Predestination Predestination

General Information Allmän information

Predestination is a Christian doctrine according to which a person's ultimate destiny, whether it be salvation or damnation, is determined by God alone prior to, and apart from, any worth or merit on the person's part. In some cases, it is claimed that God only determines those to be saved; in others, that he determines those to be saved and those to be condemned. The latter teaching is called double predestination. Predestination är en kristen doktrin enligt vilken en persons slutliga öde, den frälsning eller fördömelse är om bestäms av Gud ensam innan, och bortsett från någon värd eller merit på personens del. I vissa fall hävdas det att Gud fastställer endast de som ska sparas, i andra att han bestämmer dessa ska sparas och de som skall fördömas. Den senare undervisningen kallas dubbel predestination.

Predestination has roots in the Old Testament concept of an elect people. Predestination har rötter i Gamla Testamentet begreppet utvalda folk. Hints of the doctrine appear in the New Testament, especially in Rom. Tips av doktrinen förekommer i Nya Testamentet, särskilt i Rom. 8:28 - 30, 9:6 - 24. 8:28 - 30, 9:6 - 24. It does not appear in full form, however, until the 5th century in the writings of Saint Augustine. Det verkar inte fullt ut form, men tills den 5: e århundradet i handstilarna av St Augustine. Opposing Pelagianism, which held that humans can merit salvation by good works performed by application of their own will, Augustine insisted that humans require the help of God's Grace to do good and that this grace is a free gift, given by God without regard to human merit. Opposing Pelagianism, som ansåg att människor kan förtjäna frälsning genom goda gärningar som utförs med tillämpning av sin egen vilja, Augustine insisterade att människor behöver hjälp av Guds nåd att göra gott och att denna nåd är en fri gåva, som Gud utan hänsyn till mänskliga meriter. Thus God alone determines who will receive the grace that alone assures salvation. Så Gud bestämmer ensam som kommer att få den nåd som enbart försäkrar frälsning. In this sense God predestines some to salvation. I denna mening Gud förutbestämmer någon till frälsning. Augustine's teaching was generally upheld by the church, but the further idea that some are predestined to condemnation was explicitly rejected at the Council of Orange (529). Augustinus undervisning i allmänhet bekräftats av kyrkan, men den fortsatta tanken att en del är förutbestämda att fördöma avvisades uttryckligen i rådet av Orange (529). The classical medieval formulation, based on Augustine, was given by Thomas Aquinas in Summa Theologica. Det klassiska medeltida formulering, som grundar sig på Augustinus, gavs av Thomas av Aquino i Summa Theologica.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The doctrine of predestination again became important in the late medieval period and passed into the theology of the Protestant reformers, especially John Calvin. Läran om predestination blev åter viktig i slutet av medeltiden och kom i teologin av de protestantiska reformatorerna, speciellt John Calvin. Calvin also insisted, against other forms of Christian theology, that grace is a gift and that a person cannot earn salvation. Calvin insisterade också mot andra former av kristen teologi, att nåden är en gåva och att en person inte kan tjäna räddning. In the course of subsequent controversies, Calvin's doctrine of double predestination was strongly affirmed by the Synod of Dort (1619) in Holland and in the Westminster Confession (1647) in England. Under senare kontroverser, Calvins doktrin av dubbel predestination starkt bekräftas av synoden av Dort (1619) i Holland och i Westminster bikten (1647) i England. Until recently, it has remained a characteristic teaching of churches in the Calvinist tradition (Calvinism; Presbyterianism). Fram till nyligen har det varit en karakteristisk undervisning av kyrkor i den kalvinistiska tradition (Calvinism, Presbyterianism). In other branches of Christianity, however, it has received only limited support. I andra grenar av kristendomen, har dock bara fått begränsat stöd.

The 20th century theologian Karl Barth radically restated the doctrine of predestination. Det 20-talet teologen Karl Barth omarbetats radikalt läran om predestination. He argued that God's election and condemnation of humankind converge in the divine election and rejection of Jesus Christ. Han hävdade att Guds val och fördömande av mänskligheten konvergerar i det gudomliga valet och avvisande av Jesus Kristus. In Jesus' resurrection lies all humankind's salvation. I Jesu uppståndelse ligger alla mänsklighetens frälsning.

William S Babcock William S Babcock

Bibliography Bibliografi
K Barth, "Election and Command of God" in Church Dogmatics (1957); J Calvin, Concerning the Eternal Predestination of God (1961); MJ Farrely, Predestination, Grace and Free Will (1964); JG Gerstner, Predestination Primer (1981). K Barth, "Val och Guds befallning" i kyrkan doktrinen (1957), J Calvin, om den eviga Predestination Guds (1961), MJ Farrely, predestination, Grace och Free Will (1964), JG Gerstner, Predestination Primer (1981 ).


Brief Definitions Kort Definitioner

General Information Allmän information

determinism determinism
The view that every event has a cause and that everything in the universe is absolutely dependent on and governed by causal laws. Uppfattningen att varje händelse har en orsak och att allt i universum är helt beroende av och styrs av kausala lagar. Since determinists believe that all events, including human actions, are predetermined, determinism is typically thought to be incompatible with free will. Eftersom determinister tror att alla händelser, inklusive mänskliga handlingar, är förutbestämd, determinism normalt anses vara oförenligt med fri vilja.
fatalism fatalism
The belief that "what will be will be," since all past, present, and future events have already been predetermined by God or another all-powerful force. In religion, this view may be called predestination ; it holds that whether our souls go to Heaven or Hell is determined before we are born and is independent of our good deeds. Tron att "vad ska ska", eftersom alla tidigare, nuvarande och framtida händelser har redan förutbestämt av Gud eller någon annan allsmäktiga kraft. I religionen uppfattning kan detta kallas predestination, det rymmer att huruvida våra själar gå till himlen eller helvetet bestäms innan vi föds och är oberoende av våra goda gärningar.
free will fri vilja
The theory that human beings have freedom of choice or self-determination; that is, that given a situation, a person could have done other than what he did. Teorin att människor har valfrihet eller självbestämmande, det vill säga att få en situation, en person kunde en ha gjort annat än vad han gjorde. Philosophers have argued that free will is incompatible with determinism. Filosofer har hävdat att fri vilja är inkompatibelt med determinism. See also indeterminism. Se även indeterminism.
indeterminism indeterminism
The view that there are events that do not have any cause; many proponents of free will believe that acts of choice are capable of not being determined by any physiological or psychological cause. Uppfattningen att det finns händelser som inte har någon anledning, många förespråkare av fri vilja tro att handlingar val kan inte bestämmas på fysiologiska eller psykologiska skäl.


Predestination Predestination

Advanced Information Avancerad information

The doctrine of predestination as formulated in the history of the Christian church by such theologians as Augustine of Hippo and John Calvin has been a constant cause of discussion and controversy, for many Christians have been unwilling to accept it in any form. Pelagius in the early church and John Wesley in the eighteenth century provide two examples of those who had no use for such teaching. Läran om predestination som formulerats i historien om den kristna kyrkan av en sådan teologer som Augustinus och John Calvin har varit en ständig orsak till diskussioner och kontroverser, för många kristna har varit ovilliga att acceptera det i någon form. Pelagius i början kyrka och John Wesley på sjuttonhundratalet ge två exempel på dem som inte hade någon användning för en sådan undervisning. This division concerning the doctrine has continued down to the present. Denna uppdelning om doktrinen har fortsatt ned till idag.

The doctrine of predestination has both a wider and a narrower aspect. Läran om predestination har både en bredare och en smalare aspekt. In its wider reference it refers to the fact that the Triune God foreordains whatsoever comes to pass (Eph. 1:11, 22; cf. Ps. 2). I sin vidare hänvisning det hänvisar till det faktum att den treenige Guden foreordains som helst kommer att passera (Ef 1:11, 22, jfr. Ps. 2). From all eternity God has sovereignly determined whatsoever shall happen in history. Från all evighet som Gud har överhöghet bestämmas helst skall hända i historien. The narrower aspect or use of the term is that God from all eternity has chosen a body of people for himself, that they should be brought into eternal fellowship with him, while at the same time he has ordained that the rest of humanity should be allowed to go their own way, which is the way of sin, to ultimate eternal punishment. Den smalare aspekt eller användningen av termen är att Gud från all evighet har valt en samling människor för sig själv, att de bör anpassas till evig gemenskap med honom, men samtidigt har han bestämt att resten av mänskligheten bör tillåtas att gå sin egen väg, som är vägen till synd, som utmynnar i eviga straff. These are known as the doctrines of election and reprobation. Dessa kallas läran om val och KLANDER. While some may accept the idea of God choosing some to eternal life, they reject completely any idea of a decree of reprobation (Rom. 9:16 - 19). Medan vissa kan acceptera tanken på att Gud valt några till evigt liv, de förkastar helt en aning om ett dekret av kritiken (Rom. 9:16 - 19).

In the Scriptures there is not one term in either the Hebrew or the Greek which encompasses the term "predestination." I skrifterna finns det inte en term i antingen hebreiska eller grekiska som omfattar termen "predestination." In the OT a number of words indicate the divine plan and purpose: esa (to counsel, Jer. 49:20; 50:45; Mic. 4:12); ya'as (to purpose, Isa. 14:24, 26 - 27; 19:12; 23:9); and bahar (to choose, Num. 16:5, 7; Deut. 4:37; 10:15; Isa. 41:8; Ezek. 20:5). I det Gamla Testamentet ett antal ord anger den gudomliga planen och syfte: ESA (att råda, Jer. 49:20, 50:45, Mic. 4:12), ya'as (om syfte, Isa. 14:24, 26 - 27, 19:12, 23:9) och Bahar (att välja, Num. 16:5, 7; Mos. 4:37, 10:15, Jes. 41:8, Hes. 20:5). In the NT there are even more words which have the meaning of predestine (proorizo, Rom. 8:29 - 30; Eph. 1:5, 11), elect (eklektos, Matt. 24:22ff.; Rom. 8:33; Col. 3:12), and to choose (haireomai, 2 Thess. 2:13; eklego, I Cor. 1:27ff.; Eph. 1:4). I NT finns det ännu fler ord som har den mening som avses i predestinera (proorizo, Rom. 8:29 - 30, Ef. 1:5, 11), välja (eklektos, Matt. 24:22 ff.; Rom. 8:33 , Kol 3:12) och att välja (haireomai, 2 Tess. 2:13, eklego, jag Kor. 1:27 ff., Ef. 1:4). But the doctrine does not depend upon the use of a few words, for as one studies the Bible as a whole this doctrine is seen to be central to much of the teaching of both testaments. Men doktrinen beror inte på användning av några ord, så en studerar Bibeln som en helhet denna doktrin uppfattas som central för en stor del av undervisningen i båda testamentena.

The foundation of the doctrine of predestination is the biblical doctrine of God. Grunden för doktrinen av predestination är den bibliska läran om Gud. He is the Eternal One, above and beyond time and space, for there never was a time when he did not exist, so he is not subject to changes of time and place (Mal. 3:6; Rom. 1:20 - 21; Deut. 33:27; Isa. 57:15). Han är den eviga One, över och bortom tid och rum, för att det aldrig funnits en tid då han inte fanns, så han är inte föremål för ändringar av tid och rum (Mal. 3:6; Rom. 1:20 - 21 , Mos. 33:27, Jes. 57:15). Furthermore, God is sovereign over all things as the Creator, Sustainer, and Ruler of the universe. Dessutom är Gud suverän över alla ting som Skaparen, Upprätthållaren och härskare av universum. He is Lord over all (Dan. 4:34 - 35; Isa. 45:1ff.; Rom. 9:17ff.; Eph. 1:11). God is also sovereignly righteous, so that all that he does is according to the perfection of his nature (Jer. 23:6; 33:16; Rom. 1:17; 10:3; 2 Pet. 1:1). Han är Herre över alla (Dan 4:34 - 35, Jes. 45:1 ff.; Rom. 9:17 ff., Ef. 1:11). Gud är också suveränt rättfärdig, så att allt som han gör är enligt fulländning av hans natur (Jer. 23:6, 33:16, Rom. 1:17, 10:3, 2 Pet. 1:1). In eternity he sovereignly established his own plan and purpose, which is far above anything that man can think of, conceive, or understand. I evighet han etablerade överhöghet sin egen plan och syfte, vilket är långt över något som man kan tänka sig, tänka eller förstå. Man, therefore, may know God's plan only as he reveals it (Jer. 23:18; Deut. 29:29; Ps. 33:11; Isa. 46:10; 55:7ff.; Heb. 6:17). Man kan därför känna Guds plan enda som han avslöjar den (Jer. 23:18; Mos. 29:29, Ps. 33:11, Jes. 46:10, 55:7 ff., Heb. 6:17).

God has revealed his counsel to men, insofar as it was necessary for them to know it, through the prophets of the OT, through the apostolic writers of the NT, but preeminently through his Son Jesus Christ, to whom both prophets and apostles have borne witness. Gud har uppenbarat hans råd till män, i den mån det var nödvändigt för dem att veta det, genom profeterna i Gamla Testamentet, genom den apostoliska författarna i NT, men högsta grad genom sin Son Jesus Kristus, som både profeter och apostlar har burit vittne. It was by divine revelation that the prophets could point forward to the coming of the Redeemer (Gen. 3:15; Deut. 18:15; Isa. 53; Mal. 4:2; Heb. 1:1ff.), and it was the apostles who could bear witness to him who had come and explain the meaning of his life, death, resurrection, and ascension (Acts 2:22ff.; John 20:3off.). Det var genom gudomlig uppenbarelse att profeterna kunde peka fram emot ankomsten av Frälsaren (Mos 3:15, Mos. 18:15, Jes. 53, Mal. 4:2, Heb. 1:1 ff.), Och det var apostlarna som kunde vittna om honom, som hade kommit och förklara innebörden av hans liv, död, uppståndelse och himmelsfärd (Apostlagärningarna 2:22 ff.; Johannes 20:3 av.).

Therefore, human beings are limited in their understanding of God's purpose to what he has revealed to them, and the ultimate meanings, purposes, and plans must remain a mystery. Därför människor är begränsade i sin förståelse av Guds syfte för vad han har uppenbarat för dem, och det yttersta betydelse, ändamål och planer måste förbli ett mysterium. Furthermore, because of God's infinitude, eternality, unchanging being, wisdom, power, justice, righteousness, and truth, man simply could not understand him, even should he reveal himself fully and completely to them. This means that God's relationship to time and space cannot be comprehended by spacial temporal beings, for they do not even know the meaning of eternity (cf. Isa. 26:12ff.; Dan. 4:24ff.; Acts 2:22ff.). På grund av Guds oändlighet, evig, oföränderlig varelse, visdom, makt, rättvisa, rättfärdighet och sanning, man kunde helt enkelt inte förstå honom, bör även han avslöja sig själv helt och fullt på dem. Detta innebär att Guds relation till tid och rum kan inte förstås av spacial timliga varelser, ty de vet inte ens innebörden i evighet (jfr. Jes. 26:12 ff., Dan. 4:24 ff.; Apg 2:22 ff.). This ultimate mystery of the being of God must be kept in mind when studying biblical doctrine. Denna ultimata mysterium är av Gud måste hållas i minnet när man studerar bibliska läran.

At this point the question arises of the possibility of individual freedom and responsibility if God is absolutely sovereign. Vid denna punkt uppstår frågan om möjligheten till individuell frihet och ansvar, om Gud är absolut suverän. How can these things be? Hur kan detta ske? Yet the Scriptures repeatedly assert both. Men Skriften hävda flera gånger båda. Joseph's remarks to his brothers and Peter's statement concerning Christ's crucifixion highlight this fact (Gen. 45:4ff.; Acts 2:23). Josefs kommentarer till sina bröder och Peter uttalande om Kristi korsfästelse belysa detta faktum (Mos 45:4 ff.; Apg 2:23). Man, in carrying out God's plan, even unintentionally, does so responsibly and freely. Man bedriver Guds plan, även oavsiktligt, i den så ansvarsfullt och fritt.

Those who refuse to accept the biblical teaching are faced with the necessity of providing some other explanation. De som vägrar att acceptera den bibliska undervisningen står inför nödvändigheten att ge någon annan förklaring. Some Christians attempt to combine God's sovereignty with human independence, but have the difficulty of explaining both the statements in the Bible and also their belief in God's saving work in Jesus Christ. Non Christians have two choices. En del kristna försöker kombinera Guds suveränitet med människors självständighet, men har svårt att förklara såväl de uttalanden i Bibeln och även deras tro på Guds frälsande verk i Jesus Kristus. Icke kristna har två val. They can posit an ultimate chance, which destroys any possibility of human responsibility (for there is no one to whom to be responsible), of logical thought, and thus of scientific knowledge. De kan posit ett ultimat chans, som förstör alla möjligheter till människans ansvar (för det finns ingen vem som är ansvarig), av logisk tanke, och därmed av vetenskaplig kunskap. The other alternative is that of a complete determinism which results in much the same outcome, for it is but solidified chance. Det andra alternativet är att en fullständig determinism som leder till ungefär samma resultat, för det är men solidifierat chans. Although the biblical point of view cannot be fully rationalized according to our temporal spacial laws, it is the only one which makes any responsibility or freedom possible. Även den bibliska synvinkel kan inte fullständigt rationaliseras enligt våra timliga spacial lagar är det det enda som gör något ansvar eller frihet möjlig.

To understand the biblical teaching concerning predestination, we must commence with the account of man's fall, which was part of God's eternal plan. För att förstå den bibliska undervisningen om predestination, måste vi börja med hänsyn till mannens fall, som var en del av Guds eviga plan. At the same time, as Paul points out in Rom. 1:18ff., man's refusal to acknowledge God as sovereign and his willful blindness to God's commands brought upon him God's wrath and condemnation. Samtidigt, som Paulus påpekar i Rom. 1:18 ff., Vägran att man erkänna Gud som suverän och hans egensinniga blindhet för Guds bud förde honom Guds vrede och fördömelse. Basically, therefore, all human beings are corrupt because they refuse to acknowledge that God is Lord and that they themselves are only creatures. I grund och botten därför alla människor är korrumperade, eftersom de vägrar att erkänna att Gud är Herre och att de själva är endast varelser. Yet despite human disobedience and rebellion, God has not let his creatures go. On the one hand he has restrained their sinfulness by his grace, so that even the sinners of this world have accomplished much that is good and true. Men trots människors olydnad och uppror, inte Gud låt har sina skapade varelser gå. Å ena sidan har han behärskat sin syndfullhet av hans nåd, så att även syndarna i denna värld har åstadkommit mycket som är bra och sant. On the other hand, as soon as man sinned, God promised a redeemer who would crush the tempter and bring restoration (Gen. 3:15). Å andra sidan, så fort man syndat, lovade Gud en frälsare som skulle krossa frestaren och sätta renovering (Mos 3:15). Thus the purpose of redemption was woven inextricably into the fabric of human history from the beginning. Således dess syfte inlösen vävdes oupplösligt in i tyget av mänsklighetens historia från början.

Because of the sinfulness of the creature, however, the creature would not freely seek peace or reconciliation with him who is the Creator. På grund av den syndiga av varelsen, men varelsen skulle inte fritt söka fred eller försoning med honom som är skaparen. This is shown in the story of Cain, the song of Lamech, and in the sinfulness of antediluvian society (Gen. 2 - 5). Detta visas i berättelsen om Kain, sång Lemek, och i den syndiga i ålderdomliga samhället (generator 2 - 5). Yet at the same time there was a faithful minority descending from Seth to Noah, who was called to survive the flood and carry on the line of those who were obedient and trusted in God's promise of redemption. Men samtidigt fanns det en trogen minoritet fallande från Seth till Noah, som kallades att överleva floden och fortsätter raden av de som var lydiga och betrodda i Guds löfte om inlösen. One of this line was Abraham, whom God called out of Ur of the Chaldees, and through the descendants of his grandson Jacob established Israel as his people in the pre Christian world. En av denna linje var Abraham, som Gud kallade ut från det kaldeiska Ur, och genom ättlingar till hans sonson Jacob etablerade Israel som hans folk i den pre kristna världen. All this was the result of divine grace which was summed up in Jehovah's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob (Gen. 12ff.). Allt detta var resultatet av gudomlig nåd som sammanfattas i Jehovas förbund med Abraham, Isak och Jakob (Första Mosebok 12 framåt.). Although up to this time little is said in Genesis about God's election and reprobation, when it came to the differentiation between Jacob and Esau it was made quite clear that even before their birth Jacob was chosen and Esau rejected, even though they were twins (Gen. 25:19ff; Mal. 1:3; Rom. 9:10ff.). Även om upp till denna tid lite sägs i Första Mosebok om Guds val och KLANDER, när det kom till differentieringen mellan Jacob och Esau var det helt klart att redan innan deras födelse Jacob valdes, och Esau avvisas, trots att de var tvillingar (Gen . 25:19 ff, Mal. 1:3, Rom. 9:10 ff.). Here we find the first clear statement of the doctrine of double predestination. Här finner vi de första tydliga uttalande av doktrinen av dubbel predestination.

Throughout the OT the doctrine of election is set forth with increasing clarity. Under hela OT doktrinen av valet är angivna med ökande klarhet. On the one hand it is stated that Israel was chosen, not because of anything it had to offer, but solely because of the grace of God and by his sovereign choice (Deut. 7:7ff.; Isa. 41:8 - 9; Ezek. 20:5). Å ena sidan sägs att Israel valdes, inte på grund av något den hade att erbjuda, men enbart på grund av Guds nåd och hans suveräna val (Mos 7:7 ff.; Jes. 41:8 - 9; Hes. 20:5). Furthermore, from both Israel and other nations God freely chose individuals who would do his will in history for the blessing of Israel (1 Sam. 16:1ff.; Isa. 45:1ff.; 1 Chr. 28:1ff.). Vidare från både Israel och andra nationer Gud fritt välja personer som skulle göra hans vilja i historien för välsignelse av Israel (1 Sam. 16:1 ff.; Jes. 45:1 ff., Chr. 1 28:1 ff.). On the other hand, not all Israel was of the elect, but only a faithful remnant whom God had chosen (Isa. 1:9; 10:21ff.; Jer. 23:3; 31:7). Å andra sidan, inte hela Israel var av de utvalda, men bara en trogen kvarleva som Gud hade valt (Jes. 1:9; 10:21 ff.; Jer. 23:3, 31:7). These Paul calls "a remnant according to the election of grace" (Rom. 11:5). Dessa Paulus kallar "en kvarleva enligt valet av nåd" (Rom 11:5). Those not of the elect remnant were rejected because of their sin to suffer ultimate punishment. De som inte av de utvalda kvarlevan avslogs på grund av deras synd att lida ultimat bestraffning.

Throughout the OT there is also a constant reference to One who would come to redeem God's people, not only Israel but his elect from every race and tribe. Under hela OT finns också en ständig referens till En som skulle komma att lösa in Guds folk, inte bara Israel utan hans utvalda från varje race och stam. While there are foreshadowings of this universal election and redemption in the histories of such individuals as Ruth and Naaman, the prophets set forth the universality of God's electing grace very clearly (Isa. 11:10; 56; Mic. 5:8; Rom. 9:24, 30; 11:12 - 13; Acts 15). Även om det finns foreshadowings av denna universella val och inlösen i historierna sådana personer som Ruth och Naaman, profeter ställa fram det universella i Guds val nåd mycket tydligt (Jes. 11:10, 56, Mic. 5:8, Rom. 9:24, 30, 11:12 - 13, Apg 15). All those elected and predestined to become God's people, both Jew and Gentile, would indeed enter the covenant relationship. Alla de valda och predestinerade att bli Guds folk, både Judisk och Gentile, skulle faktiskt komma in i förbundet relation. But they would do so only through the One who would be the elect Mediator (Isa. 42:1ff.; 53:1ff.; cf. Matt. 12:18). Men de skulle göra detta endast genom den som skulle bli den utvalda medlaren (Jes 42:1 ff., 53:1 ff., Jfr. Matt. 12:18).

In the NT the OT doctrines of election and predestination are expanded and clarified. I NT OT läran om val och predestination utvidgas och förtydligas. There was no attempt to reject or alter them, but they are given a more clearly universal scope. Det fanns inga försök att avvisa eller ändra dem, men de ges en tydligare universell räckvidd. Christ claimed that he was the mediator spoken of in the OT, and that to him the Father had given his elect people (Mark 1:15; Luke 4:21; John 5:39; 10:14ff.). Kristus påstod att han var medlare talas om i OT, och att till honom Fadern hade lagt hans utvalda folk (Mark 1:15, Luk 4:21, Joh 5:39, 10:14 ff.). Furthermore, he stated very clearly that he had come to lay down his life as redeemer for his people. Vidare meddelade han mycket klart att han hade kommit för att offra sitt liv som frälsare för sitt folk. This is the theme of both his sermon in John 10 and his prayer for his own in John 17. Detta är temat för både hans predikan i John 10 och hans bön för hans eget i John 17. He promised that his people would all come to him and would persevere in their faith unto eternal life (John 6:39, 65; 10:28ff.). Han lovade att hans folk skulle komma till honom och skulle framhärda i sin tro till evigt liv (Joh 6:39, 65, 10:28 ff.). True, as the incarnate Son of God his righteousness was such that his life, death, and resurrection were sufficient in their merits for all men, but as he himself pointed out, his mediatorial work was directed to the salvation of his people only (John 17). Sant, som den inkarnerade Guds Son hans rättfärdighet var sådan att hans liv, död och uppståndelse var tillräckliga i deras meriter för alla människor, men som han själv påpekade, mediatorial arbete var hans riktas till frälsning för sitt folk endast (John 17). In this he was fulfilling the teaching of the OT. I detta var han uppfyller undervisningen av OT.

Such was also the position of the apostles. Sådan var också den av apostlarna. The book of Acts gives a number of examples of apostolic teaching on this matter. Apostlagärningarna ger ett antal exempel på apostolisk undervisning i denna fråga. In his sermon at Pentecost, Peter gives a clear indication of the sovereignty of God and the responsibility of man (Acts 2:14ff.). The speech of Stephen in chapter 7, Peter's call to witness to Cornelius (10:24ff.), and various other passages present the same doctrines. I sin predikan på pingstdagen ger Peter en tydlig indikation på Guds överhöghet och ansvaret för mannen (Apg 2:14 ff.). Talet av Stephen i kapitel 7, Peter uppmaning att vittna om Cornelius (10:24 ff.) och flera andra passager visa samma doktriner. In Peter's and John's letters and in the Apocalypse these themes of God's sovereignty, man's responsibility, and God's election and predestination of people reappear constantly. I Petrus och Johannes brev och i Uppenbarelseboken dessa teman av Guds suveränitet, människans ansvar, och Guds val och predestination av människor återkommer ständigt.

The apostolic writer who gives the clearest exposition of the doctrine, however, is Paul. Den apostoliska författare som ger det tydligaste redogörelsen för läran är dock Paul. While he refers to the doctrine of predestination in passing in a number of places, he expounds the doctrine in detail in Rom. Medan han hänvisar till doktrinen av predestination i förbigående i ett antal platser, utlägger han doktrinen i detalj i Rom. 8:29 - 11:36 and throws further light on it in Eph. 8:29 till 11:36 och kastar ytterligare ljus över det i Ef. 1. 1. In these passages he stresses the hopeless condition of man in his sinfulness and the fact that because of man's disobedience and rebellion God not only turns from him but hardens him in his sinfulness (Rom. 9:14ff.). I dessa passager han betonar hopplöst tillstånd av människan i sin synd och det faktum att på grund av människans olydnad och uppror Gud inte bara vänder sig från honom men hårdnar honom i hans synd (Rom. 9:14 ff.). At the same time, however, he reaches out and draws to himself those whom he has chosen from all eternity, redeeming and justifying them in Jesus Christ (Rom. 10:11ff.; Eph. 1:4ff.). Samtidigt dock når han ut och drar till sig dem som han har valt från all evighet, inlösen och motivera dem i Jesus Kristus (Rom. 10:11 ff., Ef. 1:4 ff.). Yet in all of this is the mystery of God's sovereign action and man's responsibility (Rom. 9:19; 11:33). Men i allt detta är gåtan av Guds suveräna handling och människans ansvar (Rom. 9:19, 11:33). And in all things the glory of God's righteousness is made manifest (Rom. 9:16ff.). Och i allt härlighet Guds rättfärdighet är uppenbarad (Rom. 9:16 ff.).

These doctrines have continued to raise questions ever since the days of the apostles, but especially since the Protestant Reformation of the sixteenth century, when they were formulated most precisely. Dessa doktriner har fortsatt att ställa frågor ända sedan dagarna av apostlarna, men särskilt sedan den protestantiska reformationen av det sextonde århundradet, då de formulerades mest precist. Despite their biblical basis both Christians and non Christians have rejected them on various grounds. Trots sin bibliska grund både kristna och icke kristna har förkastat dem på olika grunder. If all human beings are sinners and God is sovereign, then he must be the author of sin and is unjust in punishing anyone. Om alla människor är syndare och Gud är suverän, då måste han vara författare till synd och är orättvis i att straffa någon. Furthermore, what is the basis upon which God makes his choice? Dessutom, vad är den grund på vilken Gud gör sitt val? Is he not arbitrary; and if not, is he not then a respecter of persons? If these doctrines are true, do they not destroy any desire, even any necessity, for a human being to seek to live a moral life, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with God? All these questions are put forward, and many of those who do so feel that they have now answered and condemned the doctrines effectively. Är han inte är godtyckliga, och om inte, är han då inte ett anseende till personen? Om dessa läror är sanna, de inte förstöra någon önskan, inte ens något behov, en människa till att försöka leva ett moraliskt liv, att handla rätt , att älska nåd och vandra ödmjukt med Gud? Alla dessa frågor läggs fram, och många av dem som gör det känner att de nu har svarat och fördömt doktrinerna effektivt. They forget, however, that these questions were all raised in the time of Christ and the apostles (John 10:19ff.; Rom. 9:19ff.). De glömmer dock att dessa frågor alla har uppkommit i tiden för Kristus och apostlarna (Joh 10:19 ff.; Rom. 9:19 ff.).

That these doctrines are set forth in both testaments would seem to be clear, along with great stress upon God's sovereign righteousness and holiness. Att dessa läror återfinns i båda testamentena tycks vara klar, tillsammans med stor spänning på Guds suveräna rättfärdighet och helighet. But no further explanation is offered, and beyond what the Scriptures have to say finite man cannot go and, if he accepts the authority of the Bible as God's Word, will not wish to go. Men ingen ytterligare förklaring erbjuds, och utöver vad Skriften har att säga ändliga man inte kan gå och, om han accepterar Bibelns auktoritet som Guds ord, inte kommer att vilja gå. All one can say is what Job said when rebuked by God (Job. 42:1 - 6) or what Paul said when closing his exposition of these doctrines (Rom. 11:33 - 36). Allt man kan säga är vad Job sade när tillrättavisade av Gud (Job. 42:1 - 6) eller vad Paulus sade vid stängningen av hans utläggning av dessa läror (Rom 11:33 - 36). God's wisdom and grace are beyond every creature's comprehension or understanding. Guds vishet och nåd är bortom varje varelse förståelse eller förståelse. One can but bow in worship and praise. Man kan bara buga i dyrkan och beröm. Those who do so have within them a sense of comfort and strength which is not their own, but which is a gift of God to enable them to face the world with confidence and enable them to mind. De som gör detta har inom dem en känsla av komfort och styrka som inte är deras egna, men som är en Guds gåva att kunna möta världen med förtroende och ge dem möjlighet att tänka på.

WS Reid WS Reid

(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
L Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination; J Calvin, Institutes of the Christian Religion 3:21 - 24 and The Eternal Predestination of God; C Hodge, Systematic Theology; J Murray, Calvin on Scripture and Divine Sovereignty; BB Warfield, Biblical Doctrines. L Boettner, den reformerta läran om predestination, J Calvin, institut av den kristna religionen 3:21 - 24 och den eviga Predestination av Gud, C Hodge, systematisk teologi, J Murray, Calvin på Skriften och gudomliga suveränitet, BB Warfield, bibliska doktriner .


Predestination Predestination

Advanced Information Avancerad information

This word is properly used only with reference to God's plan or purpose of salvation. Detta ord används korrekt endast med hänvisning till Guds plan eller syftet med frälsning. The Greek word rendered "predestinate" is found only in these six passages, Acts 4:28; Rom. Det grekiska ordet utförda "predestinate" finns endast i dessa sex passager, Apg 4:28, Rom. 8:29, 30; 1 Cor. 8:29, 30, 1 Kor. 2:7; Eph. 1:5, 11; and in all of them it has the same meaning. 2:7; Ef. 1:5, 11, och i dem alla har samma innebörd. They teach that the eternal, sovereign, immutable, and unconditional decree or "determinate purpose" of God governs all events. De undervisar att det eviga, suveräna, oföränderliga, och ovillkorliga dekret eller "bestämt syfte" Gud styr alla händelser. This doctrine of predestination or election is beset with many difficulties. Denna doktrin av predestination eller valet är behäftad med många svårigheter. It belongs to the "secret things" of God. Det tillhör den "hemliga saker" av Gud.

But if we take the revealed word of God as our guide, we must accept this doctrine with all its mysteriousness, and settle all our questionings in the humble, devout acknowledgment, "Even so, Father: for so it seemed good in thy sight." For the teaching of Scripture on this subject let the following passages be examined in addition to those referred to above; Gen. 21:12; Ex. 9:16; 33:19; Deut. 10:15; 32:8; Josh. 11:20; 1 Sam. 12:22; 2 Chr. 6:6; Ps. 33:12; 65:4; 78: 68; 135:4; Isa. 41:1-10; Jer. 1:5; Mark 13:20; Luke 22:22; John 6:37; 15:16; 17:2, 6, 9; Acts 2:28; 3:18; 4:28; 13: 48; 17:26; Rom. 9:11, 18, 21; 11:5; Eph. 3:11; 1 Thess. 1:4; 2 Thess. 2:13; 2 Tim. 1:9; Titus 1:2; 1 Pet. 1:2. (See Election.) Hodge has well remarked that, "rightly understood, this doctrine (1) exalts the majesty and absolute sovereignty of God, while it illustrates the riches of his free grace and his just displeasure with sin. (2.) It enforces upon us the essential truth that salvation is entirely of grace. That no one can either complain if passed over, or boast himself if saved. (3.) It brings the inquirer to absolute self-despair and the cordial embrace of the free offer of Christ. (4.) In the case of the believer who has the witness in himself, this doctrine at once deepens his humility and elevates his confidence to the full assurance of hope" (Outlines).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton illustrerad ordbok)


Predestination

Catholic Information Katolska Information

Predestination (Latin prÅ“, destinare), taken in its widest meaning, is every Divine decree by which God, owing to His infallible prescience of the future, has appointed and ordained from eternity all events occurring in time, especially those which directly proceed from, or at least are influenced by, man's free will. Predestination (latin Pra ", destinare), som tagits i dess vidaste mening, är varje gudomligt dekret genom vilket Gud, till Hans ofelbara förutseende av framtiden, har på grund utsett och förordnat från evighet alla händelser som inträffat i tiden, särskilt sådana som direkt utgår från eller åtminstone påverkas av, människans fria vilja. It includes all historical facts, as for instance the appearance of Napoleon or the foundation of the United States, and particularly the turning-points in the history of supernatural salvation, as the mission of Moses and the Prophets, or the election of Mary to the Divine Motherhood. Den inkluderar alla historiska fakta, som till exempel uppkomsten av Napoleon eller grundandet av USA, och i synnerhet vändpunkter i historien om övernaturliga frälsning, eftersom uppdraget Moses och profeterna, eller valet av Mary till gudomliga moderskap. Taken in this general sense, predestination clearly coincides with Divine Providence and with the government of the world, which do not fall within the scope of this article (see DIVINE PROVIDENCE). Taget i denna allmänna mening, tydligt sammanfaller predestination med gudomliga Providence och med regeringen av världen, som inte omfattas av denna artikel (se Guds försyn).

I. NOTION OF PREDESTINATION I. Begreppet predestination

Theology restricts the term to those Divine decrees which have reference to the supernatural end of rational beings, especially of man. Teologi begränsar detta till gudomliga dekret som har referens till den övernaturliga slutet av rationella varelser, särskilt människan. Considering that not all men reach their supernatural end in heaven, but that many are eternally lost through their own fault, there must exist a twofold predestination: (a) one to heaven for all those who die in the state of grace; (b) one to the pains of hell for all those who depart in sin or under God's displeasure. Med tanke på att inte alla människor nå sina övernaturliga mål i himlen, men att många evigt går förlorade genom deras eget fel, måste det finnas en dubbel predestination (a) en till himlen för alla dem som dör i det statligt av nåd, (b) en till avgrundskval för alla dem som reser i synd eller under Guds missnöje. However, according to present usages to which we shall adhere in the course of the article, it is better to call the latter decree the Divine "reprobation", so that the term predestination is reserved for the Divine decree of the happiness of the elect. Men enligt nuvarande användningar som vi skall följa i samband med artikeln, det är bättre att kalla sistnämnda dekret den gudomliga "kritiken", så att termen predestination är reserverad för det gudomliga dekret av lycka av de utvalda.

A A

The notion of predestination comprises two essential elements: God's infallible foreknowledge (prÅ“scientia), and His immutable decree (decretum) of eternal happiness. Begreppet predestination består av två väsentliga delar: Guds ofelbara foreknowledge (PRA "Scientia), och hans immutable dekret (decretum) av evig lycka. The theologian who, following in the footsteps of the Pelagians, would limit the Divine activity to the eternal foreknowledge and exclude the Divine will, would at once fall into Deism, which asserts that God, having created all things, leaves man and the universe to their fate and refrains from all active interference. Teologen som följer i fotspåren av de Pelagians skulle begränsa den gudomliga aktiviteten till den eviga förutseende och utesluta den gudomliga viljan, skulle genast falla i Deism, som påstår att Gud har skapat allt, lämnar människan och universum till deras öde och avstår från alla aktiva inblandning. Though the purely natural gifts of God, as descent from pious parents, good education, and the providential guidance of man's external career, may also be called effects of predestination, still, strictly speaking, the term implies only those blessings which lie in the supernatural sphere, as sanctifying grace, all actual graces, and among them in particular those which carry with them final perseverance and a happy death. Även den rent fysiska Guds gåvor, som härstammar från fromma föräldrar, bra utbildning och försynens ledning av människans yttre karriär, kan också kallas effekterna av predestination, fortfarande formellt sett sikt innebär endast de välsignelser som ligger på det övernaturliga område och helgande nåd, alla faktiska gunst, och bland dem särskilt de som bär med sig sista uthållighet och en lycklig död. Since in reality only those reach heaven who die in the state of justification or sanctifying grace, all these and only these are numbered among the predestined, strictly so called. From this it follows that we must reckon among them also all children who die in baptismal grace, as well as those adults who, after a life stained with sin, are converted on their death-beds. Eftersom det i själva verket endast de komma till himlen som dör i det statligt av motivering eller helgande nåd, alla dessa och endast dessa finns bland den predestinerade, strikt mening. Av detta följer att vi måste räkna bland dem också alla barn som dör i dopet nåd, liksom de vuxna, som efter ett liv färgas med synd, omvandlas på dödsbädden. The same is true of the numerous predestined who, though outside the pale of the true Church of Christ, yet depart from this life in the state of grace as catechumens, Protestants in good faith, schismatics, Jews, Mahommedans, and pagans. Samma sak gäller de många predestinerade som, även utanför den bleka av den sanna Kristi kyrka, men avviker från detta liv i det statligt av nåd som katekumener, protestanter i god tro, schismatics, judar, Mahommedans och hedningar. Those fortunate Catholics who at the close of a long life are still clothed in their baptismal innocence, or who after many relapses into mortal sin persevere till the end, are not indeed predestined more firmly, but are more signally favoured than the last-named categories of persons. De lyckliga katoliker som i slutet av ett långt liv är fortfarande klädda i sina dop-oskuld, eller som efter många återfall i dödssynd hålla ut till slutet, inte verkligen är predestinerade fastare, men är mer signally gynnade än de sistnämnda kategorierna av personer.

But even when man's supernatural end alone is taken into consideration, the term predestination is not always used by theologians in an unequivocal sense. Men även när människans övernaturliga slut enbart beaktas sikt predestination är inte alltid används av teologer i en entydig mening. This need not astonish us, seeing that predestination may comprise wholly diverse things. Detta behöver inte förvåna oss, att se att predestination kan bestå av helt olika saker. If taken in its adequate meaning (prÅ“destinatio adÅ“quata or completa), then predestination refers to both grace and glory as a whole, including not only the election to glory as the end, but also the election to grace as the means, the vocation to the faith, justification, and final perseverance, with which a happy death is inseparably connected. Om det tas i tillräcklig mening (PRA "destinatio Ada" kvot som eller completa), predestination hänvisar sedan till både nåd och härlighet som en helhet, inte bara valet till härlighet som slutet, men även valet till nåd som de medel, kallelsen till tron, motivering och sista uthållighet, som en lycklig död är oupplösligt förenade. This is the meaning of St. Augustine's words (De dono persever., xxxv): "Prædestinatio nihil est aliud quam præscientia et præparatio beneficiorum, quibus certissime liberantur [ie salvantur], quicunque liberantur" (Predestination is nothing else than the foreknowledge and foreordaining of those gracious gifts which make certain the salvation of all who are saved). Detta är meningen med Augustinus ord (De dono persever., Xxxv): "Prà | destinatio nihil est Aliud quam pra | Scientia et pra | paratio beneficiorum, quibus certissime liberantur [dvs salvantur] quicunque liberantur" (Predestination är ingenting annat än foreknowledge och foreordaining av de nåderika gåvor som gör vissa frälsning för alla som sparas). But the two concepts of grace and glory may be separated and each of them be made the object of a special predestination. Men de två begreppen av nåd och härlighet kan avskiljas och var och en av dem vara föremål för en särskild predestination. The result is the so-called inadequate predestination (prÅ“destinatio inadÅ“quata or incompleta), either to grace alone or to glory alone. Resultatet är den så kallade otillräcklig predestination (PRA "destinatio inadÅ" kvot som eller incompleta), antingen till nåd eller ära ensam. Like St. Paul, Augustine, too, speaks of an election to grace apart from the celestial glory (loc. cit., xix): "Prædestinatio est gratiæ præparatio, gratia vero jam ipsa donatio." Precis som Paulus, Augustinus, också talar om ett val till nåd förutom den himmelska härligheten (på anfört ställe., Xix): "Prà | destinatio est gratia | pra | paratio, vero sylt gratia ipsa donatio." It is evident, however, that this (inadequate) predestination does not exclude the possibility that one chosen to grace, faith, and justification goes nevertheless to hell. Det är uppenbart, dock att denna (otillräckliga) predestination utesluter inte möjligheten att en valt att nåd, tro och motivering går ändå till helvetet. Hence we may disregard it, since it is at bottom simply another term for the universality of God's salvific will and of the distribution of grace among all men (see GRACE). Därför kan vi bortse från det, eftersom det i grunden bara ett annat ord för det universella i Guds salvific kommer och fördelningen av nåd bland alla män (se NÅD). Similarly eternal election to glory alone, that is, without regard to the preceding merits through grace, must be designated as (inadequate) predestination. På samma eviga val till ära ensam, det vill säga utan hänsyn till föregående förtjänster genom nåd, måste betecknas som (otillräcklig) predestination. Though the possibility of the latter is at once clear to the reflecting mind, yet its actuality is strongly contested by the majority of theologians, as we shall see further on (under sect. III). Även möjligheten att den senare är på en gång klart för den reflekterande sinne, men den verkligheten är starkt ifrågasatta av majoriteten av teologer, som vi skall se längre fram (under sect. III). From these explanations it is plain that the real dogma of eternal election is exclusively concerned with adequate predestination, which embraces both grace and glory and the essence of which St. Thomas (I, Q. xxiii, a. 2) defines as: "Præparatio gratiæ in præsenti et gloriæ in futuro" (the foreordination of grace in the present and of glory in the future). Av dessa förklaringar är det uppenbart att den verkliga dogm eviga val endast gäller adekvat predestination, som omfattar både nåd och härlighet och som kännetecknas av Thomas (I, Q. xxiii, A. 2) definieras som: "Prà | paratio gratia | i PRA | Senti et gloria | i futuro "(de foreordination av nåd i nuet och av härlighet i framtiden).

In order to emphasize how mysterious and unapproachable is Divine election, the Council of Trent calls predestination "hidden mystery". För att understryka hur mystiskt och otillgängligt är gudomliga valet, rådet av Trent samtal predestination "dolt mysterium". That predestination is indeed a sublime mystery appears not only from the fact that the depths of the eternal counsel cannot be fathomed, it is even externally visible in the inequality of the Divine choice. Det predestination är verkligen en sublim mysterium framgår inte bara av det faktum att djupet av den eviga företrädare inte kan vara fathomed är det även externt synlig i ojämlikheten av den gudomliga val. The unequal standard by which baptismal grace is distributed among infants and efficacious graces among adults is hidden from our view by an impenetrable veil. Den ojämlika standard som dop-nåd är fördelat på spädbarn och effektivt gracerna bland vuxna är gömd för oss av en ogenomtränglig slöja. Could we gain a glimpse at the reasons of this inequality, we should at once hold the key to the solution of the mystery itself. Kan vi få en inblick i orsakerna till denna ojämlikhet, bör vi samtidigt har nyckeln till en lösning på mysteriet själv. Why is it that this child is baptized, but not the child of the neighbour? Varför är det så att detta barn är döpt, men inte barnet av grannen? Why is it that Peter the Apostle rose again after his fall and persevered till his death, while Judas Iscariot, his fellow-Apostle, hanged himself and thus frustrated his salvation? Varför är det så att aposteln Petrus steg igen efter hans nedgång och framhärdade till sin död, medan Judas Iskariot, hans kollega apostel, hängde sig och därmed frustrerad hans frälsning? Though correct, the answer that Judas went to perdition of his own free will, while Peter faithfully co-operated with the grace of conversion offered him, does not clear up the enigma. Även korrekt, svaret att Judas gick till undergång av egen fri vilja, medan Peter troget samarbetade med nåden av omvandlingen erbjöd honom, inte reda ut gåtan. For the question recurs: Why did not God give to Judas the same efficacious, infallibly successful grace of conversion as to St. Peter, whose blasphemous denial of the Lord was a sin no less grievous than that of the traitor Judas? På frågan återkommer: Varför gav inte Gud ger Judas samma effektiva, ofelbart framgångsrik nåd omvandling till S: t Peter, vars hädiska förnekande av lorden var en synd som inte är mindre grovt än den förrädaren Judas? To all these and similar questions the only reasonable reply is the word of St. Augustine (loc. cit., 21): "Inscrutabilia sunt judicia Dei" (the judgments of God are inscrutable). Till alla dessa och liknande frågor det enda rimliga svaret är ordet för Augustinus (på anfört ställe., 21): "Inscrutabilia sunt judicia Dei" (domarna av Gud är outgrundliga).

B B

The counterpart of the predestination of the good is the reprobation of the wicked, or the eternal decree of God to cast all men into hell of whom He foresaw that they would die in the state of sin as his enemies. Motsvarigheten till predestination av varan är kritiken från de onda, eller det eviga dekret av Gud för att lägga alla människor i helvetet varav Han förutsåg att de skulle dö i tillstånd av synd som hans fiender. This plan of Divine reprobation may be conceived either as absolute and unconditional or as hypothetical and conditional, according as we consider it as dependent on, or independent of, the infallible foreknowledge of sin, the real reason of reprobation. Denna plan av gudomlig KLANDER kan uppfattas antingen som undantagslöst och ovillkorligt eller så hypotetiskt och villkorligt, efter som vi bedömer det som beroende eller oberoende av, den ofelbara foreknowledge av synden, den verkliga orsaken till kritiken. If we understand eternal condemnation to be an absolute unconditional decree of God, its theological possibility is affirmed or denied according as the question whether it involves a positive, or only a negative, reprobation is answered in the affirmative or in the negative. Om vi förstår evig fördömelse vara en absolut ovillkorlig dekret av guden, teologiska möjlighet är dess bejakas eller förnekas efter som frågan om det innebär en god, eller bara en negativ, är kritiken besvaras jakande eller nekande. The conceptual difference between the two kinds of reprobation lies in this, that negative reprobation merely implies the absolute will not to grant the bliss of heaven while positive reprobation means the absolute will to condemn to hell. Den begreppsmässiga skillnaden mellan de två typer av kritiken ligger i detta, negativa kritiken endast medför att det absolut inte kommer att bevilja himmelens salighet medan positiva kritiken: det absolut kommer att fördöma till helvetet. In other words, those who are reprobated merely negatively are numbered among the non-predestined from all eternity; those who are reprobated positively are directly predestined to hell from all eternity and have been created for this very purpose. Med andra ord, de som är reprobated bara negativt finns bland de icke predestinerade-från all evighet, de som är reprobated positivt direkt predestinerade till helvetet från all evighet och har skapats för just detta ändamål. It was Calvin who elaborated the repulsive doctrine that an absolute Divine decree from all eternity positively predestined part of mankind to hell and, in order to obtain this end effectually, also to sin. Det var Calvin som utarbetade motbjudande doktrinen att ett absolut gudomliga dekret från all evighet positivt predestinerade del av mänskligheten till helvetet och, för att få detta effectually, också synd. The Catholic advocates of an unconditional reprobation evade the charge of heresy only by imposing a twofold restriction on their hypothesis: (a) that the punishment of hell can, in time, be inflicted only on account of sin, and from all eternity can be decreed only on account of foreseen malice, while sin itself is not to be regarded as the sheer effect of the absolute Divine will, but only as the result of God's permission; (b) that the eternal plan of God can never intend a positive reprobation to hell, but only a negative reprobation, that is to say, an exclusion from heaven. Den katolska förespråkarna för en ovillkorlig KLANDER undgå ansvar för kätteri endast genom att införa en dubbel begränsning på deras hypotes: (a) att straffet i helvetet kan på sikt kan drabba bara på grund av synden, och från all evighet kan förordnas endast på grund av planerade ondska, medan synden själv inte att betraktas som rena effekten av den absoluta gudomliga viljan, men bara som ett resultat av Guds tillåtelse, (b) att de eviga Guds plan kan aldrig tänker en positiv kritiken att helvetet, men bara en negativ kritiken, det vill säga ett undantag från himlen. These restrictions are evidently demanded by the formulation of the concept itself, since the attributes of Divine sanctity and justice must be kept inviolate (see GOD). Dessa begränsningar är uppenbarligen efterfrågas av utformningen av själva konceptet, sedan attributen av gudomlig helighet och rättvisa måste hållas intakt (se GUD). Consequently, if we consider that God's sanctity will never allow Him to will sin positively even though He foresees it in His permissive decree with infallible certainty, and that His justice can foreordain, and in time actually inflict, hell as a punishment only by reason of the sin foreseen, we understand the definition of eternal reprobation given by Peter Lombard (I. Sent., dist. 40): "Est præscientia iniquitatis quorundam et præparatio damnationis eorundem" (it is the foreknowledge of the wickedness of some men and the foreordaining of their damnation). Därför, om vi anser att Guds helighet aldrig kommer låta honom kommer att synda positivt trots att han förutser den i hans tillåtande dekret med ofelbar säkerhet, och att hans rättvisa kan predestinerar, och som faktiskt orsakar, helvetet som straff endast på grund av synd planerat, förstår vi den definition av eviga kritiken från Peter Lombard (I. Sända., dist. 40): "Est Prà | Scientia iniquitatis quorundam et pra | paratio damnationis eorundem" (det är foreknowledge av ondska av vissa män och foreordaining deras fördömelse). Cf. Jfr. Scheeben, "Mysterien des Christentums" (2nd ed., Freiburg, 1898), 98-103. Scheeben, "Mysterien des Christentums" (2nd ed., Freiburg, 1898), 98-103.

II. II. THE CATHOLIC DOGMA Den katolska TROSSATS

Reserving the theological controversies for the next section, we deal here only with those articles of faith relating to predestination and reprobation, the denial of which would involve heresy. Reservera den teologiska kontroverser för nästa avsnitt, vi behandlar här endast de artiklar av tro om predestination och KLANDER, förnekandet av vilket skulle innebära kätteri.

A. The Predestination of the Elect A. Predestination av de utvalda

He who would place the reason of predestination either in man alone or in God alone would inevitably be led into heretical conclusions about eternal election. In the one case the error concerns the last end, in the other the means to that end. Den som vill placera på grund av predestination endera i människa ensam eller i Gud allena skulle oundvikligen lett till kätterska slutsatser om eviga val. I det ena fallet felet avser det sista slutet, i det andra medel för detta ändamål. Let it be noted that we do not speak of the "cause" of predestination, which would be either the efficient cause (God), or the instrumental cause (grace), or the final cause (God's honour), or the primary meritorious cause, but of the reason or motive which induced God from all eternity to elect certain definite individuals to grace and glory. Det bör påpekas att vi inte talar om "orsaken" av predestination, vilket skulle vara antingen en effektiv orsak (Gud), eller den instrumentala orsak (nåd), eller den slutliga orsaken (Guds ära), eller den primära förtjänstfullt orsaken , men av de skäl eller motiv som förmådde Gud från all evighet för att välja vissa bestämda individer att nåd och ära. The principal question then is: Does the natural merit of man exert perhaps some influence on the Divine election to grace and glory? Den huvudsakliga frågan är då: Har den naturliga förtjänsten man utövar kanske visst inflytande på det gudomliga valet till nåd och härlighet? If we recall the dogma of the absolute gratuity of Christian grace, our answer must be outright negative (see GRACE). Om vi minns dogmen om den absoluta dricks av den kristna nåden, svar måste vi vara fullständigt negativ (se NÅD). To the further question whether Divine predestination does not at least take into account the supernatural good works, the Church answers with the doctrine that heaven is not given to the elect by a purely arbitrary act of God's will, but that it is also the reward of the personal merits of the justified (see MERIT). Att ytterligare frågan huruvida Divine predestination inte minst ta hänsyn till det övernaturliga goda gärningar, kyrkan svarar med doktrinen att himlen inte ges till de utvalda av en helt godtycklig handling av Guds vilja, men att det också är den belöning personliga förtjänster motiverade (se MERIT). Those who, like the Pelagians, seek the reason for predestination only in man's naturally good works, evidently misjudge the nature of the Christian heaven which is an absolutely supernatural destiny. De som i likhet med Pelagians, söka orsaken till predestination endast i människans naturligt goda gärningar, missbedömer tydligen den typ av kristna himlen som är en absolut övernaturlig öde. As Pelagianism puts the whole economy of salvation on a purely natural basis, so it regards predestination in particular not as a special grace, much less as the supreme grace, but only as a reward for natural merit. Som Pelagianism sätter hela ekonomin av räddning på rent naturlig bas, så det gäller predestination i synnerhet inte som en särskild nåd, mycket mindre som den högste nåd, men bara som en belöning för naturlig merit.

The Semipelagians, too, depreciated the gratuity and the strictly supernatural character of eternal happiness by ascribing at least the beginning of faith (initium fidei) and final perseverance (donum perseverantiÅ“) to the exertion of man's natural powers, and not to the initiative of preventing grace. The Semipelagians också sjönk den gratifikation och den strikt övernaturliga karaktär evig lycka genom att tillskriva åtminstone början av tro (Initium fidei) och slutlig uthållighet (donum perseverantiÅ ") till ansträngning av människans naturliga krafter, och inte på initiativ av förebygga nåd. This is one class of heresies which, slighting God and His grace, makes all salvation depend on man alone. Detta är en klass av heresier som RINGAKTANDE Gud och hans nåd, gör all räddning beror på människan ensam. But no less grave are the errors into which a second group falls by making God alone responsible for everything, and abolishing the free co-operation of the will in obtaining eternal happiness. Men inte mindre allvarligt är fel i som en andra grupp sjunker genom att göra Gud ensam ansvarig för allt, och avskaffa det fria samarbetet för att få evig lycka. This is done by the advocates of heretical Predestinarianism, embodied in its purest form in Calvinism and Jansenism. Detta görs genom att de som förespråkar kätterska Predestinarianism, som ingår i dess renaste form i Calvinism och jansenismen. Those who seek the reason of predestination solely in the absolute Will of God are logically forced to admit an irresistibly efficacious grace (gratia irresistibilis), to deny the freedom of the will when influenced by grace and wholly to reject supernatural merits (as a secondary reason for eternal happiness). De som söker på grund av predestination endast i den absoluta Guds vilja är logiskt tvingas erkänna ett oemotståndligt effektivt nåd (gratia irresistibilis), att förneka den fria viljan då påverkas av nåd och helt avvisa övernaturliga meriter (som en sekundär orsak för evig lycka). And since in this system eternal damnation, too, finds its only explanation in the Divine will, it further follows that concupiscence acts on the sinful will with an irresistible force, that there the will is not really free to sin, and that demerits cannot be the cause of eternal damnation. Och eftersom detta system evig fördömelse också finner sin enda förklaring i Divine kommer ytterligare följer att concupiscence agerar på syndiga kommer med en oemotståndlig kraft, att det viljan är inte riktigt fri att synda, och att nackdelarna inte kan orsaken till evig fördömelse.

Between these two extremes the Catholic dogma of predestination keeps the golden mean, because it regards eternal happiness primarily as the work of God and His grace, but secondarily as the fruit and reward of the meritorious actions of the predestined. Mellan dessa två ytterligheter den katolska dogmen om predestinationen håller den gyllene medelvägen, eftersom det gäller evig lycka i första hand som arbetet i Gud och Hans nåd, men i andra hand som frukten och belöningen för förtjänstfulla insatser i predestinerade. The process of predestination consists of the following five steps: (a) the first grace of vocation, especially faith as the beginning, foundation, and root of justification; (b) a number of additional, actual graces for the successful accomplishment of justification; (c) justification itself as the beginning of the state of grace and love; (d) final perseverance or at least the grace of a happy death; (e) lastly, the admission to eternal bliss. Processen för predestination består av följande fem steg: (a) Den första nåd kall, speciellt tro som början, stiftelse, och root motivering, (b) ett antal ytterligare, faktisk gunst för att framgångsrikt fullgöra motivering; (c) Motivering sig som i början av tillstånd av nåd och kärlek, (d) slutlig uthållighet eller åtminstone nåden av en lycklig död, (e) Slutligen upptagande till evig salighet. If it is a truth of Revelation that there are many who, following this path, seek and find their eternal salvation with infallible certainty, then the existence of Divine predestination is proved (cf. Matthew 25:34; Revelation 20:15). Om det är en sanning av Uppenbarelseboken att det finns många som, efter denna väg, söka och finna sin eviga frälsning med ofelbar säkerhet, då förekomsten av gudomliga predestination är styrkt (jfr Matt 25:34, Uppenbarelseboken 20:15). St. Paul says quite explicitly (Romans 8:28 sq.): "we know that to them that love God, all things work together unto good, to such as, according to his purpose, are called to be saints. For whom he foreknew, he also predestinated to be made conformable to the image of his Son; that he might be the first born amongst many brethren. And whom he predestinated, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified." Paulus säger klart och tydligt (Romarbrevet 8:28 sq): "Vi vet att för dem som älskar Gud, saker och ting fungerar alla tillsammans till goda, till exempel, att hans syfte är enligt kallade att vara heliga. För vem han förväg kände till, han också förutbestämd att bli överensstämmande med bilden av sin Son, för att han skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och som han förutbestämd, dem han också kallas. Och som han kallade, dem han också motiverade. och som han motiverade, dem han också förhärligad. " (Cf. Ephesians 1:4-11) Besides the eternal "foreknowledge" and foreordaining, the Apostle here mentions the various steps of predestination: "vocation", "justification", and "glorification". (Jfr Ef 1:4-11) Förutom de eviga "foreknowledge" och foreordaining, aposteln här nämner de olika stegen i predestination: "kall", "motivering" och "förhärligande". This belief has been faithfully preserved by Tradition through all the centuries, especially since the time of Augustine. Denna tro har troget bevarats av tradition genom alla århundraden, särskilt som tiden för Augustinus.

There are three other qualities of predestination which must be noticed, because they are important and interesting from the theological standpoint: its immutability, the definiteness of the number of the predestined, and its subjective uncertainty. Det finns tre andra kvaliteter av predestination som måste märkas, eftersom de är viktiga och intressanta ur teologiska perspektiv: dess oföränderlighet, den bestämdhet av antalet den predestinerade och dess subjektiva osäkerhet.

(1) The first quality, the immutability of the Divine decree, is based both on the infallible foreknowledge of God that certain, quite determined individuals will leave this life in the state of grace, and on the immutable will of God to give precisely to these men and to no others eternal happiness as a reward for their supernatural merits. (1) Den första kvalitet, oföränderlighet det gudomliga dekret, baseras både på den ofelbara foreknowledge Guds att vissa, bestämda enskilda personer kommer att helt lämna detta liv i tillstånd av nåd, och om den oföränderliga Guds vilja att ge just dessa män och att inga andra eviga lyckan som en belöning för deras övernaturliga meriter. Consequently, the whole future membership of heaven, down to its minutest details, with all the different measures of grace and the various degrees of happiness, has been irrevocably fixed from all eternity. Följaktligen hela framtida medlemskap i himlen, ner till minsta detaljer, med alla de olika mått på nåd och olika grader av lycka, har varit låstes från all evighet. Nor could it be otherwise. Inte heller skulle det kunna vara annorlunda. For if it were possible that a predestined individual should after all be cast into hell or that one not predestined should in the end reach heaven, then God would have been mistaken in his foreknowledge of future events; He would no longer be omniscient. För om det var möjligt att en förutbestämd enskilde skall ju kastas i helvetet eller att man inte predestinerade bör i slutändan komma till himlen, då Gud skulle ha varit felaktiga i sin foreknowledge av framtida händelser, han skulle inte längre vara allvetande. Hence the Good Shepherd says of his sheep (John 10:28): "And I give them life everlasting; and they shalt not perish forever, and no man shall pluck them out of my hand." Därför den gode herden säger om sina får (Joh 10:28): "Och jag ger dem evigt liv, och de skall icke förgås för evigt, och ingen skall rycka dem ur min hand." But we must beware of conceiving the immutability of predestination either as fatalistic in the sense of the Mahommedan kismet or as a convenient pretext for idle resignation to inexorable fate. Men vi måste akta oss för att bli gravid oföränderlighet predestination antingen som fatalistisk i den mening som avses Mahommedan kismet eller som en lämplig förevändning för tomgång avskedsansökan till obevekliga ödet. God's infallible foreknowledge cannot force upon man unavoidable coercion, for the simple reason that it is at bottom nothing else than the eternal vision of the future historical actuality. Guds ofelbara foreknowledge kan inte tvinga på människor oundvikligt tvång, av den enkla anledningen att det är i grund och botten inget annat än det eviga vision av det framtida historiska verkligheten. God foresees the free activity of a man precisely as that individual is willing to shape it. Whatever may promote the work of our salvation, whether our own prayers and good works, or the prayers of others in our behalf, is eo ipso included in the infallible foreknowledge of God and consequently in the scope of predestination (cf. St. Thomas, I, Q. xxiii, a. 8). Gud förutser den fria aktiviteten av en man just denna person är villig att forma den. Oavsett kan främja arbetet av vår räddning, huruvida våra egna böner och goda gärningar, eller bönerna av andra i vårt uppdrag, är eo ipso ingår i ofelbara foreknowledge av Gud och följaktligen av tillämpningsområdet för predestination (jfr St Thomas, jag, Q. xxiii, a. 8). It is in such practical considerations that the ascetical maxim (falsely ascribed to St. Augustine) originated: "Si non es prædestinatus, fac ut prædestineris" (if you are not predestined, so act that you may be predestined). Det är i sådana praktiska överväganden att den asketiska Maxim (falskeligen tillskrivs S: t Augustinus) har sitt ursprung: "Si icke es pra | destinatus, fac UT pra | destineris" (om du inte är förutbestämda, så agerar att du kan vara förutbestämda). Strict theology, it is true, cannot approve this bold saying, except in so far as the original decree of predestination is conceived as at first a hypothetical decree, which is afterwards changed to an absolute and irrevocable decree by the prayers, good works, and perseverance of him who is predestined, according to the words of the Apostle (2 Peter 1:10): "Wherefore, brethren, labour the more, that by good works you may make sure your calling and election." Strikt teologi, det är sant, kan inte godkänna detta djärva säger, utom i den mån som de ursprungliga dekret av predestination är tänkt som först ett hypotetiskt dekret, som sedan ändras till en absolut och oåterkallelig dekret av böner, goda gärningar, och uthållighet av honom som är förutbestämt, enligt aposteln (2 Petrus 1:10): "Därför, mina bröder, arbete mer, att genom goda gärningar kan du se till att din kallelse och val."

God's unerring foreknowledge and foreordaining is designated in the Bible by the beautiful figure of the "Book of Life" (liber vitÅ“, to biblion tes zoes). Guds ofelbara förutseende och foreordaining utses i Bibeln genom den vackra figur av "Book of Life" (liber Vita ", för att biblion TES Zoes). This book of life is a list which contains the names of all the elect and admits neither additions nor erasures. Denna bok av liv är en lista som innehåller namnen på alla de utvalda och medger varken tillägg eller raderingar. From the Old Testament (cf. Exodus 32:32; Psalm 68:29) this symbol was taken over into the New by Christ and His Apostle Paul (cf. Luke 10:20; Hebrews 12:23), and enlarged upon by the Evangelist John in his Apocalypse [cf. Från Gamla Testamentet (se Mos 32:32, Ps 68:29) denna symbol togs över till den nya av Kristus och hans aposteln Paulus (jfr Luk 10:20, Heb 12:23), och utvidgade fattas av Evangelist John i hans apokalyps [jfr. Apoc., xxi, 27: "There shall not enter into it anything defiled ... but they that are written in the book of life of the Lamb" (cf. Revelation 13:8; 20:15)]. Apoc., XXI, 27: "Det skall inte träda i den något orent ... men de som äro skrivna i livets bok av Lamb" (se Uppenbarelseboken 13:8, 20:15)]. The correct explanation of this symbolic book is given by St. Augustine (De civ. Dei, XX, xiii): "Præscientia Dei quæ non potest falli, liber vitæ est" (the foreknowledge of God, which cannot err, is the book of life). However, as intimated by the Bible, there exists a second, more voluminous book, in which are entered not only the names of the elect, but also the names of all the faithful on earth. Den korrekta förklaringen av detta symboliska bok ges av St Augustine (De civ. Dei, XX, xiii): "Prà | Scientia Dei qua | icke potest falli, Liber vita | est" (det foreknowledge Guds, som inte kan fela, livets bok). emellertid, vilket antydde av Bibeln, det finns en andra, mer omfångsrika bok, där tas upp inte bara namnen på de utvalda, utan också namnen på alla troende på jorden. Such a metaphorical book is supposed wherever the possibility is hinted at that a name, though entered, might again be stricken out [cf. En sådan metaforisk bok är tänkt där möjligheten är en antydan om att ett namn, men in, kan åter drabbas ut [jfr. Apoc., iii, 5: "and I will not blot out his name out of the book of life" (cf. Exodus 32:33)]. Apoc., Iii, 5: "och jag kommer inte att utplåna hans namn ur livets bok" (se Mos 32:33)]. The name will be mercilessly cancelled when a Christian sinks into infidelity or godlessness and dies in his sin. Namnet kommer att skoningslöst avbryts när en kristen sjunker in otrohet eller gudlöshet och dör i sin synd. Finally there is a third class of books, wherein the wicked deeds and the crimes of individual sinners are written, and by which the reprobate will be judged on the last day to be cast into hell (cf. Revelation 20:12): "and the books were opened; ... and the dead were judged by those things which were written in the books according to their works". Slutligen finns det en tredje kategori av böcker, där de onda gärningar och brott som begåtts av enskilda syndare är skrivna, och genom vilken förtappade kommer att bedömas efter den sista dagen för att kastas i helvetet (se Uppenbarelseboken 20:12): "och böcker öppnades, ... och de döda dömdes av de saker som skrevs i böckerna efter sina gärningar ". It was this grand symbolism of Divine omniscience and justice that inspired the soul-stirring verse of the Dies irÅ“ according to which we shall all be judged out of a book: "Liber scriptus proferetur: in quo totum continetur". Det var denna storslagna symbolism av gudomliga allvetande och rättvisa som inspirerade själen-omrörning vers av Dies Ira "enligt vilken vi alla skall dömas ut en bok:" Liber scriptus proferetur: i quo totum continetur ". Regarding the book of life, cf. När det gäller livets bok, jfr. St. Thomas, I, Q. xxiv, a. Thomas, jag, Q. xxiv, a. 1-3, and Heinrich-Gutberlet, "Dogmat. Theologie", VIII (Mainz, 1897), section 453. 1-3, och Heinrich-Gutberlet, "Dogmat. Theologie", VIII (Mainz, 1897), punkt 453.

(2) The second quality of predestination, the definiteness of the number of the elect, follows naturally from the first. (2) Den andra kvaliteten på predestination, bestämdhet av antalet av de utvalda, följer naturligt från den första. For if the eternal counsel of God regarding the predestined is unchangeable, then the number of the predestined must likewise be unchangeable and definite, subject neither to additions nor to cancellations. För om den eviga råd av Gud om predestinerade är oföränderlig, sedan numret på den predestinerade måste också vara oföränderlig och bestämd, underkastas varken tillägg eller av avbeställningar. Anything indefinite in the number would eo ipso imply a lack of certitude in God's knowledge and would destroy His omniscience. Allt obestämd av antalet skulle eo ipso innebära en brist på vissheten i Guds kunskap och skulle förstöra hans allvetande. Furthermore, the very nature of omniscience demands that not only the abstract number of the elect, but also the individuals with their names and their entire career on earth, should be present before the Divine mind from all eternity. Dessutom natur allvetande kräver att inte bara abstrakta antalet av de utvalda, men också individer med sina namn och hela sin karriär på jorden, skall vara närvarande vid det Gudomliga sinnet från all evighet. Naturally, human curiosity is eager for definite information about the absolute as well as the relative number of the elect. Naturligtvis nyfikenhet är humant ivrig för bestämd information om absoluta och det relativa antalet av de utvalda. How high should the absolute number be estimated? Hur högt ska det absoluta antalet uppskattas? But it would be idle and useless to undertake calculations and to guess at so and so many millions or billions of predestined. Men det skulle vara sysslolös och onyttig att göra beräkningar och att gissa på så och så många miljoner eller miljarder predestinerade. St. Thomas (I, Q. xxiii, a. 7) mentions the opinion of some theologians that as many men will be saved as there are fallen angels, while others held that the number of predestined will equal the number of the faithful angels. Thomas (I, Q. xxiii, a. 7) nämner enligt vissa teologer att så många män kommer att sparas som det finns fallna änglar, medan andra ansåg att antalet predestinerade kommer att motsvara antalet av trogna änglar.

Lastly, there were optimists who, combining these two opinions into a third, made the total of men saved equal to the unnumbered myriads of berated spirits. But even granted that the principle of our calculation is correct, no mathematician would be able to figure out the absolute number on a basis so vague, since the number of angels and demons is an unknown quantity to us. Hence, "the best answer", rightly remarks St. Thomas, "is to say: God alone knows the number of his elect". Slutligen fanns det optimister som kombinerar dessa två åsikter in i den tredje är från summan av männen sparade lika med onumrerade myriader läxade upp sprit. Men även givet att principen om vår beräkning är korrekt, matematiker skulle inte kunna räkna ut att det absoluta antalet på ett sätt så vagt, eftersom antalet änglar och demoner är en okänd storhet för oss. Därför "det bästa svaret", med rätta påpekar Thomas, "är att säga: Gud vet hur många hans utvalda ". By relative number is meant the numerical relation between the predestined and the reprobate. Genom relativa antal menas det numeriska förhållandet mellan predestinerade och förtappade. Will the majority of the human race be saved or will they be damned? Kommer majoriteten av den mänskliga rasen räddas eller kommer de att vara förbannad? Will one-half be damned the other half saved? Kommer en-halv bli fördömd den andra hälften frälst? In this question the opinion of the rigorists is opposed to the milder view of the optimists. I denna fråga yttrandet från rigorists motsätter sig mildare bakgrund av optimisterna. Pointing to several texts of the Bible (Matthew 7:14; 22:14) and to sayings of great spiritual doctors, the rigorists defend as probable the thesis that not only most Christians but also most Catholics are doomed to eternal damnation. Pekar på flera texter i Bibeln (Matteus 7:14, 22:14) och till uttalanden av stora andliga läkare, rigorists försvara som sannolikt tesen att inte bara de flesta kristna utan också de flesta katoliker är dömda till evig fördömelse. Almost repulsive in its tone is Massillon's sermon on the small number of the elect. Nästan motbjudande i sin ton Massillon predikan på det låga antalet av de utvalda. Yet even St. Thomas (loc. cit., a. 7) asserted: "Pauciores sunt qui salvantur" (only the smaller number of men are saved). Men även Thomas (på anfört ställe., A. 7) hävdade: "Pauciores sunt qui salvantur" (bara den mindre antal män som sparas). And a few years ago, when the Jesuit P. Castelein ("Le rigorisme, le nombre des élus et la doctrine du salut", 2nd ed., Brussels, 1899) impugned this theory with weighty arguments, he was sharply opposed by the Redemptorist P. Godts ("De paucitate salvandorum quid docuerunt sancti", 3rd ed., Brussels, 1899). Och för några år sedan, när jesuiten P. Castelein ("Le rigorisme, le nombre des à © lus et la doktrin du Salut", 2nd ed. Bryssel, 1899) kritiserade denna teori med tungt vägande argument, var han kraftigt motstånd från the Redemptorist P. Godts ("De paucitate salvandorum pund docuerunt sancti", 3rd ed., Bryssel, 1899). That the number of the elect cannot be so very small is evident from the Apocalypse (vii, 9). Att antalet av de utvalda inte kan vara så liten framgår av Apocalypse (vii, 9). When one hears the rigorists, one is tempted to repeat Dieringer's bitter remark: "Can it be that the Church actually exists in order to people hell?" När man hör den rigorists, frestas att upprepa Dieringer bittra anmärkning: "Kan det vara att kyrkan faktiskt existerar för att folk helvetet?" The truth is that neither the one nor the other can be proved from Scripture or Tradition (cf. Heinrich-Gutberlet, "Dogmat. Theologie", Mainz, 1897, VIII, 363 sq.). Sanningen är att varken den ena eller den andra kan bevisas från Scripture eller tradition (jfr Heinrich-Gutberlet, "Dogmat. Theologie", Mainz, 1897, VIII, 363 kvm). But supplementing these two sources by arguments drawn from reason we may safely defend as probable the opinion that the majority of Christians, especially of Catholics, will be saved. Men komplettera dessa två källor med argument hämtade från Anledningen till att vi kan säkert försvara som sannolikt anser att de flesta kristna, särskilt katoliker, kommer att sparas. If we add to this relative number the overwhelming majority of non-Christians (Jews, Mahommedans, heathens), then Gener ("Theol. dogmat. scholast.", Rome, 1767, II, 242 sq.) is probably right when he assumes the salvation of half of the human race, lest "it should be said to the shame and offence of the Divine majesty and clemency that the [future] Kingdom of Satan is larger than the Kingdom of Christ" (cf. W. Schneider, "Das andere Leben", 9th ed., Paderborn, 1908, 476 sq.). Om vi till detta lägger relativa antalet överväldigande majoritet av de icke-kristna (judar, Mahommedans, hedningar), därefter Gener ("Theol. Dogmat. Scholast.", Rom, 1767, II, 242 kvm) är förmodligen rätt när han tar på sig frälsning hälften av mänskligheten, så att "det bör sägas till skam och kränkning av den gudomliga majestät och mildhet, att [det framtida] Konungariket Satan är större än Konungariket Kristus" (jfr W. Schneider, " Das andere Leben ", 9. ed., Paderborn, 1908, 476 kvm).

(3) The third quality of predestination, its subjective uncertainty, is intimately connected with its objective immutability. (3) tredje kvalitet predestination, The dess subjektiva osäkerhet, är intimt förknippad med dess mål oföränderlighet. We know not whether we are reckoned among the predestined or not. Vi vet inte om vi räknas bland de förutbestämda eller inte. All we can say is: God alone knows it. When the Reformers, confounding predestination with the absolute certainty of salvation, demanded of the Christian an unshaken faith in his own predestination if be wished to be saved, the Council of Trent opposed to this presumptuous belief the canon (Sess. VI, can. xv): "S. qd, hominem renatum et justificatum teneri ex fide ad credendum, se certo esse in numero prædestinatorum, anathema sit" (if any one shall say that the regenerated and justified man is bound as a matter of faith to believe that he is surely of the number of the predestined, let him be anathema). Allt vi kan säga är: Gud allena vet det. När reformatorerna, förbryllande predestination med absolut visshet om frälsning, krävde av den kristna orubblig en tro på sin egen predestination om att ville bli frälst, rådet av Trent motsatte sig detta förmätet övertygelse Canon (Sess. VI kan. xv): "S. qd, hominem renatum et justificatum teneri ex fide annons credendum, se certo esse i numero pra | destinatorum, anathema sit" (om någon ska säga att genereras och motiverad man är bunden som en fråga om tro att tro att han är säkert av antalet den predestinerade, låt honom vara bannlysning). In truth, such a presumption is not only irrational, but also unscriptural (cf. 1 Corinthians 4:4; 9:27; 10:12; Philippians 2:12). I sanning, ett antagande är sådana inte enbart irrationellt, men också obibliskt (jfr 1 Kor 4:4; 9:27, 10:12, Filipperbrevet 2:12). Only a private revelation, such as was vouchsafed to the penitent thief on the cross, could give us the certainty of faith: hence the Tridentine Council insists (loc. cit., cap. xii): "Nam nisi ex speciali revelatione sciri non potest, quos Deus sibi elegerit" (for apart from a special revelation, it cannot be known whom God has chosen). Endast en privat uppenbarelse, som var förunnat att den ångerfulle rövaren på korset, skulle kunna ge oss visshet om tro: därför den tridentinska rådet insisterar (på anfört ställe., Mössa. Xii): "Nam OM INTE ex speciali revelatione sciri icke potest , quos Deus Sibi elegerit "(för bortsett från en speciell uppenbarelse, kan det inte bli känd som Gud har valt). However, the Church condemns only that blasphemous presumption which boasts of a faithlike certainty in matters of predestination. Men kyrkan fördömer endast den hädiska presumtion som ståtar med en faithlike säkerhet i fråga om predestination. To say that there exist probable signs of predestination which exclude all excessive anxiety is not against her teaching. Att säga att det finns sannolika tecken på predestination som utesluter all överdriven ängslan är inte mot henne undervisning. The following are some of the criteria set down by the theologians: purity of heart, pleasure in prayer, patience in suffering, frequent reception of the sacraments, love of Christ and His Church, devotion to the Mother of God, etc. Följande är några av de kriterier som fastställts av teologerna: renhet av hjärta, glädje i bön, tålamod i lidandet, frekvent mottagande av sakramenten, kärlek till Kristus och hans kyrka, hängivenhet till Guds moder, etc.

B. The Reprobation of the Damned B. kritiken från Damned

An unconditional and positive predestination of the reprobate not only to hell, but also to sin, was taught especially by Calvin (Instit., III, c. xxi, xxiii, xxiv). Ett villkorslöst och positiv predestination av förtappade inte bara åt helvete, men också att synda, undervisades speciellt av Calvin (Instit., III, c. XXI, XXIII, XXIV). His followers in Holland split into two sects, the Supralapsarians and the Infralapsarians, the latter of whom regarded original sin as the motive of positive condemnation, while the former (with Calvin) disregarded this factor and derived the Divine decree of reprobation from God's inscrutable will alone. Infralapsarianism was also held by Jansenius (De gratia Christi, l. X, c. ii, xi sq.), who taught that God had preordained from the massa damnata of mankind one part to eternal bliss, the other to eternal pain, decreeing at the same time to deny to those positively damned the necessary graces by which they might be converted and keep the commandments; for this reason, he said, Christ died only for the predestined (cf. Denzinger, "Enchiridion", n. 1092-6). Hans anhängare i Holland delas upp i två sekter, de Supralapsarians och Infralapsarians, den senare av dem anses arvsynd som motivet positiva fördömande, medan den tidigare (med Calvin) bortses från denna faktor och därav det gudomliga dekret av kritiken från Guds outgrundliga kommer ensam. Infralapsarianism hölls också av Jansenius (De gratia Christi, L. X, C. II, xi sq), som lärde att Gud hade förutbestämt från massa damnata mänsklighetens en del till evig salighet, andra till evig smärta, decreeing samtidigt att förneka dem positivt förbannade nödvändiga nåd genom vilken de skulle omvända sig och hålla buden, av denna anledning, sade han, Kristus dog bara för predestinerade (se Denzinger "Enchiridion", n. 1092 -6). Against such blasphemous teachings the Second Synod of Orange in 529 and again the Council of Trent had pronounced the ecclesiastical anathema (cf. Denzinger, nn. 200, 827). This condemnation was perfectly justified, because the heresy of Predestinarianism, in direct opposition to the clearest texts of Scripture, denied the universality of God's salvific will as well as of redemption through Christ (cf. Wisdom 11:24 sq.; 1 Timothy 2:1 sq.), nullified God's mercy towards the hardened sinner (Ezekiel 33:11; Romans 2:4; 2 Peter 3:9), did away with the freedom of the will to do good or evil, and hence with the merit of good actions and the guilt of the bad, and finally destroyed the Divine attributes of wisdom, justice, veracity, goodness, and sanctity. Mot sådana hädiska läror andra synoden i Orange i 529 och igen rådet av Trent hade uttalat de kyrkliga styggelse (jfr Denzinger, nn. 200, 827). Detta fördömande var fullständigt motiverat eftersom kätteri Predestinarianism, i direkt motsats till de tydligaste texterna i Skriften, förnekade det universella i Guds salvific kommer samt inlösen genom Kristus (jfr vishet 11:24 kvm, 1 Tim 2:1 sq), ogiltigförklarade Guds barmhärtighet mot den härdade syndare (Hesekiel 33: 11, Romarbrevet 2:4; 2 Petrus 3:9), gjorde sig av med den fria viljan att göra gott eller ont, och därmed med värdet av bra handlingar och skulden av de dåliga, och slutligen förstörs det gudomliga egenskaper visdom, rättvisa, sanningsenlighet, godhet, och helighet. The very spirit of the Bible should have sufficed to deter Calvin from a false explanation of Rom., ix, and his successor Beza from the exegetical maltreatment of I Pet., ii, 7-8. Själva andan i Bibeln borde vara tillräckligt för att avskräcka Calvin från en falsk förklaring av Rom., IX, och hans efterträdare Beza från EXEGETISK misshandel av I Pet., Ii, 7-8. After weighing all the Biblical texts bearing on eternal reprobation, a modern Protestant exegete arrives at the conclusion: "There is no election to hell parallel to the election to grace: on the contrary, the judgment pronounced on the impenitent supposes human guilt .... It is only after Christ's salvation has been rejected that reprobation follows" ("Realencyk. für prot. Theol.", XV, 586, Leipzig, 1904). Efter att ha vägt alla de bibliska texterna betydelse för eviga kritiken, en modern protestantisk EXEGET kommer till slutsatsen: "Det finns ingen val till helvetet parallellt med valet till nåd: tvärtom domen uttalade på obotfärdiga förutsätter mänsklig skuld ... . Det är först efter Kristi frälsning har förkastats att kritiken följer "(" Realencyk. fà ¼ r Prot. Theol. ", XV, 586, Leipzig, 1904). As regards the Fathers of the Church, there is only St. Augustine who might seem to cause difficulties in the proof from Tradition. Vad gäller kyrkofäderna, finns det bara Augustinus som kanske verkar orsaka svårigheter i bevis från Tradition. As a matter of fact he has been claimed by both Calvin and Jansenius as favouring their view of the question. Som i själva verket han har hävdats från både Calvin och Jansenius som gynnar deras syn på frågan. This is not the place to enter into an examination of his doctrine on reprobation; but that his works contain expressions which, to say the least, might be interpreted in the sense of a negative reprobation, cannot be doubted. Detta är inte platsen att inleda en undersökning av hans doktrin om kritiken, men att hans verk innehåller uttryck som, minst sagt, skulle kunna tolkas på det sätt en negativ KLANDER kan inte ifrågasättas. Probably toning down the sharper words of the master, his "best pupil", St. Prosper, in his apology against Vincent of Lerin (Resp. ad 12 obj. Vincent.), thus explained the spirit of Augustine: "Voluntate exierunt, voluntate ceciderunt, et quia præsciti sunt casuri, non sunt prædestinati; essent autem prædestinati, si essent reversuri et in sanctitate remansuri, ac per hoc prædestinatio Dei multis est causa standi, nemini est causa labendi" (of their own will they went out; of their own will they fell, and because their fall was foreknown, they were not predestined; they would however be predestined if they were going to return and persevere in holiness; hence, God's predestination is for many the cause of perseverance, for none the cause of falling away). Förmodligen tona ner skarpare ord av befälhavaren, hans "bästa elev", St Prosper, i hans ursäkt mot Vincent av Lerin (respektive annons 12 obj. Vincent.), Vilket förklarade den anda av Augustinus: "Voluntate exierunt, voluntate ceciderunt, et quia pra | sciti sunt casuri, icke sunt pra | destinati, Essent autem pra | destinati, si Essent reversuri et i sanctitate remansuri, ac per hoc pra | destinatio Dei multis est causa prövad, nemini est causa labendi "(deras egen vilja gick de ut, av egen vilja de föll, och eftersom deras fall var foreknown, de var inte predestinerade, de skulle dock vara förutbestämda om de skulle återvända och framhärda i helighet, varför, det predestination är Gud för många orsaken av uthållighet, för ingen orsak att falla bort). Regarding Tradition cf. När det gäller Tradition jfr. Petavius, "De Deo", X, 7 sq.; Jacquin in "Revue de l'histoire ecclésiastique", 1904, 266 sq.; 1906, 269 sq.; 725 sq. We may now briefly summarize the whole Catholic doctrine, which is in harmony with our reason as well as our moral sentiments. Petavius, "De Deo", X, 7 kvadratmeter, Jacquin i "Revue de l'histoire ecclà © siastique", 1904, 266 kvm, 1906, 269 kvm, 725 kvm Vi kan nu kort sammanfatta hela katolska doktrinen , som är i harmoni med vårt förnuft och våra moraliska känslor. According to the doctrinal decisions of general and particular synods, God infallibly foresees and immutably preordains from eternity all future events (cf. Denzinger, n. 1784), all fatalistic necessity, however, being barred and human liberty remaining intact (Denz., n. 607). Enligt de dogmatiska besluten av allmänna och enskilda synoder, ofelbart förutser Gud och oföränderligt preordains från evighet alla kommande evenemang (se Denzinger, n. 1784), alla fatalistisk nödvändighet, men som inte är preskriberade och mänsklig frihet kvar intakt (Denz., n . 607). Consequently man is free whether he accepts grace and does good or whether he rejects it and does evil (Denz., n. 797). Följaktligen människa är fri om han accepterar nåd och gör gott eller om han förkastar det och gör ont (Denz., n. 797). Just as it is God's true and sincere will that all men, no one excepted, shall obtain eternal happiness, so, too, Christ has died for all (Denz., n. 794), not only for the predestined (Denz., n. 1096), or for the faithful (Denz., n. 1294), though it is true that in reality not all avail themselves of the benefits of redemption (Denz., n. 795). Precis som det är Guds sanna och uppriktiga vilja, att alla människor, ingen undantagen, skall få evig lycka, så har också Kristus dog för alla (Denz., n. 794), inte bara för den predestinerade (Denz., n . 1096), eller för de troende (Denz., n. 1294), men det är sant att i verkligheten inte alla utnyttja fördelarna med inlösen (Denz., n. 795). Though God preordained both eternal happiness and the good works of the elect (Denz., n. 322), yet, on the other hand, He predestined no one positively to hell, much less to sin (Denz., nn. 200, 816). Även om Gud förutbestämt både evig lycka och goda gärningar hos de utvalda (Denz., n. 322), men å andra sidan, predestinerade han ingen positivt till helvetet, än mindre till synd (Denz., nn. 200, 816 ). Consequently, just as no one is saved against his will (Denz., n. 1363), so the reprobate perish solely on account of their wickedness (Denz., nn. 318, 321). Därför, precis som ingen sparas mot sin vilja (Denz., n. 1363), så förtappade förgås enbart på grund av deras ondska (Denz., nn. 318, 321). God foresaw the everlasting pains of the impious from all eternity, and preordained this punishment on account of their sins (Denz., n. 322), though He does not fail therefore to hold out the grace of conversion to sinners (Denz., n. 807), or pass over those who are not predestined (Denz., n. 827). Gud förutsåg den eviga plågor av ogudaktiga från all evighet, och förutbestämt detta straff av sina synder (Denz., n. 322), även om han inte kan därför inte hålla ut nåden av omvandlingen till syndare (Denz., n . 807), eller passerar över de som inte är förutbestämda (Denz., n. 827). As long as the reprobate live on earth, they may be accounted true Christians and members of the Church, just as on the other hand the predestined may be outside the pale of Christianity and of the Church (Denz., nn. 628, 631). Så länge förtappade lever på jorden, kan de redovisas sanna kristna och medlemmar i kyrkan, precis som på andra sidan den predestinerade kan vara utanför den bleka av kristendomen och kyrkan (Denz., nn. 628, 631) . Without special revelation no one can know with certainty that he belongs to the number of the elect (Denz., nn. 805 sq., 825 sq.). Utan speciell uppenbarelse kan ingen med säkerhet vet att han hör till det antal de utvalda (Denz., nn. 805 kvm, 825 kvm).

III. III. THEOLOGICAL CONTROVERSIES TEOLOGISK FEJDER

Owing to the infallible decisions laid down by the Church, every orthodox theory on predestination and reprobation must keep within the limits marked out by the following theses: (a) At least in the order of execution in time (in ordine executionis) the meritorious works of the predestined are the partial cause of their eternal happiness; (b) hell cannot even in the order of intention (in ordine intentionis) have been positively decreed to the damned, even though it is inflicted on them in time as the just punishment of their misdeeds; (c) there is absolutely no predestination to sin as a means to eternal damnation. På grund av den ofelbara beslut som föreskrivs i kyrkan, varje ortodox teori på predestination och KLANDER måste hålla sig inom de gränser som anges med följande teser: (a) Åtminstone i ordning efter i tid (i ordine executionis) den förtjänstfulla arbeten av predestinerade är delvis orsaken till deras eviga lycka, (b) fan kan inte ens i storleksordningen avsikt (i ordine intentionis) väl har förordnats till de fördömda, även om det drabbar dem i tid som den rättvisa bestraffningen av deras missgärningar, (c) det finns absolut ingen predestination till synd som ett sätt att evig fördömelse. Guided by these principles, we shall briefly sketch and examine three theories put forward by Catholic theologians. Vägledas av dessa principer, skall vi skissa kort och undersöka tre teorier har lagts fram av katolska teologer.

A. The Theory of Predestination ante prœvisa merita A. Theory of Predestination ante pra "visa Merita

This theory, championed by all Thomists and a few Molinists (as Bellarmine, Francisco Suárez, Francis de Lugo), asserts that God, by an absolute decree and without regard to any future supernatural merits, predestined from all eternity certain men to the glory of heaven, and then, in consequence of this decree, decided to give them all the graces necessary for its accomplishment. Denna teori, förespråkats av alla Thomists och några Molinists (som Bellarmine, Francisco Sua ¡rez, Francis de Lugo), hävdar att Gud med absolut dekret och utan hänsyn till eventuella framtida övernaturliga meriter, förutbestämda från all evighet vissa män att himlens härlighet, och sedan, till följd av detta dekret, beslutat att ge dem alla de nådegåvor som är nödvändiga för dess genomförande. In the order of time, however, the Divine decree is carried out in the reverse order, the predestined receiving first the graces preappointed to them, and lastly the glory of heaven as the reward of their good works. I storleksordningen dock tid gudomliga dekret är den utförs i omvänd ordning, den predestinerade emot första gracerna preappointed till dem, och slutligen himlens härlighet som belöning för deras goda gärningar. Two qualities, therefore, characterize this theory: first, the absoluteness of the eternal decree, and second, the reversing of the relation of grace and glory in the two different orders of eternal intention (ordo intentionis) and execution in time (ordo executionis). Två kvaliteter därför kännetecknar denna teori: det första, absoluteness av det eviga dekret, och för det andra vända av förhållandet av nåd och härlighet i de två olika order eviga avsikt (ordo intentionis) och genomförande i tid (ordo executionis) . For while grace (and merit), in the order of eternal intention, is nothing else than the result or effect of glory absolutely decreed, yet, in the order of execution, it becomes the reason and partial cause of eternal happiness, as is required by the dogma of the meritoriousness of good works (see MERIT). För medan nåd (och fördelar), i storleksordningen eviga vilja, är ingenting annat än resultatet eller effekten av ära helt bestämt, men, i beslutet om verkställighet, blir den anledningen och delvis orsaken till evig lycka, vilket krävs av dogmen om meritoriousness av goda gärningar (se MERIT). Again, celestial glory is the thing willed first in the order of eternal intention and then is made the reason or motive for the graces offered, while in the order of execution it must be conceived as the result or effect of supernatural merits. Återigen härlighet är himmelsk saken ville först i ordningen eviga avsikt och sedan görs skälet eller motivet för nåd som erbjuds, medan den i ordning efter det måste ses som resultatet eller effekten av övernaturliga meriter. This concession is important, since without it the theory would be intrinsically impossible and theologically untenable. Detta medgivande är viktigt, eftersom utan den teorin skulle vara nära omöjligt och teologiskt ohållbar.

But what about the positive proof? Men hur är det positiva bevis? The theory can find decisive evidence in Scripture only on the supposition that predestination to heavenly glory is unequivocally mentioned in the Bible as the Divine motive for the special graces granted to the elect. Teorin kan finna avgörande bevis i Skriften endast om det förutsätts att predestination till himmelsk härlighet är entydigt nämns i bibeln som den gudomliga motiv för de särskilda nådegåvor som ges till de utvalda. Now, although there are several texts (eg Matthew 24:22 sq.; Acts 13:48, and others) which might without straining be interpreted in this sense, yet these passages lose their imagined force in view of the fact that other explanations, of which there is no lack, are either possible or even more probable. Nu, även om det finns flera texter (t.ex. Matteus 24:22 kvm, Apg 13:48, och andra) som kan utan att anstränga tolkas i detta avseende, men dessa passager förlora sin inbillade kraft med tanke på att andra förklaringar, som det finns någon brist, är vare sig möjligt eller ännu mer troligt. The ninth chapter of the Epistle to the Romans in particular is claimed by the advocates of absolute predestination as that "classical" passage wherein St. Paul seems to represent the eternal happiness of the elect not only as the work of God's purest mercy, but as an act of the most arbitrary will, so that grace, faith, justification must be regarded as sheer effects of an absolute, Divine decree (cf. Romans 9:18: "Therefore he hath mercy on whom he will; and whom he will, he hardeneth"). Den nionde kapitlet i Romarbrevet särskilt begärs av de som förespråkar absolut predestination som "klassiska" passage vari Paulus tycks representera den eviga lyckan hos de utvalda inte bara som Guds verk renaste nåd, men som en handling av de mest godtyckliga vilja, så att nåd, tro, måste motiveras betraktas som ren effekterna av en absolut, gudomlig lag (jfr Romarbrevet 9:18: "Därför har han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill, han förhärdar "). Now, it is rather daring to quote one of the most difficult and obscure passages of the Bible as a "classical text" and then to base on it an argument for bold speculation. Nu är det ganska vågat att citera en av de svåraste och dunkla passager i Bibeln som en "klassisk text" och sedan att grunda på det ett argument för djärv spekulation. To be more specific, it is impossible to draw the details of the picture in which the Apostle compares God to the potter who hath "power over the clay, of the same lump, to make one vessel unto honour, and another unto dishonour" (Romans 9:21), without falling into the Calvinistic blasphemy that God predestined some men to hell and sin just as positively as he pre-elected others to eternal life. För att vara mer specifik, är det omöjligt att dra detaljerna i bild där aposteln compares Gud till krukmakarens Den som har "makt över leran, av samma klump, för att göra ett kärl till heder, och ett annat till vanära" ( Romarna 9:21), utan att falla in i Calvinistic hädelse att Gud förutbestämt några män till helvetet och synd lika positivt, som han pre-valda andra till evigt liv. It is not even admissible to read into the Apostle's thought a negative reprobation of certain men. Det är inte ens tillåtet att läsa in aposteln tankar en negativ kritiken från vissa män. For the primary intention of the Epistle to the Romans is to insist on the gratuity of the vocation to Christianity and to reject the Jewish presumption that the possession of the Mosaic Law and the carnal descent from Abraham gave to the Jews an essential preference over the heathens. För den primära avsikten med Romarbrevet är att insistera på gratifikation av kallelse till kristendomen och förkasta den judiska presumtionen att innehav av den mosaiska lagen och den sinnliga nedstigningen från Abraham gav till judarna en viktig preferens över hedningarna . But the Epistle has nothing to do with the speculative question whether or not the free vocation to grace must be considered as the necessary result of eternal predestination to celestial glory [cf. Men episteln har ingenting att göra med den spekulativa frågan om huruvida den fria kallelse till nåd måste betraktas som det nödvändiga resultatet av evig predestination till himmelsk härlighet [jfr. Franzelin, "De Deo uno", thes. Franzelin, "De Deo uno", thes. lxv (Rome, 1883)]. It is just as difficult to find in the writings of the Fathers a solid argument for an absolute predestination. lxv (Rom, 1883)]. Det är lika svårt att hitta i skrifter av kyrkofäderna en solid argument för en absolut predestination. The only one who might be cited with some semblance of truth is St. Augustine, who stands, however, almost alone among his predecessors and successors. Den ende som kan åberopas med ett visst sken av sanning är St Augustine, som står emellertid nästan ensamt bland hans föregångare och efterträdare. Not even his most faithful pupils, Prosper and Fulgentius, followed their master in all his exaggerations. Inte ens hans mest trogna elever, Prosper och Fulgentius, följde sin herre i alla hans överdrifter. But a problem so deep and mysterious, which does not belong to the substance of Faith and which, to use the expression of Pope Celestine I (d. 432), is concerned with profundiores difficilioresque partes incurrentium quÅ“stionum (cf. Denz., n. 142), cannot be decided on the sole authority of Augustine. Men ett problem så djup och mystisk, som inte hör till innehållet i tron och som, för att använda uttrycket av Celestinus I (död 432), avser profundiores difficilioresque partes incurrentium qua "stionum (se Denz., n. 142), inte kan avgöras enbart på myndigheten i Augustinus. Moreover, the true opinion of the African doctor is a matter of dispute even among the best authorities, so that all parties claim him for their conflicting views [cf. Dessutom gäller yttrande av den afrikanska läkare är en tvistefråga, även bland de bästa myndigheterna, så att alla parter hävdar honom för sina motstridiga åsikter [jfr. O. Rottmanner, "Der Augustinismus" (Munich, 1892); Pfülf, "Zur Prädestinationslehre des hl. Augustinus" in "Innsbrucker Zeitschrift für kath. Theologie", 1893, 483 sq.]. O. Rottmanner, "Der Augustinismus" (München, 1892), PFA ¼ lf, "Zur Prà ¤ destinationslehre des hl. Augustinus" i "Innsbrucker Zeitschrift fà ¼ r kath. Theologie", 1893, 483 kvm]. As to the unsuccessful attempt made by Gonet and Billuart to prove absolute predestination ante prÅ“visa merita "by an argument from reason", see Pohle, "Dogmatik", II, 4th ed., Paderborn, 1909, 443 sq. När det misslyckade försöket från Gonet och Billuart att bevisa absolut ante pra predestination "visa Merita" av ett argument från förnuftet ", se Pohle," Dogmatik ", II, 4th Ed., Paderborn, 1909, 443 kvm

B. The Theory of the Negative Reprobation of the Damned B. teorin om den negativa kritiken från Damned

What deters us most strongly from embracing the theory just discussed is not the fact that it cannot be dogmatically proved from Scripture or Tradition, but the logical necessity to which it binds us, of associating an absolute predestination to glory, with a reprobation just as absolute, even though it be but negative. Vad avskräcker oss starkast från anammar teorin just diskuterat är inte det faktum att det inte kan dogmatiskt bevisas från Scripture eller tradition, men logisk nödvändighet som den förenar oss, att associera ett absolut predestination till härlighet, med en KLANDER lika absolut Även om det, men negativ. The well-meant efforts of some theologians (eg Billot) to make a distinction between the two concepts, and so to escape the evil consequences of negative reprobation, cannot conceal from closer inspection the helplessness of such logical artifices. Den väl innebar ansträngningar några teologer (t.ex. Billot) att göra en distinktion mellan de två begreppen, och på så sätt undkomma de onda följderna av negativa kritiken, kan inte dölja närmare den hjälplöshet sådana logiskt knep. Hence the earlier partisans of absolute predestination never denied that their theory compelled them to assume for the wicked a parallel, negative reprobation - that is, to assume that, though not positively predestined to hell, yet they are absolutely predestined not to go to heaven (cf. above, I, B). Därav tidigare anhängarna av absolut predestination aldrig förnekat att deras teori tvingade dem att ta för de onda en parallell, negativ kritiken - det vill säga att anta att, men inte positivt predestinerade till helvetet, men de är absolut predestinerade att inte gå till himlen ( jfr. ovan, I, B). While it was easy for the Thomists to bring this view into logical harmony with their prÅ“motio physica, the few Molinists were put to straits to harmonize negative reprobation with their scientia media. Även om det var lätt för Thomists för att denna uppfattning i logiska harmoni med sina Pra "motio Physica, de få Molinists ställdes till sund för att harmonisera negativa kritiken med sina Scientia media. In order to disguise the harshness and cruelty of such a Divine decree, the theologians invented more or less palliative expressions, saying that negative reprobation is the absolute will of God to "pass over" a priori those not predestined, to "overlook" them, "not to elect" them, "by no means to admit" them into heaven. Only Gonet had the courage to call the thing by its right name: "exclusion from heaven" (exclusio a gloria). För att dölja hårdhet och grymhet en sådan gudomligt dekret, teologer uppfann mer eller mindre palliativ uttryck och säger att negativa kritiken är den absoluta Guds vilja att "gå över" a priori de som inte predestinerade att "glömma" dem, "att inte välja" dem "på något vis att släppa in" dem till himlen. Endast Gonet hade modet att ringa sak dess rätta namn: "utslagning från himlen" (exclusio en gloria).

In another respect, too, the adherents of negative reprobation do not agree among themselves, namely, as to what is the motive of Divine reprobation. I ett annat avseende, även negativa kritiken inte inte överens anhängare sinsemellan, det vill säga vad som är motivet den gudomliga KLANDER. The rigorists (as Alvarez, Estius, Sylvius) regard as the motive the sovereign will of God who, without taking into account possible sins and demerits, determined a priori to keep those not predestined out of heaven, though He did not create them for hell. The rigorists (som Alvarez, Estius, Sylvius) anser vara motivet suveräna Guds vilja som, utan att ta hänsyn till eventuella synder och brister, som fastställs på förhand för att hålla dem som inte predestinerade från himlen, även om han inte skapade dem för helvete .

A second milder opinion (eg de Lemos, Gotti, Gonet), appealing to the Augustinian doctrine of the massa damnata, finds the ultimate reason for the exclusion from heaven in original sin, in which God could, without being unjust, leave as many as He saw fit. En andra mildare yttrande (t.ex. de Lemos, Gotti, Gonet), vädjar till Augustinian läran om Massa damnata finner det yttersta orsaken till uteslutning från himlen i arvsynden, där Gud kunde, utan att vara orättvis, lämna så många som Han ansåg lämpligt. The third and mildest opinion (as Goudin, Graveson, Billuart) derives reprobation not from a direct exclusion from heaven, but from the omission of an "effectual election to heaven"; they represent God as having decreed ante prÅ“visa merita to leave those not predestined in their sinful weakness, without denying them the necessary sufficient graces; thus they would perish infallibility (cf. "Innsbrucker Zeitschrift für kath. Theologie", 1879, 203 sq.). Den tredje och mildaste yttrande (som Goudin, Graveson, Billuart) härrör kritiken inte från en direkt uteslutning från himlen, utan från en försummelse av en "gällande val till himlen", de representerar Gud som har förordnats ante Pra "visum Merita att lämna de inte predestinerade i sina syndiga svaghet, utan att förneka dem de nödvändiga tillräckliga nåd, därför att de skulle förgås ofelbarhet (se "Innsbrucker Zeitschrift fà ¼ r kath. Theologie", 1879, 203 kvm).

Whatever view one may take regarding the internal probability of negative reprobation, it cannot be harmonized with the dogmatically certain universality and sincerity of God's salvific will. Oavsett vilken uppfattning man kan ta om den interna sannolikheten för negativa kritiken, kan det inte harmoniseras med den dogmatiskt vissa universella och uppriktigheten i Guds salvific vilja. For the absolute predestination of the blessed is at the same time the absolute will of God "not to elect" a priori the rest of mankind (Suarez), or which comes to the same, "to exclude them from heaven" (Gonet), in other words, not to save them. För absolut predestination av välsignad är samtidigt den absoluta Guds vilja "att inte välja" a priori resten av mänskligheten (Suarez), eller som kommer till samma, "att utesluta dem från himlen" (Gonet) med andra ord inte att rädda dem. While certain Thomists (as Bañez, Alvarez, Gonet) accept this conclusion so far as to degrade the "voluntas salvifica" to an ineffectual "velleitas", which conflicts with evident doctrines of revelation, Francisco Suárez labours in the sweat of his brow to safeguard the sincerity of God's salvific will, even towards those who are reprobated negatively. Även om vissa Thomists (som Baa ± ez, Alvarez, Gonet) godta detta så långt som att försämra "Voluntas salvifica" till en ineffektiv "velleitas", som står i strid med tydliga läror uppenbarelse, Francisco Sua ¡rez mödor i svett pannan för att skydda uppriktigheten i Guds salvific kommer, även till dem som reprobated negativt. But in vain. men förgäfves. How can that will to save be called serious and sincere which has decreed from all eternity the metaphysical impossibility of salvation? He who has been reprobated negatively, may exhaust all his efforts to attain salvation: it avail's him nothing. Hur kan det kommer att spara kallas allvarligt och ärligt som har påbjudit från all evighet den metafysiska omöjligt att frälsning? Som har reprobated negativt, Han kan uttömma alla sina ansträngningar för att uppnå frälsning: utnyttjade man är han ingenting. Moreover, in order to realize infallibly his decree, God is compelled to frustrate the eternal welfare of all excluded a priori from heaven, and to take care that they die in their sins. Dessutom för att i realisera ofelbart hans dekret, är Gud tvungen att omintetgöra den eviga välfärden för alla uteslutna från himlen, och att se till att de dör i sina synder. Is this the language in which Holy Writ speaks to us? Är detta det språk som den heliga skrift talar till oss? No; there we meet an anxious, loving father, who wills not "that any should perish, but that all should return to penance" (2 Peter 3:9). Nej, det vi möter en ängslig, kärleksfull fader, som testamente inte "att någon skall förgås, utan att alla ska återvända till bot" (2 Petr 3:9). Lessius rightly says that it would be indifferent to him whether he was numbered among those reprobated positively or negatively; for, in either case, his eternal damnation would be certain. Lessius säger med rätta att det skulle vara likgiltig för honom om han var räknade bland de reprobated positivt eller negativt, för i båda fallen, evig fördömelse skulle hans vara säker. The reason for this is that in the present economy exclusion from heaven means for adults practically the same thing as damnation. Anledningen till detta är att i det aktuella ekonomin uteslutning från himlen medel för vuxna praktiskt taget samma sak som fördömelse. A middle state, a merely natural happiness, does not exist. På mellannivå stat, en blott naturlig lycka, finns inte.

C. The Theory of Predestination post prœvisa merita C. Teorin om Predestination post pra "visa Merita

This theory defended by the earlier Scholastics (Alexander of Hales, Albertus Magnus), as well as by the majority of the Molinists, and warmly recommended by St. Denna teori som försvaras av den tidigare Scholasticsen (Alexander av Hales, Albertus Magnus), samt av majoriteten av Molinists och varmt rekommenderas av S: t Francis de Sales "as the truer and more attractive opinion", has this as its chief distinction, that it is free from the logical necessity of upholding negative reprobation. Francis de Sales "som sannare och mer attraktiv yttrande", har detta som sin främsta skillnaden, att den är fri från den logiska nödvändigheten av att upprätthålla negativa kritiken. It differs from predestination ante prÅ“visa merita in two points: first, it rejects the absolute decree and assumes a hypothetical predestination to glory; secondly, it does not reverse the succession of grace and glory in the two orders of eternal intention and of execution in time, but makes glory depend on merit in eternity as well as in the order of time. Det skiljer sig från predestination ante pra "visa Merita i två punkter: dels avvisat de absolut dekret och förutsätter en hypotetisk predestination till härlighet, för det andra, inte omvänt övertagande av nåd och härlighet i två beslut av den eviga avsikt och utförande i tid, men gör härlighet bero på meriter i evighet såväl som i storleksordningen tiden. This hypothetical decree reads as follows: Just as in time eternal happiness depends on merit as a condition, so I intended heaven from all eternity only for foreseen merit. Detta hypotetiska dekret har följande lydelse: Precis som i tid evig lycka beror på meriter som ett villkor, så jag är avsedda himmel från all evighet bara för planerade meriter. -- It is only by reason of the infallible foreknowledge of these merits that the hypothetical decree is changed into an absolute: These and no others shall be saved. - Det är bara på grund av den ofelbara foreknowledge av dessa meriter att det hypotetiska dekret förvandlas till ett absolut: Dessa och inga andra skall sparas.

This view not only safeguards the universality and sincerity of God's salvific will, but coincides admirably with the teachings of St. Paul (cf. 2 Timothy 4:8), who knows that there "is laid up" (reposita est, apokeitai) in heaven "a crown of justice", which "the just judge will render" (reddet, apodosei) to him on the day of judgment. Denna uppfattning inte bara skyddar universalitet och uppriktigheten i Guds salvific vilja, utan sammanfaller beundransvärt med lärdomar Paulus (jfr 2 Tim 4:8), som vet att det "är som upp" (reposita est, apokeitai) i himlen "en krona av rättvisa", där "bara domaren kommer att göra" (reddet, apodosei) till honom på domens dag. Clearer still is the inference drawn from the sentence of the universal Judge (Matthew 25:34 sq.): "Come, ye blessed of my Father, possess you the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me to eat" etc. As the "possessing" of the Kingdom of Heaven in time is here linked to the works of mercy as a condition, so the "preparation" of the Kingdom of Heaven in eternity, that is, predestination to glory is conceived as dependent on the foreknowledge that good works will be performed. Tydligare är fortfarande den slutsatsen dras av domen av den samhällsomfattande domare (Matteus 25:34 sq): "Kom, ni min faders välsignelse, ha du det rike som dig från världens skapelse. Ty jag var hungrig, och ni gav mig att äta "etc. Som" som har "i himmelriket i tiden är här kopplad till verk av nåd som villkor, så att" förbereda "i himmelriket i evighet, det vill säga predestination till ära är tänkt som beroende av foreknowledge att bra arbeten kommer att utföras. The same conclusion follows from the parallel sentence of condemnation (Matthew 25:41 sq.): "Depart from me, you cursed, into everlasting fire which was prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me not to eat" etc. For it is evident that the "everlasting fire of hell" can only have been intended from all eternity for sin and demerit, that is, for neglect of Christian charity, in the same sense in which it is inflicted in time. Samma slutsats följer av den parallella meningen fördömande (Matteus 25:41 sq): "Gå bort från mig, förbannade du, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta "etc. För det är uppenbart att den" eviga elden i helvetet "bara kan ha varit avsedd från all evighet för synd och FEL, det vill säga för försummelse av kristlig kärlek, i samma mening som det tillfogas i tid . Concluding a pari, we must say the same of eternal bliss. Avslutande en pari, måste vi säga samma sak om evig salighet. This explanation is splendidly confirmed by the Greek Fathers. Denna förklaring är utmärkt bekräftats av de grekiska fäderna. Generally speaking, the Greeks are the chief authorities for conditional predestination dependent on foreseen merits. Generellt sett är grekerna är de viktigaste myndigheterna för villkorlig predestination beroende planeras meriter. The Latins, too, are so unanimous on this question that St. Augustine is practically the only adversary in the Occident. Romarna också är så eniga i denna fråga som Augustinus är praktiskt taget den enda motståndaren i västerlandet. St. Hilary (In Ps. lxiv, n. 5) expressly describes eternal election as proceeding from "the choice of merit" (ex meriti delectu), and St. Ambrose teaches in his paraphrase of Rom., viii, 29 (De fide, V, vi, 83): "Non enim ante prædestinavit quam præscivit, sed quorum merita præscivit, eorum præmia prædestinavit" (He did not predestine before He foreknew, but for those whose merits He foresaw, He predestined the reward). St Hilary (I Ps. Lxiv, n. 5) beskriver uttryckligen evigt val som förfarande från "valet av meriter" (ex Meriti delectu), och St Ambrose undervisar i hans omskrivning i Rom., Viii, 29 (De fide , V, VI, 83): "Icke enim ante pra | destinavit quam pra | scivit, sed beslutförhet Merita pra | scivit, eorum pra | mia pra | destinavit" (Han har inte predestinera före Han i förväg kände, men för de vars meriter han förutsåg, predestinerade Han belöningen). To conclude: no one can accuse us of boldness if we assert that the theory here presented has a firmer basis in Scripture and Tradition than the opposite opinion. För att sammanfatta: Ingen kan anklaga oss för djärvhet, om vi påstå att teorin presenteras här har en fastare grund i Skriften och traditionen än av motsatt åsikt.

Publication information Written by J. Pohle. Information Skrivet av J. Pohle. Transcribed by Gary A. Mros. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Transkriberas av Gary A. huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Den katolska encyklopedien, volym XII. Published 1911. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil Obstat, den 1 juni 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censuren. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Bibliography Bibliografi. + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

Besides the works quoted, cf. Förutom verk citeras, jfr. PETER LOMBARD, Sent., I, dist. Peter Lombard, Skickat., I, dist. 40-41: ST. 40-41: ST. THOMAS, I, Q. xxiii; RUIZ, De prÅ“dest. Thomas, jag, Q. XXIII, Ruiz De pra "dest. et reprobatione (Lyons, 1828); RAMà REZ, De prÅ“d. et reprob. et reprobatione (Lyons, 1828), RAMA Rez, De pra "D. et reprob. (2 vols., Alcalá, 1702); PETAVIUS, De Deo, IX-X; IDEM, De incarnatione, XIII; LESSIUS, De perfectionibus moribusque divinis, XIV, 2; IDEM, De prÅ“d. (2 vols., Alcalá ¡, 1702), PETAVIUS, De Deo, IX-X, IDEM, De incarnatione, XIII, Lessius, De perfectionibus moribusque divinis, XIV, 2, IDEM, De pra "D. et reprob., Opusc. et reprob., Opusc. II (Paris, 1878); TOURNELY, De Deo, qq. II (Paris, 1878), TOURNELY, De Deo, QQ. 22-23; SCHRADER, Commentarii de prÅ“destinatione (Vienna, 1865); HOSSE, De notionibus providentiÅ“ prÅ“destinationisque in ipsa Sacra Scriptura exhibitis (Bonn, 1868); BALTZER, Des hl. 22-23, Schrader, Commentarii de pra "destinatione (Wien, 1865), Hosse, De notionibus Providentia" Pra "destinationisque i ipsa Sacra Scriptura exhibitis (Bonn, 1868), Baltzer, Des hl. Augustinus Lehre über Prädestination und Reprobation (Vienna, 1871); MANNENS, De voluntate Dei salvifica et prÅ“destinatione (Louvain, 1883); WEBER, Kritische Gesch. Augustinus Lehre en ¼ ber Prà ¤ destination und kritiken (Wien, 1871), MANNENS, De voluntate Dei salvifica et pra "destinatione (Louvain, 1883), Weber, Kritische Gesch. der Exegese des 9 Kap. der Exegese des 9 Kap. des Römerbriefes (Würzburg, 1889). des Rà ¶ merbriefes (Würzburg, 1889). Besides these monographs cf. Förutom dessa monografier jfr. FRANZELIN, De Deo uno (Rome, 1883); OSWALD, Die Lehre von der Gnade, di Gnade, Rechtfertigung, Gnadenwahl (Paderborn, 1885); SIMAR, Dogmatik, II, section 126 (Freiburg, 1899); TEPE, Institut. theol., III (Paris, 1896); SCHEEBEN-ATZBERGER, Dogmatik, IV (Freiburg, 1903); PESCH, PrÅ“l. FRANZELIN, De Deo uno (Rom, 1883), Oswald, Die Lehre von der gnade, di gnade, Rechtfertigung, Gnadenwahl (Paderborn, 1885), Simar, Dogmatik, II, avsnitt 126 (Freiburg, 1899), TePe, Institut. Theol ., III (Paris, 1896); SCHEEBEN-ATZBERGER, Dogmatik, IV (Freiburg, 1903), Pesch, Pra "l. Dogmat., II (Freiburg, 1906); VAN NOORT, De gratia Christi (Amsterdam, 1908); P0HLE, Dogmatik, II (Paderborn, 1909). Dogmat., II (Freiburg, 1906), van Noort, De gratia Christi (Amsterdam, 1908), P0HLE, Dogmatik, II (Paderborn, 1909).


Also, see: Se även:
Salvation Frälsning
Sanctification Helgelse
Justification Motivering
Conversion Omvandling
Confession Bekännelse

Arminianism Arminianism
Supralapsarianism Supralapsarianism
Infralapsarianism Infralapsarianism
Amyraldianism Amyraldianism

Determinism Determinism
Fatalism FatalismThis subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är