Liberal Evangelicalism Liberal Evangelicalism

Advanced Information Avancerad information

The term refers historically to those (1) who have based their understanding of the Christian faith in the evangelical tradition of the church, but (2) who have understood their responsibility to the modern world as demanding their acceptance of a scientific world view with its specific commitment to historical and psychological methodology. Termen rent historiskt på de som (1) som har baserat sin förståelse av den kristna tron i den evangeliska kyrkans tradition, men (2) som har förstått sitt ansvar för att den moderna världen som kräver deras godkännande av en vetenskaplig världsbild med dess särskilt åtagande att historiska och psykologiska metoder. Used particularly in the early decades of the century by some within the Church of England (eg, T Guy Rogers, VF Storr, EW Barnes) to clarify their continuing evangelical orientation, the term has sometimes been adopted to describe other theological moderates who have sought a synthesis of the gospel and modern knowledge. Används särskilt i de tidiga decennierna av detta århundrade som vissa inom Church of England (t.ex. Guy Rogers, VF Storr, EW Barnes) till T klargöra deras fortsatta evangeliska läggning sikt har ibland antagits att beskriva andra teologiska moderaterna som har sökt en syntes av evangeliet och modern kunskap.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
With evangelicals, these pastors and teachers have emphasized the need for a personal relationship with God, the freedom of the Spirit, the authority of the Bible, the person of Jesus as God incarnate, the centrality of the cross, and the need for conversion. However, with liberals, they have agreed that in a world forever changed by the Enlightenment the message of Christianity must be recast. Med evangelikaler, herdar och lärare har dessa understrukit behovet av en personlig relation med Gud, frihet för Anden, ledning av Bibeln, Jesu person som Gud förkroppsligad, den centrala korset, och behovet av omställning. Men med liberaler, har de kommit överens om att i en värld som för alltid ändras av upplysningens budskap kristendomen måste omarbetas. Bemoaning the decline of evangelicalism in the wider church, liberal evangelicals have seen a major reason as being a lack of sensitivity to the modern age and its thought forms. Mal på minskningen av Evangelicalism i ett större kyrkan, frikyrkliga liberala sett en viktig orsak som en bristande förståelse för den moderna ålder och dess former tanke.

While the term "liberal evangelical" is an imprecise one, allowing for a wide range of theological distinctiveness, it has often included the following: (1) The authority of Scripture is understood as residing not in the letter of the text (this would be bibliolatry) but in its dynamic revelation of God in Christ. (2) Older and what is believed cruder penal theories of the atonement have sometimes been replaced by those stressing the redeeming love of God in Christ. Även om termen "liberal evangeliska" är tvetydigt, möjliggör ett brett utbud av teologiska särskiljningsförmåga, har det ofta gällde följande: (1) myndighet i Skriften är det förstås som inte är bosatta i skrivelsen av texten (detta skulle vara bibliolatry) men i dess dynamiska Guds uppenbarelse i Kristus. (2) Äldre och vad som anses grövre straffrättslig teorier om försoning har ibland ersättas med dem som betonar försonande Guds kärlek i Kristus. (3) Scientific theories such as evolution have been embraced and understood as being compatible with a Christian view of creation. (3) Vetenskapliga teorier såsom utveckling har anammat och förstått vara förenligt med en kristen syn på skapelsen. (4) Higher critical conclusions concerning the Bible (eg, the dating of Daniel, the authorship of II Peter, the redaction of (Matthew) have been accepted. (4) Högre kritiska slutsatser om Bibeln (t.ex. dateringen av Daniel, upphovsmannarätt i II Peter, redaktionen av (Matteus) har godtagits.

The English liberal evangelicals of the 1920s (the terms "modern evangelicals" and "younger evangelicals" have also been used) sometimes diverged on these and other specific issues, but they found a unity in their desire to be concurrently evangelical and modern. Den engelska liberala evangelikala av 1920-talet (Begreppen "moderna evangelikala" och "yngre evangelikaler" har också använts) ibland gick isär om dessa och andra problem, men de hittade en enhet i sin önskan att vara samtidigt evangeliska och modern. Their precursors were such British moderates as PT Forsyth, RW Dale, and James Denney; their colleagues outside the Church of England, theologians such as HR Mackintosh; and their successors (though the term was seldom applied), such luminaries as TW Manson, JS Whale, Donald and John Baillie, and perhaps even CS Lewis. Deras föregångare var sådana brittiska moderaterna som PT Forsyth, RW Dale, och James Denney, sina kollegor utanför den engelska kyrkan, teologer som HR Mackintosh, och deras efterträdare (även om termen sällan har tillämpats), berömdheter som TW Manson, JS Whale, Donald och John Baillie, och kanske till och CS Lewis.

In America, owing perhaps to the early acrimony of the fundamentalist - modernist controversy, no comparable turn - of - the - century moderating group of evangelical scholars emerged. I Amerika på grund kanske till den tidiga hätskhet under de fundamentalistiska - modernistiska kontroverser, ingen jämförbar tur - of - the - talet modererande grupp evangeliska forskare fram. Charles Briggs and Henry Preserved Smith began their careers as evangelicals but in the process of speaking to the modern age repudiated much of their earlier beliefs. Charles Briggs och Henry Konserverad Smith började sin karriär som evangelikaler, men i processen att tala till den moderna tidens förkastade mycket av sin tidigare övertygelse. In the 1960s and 1970s the influence of CS Lewis and Dietrich Bonhoeffer, the need for a more responsible biblical criticism, the stress on human fulfillment, and a renewed commitment to social justice have combined to produce a group of younger evangelicals who share with their earlier British counterparts a joint commitment to the evangelical faith and the modern age. Under 1960 och 1970 påverkan av CS Lewis och Dietrich Bonhoeffer, behovet av en mer ansvarsfull biblisk kritik, stress på människors självförverkligande och ett förnyat åtagande för social rättvisa har tillsammans skapat en grupp av yngre evangelikaler som delar med sina tidigare brittiska kolleger ett gemensamt engagemang för evangeliska tron och den moderna tiden.

RK Johnston RK Johnston
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
TG Rogers, ed., Liberal Evangelicalism; PT Forsyth, The Person and Place of Jesus Christ; DM Baillie, God was in Christ; JS Whale, Christian Doctrine; R Quebedeaux, The Young Evangelicals. TG Rogers, ed., Liberala Evangelicalism, PT Forsyth, personen och plats för Jesus Kristus, DM Baillie, Gud var i Kristus, JS Whale, kristna läran, R Quebedeaux, The Young Evangelicals.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är