Sabbatarianism, Semi-Sabbatarianism Sabbatarianismen, Semi-Sabbatarianismen

Advanced Information Avancerad information

The view which insists that one day of each week be reserved for religious observance as prescribed by the OT sabbath law. It is most important that we note a distinction between strict or literal sabbatarianism and semisabbatarianism. Den uppfattning som insisterar på att en dag varje vecka skall reserveras för religiösa efterlevnaden som föreskrivs av OT sabbaten lagen. Det är ytterst viktigt att vi notera en skillnad mellan strikt eller bokstavliga Sabbatarianismen och semisabbatarianism.

Strict or literal sabbatarianism contends that God's directive concerning the OT sabbath law is natural, universal, and moral; consequently the sabbath requires mankind to abstain from all labor except those tasks necessary for the welfare of society. Strikt eller bokstavliga Sabbatarianismen hävdat att Guds direktiv om OT sabbaten lagen är naturlig, universell och moraliska och därför gäller sabbaten kräver mänskligheten att avstå från allt arbete utom de uppgifter som krävs för välfärden i samhället. In this view the seventh day, the literal sabbath, is the only day on which the requirements of this law can be met. I den här vyn den sjunde dagen, bokstavlig sabbat, är den enda dag då kraven i denna lag kan uppfyllas. Historically, we see a trend toward sabbatarianism in the Eastern church during the fourth century and the Irish church of the sixth century when, interestingly, a dual recognition of both sabbath and Sunday was stressed. It was not until the Reformation, however, that we meet the quintessence of sabbatarianism. Historiskt sett ser vi en tendens till Sabbatarianismen i östra kyrkan under det fjärde århundradet och den irländska kyrkan för sjätte-talet då, intressant nog, en dubbel erkännande av både sabbaten och söndag betonades. Det var inte förrän reformationen dock att vi möta kvintessensen av Sabbatarianismen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Luther opposed the doctrine, pointing out (in his "Letter against the Sabbatarians") the legalistic pitfalls inherent in the view. Calvin agreed in principle with Luther's stance. Luther motsatte sig läran och påpekade (i hans "Brev mot Sabbatarians") den formalistiska blindskären i vyn. Calvin i princip överens Luthers inställning. The Transylvania unitarians adopted strict sabbath observance during the seventeenth century, later moving to a total acceptance of Judaism. Den Transsylvanien Unitarierna antog strikt sabbaten följs under det sjuttonde århundradet, som senare flyttar till en total acceptans av judendomen. The Seventh day Baptists originated in 1631, bringing sabbatarianism to England and later to Rhode Island and New York. Den sjunde dagen baptister har sitt ursprung i 1631, vilket Sabbatarianismen till England och senare till Rhode Island och New York. The most notable proponent of strict sabbatarianism at the present time is the Seventh day Adventist Church; several smaller adventist groups hold the same or similar views. Den mest anmärkningsvärda förespråkare för stränga Sabbatarianismen för närvarande är den sjunde dagen Adventist Church, flera mindre adventistar grupper håller samma eller liknande åsikter. Adventists believe they have been raised for the express purpose of proclaiming that God requires all men to observe the sabbath. Adventister tror att de har tagits upp med det uttryckliga syftet att förkunna att Gud kräver att alla män att iaktta sabbaten.

Their arguments for the universally binding character of the sabbath law are these: it (1) is part of the moral law, (2) was given at the creation, and (3) was not abrogated in the NT. Deras argument för de allmänt bindande karaktär sabbaten lag är dessa: det (1) är en del av den moraliska lagen, (2) gavs i skapandet, och (3) inte har upphävts i NT. Some adventists see in Sunday observance a fulfillment of the prophecy (Rev. 14:9ff.) which states that deluded mankind will be forced to accept the mark of the beast (Sunday observance) in order to survive during the days prior to Christ's second advent. Vissa adventister se söndag iakttagande ett uppfyllelsen av profetian (Upp. 14:9 ff.) Där det sägs att bedragna mänskligheten kommer att tvingas att acceptera vilddjurets märke (söndag efterlevnad) för att överleva under de dagarna före Kristi andra ankomst .

. Semisabbatarianism holds a view essentially the same as strict sabbatarianism but transfers its demands from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. As early as the fourth and fifth centuries theologians in the Eastern church were teaching the practical identity of the Jewish sabbath and the Christian Sunday. Semisabbatarianism har en uppfattning i huvudsak desamma som strikt Sabbatarianismen men flyttar sitt krav från lördag, den sjunde dagen, till söndag, den första dagen i veckan. Redan i fjärde och femte århundradena teologer i östra kyrkan lärde de praktiska identitet av den judiska sabbaten och den kristna söndagen. Eusebius's interpretation of Ps. Eusebius tolkning av Ps. 91 (c. 320) greatly influenced the ultimate transfer of sabbath assertions and prohibitions to the first day of the week. 91 (ca 320) starkt präglat den ultimata överföringen av sabbaten påståenden och förbud till den första dagen i veckan. An ancient legend related in the so called Apocalypse of Peter, and known to Augustine and Prudentius, significantly transfers to Sunday what the original legend said concerning the sabbath: those who suffer the pains of the lost in hell are, for the sake of Christ, permitted to rest from torment on Sunday, the first day of the week! En gammal legend närstående i den så kallade Petrusapokalypsen, och kända för Augustinus och Prudentius, betydligt överföringar till söndag vad den ursprungliga legenden sade om sabbaten: de som drabbas av smärtor av den förlorade i helvetet är, för Kristi skull, får vila från plåga på söndag, den första dagen i veckan!

It was Albertus Magnus who first suggested a structured semisabbatarianism by dividing the sabbath command into (1) the moral command to observe a day of rest after six days of labor and (2) the ceremonial symbol that applied only to the Jews in a literal sense. Thomas Aquinas lifted this formulation to the status of official doctrine, a view later held by a large number of Reformed theologians as well. Det var Albertus Magnus som först föreslog ett strukturerat semisabbatarianism genom att dela upp sabbaten kommandot i (1) den moraliska kommandot att iaktta en vilodag efter sex dagars arbete och (2) den ceremoniella symbol som endast ges på judarna i en bokstavlig mening . Thomas av Aquino lyfte denna formulering till en ställning som officiella doktrinen, en åsikt senare innehas av ett stort antal reformerta teologer också. Semisabbatarianism reached its zenith in English Puritanism, later finding its way to the New World through the early colonists. Semisabbatarianism nådde sin höjdpunkt på engelska puritanismen, som senare tog sig hela vägen till den nya världen genom tidiga kolonisatörer. Sunday restrictions and so-called blue laws in various states are a constant reminder of the influence of this view on the laws of our land. Söndag restriktioner och så kallade blå lagar i olika stater är en ständig påminnelse om påverkan av denna syn på lagstiftningen i vårt land. Organizations such as the Lord's Day Observance Society (est. 1831), and the Imperial Alliance for the Defense of Sunday (England) have sought to preserve the principles of semisabbatarianism, but with decreasing success since World War II. Organisationer som Herrens dag Iakttagande Society (grundad 1831), och de Kejserliga Alliansen för försvaret av söndag (England) har försökt att bevara principerna om semisabbatarianism, men med minskande framgång sedan andra världskriget.

FR Harm FR Harm
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell Evangelical Dictionary)

Bibliography Bibliografi
RD Brackenridge, "The Sabbath War of 1865 - 6," in RSCHS 16:1; R Cox, Literature of the Sabbath Question; P Collinson, "The Origins of English Sabbatarianism," in Studies in Church History; CH Little, Disputed Doctrines; M Luther, Letter to a Good Friend Against the Sabbatarians; E Morgan, The Puritan Family; E Plass, What Luther Says, III; JM Reu, Christian Ethics; W Rordorf, Sunday; P Schaff, The Anglo American Sabbath; AH Strong, Systematic Theology; W Whitaker, Sunday in Tudor and Stuart Times and The Eighteenth Century Sunday. RD Brackenridge, "Sabbaten kriget 1865 6 -," i RSCHS 16:1, R Cox, litteratur av Sabbaten fråga, P Collinson, "The Origins of engelska Sabbatarianismen," i studier i Kyrkans historia, CH Little ifrågasatte doktriner , M Luther, Brev till en god vän Mot Sabbatarians, E Morgan, The Puritan Familj, E Plass, Vad Luther säger, III, JM Regu, kristen etik, W Rordorf, söndag, P Schaff, The Anglo American Sabbaten, AH Stark , systematisk teologi, W Whitaker, söndag i Tudor och Times Stuart och sjuttonhundratalet söndag.


Sabbatarians, Sabbatarianism Sabbatarians, Sabbatarianismen

Catholic Information Katolska Information

(Hebrew Shabot rest). (Hebreiska Shabot vila).

The name, as appears from its origin, denotes those individuals or parties who are distinguished by some peculiar opinion or practice in regard to the observance of the Sabbath or day of rest. Namnet, vilket framgår av dess ursprung, betecknar de individer eller de parter som kännetecknas av några märkliga åsikter eller praxis i fråga om iakttagandet av sabbaten eller vilodag. In the first place it is applied to those rigorists who apparently confound the Christian Sunday with the Jewish Sabbath and, not content with the prohibition of servile work, will not allow many ordinary and innocent occupations on the Sunday. För det första är det som tillämpas på dessa rigorists som tydligen förbrylla Christian söndag med den judiska sabbaten och inte nöja sig med förbud mot sysslor, kommer inte att många vanliga och oskyldiga yrken på söndag. This form of Sabbatariansm has chiefly prevailed among Scottish and English Protestants and was at one time very common. Denna form av Sabbatariansm har främst gällt mellan skotska och engelska protestanter och var en gång mycket vanliga. Of late years it has sensibly declined; and there is now a tendency towards the opposite extreme of laxity in observing the law of Sunday rest. These Sabbatarians never formed a distinct sect; but were merely a party of rigorists scattered among many and various Protestant denominations. Sen år det klokt har minskat, och det finns nu en tendens till motsatt ytterlighet av slapphet i övervakningen av de lag söndag vila. Dessa Sabbatarians aldrig varit en egen sekt, utan som ett parti rigorists utspridda bland många och olika protestantiska samfund . At the same time it is not only in their name that they have something in common with the distinctive sects of Sabbatarians properly so-called, for their initial error in neglecting the distinction between the Christian weekly festival and the Jewish Sabbath is likewise the starting-point of the Sabbatarian sects; and these carry their mistaken principle to its logical conclusion. Samtidigt är det inte bara i deras namn att de har något gemensamt med distinkta sekter Sabbatarians egentligt under sina första misstag i att bortse från skillnaden mellan den kristna weekly festivalen och den judiska sabbaten är också utgångspunkten- punkt i Sabbatarian sekter, och dessa bär sina fel princip till sitt logiska slut.

This logical development of judaizing Sabbatarianism is curiously illustrated in the history of a sect of Sabbatarian Socinians founded in Transylvania in Hungary towards the end of the sixteenth century. Denna logiska utvecklingen av judaizing Sabbatarianismen är nyfiket illustreras i historien om en sekt Sabbatarian Socinierna grundades i Transsylvanien i Ungern i slutet av det sextonde århundradet. Their first principle, which led them to separate from the rest of the Unitarian body, was their belief that the day of rest must be observed with the Jews on the seventh day of the week and not on the Christian Sunday. Deras första princip, som fick dem att skilja från resten av unitariska kroppen, var deras uppfattning att vilodagen måste iakttas med judarna på den sjunde dagen i veckan och inte på den kristna söndagen. And as we learn from Schrodl the greater part of this particular Sabbatarian sect joined the orthodox Jews in 1874, thus carrying out in practice the judaizing principle of their founders. Och som vi lära Schrodl större delen av denna Sabbatarian sekt gick med ortodoxa judar i 1874, alltså utföra i praktiken judaizing principen om deras grundare. Although there does not seem to be any immediate or obvious connection between the observance of the seventh day and the rejection of infant baptism, these two errors in doctrine and discipline are often found together. Även om det inte verkar finnas några omedelbara eller tydligt samband mellan iakttagandet av den sjunde dagen och förkastandet av barndopet, två fel i läran och disciplin är dessa ofta förekommer tillsammans. Thus Sabbatarianism made many recruits among the Mennonite Anabaptists in Holland and among the English Baptists who, much as they differ on other points of doctrine, agree in the rejection of paedo-baptism. Således Sabbatarianismen gjorde många rekryter bland Mennonite anabaptisterna i Holland och bland de engelska baptister som mycket de skiljer sig åt på andra punkter i läran, instämmer i avslag på pedofilinriktad dop. And it is presumably a result of this contact with Anabaptism that Sabbatarianism is also found in association with fanatical views on political or social questions. Och det är förmodligen ett resultat av denna kontakt med Anabaptism att Sabbatarianismen även påträffas tillsammans med fanatiska åsikter om politiska eller sociala frågor. The most conspicuous of English Sabbatarian Baptists was Francis Bampfield (d. 1683), brother of a Devonshire baronet and originally a clergyman of the English Church. Det mest iögonfallande i engelska Sabbatarian baptister var Francis Bampfield (död 1683), bror till en Devonshire baronet och ursprungligen en präst i engelska kyrkan. He was the author of several works and ministered to a congregation of Sabbatarian Baptists in London. Han var författare till flera verk och tjänade en församling Sabbatarian baptister i London. He suffered imprisonment for his heterodoxy and eventually died in Newgate. Han led fängelse för sin kätteri och så småningom dog i Newgate. In America the Baptists who profess Sabbatarianism are known as Seventh-Day Baptists. I Amerika baptisterna som bekänner Sabbatarianismen kallas Sjunde Dags baptister.

But if the greater number of Sabbatarians have come from the Baptists, the most amazing of them was at one time associated with the Wesleyan Methodists. Men om fler Sabbatarians har kommit från baptisterna, den mest fantastiska av dem var en gång i samband med Wesleyan metodisterna. This was the prophetess Joanna Southcott (1750-1814), like Bampfield, a native of Devonshire, who composed many spiritual poems and prophetical writings, and became the mother of a sect of Sabbatarians, also known as Southcottians or Joannas. Detta var den profetissan Joanna Southcott (1750-1814), som Bampfield, en infödd av Devonshire, som komponerade många andliga dikter och profetiska skrifter, och blev mor till en sekt Sabbatarians, även känd som Southcottians eller Joannas. Modern Englishmen who are apt to smile at medieval credulity can scarcely find in Catholic countries in the "darkest" days of ignorance any instance of a more amazing credulity than that of Joanna Southcott's disciples, who confidently awaited the birth of the promised Messiah whom the prophetess of sixty-four was to bring into the world. Moderna engelsmän som är adekvata för att le åt medeltida godtrogenhet kan knappast finna i katolska länder i "mörkaste" okunnighetens dagar varje fall av en mer häpnadsväckande godtrogenhet än Joanna Southcott lärjungar, som säkert väntade födelsen av den utlovade Messias som profetissan av sextiofyra var att sätta i världen. They gave practical proof of their faith by preparing a costly cradle. De gav konkreta bevis för sin tro genom att utarbeta en dyr vagga. Nor did they abandon all hope when the poor deluded woman died of the disease which had given a false appearance of pregnancy. De har inte heller överge allt hopp när den stackars bedragna kvinnan dött av sjukdomen, vilket hade gett en falsk intryck av graviditet. The sect survived for many years; and when in 1874 her tombstone was shattered by an accidental explosion, the supposed portent re-enkindled the faith of her followers. Den sekt överlevt i många år, och då i 1874 hennes gravsten krossades av en oavsiktlig explosion, trodde de varsel nytt enkindled tro hennes anhängare.

The American sect of Seventh-Day Adventists may be added to the list of Sabbatarian communities, among which their large numbers should give them a conspicuous place. Den amerikanska sekt Sjunde Dags adventister kan läggas till listan över Sabbatarian samhällen, bland annat deras stora antal borde ge dem en framträdande plats. To these may be added the Jewish sect of Sabbatarians, though these derive their name not from the Sabbath, but from their founder, Sabbatian Zebi or Zevi (1626-76). Till dessa kan läggas den judiska sekten Sabbatarians, även om dessa härleda sitt namn inte från sabbaten, utan från deras grundare, Sabbatian Zebi eller Zevi (1626-76). His teaching was not concerned with any special observance of the Sabbath, but as a form of false Messianism it may be compared with the mission of Joanna Southcott. Hans undervisning var inte fråga om någon särskild respekt för sabbaten, men som en form av falsk messianism det kan jämföras med uppdraget att Joanna Southcott. The two stories show some strange points of resemblance especially in the invincible credulity of the disciples of the pretended Jewish Messiah and of the deluded Devonshire prophetess. De två berättelserna visar några konstiga punkter i likhet särskilt i oövervinneliga godtrogenhet av lärjungarna av låtsades judiska Messias och förvirrade Devonshire profetissan. (See bibliography of ADVENTISTS) (Se bibliografi över adventister)

Publication information Written by WH Kent. Information Skrivet av WH Kent. Transcribed by John Looby. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Transkriberas av John DUMBOM. Den katolska encyklopedien, volym XIII. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil Obstat 1 februari 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, DD, censuren. Bibliography Bibliografi. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är