mingled with poison, because many men being given poison to drink by other men straightway depart unexpectedly. Jag visade dig också förstöra koppar blandat med gift, eftersom många män ges gift att dricka av andra män genast avgår oväntat.

XX. XX. Abraham said, I beseech thee, is there also an unexpected death? Abraham sade, jag bönfaller dig, är det också en oväntad död? Tell me. Berätta. Death said, Verily, verily, I tell thee in the truth of God that there are seventy-two deaths. Döden sade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig i Guds sanning att det finns 72 dödsfall. One is the just death, buying its fixed time, and many men in one hour enter into death being given over to the grave. En är bara död, köpa sitt fasta tid, och många män i en timme in i döden ges över till graven. Behold, I have told thee all that thou hast asked, now I tell thee, most righteous Abraham, to dismiss all counsel, and cease from asking anything once for all, and come, go with me, as the God and judge of all has commanded me. Se, jag har sagt dig allt vad du har frågat, nu säger jag dig, mest rättfärdiga Abraham, att avskeda alla råd och upphöra från att fråga något en gång för alla, och kommer, gå med mig, eftersom Gud och domare alla har befallde mig. Abraham said to Death, Depart from me yet a little, that I may rest on my couch, for I am very faint at heart, for since I have seen thee with my eyes my strength has failed me, all the limbs of my flesh seem to me a weight as of lead, and my spirit is distressed exceedingly. Abraham sade till döds, bort ifrån mig ännu lite, så att jag kan vila på soffan, för jag är mycket svag i hjärtat, ty sedan jag har sett dig med mina ögon min styrka har svikit mig, alla lemmar mitt kött verkar för mig en vikt som bly, och min ande bedrövad synnerligen. Depart for a little; for I have said I cannot bear to see thy shape. Avresa för lite, för jag har sagt att jag inte kan stå ut med att se din form. Then Isaac his son came and fell upon his breast weeping, and his wife Sarah came and embraced his feet, lamenting bitterly. Och Isak hans son kom och föll på hans bröst gråt, och hans hustru Sara kom och omfamnade hans fötter, beklaga bittert. There came also his men slaves and women slaves and surrounded his couch, lamenting greatly. Det kom också hans män slavar och kvinnor slavar och omgiven hans soffa, beklaga kraftigt. And Abraham came into indifference of death, and Death said to Abraham, Come, take my right hand, and may cheerfulness and life and strength come to thee. Och Abraham kom till likgiltighet för döden, och döden sade till Abraham kom, ta min högra hand, och kan munterhet och liv och styrka kommer till dig. For Death deceived Abraham, and he took his right hand, and straightway his soul adhered to the hand of Death. För Death lurade Abraham, och han tog sin högra hand, och strax hans själ följt hand död. And immediately the archangel Michael came with a multitude of angels and took up his precious soul in his hands in a divinely woven linen cloth, and they tended the body of the just Abraham with divine ointments and perfumes until the third day after his death, and buried him in the land of promise, the oak of Mamre, but the angels received his precious soul, and ascended into heaven, singing the hymn of "thrice holy" to the Lord the God of all, and they set it there to worship the God and Father. Och strax ärkeängeln Mikael kom med en mängd änglar och tog upp hans dyrbara själ i sina händer i ett gudomligt vävt linneduk, och de tenderade kropp bara Abraham med gudomliga salvor och parfymer till tredje dagen efter hans död, och begravde honom i landet av löftet, ek av Mamre, men änglarna fick sin dyrbara själ och uppsteg till himlen, sjöng psalmen av "trefalt helig" för Herren Gud allt, och de satte det där att dyrka Gud och Fader. And after great praise and glory had been given to the Lord, and Abraham bowed down to worship, there came the undefiled voice of the God and Father saying thus, Take therefore my friend Abraham into Paradise, where are the tabernacles of my righteous ones, and the abodes of my saints Isaac and Jacob in his bosom, where there is no trouble, nor grief, nor sighing, but peace and rejoicing and life unending. Och efter mycket beröm och härlighet hade fått till Herren, och Abraham bugade sig för att tillbe, kom den obefläckad röst Gud och Fader säger därmed ta därför min vän Abraham i paradiset, var är tabernakel mina rättfärdiga, och boningar mina heliga Isak och Jakob i hans famn, där det finns några problem, inte heller sorg eller suckande, men fred och glädje och liv oändliga. (And let us, too, my beloved brethren, imitate the hospitality of the patriarch Abraham, and attain to his virtuous way of life, that we may be thought worthy of the life eternal, glorifying the Father, Son and Holy Ghost; to whom be glory and power forever. Amen.). (Och låt oss också, mina älskade bröder, imitera gästfrihet patriarken Abraham och nå sin dygdiga livsstil, som vi kan tänkas värd evigt liv och prisade Fadern, Sonen och den helige Ande, till vem vare ära och makt för evigt. amen.).

Footnotes Fotnoter

[3991] Literally Commander-in-chief, or Chief-General. [3991] Bokstavligen Commander-in-Chief, eller verkställande generaldirektör. [3992] Two mss. [3992] Två MSS. read, "Of our Lord Jesus Christ." läsa, "vår Herre Jesus Kristus."

. .

Version II. Version II.

I. It came to pass, when the days of the death of Abraham drew near, that the Lord said to Michael: Arise and go to Abraham, my servant, and say to him, Thou shalt depart from life, for lo! I. Det hände sig, när dagar Abrahams död närmade, att Herren sade till Michael: Stå upp och gå till Abraham, min tjänare, och säg till honom: Du skall avvika från livet, ty se! the days of thy temporal life are fulfilled: so that he may set his house in order before he die. de dagar din timliga liv är uppfyllda: så att han kan ställa sitt hus i ordning innan han dör.

II. II. And Michael went and came to Abraham, and found him sitting before his oxen for ploughing, and he was exceeding old in appearance, and had his son in his arms. Och Michael gick och kom till Abraham, och fann honom sittande innan hans oxar för att plöja, och han överskrider gammal utseende och hade sin son i famnen. Abraham, therefore, seeing the archangel Michael, rose from the ground and saluted him, not knowing who he was, and said to him: The Lord preserve thee. Abraham därför se ärkeängeln Mikael, steg från marken och hälsade honom, utan att veta vem han var, och sade till honom: Herren bevarar dig. May thy journey be prosperous with thee. Må din resa vara välmående med dig. And Michael answered him: Thou art kind, good father. Och Michael svarade honom: Du är snäll, bra pappa. Abraham answered and said to him: Come, draw near to me, brother, and sit down a little while, that I may order a beast to be brought that we may go to my house, and thou mayest rest with me, for it is toward evening, and in the morning arise and go whithersoever thou wilt, lest some evil beast meet thee and do thee hurt. Abraham svarade och sade till honom: Kom, närma sig mig, broder, och sitta ner en liten stund, så att jag kan beställa en djur föras om att vi kan gå till mitt hus, och du må vila hos mig, för det är mot kvällen, och på morgonen stå upp och gå varhelst du vill, så att en ond vilddjur möter dig och gör dig ont. And Michael enquired of Abraham, saying: Tell me thy name, before I enter thy house, lest I be burdensome to thee. Och Michael frågade Abraham sade: Berätta ditt namn, innan jag kommer in ditt hus, så att jag vara betungande för dig. Abraham answered and said, My parents called me Abram, and the Lord named me Abraham, saying: Arise and depart from thy house, and from thy kindred, and go into the land which I shall show unto thee. Abraham svarade och sade: Mina föräldrar kallade mig Abram, och Herren kallade mig Abraham och sade: Stå upp och vika ifrån ditt hus, och från din släkt och gå till det land som jag skall visa till dig. And when I went away into the land which the Lord showed me, he said to me: Thy name shall no more be called Abram, but thy name shall be Abraham. Och när jag gick bort till det land som Herren visade mig, sade han till mig: Ditt namn icke mer skall heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham. Michael answered and said to him: Pardon me, my father, experienced man of God, for I am a stranger, and I have heard of thee that thou didst go forty furlongs and didst bring a goat and slay it, entertaining angels in thy house, that they might rest there. Michael svarade och sade till honom: Ursäkta mig, min far, erfaren gudsman, ty jag är en främling, och jag hörde av dig att du lät gå 40 stadier och lät sätta en get och dräpa den, underhållande änglar i ditt hus , så att de kunde vila där. Thus speaking together, they arose and went towards the house. Således talar tillsammans uppstod de och gick mot huset. And Abraham called one of his servants, and said to him: Go, bring me a beast that the stranger may sit upon it, for he is wearied with his journey. Och Abraham kallade en av sina tjänare, och sade till honom: Gå, ge mig ett odjur som främlingen kan sitta på den, för han är trött med sin resa. And Michael said: Trouble not the youth, but let us go lightly until we reach the house, for I love thy company. Och Michael sade: Problem inte ungdomen, men låt oss gå lätt tills vi når huset, för jag älskar din företag.

III. III. And arising they went on, and as they drew nigh to the city, about three furlongs from it, they found a great tree having three hundred branches, like to a tamarisk tree. Och som härrör de gick på, och när de nalkades till staden, ca tre stadier från den, fann de ett stort träd som har 300 kontor, som till en tamarisk träd. And they heard a voice from its branches singing, "Holy art thou, because thou hast kept the purpose for which thou wast sent." Och de hörde en röst från dess grenar sjunga, "Heliga är du, eftersom du har hållit det ändamål som du blev sänt." And Abraham heard the voice, and hid the mystery in his heart, saying within himself, What is the mystery that I have heard? Och Abraham hörde och gömde mysteriet i sitt hjärta, säger inom sig själv, vad är det mysterium som jag har hört? As he came into the house, Abraham said to his servants, Arise, go out to the flocks, and bring three sheep, and slay them quickly, and make them ready that we may eat and drink, for this day is a feast for us. När han kom in i huset, sade Abraham till sina tjänare: Stå upp och gå ut till flockarna och föra tre får, och dräpa dem snabbt och göra dem redo att vi kan äta och dricka, ty denna dag är en fest för oss . And the servants brought the sheep, and Abraham called his son Isaac, and said to him, My son Isaac, arise and put water in the vessel that we may wash the feet of this stranger. Och tjänarna kom fåren, och Abraham kallade sin son Isak och sade till honom: Min son Isak, stå upp och sätta vatten i kärlet att vi kan tvätta fötterna på denna främling. And he brought it as he was commanded, and Abraham said, I perceive, and so it shall be, that in this basin I shall never again wash the feet of any man coming to us as a guest. Och han förde det som han befallde, och Abraham sa, jag ser, och så skall det vara, att i denna bassäng jag aldrig mer skall tvätta fötterna på någon människa som kommer till oss som gäst. And Isaac hearing his father say this wept, and said to him, My father what is this that thou sayest, This is my last time to wash the feet of a stranger? Och Isak höra sin far säga detta grät och sade till honom: Min far vad är detta att du säger, detta är min sista tid att tvätta fötterna på en främling? And Abraham seeing his son weeping, also wept exceedingly, and Michael seeing them weeping, wept also, and the tears of Michael fell upon the vessel and became a precious stone. Och Abraham såg sin son grät också grät övermåttan, och Michael se dem gråtande, grät också, och tårarna av Michael föll på fartyget och blev en ädelsten.

IV. IV. When Sarah, being inside in her house, heard their weeping, she came out and said to Abraham, Lord, why is it that ye thus weep? När Sara, som inne i hennes hus, hörde deras gråt, hon kom ut och sade till Abraham, Herre, varför är det så att ni därmed gråta? Abraham answered, and said to her, It is no evil. Abraham svarade och sade till henne, det är något ont. Go into thy house, and do thy own work, lest we be troublesome to the man. Gå in i ditt hus, och göra din eget arbete, så att vi vara besvärligt att mannen. And Sarah went away, being about to prepare the supper. Och Sara gick bort, var på väg att förbereda kvällsmaten. And the sun came near to setting, and Michael went out of the house, and was taken up into the heavens to worship before God, for at sunset all the angels worship God and Michael himself is the first of the angels. Och solen kom nära inställningen och Michael gick ut ur huset, och togs upp till himlen för att tillbedja inför Gud, för vid solnedgången alla änglarna dyrka Gud och Michael själv är den första av änglarna. And they all worshipped him, and went each to his own place, but Michael spoke before the Lord and said, Lord, command me to be questioned before thy holy glory! Och alla tillbad honom, och gick var och en till sin egen plats, men Michael talade inför Herren och sade: 'Herre, kommando mig att ifrågasättas innan ditt heliga ära! And the Lord said to Michael, Announce whatsoever thou wilt! Och Herren sade till Michael, tillkännager helst du vill!! And the Archangel answered and said, Lord, thou didst send me to Abraham to say to him, Depart from thy body, and leave this world; the Lord calls thee; and I dare not, Lord, reveal myself to him, for he is thy friend, and a righteous man, and one that receives strangers. Och ärkeängeln svarade och sade: 'Herre, du sände mig till Abraham att säga till honom, Avresa från din kropp, och lämna denna världen, Herren kallar dig, och jag vågar inte, Herre, uppenbara mig för honom, för han är din vän, och en rättfärdig man och en som tar emot främlingar. But I beseech thee, Lord, command the remembrance of the death of Abraham to enter into his own heart, and bid not me tell it him, for it is great abruptness to say, Leave the world, and especially to leave one's own body, for thou didst create him from the beginning to have pity on the souls of all men. Men jag ber dig, Lord, kommando minnet av Abrahams död in i sitt eget hjärta, och bud inte mig säga det honom, för det är bra plötsliga att säga, lämna världen, och i synnerhet för att lämna den egna kroppen, du ropade ju skapa honom från början att ha medlidande på själar alla män. Then the Lord said to Michael, Arise and go to Abraham, and lodge with him, and whatever thou seest him eat, eat thou also, and wherever he shall sleep, sleep thou there also. Och HERREN sade till Michael Stå och gå till Abraham, och lodge med honom, och vad du ser honom äta, äta du också, och vart han ska sova, sova du det också. For I will cast the thought of the death of Abraham into the heart of Isaac his son in a dream. För jag kommer att kasta tanken på Abrahams död i hjärtat av sin son Isak i en dröm.

V. Then Michael went into the house of Abraham on that evening, and found them preparing the supper, and they ate and drank and were merry. V. Sedan Michael gick in i huset Abrahams den kvällen, och fann dem förbereda måltiden, och de åt och drack och var glada. And Abraham said to his son Isaac, Arise, my son, and spread the man's couch that he may sleep, and set the lamp upon the stand. Och Abraham sade till sin son Isak, Stå, min son, och sprida mannens soffa som han kan sova, och ställ in lampan på stativet. And Isaac did as his father commanded him, and Isaac said to his father, I too am coming to sleep beside you. Och Isak hade som hans far hade bjudit honom, och Isak sade till sin far, Även jag kommer att sova bredvid dig. Abraham answered him, Nay, my son, lest we be troublesome to this man, but go to thy own chamber and sleep. Abraham svarade honom: Nej, min son, så att vi vara besvärligt att den här mannen, men gå till din egen kammare och sömn. And Isaac not wishing to disobey his father's command, went away and slept in his own chamber. Och Isak inte vill lyda sin fars befallning, gick bort och sov i sin egen kammare.

VI. VI. And it happened about the seventh hour of the night Isaac awoke, and came to the door of his father's chamber, crying out and saying, Open, father, that I may touch thee before they take thee away from me. Och det hände ungefär sjunde timmen av natten Isak vaknade och kom till dörren av hans fader kammare, ropade och sade: Öppna, pappa, att jag kan röra dig innan de tar dig ifrån mig. Abraham arose and opened to him, and Isaac entered and hung upon his father's neck weeping, and kissed him with lamentations. Abraham uppstod och öppnade för honom, och Isak in och hängde på hans fars hals gråt och kysste honom med jämmer. And Abraham wept together with his son, and Michael saw them weeping and wept likewise. Och Abraham grät tillsammans med sin son, och Michael såg dem gråta och grät också. And Sarah hearing them weeping called from her bed-chamber, saying, My Lord Abraham, why is this weeping? Och Sara höra dem gråtande anropas från sin säng-kammare, sade min Herre Abraham, varför är detta gråt? Has the stranger told thee of thy brother's son Lot that he is dead? Har främlingen sagt dig om din broders son Lot att han är död? or has aught else befallen us? eller har aught annat drabbat oss? Michael answered and said to Sarah, Nay, Sarah, I have brought no tidings of Lot, but I knew of all your kindness of heart, that therein ye excel all men upon earth, and the Lord has remembered you. Michael svarade och sade till Sara, Nej, Sarah, jag har fört några budskapet om mycket, men jag visste av alla dina vänlighet i hjärtat, som däri ni utmärker alla män på jorden, och Herren har ihåg dig. Then Sarah said to Abraham, How durst thou weep when the man of God has come in to thee, and why have thy eyes [3993] shed tears for today there is great rejoicing? Då Sara sade till Abraham Hur vågade du gråter när gudsmannen kommit in till dig, och varför har dina ögon [3993] grät för idag finns det stor glädje? Abraham said to her, How knowest thou that this is a man of God? Abraham sade till henne, hur Vet du att det är en man av Gud? Sarah answered and said, Because I say and declare that this is one of the three men who were entertained by us at the oak of Mamre, when one of the servants went and brought a kid and thou didst kill it, and didst say to me, Arise, make ready that we may eat with these men in our house. Sara svarade och sade att jag säger och förklarar att detta är en av de tre män som var underhållning av oss på ek Mamre, när en av tjänarna gick och tog ett barn och du slog döda den, och lät säga till mig Stå upp och göra sig redo att vi kan äta med dessa män i vårt hus. Abraham answered and said, Thou has perceived well, O woman, for I too, when I washed his feet knew in my heart that these were the feet which I had washed at the oak of Mamre, and when I began to enquire concerning his journey, he said to me, I go to preserve Lot thy brother from the men of Sodom, and then I knew the mystery. Abraham svarade och sade: Du har uppfattat väl, o kvinna, för även jag, när jag tvättade hans fötter kände i mitt hjärta att detta var fötterna som jag hade spolats i ek Mamre, och när jag började fråga om hans resa , sade han till mig, går jag för att bevara Lot din broder från män i Sodom, och då visste jag mysteriet.

VII. VII. And Abraham said to Michael, Tell me, man of God, and show to me why thou hast come hither. Och Abraham sade till Michael, Säg mig, gudsman, och visa för mig varför du har kommit hit. And Michael said, Thy son Isaac will show thee. Och Michael sa, Din son Isak visar dig. And Abraham said to his son, My beloved son, tell me what thou hast seen in thy dream today, and wast frightened. Och Abraham sade till sin son, min älskade son, berätta vad du har sett i din dröm idag och Wast rädd. Relate it to me. Relatera det till mig. Isaac answered his father, I saw in my dream the sun and the moon, and there was a crown upon my head, and there came from heaven a man of great size, and shining as the light that is called the father of light. Isak svarade hans far, såg jag i min dröm solen och månen, och det fanns en krona på mitt huvud, och det kom från himlen en man av stor storlek, och glänsande som ljuset som kallas fadern av ljus. He took the sun from my head, and yet left the rays behind with me. Han tog solen från mitt huvud, och ändå lämnade strålar bakom med mig. And I wept and said, I beseech thee, my Lord, take not away the glory of my head, and the light of my house, and all my glory. Och jag grät och sade, jag bönfaller dig, min Herre, ta inte bort härlighet mitt huvud, och ljuset i mitt hus, och all min härlighet. And the sun and the moon and the stars lamented, saying, Take not away the glory of our power. Och solen och månen och stjärnorna klagade och sade Tag inte bort härlighet vår makt. And that shining man answered and said to me, Weep not that I take the light of thy house, for it is taken up from troubles into rest, from a low estate to a high one; they lift him up from a narrow to a wide place; they raise him from darkness to light. Och att lysande mannen svarade och sade till mig, Gråt inte att jag tar hänsyn till ditt hus, för det tas upp från bekymmer till vila, från en låg egendom till en hög en, de lyfter upp honom från en smal till en bred plats, de höjer honom från mörker till ljus. And I said to him, I beseech thee, Lord, take also the rays with it. Och jag sade till honom, jag ber dig, Herre, också ta strålar med det. He said to me, There are twelve hours of the day, and then I shall take all the rays. Han sade till mig, det finns tolv timmar om dagen, och sedan skall jag ta alla strålar. As the shining man said this, I saw the sun of my house ascending into heaven, but that crown I saw no more, and that sun was like thee my father. Som lysande mannen sagt detta, såg jag solen i mitt hus stigande till himlen, men att kronan såg jag inte mer, och att Sun var som dig min far. And Michael said to Abraham, Thy son Isaac has spoken truth, for thou shalt go, and be taken up into the heavens, but thy body shall remain on earth, until seven thousand ages are fulfilled, for then all flesh shall arise. Och Michael sade till Abraham, har Din son Isak talade sanning, ty du skall gå, och tas upp i himlen, men din kropp ska stanna kvar på jorden, tills 7000 åldrar är uppfyllda, för då allt kött skall uppstå. Now therefore, Abraham, set thy house in order, and thy children, for thou hast heard fully what is decreed concerning thee. Nu därför, Abraham, vänd ditt hus i ordning, och dina barn, för du har hört helt vad bestämt om dig. Abraham answered and said to Michael, I beseech thee, Lord, if I shall depart from my body, I have desired to be taken up in my body that I may see the creatures that the Lord my God has created in heaven and on earth. Abraham svarade och sade till Michael, jag bönfaller dig, Herre, om jag ska avvika från min kropp, jag har önskat att tas upp i kroppen så att jag kan se de varelser som Herren min Gud har skapat i himlen och på jorden. Michael answered and said, This is not for me to do, but I shall go and tell the Lord of this, and if I am commanded I shall show thee all these things. Michael svarade och sade här är inte för mig att göra, men jag ska gå och berätta Herren om detta, och om jag befallt jag skall visa dig alla dessa saker.

VIII. VIII. And Michael went up into heaven, and spoke before the Lord concerning Abraham, and the Lord answered Michael, Go and take up Abraham in the body, and show him all things, and whatsoever he shall say to thee do to him as to my friend. Och Michael gick upp till himlen, och talade inför Herren om Abraham, och Herren svarade Michael Gå och ta upp Abraham i kroppen, och visa honom allt, och allt skall han säga till dig gör honom som min vän . So Michael went forth and took up Abraham in the body on a cloud, and brought him to the river of Ocean. Så Michael gick ut och tog upp Abraham i kroppen på ett moln, och förde honom till floden av Ocean.

XII. XII. And after Abraham had seen the place of judgment, the cloud took him down upon the firmament below, and Abraham, looking down upon the earth, saw a man committing adultery with a wedded woman. Och efter Abrahams hade sett platsen för dom tog molnet ner honom på himlavalvet nedan och Abraham, ser ner på jorden, såg en man begår äktenskapsbrott med en gift kvinna. And Abraham turning said to Michael, Seest thou this wickedness? Och Abraham vänder sade till Michael, Ser du den här onda? but, Lord, send fire from heaven to consume them. men Herre, skicka eld från himlen för att konsumera dem. And straightway there came down fire and consumed them, for the Lord had said to Michael, Whatsoever Abraham shall ask thee to do for him, do thou. Och strax kom ner eld och förtärde dem, för Herren hade sagt till Michael, Vadhelst Abraham be dig att göra för honom, gör du. Abraham looked again, and saw other men railing at their companions, and said, Let the earth open and swallow them, and as he spoke the earth swallowed them alive. Abraham såg igen och såg andra män räcke på sina kamrater, och sade: Låt jorden öppna och svälja dem, och när han talade jorden uppslukade dem levande. Again the cloud led him to another place, and Abraham saw some going into a desert place to commit murder, and he said to Michael, Seest thou this wickedness? Återigen molnet ledde honom till en annan plats, och Abraham såg några gå till en öde trakt att begå mord, och han sade till Michael, Ser du den här onda? but let wild beasts come out of the desert, and tear them in pieces, and that same hour wild beasts came out of the desert, and devoured them. men låt vilddjuren komma ut i öknen, och slita dem i stycken, och samma stund vilddjuren kom ut i öknen, och slukade dem. Then the Lord God spoke to Michael saying, Turn away Abraham to his own house, and let him not go round all the creation that I have made, because he has no compassion on sinners, but I have compassion on sinners that they may turn and live, and repent of their sins and be saved. Då Herren Gud talade till Michael sade Vänd bort Abraham till sitt hus, och låt honom inte gå runt hela skapelsen som jag har gjort, eftersom han inte har någon medkänsla för syndare, men jag har medlidande med syndare att de kan vända och leva, och omvänder sig från sina synder och bli frälsta.

(VIII.) And Abraham looked and saw two gates, the one small and the other large, and between the two gates sat a man upon a throne of great glory, and a multitude of angels round about him, and he was weeping, and again laughing, but his weeping exceeded his laughter seven-fold. (VIII.) Och Abraham såg och såg två portar, den en liten och andra stora, och mellan de två grindarna satt en man på en tron ​​av stor ära och en mängd änglar runt omkring honom, och han grät, och återigen skratta, men hans gråt överskred hans skratt sjufaldig. And Abraham said to Michael, Who is this that sits between the two gates in great glory; sometimes he laughs, and sometimes he weeps, and his weeping exceeds his laughter seven-fold? Och Abraham sade till Michael, Vem är denna som sitter mellan de två grindarna i stor härlighet, ibland skrattar han, och ibland han gråter, och hans gråt överstiger hans skratt sjufaldig? And Michael said to Abraham, Knowest thou not who it is? Och Michael sade till Abraham Vet du inte vem det är? And he said, No, Lord. Och han sade nej, Herre. And Michael said to Abraham, Seest thou these two gates, the small and the great? Och Michael sade till Abraham, Ser du dessa två portar, de små och de stora? These are they which lead to life and to destruction. Det är de som leder till liv och förstörelse. This man that sits between them is Adam, the first man whom the Lord created, and set him in this place to see every soul that departs from the body, seeing that all are from him. Denne man som sitter mellan dem är Adam, den första människan som Herren skapade och satte honom på denna plats för att se varje själ som avgår från kroppen, ser att alla är från honom. When, therefore, thou seest him weeping, know that he has seen many souls being led to destruction, but when thou seest him laughing, he has seen many souls being led into life. När därför du ser honom gråtande, vet att han har sett många själar som ledde till undergång, men när du ser honom skratta, han har sett många själar som ledde in livet. Seest thou how his weeping exceeds his laughter? Ser du hur hans gråt överstiger hans skratt? Since he sees the greater part of the world being led away through the broad gate to destruction, therefore his weeping exceeds his laughter seven-fold. Eftersom han ser större delen av världen som leds bort genom den breda porten till förstörelse, därför hans gråt överstiger hans skratt sjufaldig.

IX. IX. And Abraham said, And he that cannot enter through the narrow gate, can he not enter into life? Och Abraham sade, och han som inte kan komma in genom den trånga porten, kan han inte komma in i livet? Then Abraham wept, saying, Woe is me, what shall I do? Då Abraham grät och sade Ve mig, vad ska jag göra? for I am a man broad of body, and how shall I be able to enter by the narrow gate, by which a boy of fifteen years cannot enter? för jag är en man bred i kroppen, och hur skall jag kunna komma in genom den trånga porten, genom vilken en pojke på femton år inte kan komma in? Michael answered and said to Abraham, Fear not, father, nor grieve, for thou shalt enter by it unhindered, and all those who are like thee. Michael svarade och sade till Abraham Frukta inte, pappa eller sörja, ty du skall komma in i det obehindrat, och alla dem som är dig lik. And as Abraham stood and marveled, behold an angel of the Lord driving sixty thousand souls of sinners to destruction. Och som Abraham stod och förundrade, skåda en Herrens ängel köra 60.000 själar syndare till undergång. And Abraham said to Michael, Do all these go into destruction? Och Abraham sade till Michael, gör alla dessa går i fördärvet? And Michael said to him, Yea, but let us go and search among these souls, if there is among them even one righteous. Och Michael sade till honom Ja, men låt oss gå och söka bland dessa själar, om det finns bland dem även en rättfärdiga. And when they went, they found an angel holding in his hand one soul of a woman from among these sixty thousand, because he had found her sins weighing equally with all her works, and they were neither in motion nor at rest, but in a state between; but the other souls he led away to destruction. Och när de gick, fann de en ängel som håller i handen en själ en kvinna från bland dessa 60.000, därför att han hade funnit hennes synder väger lika med alla sina verk, och de var varken i rörelse eller i vila, men i en tillstånd mellan, men de andra själar han ledde bort till undergång. Abraham said to Michael, Lord, is this the angel that removes the souls from the body or not? Abraham sade till Michael, Herre, är detta den ängel som tar bort själar från kroppen eller inte? Michael answered and said, This is death, and he leads them into the place of judgment, that the judge may try them. Michael svarade och sade här är döden, och han leder dem till den plats dom att domaren kan prova dem.

X. And Abraham said, My Lord, I beseech thee to lead me to the place of judgment so that I too may see how they are judged. X. Och Abraham sade, Herre, jag ber dig att leda mig till platsen för domen så att jag också kan se hur de bedöms. Then Michael took Abraham upon a cloud, and led him into Paradise, and when he came to the place where the judge was, the angel came and gave that soul to the judge. Då Michael tog Abraham på ett moln, och ledde honom in i Paradiset, och när han kom till den plats där domaren var, kom ängeln och gav den själ till domaren. And the soul said, Lord have mercy on me. Och själen sade: 'Herre förbarma dig över mig. And the judge said, How shall I have mercy upon thee, when thou hadst no mercy upon thy daughter which thou hadst, the fruit of thy womb? Och domaren sade Hur ska jag förbarma dig över dig, när du hade ingen nåd på din dotter som du hade, frukten av din livmoder? Wherefore didst thou slay her? Varför lät du döda henne? It answered, Nay, Lord, slaughter has not been done by me, but my daughter has lied upon me. Det svarade Nej,, Herren har slakten inte gjorts av mig, men min dotter har ljugit på mig. But the judge commanded him to come that wrote down the records, and behold cherubim carrying two books. Men domaren beordrade honom att komma som skrev ner posterna, och se keruber bär två böcker. And there was with them a man of exceeding great stature, having on his head three crowns, and the one crown was higher than the other two. Och det var med dem en man med mycket stor resning, hade på sitt huvud tre kronor, och en krona var högre än de andra två. These are called the crowns of witness. Dessa kallas kronor av vittne. And the man had in his hand a golden pen, and the judge said to him, Exhibit the sin of this soul. Och mannen hade i sin hand en gyllene penna, och domaren sade till honom: Bilaga synd denna själ. And that man, opening one of the books of the cherubim, sought out the sin of the woman's soul and found it. Och den mannen, öppna en av böckerna i keruberna, sökte synd kvinnans själ och fann det. And the judge said, O wretched soul, why sayest thou that thou hast not done murder? Och domaren sade arma själ, varför säger du att du icke har gjort mord? Didst thou not, after the death of thy husband, go and commit adultery with thy daughter's husband, and kill her? Lät du icke, efter döden av din make, gå och begå äktenskapsbrott med din dotters make, och döda henne? And he convicted her also of her other sins, whatsoever she had done from her youth. Och han dömts henne också hennes andra synder, helst hon hade gjort från sin ungdom. Hearing these things the woman cried out, saying, Woe is me, all the sins that I did in the world I forgot, but here they were not forgotten. Höra dessa saker kvinnan ropade och sade, är Ve mig, alla synder som jag gjorde i världen jag glömde, men här de inte glömt. Then they took her away also and gave her over to the tormentors. Sedan tog bort henne också och gav henne över till plågoandar.

XI. XI. And Abraham said to Michael, Lord, who is this judge, and who is the other, who convicts the sins? Och Abraham sade till Michael, Herre, vem är denna domare, och vem är den andre, som dömer synderna? And Michael said to Abraham, Seest thou the judge? Och Michael sade till Abraham, Ser du domaren? This is Abel, who first testified, and God brought him hither to judge, and he that bears witness here is the teacher of heaven and earth, and the scribe of righteousness, Enoch, for the Lord sent them hither to write down the sins and righteousnesses of each one. Detta är Abel, som vittnade först och Gud förde honom hit till domaren, och han som vittnar här är lärare i himmel och jord, och skrivaren av rättfärdighet, Enok, ty Herren sände dem hit för att skriva ner synder och rättfärdighet av varje. Abraham said, And how can Enoch bear the weight of the souls, not having seen death? Abraham sade, Och hur kan Enok bära vikt själar, att inte ha sett döden? or how can he give sentence to all the souls? eller hur kan han ge mening till alla själar? Michael said, If he gives sentence concerning the souls, it is not permitted; but Enoch himself does not give sentence, but it is the Lord who does so, and he has no more to do than only to write. Michael sa, om han ger mening om själar, är det inte tillåtet, men Enoch själv inte ger mening, men det är Herren som gör det, och han har inte mer att göra än bara att skriva. For Enoch prayed to the Lord saying, I desire not, Lord, to give sentence on the souls, lest I be grievous to anyone; and the Lord said to Enoch, I shall command thee to write down the sins of the soul that makes atonement and it shall enter into life, and if the soul make not atonement and repent, thou shalt find its sins written down and it shall be cast into punishment. För Enok bad till Herren sade jag önskar inte, Herre, för att ge mening om själarna, så jag svåra för alla, och Herren sade till Enok, skall jag befaller dig att skriva ner synder själen som gör försoning och det skall träda i livet, och om själen inte göra försoning och ångrar sig skall du finna sina synder nedskrivna och det skall kastas i straff. And about the ninth hour Michael brought Abraham back to his house. Och vid nionde timmen Michael tog Abraham tillbaka till sitt hus. But Sarah his wife, not seeing what had become of Abraham, was consumed with grief, and gave up the ghost, and after the return of Abraham he found her dead, and buried her. Men hans hustru Sara, inte se vad som hade blivit av Abraham, var konsumeras med sorg och gav upp andan, och efter återkomst Abrahams han fann henne död och begraven henne.

XIII. XIII. But when the day of the death of Abraham drew nigh, the Lord God said to Michael, Death will not dare to go near to take away the soul of my servant, because he is my friend, but go thou and adorn Death with great beauty, and send him thus to Abraham, that he may see him with his eyes. Men när dagen för Abrahams död nalkades sade Herren Gud till Michael kommer Döden vågar inte gå nära för att ta bort själ min tjänare, eftersom han är min vän, men gå du och pryder Döden med stor skönhet , och skicka honom därmed Abraham, att han kan se honom med blicken. And Michael straightway, as he was commanded, adorned Death with great beauty, and sent him thus to Abraham that he might see him. Och Michael genast, som han befallt, prydd Döden med stor skönhet, och skickade honom därför till Abraham att han skulle se honom. And he sat down near to Abraham, and Abraham seeing Death sitting near to him was afraid with a great fear. Och han satte sig nära till Abraham, och Abraham ser Döden sitter nära honom var rädd med en stor rädsla. And Death said to Abraham, Hail, holy soul! Och Döden sade till Abraham, hagel, helig själ! hail, friend of the Lord God! hagel, vän av Herren Gud! hail, consolation and entertainment of travelers! hagel, tröst och underhållning resenärer! And Abraham said, Thou art welcome, servant of the Most High. Och Abraham sade: 'Du är välkommen, tjänare den Högste. God. Gud. I beseech thee, tell me who thou art; and entering into my house partake of food and drink, and depart from me, for since I have seen thee sitting near to me my soul has been troubled. Jag ber dig, säg mig vem du är, och in i mitt hus ta del av mat och dryck, och avgår från mig, eftersom jag har sett dig sitta nära mig min själ har bekymrad. For I am not at all worthy to come near thee, for thou art an exalted spirit and I am flesh and blood, and therefore I cannot bear thy glory, for I see that thy beauty is not of this world. För jag är inte alls värdig att komma nära dig, ty du är en upphöjd ande och jag är kött och blod, och därför kan jag inte bära din härlighet, för jag ser att din skönhet är inte av denna världen. And Death said to Abraham, I tell thee, in all the creation that God has made, there has not been found one like thee, for even the Lord himself by searching has not found such an one upon the whole earth. Och Döden sade till Abraham, jag säger dig, i alla skapelse som Gud har gjort, har det inte funnits en som dig, för även Herren själv genom att söka har inte funnit en sådan en på hela jorden. And Abraham said to Death, How durst thou lie? Och Abraham sade till döds, hur vågade du lögn? for I see that thy beauty is not of this world. för jag ser att din skönhet är inte av denna världen. And Death said to Abraham, Think not, Abraham, that this beauty is mine, or that I come thus to every man. Och Döden sade till Abraham Tänk inte, Abraham, att denna skönhet är min, eller att jag kommer alltså varje människa. Nay, but if any one is righteous like thee, I thus take crowns and come to him, but if it is a sinner I come in great corruption, and out of their sin I make a crown for my head, and I shake them with great fear, so that they are dismayed. Nej, men om någon är rättfärdig som dig, tar jag alltså kronor och komma till honom, men om det är en syndare jag kommer i stor korruption och ut ur deras synd jag göra en krona för mitt huvud, och jag skakar dem med stor fruktan, så att de är bestörta. Abraham therefore said to him, And whence comes thy beauty? Abraham sade därför till honom och varifrån kommer din skönhet? And Death said, There is none other more full of corruption than I am. Och Döden sagt, det finns ingen annan mer full av korruption än jag. Abraham said to him, And art thou indeed he that is called Death? Abraham sade till honom, och är du verkligen han som kallas döden? He answered him and said, I am the bitter name. Han svarade honom och sade: Jag är den bittra namnet. I am weeping. Jag gråter .

XIV. XIV. And Abraham said to Death, Show us thy corruption. Och Abraham sade till döds, Visa oss din korruption. And Death made manifest his corruption; and he had two heads, the one had the face of a serpent and by it some die at once by asps, and the other head was like a sword; by it some die by the sword as by bows. Och Döden gjorde utöva sin korruption, och han hade två huvuden hade en inför en orm och den lite dör på en gång genom ASP, och den andra huvudet var som ett svärd, som den lite dö genom svärd som av pilbågar . In that day the servants of Abraham died through fear of Death, and Abraham seeing them prayed to the Lord, and he raised them up. På den dagen tjänare Abraham dog av fruktan för döden, och Abraham se dem bad till Herren, och han höjde upp dem. But God returned and removed the soul of Abraham as in a dream, and the archangel Michael took it up into the heavens. Men Gud tillbaka och bort själen i Abraham som i en dröm, och ärkeängeln Mikael tog upp den i himlen. And Isaac buried his father beside his mother Sarah, glorifying and praising God, for to him is due glory, honor and worship, of the Father, Son and Holy Ghost, now and always and to all eternity. Och Isak begravde sin far bredvid sin mor Sara och prisade och lovade Gud för honom beror härlighet, ära och tillbedjan av Fadern, Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i all evighet. Amen. Amen.

Footnotes Fotnoter

[3993] "Eyes of the fountain of light" is apparently what the text has. [3993] "Eyes of fontänen av ljus" är tydligen vad texten har.


Also, see links to 3500 other Manuscripts: Se även länkar till 3500 andra manuskript:
/believe/txv/earlych4.htm / Believe/txv/earlych4.htm


Se, också:
Islam Muhammad
Koranen Qur'an
Pelare av tro
Abraham
Testament av Abraham
Allah
Hadiths
Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Tro - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimsfärden (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Att slåss för orsaka av Allah (jihaden) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ENHETEN UNIKHETEN AV ALLAH (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah teologi
(Shia) Ja'fari teologi,
(Shia) Nusayriyyah teologi,
(Shia) Zaydiyyah teologi,
Kharijiyyah
(Shia) Imams,
Druze
(Shia) Qarmatiyyah,
Ahmadiyyah
Ishmael Ismail
Skisserar islamisk historia för tidig sort
Hegira
Averroes
Avicenna
Machpela
Kaaba svartsten
Ramadan
Sunnites Sunni
Shiites som är shia
Mecka
Medina
Sahih al-Bukhari
Sufism
Wahhabism
Abu Bakr
Abbasids
Ayyubids
Umayyads
Fatima
(Shia) Fatimids
(Shia) Ismailis,
Mamelukes
Saladin
Seljuks
Aisha
Ali
Lilith
Islamisk kalender
Växelverkande Muslimkalender


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: