Adventism Adventister

General Information Allmän information

Adventists are members of various Christian groups who believe that the Second Coming of Christ is imminent. Their millennial hopes (Millenarianism) were aroused by the preaching of William Miller (1782 - 1849). Adventister är medlemmar av olika kristna grupper som anser att Jesu återkomst är nära förestående. Deras tusenåriga förhoppningar (Millenarianism) var upphetsad av att predika William Miller (1782 till 1849). On the basis of a detailed examination of the Bible, especially the books of Daniel and Revelation, Miller predicted that Mar. På grundval av en detaljerad undersökning av Bibeln, framför allt böcker av Daniel och Uppenbarelseboken, Miller förutspådde att Mars 21, 1844, and later that Oct. 22, 1844, would be the day when Christ would return in glory and the Earth would be cleansed by fire, ushering in the millennium - a 1,000 year reign of righteousness and peace before the Last Judgment. 21, 1844, och senare även 22 okt 1844, skulle vara den dag då Kristus skulle återkomma i härlighet och jorden skulle renas genom eld och inledde det nya millenniet - en 1.000 år regeringsår rättfärdighet och fred innan den yttersta domen. When the time passed without event, many believers drifted away. När tiden gick utan händelse, troende drev många bort.

The faithful remnant of Millerites coalesced into several religious bodies, the most important of which are the Seventh day Adventists and the Advent Christian Church. Leaders of the former group had been influenced by Sabbatarian Baptists; thus, in that denomination, Saturday rather than Sunday is kept as the Sabbath. Den trofasta resten av Millerites coalesced i flera religiösa organ, varav de viktigaste är Sjundedagsadventisterna och Advent kristna kyrkan. Ledarna för den tidigare gruppen har påverkats av Sabbatarian baptister, och därför i denna benämning, lördag istället för söndag är behållas som sabbaten. Seventh day Adventists are noted for their millennialism and Sabbatarianism. Sjundedagsadventisterna är kända för sitt millennialism och Sabbatarianismen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Bibliography Bibliografi
PG Damsteegt, Foundations of the Seventh day Adventists: Message and Mission (1977); ES Gaustad, ed., The Rise of Adventism (1975); AA Hoekema, Seventh-day Adventism (1974); G Land, ed., Adventism in America (1986); RL Numbers and JM Butler, eds., The Disappointed (1987); E Sandeen, The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800 - 1930 (1970). PG Damsteegt, grunderna för det Sjundedagsadventisterna: Meddelande och Mission (1977), ES Gaustad, ed., The Rise of adventister (1975), AA Hoekema, Sjundedags adventister (1974), G Land, red., Adventister i Amerika (1986), RL Numbers och JM Butler, eds., svikna (1987), E Sandeen, The Roots of Fundamentalism: brittiska och amerikanska Millenarianism, från 1800 till 1930 (1970).


Adventism Adventister

Advanced Information Avancerad information

Adventism is the belief that Christ's personal second coming is imminent and will inaugurate his millennial kingdom and the end of the age. Chiliasm, apocalypticism, and millennialism are cognate theological terms. Adventism in this general sense has been espoused by many diverse groups throughout Christian history (eg, Montanists, Anabaptists, Fifth Monarchy Men, Plymouth Brethren and other premillennialists, and Jehovah's Witnesses). Adventister är tron på att Kristi personliga återkomst är nära förestående och kommer att inviga sitt tusenåriga rike och i slutet av ålder. Chiliasm, apocalypticism och millennialism är likartade teologiska termer. Adventister i denna bemärkelse har stöddes av många olika grupper under hela den kristna historien (t.ex. Montanists, vederdöpare, femte monarkins män, Plymouthbröderna och andra premillennialists, och Jehovas vittnen).

Adventism is most commonly used, however, to denote the movement which sprang up in the 1830s from the teachings of William Miller, a Baptist minister in New York. Adventister är vanligast är dock att beteckna den rörelse som växte fram på 1830-talet från de läror William Miller, en baptistpastor i New York. Miller confidently prophesied the imminent return of Christ and set 1843 - 44 as the time for the event. Miller profeterade tryggt förestående Kristi återkomst och som 1843 till 44 och tidpunkt för händelsen. The Millerite movement spread rapidly among the churches of the Northeast. Den Millerite rörelsen spred sig snabbt bland kyrkorna i nordost. When the expected return did not occur as Miller originally had predicted, a reinterpretation of the Scripture set Oct. När den förväntade avkastningen inte uppträda som Miller ursprungligen hade förutsett, en omtolkning av Skriften som oktober 22, 1844, as the correct date. 22, 1844, som den korrekta dagen. The faithful met in their local gathering places on the appointed day worshipping and waiting. De troende möttes i sina lokala samlingsplats på utsatt dag dyrkan och väntar. The "Great Disappointment" which followed the failure of the prophecy led many Millerites to forsake the movement and slip back into the churches from which they had never formally dissociated themselves. Miller himself acknowledged his error and dissociated himself from the movement and all further attempts to redeem it. Den "stora besvikelse" som följde efter misslyckandet med profetian fått många Millerites att överge rörlighet och glida in i kyrkorna som de aldrig formellt tog avstånd. Miller medgav själv sitt misstag och tagit avstånd från rörelsen och alla ytterligare försök att lösa in den.

A series of new signs, visions, and prophecies, however, fed the lagging spirits of those who refused to give up their adventist hopes. En rad nya skyltar, visioner och profetior, men matas med långsam andar dem som vägrade att ge upp sitt adventistar förhoppningar. As early as the day following the Great Disappointment, Hiram Edson, an adventist leader, had a vision which confirmed the prophetic significance of the Oct. 22, 1844, date, but indicated that it marked a heavenly rather than an earthly event. Redan dagen efter den stora besvikelse, Edson, en adventistar ledare, hade Hiram en vision som bekräftade den profetiska betydelsen av 22 oktober 1844, datum, men anger att det markerade en himmelsk snarare än en jordisk händelse. On that day Christ had moved into the holy of holies of the heavenly sanctuary to begin a new phase of his ministry of redemption. Den dagen Kristus hade flyttat in i det allra heligaste av den himmelska helgedomen för att börja en ny fas av sin mission för inlösen. That ministry was ultimately defined in the adventist doctrine of investigative judgment; Christ entered the sanctuary to review the deeds of professing Christians to determine whose names should be included in the Book of Life. Other revelations subsequent to the Great Disappointment came to Ellen G Harmon, a young disciple of Miller in Portland, Maine. Samma ministerium slutligen definierades i adventistar läran om undersökande domen, Kristus gick in i helgedomen för att se över dåd bekänna kristna att bestämma vars namn bör tas med i Livets Bok. Andra uppenbarelser efter den stor besvikelse kom till Ellen G Harmon, en ung lärjunge till Miller i Portland, Maine.

She was quickly accepted as a prophetess and her teachings were accepted as authoritative. The revived movement also adopted sabbatarianism and the belief that the acceptance of the seventh day sabbath was the mark of the true church. Seventh day observance and Christ's ministry of investigative judgment, confirmed by the prophetic revelation of Mrs. Ellen (Harmon) White, completed the foundations of contemporary adventism. Most adventist groups also adhere to belief in soul sleep and annihilation of the wicked. Their strong emphasis on OT teaching also led to a strong traditional concern for diet and health. Hon var snabbt accepterad som en profetissa och hennes läror godtogs som auktoritativ. Den återupplivade rörelse även antagit Sabbatarianismen och tron att godtagandet av den sjunde dagen sabbaten var märket för den sanna kyrkan. Sjunde dagen efterlevnad och Kristus mission undersökande domen, bekräftas av den profetiska uppenbarelsen av fru Ellen (Harmon) White, avslutade grunden för samtida adventister. De flesta adventistar grupper därmed följer tron på själens sömn och utrotningen av de onda. Deras starka betoningen på OT undervisning också lett till en stark traditionell oro för kost och hälsa.

Two major adventist bodies represent the movement today, the Advent Christian Church and the numerically predominant Seventh-day Adventists. They vary somewhat in their adherence to the adventist doctrines outlined above. Två större adventistar organ representerar rörelsen idag, Advent kristna kyrkan och den numerärt dominerande sjundedagsadventister. De varierar något i de höll sig till adventistar doktriner som beskrivs ovan. The Seventh-day Adventists traditionally have been identified as a cult among Christian churches. Den sjundedagsadventister traditionellt har identifierats som en kult bland kristna kyrkor. Such classification results from the contention by Christian theologians that the authority which the church grants to Mrs. White's prophecies compromises the finality of scriptural revelation. Sådan klassificering resultat från påstående som kristna teologer att den myndighet som kyrkans bidrag till Mrs White profetior äventyrar slutgiltighet bibliska uppenbarelsen. They further charge that the doctrine of investigative judgment compromises the biblical doctrine of justification by faith alone and leads to an assurance of salvation based on perfect obedience rather than faith. De ansvarar vidare att doktrinen om utredningsåtgärder dom kompromisser den bibliska läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena och leder till en försäkran om frälsning bygger på fullkomlig lydnad snarare än tro.

In recent years, however, Seventh day Adventist theologians have tended to regard Mrs. White's prophecies as subject to judgment by the canonical Scriptures and have put forth a more evangelical understanding of justification by faith. As a result some evangelical leaders, although by no means all, have begun to include the Seventh-day Adventists within the pale of orthodoxy. Under senare år har dock Adventistsamfundet teologer har sjunde tenderat att betrakta Mrs White profetior som föremål för dom av den kanoniska Skrifterna och har lagt fram en mer evangelisk förståelse av rättfärdiggörelsen genom tron. Följd några evangeliska ledare, även om inte alls alla, har börjat att ta med sjundedagsadventister inom den bleka i ortodoxin. This division of opinion as to the theological stance of the movement is echoed within the group itself by the intense theological debate of these issues in recent years. Denna uppdelning av åsikter om den teologiska hållning av rörelsen är ekade inom gruppen själv med hjälp av intensiv teologisk debatt om dessa frågor under senare år.

The Seventh day Adventist Church has experienced rapid growth in the post World War II period. Den sjunde dagen Adventist Kyrkan har upplevt en snabb tillväxt under tiden efter andra världskriget period. This church, however, still tends to keep to itself among Christian denominations. Denna kyrka, dock fortfarande en tendens att hålla sig bland kristna samfund. It has consistently kept the education of its children under its own auspices. Den har alltid hållit utbildning för sina barn i egen regi. The Adventists have been especially well known for their health care ministries. De adventister har varit särskilt kända för deras vård ministerier hälsa. Their traditional dietary concerns, including their proscription of coffee and tea and their advocacy of vegetarianism, predated by many decades other contemporary movements in these areas. Deras traditionella kosten problem, inklusive förbudet mot organisationen av kaffe och te och dessa förespråkar vegetarianism, föregick av många årtionden andra samtida rörelser inom dessa områden.

The centrality of the events surrounding the return of Christ in the premillennialism which became so critical in the development of the fundamentalist movement and the contemporary emphasis upon the imminent second coming of Christ in evangelical churches in general show the continuing significance of general adventism in the Christian tradition. De centrala händelserna i samband med Kristi återkomst i premillennialism som blev så avgörande för utvecklingen av den fundamentalistiska rörelsen och den samtida tonvikten vid den förestående Jesu återkomst i evangeliska kyrkor i allmänhet att den fortsatta betydelsen av allmänna adventister i den kristna tradition.

ME Dieter ME Dieter

(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
PG Damsteegt, Foundations of the Seventh day Adventist Message and Mission; LE Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers; W Martin, The Kingdom of the Cults; FD Nichol, The Midnight Cry; G Paxton, The Shaking of Adventism; Seventh Day Adventists Answer Questions on Doctrine; AA Hoekema, The Four Major Cults. PG Damsteegt, Fonder av den sjunde dagen Adventist budskap och uppdrag, LE Froom, Den profetiska Faith of Our Fathers, W Martin, Konungariket Cults, FD Nichol, The Midnight Cry, G Paxton, skakningen i adventister, Sjundedagsadventisterna svara på frågor om Läran, AA Hoekema, de fyra stora kulter.


Adventists Adventister

Catholic Information Katolska Information

A group of six American Protestant sects which hold in common a belief in the near return of Christ in person, and differ from one another mainly in their understanding of several doctrines related to this common belief. En grupp av sex amerikanska protestantiska sekter som har gemensamt en tro på en snar återkomst Kristus i person, och skiljer sig från varandra främst i deras förståelse av flera läror i samband med denna gemensamma tro. They are, excepting the "Seventh Day Adventists" and the branch entitled "The Church of God" congregational in government. De är, med undantag för de "Sjundedagsadventisterna" och gren med titeln "Guds kyrka" församlingars i regeringen.

The sects of Adventists are the outcome of a religious agitation begun by William Miller (1781-1849) in 1831, after a minute study of the prophecies of the Bible. Sekterna av adventister är resultatet av en religiös agitation inletts av William Miller (1781-1849) i 1831, efter en minut studie av Bibelns profetior. Testing the mysterious pronouncements concerning the Messias by a method exclusively historical, he looked for the fulfillment of every prophecy in its obvious surface reading. Test av mystiska uttalanden om Messias genom en metod som enbart historisk, såg han för att uppfylla alla profetior i sin uppenbara ytan behandling. Every prophecy which had not been literally accomplished in the first coming of Christ must needs be accomplished in His second coming. Alla profetior som inte hade bokstavligen åstadkommit i första Kristi måste nödvändigtvis ske i hans andra ankomst. Christ, therefore, should return at the end of the world in the clouds of heaven to possess the land of Canaan, and to reign in an earthly triumph on the throne of David for a thousand years. Kristus, därför bör återvända i slutet av världen i himlens skyar besitta Kanaans land, och att regera i en jordisk triumf på Davids tron i tusen år. Moreover, taking the 2,300 days of the Prophet Daniel for so many years, and computing from 457 BC -- that is, from the commencement of the seventy weeks before the first coming, Miller concluded that the world would come to an end, and Christ would return, in AD 1843. Dessutom tar 2.300 dagar av profeten Daniel under så många år, och data från 457 f.Kr. - det vill säga från början av det sjuttio veckor före första ankomst kom Miller att världen skulle komma till ett slut, och Kristus skulle återvända, i AD 1843. He gave wide circulation to his views and gained a considerable following in a few years. Han gav stor spridning på hans åsikter och fick en stor efter några år. When the year 1843 had passed as any other, and the prediction had failed, Snow, one of his disciples, set himself to correct Miller's calculations, and in his turn announced the end of the world for 22 October, 1844. När året 1843 hade gått som alla andra, och att förutse hade misslyckats, Snö, av hans lärjungar, som en själv för att korrigera Millers beräkningar, och i sin tur meddelade världens ände för 22 oktober 1844. As the day drew near groups of Millerites here and there throughout the United States, putting aside all worldly occupations, awaited, in a fever of expectancy the promised coming of Christ, but were again doomed to disappointment. När dagen närmade grupper av Millerites här och där i hela USA, att bortse från alla världsliga yrken, väntade i en feber av förväntad den utlovade Kristi ankomst, men återigen dömda till besvikelse. The faithful followers of Miller next met in conference at Albany, NY, in 1845, and professed their unshaken faith in the near personal coming of the Son of God. De trogna anhängarna av Miller nästa träffades i konferens i Albany, NY, i 1845, och bekände sin orubblig tro på nära personliga ankomst Guds Son. And this has remained the fundamental point of the Adventist creed. Och detta har varit den grundläggande punkten i Adventistsamfundet tro. According to the official census of 1890, the Adventists had 60,491 communicants; at present they have about 100,000 adherents all told. Enligt den officiella folkräkningen 1890, adventister hade 60.491 kommunikanter, för närvarande har omkring 100.000 anhängare alla sagt. The Adventist movement, inaugurated by Miller, has differentiated into the following independent bodies:-- Den Adventist rörelse, invigdes av Miller, har differentierat i följande oberoende organ: -

1. 1. Evangelical Adventists (the original stock) Evangeliska adventister (det ursprungliga beståndet)

They believe the dead are conscious after separation from the body, and will rise again; the just, first to reign with Christ on earth for the Millennium and, after the Judgment, in heaven for all eternity; the wicked to rise at the Day of Judgment to be condemned to hell forever. De tror att de döda är medvetna efter separation från kroppen, och kommer att stiga igen, bara första att regera med Kristus på jorden för det nya årtusendet och efter domen, i himlen för all evighet, de ogudaktiga att stiga i dag Dom ska dömas till helvetet för evigt. They may be said to have organized in 1845. De kan sägas ha organiserat 1845. They number 1,147 communicants. De nummer 1.147 kommunikanter.

2. 2. Advent Christians Advent kristna

These believe that the dead lie in an unconscious state till Christ comes again, when all will arise; the just to receive everlasting life; the wicked to be annihilated; since immortality, once man's natural birthright, has been forfeited by sin and is now a supernatural gift had only through faith in Christ. Dessa anser att de döda ligger i ett omedvetet tillstånd tills Kristus kommer igen, när alla kommer att uppstå, det bara för att få evigt liv, de onda skall förintas, eftersom odödlighet, människans naturliga födslorätt, en gång varit har förverkats av synd och är nu en övernaturlig gåva hade endast genom tron på Kristus. The General Association was formed in 1881. Allmänna Föreningen bildades 1881. The Advent Christians number 26,500. Advent kristna nummer 26.500.

3. 3. Seventh Day Adventists Sjundedagsadventisterna

These hold to the observance of the seventh day of the week as the Sabbath. Dessa håll för att efterlevnaden av den sjunde dagen i veckan som sabbaten. They believe that the dead remain unconscious until Judgment, when the wicked will be destroyed. De tror att de döda förblir medvetslösa fram till dom, då de ogudaktiga kommer att förstöras. They attempt, in addition, a detailed interpretation of certain biblical prophecies, and believe the prophetic gift is still communicated, and was possessed latterly by Mrs. EG White in particular. De försöker dessutom en detaljerad tolkning av vissa bibliska profetior, och tror den profetiska gåvan fortfarande kommuniceras, och var besatt under senare av Mrs t.ex. vitt i synnerhet. They were formed into a body in 1845. De var formas till en kropp 1845. They number 76,102 members. De nummer 76.102 medlemmar. [Note: As of 2005, this number stood at 12 million.] [OBS: Från och med 2005, antalet uppgick denna till 12 miljoner.]

4. 4. The Church of God Guds kyrka

An offshoot of the Seventh Day Adventists. En utlöpare av Sjundedagsadventisterna. These dissidents refuse to accept the prophecies of Mrs. White, or the interpretation of the vision in Apocalypse 12:11-17, as applying to the United States. Dessa dissidenter vägrar att acceptera profetior fru Vit, eller tolkningen av visionen i Uppenbarelseboken 12:11-17, som gäller för USA. Otherwise they resemble the Seventh Day Adventists, They became an independent body in 1864-65. I annat fall likna Sjundedagsadventisterna blev de ett oberoende organ 1864-65. This church has 647 members. Denna kyrka har 647 medlemmar.

5. 5. Life and Advent Union Liv och Advent unionen

A movement which, begun in 1848 was compacted into an organized body in 1860. This church insists that the wicked will not rise again, but will remain in an endless sleep. En rörelse som inleddes 1848 var packad i en organiserad kropp 1860. Denna kyrka insisterar på att de onda inte kommer att stiga igen, men kommer att förbli i en ändlös sömn. It has a membership of 3,800. Den har ett medlemskap i 3.800.

6. 6. Age-to-come Adventists Age-till-komma adventister

These believe, besides the common Adventist doctrines, that the wicked will ultimately be destroyed, and that eternal life is given through Christ alone. They originated in 1851; the General Conference was organized in 1885. Dessa tro, förutom den gemensamma Adventist doktriner, som de onda i slutändan kommer att förstöras och att evigt liv ges genom Kristus ensam. De hade sitt ursprung i 1851, Allmänna konferensen anordnades 1885. They number 1,872 in the United States. De nummer 1.872 i USA.

Publication information Written by FP Havey. Information Skrivet av FP Havey. Transcribed by Tony Camele. The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. Transkriberas av Tony Camele. Den katolska encyklopedien, volym I. År 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil Obstat är 1 mars 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censuren. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Bibliography Bibliografi. + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

Taylor, The Reign of Christ (Boston, 1889); Wellcome, History of the Second Advent Message (Yarmouth. Maine, IB74); McKinstrey, The World's Great Empires (Haverhill, Mass., 1881); Andrews, History of the Seventh and First Day (Battle Creek, Mich., 1873); White, The Great Controversy (Battle Creek, 1870); Smith, Thoughts on Daniel and Revelation (1882); Long, Kingdom of Heaven Upon Earth (1882); The End of The Ungodly (1886); Pile, The Doctrine of Conditional Immortality (Springfield, Mass); Brown, The Divine Key of Redemption (Springfield, Mass). Taylor, regeringstid av Kristus (Boston, 1889), Wellcome, historia andra advent Meddelande (Yarmouth. Maine, IB74), McKinstrey, världens stora Empires (Haverhill, Massachusetts, USA, 1881), Andrews, historia sjunde och Första dagen (Battle Creek, Michigan, 1873), Vit, Den Stora (Battle Creek, 1870), Smith, Tankar om Daniel och Uppenbarelseboken (1882), Long, himmelriket på jorden (1882), The End of The ogudaktiga (1886), Pile, Läran om villkorad Immortality (Springfield, Mass), Brown, The Divine Key av inlösen (Springfield, Mass).


Also, see: Se även:
Imminence OMEDELBAR NÄRHET
Millenarianism Millenarianism

Second Coming of Christ Jesu återkomst
Eschatology Eskatologi
Dispensation, Dispensationalism Dispens, dispensationalism
Last Judgement Yttersta domen
Rapture, Tribulation Rapture, Tribulation
Tribulation, Great Tribulation Tribulation, Great Tribulation


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är