Church Government Kyrkan regeringen

Advanced Information Avancerad information

Basically there are three types of church government, the episcopal, the presbyterian, and the congregational, each of which takes on features from the others. Det finns i huvudsak tre typer av kyrkliga regeringen, episkopal, den presbyterianska och församlingens, som alla tar på funktioner från de andra. Episcopalianism, for example, finds a large place for presbyters in its synods and elsewhere, and its congregations have many functions of their own. Episcopalianism, till exempel, finner en stor plats för präster i sin synoder och andra länder och dess församlingar har många funktioner egna. Presbyterian congregations also play a large part, while the appearance of moderators attests a movement toward episcopal supervision. Presbyterianska församlingar spelar också en stor del, medan uppkomsten av moderatorer styrker en rörelse i riktning mot biskops tillsyn. The very existence of such groupings as Congregational and Baptist Unions with their presidents shows that churches with a basically congregational polity are yet alive to the value of other elements in the Christian tradition. Själva förekomsten av sådana grupper som Congregational och Baptist Fackföreningarna med sina presidenter visar att kyrkor med en i grunden församlingens statsskick är ännu levande för att värdet av andra element i den kristna traditionen. Yet the general categories do apply. Men de allmänna kategorierna är tillämpliga.

Episcopacy EPISKOPALSTYRELSE

In this system the chief ministers of the church are bishops. I detta system premiärministrar i kyrkans biskopar. Other ministers are presbyters (or priests) and deacons. All these are mentioned in the NT, although there bishops and presbyters seem to be identical. Andra ministrar är präster (eller präster) och diakoner. Alla dessa nämns i NT, men det biskopar och präster verkar vara identiska. Those who see an episcopal system in the NT point to the function of the apostles, which some think was passed on to bishops whom the apostles ordained. De som ser en episkopal systemet i NT punkt till funktionen av apostlarna, som vissa tror var vidare till biskopar som apostlarna ordinerade. They see as important the position of James of Jerusalem, which is not unlike that of the later bishop. De ser som viktiga ställning James av Jerusalem, som inte är till skillnad från den senare biskopen. The functions of Timothy and Titus as revealed in the Pastoral Epistles show these men to have been something of a transition between the apostles and the bishops of later times. Funktioner Timothy och Titus som framkommit i Pastoral breven visa dessa män att ha varit något av en övergång mellan apostlarna och biskoparna i senare tider. The apostles are said to have practiced ordination by the laying on of hands (Acts 6:6; 1 Tim. 4:14), and they appointed elders in the churches they founded (Acts 14:23), presumably with the laying on of hands. Apostlarna sägs ha utövat samordning av handpåläggning (Apg 6:6, 1 Tim. 4:14), och de utsåg äldste i kyrkorna som de grundade (Apg 14:23), förmodligen med det om den av händerna. On this view the apostles were the supreme ministers in the early church, and they took care that suitable men were ordained to the ministry. Mot denna bakgrund apostlarna var den högsta ministrar i den tidiga kyrkan, och de tog hand om att lämpliga män ordinerades till ministeriet. To some of them they entrusted the power to ordain and so provided for the continuance of the ministry in succeeding generations. Några av dem att de anförtros befogenhet att ordinera och så föreskrivs den fortsatta användningen av ministeriet i efterföljande generationer.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
It is further alleged that the organization of the church subsequent to NT days supports this view. Det görs vidare gällande att organisationen av kyrkan efter NT dagar stödjer denna uppfattning. In the time of Ignatius the threefold ministry was clearly in existence in Asia Minor. Under den tid av Ignatius den trefaldiga ministeriet var klart existerade i Mindre Asien. By the end of the second century it is attested for Gaul and Africa by the writings of Irenaeus and Tertullian. Vid utgången av det andra århundradet har fått intygat för Gallien och Afrika genom böcker av Irenaeus och Tertullian. Nowhere is there evidence of a violent struggle such as would be natural if a divinely ordained congregationalism or presbyterianism were overthrown. Ingenstans är det bevis för en våldsam kamp som skulle vara naturligt om ett gudomligt ordinerade congregationalism eller Presbyterianism störtades. The same threefold ministry is seen as universal throughout the early church as soon as there is sufficient evidence to show us the nature of the ministry. Samma tre ministerium ses som universell hela den tidiga kyrkan så snart det finns tillräckliga bevis för att visa oss vilken typ av ministeriet. The conclusion is drawn that episcopacy is the primitive and rightful form of church government. Dras slutsatsen att episkopatet är det primitiva och rättmätiga form av kyrka regering.

But there are objections. Men det finns invändningar. There is no evidence that bishops differed from presbyters in NT days. Det finns inga bevis för att biskopar skilde sig från präster i NT dagar. It is going too far to say that all the ministry of these times was of apostolic origin. Det är att gå för långt att säga att alla ministeriet av dessa tider var av apostoliskt ursprung. There were churches not of apostolic foundation, like that in Colossae, which do not seem to have lacked a ministry. Det fanns kyrkor inte apostoliska stiftelse, som det i Kolossai, som inte verkar ha saknat ett ministerium. Again, some of the early church orders, including the Didache, are congregational in outlook. Återigen, några av de tidiga kyrkans order, inklusive Didache, är församlingars i Outlook. The case is far from proven. Fallet är långt ifrån bevisat.

Nevertheless, episcopacy is undoubtedly early and practically universal. Ändå är episkopatet otvivelaktigt tidigt och praktiskt taget överallt. In time divisions appeared, notably the great schism in 1054 when the Orthodox Church in the East and the Roman Catholic Church in the West separated. Med tiden divisioner visade sig, i synnerhet den stora schismen i 1054 när den ortodoxa kyrkan i öst och den romersk-katolska kyrkan i väst åtskilda. Both continue to be episcopal and hold to the doctrine of apostolic succession. Båda fortsätter att biskopsämbetet och håll för att läran om apostolisk succession. But there are differences. Men det finns skillnader. The Orthodox Church is a federation of self governing churches, each with its own patriarch. Den ortodoxa kyrkan är en federation av självstyrande kyrkor, med var sin patriark. The Roman Catholic church is more centralized, and its bishops are appointed by the pope. Den katolska kyrkan är mer centraliserat och dess biskopar utses av påven. There are doctrinal differences, such as different views of the filioque clause in the Nicene Creed. Det finns doktrinära skillnader, till exempel olika vyer av filioque klausul i den nicenska trosbekännelsen.

At the Reformation there were further separations. Vid reformationen fanns det ytterligare separationer. The Church of England rejected Roman supremacy but retained the historic episcopate. Church of England avvisade romersk överhöghet men behöll det historiska biskopsämbetet. Some of the Lutheran churches opted for an episcopal system but did not remain in the historic succession. Några av de lutherska kyrkorna valt en biskops-system men har inte varit i den historiska succession. In more recent times other churches have decided to have bishops, e., some Methodist churches, and these too have rejected the historic succession. På senare tid andra kyrkor har beslutat att ha biskopar, E., några metodistiska kyrkor, och även dessa har förkastat den historiska succession. There have been other divisions, such as the separation of the Old Catholics when the dogma of papal infallibility was proclaimed. Det har funnits andra divisioner, exempelvis uppdelning av Gamla katoliker när dogmen om påvens ofelbarhet proklamerades. More Christians accept episcopacy than any other form of church government, but episcopal churches are for the most part not in communion with one another. Fler kristna accepterar episkopatet än någon annan form av kyrka regeringen, men biskopliga kyrkorna för det mesta inte är i gemenskap med varandra.

Presbyterianism Presbyterianism

This system emphasizes the importance of elders, or presbyters. Detta system betonar vikten av äldste eller präster. Its adherents do not usually hold that this polity is the only one in the NT. Dess anhängare brukar inte anse att denna statsform är den enda i NT. At the Reformation the Presbyterian leaders thought that they were restoring the original form of church government, but this would not be vigorously defended by many Presbyterians today. Vid reformationen presbyterianska ledarna trodde att de var att återställa den ursprungliga versionen av kyrkans regering, men detta skulle inte vara kraftfullt försvaras av många presbyterianer idag. It is recognized that there has been much development, but it is held that this took place under the guidance of the Holy Spirit and that in any case the essentials of the presbyterian system are scriptural. Det är känt att det varit mycket utveckling, men det konstateras att det skedde under ledning av den Helige Ande och att i varje fall det viktigaste i de presbyterianska systemet skrifterna. It is beyond question that in the NT presbyters occupy an important place. Det råder inget tvivel om att i NT presbytererna har en viktig plats. They are identical with the bishops and form the principal local ministry. De är identiska med de biskopar och utgör det viktigaste lokala ministeriet. In each place there appears to have been a group of presbyters who formed a kind of college or committee which was in charge of local church affairs. I varje rum där tycks ha varit en grupp av präster som bildade ett slags högskola eller kommitté som var ansvarig för lokala kyrkliga ärenden. That is the natural conclusion to which exhortations like Heb. Det är den naturliga slutsatsen som uppmaningar som Heb. 13:17 and 1 Thess. 13:17 och 1 Tess. 5:12 - 13 point. 5:12 - 13 poäng. From the account of the Council of Jerusalem in Acts 15 we see that the presbyters occupied an important place at the very highest levels of the early church. Från kontot i rådet av Jerusalem i Apg 15 ser vi att presbytererna ockuperade en framträdande plats på den allra högsta nivån i början av kyrkan.

In the subapostolic age the bishop developed at the expense of the presbyters. I subapostolic ålder biskopen utvecklas på bekostnad av presbytererna. This was due to such circumstances as the need for a strong leader in times of persecution and in the controversies against heretics and perhaps also to the prestige attaching to the minister who regularly conducted the service of Holy Communion. Detta berodde på sådana omständigheter som att det behövs en stark ledare i tider av förföljelse och i kontroverser mot kättare och kanske också den prestige som är knutna till den minister som regelbundet utförs tjänsten av nattvarden.

There is much that is convincing in this case. Det finns mycket som är övertygande i detta fall. But we must also bear in mind the considerations urged by upholders of the other ways of viewing church government. Men vi måste också tänka på de överväganden uppmanade av bärare av andra sätt att se på kyrkans regering. What is beyond doubt is that from the Reformation onward the presbyterian form of church government has been of very great importance. Det är emellertid klart är att från reformationen och framåt den presbyterianska form av kyrka regeringen har varit av mycket stor betydelse. John Calvin organized the four churches in Geneva on the basis of his understanding of the NT ministry as four fold: the pastor, the doctor (or teacher), the deacon, and the presbyter (or elder). Jean Calvin organiserade fyra kyrkor i Genève på grundval av hans förståelse av NT-mission som fyra gånger: prästen, läkaren (eller lärare), diakonen och presbyter (eller äldre). It was the pastor who had the care of the congregation. Det var prästen som hade hand om församlingen. This was not the full presbyterian system, but it laid the foundation for it, and presbyterianism developed in Switzerland, Germany, France, the Netherlands, and elsewhere. Detta var inte full presbyterianska systemet, men det lade grunden för det, och Presbyterianism utvecklats i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och på andra ställen. On the continent the name "Reformed" is used for these churches. På kontinenten namnet "reformerta används för dessa kyrkor.

Another important development in Geneva took place in a congregation of exiles from Queen Mary's England. En annan viktig utveckling i Genève ägde rum i en församling i exil från Queen Mary's England. They met under their elected pastors, John Knox and Christopher Goodman, and developed along presbyterian lines. De träffades under deras valda pastorer, John Knox och Christopher Goodman, och utvecklas på Presbyterian linjer. After the accession of Elizabeth, Knox returned to Scotland, and his work led in time to the full emergence of the Presbyterian Church in that country, from where it spread to northern Ireland. Efter anslutningen av Elizabeth, återvände Knox till Skottland, och hans arbete ledde i tid till den fullständiga utvecklingen av den presbyterianska kyrkan i detta land, varifrån den spred sig till norra Irland. England for a number of reasons did not accept presbyterianism as wholeheartedly as did Scotland, but a presbyterian church emerged there also. England för ett antal skäl godtog inte Presbyterianism så helhjärtat som gjorde Skottland, men en presbyterianska kyrkan framkom det också. From this church Welsh presbyterianism took its origin. Från denna kyrka walesiska Presbyterianism tog sitt ursprung. From Europe, more particularly from Britain, the church spread to America, where it became one of the most significant groups of Christians. Från Europa, särskilt från Storbritannien, kyrkan spred sig till Amerika, där det blev en av de viktigaste grupperna av kristna. In the great missionary movement of modern times missionaries carried the presbyterian form of the church far and wide, and national presbyterian churches were formed in many parts of the world. I det stora missionären rörelse i modern tid missionärer som den presbyterianska form av kyrkan vida omkring, och nationella presbyterianska kyrkor bildades i många delar av världen.

Presbyterian churches are independent of one another, but they have in common that they accept such standards as the Belgic Confession, the Heidelberg Catechism, or the Westminister Confession and that they practice a presbyterial form of church government. Presbyterianska kyrkor är oberoende av varandra, men de har det gemensamt att de accepterar sådana normer som Belgic bekännelsen, Heidelberg katekesen, eller Westminster Confession och att de utövar en presbyterial form av kyrka regering. The local congregation elects its "session," which governs its affairs. Den lokala församlingen väljer sina "session", som reglerar dess verksamhet. It is led by the minister, the "teaching elder," who is chosen and called by the congregation. Den leds av ministern, den "undervisning äldre", som väljs och kallas av församlingen. He is, however, ordained by the presbytery, which consists of the teaching and ruling elders from a group of congregations over which it exercises jurisdiction. Han är dock ordineras av prästgården, som består av undervisning och dom äldre från en grupp av församlingar som myndigheten behörighet. Above it is a General Assembly. Ovan är en generalförsamling. In all courts parity between teaching and ruling elders is important. I alla domstolar paritet mellan undervisning och dom äldre är viktigt. There has been a tendency for smaller bodies of presbyterians to appear among those who are dissatisfied with the laxity (as they see it) in the way some of the larger churches hold to classic presbyterianism. Det har funnits en tendens till mindre organ presbyterianer att visas bland de som är missnöjda med den slapphet (som de ser det) på det sätt som några av de större kyrkorna hålla till klassisk Presbyterianism.

Congregationalism Congregationalism

As the name implies, this puts the emphasis on the place of the congregation. Som namnet antyder kommer denna tonvikten på den plats i församlingen. Perhaps it would not be unfair to say that the chief scriptural buttresses of this position are the facts that Christ is the head of his church (Col. 1:18, etc.) and that there is a priesthood of all believers (1 Pet. 2:9). It is fundamental to NT teaching that Christ has not left his church. Kanske det inte skulle vara orättvist att säga att de viktigaste skrifterna stöttepelarna för denna ståndpunkt är fakta att Kristus är huvudet för sin kyrka (Kol 1:18, etc.) och att det finns en prästadömet (1 Pet. 2:9). Det är grundläggande för NT lära att Kristus inte har lämnat sin kyrka. He is the living Lord among his people. Han är den levande Herren bland sitt folk. Where but two or three are gathered in his name, he is in the midst. Nor is it any less fundamental that the way into the very holiest of all presences is open to the humblest believer (Heb. 10:19 - 20). Other religions of the first century required the interposition of a priestly caste if anyone wished to approach God, but the Christians would have none of this. Om utan två eller tre är samlade i hans namn, han är mitt. Det är heller ingen mindre grundläggande att vägen in i den mycket heligaste av alla närvaro är öppen för den ringaste troende (Heb. 10:19 - 20). Andra religioner under det första århundradet som krävs inrättat en prästerlig kast om någon ville närma sig Gud, men de kristna skulle ha något av detta. Christ's priestly work has done away with the necessity for any earthly priest as the mediator of access to God. Kristi prästerliga arbete har gjort sig av med behovet av någon jordisk präst som medlare tillgång till Gud.

Added to this is the emphasis on the local congregation in the NT. There, it is maintained, we see autonomous congregations, not subject to episcopal or presbyterial control. Till detta är betoningen på den lokala församlingen i NT. Det hävdas det, ser vi självständiga församlingar, som inte omfattas av biskopsämbetet eller presbyterial kontroll. The apostles, it is true, exercise a certain authority, but it is the authority of founders of churches and of the Lord's own apostles. Apostlarna, det är sant, utöva en viss auktoritet, men det är den myndighet som grundare av kyrkor och av Herrens egna apostlar. After their death there was no divinely instituted apostolate to take their place. Efter deras död inte fanns något gudomligt inrättats apostolat att ta deras plats. Instead the local congregations were still self governing, as we see from local church orders like the Didache. Istället lokala församlingarna fortfarande självstyrande, som vi ser i lokala kyrkan order som Didache. Appeal is also made to the democratic principle. Överklagande görs också till den demokratiska principen. The NT makes it clear that Christians are all one in Christ and there is no room for any absolute human authority. NT visar tydligt att de kristna är alla ett i Kristus och det finns inget utrymme för någon absolut mänsklig myndighet.

Congregationalism as a system appeared after the Reformation. Congregationalism som ett system uppstått efter reformationen. Some among the Reformed decisively rejected the idea of a state church and saw believers as forming a "gathered church," those who have heard the call of Christ and have responded. Några bland de reformerta avvisade bestämt tanken på en statskyrka och såg troende som "ett enda samlat kyrka," de som har hört samtalet av Kristus och har svarat. An Englishman, Robert Browne, published in Holland a famous treatise, "Reformation Without Tarrying for Any" (1582), in which he affirmed the principle of the gathered church, its independence of bishops and magistrates, and its right to ordain its ministers. En engelsman, Robert Browne, som offentliggjordes i Holland en berömd avhandling, "reformationen Utan Tarrying för Alla" (1582), där han slagit fast principen om den samlade kyrkan, dess oberoende av biskopar och domare, och dess rätt att viga sina ministrar. Denied the freedom to put all this into practice in England, many crossed into Holland. Nekad frihet att ställa allt detta i praktiken i England, korsas många i Holland. It was from the church at Leiden that the Pilgrims fathers sailed for America in 1620 and established congregationalism in the new world, where it became very important. Det var från församlingen i Leiden att pilgrimerna fäderna seglade till Amerika år 1620 och etablerade congregationalism i den nya världen, där det blev mycket viktig.

Congregationalism is much wider than the church that bears the name. Baptists, for example, usually have congregational polity. Congregationalism är mycket större än den kyrka som bär namnet. Baptister, till exempel, brukar ha församlingars politiken. They see the local congregation as independent and not subject to any outside authority. De ser den lokala församlingen som oberoende och inte föremål för någon utanför myndigheten. So it is with several other denominations. Så är det med flera andra valörer. In addition there are Christians who from time to time set up their own congregations with no links with anyone. Congregationalists generally oppose creedal tests. This leads to an admirable toleration. Dessutom finns det kristna som från tid till annan inrätta egna församlingar utan kopplingar till någon. Congregationalists allmänhet motsätter creedal tester. Detta leder till en beundransvärd tolerans. But it also opens up the way to a distortion of NT Christianity, and some congregationalists have passed over into unitarianism. Men det öppnar också vägen till en snedvridning av NT kristendomen och några congregationalists har gått över till unitarism. Nevertheless, congregationalism remains a widely held form of Christianity, and it undeniably points to important NT values. Ändå är congregationalism en utbredd form av kristendom, och det onekligen pekar på viktiga NT värden.

Conclusion Slutsats

A consideration of all the evidence leaves us with the conclusion that it is impossible to read back any of our modern systems into the apostolic age. En genomgång av alla de bevis som ger oss slutsatsen att det är omöjligt att läsa tillbaka någon av våra moderna system i den apostoliska tiden. If we are determined to shut our eyes to all that conflicts with our own system we may find it there, but scarcely otherwise. Om vi är fast beslutna att blunda för allt som står i strid med våra egna system som vi kan finna det där, men knappast annars. It is better to recognize that in the NT church there were elements that were capable of being developed into the episcopal, presbyterian, and congregational systems and which in point of fact have so developed. Det är bättre att erkänna att i NT kyrkan fanns inslag som kunde utvecklas till biskopsämbetet, presbyterianska och församlingssången system och som i själva verket har så utvecklats. But while there is no reason that any modern Christian should not hold fast to his particular church polity and rejoice in the values it secures to him, that does not give him license to unchurch others whose reading of the evidence is different. Men samtidigt finns det ingen anledning att alla moderna kristna inte skulle hålla fast vid sitt särskilda kyrka statsskick och glädjas åt de värden som det säkrar honom, som inte ger honom tillstånd att unchurch andra vars läsning av bevisningen är olika.

L Morris L Morris
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
RW Dale, Manual of Congregational Principles; E Hatch, The Organization of the Early Christian Churches; KE Kirk, ed., The Apostolic Ministry; JB Lightfoot, "The Christian Ministry," Commentary on Philippians; TW Mason, The Church's Ministry; J Moffatt, The Presbyterian Church; JN Ogilvie, The Presbyterian Churches of Christendom; BH Streeter, The Primitive Church; HB Swete, ed., Essays on the Early History of the Church and Ministry; W Telfer, The Office of a Bishop. RW Dale, Handbok i Congregational principer, E Hatch, organisationen av den tidiga kristna kyrkor, KE Kirk, ed., Den apostoliska ministeriet, JB Lightfoot, "The Christian ministeriet i" Kommentarer till Filipperbrevet, TW Mason, Kyrkans ministeriet; J Moffatt, den presbyterianska kyrkan, JN Ogilvie, The presbyterianska kyrkorna inom kristenheten, BH Streeter, den primitiva kyrkan, HB Swete, ed., Essays on tidiga historia i kyrkan och ministerium, W Telfer, Kontoret för en biskop.


Also, see: Se även:
Authority in Church Myndigheten i kyrkan

Congregationalism Congregationalism
Presbyterianism Presbyterianism
Episcopal Church Episcopal Church

Belgic Confession Belgic bikten
Heidelberg Confession Heidelberg bikten
Westminster Confession Westminster bikten


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är