Liberal Catholicism Liberal katolicism

Advanced Information Avancerad information

A response by a minority of Catholic intellectuals to the French Revolution and nineteenth century European liberalism, liberal Catholicism may be seen as a chapter in the history of reform Catholicism which has long contended with the majority, conservative, and authoritarian tradition within Roman Catholicism. Ett svar av en minoritet av katolska intellektuella att den franska revolutionen och artonhundratalet europeiska liberalismen, katolicismen kan liberala ses som ett kapitel i historien om reformen katolicism som länge har hävdat med majoriteten, konservativa och auktoritära traditionen inom katolicismen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The characteristics of liberal Catholicism are best exemplified in its chief exponents. Egenskaperna hos liberala katolicismen är bäst exemplifieras av dess främsta exponenter. The pioneer of the movement was the passionate French priest and prophet HFR de Lamennais (1782 - 1854), who developed a new apologetic for Catholicism. En pionjär i rörelsen var den passionerade franska prästen och profeten HFR de Lamennais (1782 - 1854), som utvecklade en ny ursäktande för katolicismen. The Catholic religion, he maintained, is not evidenced chiefly by miracles and fulfilled prophecies but by its capacity to perpetuate those beliefs which mankind has found essential to an ordered social life: monotheism, the difference between good and evil, the immortality of the soul, and reward or punishment in a future life. Den katolska religionen, han hävdade, inte märks främst genom mirakel och uppfyllda profetior utan genom dess förmåga att vidmakthålla de föreställningar som människan har hittat viktigt att ett beställt socialt liv: monoteism, skillnaden mellan gott och ont, om själens odödlighet, och belöning eller bestraffning i ett framtida liv. Testifying to these beliefs is the sensus communis or general reason, the collective judgments derived from custom, tradition, and education. Vittnar om dessa föreställningar är Sensus communis eller allmänna skäl, det kollektiva domar från sedvänjor, traditioner och utbildning. Hence society is the vehicle of revelation, a belief of great democratic potential. Därför samhället är fordonets uppenbarelse, en tro av stor demokratisk potential. Lamennais's apologetics led to politics. Lamennais s apologetik ledde till politiken. His mission was to promote the social regeneration of Europe through the renaissance of Catholicism. Hans uppdrag var att främja social förnyelse i Europa genom pånyttfödelse katolicismen. The Catholic church should break with all royalist and absolutist regimes; the papacy should be the guardian of liberty and the champion of democracy; and the people, in whom was hidden the Word of God, should be sovereign. Den katolska kyrkan bör bryta med alla rojalist och absolutistisk regimer, påvedömet bör väktare frihet och förkämpe för demokrati, och folket, hos vilka gömdes Guds ord, bör suveräna.

In a daily newspaper, L'Avenir, with its motto "God and Liberty," Lamennais advanced his revolutionary program: freedom of conscience and religion (necessitating the abolition of concordats between the papacy and civil governments and the stopping both of state payment of clergy and of state intervention in the appointment of bishops); freedom (not a monopoly) for the church in education; liberty of the press; freedom of association; universal suffrage; and decentralization of government. I en daglig tidning, L'Avenir, med mottot "Gud och Liberty", Lamennais avancerad sin revolutionära programmet: samvets-och religionsfrihet (behöva överge konkordat mellan påvemakten och civila regeringar och stoppa såväl statens betalning av präster och statliga ingripanden i utnämningen av biskopar), frihet (inte ett monopol) för kyrkan i utbildning, frihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, allmän rösträtt, och decentralisering av regeringen.

CRF de Montalembert (1810 - 70), historian and publicist, entered the French Parliament in 1837, seeking to catholicize liberals and to liberalize Catholics. CRF de Montalembert (1810 - 70), historiker och publicist, trädde det franska parlamentet år 1837, i syfte att KATOLICISM liberaler och att liberalisera katoliker. His greatest political victory was the passage in 1850 of the Falloux law, which allowed the development of a Catholic secondary education system independent of the state system. Hans största politiska seger var att det under 1850 i Falloux lag, vilket gjorde att utvecklingen av en katolsk gymnasieutbildning system oberoende av det statliga systemet.

The commitment by liberal Catholics to education was accompanied by an emphasis on preaching, then unusual in the Roman Catholic Church. The greatest liberal Catholic preacher was the Dominican JBH Lacordaire (1802 - 61), who attracted vast crowds especially to his Lenten conferences at Notre Dame Cathedral, where his impassioned sermons combined the call for liberty in church and state with ultramontanism (centralization of papal authority in matters of church government and doctrine). Åtagande liberala katoliker till utbildning var förenat med en betoning på predikan, så ovanligt i den romersk-katolska kyrkan. Den största liberala katolska predikant var Dominikanska JBH Lacordaire (1802 till 61), som lockade stora skaror framför allt till hans fastetidens konferenser på Notre Dame-katedralen, där hans passionerade predikningar kombinerade kravet på frihet i kyrka och stat med ultramontanism (centralisering av påvens auktoritet i frågor som gäller kyrka regeringen och lära).

The majority of liberal Catholics remained orthodox, seeking to modernize the church through the political emancipation of the laity and the separation of church and state. Majoriteten av liberala katoliker förblev ortodoxa, i syfte att modernisera kyrkan genom det politiska frigörelse av lekmän och separation mellan kyrka och stat. A later generation of liberal Catholics, including Lord Acton (1834 - 1902) in England and JJI von Dollinger (1799 - 1890) in Germany, advocated autonomy for the laity in doctrinal matters. En senare generation liberala katoliker som Lord Acton (1834 - 1902) i England och JJI von Dollinger (1799 - 1890) i Tyskland förespråkat självständighet för lekmännen i dogmatiska frågor.

The currents of liberal Catholicism led at the beginning of the twentieth century to the much stormier waters of Catholic modernism, which tended to be antidogmatic and anthropocentric. Strömmarna av liberala katolicismen ledde i början av seklet till den mycket stormier vatten katolska modernismen, som tenderade att vara antidogmatic och antropocentrisk. The leading Catholic modernists, Alfred Loisy, George Tyrell, Baron Friedrich von Hugel, Edouard Le Roy, Maurice Blondel, and Ernesto Buonaiuti, were concerned to reconcile traditional Catholic doctrine with the results of critical scriptural exegesis. Den ledande katolska modernister, Alfred Loisy, George Tyrell, baron Friedrich von Hugel, Edouard Le Roy, Maurice Blondel, och Ernesto Buonaiuti, var oroliga för att förena traditionella katolska läran med resultaten av kritisk bibliska exegetik.

The papacy has consistently criticized and frequently condemned liberal Catholicism for its rationalism and naturalism. Påvemakten har konsekvent kritiserat och ofta fördömt liberala katolicismen för dess rationalism och naturalism. Lamennais's political liberalism was condemned by Gregory XVI in the encyclical Mirari vos of 1832. Lamennais politiska liberalism dömdes av Gregory XVI i encyklikan Mirari Vos av 1832. In 1834 in Singulari nos Gregory condemned Lamennais's doctrine that the evolution of truth was part of the progressive evolution of the people (a view later called immanentism). I 1834 i Singulari nos Gregory fördömde Lamennais doktrin att utvecklingen av sanningen var en del av den gradvisa utvecklingen av de personer (en visning senare kallad närvarande). Montalembert concluded that it was not possible to be a Catholic and a liberal after Pius IX's encyclical Quanta Cura and the Syllabus of Errors (both 1864). Montalembert slutsatsen att det inte var möjligt att vara en katolik och en liberal efter Pius IX: s encyklika Quanta Cura och Kursplan av fel (båda 1864). Acton and Dollinger withdrew their active support of Rome after the promulgation in 1870 of the dogma of papal infallibility. Acton och Dollinger drog tillbaka sitt aktiva stöd i Rom efter kungörelsen år 1870 av dogmen om påvens ofelbarhet. Modernism was condemned in 1907 by Pius X in the decree Lamentabili and the encyclical Pascendi gregis. Modernismen dömdes 1907 av Pius X i det dekret Lamentabili och encyklikan Pascendi gregis.

FS Piggin FS Piggin

(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
Lord Acton, The History of Freedom and Other Essays; JL Altholz, The Liberal Catholic Movement in England; EEY Hales, Pio Nono: A Study in European Politics and Religion in the Nineteenth Century and Revolution and Papacy, 1769 - 1846; D Holmes, The Triumph of the Holy See: A Short History of the Papacy in the Nineteenth Century; TM Loome, Liberal Catholicism, Reform Catholicism, Modernism: A Contribution to a New Orientation in Modernist Research; JN Moody, ed., Church and Society: Catholic Social and Political Thought and Movements, 1789 - 1950; BMG Reardon, Liberalism and Tradition: Aspects of Catholic Thought in Nineteenth Century France; AR Vidler, Prophecy and Papacy: A Study of Lamennais, the Church and the Revolution. Lord Acton, The History of Freedom and Other Essays, JL Altholz, Liberala katolska rörelsen i England, EEY Hales, Pio Nono: En studie i europeisk politik och religion på artonhundratalet och revolutionen och påvedömet, 1769 - 1846, D Holmes, The Triumph of Heliga stolen: En kort historik över påvedömet på artonhundratalet, TM Loome, liberala katolicismen, Reform katolicismen, modernism: Ett bidrag till en ny inriktning i det modernistiska forskning, JN Moody, ed., Kyrkan och samhället: katolska socialt och politiskt tänkande och rörelser, 1789 - 1950, BMG Reardon, liberalism och Tradition: Aspekter av katolska tänkande i artonhundratalet Frankrike, AR Vidler, Prophecy och påvedömet: En studie av Lamennais, kyrkan och revolutionen.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är